{"data":[{"id":"21740","collection":"15240\/21338","authors":"Gradkowski, Henryk","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek p\u0159edstavuje z\u00e1jem Julia Slowack\u00e9ho o \u017eeny a odraz tohoto z\u00e1jmu v jeho poezii. Zvl\u00e1\u0161tn\u00ed pozornost je v\u011bnov\u00e1na pobytu tohoto velk\u00e9ho polsk\u00e9ho i evropsk\u00e9ho b\u00e1sn\u00edka v Krkono\u0161\u00edch roku 1848. Na t\u00e9to cest\u011b ho doprov\u00e1zela jedna z jeho posledn\u00edch l\u00e1sek - Zofia Mielecka \u2013 Wygierska, pozd\u011bji zn\u00e1m\u00e1 novin\u00e1\u0159ka, kter\u00e1 tak\u00e9 po letech popsala ony ud\u00e1losti. Z\u00e1v\u011br \u010dl\u00e1nku obsahuje informace o oslav\u00e1ch dvoust\u00e9ho jubilea b\u00e1sn\u00edkov\u00fdch narozenin (1809- 2009), kter\u00e9 se konaj\u00ed v Kolegiu Karkono\u0161sk\u00e9m v Jelen\u00ed Ho\u0159e.","abstract_de":"Der Artikel stellt das Interesse f\u00fcr Frauen des Dichters Juliusz Slowacki und die Spiegelung dieses Interesses in seiner Poesie vor. Besonders bemerkenswert war der Aufenthalt dieses gro\u00dfen polnischen und europ\u00e4ischen Poeten im Riesengebirge im Jahr 1848. Auf dieser Reise hat ihn eine seiner letzten Geliebten, Zofia Mielecka Wygierska, begleitet, die sp\u00e4tere bekannte Journalistin, die nach Jahren diese Ereignisse beschrieben hat. Am Ende des Artikels befindet sich die Ankindigung der Jubil\u00e4umsfeier des zweihundertsten Geburtstags (1809- 2009) im Kolegium Karkonoskie.","abstract_en":"The article focuses on the interest that Juliusz Slowacki had in women and the reflection of this interest in his poetry. Particular attention was paid to the stay of this great Polish and European poet in the Karkonosze mountains in 1848. During this journey he was accompanied by one of his last female friends-Zofia Mielecka-Wygierska, who later became a well-known journalist, and who, years afterwards, wrote an account of their visit to the region. In the final part of the article there is information on the 200th birthday celebrations (1809-2009) held in Kolegium Karkonoskie in Jelenia G\u00f3ra.","abstract_pl":"Artykul przedstawia zainteresowania Juliusza Slowackiego kobietami i odbicie tych zainteresowa\u00fa w jego poezji. Szczeg\u00f3lnq uwagy poswiycono pobytowi tego wielkiego polskiego i europejskiego poety w Karkonoszach w roku 1848. W tej podr\u00f3zy towarzyszyla mu jedna z ostatnich jego sympatii \u2013 Zofia Mielecka \u2013Wygierska, p\u00f3zniejsza znana dziennikarka, kt\u00f3ra tez po latach opisala te wydarzenia. W zako\u00faczeniu artykulu zawarta jest informacja o uroczystosciach Jubileuszu dwusetlecia urodzin poety (1809-2009) w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej G\u00f3rze.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_01","lang_iso":"pl","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Bili\u00faski, K., Dolnoslqski czas autora ,,Kordiana\" i Jego utwor\u00f3w. ,,Pastereczka z Pornic\" \u2013 karkonoski epizod Juliusza Slowackiego. W: Ksiyga X-lecia Kolegium Karkonoskiego, Jelenia G\u00f3ra 2008.||Encyklopedia Polska, t.XI, Warszawa 2008.||Iwaszkiewicz, J. Z Warszawy do Krakowa. W: Podr\u00f3\u017ee do Polski, Warszawa 1977.||Hertz, P. Portret Slowackiego, Warszawa 1976.||Hoesick, F. Milos\u00e9 w \u017eyciu Zygmunta Krasinskiego. Warszawa 1899.||Ursel, M., red. Sladami ostatniej milosci. Poetycka przygoda Juliusza Slowackiego w Karkonoszach. W: Ksir;ga X-lecia Kolegium Karkonoskiego. Jelenia G\u00f3ra 2008.||Slowacki, J. Godzina mysli . W: Ten\u017ee: Wiersze i poematy (Wyb\u00f3r), Warszawa 1971.||Slowacki, J. Beniowski. Poema. Opr. A. Kowalczykowa, Wroclaw 1999.||Zakrzewski, B. Tematy slqskie. Rozprawy i szkice, Katowice 1973.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"\u017deny v \u017eivot\u011b Julia Slowack\u00e9ho (ke dvoust\u00e9mu v\u00fdro\u010d\u00ed b\u00e1sn\u00edkova narozen\u00ed)","title_de":"Frauen im Leben von Juliusz Slowacki (zum zweihundertsten Geburtstag des Poeten)","title_en":"Women in life of juliusz slowacki (poet\u2019s 200th birthday celebration)","title_pl":"Kobiety w zyciu Juliusza Slowackiego (w 200-lecie urodzin poety)","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"13","citation_spage":"6","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_01.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21740"},{"id":"21741","collection":"15240\/21338","authors":"Gurinov\u00e1, Kate\u0159ina; Hovorkov\u00e1 Valentov\u00e1, Vladim\u00edra","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 mo\u017enostmi vyu\u017eit\u00ed harmonick\u00e9 anal\u00fdzy pro praktick\u00e9 zkoum\u00e1n\u00ed \u010dasov\u00fdch \u0159ad ekonomick\u00fdch ukazatel\u016f. Jde o koncepci, ve kter\u00e9 je st\u011b\u017eejn\u00edm faktorem faktor frekven\u010dn\u00ed, nikoli \u010dasov\u00e1 prom\u011bnn\u00e1. Tento p\u0159\u00edstup vyu\u017e\u00edv\u00e1 p\u0159edev\u0161\u00edm matematick\u00fdch metod z oblasti Fourierovy anal\u00fdzy, z\u00e1kladem je tzv. trigonometrick\u00fd polynom, kter\u00fd umo\u017e\u0148uje popsat periodick\u00e9 chov\u00e1n\u00ed \u010dasov\u00e9 \u0159ady. Vhodn\u00fdm n\u00e1strojem pro detekci periodick\u00fdch slo\u017eek je periodogram, d\u00edky n\u011bmu\u017e lze z\u00edskat p\u0159edstavu o intenzit\u011b zastoupen\u00ed jednotliv\u00fdch frekvenc\u00ed ve zkouman\u00e9 \u010dasov\u00e9 \u0159ad\u011b. Periody, jejich\u017e v\u00fdznamnost se poda\u0159\u00ed exaktn\u011b prok\u00e1zat prost\u0159ednictv\u00edm n\u011bkter\u00e9ho z test\u016f periodicity, m\u016f\u017eeme ozna\u010dit za nositele periodicity v chov\u00e1n\u00ed sledovan\u00e9ho ekonomick\u00e9ho ukazatele. V tomto p\u0159\u00edsp\u011bvku byly metody harmonick\u00e9 anal\u00fdzy aplikov\u00e1ny na \u010dasovou \u0159adu m\u011bs\u00ed\u010dn\u00edch \u00fadaj\u016f o m\u00ed\u0159e inflace za roky 2003-2007.","abstract_de":"Der Beitrag handelt \u00fcber die Nutzung harmonischer Analysen zur praktischen Forschung von Zeitreihen \u00f6konomischer Kennziffern. Es geht um ein Konzept, wo der Hauptfaktor die Frequenz und nicht die Zeitvariable ist. Dieser Ansatz nutzt haupts\u00e4chlich mathematischen Methoden der Fourier-Analyse. Der Grund ist ein so genanntes trigonometrisches Polynom. Das erm\u00f6glicht die Darstellung des Zeitreihenverhaltens. Ein geeignetes Werkzeug der Detektion der periodischen Komponenten ist ein Periodogramm. Das erm\u00f6glicht die Vorstellung der Intensit\u00e4t einziger Frequenzen in der jeweiligen Zeitreihe. Die Perioden, deren Signifikanz exakt durch einen Periodizit\u00e4tstest nachgewiesen wird, kann man als Tr\u00e4ger der Periodizit\u00e4t in der Darstellung der nachgefassten \u00f6konomischen Kennziffer kennzeichnen. In diesem Beitrag wurden die Methoden der harmonischen Analyse f\u00fcr die Zeitreihe der Monatsinflation in den Jahren 2003 \u2013 2007 angewendet.","abstract_en":"The paper focuses on possibilities of harmonic analysis usage for practical research into time series of economic indicators. It is a method in which a frequency factor is the most important one; it is not a time variable. This approach is based on mathematical methods like Fourier analysis. The basic element is the so called trigonometric polynom, which enables descriptions of periodical properties of time series. A suitable instrument for detection of such periodical components is the periodogram. It allows us to get an idea about the occurence intensity of particular frequencies in a time series. Periods the significance of which are proved exactly by using some test of periodicity can be marked as holders of periodicity in a behaviour of a given paper the methods of harmonic analysis were applied on the time series of monthly data about inflation rate in the Czech Republic in 2003 \u2013 2007.","abstract_pl":"Artykul poswiycony jest mozliwosciom w zakresie wykorzystania analizy harmonicznej do badania szereg\u00f3w czasowych wskaznik\u00f3w ekonomicznych w praktyce. Dotyczy to koncepcji, w kt\u00f3rej kluczowym czynnikiem jest czynnik czystotliwosci a nie zmienna czasowa. Takie podejscie wykorzystuje przede wszystkim metody matematyczne z zakresu Analizy Fouriera. Podstawy stanowi tzw. wielomian trygonometryczny, umozliwaj\u0105cy opisywanie okresowego zachowania szereg\u00f3w czasowych.. Odpowiednim narzydziem do wykrywania okresowych element\u00f3w jest periodogram, dziyki kt\u00f3remu mozna uzyska\u00e9 wyobrazenie o intensywnosci wystypowania poszczeg\u00f3lnych czystotliwosci w analizowanym szeregu czasowym. Okresy, kt\u00f3rych znaczenie uda siy wyraznie potwierdzi\u00e9 za posrednictwem jednego z badar\u00ed okresowosci, mozna okresli\u00e9 jako nosniki okresowosci w zachowaniu badanego wskaznika ekonomicznego. W niniejszym artykule metody analizy harmonicznej zastosowano do szeregu czasowego danych miesiycznych dotycz4cych stopy inflacji w latach 2003-2007.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_02","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"AND\u011aL, J.: Statistick\u00e1 anal\u00fdza \u010dasov\u00fdch \u0159ad. SNTL, Praha, 1976. L11-B3-IV-41f\/11740||BROWN,R. Lecture notes: harmonic analysis [online]. USA, Lexington: University of Kentucky. [cit. 2009-04-14]. Dostupn\u00fd z WWW:||||CIPRA, T.: Anal\u00fdza \u010dasov\u00fdch \u0159ad s aplikacemi v ekonomii. SNTL\/Alfa, Praha, 1986. ISBN 99-00-00157-X||HINDLS, R.; KA\u0147OKOV\u00c1, J.; NOV\u00c1K, I.: Metody statistick\u00e9 anal\u00fdzy pro ekonomy.||Management Press, Praha, 1997. ISBN 80-85943-44-1||KOZ\u00c1K, J.; HINDLS, R.; ARLT, J.: \u00davod do anal\u00fdzy ekonomick\u00fdch \u010dasov\u00fdch \u0159ad. V\u0160E,||Praha, 1994. ISBN 80-7079-760-6||PRIESTLY, M. B.: Spectral Analysis and Time Series. Academic Press, London, 1983.||ISBN 978-0-12-564922-3||SEGER, J.; HINDLS, R.: Statistick\u00e9 metody v tr\u017en\u00edm hospod\u00e1\u0159stv\u00ed. Victoria Publishing,||Praha, 1995. ISBN 80-7187-058-7||SIEGEL, A. F.: Testing for periodicity in a time series. J. Amer. Statist. Association, Vol. 75, pp. 345-348, 1980.||Harmonische Bewegung und Fourier-Analyse periodischer Schwingungen [online]. [cit. 2009-04-14]. Dostupn\u00e9 z WWW: ","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Harmonick\u00e1 anal\u00fdza \u2013 opom\u00edjen\u00fd n\u00e1stroj anal\u00fdzy \u010dasov\u00fdch \u0159ad ekonomick\u00fdch ukazatel\u016f","title_de":"DIE HARMONISCHE ANALYSE - AUSSERACHTGELASSENES ANALYSEWERKZEUG DER ZEITREIHEN \u00d6KONOMISCHER KENNZIFFERN ","title_en":"HARMONIC ANALYSIS - A NEGLECTED TOOL IN ANALYSING TIME SERIES OF ECONOMIC INDICATORS ","title_pl":"ANALIZA HARMONICZNA - POMIJANE NARZ\u0118DZIE DO ANALIZY SZEREG\u00d3W CZASOWYCH WSKA\u0179NIK\u00d3W EKONOMICZNYCH ","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"22","citation_spage":"14","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_02.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21741"},{"id":"21742","collection":"15240\/21338","authors":"Krause, Bettina","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Kultura a kulturn\u00ed standardy p\u0159edstavuj\u00ed v rostouc\u00ed p\u0159eshrani\u010dn\u00ed spolupr\u00e1ci v oblasti obchodu p\u0159ek\u00e1\u017eky, kter\u00e9 musej\u00ed b\u00fdt ob\u011bma partnery zohled\u0148ov\u00e1ny. P\u0159ez\u00edravost kulturn\u00edch rozd\u00edl\u016f vede k nedorozum\u011bn\u00ed a ke ztroskot\u00e1n\u00ed interkulturn\u00ed spolupr\u00e1ce. Z t\u011bchto d\u016fvod\u016f mus\u00ed b\u00fdt ob\u011bma partnery zaji\u0161t\u011bn citliv\u00fd p\u0159\u00edstup ke kultu\u0159e koopera\u010dn\u00edho partnera. Obsahem p\u0159edlo\u017een\u00e9 pr\u00e1ce je aktualizace \u010desko-n\u011bmeck\u00fdch kulturn\u00edch standard\u016f od Schroll-Machlov\u00e9 a Nov\u00e9ho z roku 2005 zalo\u017een\u00e1 na empirick\u00e9m v\u00fdzkumu uskute\u010dn\u011bn\u00e9m v letech 2008\/2009.","abstract_de":"Kultur und Kulturstandards stellen in den wachsenden grenziiberschreitenden Kooperationen Barrieren dar, die von beiden Partnern beachtet werden miissen. Jegliche Nichtbeachtung der fremden Kultur fiihrt zu Missverstandnissen und dem Scheitern interkulturellen Zusammen- arbeitens. Aus diesem Grund muss auf beiden Seiten eine Sensibilisierung fiir den Kooperationspartner erfolgen. Der vorliegende Beitrag liefert eine Aktualisierung tschechisch- deutscher Kulturstandards von Schroll-Machl und Nov\u00fd aus dem Jahr 2005, auf der Grundlage einer empirischen Studie von 2008\/2009.","abstract_en":"Within the increasing transnational cooperation, culture and cultural standards constitute barriers which have to be considered by the business partners. Every non-consideration of the foreign culture may result in incomprehension and in the failure of inter-cultural cooperation. That is why both sides should become more sensitive in terms of the cultural standards of their foreign partner. The present paper provides an enhancement of Czech-German cultural standards set by Schroll-Machl and Nov\u00fd in 2005, based on an empirical study carried out in 2008\/2009.","abstract_pl":"Kultura i standardy kulturowe stanowiq w rosnqcej transgranicznej wsp\u00f3lpracy handlowej bariery, kt\u00f3ra powinna by\u00e9 brana pod uwagy przez obu partner\u00f3w. Lekcewazenie r\u00f3znic kulturowych prowadzi do nieporozumien i niepowodzenia w podjyciu wsp\u00f3lpracy miydzynarodowej. Z tychze powod\u00f3w wazne jest uwrazliwienie siy na kultury partnera zagranicznego. Niniejszy artykul poswiycony jest kwestiom wznowienia czesko-niemieckich standard\u00f3w kulturowych opisanych przez Schroll-Machlowq oraz Novego z 2005 roku, na bazie badan empirycznych przeprowadzonych w okresie 2008\/2009","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"18 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_03","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Bachmaier, P., Blehov\u00e1, B. (2005): Der kulturelle Umbruch in Ostmitteleuropa. Der Transformationsprozess und die Bildungs- und Kulturpolitik Tschechiens, der Slowakei, Polens und Ungarns im Kontext der internationalen Beziehungen. Frankfurt am Main, New York : Peter Lang (= St. Poltner Osteuropa Studien; 3).||Baxant, L., Rathmayr, R., Schulmeisterov\u00e1, M. (l995): Verhandeln mit tschechischen Wirtschaftspartnern. Gesprachs- und Verhaltensstrategien fiir die interkulturelle Geschafts- praxis. Jedn\u00e1n\u00ed s \u010desk\u00fdmi obchodn\u00edmi partnery. Wien: Service-Fachverlag.||Bundesverband deutscher Unternehmer in der Tschechischen Republik e. V. (2004): Unternehmenskultur mit tschechischen Nachbarn erfolgreich gestalten. Beitrage zur inter- kulturellen Kommunikation und Kooperation. Band 1. Prag: Goethe Institut.||Gallio, C., Heidenreich, B. (l995): Deutsche und Tschechen. Nachbarn im Herzen Europas. K\u00f6ln: Verlag Wissenschaft und Politik.||Krause, Bettina (2009): Zur Giiltigkeit der Kulturstandards in der tschechisch-deutschen Kooperation. Diplomarbeit. Hochschule Zittau-G\u00f6rlitz.||Schroll-Machl, S., Nov\u00fd, I, (32005): Perfekt geplant oder genial improvisiert? Kulturunter- schiede in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit. Miinchen: Rainer Hampp Verlag.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Kulturn\u00ed standardy v \u010desko-n\u011bmeck\u00e9 spolupr\u00e1ci","title_de":"Kulturstandards in der tschechisch-deutschen Kooperation","title_en":"Cultural standards in czech-german cooperations","title_pl":"Standardy kulturowe w kooperacjach czesko- niemieckich","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"40","citation_spage":"23","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_03.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21742"},{"id":"21743","collection":"15240\/21338","authors":"Kupr, Jaroslav; Suchomel, Ale\u0161","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"\u00darove\u0148 t\u011blesn\u00e9 zdatnosti a \u00farove\u0148 pohybov\u00e9 aktivity u d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku jsou velmi slo\u017eit\u00e9 kinantropologick\u00e9 pojmy. Obecn\u011b se p\u0159edpokl\u00e1d\u00e1 velmi v\u00fdznamn\u00fd vztah t\u011blesn\u00e9 zdatnosti v\u00e1zan\u00fd na pohybovou aktivitu. Hlavn\u00edm c\u00edlem projektu je zji\u0161t\u011bn\u00ed \u00farovn\u011b pohybov\u00e9 aktivity a t\u011blesn\u00e9 zdatnosti u d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku v libereck\u00e9m regionu. Rozsah v\u00fdb\u011brov\u00fdch soubor\u016f byl 130 chlapc\u016f a 133 d\u00edvek ve v\u011bku 10-12 let. V\u00fdsledky v\u00fdzkumu potvrzuj\u00ed nedostate\u010dnou \u00farove\u0148 pohybov\u00e9 aktivity v kontrastu s v\u00fdsledky \u00farovn\u011b t\u011blesn\u00e9 zdatnosti. Vyvst\u00e1v\u00e1 ot\u00e1zka pou\u017eit\u00ed testov\u00fdch bateri\u00ed pro m\u011b\u0159en\u00ed \u00farovn\u011b t\u011blesn\u00e9 zdatnosti.","abstract_de":"Die Stufe der k\u00f6rperlichen T\u00fcchtigkeit und die Bewegungsstufe bei den Kindern des Schulalters sind sehr komplizierte kinanthropologische Begriffe. Allgemein kann man voraussetzen, dass ein sehr bedeutender Bezug der k\u00f6rperlichen T\u00fcchtigkeit zur Bewegung besteht. Das Hauptziel dieses Projektes besteht darin, die Stufe der k\u00f6rperlichen T\u00fcchtigkeit und die Bewegungsstufe bei den Kindern des Schulalters in der Region von Liberec festzustellen. Zielgruppe der Selektionsdatei waren 130 Jungen und 133 M\u00e4dchen im Alter von 10 \u2013 12 Jahren. Die Ergebnisse der Forschung best\u00e4tigen, dass die Bewegungsstufe gegen\u00fcber den Ergebnissen der Stufe der k\u00f6rperlichen T\u00fcchtigkeit ungeneigten ist. Es stellt sich die Frage der Applikation der Testbatterie f\u00fcr die Messung der Stufe der k\u00f6rperlichen T\u00fcchtigkeit.","abstract_en":"The levels of physical fitness and the physical activity of children at the school age are very difficult kinantropologic concepts. It is generally assumed there is a very significant relationship of physical fitness to the locomotor activity. The main objective of the project is to establish the levels of physical activity and the physical fitness of school-aged children in the Liberec region. The studied group consisted of 130 boys and 133 girls aged 10-12 years. The research results confirm the insufficient level of physical activity in contrast to the results of the level of physical fitness. During the research raised about the use of test batteries to measure the level of physical fitness.","abstract_pl":"Poziom sprawnosci fizycznej oraz poziom aktywnosci ruchowej dzieci w wieku szkolnym to bardzo skomplikowane pojecia z dziedziny kinantropologii. W czasach obecnych zaklada sie istotn4 zaleznos\u00e9 pomiedzy sprawnosci4 fizyczn4 a aktywnosci4 ruchow4. Gl\u00f3wnym celem realizowanego projektu jest stwierdzenie poziomu sprawnosci fizycznej i aktywnosci ruchowej w grupie dzieci w wieku szkolnym w regionie libereckim. Badaniami objeto 130 chlopc\u00f3w i 133 dziewczynki w wieku od 10 do 12 lat. Wyniki badan wskazuj4 na niewystarczaj4cy poziom aktywnosci ruchowej w przeciwienstwie do wynik\u00f3w poziomu sprawnosci fizycznej. Pojawia sie pytanie dotycz4ce wlasciwosci wykorzystania test\u00f3w do mierzenia poziomu sprawnosci fizycznej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_04","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BLAHU\u0160, P. 1996. K syst\u00e9mov\u00e9mu pojet\u00ed statistick\u00fdch metod v metodologii empirick\u00e9ho v\u00fdzkumu chov\u00e1n\u00ed. 1. vyd. Praha : UK, vydavatelstv\u00ed Karolinum. ISBN 80-7184-100-5.||BOUCHARD, C., & SHEPARD, RJ. 1994. Physical activity, fitness and health: The model and key concepts. In BOUCHARD, C., SHEPARD, RJ., & STEPHENS, T. (Eds.). Physical activity, Fitness and Health : International Proceedings and Consensus Statement. 1st ed. Champaign, IL. : Human Kinetics, p. 77-88.||FREEDSON, PM., & EVENSON, S. 1991. Familial aggregation in physical activity. Res. Quart. Exerc. Sport, vol. 62, no. 4, p. 384-389.||FROMEL, K., NOVOSAD, J., & SVOZIL, Z. 1999. Pohybov\u00e1 aktivita a sportovn\u00ed z\u00e1jmy ml\u00e1de\u017ee. 1. vyd. Olomouc : UP. ISBN 80-7067-945-X.||J\u00daRIM\u00c1E, T., & J\u00daRIM\u00c1E, J. 2001. Growth, physical activity, and motor development in prepubertal children. 1st ed. Boca Reton : CRC Press. ISBN 0-8493-0530-6.||MALINA, RM., BOUCHARD, C., & BAR-OR, O. 2004. Growth, maturation and physical activity. 2nd ed. Champaign, IL. : Human Kinetics. ISBN 0-88011-882-2.||M\u011aKOTA, K., KOV\u00c1\u0158, R. et al. 1996. UNIFITTEST (6-60). Manu\u00e1l pro hodnocen\u00ed z\u00e1kladn\u00ed motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti a vybran\u00fdch charakteristik t\u011blesn\u00e9 stavby ml\u00e1de\u017ee a dosp\u011bl\u00fdch v \u010cesk\u00e9 republice. 1. vyd. Ostrava : PdF OU. ISBN 80-7042-111-8.||M\u011aKOTA, K. 2001. Problematika t\u011blesn\u00e9 zdatnosti a v\u00fdkonnosti ve vztahu k antropomotorice. In BENCE, L. (Ed.). Antropomotorika 2001 : Zborn\u00edk refer\u00e1tov z medzin\u00e1rodn\u00e9ho vedeck\u00e9ho semin\u00e1ra u\u010ditel'ov antropomotoriky \u2013 Donovaly 19.-21. 11. 2001 1. vyd. Bansk\u00e1 Bystrica : SVSTV\u0160, s. 129-139.||MEREDITH, MD., WELK, GJ., (Eds.). 2004. FITNESSGRAM ACTIVITIGRAM Test Administration Manual. 3st ed. Champaign, IL. : Human Kinetics. ISBN 0736052941||SUCHOMEL, A. 2006. T\u011blesn\u011b nezdatn\u00e9 d\u011bti \u0161koln\u00edho v\u011bku. 1. vyd. Liberec : Technick\u00e1 univerzita. ISBN 80-7372-140-6.||WELK, GJ., & BLAIR, SN. 2002. Health benefits of physical activity and fitness in children. In WELK, GJ., MORROW, JRJ., & FALLS, HB. (Eds.). FITNESSGRAM reference guide. 1st ed. Dallas, TX. : The Cooper Institute, p. 10-27. Internet resource:||WELK, GJ., MORROW, JRJ., & FALLS, HB. (Eds.). 2002. FITNESSGRAM rejerence guide. 1st ed. Dallas, TX. : The Cooper Institute. Retrieved 16. 1. 2003 from the World Wild Web:||[on line, 29.10.2009]","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Charakteristika \u00farovn\u011b t\u011blesn\u00e9 zdatnosti a pohybov\u00e9 aktivity u d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku v libereck\u00e9m regionu","title_de":"Charakteristische ebene der k\u00f6rperlichen Fitness und Bewegungst\u00e4tigkeit der schulpflichtigen Kinder in der Region Liberec","title_en":"Characterization of the level of physical fitness and physical activity of school children in the Liberec Region","title_pl":"Charakterystyka poziomu sprawno\u0161ci fizycznej i aktywno\u0161ci ruchowej dzieci w wieku szkolnym w regionie libereckim","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"48","citation_spage":"41","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_04.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21743"},{"id":"21744","collection":"15240\/21338","authors":"Lohoff, Anne","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 v\u00fdzvami pro informa\u010dn\u00ed management v projektech v\u00fdvoje automobil\u016f. Z trend\u016f ve v\u00fdvoji automobil\u016f jsou vyvozov\u00e1ny po\u017eadavky na jejich informa\u010dn\u00ed management. Prost\u0159ednictv\u00edm pozorov\u00e1n\u00ed informa\u010dn\u00edch tok\u016f a po\u010d\u00edta\u010dem podporovan\u00fdch syst\u00e9m\u016f v sou\u010dasn\u00fdch projektech v\u00fdvoje automobil\u016f se posuzuje, nakolik m\u016f\u017ee informa\u010dn\u00ed management v\u00fdvoje automobil\u016f tyto po\u017eadavky napl\u0148ovat. Pracovn\u00edci z oblast\u00ed produktov\u00e9ho pl\u00e1nov\u00e1n\u00ed a konstrukce produkt\u016f, jako\u017e i p\u0159\u00edpravy v\u00fdroby jsou upozor\u0148ov\u00e1ni na to, jak\u00e1 pot\u0159eba v\u00fdzkumu a optimalizace v t\u00e9to tematick\u00e9 oblasti existuje.","abstract_de":"Dieser Beitrag behandelt die Herausforderungen an das Informationsmanagement von Fahrzeugentwicklungsprojekten. Aus Trends in der Fahrzeugentwicklung werden Anforderungen an deren Informationsmanagement abgeleitet. Mittels einer Betrachtung der Informationsfluss und der rechnerunterst\u00fctzten Systeme in heutigen Automobilentwicklungsprojekten wird beurteilt, inwieweit das Informationsmanagement der Fahrzeugentwicklung diese Anforderungen erf\u00fcllen kann. F\u00fcr Mitarbeiter aus den Bereichen Produktplanung, -konstruktion und Produktionsvorbereitung wird aufgezeigt, welcher Forschungs- und Optimierungsbedarf in diesem Themenfeld besteht.","abstract_en":"This article deals with the challenges faced by the information management of vehicle development projects. Requirements of its information management are derived from Trends in vehicle development. The extent to which the information management of vehicle development can fulfil those requirements is assessed by means of examining the information flows and the computer-aided systems in today's automotive development projects. Which research and optimization requirements exist in this topic range will be demonstrated for employees in the areas of Product Planning, Design and Production Preparation.","abstract_pl":"Niniejszy artykul zajmuje siy wyzwaniami dla managementu informacyjnego w projektach rozwoju pojazd\u00f3w. Z trend\u00f3w w rozwoju pojazd\u00f3w wyprowadzane s< wymagania stawiane managementowi informacyjnemu. Poprzez rozwazanie przeplyw\u00f3w informacji oraz wspieranych komputerowo system\u00f3w w dzisiejszym projektach rozwoju motoryzacyjnego ocenia siy, na ile managemt informacyjny rozwoju pojazd\u00f3w jest w stanie spelni\u00e9 te wymagania. Pracownikom z dzialu planowania produkt\u00f3w, konstrukcji oraz przygotowania produkcji ukazuje siy, jakie jest zapotrzebowanie badawcze i optymalizacyjne w tym polu tematycznym.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_05","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Bayer, J.: Simulation in der Automobilproduktion, Berlin\/ Heidelberg\/ New York\/ Hongkong\/ London\/ Mailand\/ Paris\/ Tokio: Springer, 2003||Becker, H.: Auf Chrashkurs : Automobilindustrie im globalen Verdr\u00e4ngungswettbewerb, 2., aktualisierte Aufl., Berlin\/ Heidelberg\/ New York: Springer, 2007||Dannenberg, J.\/ Burgard, J.\/ Wyman, O.: Car Innovation 2015 - Executive summary of Oliver Wyman's \"Car Innovation 2015\" study, 16. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik 2007, 2007||Ehrlenspiel, K.: Integrierte Produktentwicklung: Denkablaufe,Methodeneinsatz,||Zusammenarbeit, 3., aktualisierte Aufl., M\u00fcnchen\/ Wien: Hanser, 2007||Eversheim, W.\/ Schuh, G. (Hrsg.): Integrierte Produkt- und Prozessgestaltung, Berlin\/ Heidelberg\/ New York: Springer, 2005||Freisleben, D.: Gestaltung und Optimierung von Produkten mit einem wissensbasierten Vorgehensmodell, Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universit\u00e4t Magdeburg, 2001||Garcia Sanz, F.J.\/ Semmler, K.\/ Walther, J. (Hrsg.): Die Automobilindustrie auf dem Weg zur globalen Netzwerkkompetenz: effiziente und flexible supply chains erfolgreich gestalten, Berlin\/ Heidelberg\/ New York: Springer, 2007||Geckler, D.: \u00c4nderungsschleifen in Fahrzeugprojekten : Simulation - Projektmanagement||\u2013 Prozessgestaltung, Aachen: Shaker, 2002||Hensel, J.: Netzwerkmanagement in der Automobilindustrie : Erfolgsfaktoren und Gestaltungsfelder, 1. Aufl., Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl., 2007||Jirgens, U.: Industriegovernance und Produktionskonzepte. In: Canzler, W.\/ Schmidt, G.: Das zweite Jahrhundert des Automobils : technische Innovationen, \u00f6konomische Dynamik und kulturelle Aspekte \/ [hrsg. vom Wissenschaftszentrum Berlin f\u00fcr Sozialforschung, Abteilung: Innovation und Organisation], 1. Aufl., Berlin: Ed. Sigma, 2003||Tietze, O.: Strategische Positionierung in der Automobilbranche : der Einsatz von virtueller Produktentwicklung und Wertsch\u00f6pfungsnetzwerken, 1. Aufl., Wiesbaden: Dt.||Univ.-Verl., 2003||Trippner, D.: Vorgehensmodell zum Management von Produktdaten in komplexen und dynamischen Produktentwicklungsprozessen, Aachen: Shaker, 2002||VDA (Hrsg.): Auto 2008: Jahresbericht, Berlin: Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), 2008||VDI (Hrsg.): VDI Richtlinie Digitale Fabrik \u2013 Grundlagen, D\u00fcsseldorf: VDI, 2008||Volkswagen AG: Gesch\u00e4ftsbericht 2007, Wolfsburg: Volkswagen, 2008","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"V\u00fdzva pro informa\u010dn\u00ed management v projektech v\u00fdvoje automobil\u016f","title_de":"Herausforderungen an das Informationsmanagement in Fahrzeugentwicklungsprojekten","title_en":"Challenges facing information management in vehicle development projects","title_pl":"Wyzwania dla managementu informacyjnego w projektach rozwoju pojazd\u00f3w","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"57","citation_spage":"49","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_05.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21744"},{"id":"21745","collection":"15240\/21338","authors":"Neumannov\u00e1, Helena; Nejedlov\u00e1, Dana","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"V roce 2009 se uskute\u010dnil na Technick\u00e9 univerzit\u011b v Liberci projekt, kter\u00fd se zam\u011b\u0159il na anal\u00fdzu po\u017eadavk\u016f trhu v oblasti uplatn\u011bn\u00ed absolvent\u016f doktorsk\u00e9ho studia. V dotazn\u00edkov\u00e9m \u0161et\u0159en\u00ed byli osloveni zam\u011bstnavatel\u00e9, aby se vyj\u00e1d\u0159ili k o\u010dek\u00e1van\u00fdm kompetenc\u00edm t\u011bchto absolvent\u016f vysok\u00e9 \u0161koly a z\u00e1rove\u0148 byli osloveni studenti v doktorsk\u00e9m studiu na TUL, aby vyhodnotili kvalitu vysoko\u0161kolsk\u00e9 p\u0159\u00edpravy. Autorky p\u0159edkl\u00e1daj\u00ed v\u00fdsledky t\u011bchto anal\u00fdz.","abstract_de":"Im Jahr 2009 wurde an der Technischen Universit\u00e4t Liberec ein Projekt durchgef\u00fchrt, bei dem analysiert wurde, welche Anforderungen der Markt an Absolventen von Doktorstudiengangen stellt. Bei der Fragebogenumfrage wurden Arbeitgeber gebeten, sich zu den erwarteten Kompetenzen dieser Hochschulabsolventen zu aul3ern, und gleichzeitig wurden auch postgraduale Studenten der TUL angesprochen, damit sie die Qualit\u00e4t der hochschulischen Vorbereitung bewerten. Die Autorinnen legen die Ergebnisse dieser Analysen vor.","abstract_en":"In 2009 the team from the Technical University in Liberec (TUL) prepared a project focusing on analyzing the market demands placed on the PhD. graduates. In a questionnaire survey potential employers' attitudes and opinions were examined in order to formulate the range of expected types of competence of higher education graduates. Simultaneously the graduates from the TUL were contacted to evaluate the quality of their University studies. The authors present the results of their research.","abstract_pl":"W 2009 roku na Uniwersytecie Technicznym w Libercu realizowano projekt poswiycony analizie rynku pod kqtem wymaga\u00fa stawianych absolwentom studi\u00f3w doktoranckich. W badaniach ankietowych zwr\u00f3cono siy do pracodawc\u00f3w o ich opiniy co do oczekiwanych przez nich kompetencji tychze absolwent\u00f3w uczelni wyzszych. Badaniami objyto jednoczesnie doktorant\u00f3w Uniwersytetu Technicznego w Libercu, kt\u00f3rzy mieli oceni\u00e9 jakos\u00e9 przygotowania w czasie studi\u00f3w. Autorzy artykulu prezentujq wyniki przeprowadzonych analiz.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_06","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"KLE\u0147HOV\u00c1, M, \u0160\u0164ASTNOV\u00c1, P. ClBULKOV\u00c1, P. \u010cesk\u00e9 \u0161kolstv\u00ed v mezin\u00e1rodn\u00edm srovn\u00e1n\u00ed, Stru\u010dn\u00e9 sezn\u00e1men\u00ed s vybran\u00fdmi ukazateli OECD. Education and Glance 2008. Praha:||\u00dastav pro informace ve vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed, 2008, lSBN 978-80-211-0557-7||KLE\u0147HOV\u00c1 a KOL. Krajsk\u00e1 ro\u010denka \u0161kolstv\u00ed. Praha: \u00dastav pro informace ve vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed, 2007, lSBN 978-80-211-0533-1||KOLEKTlV AUTOR\u016e. Motivace, inspirace, u\u010den\u00ed II. Hodnocen\u00ed \u00farovn\u011b vzd\u011bl\u00e1n\u00ed v \u010cR s ohledem na krajovou diferenciaci. Praha: \u00dastav pro informace ve vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed, 2007, lSBN 978-80-211-0543-0||KOLEKTlV AUTOR\u016e. Statistick\u00e1 ro\u010denka trhu pr\u00e1ce v \u010cesk\u00e9 republice 2009. Praha: Ministerstvo pr\u00e1ce a soci\u00e1ln\u00edch v\u011bc\u00ed \u2013 odbor anal\u00fdz a statistik, 2009, lSBN 978-80- 86878-95-||MENCLOV\u00c1, L., BA\u0160TOV\u00c1, J. Vysoko\u0161kolsk\u00fd student v \u010cesk\u00e9 republice roku 2005.||Praha: Centrum pro studium vysok\u00e9ho \u0161kolstv\u00ed, 2005, lSBN 80-86302-35-0||VENEROV\u00c1, A. Studentsk\u00e9 hodnocen\u00ed kvality. Brno: Akademick\u00e9 centrum studentsk\u00fdch aktivit, 2007, lSBN 978-80-214-3523-0||\u00daLOVCOV\u00c1, H. a KOL. Uplatn\u011bn\u00ed absolvent\u016f vysok\u00fdch \u0161kol na trhu pr\u00e1ce. Praha: N\u00e1rodn\u00ed \u00fastav odborn\u00e9ho vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed, 2009, lSBN 978-80-87063-21-7","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"K \u00fakol\u016fm region\u00e1ln\u00edch univerzit \u2013 na p\u0159\u00edkladu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa","title_de":"Zu den Herausforderungen der regionalen Universitaten - am Beispiel der Euroregion Neisse - Nisa-Nysa","title_en":"Tasks of regional universities \u2013 demonstrated on the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa","title_pl":"Zadania uniwersytet\u00f3w regionalnych - przykladowo Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"68","citation_spage":"58","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_06.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21745"},{"id":"21746","collection":"15240\/21338","authors":"Peka\u0159ov\u00e1, Ivana","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek shrnuje dosavadn\u00ed zku\u0161enosti s pou\u017eit\u00edm Britsk\u00e9ho n\u00e1rodn\u00edho korpusu v hodin\u00e1ch anglick\u00e9ho jazyka u student\u016f na Ekonomick\u00e9 fakult\u011b TU v Liberci. Proto\u017ee sou\u010dasn\u00e9 v\u00fdsledky byly pozitivn\u00ed, autorka v z\u00e1v\u011bru nasti\u0148uje, jak\u00fdm zp\u016fsobem pl\u00e1nuje v zav\u00e1d\u011bn\u00ed aktivit zalo\u017een\u00fdch na BNC a roz\u0161i\u0159ovat \u0161k\u00e1lu jejich vyu\u017eit\u00ed v akademick\u00e9m roce 2009\/2010.","abstract_de":"Dieser Beitrag fasst die bisherigen Erfahrungen mit der Anwendung des British National Corpus (BNC) in Englischen Kursen an der \u00d6konomischen Fakult\u00e4t der Technischen Universit\u00e4t Liberec zusammen. Da die bisherigen Ergebnisse sehr positiv zu sch\u00e4tzen sind, erw\u00e4hnt die Autorin ihr Vorhaben, die auf dem BNC beruhenden Aktivit\u00e4ten sowie die Erweiterung ihrer Nutzung im akademischen Jahr 2009\/2010 fortzusetzen.","abstract_en":"This contribution sums up the current experience with and insight into using the British National Corpus in classes of English at the Faculty of Economics at the Technical University of Liberec. Since the results so far have proved to be positive, the author formulates a plan how the used activities will be extended in the academic year 2009\/2010.","abstract_pl":"Niniejszy artykul stanowi podsumowanie dotychczasowych doswiadcze\u00fa przy wykorzystaniu Brytyjskiego Korpusu Narodowego na zajyciach jyzyka angielskiego dla student\u00f3w na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Jakoze obecne efekty byly pozytywne, autorka w zako\u00faczeniu przedstawia spos\u00f3b, w jaki planuje kontynuacjy wdrazania dziala\u00fa opartych na BNC oraz rozbudowywanie skali ich wykorzystania w roku akademickim 2009\/2010.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_07","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"\u010cAPKOV\u00c1, H. et. al.: English for Economists. Prague: Ekopress, 2002.||JONES, L., ALEXANDER, R.: New International Business English. Cambridge: CUP, 2000.||HOLLETT, V.: Business Objectives. Oxford: Oxford University Press, 1993.||The Common European Framework of Reference (CEFR). Strasbourg: Council of Europe, 2001.||RICHARDSON, K. et al.: The Business. Oxford: Macmillan, 2008.||Cambridge Advanced Learner\u0165s Dictionary. Cambridge: CUP, 2008.||||||||","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vyu\u017eit\u00ed britsk\u00e9ho n\u00e1rodn\u00edho korpusu pro v\u00fduku a u\u010den\u00ed se","title_de":"Lehren und lernen mit dem British national corpus","title_en":"Using british national corpus in language teaching and learning","title_pl":"Wykorzystanie brytyjskiego korpusu narodowego do nauczania i uczenia si","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"76","citation_spage":"69","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_07.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21746"},{"id":"21747","collection":"15240\/21338","authors":"Schmidt, Peter","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Ji\u017e po desetilet\u00ed lze pozorovat silnou tendenci p\u0159echodu p\u016fvodn\u011b voln\u00fdch morf\u00e9m\u016f (lex\u00e9m\u016f) k v\u00fdhradn\u011b v\u00e1zan\u00e9mu u\u017eit\u00ed. Tato tendence podpo\u0159ila vznik prefixoid\u016f a sufixoid\u016f. V literatu\u0159e je tato skute\u010dnost dostate\u010dn\u011b pops\u00e1na. Nyn\u00ed se zd\u00e1, \u017ee doch\u00e1z\u00ed k protich\u016fdn\u00e9mu v\u00fdvoji, \u010deho\u017e dokladem jsou jednotliv\u00e9 p\u0159\u00edklady. Tato tendence nen\u00ed pouze ve v\u011bt\u0161in\u011b slovotvorn\u00fdch popis\u016f je\u0161t\u011b rozpoznateln\u00e1. P\u0159edlo\u017een\u00fd p\u0159\u00edsp\u011bvek si klade za c\u00edl tento v\u00fdvoj popsat a d\u00e1t podn\u011bt ke konkr\u00e9tn\u00edmu zkoum\u00e1n\u00ed korpusu.","abstract_de":"Seit Jahrzehnten ist eine verst\u00e4rkte Tendenz des \u00dcberganges urspr\u00fcnglich freier Morpheme (Lexeme) zu ausschliel3lich gebundenem Gebrauch zu beobachten. Diese Tendenz hat die Entstehung von Pr\u00e4fixoiden und Suffixoiden bef\u00f6rdert. In der Literatur ist diese Tatsache hinreichend dargestellt. Jetzt scheint eine gegenl\u00e4ufige Entwicklung zu entstehen, wof\u00fcr einzelne Beispiele Beleg sind. Diese Tendenz ist nur in der Mehrzahl der Darstellungen zur Wortbildung noch nicht erkennbar. Der vorliegende Beitrag will diese Entwicklung beschreiben und zu konkreten Korpus bezogenen Untersuchungen anregen.","abstract_en":"For decades a strong language tendency has been observed, namely the transition of formerly free morphemes (lexemes) to their solely bound usage. This tendency has contributed to the origin of prefixoids and suffixoids. These phenomena are covered widely in research literature. Presently, a contradictory process seems to be in progress, which can be illustrated on individual examples. This trend has not been distinguished yet in a majority of descriptions of processes. This contribution aims at describing the developmental process and introducing a introducing a concrete new corpus to be studied further.","abstract_pl":"W czasie ostatnich dziesiycioleci mozna zauwazy\u00e9 nasilonq tendencjy polegajqcq na przechodzeniu od wczesniej samodzielnych morfem\u00f3w (leksem\u00f3w) do uzycia wylqcznie lqcznego. Tendencja ta przyczynila siy do powstania prefiksoid\u00f3w i sufiksoid\u00f3w. Zjawisko to jest wystarczajqco opisane w literaturze fachowej. Obecnie wydaje siy, ze pojawia siy proces odwrotny, na co wskazujq poszczeg\u00f3lne przyklady. Tendencja ta nie jest jednak jeszcze zauwazalna w wiykszosci opis\u00f3w slowotw\u00f3rczych. Niniejszy artykul ma na celu zaprezentowanie tego procesu i zainicjowanie konkretnych badan nad korpusem jyzyka.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"5 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_08","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"DOMALIES, Elke 2005: Die Wortbildung des Deutschen. In: Studien zur deutschen Sprache Bd. 27, 2005.||DUDEN l995: Das Grol3e W\u00f6rterbuch der deutschen Sprache. Mannheim, Leipzig, Wien, Z\u00fcrich l995.||DUDEN IV, Grammatik 2005: Duden. Bd.IV, Die Grammatik. Mannheim, Leipzig, Wien, Z\u00fcrich 2005, S. 64l \u2013 773.||FEIGE 2009: Prof. Dr. M.Feige, Tourismus 2009 in der Bewahrungsprobe. Vortrag Tourismustag 26.3.2009.||LATEIN l979: Latein und Griechisch im deutschen Wortschatz. Berlin l979.||SCHELLER-BOLTZ, Dennis (2008): \u201eBio, Burger oder Crenford \u2013 Streit ums Essen\" bio (-) jetzt als selbst\u00e4ndiges Wort? In: Muttersprache Heft 3 2008, S. 243 \u2013 258.||SCHMIDT l983: Die Entstehung von Pr\u00e4fixoiden und Suffixoiden in der deutschen Gegenwartssprache. In: Sprachpflege Jg. 32, Heft 7, S. l0l \u2013 103.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Nov\u00e1 tendence ve tvo\u0159en\u00ed slov?","title_de":"Eine neue Wortbildungstendenz?","title_en":"A new tendency in word formation?","title_pl":"Czyzby nowa tendencja w slowotw\u00f3rstwie?","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"81","citation_spage":"77","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_08.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21747"},{"id":"21748","collection":"15240\/21338","authors":"Seifert, Stefanie","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 aplikac\u00ed nov\u00fdch prost\u0159edk\u016f vyu\u017e\u00edvaj\u00edc\u00ed internet p\u0159i extern\u011b veden\u00e9 podnikov\u00e9 komunikaci. P\u0159itom se autorka orientuje speci\u00e1ln\u011b na m\u00e9dium \u201eCorporate Blog\" a p\u0159edstavuje v\u011bdeck\u00e9 stanovisko v\u00fdzkumu, kter\u00fd se t\u00edmto t\u00e9matem zab\u00fdv\u00e1. Vymezen\u00ed probl\u00e9mu, kter\u00e9 bylo odvozeno z tohoto v\u00fdzkumu, tvo\u0159\u00ed z\u00e1klad zde na\u010drtnut\u00e9ho r\u00e1mce anal\u00fdzy. Autorka se soust\u0159edila zejm\u00e9na na zpracov\u00e1n\u00ed toho, jak\u00e9 faktory charakterizuj\u00ed extern\u011b vedenou podnikovou komunikaci prost\u0159ednictv\u00edm Weblog\u016f a jak\u00e9 zvl\u00e1\u0161tnosti vykazuje tato forma komunikace ve spojen\u00ed se stanoven\u00edm c\u00edl\u016f extern\u011b veden\u00e9 podnikov\u00e9 komunikace.","abstract_de":"Der vorliegende Beitrag besch\u00e4ftigt sich mit dem Einsatz neuer internetbasierender Medien zur extern gerichteten Unternehmenskommunikation. Dabei geht die Autorin im Speziellen auf das Medium Corporate Blog ein und zeigt den wissenschaftlichen Stand der Forschung zum Thema auf. Die daraus abgeleitete Problemstellung bildet die Grundlage f\u00fcr den hier skizzierten Analyserahmen. Insbesondere soll herausgearbeitet werden, welche Faktoren die extern gerichtete Unternehmenskommunikation mittels Weblogs kennzeichnen und welche Besonderheiten diese Form der Kommunikation in Verbindung der Zielstellung von extern gerichteter Unternehmenskommunikation aufweisen.","abstract_en":"The paper deals with applying web based media for external corporate communications. The author puts a particular focus on Corporate Blogs as a communication tool, and presents her comprehension of the state of research in this field. The consequentially derived research question should be approached with the outlined analytical frame. The presented research concentrates, in particular, on identifying relevant factors which influence the application of weblogs in external corporate communication. Also certain characteristics are identified to distinguish this modern communication approach from the conventionally used ones.","abstract_pl":"Niniejszy artykul poswiycony jest zastosowaniu nowych instrument\u00f3w wykorzystujqcych internet do zewnytrznej komunikacji przedsiybiorstwa. Autor koncentruje siy na szczeg\u00f3lnym instrumencie, jakim jest \u201eCorporate Blog\", pokazujqc aktualny stan badan naukowych prowadzonych w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badan stanowiq podstawy opisanego zarysu analizy. Nacisk w artykule polozono przede wszystkim na opisanie czynnik\u00f3w charakterystycznych dla zewnytrznej komunikacji przedsiybiorstwa wykorzystujqcej blogi internetowe oraz opisanie cech tej formy komunikacji pod kqtem wytyczania cel\u00f3w zewnytrznej komunikacji przedsiybiorstwa.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_09","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Alby T. (2007): Web 2.0, Konzepte, Anwendungen, Technologien, Carl Hanser Verlag, Minchen||ARD\/ZDF Onlinestudie (2008): http:\/\/www.daserste.de\/service\/studie08_1.pdf am 20.03.2009.||Baaken T. (2002): Business-to-Business-Kommunikation: Neue Entwicklungen im B2B Marketing, Erich Schmidt Verlag, Berlin, S. 16, 131-165.||Giddens A. (1984a): The constitution of society: Outline of a theory of structuration. Cambridge.||Meffert H. (1998): Marketing, Grundlagen marktorientierter Unternehmensfihrung, Konzepte \u2013 Instrumente \u2013 Praxisbeispiele, Gabler Verlag, Wiesbaden, S. 671-673.||Ortmann G.\/ Sydow J.\/ Tirk K. Hg.(2000): Theorien der Organisation, Die Rickkehr der Gesellschaft, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, S. 317-344.||Pfannenberg J.\/ZerfaB A. Hg. (2005): Wertschopfung durch Kommunikation, Wie Unternehmen den Erfolg ihrer Kommunikation steuern und bilanzieren, F.A.Z.-Institut fir Management-, Markt- und Medieninformation, Frankfurt am Main. S. 7-26.||Rossa A. (2008).: The next generation of corporate websites, in Interaktives Internet: Konzeption und Chancen von Web 2.0, Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft fir Marktorientierte Unternehmensfihrung e.V.; Bd.12, Dresden.||Scherrer C et al. (2001): Zukunft der Wirtschaft, Arbeitspapier 45, Hans Bockler Stiftung, Disseldorf, S. 50-55.||Wolff P. (2007): Die Macht der Blogs, Chancen und Risiken von Corporate Blogs und Podcasting in Unternehmen, Datakontext-Fachverlag, Frechen.||Weder, F. (2008): Produktion und Reproduktion von Offentlichkeit. \u016eber die M\u00f6glichkeiten, die Strukturationstheorie von Anthony Giddens fir die Kommunikationswissenschaft nutzbar zu machen. In: Hepp, Andreas\/ Krotz, Friedrich\/ Winter, Carsten (Hg.): Theorien der Kommunikations- und Medienwissenschaft. Grundlegende Diskussionen, Forschungsfelder und Theorieentwicklungen. Wiesbaden S. 345-362.||ZerfaB A.\/ Bogosyan J. (2007) Blogstudie 2007, http:\/\/www.blogstudie2007.de\/ am 22.03.2009.||ZerfaB A\/ Sandhu S.\/ Young P (2007): EuroBlog 2007, http:\/\/www.euroblog2007.org\/ am 22.03.2009.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Nov\u00e1 m\u00e9dia vyu\u017e\u00edvaj\u00edc\u00ed internet jako p\u0159\u00edle\u017eitost pro extern\u011b vedenou podnikovou komunikaci","title_de":"Neue internetbasierende Medien als Herausforderung f\u00fcr die extern gerichtete Unternehmenskommunikation","title_en":"Innovative web based media \u2013 challenges for external corporate communcations","title_pl":"Nowe instrumenty wykorzystujace internet jako mozliwosc zewnetrznej komunikacji przedsiebiorstwa","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"91","citation_spage":"82","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_09.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21748"},{"id":"21749","collection":"15240\/21338","authors":"Svoboda, Milan","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek poukazuje na tematickou pestrost a geografickou orientaci v\u011bdeck\u00fdch, p\u0159edev\u0161\u00edm lingvistick\u00fdch z\u00e1jm\u016f prof. Dr. Ericha Gieracha (1881\u20131943), jednoho z nejv\u00fdznamn\u011bj\u0161\u00edch p\u0159edstavitel\u016f b\u00e1d\u00e1n\u00ed o vlastiv\u011bd\u011b v b\u00fdval\u00e9 sudetsk\u00e9 oblasti. Autor vych\u00e1z\u00ed z rozs\u00e1hl\u00e9 poz\u016fstalosti, ulo\u017een\u00e9 ve St\u00e1tn\u00edm okresn\u00edm archivu v Liberci.","abstract_de":"Der Beitrag verweist auf die thematische Vielfalt und die geografische Orientierung der wissenschaftlichen, hauptsachlich linguistischen Interessen von Prof. Erich Gierach (1881 \u2013 1943), einem der herausragenden Repr\u00e4sentanten der Heimatforschung im ehemaligen sudetendeutschen Gebiet. Der Autor geht von einem umfangreichen, im Staatlichen Kreisarchiv in Liberec hinterlegten Nachlass aus.","abstract_en":"The contribution introduces the topic variety and geographic orientatic of scientific, mainly linguistic, interests of Professor Doctor Erich Gierach (1881-1943), one of the most significant representatives of the local history researchers of the former Sudeten area. The author draws from a vast inheritance kept at the State District Archives in Liberec.","abstract_pl":"Artykul przedstawia bogactwo tematyczne i orientacjy geograficzn:i zainteresowan badawczych, w szczeg\u00f3lnosci lingwistycznych prof. Dr. Ericha Gieracha (1881-1943), jednego z najwybitniejszych przedstawicieli badan w zakresie krajoznawstwa w dawnym rejonie Sudet\u00f3w. Autor bazuje na bogatym dorobku, jaki znajduje siy w Panstwowym Archiwum Powiatowym w Libercu.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_10","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":null,"ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Badatelsk\u00e9 z\u00e1jmy Ericha Gieracha z hlediska jeho poz\u016fstalosti ve St\u00e1tn\u00edm okresn\u00edm archivu v Liberci","title_de":"Die Forschungsinteressen Erich Gierachs aus der Sicht seines Nachlasses im Bezirksstaatsarchiv in Liberec","title_en":"Interests of Erich Gierach as seen in his inheritance kept at the State district archives in Liberec","title_pl":"Zainteresowania badawcze Ericha Gieracha z punktu widzenia jego dorobku znajdujacego sie w panstwowym Archiwum powiatowym w Libercu","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"97","citation_spage":"92","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_10.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21749"},{"id":"21750","collection":"15240\/21338","authors":"\u0160im\u00edkov\u00e1, Ivana","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Rozpo\u010dtov\u00fd proces EU je jedn\u00edm ze z\u00e1kladn\u00edch pil\u00ed\u0159\u016f rozpo\u010dtov\u00e9 politiky EU. Rozpo\u010dtov\u00fd proces EU lze rozd\u011blit do dvou vz\u00e1jemn\u011b odd\u011blen\u00fdch proces\u016f: ka\u017edoro\u010dn\u00edho rozpo\u010dtov\u00e9ho procesu a st\u0159edn\u011bdob\u00e9 finan\u010dn\u00ed perspektivy. Ka\u017edoro\u010dn\u00ed rozpo\u010dtov\u00fd proces je pops\u00e1n ve Smlouv\u011b, a formuj\u00ed ho t\u0159i ofici\u00e1ln\u00ed instituce EU: Evropsk\u00e1 komise, Rada EU a Evropsk\u00fd parlament. Posledn\u00ed dv\u011b jsou jedin\u00fdmi ofici\u00e1ln\u00edmi rozpo\u010dtov\u00fdmi autoritami s rozpo\u010dtov\u00fdmi pravomocemi. Na druh\u00e9 stran\u011b finan\u010dn\u00ed perspektiva nen\u00ed ve Smlouv\u011b pops\u00e1na. Je to Evropsk\u00e1 rada, kter\u00e1 m\u00e1 nejv\u011bt\u0161\u00ed neofici\u00e1ln\u00ed vliv na velikost a strukturu finan\u010dn\u00ed perspektivy. Vzhledem k tomu, \u017ee finan\u010dn\u00ed perspektiva p\u0159edstavuje pro ka\u017edoro\u010dn\u00ed rozpo\u010dtov\u00fd proces rozpo\u010dtovou kotvu (rozpo\u010dtov\u00fd r\u00e1mec), m\u00e1 Evropsk\u00e1 rada siln\u00fd vliv na ka\u017edoro\u010dn\u00ed rozpo\u010dtov\u00fd proces a rozpo\u010dtovou politiky EU jako celku.","abstract_de":"Der Budgetprozess der EU ist eine der Grundlagen der Budgetpolitik der EU. Der Budgetprozess der EU kann in zwei gegenseitig getrennte Prozesse eingeteilt werden: in den allj\u00e4hrlichen Budgetprozess und in die mittelfristige Finanzperspektive. Der allj\u00e4hrliche Finanzprozess ist im Vertrag der EU beschrieben und wird von drei Institutionen der EU geformt: von der Europ\u00e4ischen Kommission, vom Europ\u00e4ischen Rat und vom Europ\u00e4ischen Parlament. Die beiden letztgenannten Institutionen stellen die einzigen offiziellen Autorit\u00e4ten im Hinblick auf das Budget dar und weisen alle die mit dem Budget der EU verkn\u00fcpften Kompetenzen auf. Dennoch ist die Finanzperspektive im Vertrag der EU nicht beschrieben. Den gr\u00f6\u00dften Einfluss auf den Umfang und die Struktur der Finanzperspektive hat der Europ\u00e4ische Rat. In Anbetracht der Tatsache, dass die Finanzperspektive f\u00fcr den Budgetprozess den Budgetanker (Budgetrahmen) darstellt, \u00fcbt der Europ\u00e4ische Rat einen starken Einfluss auf den Budgetprozess und die Budgetpolitik der EU als Ganzes aus.","abstract_en":"EU budgetary process is one of the fundaments of the EU budgetary policy. EU budgetary process can be divided into two budgetary processes: the annual budgetary process and medium-term financial perspectives. The annual budgetary process is described in the Treaty, and it is designed and formed by three official institutions: The European Commission, The Council of the EU and the European Parliament. The last two institutions listed are the only official budgetary authorities with budgetary competencies. On the other hand, the financial perspective is not characterized in the Treaty. It is the European Council, which has the strongest unofficial influence on the size and structure of the financial perspective. As the financial perspective represents a budgetary anchor (budgetary framework) for the EU annual budgetary process, the European Council has a very strong influence on the EU annual budgetary process and the EU budgetary policy as whole.","abstract_pl":"Proces budzetowy UE jest jednym z podstawowych filar\u00f3w polityki budzetowej UE. W ramach procesu budzetowego UE mozna wyodrybni\u00e9 dwa oddzielne procesy: coroczny proces budzetowy oraz srednioterminowq perspektywy finansowq. Coroczny proces budzetowy opisany jest w Traktacie i jest ksztaltowany przez trzy oficjalne instytucje UE: Komisjy Europejskq, Rady Europy oraz Parlament Europejski. Dwie ostatnie instytucje sq jedynymi oficjalnymi autorytetami posiadajqcymi kompetencje w zakresie budzetu. Perspektywa finansowa nie jest zas w Traktacie opisana a Rada Europy ma najwiykszy nieoficjalny wplyw na wielkos\u00e9 i struktury perspektywy finansowej. Ze wzglydu na to, ze perspektywa finansowa stanowi w corocznym procesie budzetowym podstawy budzetu (jego ramy), Rada Europy ma duzy wplyw na coroczny proces budzetowy oraz polityky budzetowq UE jako calosci.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_11","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"European Commisssion. Consolidated Version of the Treaty on European Union. Luxembourg: Official Journal of the European Union, 2002.||Fiala, P., Pitrov\u00e1, M. 2003. Evropsk\u00e1 unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003.||Laffan, B. 1997. The Finances of the European Union. London: MacMillan Press, 1997.||Lidner, J. Conlicts and change in EU Budgetary Politics. London: Routledge, 2006. ISBN 0-415-35679-4.||Nugent, N. The Government and Politics of the European Union. London: Palgrave MacMillan, 2006. ISBN0-333-69352-3.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Rozpo\u010dtov\u00fd proces EU: interakce ka\u017edoro\u010dn\u00edho rozpo\u010dtov\u00e9ho procesu a finan\u010dn\u00ed perspektivy","title_de":"Der Budgetprozess der EU: die Interaktion des allj\u00e4hrlichen Budgetprozesses und die Finanzperspektive","title_en":"EU budgetary process: interaction of the annual budgetary process and the financial perspective","title_pl":"Proces budzetowy UE: interakcja corocznego procesu budzetowego a perspektywy finansowej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"104","citation_spage":"98","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_11.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21750"},{"id":"21751","collection":"15240\/21338","authors":"Vl\u010dkov\u00e1, Irena","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Ob\u010dan\u00e9 Evropsk\u00e9 unie hovo\u0159\u00ed 23 \u00fa\u0159edn\u00edmi jazyky. \u00darove\u0148 jazykov\u00fdch znalost\u00ed, motivace, zp\u016fsob jak se mezi sebou Evropan\u00e9 navz\u00e1jem domluv\u00ed, kter\u00fdmi jazyky se v Evrop\u011b hovo\u0159\u00ed nejv\u00edce, jak\u00e1 je \u00farove\u0148 jazykov\u00fdch znalost\u00ed Evropan\u016f, p\u0159\u00edpadn\u011b jakou maj\u00ed motivaci nebo jak\u00fdm zp\u016fsobem se ciz\u00ed jazyky u\u010d\u00ed, bylo p\u0159edm\u011btem pr\u016fzkumu agentury Eurobarometr v letech 2001 a 2006. P\u0159\u00edsp\u011bvek porovn\u00e1v\u00e1 n\u011bkter\u00e9 v\u00fdsledky t\u011bchto studi\u00ed a odkazuje na webov\u00e9 str\u00e1nky, kde jsou oba dokumenty k dispozici. V roce 2007 byl schv\u00e1len R\u00e1mec pro evropsk\u00fd pr\u016fzkum jazykov\u00fdch znalost\u00ed, na z\u00e1klad\u011b kter\u00e9ho budou v roce 2010 testov\u00e1ny jazykov\u00e9 znalosti jednotliv\u00fdch \u010dlensk\u00fdch zem\u00ed EU.","abstract_de":"In der Europ\u00e4ischen Union werden 23 Amtssprachen gesprochen. Gegenstand einer Untersuchung der Agentur Eurobarometer von 2001 bis 2006 war die Ermittlung des Niveaus der Fremdsprachenkenntnisse, der Motivation bzw. der Art, wie sich die Europ\u00e4er unter einander verst\u00e4ndigen, welche Sprachen in Europa am meisten gesprochen werden, gegebenenfalls wie es um die Motivation bzw. die Fremdsprachenlehre bestellt ist. Dieser Beitrag vergleicht einige dieser Studienergebnisse und verweist auf die Homepages, auf denen diese beiden Dokumente konsultiert werden k\u00f6nnen. Im Jahre 2007 wurde der Rahmen f\u00fcr die europ\u00e4ische Erhebung \u00fcber die Sprachenkompetenz verabschiedet, auf dessen Grundlage ab 2010 die Fremdsprachenkenntnisse in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten \u00fcberpr\u00fcft werden.","abstract_en":"In the EU citizens speak 23official languages. How they manage their mutual communication, which are the most frequently used languages, what is the level of knowledge of Europeans, or what are their ways of motivation and learning, all of these were issues studied by the agency Eurobarometr in 2001 and 2006. The contribution compares some results of these surveys and provides a link to the website where both documents can be accessed. In 2007 the Framework for the European Survey on Language Competences was approved. This document will be used as a basis for a testing project in 2010 aiming at finding out the level of language knowledge in individual member states of the EU.","abstract_pl":"Mieszkancy Unii Europejskiej m\u00f3wiq 23 jyzykami urzydowymi. Przedmiot badan agencji Eurobarometr przeprowadzanych w latach 2001-2006 stanowil poziom znajomosci jyzyk\u00f3w, motywacji i spos\u00f3b, w jaki porozumiejq siy miydzy sobq mieszkancy Europy, jakimi jyzykami m\u00f3wi siy najczysciej w Europie, jaki jest poziom znajomosci jyzyk\u00f3w wsr\u00f3d Europejczyk\u00f3w, ewentualnie jakq majq motywacjy lub w jaki spos\u00f3b uczq siy jyzyk\u00f3w obcych. W artykule por\u00f3wnano wyniki tych opracowan powolujqc siy na strony internetowe, na kt\u00f3rych oba dokumenty sq dostypne. W 2007 roku zatwierdzono Ramy do badan europejskich w zakresie znajomosci jezyk\u00f3w, na podstawie kt\u00f3rych w 2010 roku bydzie badana znajomos\u00e9 jyzyk\u00f3w w poszczeg\u00f3lnych krajach czlonkowskich UE.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_12","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Die Europaer und ihre Sprachen, Europaische Kommission, Eurobarometer-Bericht 54, 2001 online, URL.:||http:\/\/ec.europa.eu\/public_opinion\/archives\/ebs\/ebs_147 de.pdf (PDF)||Die Europaer und ihre Sprachen, Europaische Kommission, Eurobarometer Spezial 243, 2006 online, URL.:||http:\/\/ec.europa.eu\/public_opinion\/archives\/ebs\/ebs_243_sum_de.pdf (PDF), nebo http:\/\/ec.europa.eu\/education\/languages\/pdf\/doc631_de.pdf (PDF)||Evropsk\u00fd ukazatel jazykov\u00fdch znalost\u00ed, KOM (2005) 596 v kone\u010dn\u00e9m zn\u011bn\u00ed, online, URL: http:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0356:FIN:CS:PDF||http:\/\/ec.europa.eu\/||Nov\u00e1 r\u00e1mcov\u00e1 strategie pro mnohojazy\u010dnost, Komise Evropsk\u00fdch spole\u010denstv\u00ed, KOM (2005) 596 v kone\u010dn\u00e9m zn\u011bn\u00ed, online, URL: http:\/\/europa.eu\/languages\/servlets\/Doc?id=1029 (PDF)||Sd\u011blen\u00ed komise Rad\u011b, R\u00e1mec pro evropsk\u00fd pr\u016fzkum jazykov\u00fdch znalost\u00ed, Komise Evropsk\u00fdch spole\u010denstv\u00ed, KOM (2007) 184, v kone\u010dn\u00e9m zn\u011bn\u00ed, online, URL: http:\/\/ec.europa.eu\/education\/policies\/2010\/doc\/com184_cs.pdf (PDF)","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Jazykov\u00e1 politika Evropsk\u00e9 unie","title_de":"Sprachenpolitik der Europ\u00e4ischen Union","title_en":"The European union language policy","title_pl":"Polityka jf;zykowa Unii europejskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"112","citation_spage":"105","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_12.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21751"},{"id":"21752","collection":"15240\/21338","authors":"Welc, Jacek","datum_zverejneni":"2009-12-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Charakteristick\u00e9 znamen\u00ed finan\u010dn\u00ed v\u00fdkonnosti podnik\u016f je dlouhodob\u00e9 navr\u00e1cen\u00ed t\u011bchto v\u00fdsledk\u016f na \u00farove\u0148 pr\u016fm\u011bru za celou ekonomiku. V p\u0159\u00edpad\u011b p\u0159\u00edjmu, to znamen\u00e1, \u017ee firmy v dan\u00e9m obdob\u00ed, kter\u00e9 vykazuj\u00ed nad pr\u016fm\u011br vy\u0161\u0161\u00ed (ni\u017e\u0161\u00ed) dynamiku, v n\u00e1sleduj\u00edc\u00edch obdob\u00edch ukazuj\u00ed tendenci k poklesu (n\u00e1r\u016fstu) v t\u00e9to dynamice. \u010cl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 fenom\u00e9nem n\u00e1vratu k pr\u016fm\u011bru v p\u0159\u00edpad\u011b sektorov\u00e9 dynamiky p\u0159\u00edjm\u016f v Polsku v letech 2006-2008. V\u00fdzkum uk\u00e1zal, \u017ee relativn\u00ed dynamika p\u0159\u00edjmu jednolitv\u00fdch sektor\u016f, m\u00e1 tendenci navr\u00e1cen\u00ed se k pr\u016fm\u011bru.","abstract_de":"Charakteristisch f\u00fcr die finanziellen Jahresergebnisse von Unternehmen ist eine langfristige Konvergenz dieser Ergebnisse zu einem durchschnittlichen Niveau f\u00fcr die gesamte Wirtschaft. Im Fall der Ertrage bedeutet dies, dass die Unternehmen, die in einem bestimmten Zeitraum eine \u00fcberdurchschnittlich hohe (niedrige) Dynamik zeigen, in sp\u00e4teren Perioden eine Tendenz zur Minderung (Zunahme) aufzeigen. Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit hat man das Ph\u00e4nomen der R\u00fcckkehr zum Mittelwert im Falle der sektoralen Dynamik der Ertrage in Polen im Zeitraum 2006-2008 untersucht. Die Studie zeigte, dass die relative Dynamik der Ertrage der einzelnen Sektoren eine Tendenz zur R\u00fcckkehr zum Mittelwert aufzeigt.","abstract_en":"Abundant research shows that the characteristic feature of corporate financial results is the long-term reversion of those results toward the levels average for the whole economy. In the case of revenues this means that companies which in a given period show above-average revenues' growth in the following periods express the tendency to show slower pace of this growth and companies which in a given period show below-average revenues' growth in the following periods express the tendency to show faster pace of growth. This paper presents the phenomenon of reversion toward the mean in the case of revenues' growth of individual industries in Poland in the period of 2006-2008. The research found that the relative revenues growth within the individual industries shows the tendency of reversion toward the mean.","abstract_pl":"Cecha charakterystycznq wynik\u00f3w finansowych przedsiybiorstw jest dlugookresowa rewersja tych wynik\u00f3w do poziom\u00f3w przeciytnych dla calej gospodarki. W przypadku przychod\u00f3w oznacza to, iz przedsiybiorstwa wykazujqce w danym okresie ponadprzeciytnie wysokq (niskq) ich dynamiky, w okresach kolejnych wykazujq tendencjy do spadku (wzrostu) tej dynamiki. W artykule zbadano zjawisko rewersji do sredniej w przypadku sektorowej dynamiki przychod\u00f3w w Polsce w latach 2006-2008. Przeprowadzone badanie wykazalo, iz relatywna dynamika przychod\u00f3w poszczeg\u00f3lnych sektor\u00f3w wykazuje tendencje rewersji do sredniej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_2_13","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Bajaj M., Denis D. J., Sarin A.: Mean Reversion in Earnings and the Use oj E\/P Multiples in Corporate Valuation. Journal of Applied Finance. Vol. 14. Chicago 2004.||DePamphilis D. M.: Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities. Academic Press Advanced Finance Series. London 2008.||Fama E. F., French K. R.: Forecasting Profitability and Earnings. Center for Research in Security Prices Working Papers. Chicago 1999.||Hwang M., Keil M., Smith G.: Shrunken Earnings Predictions are Better Predictions.||Applied Financial Economics. Vol. 14. London 2004.||Moyer R. C., McGuigan J. R., Kretlow W. J.: Contemporary Financial Management. West Publishing Company. St. Paul 1995.||Murstein B. I.: Regression to the Mean: One oj the Most Neglected but Important Concepts in the Stock Market. The Journal of Behavioral Finance. Vol. 4. Jersey City 2003.||Palepu K. G., Healy P. M., Bernard V. L.: Business Analysis & Valuation Using Financial Statements. Thomson South-Western. Mason 2004.||Penman S. H.: Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill. New York 2007.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"N\u00e1vrat k pr\u016fm\u011bru v p\u0159\u00edpad\u011b dynamiky p\u0159\u00edjmu podnik\u00e1n\u00ed \u2013 sektorov\u00fd p\u0159\u00edstup","title_de":"Konvergenz der Dynamik des Einkommens von Unternehmen zu einem Durschnittsniveau \u2013 Erfassung nach Sektoren","title_en":"Reversion toward the mean of corporate revenues' growth \u2013 a sectoral perspective","title_pl":"Rewersja do \u015bredniej dynamiki przychod\u00f3w przedsiebiorstw \u2013 ujecie sektorowe","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"120","citation_spage":"113","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_2_13.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21752"},{"id":"21733","collection":"15240\/21337","authors":"Hielscher,Michael; Wagenknecht, Christian","datum_zverejneni":"2009-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Vyu\u010dov\u00e1n\u00ed form\u00e1ln\u00edm jazyk\u016fm a abstraktn\u00edm automat\u016fm tak, aby to motivovalo studenty k aktivn\u00edmu u\u010den\u00ed, je opravdovou v\u00fdzvou. Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek p\u0159edstavuje didaktick\u00fd sm\u011br, kter\u00fd smyslupln\u011b spojuje vhodn\u00e1 t\u00e9mata teoretick\u00e9 informatiky s jej\u00edm praktick\u00fdm vyu\u017eit\u00edm. K realizaci tohoto postupu bylo vytvo\u0159eno vhodn\u00e9 studijn\u00ed prost\u0159ed\u00ed (AtoCC). Na konkr\u00e9tn\u00edm vyu\u010dovac\u00edm p\u0159\u00edkladu je zn\u00e1zorn\u011bno, jak je AtoCC vyu\u010dovac\u00ed oporou pro u\u010ditele i studijn\u00ed oporou pro studenty.","abstract_de":"Formale Sprachen und abstrakte Automaten (FSuA) so zu lehren, dass die Studierenden zu aktivem Lernen motiviert werden, ist eine echte Herausforderung. Dieser Aufsatz stellt einen didaktischen Weg vor, der geeignete Themen aus der theoretischen Informatik sinnvoll mit deren praktischer Anwendung im Compilerbau verkn\u00fcpft. Um dieses Vorgehen umsetzen zu k\u00f6nnen, haben wir eine angepasste Lernumgebung (AtoCC) entwickelt. An einem konkreten Unterrichtsbeispiel wird vorgestellt, wie AtoCC sowohl den Lehrenden als auch den Lernenden unterst\u00fctzt.","abstract_en":"Teaching Language Theory and Automata (LTaA) in such a way that students are highly motivated to actively learn is quite a challenging task. This paper presents a pedagogical approach that connects suitable parts of these rather abstract topics with some applications in automated compiler construction, i.e. compiler generation. To get this approach implemented in a real class situation we have developed an appropriate learning environment, called AtoCC. To illustrate how AtoCC can be used to support teaching as well as learning, an extensive exercise on compiler generation, which the authors lecture on, is presented.","abstract_pl":"Nauczanie j\u0119zyk\u00f3w formalnych i abstrakcyjnych automat\u00f3w (FSuA) w taki spos\u00f3b, aby stanowi\u0142o to dla student\u00f3w motywacj\u0119 do aktywnej nauki, jest prawdziwym wyzwaniem. Niniejszy artyku\u0142 przedstawia ukierunkowanie dydaktyki, \u0142\u0105cz\u0105ce w sensowny spos\u00f3b odpowiednie zagadnienia teorii informatyki z jej praktycznym zastosowaniem. W celu realizacji takiego podej\u015bcia opracowano narz\u0119dzie do nauki (AtoCC). Na konkretnym przyk\u0142adzie zaj\u0119\u0107 przedstawiono, jak AtoCC wspomaga nauczycieli w nauczaniu i student\u00f3w w nauce.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_1_01","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Hielscher M.: AtoCC Website, March 2009.||Hielscher M., Wagenknecht C.: AtoCC: learning environment for teaching theory of automata and formal languages. In ITICSE '06: Proceedings of the 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education, page 306, New York, NY, USA, 2006. ACM.||McKeeman W., Wortman D., Horning J.: Compiler Generator (Automatic Computation). Prentice-Hall Englewood Cliffs, N.J., USA, 1970.||T. J. T. F. on Computing Curricula: Computing Curricula 2001 Computer Science, Final Report. IEEE Computer Society, Association for Computing Machinery, 2001.||Rodger S.: Learning automata and formal languages interactively with jflap.||In ITICSE '06: Proceedings of the 11th annual SIGCSE conference on Innovation and technology in computer science education, page 360, New York, NY, USA, 2006. ACM.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Form\u00e1ln\u00ed jazyky a abstrakty automatick\u00e9 v\u00fduky: zp\u0159\u00edstupn\u011bn\u00ed cesty vytv\u00e1\u0159en\u00ed kompil\u00e1toru \u2013 generov\u00e1n\u00ed s AtoCC","title_de":"Formale Sprachen und Abstrakte automaten lehren: ein Zugang via Compiler-Generierung mit AtoCC","title_en":"Teaching language theory and automata: a compiler generation oriented approach using AtoCC","title_pl":"J\u0119zyki formalne a abstrakcja automat\u00f3w nauczania: udost\u0119pnienie drogi tworzenia kompilatora \u2013 generowanie z AtoCC","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"14","citation_spage":"6","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_1_01.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21733"},{"id":"21734","collection":"15240\/21337","authors":"Koblasa, Franti\u0161ek; Manlig, Franti\u0161ek","datum_zverejneni":"2009-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Rozvrhovac\u00ed probl\u00e9m je zn\u00e1m\u00fdm NP- t\u011b\u017ek\u00fdm optimaliza\u010dn\u00edm probl\u00e9mem. V dne\u0161n\u00ed dob\u011b je zn\u00e1mo mnoho optimaliza\u010dn\u00edch technik pro \u0159e\u0161en\u00ed teoretick\u00fdch probl\u00e9m\u016f. Pro optimalizaci re\u00e1ln\u00fdch probl\u00e9m\u016f je v\u0161ak t\u0159eba zav\u00e9st dal\u0161\u00ed omezen\u00ed, je\u017e nejsou v teoretick\u00fdch probl\u00e9mech uva\u017eov\u00e1na. Tento \u010dl\u00e1nek prezentuje \u0159e\u0161en\u00ed rozvrhov\u00e1n\u00ed v prost\u0159ed\u00ed, kde jsou uplat\u0148ov\u00e1ny r\u016fzn\u00e9 sm\u011bnnostn\u00ed syst\u00e9my najednou. \u010cl\u00e1nek nejd\u0159\u00edve prezentuje modifikaci konstruktivn\u00edho algoritmu (CA) Giffler a Thompson (GT) pro tento p\u0159\u00edpad. D\u00e1le je tento algoritmus testov\u00e1n na modifikovan\u00e9m teoretick\u00e9m probl\u00e9mu spolu s heuristickou optimalizac\u00ed jako je lok\u00e1ln\u00ed prohled\u00e1v\u00e1n\u00ed (LS) a genetick\u00fd algoritmus (GA). \u010cl\u00e1nek tak\u00e9 poukazuje na probl\u00e9m \u010dasov\u00e9 n\u00e1ro\u010dnosti optimalizace.","abstract_de":"Das Reihenfolgeproblem in der Ablaufplanung ist bekanntes NP (nonpolynomialy) schwer Optimierungsproblem. Heutzutage benutzt man zur L\u00f6sung von theoretischen Problemen viele Optimierungsmethoden. In der Betriebspraxis ist es aber n\u00f6tig, weitere Begrenzungen einzuf\u00fchren, die meist in theoretischen Modellen nicht oder nur wenig ber\u00fccksichtigt werden. Dieser Beitrag pr\u00e4sentiert eine L\u00f6sung f\u00fcr einen Mehrschichtbetrieb. Zuerst wird hier eine Modifikation des Konstruktionsalgorithmus (CA) Giffler und Thompson beschrieben. Weiterhin werden die Ergebnisse der Testung dieses Algorithmus auf modifiziertem theoretischem Beispiel diskutiert. Die Aufmerksamkeit gilt dabei auch den Zeitanspr\u00fcchen der Optimierung.","abstract_en":"The job shop scheduling problem is a well known NP-hard optimization problem. There are a lot of optimization techniques to optimize theoretical problems. It is necessary to use additional constraints to optimize real world cases. This paper presents job shop scheduling in the multi-shift work system environment. Firstly, there is presented a modification of Giffler and Thompson (GT) Constructive Algorithm (CA). Then the above mentioned modification is tested on a well known theoretical problem by CA, Local Search (LS) and Genetic Algorithm (GA). The contribution also focuses on the time span of these methods.","abstract_pl":"Szeregowanie zada\u0144 jest znanym trudnym problemem klasy NP (non-polynomial) w zakresie optymalizacji. Obecnie istnieje wiele technik wykorzystywanych do optymalizacji stosowanej w rozwi\u0105zywaniu problem\u00f3w teoretycznych. Jednak w celu optymalizacji problem\u00f3w rzeczywistych istnieje konieczno\u015b\u0107 wprowadzenia dodatkowych ogranicze\u0144, kt\u00f3re w przypadku problem\u00f3w teoretycznych nie s\u0105 brane pod uwag\u0119. W artykule poruszono problem szeregowania zada\u0144 w \u015brodowisku pracy wielozmianowej. W pierwszej kolejno\u015bci zaprezentowano modyfikacj\u0119 algorytmu konstruktywnego (CA) Giffler and Thompson (GT). Nast\u0119pnie algorytm ten testowano na zmodyfikowanym problemie teoretycznym wraz z optymalizacj\u0105 heurystyczn\u0105, jak\u0105 jest lokalne przeszukiwanie (LS) oraz algorytm genetyczny (GA). Artyku\u0142 porusza r\u00f3wnie\u017c problem czasoch\u0142onno\u015bci procesu optymalizacji.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_1_02","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Giffler B., Thompson G.: Algorithms for Solving Production Scheduling Problems.||European Journal of Operational Research, 1960, vol. 8, pp. 487-503||French, S.: Sequencing and Scheduling: An Introduction to the Mathematics of the Job- shop. Ellis Horwood limited, West Sussex, England 1982, ISBN 0-470-272||Artigues C., Lopez P., Ayache P. D.: Schedule Generation Schemes for the Job-Shop Problem with Sequence-Dependent Setup Times: Dominance Properties and Computational Analysis Annals of Operations Research, Volume 138, Number 1, September 2005 , pp. 21- 52(32), Springer||Vinod V., Sridharan R.: Scheduling a dynamic job shop production system with sequence- dependent setups: An experimental study Source, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing archive, Volume 24 , Issue 3 (June 2008) Pages 435-449 ISSN:0736-5845||Koblasa F.: Modified Giffler and Thompson algorithm for setup and pass-setup constrain. Proceedings of 3rd international conference \u201cV\u00fdrobn\u00ed syst\u00e9my dnes a z\u00edtra 2008\u201d. Liberec 27-28.11 November 2008. ISBN 978-80-7372-416-0.||Fisher H., Thompson G.L.: Probabilistic learning combinations of local job-shop scheduling rules\u201d, J.F. Muth, G.L. Thompson (eds.), Industrial Scheduling, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 225-251., 1963||Panwalkar S.S., Iskander W.: A survey of scheduling rules. Operations Research, Vol. 25,||No.1, 45-60, 1977||Koblasa F., Dias L.S., Oliveira J.A., Pereira G. : Heuristic Approach as a way to Improve Scheduling in ERP\/APS Systems. Proceedings of 15th European Concurrent Engineering Conference (ECEC2008). Eds. A. Brito and J.M. Teixeira, 47-51, Porto April 2008. EUROSIS-ETI Publication. ISBN 978-9077381-399-7. (All EUROSIS Proceedings are ISI- Thomson and INSPEC referenced)||Koblasa F., Dias L.S., Oliveira J.A.: Scheduling Optimization Using Local Search and Genetic Algorithm. \u201cV\u011bdeck\u00e1 pojedn\u00e1n\u00ed\u201d XIV \/ 2008, ACC Journal, ISBN 978-80-7372- 379-8, ISSN 1801-1128, \u010d. publikace: 55-083-08, \u010dj. RE 106\/08, Technick\u00e1 univerzita v Liberci","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Rozvrhov\u00e1n\u00ed v r\u016fznorod\u00e9m sm\u011bnn\u00e9m syst\u00e9mu","title_de":"Reihenfolgeplanung im Mehrschichtbetrieb","title_en":"Job shop scheduling problem with multi-shift work system","title_pl":"Szeregowanie zada\u0144 w systemach pracy wielozmianowej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"23","citation_spage":"15","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_1_02.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21734"},{"id":"21735","collection":"15240\/21337","authors":"Nov\u00e1, Iva; Nov\u00e1kov\u00e1, Iva; Machuta, Ji\u0159\u00ed","datum_zverejneni":"2009-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 v\u00fdrobou litiny s kuli\u010dkov\u00fdm grafitem s vy\u0161\u0161\u00edm obsahem k\u0159em\u00edku. Byl hled\u00e1n konstruk\u010dn\u00ed materi\u00e1l, kter\u00fd by vykazoval homogenitu mechanick\u00fdch vlastnost\u00ed v r\u016fzn\u00fdch st\u011bn\u00e1ch odlitku. To spl\u0148uje feritick\u00e1 litina s kuli\u010dkov\u00fdm grafitem typu 400 \u2013 15, pevnost\u00ed Rm \uf03d 400 MPa. Tento materi\u00e1l m\u00e1 lep\u0161\u00ed obrobitelnost ne\u017e tradi\u010dn\u00ed typy litiny s kuli\u010dkov\u00fdm grafitem. V sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b se zab\u00fdv\u00e1me na Kated\u0159e stroj\u00edrensk\u00e9 technologie Fakulty strojn\u00edTechnick\u00e9 univerzity v Liberci metalurgickou v\u00fdrobou litiny s kuli\u010dkov\u00fdm grafitem s vy\u0161\u0161\u00edm obsahem k\u0159em\u00edku a v tomto p\u0159\u00edsp\u011bvku prezentujeme na\u0161e v\u00fdsledky.","abstract_de":"Dieser Beitrag besch\u00e4ftigt sich mit der Herstellung von Gusseisen mit Kugelgraphit und h\u00f6herem Siliziumgehalt. Es wurde ein Konstruktionsmaterial (Baustoff) gesucht, das eine Homogenit\u00e4t von mechanischen Eigenschaften in verschiedenen W\u00e4nden des Gussst\u00fcckes ausweisen w\u00fcrde. Diese Bedingungen erf\u00fcllt das Ferritgusseisen mit dem Kugelgraphit des Typs 400 \u2013 15, mit der Festigkeit Rm = 400 MPa. Dieses Material weist eine bessere Bearbeitbarkeit auf als der traditionelle Gusseisentyp mit Kugelgraphit. In dieser Zeit besch\u00e4ftigen wir uns an der Technischen Universit\u00e4t in Liberec mit der metallurgischen Gusseisenherstellung mit Kugelgraphit mit h\u00f6herem Siliziumgehalt und in diesem Beitrag pr\u00e4sentieren wir unsere Ergebnisse.","abstract_en":"The paper deals with a new type ductile iron. Casting irons are most widely used construction materials all over the world. Our main aim was to look for a constructional material that would have the mechanical properties and homogenous structure homogenous in different wall castings. We believe that ferritic ductile iron grade 400-15 with a tensile Rm \uf03d 400 MPa meets the requirements. This material has a better machinability when compared to conventional grades. In spite of some disadvantages, e.g. lower strength yield good tensile, other characteristics as low costs of production or very good casting properties demand using of this sort of material. At our Department of Mechanical Engineering at the Technical University of Liberec, we deal with metallurgical preparation, structure and mechanical properties of a new type of ductile iron.","abstract_pl":"Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest zagadnieniom zwi\u0105zanym z produkcj\u0105 \u017celiwa z grafitem kulkowym o wi\u0119kszej zawarto\u015bci krzemu. Poszukiwano materia\u0142u konstrukcyjnego, kt\u00f3ry charakteryzowa\u0142by si\u0119 homogeniczno\u015bci\u0105 w\u0142a\u015bciwo\u015bci mechanicznych w r\u00f3\u017cnych \u015bciankach odlewu. Takie w\u0142a\u015bciwo\u015bci posiada \u017celiwo ferrytyczne z grafitem kulkowym typu 400-15 o wytrzyma\u0142o\u015bci Rm = 400 MPa. Materia\u0142 ten posiada lepsze w\u0142a\u015bciwo\u015bci mechaniczne ni\u017c tradycyjne rodzaje \u017celiwa z grafitem kulkowym. W Katedrze Technologii Budowy Maszyn, na Wydziale Budowy Maszyn Uniwersytetu Technicznego w Libercu prowadzimy obecnie prace dotycz\u0105ce metalurgicznego przygotowania \u017celiwa z grafitem kulkowym o wi\u0119kszej zawarto\u015bci krzemu. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki prowadzonych przez nas bada\u0144.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_1_03","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BJ\u00d6RKEGREN, L.E.: Ductile iron with better mechanibility compared to conventional grades. Technical paper\u2013Ductile iron, FOUNDRYMAN December 1998 p. 386 to 391.||TVRZN\u00cdK, P.: Metalurgick\u00e9 z\u00e1sady v\u00fdroby litiny s kuli\u010dkov\u00fdm grafitem s vysok\u00fdm obsahem k\u0159em\u00edku. [Bakal\u00e1\u0159sk\u00e1 pr\u00e1ce]. KSP-FS, TU v Liberci 2006.||JUNEK,L.: V\u00fdroba litiny s kuli\u010dkov\u00fdm grafitem s vy\u0161\u0161\u00edm obsahem Si pro automobilov\u00fd pr\u016fmysl. [Diplomov\u00e1 pr\u00e1ce]. KSP-FS, TU v Liberci 2008.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Nov\u00fd typ modifikovan\u00e9 litiny pro automobilov\u00fd pr\u016fmysl","title_de":"Der neue Typ des modifizierten Gusseisens f\u00fcr die Autoindustrie","title_en":"A new type of ductile iron for the automotive industry","title_pl":"Nowy gatunek \u017celiwa modyfikowanego dla przemys\u0142u samochodowego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"29","citation_spage":"24","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_1_03.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21735"},{"id":"21736","collection":"15240\/21337","authors":"Pe\u0161\u00edk, Lubom\u00edr; Van\u010dura, Martin","datum_zverejneni":"2009-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 aktu\u00e1ln\u00ed problematikou zpracov\u00e1n\u00ed sign\u00e1l\u016f p\u0159i m\u011b\u0159en\u00ed nestacion\u00e1rn\u00edch mechanick\u00fdch d\u011bj\u016f. Zvl\u00e1\u0161tn\u00ed p\u0159\u00edpadem jsou r\u00e1zy, kter\u00e9 kladou jak na m\u011b\u0159\u00edc\u00ed aparaturu, tak na metody zpracov\u00e1n\u00ed nam\u011b\u0159en\u00fdch hodnot velmi vysok\u00e9 n\u00e1roky. Obvykle se m\u011b\u0159\u00ed zrychlen\u00ed a jeho integrac\u00ed se z\u00edsk\u00e1vaj\u00ed \u00fadaje o \u010dasov\u00e9m pr\u016fb\u011bhu rychlosti, p\u0159\u00edpadn\u011b dr\u00e1hy. V nam\u011b\u0159en\u00e9m sign\u00e1lu se v\u0161ak v pr\u016fb\u011bhu r\u00e1zu objevuj\u00ed parazitn\u00ed slo\u017eky, kter\u00e9 p\u0159\u00edslu\u0161ej\u00ed vlastn\u00edm tlumen\u00fdm kmit\u016fm povrchu m\u011b\u0159en\u00e9ho objektu a sn\u00edma\u010de samotn\u00e9ho. V p\u0159\u00edsp\u011bvku jsou na konkr\u00e9tn\u00edch p\u0159\u00edpadech uvedeny v\u00fdsledky zpracov\u00e1n\u00ed a vyhodnocen\u00ed sign\u00e1l\u016f metodami zalo\u017een\u00fdmi na matematick\u00e9m a mechanick\u00e9m odfiltrov\u00e1n\u00ed vysokofrekven\u010dn\u00edch slo\u017eek.","abstract_de":"Der Beitrag befa\u00dft sich mit aktueller Problematik von einer Verarbeitung der Me\u00dfsignale nichtstation\u00e4rer Vorg\u00e4nge. Besondere F\u00e4lle sind mechanische St\u00f6\u00dfe, die sehr gro\u00dfe Anspr\u00fcche an die Me\u00dftechnik als auch an die Verarbeitung von Me\u00dfergebnissen stellen. \u00dcblich werden Beschleunigungen gemessen die nach ihrer Integrierung in zeitliche Verl\u00e4ufe der Geschwindigkeiten bzw. der Wege \u00fcbergehen. Im gemessenen Signal erscheinen im Verlauf des Sto\u00dfes auch parasit\u00e4re Komponente, die den ged\u00e4mpften Eigenschwingungen der Oberfl\u00e4che des gemessenen Objektes und selbst des Aufnehmers geh\u00f6ren. Im Beitrag werden auf konkreten Beispielen Ergebnisse der Verarbeitung und Auswertung der Signale mit Hilfe von Methoden gezeigt, die auf mathematischer oder mechanischer Ausfiltierung beruhen.","abstract_en":"The paper deals with current problems of signal processing during measurement of nonstationary mechanical processes. A special case of them are shocks which impose demanding requirements on the measuring equipment as well as on processing methods of measured data heavily. Usually, acceleration is measured by acceleration transducers. If these data are integrated consequently, the time behavior of velocity or displacement will be acquired. During mechanical shocks the measured signal includes spurious components which belong to damped natural oscillations of the measured object surface and transducer as well. In the article there are mentioned concrete examples of the measured data and their evaluation of signal processing methods which are based on mathematical and mechanical filtering of high-frequency vibration components.","abstract_pl":"Artyku\u0142 dotyczy aktualnych zagadnie\u0144 w zakresie przetwarzania sygna\u0142\u00f3w w pomiarach niestacjonarnych zjawisk mechanicznych. Szczeg\u00f3lnymi przyk\u0142adami s\u0105 mechaniczne uderzenia, kt\u00f3re stawiaj\u0105 bardzo wysokie wymagania zar\u00f3wno w stosunku do urz\u0105dze\u0144 pomiarowych, jak i do przetwarzania wynik\u00f3w pomiar\u00f3w. Zazwyczaj mierzy si\u0119 przyspieszenie, a na wskutek jego integracji pozyskiwane s\u0105 dane nt, kszta\u0142towania si\u0119 pr\u0119tko\u015bci lub toru w czasie. W uzyskanym w wyniku pomiar\u00f3w sygnale pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak r\u00f3wnie\u017c elementy \u201epaso\u017cytnicze\u201d, powodowane st\u0142umionymi drganiami powierzchni mierzonego obiektu i samego urz\u0105dzenia pomiarowego. Artyku\u0142 przedstawia, na podstawie konkretnych przyk\u0142ad\u00f3w, wyniki przetworzenia i analizy sygna\u0142\u00f3w przy pomocy metod, bazuj\u0105cych na matematycznym lub mechanicznym wyfiltrowaniu element\u00f3w o wysokich cz\u0119stotliwo\u015bciach.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_1_04","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"SAE J211\/1 (1995), Surface Vehicle Recommended Practice, (R) Instrumentation for Impact Test \u2013 Part 1 \u2013 Electronic Instrumentation, Revision March.||SAE J211\/1 (2003), Surface Vehicle Recommended Practice, (R) Instrumentation for Impact Test \u2013 Part 1 \u2013 Electronic Instrumentation, Revision December.||Vehicle Safety Workgroup, (2006), Crash Analysis Criteria Version 2, Arbeitskreis Messdatenverabeitung Fahrzeugsicherheit, October 2006.||HARRIS, C. M.: Shock and vibration handbook. New York: McGraw-Hill, 2002.||RANDALL, B.: Frequency analysis. BR\u00dcEL&KJAER. 2004.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Identifikace hodnot kinematick\u00fdch veli\u010din p\u0159i mechanick\u00e9m r\u00e1zu","title_de":"Identifizierung der Werte von kinematischen Gr\u00f6ssen bei mechanischen St\u00f6ssen","title_en":"Values identification of kinematic quantities during a mechanical shock","title_pl":"Identifikacja warto\u015bci wielko\u015bci kinematycsnych przy uderzeniu mechanicnym","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"35","citation_spage":"30","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_1_04.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21736"},{"id":"21737","collection":"15240\/21337","authors":"Stange, Patricia","datum_zverejneni":"2009-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"X-n\u00e1sleduj\u00edc\u00edm p\u0159\u00edsp\u011bvku je pops\u00e1na optimalizace \u0159\u00edzen\u00ed provozu jako opat\u0159en\u00ed k efektivn\u00edmu proveden\u00ed energetick\u00e9ho managementu komplexn\u00edch za\u0159\u00edzen\u00ed pro z\u00e1sobov\u00e1n\u00ed teplem. Nejd\u0159\u00edve jsou vysv\u011btleny podm\u00ednky pro optimalizaci konvenk\u010dn\u00edch za\u0159\u00edzen\u00ed pro z\u00e1sobov\u00e1n\u00ed teplem. Pak jsou zv\u00fdrazn\u011bny slo\u017eitosti optimalizace komplexn\u00edch za\u0159\u00edzen\u00ed pro z\u00e1sobov\u00e1n\u00ed teplem. To souvis\u00ed s po\u010dtem hrani\u010dn\u00edch omezen\u00ed. Pou\u017eit\u00ed automatiza\u010dn\u00ed techniky jako cesty k prov\u00e1d\u011bn\u00ed energetick\u00e9ho managementu je detailn\u011b prezentov\u00e1no.","abstract_de":"Im vorliegenden Beitrag wird die Optimierung der Betriebsf\u00fchrung als eine Ma\u00dfnahme zur effektiven Durchf\u00fchrung von Energiemanagement beschrieben. Dazu werden zun\u00e4chst die Bedingungen f\u00fcr konventionelle W\u00e4rmeversorgungsanlagen erkl\u00e4rt. Anschlie\u00dfend wird die Komplexit\u00e4t der Optimierung von Verbundheizungsanlagen hervorgehoben. Diese steht im Zusammenhang mit der Anzahl zu beachtender Randbedingungen. Der Einsatz von Geb\u00e4udeleittechnik wird als M\u00f6glichkeit f\u00fcr die Umsetzung von Energiemanagement dargestellt.","abstract_en":"In the following article the optimization of operating control is described as a method for the effective realization of energy management with complex heating systems. Firstly, the conditions for the optimization of conventional heating systems will be explained. Then the complexity of the optimization of complex heating systems is highlighted. This is related to the number of border limitations. The use of automation control is presented as a way for the implementation of energy management","abstract_pl":"W niniejszym artykule opisano optymalizacj\u0119 zarz\u0105dzania procesami jako dzia\u0142ania na rzecz efektywnego zarz\u0105dzania energi\u0105 przy wykorzystaniu kompleksowych instalacji ciep\u0142owniczych. W tym celu najpierw wyja\u015bniono warunki dotycz\u0105ce optymalizacji konwencjonalnych instalacji ciep\u0142owniczych, nast\u0119pnie podkre\u015blono z\u0142o\u017cono\u015b\u0107 procesu optymalizacji kompleksowych instalacji ciep\u0142owniczych. To zwi\u0105zane jest z ilo\u015bci\u0105 wyst\u0119puj\u0105cych ogranicze\u0144. Zastosowanie opracowanego rozwi\u0105zania przedstawiono jako spos\u00f3b wdro\u017cenia zaprezentowanego zarz\u0105dzania energi\u0105.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_1_05","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Gr\u00f6ger, Achim: Energiemanagement mit Geb\u00e4udeautomationssystemen, 1. Auflage, Renningen: expert Verlag, 2004||Kraft, Armin: Einsparpotenziale bei der Energieversorgung von Wohngeb\u00e4uden durch Informationstechnologien, Forschungszentrum J\u00fclich, Reihe Energietechnik, 2002||Knabe, Gottfried: Geb\u00e4udeautomation, 1. Auflage, Berlin: Verlag f\u00fcr Bauwesen, 1992||Schmidt, Manfred: Regenerative Energien in der Praxis, 1. Auflage, Berlin: Verlag Bauwesen, 2002||Quaschning, Volker: Regenerative Energiesysteme, 4. Aufl., M\u00fcnchen: Hanser Verlag, 2006||BINE Informationsdienst: W\u00e4rmespeicher, K\u00f6ln: Verlag T\u00dcV Rheinland GmbH, 1991||Recknagel; Sprenger; Schramek: Taschenbuch f\u00fcr Heizung und Klimatechnik, 72. Aufl.||M\u00fcnchen: Oldenbourg Verlag, 2005||Nehmhauser, George L.: Einf\u00fchrung in die Praxis der dynamischen Programmierung, 1.||Auflage, M\u00fcnchen, Wien: R. Oldenbourg Verlag, 1969||Zimmermann; Stache: Operations Research, 10. Auflage, M\u00fcnchen, Wien: R. Oldenbourg Verlag, 2001||Papageorgiou, Markos: Optimierung, 2.Auflage, M\u00fcnchen, Wien: R. Oldenbourg Verlag, 1996||Doru\u010deno redakci: 31. 3. 2009||Recenzov\u00e1no: 10. 6. 2009||Schv\u00e1leno k publikov\u00e1n\u00ed: 23. 6. 2009","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Energetick\u00fd management komplexn\u00edch za\u0159\u00edzen\u00ed pro z\u00e1sobov\u00e1n\u00ed teplem","title_de":"Energiemanagement von Verbundheizungsanlagen","title_en":"Energy management with complex heating systems","title_pl":"Zarz\u0105dzanie energi\u0105 z wykorzystaniem kompleksowych instalacji ciep\u0142owniczych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"41","citation_spage":"36","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_1_05.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21737"},{"id":"21738","collection":"15240\/21337","authors":"Vik, Pavel; Dias, Luis; Pereira, Guilherme","datum_zverejneni":"2009-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"V sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b je kladen velk\u00fd tlak na rychlou a kvalitn\u00ed tvorbu n\u00e1vrh\u016f projekt\u016f v\u00fdrobn\u00edch syst\u00e9m\u016f. Pro tyto \u00fa\u010dely se pou\u017e\u00edv\u00e1 r\u016fzn\u00fdch softwarov\u00fdch pom\u016fcek pro anal\u00fdzu, n\u00e1vrh a ov\u011b\u0159en\u00ed t\u011bchto projekt\u016f. Tyto pom\u016fcky se ale v\u011bt\u0161inou pou\u017e\u00edvaj\u00ed samostatn\u011b nebo s minim\u00e1ln\u00ed vz\u00e1jemnou datovou prov\u00e1zanost\u00ed. Ru\u010dn\u00ed spojov\u00e1n\u00ed projektov\u00fdch dat vede ke zpomalen\u00ed v procesu navrhov\u00e1n\u00ed, duplika\u010dn\u00ed \u010dinnosti, p\u0159\u00edpadn\u011b je i zdrojem chyb. \u010cl\u00e1nek se obecn\u011b zab\u00fdv\u00e1 t\u00e9matikou navrhov\u00e1n\u00ed v\u00fdrobn\u00edch projekt\u016f, konkr\u00e9tn\u011b integrac\u00ed jednotliv\u00fdch softwarov\u00fdch pom\u016fcek do jednoho syst\u00e9mu. Jsou zde pops\u00e1ny jednotliv\u00e9 n\u00e1stroje a jejich funkce, principy integrace a dal\u0161\u00ed mo\u017enosti plynouc\u00ed z tohoto propojen\u00ed jako nap\u0159. generov\u00e1n\u00ed simula\u010dn\u00edch model\u016f z datab\u00e1ze, generov\u00e1n\u00ed pozic za\u0159\u00edzen\u00ed do v\u00fdrobn\u00edho layoutu a jejich optim\u00e1ln\u00edho vz\u00e1jemn\u00e9ho uspo\u0159\u00e1d\u00e1n\u00ed podle materi\u00e1lov\u00fdch tok\u016f.","abstract_de":"Gegenw\u00e4rtig besteht gro\u00dfer Druck bei der schnellen und \u00fcberlegenen Erzeugung von Projekten von Produktionssystemen. Verschiedene Software-Werkzeuge werden f\u00fcr diese Zwecke haupts\u00e4chlich zur Analyse, Planung und Kontrolle von Projekten genutzt. Diese Hilfsmittel werden gew\u00f6hnlich gesondert oder mit minimalem relativem Datenzusammenhalt genutzt. Dieser Aufsatz konzentriert sich allgemein auf die Thematik des Entwurfs von Produktionssystemen, konkret auf die Integration einzelner Software-Werkzeuge in ein gemeinsames System. Beschrieben werden mannigfaltige Hilfsmittel und ihre Funktionen, Integrationsprinzipien sowie andere M\u00f6glichkeiten, die von dieser Integration ausgehen, zum Beispiel automatisches Erzeugen lauff\u00e4higer Simulationsmodelle. Die Integration liefert auch die Erzeugung von Stellungen f\u00fcr Anlagen in der Projektskizze.","abstract_en":"Nowadays there is a great pressure on production systems design to be done in a short time and more effectively. Moreover, it must support the systems\u2019 flexibility, modularity and robustness. For these purposes several software tools have been used\u2013 mainly for project analysis, design and validation. Nevertheless, these tools have been used with a low integration level, including the absence of data coherence. This paper deals with production systems\u2019 design, actually concerning the integration of particular software tools into a unified system. This work identifies different tools, describing their functions and principles of integration. It also addresses the way this integration enabled the automatic generation of simulation programs. Furthermore, it finally discusses ways of making this integration contributing to the automatic generation of different patterns of project layouts.","abstract_pl":"Obecnie du\u017cy nacisk k\u0142adziony jest na szybkie i wysokiej jako\u015bci projektowanie system\u00f3w produkcji. W tym celu stosowane s\u0105 r\u00f3\u017cne narz\u0119dzia softwarowe s\u0142u\u017c\u0105ce do ich analizy, projektowania i weryfikacji. Jednak w wi\u0119kszo\u015bci przypadk\u00f3w narz\u0119dzia te stosowane s\u0105 samodzielnie i przy niskim poziomie integracji danych. Manualne \u0142\u0105czenie danych projektowych wyd\u0142u\u017ca proces projektowania, powoduje powielanie czynno\u015bci i stanowi \u017ar\u00f3d\u0142o powstawania b\u0142\u0119d\u00f3w. Tematyka artyku\u0142u zwi\u0105zana jest z projektowaniem system\u00f3w produkcyjnych, a w szczeg\u00f3lno\u015bci dotyczy po\u0142\u0105czenia poszczeg\u00f3lnych narz\u0119dzi softwarowych w jeden system. W pracy opisano poszczeg\u00f3lne narz\u0119dzia i ich funkcje, zasady ich \u0142\u0105czenia oraz wynikaj\u0105ce z niego mo\u017cliwo\u015bci. Nale\u017cy do nich przyk\u0142adowo generowanie modeli symulacyjnych z bazy danych, generowanie pozycji urz\u0105dzenia w rozmieszczeniu (layout) produkcji oraz ich opty malnego umiejscowienia wobec siebie w zale\u017cno\u015bci od przep\u0142yw\u00f3w materia\u0142owych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_1_06","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ALEISA E., LIN L.: For effective facilities planning: layout optimization then simulation, or vice versa? , In Proceedings of the Winter Simulation Conference, 2005, s. 1381-1385||BENJAAFAR, S., HERAGU, S. S., IRANI S.: Next generation Factory layouts: Research challenges and recent progress, Interface 2002.||FRANCIS R.L., McGINNIS L.F., WHITE J.A.: Facility Layout and Location: An Analytical Approach, 2nd edition, Prentice-Hall, Englewood Clifs, NJ, USA, 1992.||KULTUREL S.: Approaches to uncertainties in facility layout problems: Perspectives at the beginning of the 21th Century, In Springer Science and Business Media, Springer Netherlands 2007, ISSN 0956-5515||MECKLENBURG K.,: Seamless integration of layout and simulation, In Proceedings of the 2001 Winter Simulation Conference, s. 1487- 1491.||MELLER R.D., GAU Y.K.: The facility layout problem: recent and emerging trends and perspectives, Journal of Manufacturing Systems, v15, 351\u2013366 (1996).||MUTHER R.: Systematick\u00e9 projektov\u00e1n\u00ed (SLP), SNTL, Praha, 1970.||TAYLOR G.: Introduction to logistics engineering, New York, Taylor & Francis Group, 2008,||ISBN 978-1-4200-8851-9||VIK P.: Integration of CAD systems and computer simulation and its usage in designing of manufacturing systems, 3. mezin\u00e1rodn\u00ed konference V\u00fdrobn\u00ed syst\u00e9my dnes a z\u00edtra, 27.\u2013 28.11.2008, ISBN 978-80-7372-416-0||VIK P.: Propojen\u00ed n\u00e1stroj\u016f pou\u017e\u00edvan\u00fdch pro navrhov\u00e1n\u00ed v\u00fdrobn\u00edch syst\u00e9m\u016f. Proceedings of 4th annual International conference for Ph.D studentesand young researches, Zl\u00edn 10. April 2008,||ISBN 978\u201380-7318-663-0||WU Y., APPLETON E.: The optimization of block layout and aisle structure by a genetic algorithm, Computers and Industrial Engineering, v41, no4, 371\u2013387, 2002||ZELINKA A., KR\u00c1L M.: Projektov\u00e1n\u00ed v\u00fdrobn\u00edch syst\u00e9m\u016f, Praha: \u010cVUT, 1995, ISBN 80\u201301- 013302-2||Bure\u0161 M., Ulrych Z.,Leeder E.:Digir\u00e1ln\u00ed fabrika \u2013 softwarov\u00e9 produkty pro oblast diit\u00e1ln\u00ed fabriky, In Mopp \u2013 Modelov\u00e1n\u00ed a optimalizace podnikov\u00fd proces\u016f, Plze\u0148 8.-9. 2. 2007 ISBN 978\u201380\u20137043\u2013535-9||Vilarinho P., Guimaraes R.: A Facility Layout Design Support System, Investigacao Operacional 23, 2003, p. 145\u2013161, ISSN 0874\u20135161","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Mo\u017enosti propojen\u00ed syst\u00e9m\u016f pou\u017e\u00edvan\u00fdch v projektov\u00e1n\u00ed v\u00fdrobn\u00edch syst\u00e9m\u016f","title_de":"Integrationsm\u00f6glichkeiten von Software-Werkzeugen f\u00fcr den Entwurf von Fertigungssystemen","title_en":"Integration possibilities of software tools used in design of manufacturing systems","title_pl":"Mo\u017cliwo\u015bci integracji narz\u0119dzi softwarowych stosowanych w projektowaniu system\u00f3w produkcyjnych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"50","citation_spage":"42","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_1_06.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21738"},{"id":"21739","collection":"15240\/21337","authors":"\u017d\u00e1k, Ji\u0159\u00ed; Hauptvogel, Ji\u0159\u00ed","datum_zverejneni":"2009-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2009","abstract_cs":"Tento \u010dl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 n\u00e1zornou uk\u00e1zkou vyu\u017eit\u00ed metody kone\u010dn\u00fdch prvk\u016f FEM p\u0159i optimalizaci p\u0159edepjat\u00fdch \u0161roubov\u00fdch spoj\u016f. Analyzov\u00e1n byl \u0161roubov\u00fd spoj mezi v\u00edkem a v\u00e1lcem vyv\u00edjen\u00e9ho stacion\u00e1rn\u00edho motoru. V prvn\u00ed f\u00e1zi byl zmapov\u00e1n probl\u00e9m a provedena struktur\u00e1ln\u00ed FEM anal\u00fdza st\u00e1vaj\u00edc\u00edho stavu. Vyu\u017eit\u00edm klasick\u00e9 teorie \u0161roubov\u00fdch spoj\u016f byla d\u00e1le navr\u017eena optim\u00e1ln\u00ed varianta uspo\u0159\u00e1dan\u00ed \u0161roubov\u00e9ho spoje. Tento n\u00e1vrh byl op\u011bt podroben FEM anal\u00fdze a v\u00fdsledky byly porovn\u00e1ny se st\u00e1vaj\u00edc\u00edm stavem. \u010cl\u00e1nek n\u00e1zorn\u011b ukazuje efektivn\u00ed p\u0159\u00edstup k optimalizaci \u0161roubov\u00fdch spoj\u016f, kter\u00fd spo\u010d\u00edv\u00e1 v kombinaci znalosti klasick\u00e9 teorie a vyu\u017eit\u00ed modern\u00edch v\u00fdpo\u010dtov\u00fdch metod.","abstract_de":"Der Artikel zeigt in einem anschaulichen Beispiel, wie die Finite-Element-Methode bei der Optimierung von vorgespannten Schraubverbindungen eingesetzt werden kann. Analysiert wurde eine Schraubverbindung zwischen Motorblock und Zylinderkopf eines zu entwickelnden Station\u00e4rmotors. In der ersten Phase wurde der Sachverhalt festgestellt und eine strukturelle FEM- Analyse des bestehenden Zustands vorgenommen. Unter Anwendung der klassischen Theorie der Schraubenverbindungen wurde anschlie\u00dfend eine optimale Variante der Gestaltung der Schraubverbindung entworfen. Dieser Entwurf wurde erneut einer FEM-Analyse unterzogen und das Ergebnis mit dem bestehenden Zustand verglichen. Der Artikel zeigt anschaulich das effektive Vorgehen bei der Optimierung von Schraubverbindungen, die in der Kombination der Kenntnisse der klassischen Theorie und Anwendung moderner Berechnungsmethoden besteht.","abstract_en":"This paper deals with an illustration of the finite element method (FEM) application to the optimization of the preloading screw connection. The screw connection between the stationary engine housing cap and a cylinder is analyzed. In the first stage the problem was mapped, and the current state was computed while using FEM. By using the classic theory of the pre-tensioned screw connection, an optimum form of the connection was designed. This variation was controlled by FEM, and the results were compared with the previous state. This paper shows in detail an effective approach to optimization of the screw connection where a combination of knowledge of the classic theory and usage of modern computational method is applied.","abstract_pl":"Niniejszy artyku\u0142 przedstawia przyk\u0142adowy spos\u00f3b wykorzystania metody element\u00f3w sko\u0144czonych (FEM) w optymalizacji po\u0142\u0105cze\u0144 gwintowych. Analizie poddano po\u0142\u0105czenie gwintowe mi\u0119dzy wiekiem i b\u0119bnem projektowanego silnika stacjonarnego. W pierwszym etapie zdefiniowano problem i przeprowadzono strukturaln\u0105 FEM analiz\u0119 istniej\u0105cego stanu. Nast\u0119pnie, w drodze zastosowania klasycznej teorii po\u0142\u0105cze\u0144 gwintowych opracowano optymalny wariant uk\u0142adu po\u0142\u0105czenia gwintowego. Ten uk\u0142ad ponownie poddano analizie FEM a wyniki por\u00f3wnano ze stanem istniej\u0105cym. Artyku\u0142 stanowi pogl\u0105dow\u0105 prezentacj\u0119 efektywnego podej\u015bcia do optymalizacji po\u0142\u0105cze\u0144 gwintowych, kt\u00f3re polega na po\u0142\u0105czeniu wiedzy teorii klasycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod obliczeniowych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2009_1_07","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Pe\u0161\u00edk, L. \u010c\u00e1sti stroj\u016f \u2013 1.d\u00edl, TU v Liberci: Liberec, 2008||Hosnedl S., Kr\u00e1tk\u00fd J. P\u0159\u00edru\u010dka strojn\u00edho in\u017een\u00fdra, CPress: Brno, 1999","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vyu\u017eit\u00ed FEM p\u0159i optimalizaci \u0161roubov\u00fdch spoj\u016f","title_de":"Anwendung der FEM bei der optimierung von schraubenverbindungen:","title_en":"Using FEM for screw connection optimization","title_pl":"Wykorzystanie metody FEM w optymalizacji po\u0142\u0105cze\u0144 gwintowych:","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"57","citation_spage":"51","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"15","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2009","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2009_1_07.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21739"},{"id":"21718","collection":"15240\/21307","authors":"Andr\u00e1\u0161ov\u00e1, Hana","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 problematikou mnohojazy\u010dnosti v podm\u00ednk\u00e1ch \u010cesk\u00e9 republiky. Ukazuje, jak nepostradateln\u00e9 jsou znalosti n\u011bm\u010diny pro \u010desk\u00e9 ob\u010dany. Angli\u010dtina v\u0161ak obsadila pozici prvn\u00edho ciz\u00edho jazyka, a proto jsou zde s ohledem na tuto skute\u010dnost nast\u00edn\u011bny n\u011bkter\u00e9 vybran\u00e9 aspekty t\u00fdkaj\u00edc\u00ed se v\u00fduky n\u011bm\u010diny po angli\u010dtin\u011b. Pozornost je v\u011bnov\u00e1na nap\u0159. vyu\u017eit\u00ed strategi\u00ed u\u010den\u00ed, motivaci nebo senzibilizaci pro kulturn\u00ed odli\u0161nosti. V z\u00e1v\u011bru jsou prezentov\u00e1na n\u011bkter\u00e1 doporu\u010den\u00ed pro jazykovou politiku \u010cR, pro vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed budouc\u00edch u\u010ditel\u016f a u\u010ditelek ciz\u00edch jazyk\u016f na pedagogick\u00fdch fakult\u00e1ch a pro dal\u0161\u00ed vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed pedagog\u016f.","abstract_de":"Der Beitrag befasst sich mit dem Thema der Mehrsprachigkeit in Bedingungen der Tschechischen Republik. Es wird gezeigt, wie unverzichtbar die Deutschkenntnisse f\u00fcr die tschechischen B\u00fcrger sind. Da jedoch Englisch die Position der ersten Fremdsprache besetzt hat, werden mit R\u00fccksicht auf diese Tatsache einige Aspekte genannt, die im Unterricht Deutsch nach Englisch zu beachten sind. Aufmerksamkeit wird u.a. dem Einsatz der Lernstrategien, der Motivation oder Sensibilisierung f\u00fcr kulturelle Differenzen gewidmet. Anschlie\u00dfend werden einige Empfehlungen f\u00fcr die tschechische Sprachenpolitik sowie auch f\u00fcr die Ausbildung der k\u00fcnftigen Fremdsprachenlehrkr\u00e4fte an p\u00e4dagogischen Fakult\u00e4ten und f\u00fcr die Weiterbildungsma\u00dfnahmen vorgelegt.","abstract_en":"This article studies multilingualism in the conditions of the Czech Republic. It demonstrates that the knowledge of German is indispensable for Czech citizens. However, English has occupied the position of the first foreign language; with this in mind, we outline some selected aspects regarding the teaching of German after students have been in contact with English first. A special emphasis has been laid on learning strategies, motivation or sensitization for cultural diversity. In the summary some recommendations for the language policy of the Czech Republic are formulated. They deal with education of pre-service teachers of foreign languages at the Faculties of Education, and with lifelong learning of in- service teachers.","abstract_pl":"Artyku\u0142 dotyczy zagadnienia wieloj\u0119zykowo\u015bci w warunkach Republiki Czeskiej. Pokazuje, jak wa\u017cna jest znajomo\u015b\u0107 j\u0119zyka niemieckiego dla czeskich obywateli. J\u0119zyk angielski zaj\u0105\u0142 jednak pozycj\u0119 pierwszego j\u0119zyka obcego i dlatego przy uwzgl\u0119dnieniu tego faktu pokazane s\u0105 wybrane aspekty dotycz\u0105ce nauki j\u0119zyka niemieckiego po j\u0119zyku angielskim. Uwag\u0119 po\u015bwi\u0119cono przyk\u0142adowo wykorzystaniu strategii nauczania, motywacji lub uwra\u017cliwienia na r\u00f3\u017cnice kulturowe. Na zako\u0144czenie zaprezentowano niekt\u00f3re zalecenia dotycz\u0105ce polityki j\u0119zykowej RCz, edukacji przysz\u0142ych nauczycieli j\u0119zyk\u00f3w obcych na wydzia\u0142ach pedagogicznych oraz dalszego kszta\u0142cenia dydaktyk\u00f3w.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_01","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BAUSCH, K.-R.; K\u00d6NIGS, F. G.; KRUMM, H.-J. (eds.). Mehrsprachigkeit im Fokus. T\u00fcbingen: Gunter Narr Verlag, 2004.||HUFEISEN, B.; MARX, N. Linguistische Grundlagen und methodisch-didaktische Konzeption. Linguistische Grundlagen f\u00fcr den Terti\u00e4rsprachenunterricht. Beispiel Deutsch nach Englisch. In: NEUNER, GERHARD - HUFEISEN, BRITTA (eds.): Terti\u00e4rsprachen lehren und lernen. Beispiel: Deutsch nach Englisch. [unver\u00f6ff. Erprobungsfassung], 2001.||HUFEISEN, B. \u201eDas haben wir doch immer schon so gemancht!\u201c oder ein Paradigmenwechsel in der Spracherwerbsforschung? In: BAUSCH, K. R. et al. (eds.): Mehrsprachigkeit im Fokus. T\u00fcbingen: Gunter Narr Verlag, 2004. S. 77 \u2013 87.||KLEPPIN, K. Mehrsprachigkeitsdidaktik = Terti\u00e4rdidaktik? Zur Verantwortung jeglichen (Fremd-Sprachenunterrichts f\u00fcr ein Konzept von Mehrsprachigkeit. In: BAUSCH, K. R. et al. (eds.): Mehrsprachigkeit im Fokus. T\u00fcbingen: Gunter Narr Verlag, 2004. S. 88 \u2013 95.||KRUMM, H.-J. Von der additiven zur curricularen Mehrsprachigkeit. In BAUSCH, K.||R. et al. (eds.): Mehrsprachigkeit im Fokus. T\u00fcbingen: Gunter Narr Verlag, . 2004. S. 105 - 112||MEISSNER, F.-J.; BECKMANN, CH.; SCHR\u00d6DER-SURA, A. Mehrsprachigkeit f\u00f6rdern, Vielfalt und Reichtum Europas in der Schule nutzen (MES). Gie\u00dfener Beitr\u00e4ge zur Fremdsprachendidaktik. T\u00fcbingen: Gunter Narr Verlag, S. 162 - 165. 2008.||SCHR\u00d6DER, K. Die Konsequenzen der europ\u00e4ischen Sprachenpolitik f\u00fcr die Planung und Durchf\u00fchrung des Fremdsprachenunterrichts an unseren Schulen. In: Ahrens, R\u00fcdiger (eds.): Europ\u00e4ische Sprachenpolitik \u2013 European Language Policy. Heidelberg: Winter, 2003. S. 267 \u2013 289.||VOLLMER, H. J. Auf dem Wege zu Mehrsprachigkeit \u2013 Ans\u00e4tze, Erfahrungen, Aufbruch. In: BAUSCH, K. R. et al. (eds.): Mehrsprachigkeit im Fokus. T\u00fcbingen: Gunter Narr Verlag, 2004. S. 238 - 248.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Mnohojazy\u010dnost \u2013 \u00favahy k aktu\u00e1ln\u00edmu t\u00e9matu didaktiky ciz\u00edch jazyk\u016f","title_de":"Mehrsprachigkeit - Gedanken zu einem aktuellen Thema der Fremdsprachendidaktik","title_en":"Multilingualism - linguistic, political and curricular thougts on a topical issue of foreign language education","title_pl":"Wieloj\u0119zyczno\u015b\u0107 \u2013 j\u0119zykowo-polityczne oraz programowe przemy\u015blenia dotycz\u0105ce aktualnego zagadnienia nauczania j\u0119zyk\u00f3w obcych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"12","citation_spage":"5","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_01.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21718"},{"id":"21719","collection":"15240\/21307","authors":"Bedn\u00e1\u0159ov\u00e1, Pavla","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"Saldo ve\u0159ejn\u00fdch rozpo\u010dt\u016f a st\u00e1tn\u00ed dluh p\u0159edstavuj\u00ed z\u00e1kladn\u00ed charakteristiky ve\u0159ejn\u00fdch financ\u00ed ka\u017ed\u00e9 ekonomiky. V souvislosti s ekonomickou kriz\u00ed 2008-2009 se v\u011bt\u0161ina vysp\u011bl\u00fdch zem\u00ed pot\u00fdk\u00e1 s rizikem spojen\u00fdm s dlouhodobou udr\u017eitelnost\u00ed ve\u0159ejn\u00fdch financ\u00ed. Krit\u00e9ria pro vymezen\u00ed fisk\u00e1ln\u00ed discipl\u00edny zem\u00ed euroz\u00f3ny jsou definov\u00e1na Maastrichtsk\u00fdmi fisk\u00e1ln\u00edmi konvergen\u010dn\u00edmi krit\u00e9rii a existenc\u00ed Paktu stability a r\u016fstu. Stav Japonsk\u00fdch ve\u0159ejn\u00fdch financ\u00ed v porovn\u00e1n\u00ed se stavem ve\u0159ejn\u00fdch financ\u00ed zem\u00ed euroz\u00f3ny vykazuje hor\u0161\u00ed parametry i hor\u0161\u00ed v\u00fdvojov\u00e9 tendence obou charakteristik. V roce 2009 byl deficit ve\u0159ejn\u00fdch rozpo\u010dt\u016f vy\u0161\u0161\u00ed pouze u dvou zem\u00ed euroz\u00f3ny a japonsk\u00fd st\u00e1tn\u00ed dluh dos\u00e1hl bezm\u00e1la dvojn\u00e1sobku nejvy\u0161\u0161\u00ed hodnoty v euroz\u00f3n\u011b. Bez okam\u017eit\u00e9 a \u00fa\u010dinn\u00e9 fisk\u00e1ln\u00ed konsolidace se mohou ve\u0159ejn\u00e9 finance st\u00e1t jednou z hlavn\u00edch hrozeb pro budouc\u00ed \u00fasp\u011b\u0161n\u00fd v\u00fdvoj japonsk\u00e9 ekonomiky.","abstract_de":"Der Saldo \u00f6ffentlicher Haushalte und die Staatsverschuldung stellen die Grundcharakteristiken der \u00f6ffentlichen Finanzen einer jeden \u00d6konomik dar. Im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise 2008 \u2013 2009 hat die Mehrheit der hoch entwickelten L\u00e4nder mit dem mit der langfristigen Aufrechterhaltung \u00f6ffentlicher Finanzen verbundenen Risiko zu k\u00e4mpfen. Die Kriterien f\u00fcr die Abgrenzung der steuerlichen Disziplin der L\u00e4nder der Eurozone sind definiert durch die Maastrichter steuerlichen Konvergenzkriterien und die Existenz des Stabilit\u00e4tspaktes und des Wachstums. Der Zustand der japanischen \u00f6ffentlichen Finanzen weist im Vergleich mit dem Zustand der \u00f6ffentlichen Finanzen der L\u00e4nder der Eurozone schlechtere Parameter und schlechtere Entwicklungstendenzen beider Charakteristiken auf. Im Jahr 2009 war das Defizit der \u00f6ffentlichen Haushalte nur bei zwei L\u00e4ndern der Eurozone h\u00f6her und die japanische Staatsverschuldung erreichte beinahe das Doppelte des h\u00f6chsten Wertes in der Eurozone. Ohne eine augenblickliche und wirksame steuerliche Konsolidierung k\u00f6nnen sich die \u00f6ffentlichen Finanzen als eine der st\u00e4rksten Bedrohungen f\u00fcr eine zuk\u00fcnftige erfolgreiche Entwicklung der japanischen \u00d6konomik erweisen.","abstract_en":"The balance of public budgets and public debt is the basic characteristics of the public finances of an economy. Influenced by the economic crisis between 2008 and 2009, the majority of developed countries struggle with the risks connected with sustainability of their public finances. The criteria for defining fiscal discipline in Eurozone are represented by Maastricht convergence criteria and by the existence and the function of the Stability and Growth Pact. The state of Japan\u2019s public finances in comparison with the state of public finances of the Eurozone countries shows worse parameters and worse developmental tendencies of both characteristics. In 2009 the deficit of public budgets was higher only in two Eurozone countries and Japan\u2019s public debt was almost two times higher than the highest value in the Eurozone. Without immediate and efficient fiscal consolidation Japan\u2019s public finances will become one of the main threats to the future development of Japan\u2019s economy.","abstract_pl":"Saldo bud\u017cet\u00f3w publicznych oraz d\u0142ug publiczny przedstawiaj\u0105 podstawowe cechy finans\u00f3w publicznych ka\u017cdej gospodarki. W zwi\u0105zku z kryzysem gospodarczym 2008-2009 wi\u0119kszo\u015b\u0107 kraj\u00f3w wysoko rozwini\u0119tych zmaga si\u0119 z ryzykiem dotycz\u0105cym d\u0142ugoterminowego zr\u00f3wnowa\u017cenia finans\u00f3w publicznych. Kryteria okre\u015blaj\u0105ce dyscyplin\u0119 fiskaln\u0105 pa\u0144stw strefy euro s\u0105 zdefiniowane poprzez fiskalne kryteria konwergencji z Maastricht oraz istnieniem Paktu Stabilno\u015bci i Wzrostu. Stan japo\u0144skich finans\u00f3w publicznych w por\u00f3wnaniu ze stanem finans\u00f3w publicznych pa\u0144stw strefy euro charakteryzuje si\u0119 gorszymi parametrami i gorsz\u0105 tendencj\u0105 rozwoju obu wymienionych cech. W 2009 roku deficyt bud\u017cet\u00f3w publicznych by\u0142 jedynie w dw\u00f3ch krajach strefy euro wy\u017cszy a japo\u0144ski d\u0142ug publiczny by\u0142 prawie dwa razy wy\u017cszy od najwy\u017cszego poziomu w strefie euro. Bez natychmiastowej oraz skutecznej konsolidacji fiskalnej finanse publiczne mog\u0105 sta\u0107 si\u0119 jednym z g\u0142\u00f3wnych zagro\u017ce\u0144 dla przysz\u0142ego pomy\u015blnego rozwoju gospodarki japo\u0144skiej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_02","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BEDN\u00c1\u0158OV\u00c1, P. The Roles of Currencies in the Process of World Economy Globalization. In Proceedings of the 9th International Conference Liberec Economic Forum 2009. Liberec: 2009, pp. 42 \u2013 51, ISBN 9788073725235.||BLANCHARD, O.; COTTARELLI, C. \u201cTen Commandments for Fiscal Adjustment in Advanced Economies,\u201d IMF direct, 2010. Dostupn\u00fd z WWW: < http:\/\/blog imfdirect.imf.org\/2010\/06\/24>.||COTTARELLI, C; SCHAECHTER. J.\u201cLong-Term Trends in Public Financess in the G-7 Economies,\u201d IMF, 2010. Dostupn\u00fd z WWW:||||ECB: European Commisson's European Economic Forecast of autumn 2009. Commission Staff Working Document. Dostupn\u00fd z WWW: ||HANSEN, J., NIELSEN, J. An Economic Analysis of the EU. University Press, Cambridge, 1997, ISBN 0 077 092 317, pp. 172-180.||IMF: \u201cFrom Stimulus to Consolidation - Revenue and Expenditure Policies in Advanced and Emerging Economies\u201d, 2010. Dostupn\u00fd z WWW: ||IMF: GORDON, J.; BAYOUMI, T. JAPAN: 2010 Article IV Consultation\u2014Staff Report; Public Information Notice on the Executive Board Discussion.||Dostupn\u00fd z WWW: ||LABOUTKOV\u00c1, \u0160. The establishment of NGOs as One Growing Part of Developing Interest Groups in the Czech Republic, E+M Economics and Management, Technical University of Liberec, 2009, Vol. Xll, No.1, pp.14-30, ISSN 1212-3609.||Maastricht Treaty. Dostupn\u00fd z WWW:||||REINHART, C.; ROGOFF, K. \u201cThe Aftermath of Financial Crisis\u201d, American Economic Review, 2009, Vol. 99(2), pp. 466-472. Dostupn\u00fd z WWW:||||TANZI, V.; SCHUKNECHT, L. \u201cReconsidering the Fiscal Role of Government: The International Perspective\u201d, The American Economic Review, 1997, Vol. 87, No. 2, pp. 164-168. Dostupn\u00fd z WWW: < http:\/\/www.aeaweb.org\/aer\/index.php>||WYPLOSZ, C. \u201eMonetary Union and Fiscal Policy Discipline\u201c in \u201eThe Economics of EMU\u201c, European Economy, special edition, No.1, 1991, pp 165-184. Dostupn\u00fd||z WWW: ","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Japonsk\u00e9 ve\u0159ejn\u00e9 finance z pohledu evropsk\u00fdch fisk\u00e1ln\u00edch pravidel","title_de":"Die japanischen \u00f6ffentlichen Finanzen aus der Sicht der europ\u00e4ischen steuerlichen Regeln","title_en":"Japan\u2019s public finances from the viewpoint of european fiscal rules","title_pl":"Japo\u0144skie finanse publiczne z punktu widzenia europejskich zasad fiskalnych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"23","citation_spage":"13","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_02.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21719"},{"id":"21720","collection":"15240\/21307","authors":"Boyon, J\u00e9r\u00f4me","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"Tento \u010dl\u00e1nek prezentuje v\u00fdzkumnou pr\u00e1ci v r\u00e1mci intern\u00edho grantu Fakulty p\u0159\u00edrodov\u011bdn\u011b- humanitn\u00ed a pedagogick\u00e9, TUL (Intern\u00ed Grantov\u00e1 Sout\u011b\u017e-IGS-FP-TUL-\u010d. 114\/2009 - \u010c.j.:.KRO\/231\/2009). Jej\u00edm c\u00edlem je pouk\u00e1zat na v\u00fdvoj metodiky v\u00fduky a studia jazyk\u016f v cel\u00e9 historii z pohledu metakognitivn\u00ed strategie. Tato strategie, zde prezentov\u00e1na jako v\u00fdsledek v\u00fdzkumu, je p\u0159\u00edtomna v klasifikaci R. Oxford jako zp\u016fsob jak \u0159\u00eddit a pl\u00e1novat u\u010den\u00ed.","abstract_de":"Dieser Beitrag stellt eine Forschungsarbeit im Rahmen einer internen Bewerbung um Forschungsstipendien (Interni Grantov\u00e1 sout\u011b\u017e-IGS-FP-TUL-C 114\/2009 - \u010c.j..KRO\/231\/2009) vor. Sein Ziel ist es, auf den Wert der Wahrnehmung der Entwicklung von Methoden der Lehre und des Lernens von Sprachen im Laufe der Geschichte als metakognitive Strategie hinzuweisen. Diese Strategie, hier als Ergebnis der Forschung pr\u00e4sentiert, ist durchaus vorhanden in R. Oxfords Klassifizierung der Lernstrategien als eine besondere Weise, das Lernen zu gestalten und zu planen.","abstract_en":"This paper presents research work within the frame of the Faculty Internal Grant (Intern\u00ed Grantov\u00e1 Soute\u017e \u2013IGS-FP-TUL-\u010d. 114\/2009 -\u010c.j.:KRO\/231\/2009.). Its objective is to point out the value of the evolution of learning and teaching methodologies throughout history as a meta-cognitive strategy. This strategy, here presented as the result of the research, is already present in R. Oxford\u2019s classification as a particular way to arrange and plan learning.","abstract_pl":"W artykule przedstawiono prac\u0119 badawcz\u0105 realizowan\u0105 w ramach grantu Wydzia\u0142u Przyrodniczo-Humanistycznego i Pedagogicznego, TUL (Wewn\u0105trzwydzia\u0142owy konkurs grantowy \u2013IGS-FP-TUL- nr 114\/2009 -sygn.:KRO\/231\/2009). Jej celem jest pokazanie rozwoju metodyki nauczania i studiowania j\u0119zyk\u00f3w w ca\u0142ej historii z punktu widzenia strategii metakognitywnej. Strategia, prezentowana w opracowaniu, jako wynik bada\u0144, uj\u0119ta jest w klasyfikacji Rebecci Oxford jako spos\u00f3b planowania i prowadzenia procesu nauczania.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_03","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"OXFORD, R. Language learning strategies: What every teacher should know. 1st printing, 1990. Boston, Mass.: Heinle and Heinle Publishers. ISBN-10: 0838428622.||RUBIN, J. What the \"Good Language Learner\" can teach Us. TESOL Quarterly, March 1975. vol. 9, no. 1, s. 41-51.||CYR, P. Les strat\u00e9gies d\u2019apprentissage. 2nd printing, 1998. Paris: Cle International; Anjou: CEC inc., c1996. ISBN 209 033 326-X.||OLIVRY, F. D\u00e9couvrez vos strat\u00e9gies d\u2019apprentissage [online]. GERMANY, Weimar: Bauhaus-Universit\u00e4t. [cit. 2010-10-30]. Dostupn\u00fd z WWW: ||PECH, V. Prvn\u00ed kroky do fran\u0161tiny. Kvasni\u010dka a Hampl. Praha, 2009.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"D\u011bjiny didaktiky jako metakognitivn\u00ed funkce p\u0159i v\u00fduce ciz\u00edho jazyka","title_de":"Geschichte der Lehr- und Lernmethoden als metakognitive Strategie beim Lernen einer Fremdsprache","title_en":"The history of methodologies as a metacognitive language learning strategy","title_pl":"Historia dydaktyki jako funkcji metakognitywnej w nauczaniu j\u0119zyka obcego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"29","citation_spage":"24","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_03.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21720"},{"id":"21721","collection":"15240\/21307","authors":"\u010cih\u00e1kov\u00e1 Aguilar, Silvia; \u010cern\u00edkov\u00e1 Martina","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek zkoum\u00e1 problematiku ekonomick\u00e9 efektivnosti ochrany \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed v souvislosti s n\u00e1klady nutn\u00fdmi k odstran\u011bn\u00ed star\u00fdch ekologick\u00fdch z\u00e1t\u011b\u017e\u00ed. Jsou zde nast\u00edn\u011bny r\u016fzn\u00e9 ekonomick\u00e9 p\u0159\u00edstupy k optimalizaci sana\u010dn\u00edch proces\u016f. Druh\u00e1 \u010d\u00e1st se zab\u00fdv\u00e1 p\u0159\u00edpadov\u00fdmi studiemi a modelem n\u00e1kladov\u00e9 efektivnosti pro konkr\u00e9tn\u00ed technologie sanace i mo\u017enostmi \u00fa\u010detn\u00edho zachycen\u00ed t\u011bchto jev\u016f. Dokument byl p\u0159ipraven s finan\u010dn\u00ed podporou ze st\u00e1tn\u00edho rozpo\u010dtu \u010cesk\u00e9 republiky v r\u00e1mci projektu \"Pokro\u010dil\u00e9 sana\u010dn\u00ed technologie a procesy \u010d. 1MO554\" z programu \"V\u00fdzkumn\u00e1 centra PP2-DP01\" Ministerstva \u0161kolstv\u00ed, ml\u00e1de\u017ee a t\u011blov\u00fdchovy.","abstract_de":"Der Beitrag befasst sich mit der \u00f6konomischen Effizienz der Umweltschutzkosten in Bezug auf Altlasten in der Tschechischen Republik. Pr\u00e4sentiert wurden theoretische und praktische Aspekten des Themas durch zwei Fallstudien mit \u00f6konomischer Orientierung. Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Projekts \u201eAdvanced Remediation Technologies and Processes Center\u201c 1M0554 gef\u00f6rdert durch das tschechische Kultusministerium.","abstract_en":"The aim of the article is to discuss practical examples of brownfield remediation where economic analysis can be applied. The work contains empirical research and analysis of valuation methods applied to two real case studies in the Czech Republic. The article discusses a problem of economic efficiency of enviromental protection costs needed to remove old ecological burdens. In the first part there are outlined various economic approaches to optimization of stabilization processes. The second part deals with a model of cost efficiency for a specific stabilization technology and its possible accounting records. This paper was prepared with the financial aid of the Czech state budget through the project \u201cAdvanced remediation technologies and processes No. 1MO554\u201c from the program \u201cResearch Centres PP2-DP01\u201c of the Ministry of Education Youth and Sports.","abstract_pl":"Artyku\u0142 bada problematyk\u0119 efektywno\u015bci ekonomicznej ochrony \u015brodowiska w zwi\u0105zku kosztami niezb\u0119dnymi do usuni\u0119cia starego obci\u0105\u017cenia ekologicznego. W pierwszej cz\u0119\u015bci s\u0105 naszkicowane r\u00f3\u017cne podej\u015bcia ekonomiczne dotycz\u0105ce optymalizacji proces\u00f3w sanacyjnych. Druga cz\u0119\u015b\u0107 zajmuje si\u0119 modelem efektywno\u015bci nak\u0142adowej konkretnych sanacji technologii i mo\u017cliwo\u015bciami podchwycenia ksi\u0119gowego tych zjawisk. Dokument zosta\u0142 przygotowany ze wsparciem finansowym z bud\u017cetu Republiki Czeskiej w ramach projektu \u201eZaawansowane technologie sanacyjne i procesy nr 1MO554\" z programu \"Centra Badawcze PP2-DP01\" Ministerstwa Szkolnictwa, M\u0142odzie\u017cy i Wychowania Fizycznego.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_04","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"AGUILAR BOBADILLA, S. Economic Value Of Natural Resources In Environmental Risk Areas. 2007. Research Report. Liberec: Technical University, Faculty of Mechatronics, 2007, 79 p.||\u010cERM\u00c1KOV\u00c1, H.; MU\u017d\u00c1K, J.; NOV\u00c1K, J. Application of Numerical Simulation System on Turonian Aquifer Remediation Control. In Uranium in the Aquatic Environment, Proceedings of the International Conference Uranium Mining and Hydrogeology III and the International Mine Water Association Symposium. Freiberg, Germany, 15 - 21 September 2002.||\u010cERN\u00cdKOV\u00c1, M. Problematika ekonomick\u00e9 efektivnosti \u0159\u00edzen\u00ed sana\u010dn\u00edch proces\u016f. In Sborn\u00edk V\u011bdeck\u00e1 pojedn\u00e1n\u00ed XIII \/ 2007 - ACC JOURNAL. Liberec: TUL, \u010d. publikace: 55-076-07, s. 20 \u2013 25. ISSN 1801-1128.||\u010cIH\u00c1KOV\u00c1 AGUILAR, S. Decision Making and Brownfield Management. Ekonomie a Management E+M. 3\/2009 p. 19-33. ISSN 1212-3609.||Czech law of water and sewage 274\/2001, edict 428\/2001||DIAMO, st\u00e1tni podnik, Straz pod Ralskem: Environmentaln\u00ed z\u00e1t\u011b\u017ee ve spr\u00e1v\u011b DIAMO.||s. p., Str\u00e1\u017e pod Ralskem, 2006. 102 p.||GOERLACH, B.; INTERWIES, E. Economic Assessment of Groundwater Protection.||A Survey of Literature: Final Report. Berlin: Ecologic, 2003, 81 p.||HASLER, B.; LUNDHEDE, T.; MARTINSEN, L.; NEYE, S.; SCHOU, J. S. Valuation of the benefits of groundwater protection. NHP Report, vol. 49, 2006. p. 47-55||HER\u010c\u00cdK, F.; HE\u0158MAN, Z.; VALE\u010cKA. J. Hydrogeologie \u010desk\u00e9 k\u0159\u00eddov\u00e9 p\u00e1nve. Praha:||\u010cesk\u00fd geologick\u00fd \u00fastav, 1999. 115 p. ISBN 80-7075-309-9.||\u0160AUER, P. a kol.: N\u00e1klady na ochranu \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed. Nakladatelstv\u00ed V\u0160E, Praha, 2005, ISBN 80 \u2013 245 \u2013 0982 \u20132||Z\u00e1v\u011bre\u010dn\u00e1 zpr\u00e1va: Metodiky pr\u016fzkumu a n\u00e1pravy star\u00fdch ekologick\u00fdch z\u00e1t\u011b\u017e\u00ed PP\u017dP 550\/1\/97 Aqua, a.s. Praha 1997||Zpr\u00e1va z pr\u016fb\u011bhu sanace lokality Ku\u0159\u00edvody 2007 \u2013 internal material Aqua Praha.||Zpr\u00e1va z pr\u016fb\u011bhu sanace lokality Ku\u0159\u00edvody 2008 \u2013 internal material Aqua Praha.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Hodnocen\u00ed sana\u010dn\u00edch proces\u016f: ekonomick\u00e9 perspektivy","title_de":"Bewertung von Sanierungstechnologie: \u00f6konomischen Perspektiven","title_en":"Evaluation of clean-up processes: an economic perspective","title_pl":"Ewaluacja proces\u00f3w sanacyjnych: perspektywy ekonomiczne","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"39","citation_spage":"30","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_04.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21721"},{"id":"21722","collection":"15240\/21307","authors":"Demel, Jaroslav; Potu\u017e\u00e1kov\u00e1, Zuzana","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"P\u0159\u00edm\u00e9 zahrani\u010dn\u00ed investice (FDI) maj\u00ed v st\u0159edoevropsk\u00fdch ekonomik\u00e1ch v\u010detn\u011b \u010cR zna\u010dn\u00fd vliv na ekonomick\u00fd v\u00fdvoj. Vzhledem k v\u00fdchoz\u00ed situaci a podkapitalizovanosti ekonomik na po\u010d\u00e1tku transformace byly jednak zdrojem kapit\u00e1lu, plnily ale i funkce transmisn\u00ed a ovlivnily strukturu ekonomik, v\u00fd\u0161i fisk\u00e1ln\u00edch p\u0159\u00edjm\u016f i podobu nab\u00eddkov\u00e9 strany trhu pr\u00e1ce. \u010cl\u00e1nek je rozd\u011blen na t\u0159i \u010d\u00e1sti. Prvn\u00ed se zab\u00fdv\u00e1 teoretick\u00fdm vymezen\u00edm FDI a jejich klasifikac\u00ed, druh\u00fd se soust\u0159ed\u00ed na v\u00fdvoj FDI v \u010cR a problematiku investi\u010dn\u00edch pob\u00eddek, kter\u00e9 s FDI \u00fazce souvis\u00ed. T\u0159et\u00ed \u010d\u00e1st \u010dl\u00e1nku se zab\u00fdv\u00e1 problematikou FDI a investi\u010dn\u00edch pob\u00eddek v Libereck\u00e9m kraji. C\u00edlem \u010dl\u00e1nku se zanalyzovat p\u0159\u00ednosy a rizika FDI v \u010cR na \u00farovni cel\u00e9 ekonomiky a na \u00farovni vybran\u00e9ho kraje.","abstract_de":"Ausl\u00e4ndische Direktinvestitionen haben in den MOE-L\u00e4ndern, incl. Tschechische Republik, einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Sie wurden sowohl Kapitalquelle als auch Kanal f\u00fcr den technologischen Transfer. Sie beeinflussen die Struktur der Wirtschaft, die H\u00f6he der Steuereinnahmen und das Angebot auf dem Arbeitsmarkt. Der Artikel ist in drei Teile gegliedert. Der erste befasst sich mit der theoretischen Definition von FDI und deren Gliederung, der zweite konzentriert sich auf die Entwicklung der ausl\u00e4ndischen Direktinvestitionen in der Tschechischen Republik und auf die Frage der Investitionsanreize, die mit ausl\u00e4ndischen Direktinvestitionen eng in Verbindung stehen. Der dritte Teil des Artikels befasst sich mit Direktinvestitionen und Investitionsanreiz in der Region um Liberec. Ziel des Artikels ist es, die Vorteile und Risiken der ausl\u00e4ndischen Direktinvestitionen auf der Republik- und Kreisebene zu analysieren.","abstract_en":"Foreign direct investment (FDI) has a considerable influence on economic development in Central European transition economies, including that of the Czech Republic. It was a source of capital given the initial situation and the undercapitalisation of economies at the beginning of transformation, but it also had a transmissive function and influenced the structure of economies, the size of fiscal revenues and the appearance of the supply side of the labour market. This article is divided into three parts. The first one deals with the theoretical definition of FDI and its classification, the second one concentrates on the development of FDI in the Czech Republic and the issue of investment incentives, which are closely related to FDI. The third part of the article looks at the issue of FDI and investment incentives in the Liberec Region as an example of the regional view of the issue. The aim of the article is to analyse the benefits and risks of FDI in the Czech Republic at the level of the economy as a whole and that of the region selected.","abstract_pl":"Bezpo\u015brednie inwestycje zagraniczne (FDI) maj\u0105 w gospodarkach \u015brodkowoeuropejskich, w tym w Czechach, du\u017cy wp\u0142yw na rozw\u00f3j gospodarczy. Ze wzgl\u0119du na sytuacj\u0119 wyj\u015bciow\u0105 i niedokapitalizowanie gospodarek na pocz\u0105tku przemian ustrojowych by\u0142y one \u017ar\u00f3d\u0142em kapita\u0142u, pe\u0142ni\u0105c te\u017c funkcj\u0119 transmisyjn\u0105 oraz wp\u0142ywaj\u0105c na struktur\u0119 gospodarek, warto\u015b\u0107 przychod\u00f3w fiskalnych oraz kszta\u0142towanie poda\u017cy na rynku pracy. Artyku\u0142 podzielono na trzy cz\u0119\u015bci. Pierwsza po\u015bwi\u0119cona jest teoretycznemu zdefiniowaniu FDI oraz ich klasyfikacji, druga skupia si\u0119 na rozwoju FDI w Czechach i na zach\u0119tach inwestycyjnych, kt\u00f3re s\u0105 \u015bci\u015ble zwi\u0105zane z FDI. Trzecia cz\u0119\u015b\u0107 artyku\u0142u dotyczy FDI i zach\u0119t inwestycyjnych w Kraju Libereckim. Artyku\u0142 ma na celu analiz\u0119 korzy\u015bci i ryzyk zwi\u0105zanych z FDI w Czechach z punktu widzenia ca\u0142ej gospodarki i wybranego regionu.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"13 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_05","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BEN\u00c1\u010cEK, V. P\u0159\u00edm\u00e9 zahrani\u010dn\u00ed investice v \u010desk\u00e9 ekonomice. Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles\u2019 University in Prague. 2001||BURDA, M. What Kind of Shock it was? Regional Integration of the Eastern Germany after Reunification, Humpold-Universit\u00e4t zu Berlin, Berlin, 2005||\u010cNB: P\u0159\u00edm\u00e9 zahrani\u010dn\u00ed investice, \u010dasov\u00e9 \u0159ady, [online] [quoted 2010-09-10]. Dostupn\u00fd z WWW: < http:\/\/www.cnb.cz\/cs\/statistika\/platebni_bilance_stat\/pzi\/index.html>||CZECHINVEST Podpora investic, [online]. [quoted 2010-09-10]. Available from WWW: ||CZECHINVEST: Fin\u00e1ln\u00ed zpr\u00e1va vyhodnocen\u00ed dopad\u016f investic \u010derpaj\u00edc\u00edch pob\u00eddky a zhodnocen\u00ed efektivity agentury CzechInvest, Praha. 2010||\u010cS\u00da: Statistick\u00e1 ro\u010denka Libereck\u00e9ho kraje, Liberec. 2009. ISBN 978-80-250-1978-8||DUCE, M. Definitions of FDI, A methological note, Bank for International Settlement,||Basel. 2003||HUNYA, G.; GEISHECKER, I. Employment Effects of FDI in Central and Eastern Europe, WIIW, Vienna. 2005||JURAJDA, \u0160. Nerozlu\u0161t\u011bn\u00e9 h\u00e1danky investi\u010dn\u00edch pob\u00eddek, In: Euro, 27.4.2008||JAROL\u00cdM, M. Foreign Direct Investment and Productivity of Czech Manufacturing Firms. CERGE-EI DissertationPrague.2001.||MERKL,CH.; SNOWER, D. The East German Unemployment: The myth of the Irrelevant Labour Market, Kiel Institute of World Economy. Kiel. 2008||MF\u010cR: Investi\u010dn\u00ed pob\u00eddky v \u010cR, [online]. [quoted 2010-09-10]. Available from WWW: ||MERKL,CH.; SNOWER, D. The East German Unemployment: The myth of the Irrelevant Labour Market, Kiel Institute of World Economy. Kiel. 2008||SCHWARZ ET. A. Anal\u00fdza investi\u010dn\u00edch pob\u00eddek v \u010cR, N\u00e1rodohospod\u00e1\u0159sk\u00e1 fakulta,||Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1 v Praze, Praha. 2007||SRHOLEC, M. P\u0159\u00edm\u00e9 zahrani\u010dn\u00ed investice v \u010cesk\u00e9 republice: teorie a praxe v mezin\u00e1rodn\u00edm srovn\u00e1n\u00ed, Linde, Praha, 2004. ISBN 80-86131-52-1||STAN\u010c\u00cdK, J. Horizontal and Vertical FDI Spillovers: Recent Evidence from the Czech Republic, CERGE-EI Working Paper no. 340, Praha, 2007.||UNCTAD: FDI Statistics, [online] [quoted 2010-09-10]. Available from WWW:||||ZAMRAZILOV\u00c1, E. P\u0159\u00edm\u00e9 zahrani\u010dn\u00ed investice v \u010cR: makroekonomick\u00e9 souvislosti,||CES WP, 7\/2006, Praha. 2006","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"P\u0159\u00edm\u00e9 zahrani\u010dn\u00ed investice a investi\u010dn\u00ed pob\u00eddky, porovn\u00e1n\u00ed \u010cR vs. Libereck\u00fd kraj","title_de":"Ausl\u00e4ndische Direktinvestitionen und Investitionsanreize, Vergleich Tschechische Republik vs. Region Liberec","title_en":"Foreign direct investment and investment incentives; comparison of the Czech republic and the Liberec region","title_pl":"Bezpo\u015brednie inwestycje zagraniczne oraz zach\u0119ty inwestycyjne - por\u00f3wnanie Kraju libereckiego na tle Republiki czeskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"52","citation_spage":"40","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_05.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21722"},{"id":"21723","collection":"15240\/21307","authors":"Gurinov\u00e1, Kate\u0159ina; Hovorkov\u00e1 Valentov\u00e1, Vladim\u00edra","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"C\u00edlem p\u0159\u00edsp\u011bvku je poskytnout p\u0159ehled mo\u017enost\u00ed, jak prov\u00e1d\u011bt n\u00e1hodn\u00e9 v\u00fdb\u011bry z populace \u010cesk\u00e9 republiky, a jejich n\u00e1sledn\u00e9 porovn\u00e1n\u00ed. Porovn\u00e1n\u00ed p\u0159edlo\u017een\u00fdch metod bylo provedeno pomoc\u00ed vybran\u00fdch statistik, kter\u00e9 umo\u017e\u0148uj\u00ed zvolit metodu, je\u017e p\u0159in\u00e1\u0161\u00ed nejp\u0159esn\u011bj\u0161\u00ed odhady. P\u0159i z\u00e1v\u011bre\u010dn\u00fdch doporu\u010den\u00edch v\u0161ak nesm\u00edme zapom\u00ednat tak\u00e9 na skute\u010dnost, \u017ee p\u0159i prov\u00e1d\u011bn\u00ed n\u00e1hodn\u00fdch v\u00fdb\u011br\u016f v praxi jsme limitov\u00e1ni i finan\u010dn\u00edmi prost\u0159edky, pracovn\u00edmi silami, zab\u00fdvaj\u00edc\u00edmi se \u0161et\u0159en\u00edm, a dal\u0161\u00edmi faktory. P\u0159edkl\u00e1d\u00e1me tak v prvn\u00edm p\u0159\u00edpad\u011b \u0159e\u0161en\u00ed ide\u00e1ln\u00ed a ve druh\u00e9m optim\u00e1ln\u00ed, a to s p\u0159ihl\u00e9dnut\u00edm ke v\u0161em ovliv\u0148uj\u00edc\u00edm faktor\u016fm.","abstract_de":"Das Ziel unseres Artikels besteht in der Absicht, Ihnen eine \u00dcbersicht verschiedener Methoden, getroffen durch eine zuf\u00e4llige Auswahl aus der Bev\u00f6lkerung der Tschechischen Republik, zu zeigen sowie diese Methoden miteinander zu vergleichen. Der Vergleich dieser Methoden wurde anhand ausgew\u00e4hlter Statistiken durchgef\u00fchrt. Diese Statistiken erm\u00f6glichen es, diejenige Methode auszuw\u00e4hlen, die die genaueste Sch\u00e4tzung bringt. Bei unseren Empfehlungen darf man die Tatsache nicht vergessen, dass wir bei der Durchf\u00fchrung des zuf\u00e4lligen Herausl\u00f6sens in der Praxis durch finanzielle Mittel, Arbeitskr\u00e4fte, und weitere Faktoren limitiert sind. Somit k\u00f6nnen wir im ersten Fall die ideale und im zweiten Fall die optimale L\u00f6sung aufzeigen, die alle beeinflussenden Faktoren ber\u00fccksichtigt.","abstract_en":"The aim of this article is to provide a list of possibilities how to take random samples from the Czech Republic\u2019s population and, consequently, their comparison. The comparison of the presented methods was carried out with the help of selected statistic, which enables us to choose a method that brings in the most accurate estimates. However, we must not forget the fact that when taking random samples in practise, we are limited by financial means, working force that participates in the survey, and other factors. We are, therefore, presenting an ideal solution in the first example and an optimal one in the second example while having taken into account all influencing factors.","abstract_pl":"Celem artyku\u0142u jest przedstawienie mo\u017cliwo\u015bci przeprowadzania pr\u00f3b wyrywkowych z populacji Republiki Czeskiej oraz ich por\u00f3wnanie. Por\u00f3wnanie przedstawionych metod zosta\u0142o przeprowadzone za pomoc\u0105 wybranych cech, umo\u017cliwiaj\u0105cych wyb\u00f3r metody daj\u0105cej najdok\u0142adniejsze szacunki. Przy ko\u0144cowych zaleceniach nie mo\u017cna jednak zapomnie\u0107, \u017ce podczas przeprowadzania pr\u00f3b wyrywkowych w praktyce istniej\u0105 ograniczenia zwi\u0105zane zar\u00f3wno ze \u015brodkami finansowymi, jak i si\u0142\u0105 robocz\u0105 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 badaniem oraz innymi czynnikami. W artykule przedstawiono propozycj\u0119 idealnego rozwi\u0105zania oraz rozwi\u0105zania optymalnego, przy uwzgl\u0119dnieniu wszystkich czynnik\u00f3w na nie wp\u0142ywaj\u0105cych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_06","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"GURINOV\u00c1, K.; HOVORKOV\u00c1 VALENTOV\u00c1, V. Mo\u017enosti proveden\u00ed n\u00e1hodn\u00fdch v\u00fdb\u011br\u016f z populace \u010cR za \u00fa\u010delem zkoum\u00e1n\u00ed v\u00fdvoje hospod\u00e1\u0159sk\u00fdch ukazatel\u016f. In VII. ro\u010dn\u00edk mezin\u00e1rodn\u00ed konference aplikovan\u00e9 statistiky FernStat_CZ 2010. \u00dast\u00ed nad Labem 23. \u2013 24. 9. 2010. Sborn\u00edk p\u0159\u00edsp\u011bvk\u016f. \u00dast\u00ed nad Labem: UJEP, FSE, 2010 \u2013 not printed yet.||\u010cERM\u00c1K, V.; VRABEC, M. Teorie v\u00fdb\u011brov\u00fdch \u0161et\u0159en\u00ed. \u010c\u00e1st 1. 1. vyd\u00e1n\u00ed. Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1 v Praze, Praha, 1999. ISBN 80-7079-191-8.||\u010cERM\u00c1K, V.; VRABEC, M. Teorie v\u00fdb\u011brov\u00fdch \u0161et\u0159en\u00ed. \u010c\u00e1st 3. 1. vyd\u00e1n\u00ed. Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1 v Praze, Praha 1999. ISBN 80-245-0003-5.||KAHOUNOV\u00c1, J. Praktikum k v\u00fduce matematick\u00e9 statistiky I. Odhady. 1. vyd\u00e1n\u00ed. Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1 v Praze, Praha, 2000. ISBN 80-245-0070-1.||LOHR, L. S. Sampling: Desing and Analysis. 2.vyd\u00e1n\u00ed. Brooks\/Cole, Boston (USA) 2010. ISBN 978-0-495-11084-2.||PAC\u00c1KOV\u00c1, V. a kol. \u0160tatistick\u00e9 met\u00f3dy pre ekon\u00f3mov. Prv\u00e9 vydanie. Iura Edition, Bratislava, 2009. ISBN 978-80-8078-284-9.||PEC\u00c1KOV\u00c1, I; NOV\u00c1K, I.; HERZMANN, J. Po\u0159izov\u00e1n\u00ed a vyhodnocov\u00e1n\u00ed dat ve v\u00fdzkumech ve\u0159ejn\u00e9ho m\u00edn\u011bn\u00ed. Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1 v Praze, Praha, 2000. ISBN 80- 7079-357-0.||\u010cesk\u00fd statistick\u00fd \u00fa\u0159ad: Tab. 2.3.1 Pr\u016fm\u011brn\u00e1 obytn\u00e1 plocha \/v m2\/ na 1 byt podle po\u010dtu obytn\u00fdch m\u00edstnost\u00ed a podle velikostn\u00ed kategorie obce k 1. 3. 2001 [online]. Praha, \u010cesk\u00fd statistick\u00fd \u00fa\u0159ad, [cit. 2010-10-14]. Available from WWW:||","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Zp\u016fsoby prov\u00e1d\u011bn\u00ed n\u00e1hodn\u00fdch v\u00fdb\u011br\u016f ze z\u00e1kladn\u00edho souboru pro pot\u0159eby anal\u00fdzy ekonomick\u00fdch ukazatel\u016f","title_de":"Der Vorgang des zuf\u00e4lligen Herausl\u00f6sens aus der Grundgruppe f\u00fcr die Analyse der \u00f6konomischen Parameter","title_en":"Ways of taking random samples from a population for the needs of an economic indicators analysis","title_pl":"Sposoby przeprowadzania pr\u00f3b wyrywkowych z zestawu bazowego na potrzeby analizy wska\u017anik\u00f3w ekonomicznych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"62","citation_spage":"53","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_06.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21723"},{"id":"21724","collection":"15240\/21307","authors":"Hovorkov\u00e1 Valentov\u00e1, Vladim\u00edra; J\u00e1\u010dov\u00e1, Helena; Syrov\u00e1tkov\u00e1, Jaroslava","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"C\u00edlem p\u0159\u00edsp\u011bvku je prozkoumat, kter\u00e1 odv\u011btv\u00ed mohou ovliv\u0148ovat rozvoj mal\u00fdch region\u016f v Libereck\u00e9m kraji a v cel\u00e9 \u010cesk\u00e9 republice. Dynamika rozvoje obce byla posuzov\u00e1na na z\u00e1klad\u011b metodiky vytvo\u0159en\u00e9 v r\u00e1mci \u0159e\u0161en\u00e9ho projektu. V \u010dl\u00e1nku prezentujeme v\u00fdsledky v\u00fdzkumn\u00e9ho projektu EF TUL reg. \u010d. WD-30-07-1 \u201cInova\u010dn\u00ed p\u0159\u00edstup k \u0159e\u0161en\u00ed disparit na \u00farovni regionu\u201d.","abstract_de":"Das Ziel dieses Beitrags besteht darin herauszufinden, welche Wirtschaftszweige die Entwicklung kleiner Regionen im Liberecer Bezirk sowie in der gesamten Tschechischen Republik beeinflussen k\u00f6nnen. Die Entwicklungsdynamik der Gemeinde wurde auf Grundlage der im Rahmen des bearbeiteten Projekts beurteilt. Im Artikel pr\u00e4sentieren wir die Ergebnisse des Forschungsprojekts der \u00d6konomischen Fakult\u00e4t der TUL, Reg. Nr. WD-30-07-1 \u201dInnovativer Zugang zur L\u00f6sung von Ungleichheiten auf der Ebene der Region\u201d.","abstract_en":"The aim of the article is to examine which branches may affect the development of small regions in Liberec region and in the whole Czech Republic. The dynamics of development of each municipality in the identified regions was assessed based on criteria defined by the research team. The article presents results from the research project which was conducted by the Faculty of Economics at the Technical University of Liberec under the title \"Innovative approach to dealing with disparities at the regional level\" within the scope of the project No. WD-30-07-1.","abstract_pl":"Artyku\u0142 ma na celu zbadanie, kt\u00f3re bran\u017ce mog\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na rozw\u00f3j ma\u0142ych region\u00f3w w Kraju Libereckim oraz na terenie ca\u0142ych Czech. Dynamika rozwoju gminy zosta\u0142a oceniona na podstawie metodologii opracowanej w ramach realizowanego projektu. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki projektu badawczego Wydzia\u0142u Ekonomii Uniwersytetu Technicznego o nr rej. WD-30-07-1 pn. \"Innowacyjne podej\u015bcie do kwestii r\u00f3\u017cnic na poziomie regionu\".","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_07","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"HASPROV\u00c1, O.; J\u00c1\u010cOV\u00c1, H.; SYROV\u00c1TKOV\u00c1, J. Ekonomick\u00e9 \u010dinnosti obc\u00ed jako faktor region\u00e1ln\u00edch rozd\u00edl\u016f. Issue 1. Liberec: Technical University of Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-555-6.||HOVORKOV\u00c1 VALENTOV\u00c1, V.; RYDVALOV\u00c1, P.; \u017dI\u017dKA, M. Statistical Comparison of Economic Situation Evaluation in Municipalities. In Mathematical Methods in Economics, September 9-11. 2009, 27th International Conference. Proceedings of Articles. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2009, str. 366 \u2013 371. ISBN 978-80-213-1963-9.||Administrative Register of Economic Subjects. [online]. [cit. 11. 10. 2009]. Available from WWW: .||Czech Statistical Office in Liberec. Region\u00e1ln\u00ed rozd\u00edly v demografick\u00e9m, soci\u00e1ln\u00edm||a ekonomick\u00e9m v\u00fdvoji Libereck\u00e9ho kraje v letech 2000 - 2005. Issue 1, Liberec: Czech Statistical Office, Regional Branch in Liberec, 2007. ISBN 80-250-1373-1. page 112.||Classification of Economic Activities (CZ-NACE). [online]. [cit. 27. 4. 2009]. Available from WWW:||.||Branch Classification of Economic Activities (OKE\u010c) [online]. [cit. 20. 4. 2009]. Available from WWW:.||Register of Economic Subjects. [online]. [cit. 15. 9. 2009]. Available from WWW:||.||RYDVALOV\u00c1, P.; \u017dI\u017dKA, M. Konkurenceschopnost a jedine\u010dnost obce. Issue 1. Liberec. Technical University of Liberec, 2008. page 217. ISBN 978-80-7372- 423-8.||Statistic data received from the Czech Statistical Office in Prague.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Existuj\u00ed v\u00fdznamn\u00e1 odv\u011btv\u00ed pro profilaci regionu s n\u00edzkou dynamikou rozvoje?","title_de":"Gibt es bedeutsame Wirtschaftszweige f\u00fcr die Profilierung einer Region mit niedriger Entwicklungsdynamik?","title_en":"Are there any significant branches for profiling of regions with a low dynamics of development?","title_pl":"Czy istniej\u0105 bran\u017ce istotne pod wzgl\u0119dem profilowania regionu o niskiej dynamice rozwoju?","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"72","citation_spage":"63","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_07.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21724"},{"id":"21725","collection":"15240\/21307","authors":"Hovorkov\u00e1 Valentov\u00e1, Vladim\u00edra; Nedomlelov\u00e1, Iva","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"Autorky p\u0159\u00edsp\u011bvku si kladou za c\u00edl na z\u00e1klad\u011b anal\u00fdzy a dal\u0161\u00edch aktivit verifikovat hypot\u00e9zu, \u017ee \u201eRVSP (Regiony vy\u017eaduj\u00edc\u00ed soust\u0159ed\u011bnou pozornost) maj\u00ed podpr\u016fm\u011brnou reprodukci vzd\u011blan\u00e9ho a kvalifika\u010dn\u00edho potenci\u00e1lu obyvatelstva (populace)\u201c a ur\u010dit, zda existuje vztah mezi faktorem F1 \u2013 nezam\u011bstnanost a vzd\u011bl\u00e1n\u00edm obyvatel. S ohledem na to, \u017ee byla k dispozici data za cel\u00fd z\u00e1kladn\u00ed soubor, bylo mo\u017en\u00e9 posuzovat tento vztah p\u0159\u00edmo pomoc\u00ed charakteristik z\u00e1kladn\u00edho souboru. Pro ov\u011b\u0159en\u00ed v\u00fd\u0161e uveden\u00e9 hypot\u00e9zy v\u0161ak byla pou\u017eita jen n\u011bkter\u00e1 data, vybran\u00e1 ze z\u00e1kladn\u00edho souboru, o kter\u00fdch bylo mo\u017en\u00e9 se domn\u00edvat, \u017ee umo\u017en\u00ed prov\u00e9st zkoum\u00e1n\u00ed nejl\u00e9pe. P\u0159i pr\u00e1ci s t\u011bmito vybran\u00fdmi \u00fadaji jsme pou\u017eili metody deskriptivn\u00ed statistiky, p\u0159i posuzov\u00e1n\u00ed vztahu mezi faktorem F1 a vzd\u011bl\u00e1n\u00edm pom\u011br determinace a koeficient asociace.","abstract_de":"Die Autorinnen haben sich zum Ziel gesetzt, eine Hypothese aufgrund einer Analyse und weiteren Aktivit\u00e4ten zu \u00fcberpr\u00fcfen, die aussagt, dass die \u201eRegionen, die besondere Aufmerksamkeit verlangen\u201c, eine weit unter dem Durchschnitt liegende Reproduktion von gebildeten und qualifizierten Einwohnern hervorbringen und uns aufzeigen, ob eine Beziehung zwischen dem Faktor F1 (Arbeitslosigkeit) und dem Bildungsgrad der Einwohner existiert. Da wir die Daten f\u00fcr die gesamte Grundgruppe zur Verf\u00fcgung hatten, konnten wir diese Beziehung direkt durch die Charakteristiken der Grundgruppe beurteilen. F\u00fcr die Beurteilung der h\u00f6herstehenden Hypothese wurden jedoch nur einige Daten aus der Grundgruppe ben\u00f6tigt, wo man der Meinung war, dass diese die Forschung am besten voranbringen k\u00f6nnen. Bei der Arbeit mit diesen Daten haben wir die Methoden der deskriptiven Statistik benutzt; bei der Beurteilung der Beziehung zwischen dem Faktor F1 und der Bildung benutzten wir ebenfalls die Relation der Determination und den Koeffizient der Assoziation.","abstract_en":"The authors of the contribution aim to verify the hypothesis that \u201cRegions requiring concentrated attention (RRCA) have a below-average reproduction of educated and qualified population\u201d. The verification bases on analysis and other activities. The target is to determine whether there is a relationship between factor F1 \u2013 unemployment and the educational level. Regarding the availability of data for the whole population, the relationship could be judged directly by using characteristics of population. However, only a sample was used to verify the hypothesis. The selection of the sample was made considering what could be the best data to investigate the hypothesis. We used the methods of descriptive statistics to analyse the sample and we judged the relationship of factor F1 and education using Eta squared and Pearson\u2019s R.","abstract_pl":"Celem autor\u00f3w artyku\u0142u jest weryfikacja, na podstawie analizy i innych dzia\u0142a\u0144, hipotezy, zgodnie z kt\u00f3r\u0105 w regionach wymagaj\u0105cych szczeg\u00f3lnej uwagi mo\u017cliwo\u015bci odtworzenia potencja\u0142u wykszta\u0142conej i wykwalifikowanej ludno\u015bci (populacji) s\u0105 poni\u017cej przeci\u0119tnej, a tak\u017ce zbadanie, czy istnieje zwi\u0105zek pomi\u0119dzy czynnikiem F1 \u2013 bezrobocie a wykszta\u0142ceniem mieszka\u0144c\u00f3w. Ze wzgl\u0119du na to, \u017ce do dyspozycji by\u0142y informacje z ca\u0142ego bazowego zestawu danych, mo\u017cliwa by\u0142a ocena w\/w zwi\u0105zku bezpo\u015brednio za pomoc\u0105 cech zestawu bazowego. W celu zweryfikowania powy\u017cszej hipotezy wykorzystano jednak tylko niekt\u00f3re dane, wybrane z zestawu bazowego, co do kt\u00f3rych mo\u017cna by\u0142o przypuszcza\u0107, \u017ce umo\u017cliwi\u0105 przeprowadzenie badania w najlepszy spos\u00f3b. Wykorzystuj\u0105c wybrane dane zastosowano metod\u0119 statystyki deskryptywnej, a przy analizie zwi\u0105zku pomi dzy czynnikiem F1 a wykszta\u0142ceniem wsp\u00f3\u0142czynnik determinacji i wsp\u00f3\u0142czynnik korelacji.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_08","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"HOVORKOV\u00c1 VALENTOV\u00c1, V.; NEDOMLELOV\u00c1, I. Interaction of Educational Level and Factor of Unemployment in Economically Weak and Strong Municipalities in the Czech Republic. XIII. Mezin\u00e1rodn\u00ed kolokvium o region\u00e1ln\u00edch v\u011bd\u00e1ch. Sborn\u00edk p\u0159\u00edsp\u011bvk\u016f. Bo\u0159etice, 16.\u201318. \u010dervna 2010, Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko- spr\u00e1vn\u00ed fakulta, 2010, s. 101-108. ISBN 978-80-210-5210-9.||J\u00c1\u010c, I.; PRSKAVCOV\u00c1, M.; \u0158EHO\u0158OV\u00c1, P. Konstrukce soft-dotazn\u00edkov\u00e9ho projektu k problematice region\u00e1ln\u00edch disparit. 1. vyd. Liberec: V\u00daTS Liberec, 2007. ISBN 978- 80-903865-6-3740.||NEDOMLELOV\u00c1, I. Vzd\u011bl\u00e1n\u00ed, nezam\u011bstnanost a ekonomick\u00fd r\u016fst. In Evropa bez bari\u00e9r. Role region\u016f v odstra\u0148ov\u00e1n\u00ed p\u0159ek\u00e1\u017eek. Soubor v\u011bdeck\u00fdch stat\u00ed. Metropolitn\u00ed univerzita Praha. Praha 2009, s. 247 \u2013 260. ISBN 978-80-86855-54-7.||RYDVALOV\u00c1, P.; \u017dI\u017dKA, M. Kl\u00ed\u010dov\u00e9 faktory problematick\u00e9ho v\u00fdvoje region\u016f||v \u010cesk\u00e9 republice. 1. vyd. Liberec: V\u00daTS Liberec, 2007. ISBN 978-80-903865-5-6.||RYDVALOV\u00c1, P.; \u017dI\u017dKA, M. Konkurenceschopnost a jedine\u010dnost obce. 1. vyd. Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-423-8.-1.||Datab\u00e1ze m\u011bst a obc\u00ed \u010cesk\u00e9 republiky. [online]. 2008 [citace 2010-2-15]. Dostupn\u00e9 z||","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vzd\u011bl\u00e1n\u00ed jako faktor determinuj\u00edc\u00ed \u00farove\u0148 nezam\u011bstnanosti a ekonomick\u00e9ho rozvoje na region\u00e1ln\u00ed \u00farovni","title_de":"Die Bildung als Faktor, der die h\u00f6he der Arbeitslosigkeit und den Stand der \u00f6konomischen Entwicklung auf regionaler basis beeinflusst","title_en":"Education as a determining factor of unemployment and economic development on a regional level","title_pl":"Wykszta\u0142cenie jako czynnik determinuj\u0105cy poziom bezrobocia oraz rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"82","citation_spage":"73","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_08.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21725"},{"id":"21726","collection":"15240\/21307","authors":"Jursov\u00e1, Jitka","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek si klade za c\u00edl uv\u00e9st ot\u00e1zky v\u00fdchovy a vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed d\u011bt\u00ed a mlad\u00fdch lid\u00ed do souvislosti se zm\u011bnami v \u017eivotn\u00edm stylu mlad\u00e9 generace, v n\u011bm\u017e st\u00e1le v\u00fdznamn\u011bj\u0161\u00ed m\u00edsto zauj\u00edm\u00e1 intenzivn\u00ed kontakt s informa\u010dn\u00edmi a komunika\u010dn\u00edmi technologiemi (ICT). Autorka ve sv\u00e9m p\u0159\u00edsp\u011bvku seznamuje s v\u00fdsledky v\u00fdzkumn\u00fdch \u0161et\u0159en\u00ed, prov\u00e1d\u011bn\u00fdch kontinu\u00e1ln\u011b od roku 2002. Na jejich z\u00e1klad\u011b poukazuje na nezbytnost c\u00edlen\u00e9 informa\u010dn\u00ed a medi\u00e1ln\u00ed v\u00fdchovy, kter\u00e1 by pom\u00e1hala korigovat aktivity d\u011bt\u00ed a ml\u00e1de\u017ee ve virtu\u00e1ln\u00edm prost\u0159ed\u00ed a stala by se \u00fa\u010dinn\u00fdm \u010dl\u00e1nkem prevence negativn\u00edch d\u016fsledk\u016f p\u016fsoben\u00ed virtu\u00e1ln\u00ed reality na v\u00fdvoj osobnosti mlad\u00e9ho \u010dlov\u011bka.","abstract_de":"Dieser Beitrag setzt sich zum Ziel, Fragen der Kindererziehung und \u2013ausbildung in Zusammenhang mit den \u00c4nderungen im Lebensstil der jungen Generation zu setzen, in dem der intensive Kontakt mit den Informations- und Kommunikationstechnologien noch immer einen bedeutenden Platz einnimmt. Die Autorin macht den Leser mit den Ergebnissen ihrer Forschungsarbeit bekannt, die durchgehend seit dem Jahr 2002 durchgef\u00fchrt werden. Auf Grundlage dessen weist sie auf die Unabdingbarkeit gezielter Informations- und Medienerziehung hin, die dazu beitragen soll, die Aktivit\u00e4ten der Kinder und Jugend im virtuellen Umfeld zu korrigieren und dabei zu einem wichtigen Kettenglied werden soll in der Pr\u00e4vention negativer Konsequenzen, die sich aus dem Einfluss der virtuellen Realit\u00e4t auf die Entwicklung der Pers\u00f6nlichkeit des jungen Menschen ergeben.","abstract_en":"The target of this article is to put education of children and young people in the Czech Republic into context with the changes in lifestyle of young generation in which an intensive contact with information and communication technologies becomes more important. The author presents the results of continuous research carried out from 2002 to 2010. She shows that targeted information and media education is inevitable as a tool which helps influence children and young people activities in the virtual environment. This education would become an effective component in prevention of the negative impact of virtual reality on young people\u2019s personal development.","abstract_pl":"W artykule rozwa\u017cane s\u0105 problemy edukacji dzieci w Republice Czeskiej w zwiazku ze zmian\u0105 stylu \u017cycia m\u0142odej generacji. Zmiany te polegaj\u0105 na tym, \u017ce coraz bardziej intensywny kontakt z nowoczesnymi \u015brodkami przekazu informacji oraz komunikacji powoduje i\u017c centrum \u017cycia przesuwa si\u0119 ze \u015bwiata realnego i naturalnego do \u015bwiata wirtualnego i sztucznego w tzw. cyberprzestrzeni. Autorka prezentuje rezultaty d\u0142ugotrwa\u0142ych bada\u0144, kt\u00f3re by\u0142y prowadzone w okresie od 2002 do 2010 roku. Pokazuje Ona, \u017ce informacja adekwatna oraz edukacja z zastosowaniem medi\u00f3w s\u0105 nieuniknionym narz\u0119dziem pomagajacym wp\u0142ywa\u0107 na (ukierunkowywa\u0107) aktywno\u015b\u0107 dzieci oraz m\u0142odzie\u017cy w \u015brodowisku wirtualnym. Ponadto narz\u0119dzia te staj\u0105 si\u0119 efektywnym \u015brodkiem do zapobiegania negatywnemu wp\u0142ywowi rzeczywisto\u015bci wirtualnej na rozw\u00f3j osobowy m\u0142odych ludzi.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_09","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"SAK, P.; SAKOV\u00c1, K. Ml\u00e1de\u017e na k\u0159i\u017eovatce. Praha: Svoboda Servis, 2004. 1. vyd., 240s. ISBN 80-86320-33-2, s. 124.||SAK, P.; SAKOV\u00c1, K. Ml\u00e1de\u017e na k\u0159i\u017eovatce. Praha: Svoboda Servis, 2004, s. 201.||Facebook. Wikipedia. Dostupn\u00e9 y WWW: ||ICT ve vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed. M\u0160MT \u010cR. Dostupn\u00fd z WWW: ||Koncepce rozvoje ICT ve vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed pro obdob\u00ed 2009-2013. M\u0160MT \u010cR. Dostupn\u00fd z WWW: ||B\u011aLOHRADSK\u00c1, J. Determinanty medi\u00e1ln\u00ed v\u00fdchovy v realit\u011b p\u0159\u00edpravy \u0160VP na z\u00e1kladn\u00edch \u0161kol\u00e1ch. In: Sborn\u00edk z konference Informa\u010dn\u00ed gramotnost . Brno, 2006. Moravsk\u00e1 zemsk\u00e1 knihovna, Brno, 2007.||B\u011aLOHRADSK\u00c1, J. Postoje \u017e\u00e1k\u016f Z\u0160 k masov\u011b komunika\u010dn\u00edm m\u00e9di\u00edm. In Pedagogick\u00fd v\u00fdzkum jako podpora prom\u011bny sou\u010dasn\u00e9 \u0161koly. Sborn\u00edk konference \u010cAPV PedF UHK. Hradec Kr\u00e1lov\u00e9, 2008, s. 900. ISBN978-80-7041-287-9.||SAK, P. Prom\u011bny \u010desk\u00e9 ml\u00e1de\u017ee. 1. vyd. Praha: Petrkl\u00ed\u010d, 2000. 273s.ISBN 80-7229- 042-8.||R\u00e1mcov\u00fd vzd\u011bl\u00e1vac\u00ed program pro z\u00e1kladn\u00ed vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed. Praha: V\u00daP, 2005. Verze 2007. Dostupn\u00fd z WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Internet \u2013 prostor pro \u017eivot a v\u00fdchovu mlad\u00e9 generace","title_de":"Internet \u2013 ein Raum f\u00fcr\u00b4s Leben","title_en":"Internet - area for life and education of young generation","title_pl":"Internet \u2013 przestrze\u0144 \u017cycia i edukacji m\u0142odej generacji","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"92","citation_spage":"83","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_09.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21726"},{"id":"21727","collection":"15240\/21307","authors":"Mar\u0161\u00edkov\u00e1, Kate\u0159ina","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek analyzuje p\u0159\u00edstupy k \u0159\u00edzen\u00ed talent\u016f v podnikov\u00e9m prost\u0159ed\u00ed. Seznamuje se z\u00e1kladn\u00edmi principy a poukazuje na v\u00fdznam t\u00e9to strategie v r\u00e1mci konceptu \u0159\u00edzen\u00ed lidsk\u00fdch zdroj\u016f, kter\u00fd v dne\u0161n\u00ed slo\u017eit\u00e9 ekonomick\u00e9 dob\u011b p\u0159edstavuje pro firmu d\u016fle\u017eitou konkuren\u010dn\u00ed v\u00fdhodu. V\u00fdznam procesu \u0159\u00edzen\u00ed talent\u016f je prezentov\u00e1n v\u00fdsledky mezin\u00e1rodn\u00edho v\u00fdzkumu od Human Capital Advisory Services. Ten ukazuje na existenci program\u016f \u0159\u00edzen\u00ed talent\u016f tak\u00e9 ve firm\u00e1ch v \u010cesk\u00e9 republice, poukazuje v\u0161ak na jeho nedostate\u010dnou propracovanost. Jsou zde uvedeny 2 p\u0159\u00edklady velk\u00fdch \u010desk\u00fdch spole\u010dnost\u00ed z pohledu \u0159\u00edzen\u00ed talent\u016f. Z\u00e1v\u011br p\u0159\u00edsp\u011bvku seznamuje s v\u00fdznamem \u0159\u00edzen\u00ed talent\u016f v dob\u011b ekonomick\u00e9 krize. Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek vznikl v r\u00e1mci v\u00fdzkumn\u00e9ho projektu \"Spole\u010densk\u00e1 odpov\u011bdnost firem se zam\u011b\u0159en\u00edm na aplikaci normy ISO 26000 v Evrop\u011b\", kter\u00fd je realizov\u00e1n v roce 2010 z finan\u010dn\u00ed podpory specifick\u00e9ho v\u00fdzkumu na Hospod\u00e1\u0159sk\u00e9 fakult\u011b Technick\u00e9 univerzity v Liberci.","abstract_de":"Der Beitrag analysiert die Verfahren f\u00fcr das Management der Talente im Unternehmensumfeld. Er macht mit den grundlegenden Prinzipien bekannt und verweist auf die Bedeutung der Strategie im Rahmen des Konzepts des Managements menschlicher Ressourcen, das in der heutigen komplizierten Zeit der Wirtschaft f\u00fcr die Firma einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellt. Die Bedeutung des Prozesses des Talentmanagements wird durch die Ergebnisse der internationalen Forschung von Human Capital Advisory Services pr\u00e4sentiert. Hier wird unter anderem auf die Existenz von Programmen des Talentmanagements auch in Firmen in der Tschechischen Republik, allerdings auch auf ihre unzureichende Durchdachtheit, verwiesen. Genannt werden an dieser Stelle zwei Beispiele gro\u00dfer tschechischer Gesellschaften unter dem Aspekt des Talentmanagements. Der Schlussteil des Beitrages betont die Bedeutung des Talentmanagements in der Zeit der Wirtschaftskrise. Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Forschungsprojektes \"Gesellschaftliche Verantwortlichkeit der Firmen mit Orientierung auf die Anwendung der Norm ISO 26000 in Europa\", das im Jahre 2010 mit finanzieller Unterst\u00fctzung der spezifischen Forschung an der Wirtschaftsfakult\u00e4t der Technischen Universit\u00e4t in Liberec realisiert wird.","abstract_en":"This paper deals with approaches to talent management, their effectiveness and the way they are seen and used in companies in different conditions. The successful implementation and use of talent management in a company leads to a competitive advantage, which delivers the best results and gives satisfaction to all of the interested parties. In the current global economic slowdown, people are very important as an intangible asset for any company and it is necessary to have them technically proficient, able to respond flexibly to change, talented, creative and qualified to carry out innovation. The major aspects of talent management practiced within an organization must consistently include; performance management, leadership development, workforce planning\/identifying skills gaps and recruitment. This paper analyses the importance of focusing on talent management implementation and methods. Some examples of successful talent management implementation in Czech companies are analyzed and the results of an international survey on the implementation of talent management in selected companies are presented.","abstract_pl":"Artyku\u0142 analizuje podej\u015bcie do zarz\u0105dzania talentami w \u015brodowisku firmowym. Przedstawia podstawowe zasady i wskazuje na znaczenie tej strategii w ramach koncepcji zarz\u0105dzania zasobami ludzkimi, kt\u00f3ra w dzisiejszych trudnych ekonomicznie czasach stanowi dla firmy wa\u017cn\u0105 przewag\u0119 konkurencyjn\u0105. Znaczenie procesu zarz\u0105dzania talentami jest prezentowane na podstawie wynik\u00f3w mi\u0119dzynarodowych bada\u0144 Human Capital Advisory Services. Wskazuj\u0105 one na istnienie program\u00f3w zarz\u0105dzania talentami r\u00f3wnie\u017c w firmach w Republice Czeskiej, wskazuj\u0105c jednocze\u015bnie, \u017ce s\u0105 one w niewystarczaj\u0105cym stopniu dopracowane. Przytoczono 2 przyk\u0142ady du\u017cych czeskich sp\u00f3\u0142ek, om\u00f3wione pod k\u0105tem zarz\u0105dzania talentami. W zako\u0144czeniu artyku\u0142u zaprezentowano znaczenie zarz\u0105dzania talentami w czasach kryzysu gospodarczego. Artyku\u0142 ten opracowano w ramach projektu badawczego pn. \"Odpowiedzialno\u015b\u0107 spo\u0142eczna firm z orientacj\u0105 na wdro\u017cenie normy ISO 26000 w Europie\", kt\u00f3ry jest realizowany w 2010 roku w ramach dofinansowania bada\u0144 specjalnych na Wydziale Gospodarczym Uniwersytetu Technicznego w Libercu.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_10","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ATKINS, R.; MC CUTCHEON, M.; PENNA, G. The Talent Management Imperative: A Best Practice Approach. White Paper. Talent Management White Paper. CompAssess Organisational Psychologists Pty Ltd. 2004.||M\u00e1te dostatek talentovan\u00fdch pracovn\u00edk\u016f? [online] [cit. 2009-05-12]. Dostupn\u00fd z WWW: ||BLUMENTAL, E. U. Evropa mus\u00ed bojovat s nedostatkem talent\u016f. [online] [cit. 2009- 05-12]. Dostupn\u00fd z WWW:||||HRON\u00cdK, F. Rozvoj a vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed pracovn\u00edk\u016f. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1457-8||KOUBEK, J. \u0158\u00edzen\u00ed pracovn\u00edho v\u00fdkonu. Praha: Management Press. 2004, ISBN 80- 7261-116-X||SOFTSCAPE BONADIO, S. 2009 State of Global Talent Management. Executive Report. [online] [cit. 2009-05-12]. Dostupn\u00fd z WWW:||||ST\u00ddBLO, J. Inova\u010dn\u00ed u\u010den\u00ed a pr\u00e1ce s talenty v person\u00e1ln\u00edm \u0159\u00edzen\u00ed. [online] Pr\u00e1ce a mzda 2009\/6. [cit. 2009-06-07].||||VESEL\u00c1, L. Rok 2009 rokem boje o talenty. [online] HR Forum. [cit. 2009-09-07].||","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Talent management jako faktor kvalitn\u00ed p\u00e9\u010de o zam\u011bstnance","title_de":"Talentmanagement als Faktor einer qualit\u00e4tsgerechten Mitarbeiterbetreuung","title_en":"Talent management as a factor of quality employee care","title_pl":"Talent management jako czynnik dobrej troski o pracownik\u00f3w","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"99","citation_spage":"93","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_10.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21727"},{"id":"21728","collection":"15240\/21307","authors":"Mat\u011bjovsk\u00e1, Petra; \u017di\u017eka, Miroslav","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"C\u00edlem p\u0159\u00edsp\u011bvku je zmapovat aktu\u00e1ln\u00ed stav a v\u00fdvoj inova\u010dn\u00edch aktivit mal\u00fdch a st\u0159edn\u00edch podnik\u016f v \u010cesk\u00e9 republice a porovnat je s v\u00fdsledky velk\u00fdch podnik\u016f. V\u00fdzkum byl zam\u011b\u0159en na zkoum\u00e1n\u00ed z\u00e1vislosti inova\u010dn\u00ed aktivity na velikosti podniku, rozd\u00edlnosti inova\u010dn\u00edch aktivit mal\u00fdch, st\u0159edn\u00edch a velk\u00fdch podnik\u016f a na zji\u0161t\u011bn\u00ed p\u0159\u00ed\u010din omezuj\u00edc\u00edch inova\u010dn\u00ed aktivitu podnik\u016f. Z v\u00fdsledk\u016f v\u00fdzkumu vyplynulo, \u017ee inova\u010dn\u00ed aktivita roste s velikost\u00ed podnik\u016f. Mal\u00e9 a st\u0159edn\u00ed podniky se p\u0159itom orientuj\u00ed ve v\u011bt\u0161\u00ed m\u00ed\u0159e na netechnick\u00e9 inovace organiza\u010dn\u00ed a marketingov\u00e9 povahy. Hlavn\u00edmi omezuj\u00edc\u00edmi faktory inova\u010dn\u00ed v\u00fdkonnosti jsou nedostatek finan\u010dn\u00edch a informa\u010dn\u00edch zdroj\u016f a vlastn\u00ed p\u0159\u00edstup podniku k inovac\u00edm.","abstract_de":"Der Artikel hat das Ziel, den aktuellen Zustand und die Entwicklung der Innovationsaktivit\u00e4ten der kleinen und mittleren Unternehmen im Vergleich zu gro\u00dfen Unternehmen in der Tschechischen Republik zu analysieren. Die Forschung wurde auf folgende Untersuchungen gerichtet: die Abh\u00e4ngigkeit der Innovationsaktivit\u00e4ten auf Unternehmensgr\u00f6\u00dfe, die Differenzen der Innovationsaktivit\u00e4ten zwischen kleinen, mittleren und gro\u00dfen Unternehmen und die Feststellung der beschr\u00e4nkenden Ursachen der Innovationsaktivit\u00e4ten unter Unternehmen. Aus den Forschungsergebnissen ergab sich, dass die Innovationsaktivit\u00e4t mit der Unternehmensgr\u00f6\u00dfe w\u00e4chst. Die kleinen und mittleren Unternehmen orientieren sich vor allem auf nichttechnische Innovationen in den Bereichen Organisation und Marketing. Als die wichtigsten Beschr\u00e4nkungsfaktoren der Innovationsf\u00e4higkeit wurden der Mangel an Finanz- und Informationsquellen und die eigene Orientierung eines Unternehmens auf Innovationen bezeichnet.","abstract_en":"This paper deals with current status and development of innovative activities of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and compares them with results of large companies. The research was aimed at studying the dependence of innovative activity on size of a company, diversity of innovative activities in small, medium and large enterprises and to identify the reasons for limiting the innovative activity of enterprises. From the research results it can be seen that innovative activity grows with the size of enterprises. Small and medium-sized enterprises focus rather on non-technical innovation with organizational and marketing nature. The main limiting factors of innovation performance are the lack of financial and informational resources and their own approach to the innovation.","abstract_pl":"Artyku\u0142 ma na celu wskazanie aktualnej sytuacji i rozwoju w zakresie innowacyjnych form dzia\u0142alno\u015bci wprowadzanych przez ma\u0142e i \u015brednie przedsi\u0119biorstwa w Republice Czeskiej oraz ich por\u00f3wnanie z wynikami osi\u0105ganymi przez du\u017ce przedsi\u0119biorstwa. Badania ukierunkowano na analiz\u0119 zale\u017cno\u015bci dzia\u0142a\u0144 innowacyjnych od wielko\u015bci przedsi\u0119biorstwa, analiz\u0119 r\u00f3\u017cnic w dzia\u0142aniach innowacyjnych podejmowanych przez ma\u0142e, \u015brednie i du\u017ce firmy oraz na stwierdzenie barier ograniczaj\u0105cych dzia\u0142ania innowacyjne przedsi\u0119biorstw. Wyniki bada\u0144 wskazuj\u0105 na to, \u017ce dzia\u0142alno\u015b\u0107 innowacyjna wzrasta wraz z wielko\u015bci\u0105 przedsi\u0119biorstwa. Ma\u0142e i \u015brednie przedsi\u0119biorstwa s\u0105 natomiast bardziej zorientowane na innowacje nietechniczne o charakterze organizacyjnym i marketingowym. Do podstawowych czynnik\u00f3w ograniczaj\u0105cych efektywno\u015b\u0107 innowacyjn\u0105 nale\u017cy niedob\u00f3r zasob\u00f3w finansowych i informacyjnych oraz samo podej\u015bcie przedsi\u0119biorstwa do innowacji.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"13 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_11","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"PARVAN, S.V. Community Innovation Statistics. Innovation Activities and their Effects. Statistics in Focus. 2007, iss. 113, pp. 1-7. ISSN 1977-0316.||RITOLA, V. et al. Science, Technology and Innovation in Europe. 1st ed., Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 135 pgs. ISBN 978-92- 79-13575-0.||Statistick\u00e1 ro\u010denka \u010cesk\u00e9 republiky 2009. 1st ed., Praha: Scientia, 2009. 808 pgs. ISBN 978-80-250-1948-1.||\u0160EBESTOV\u00c1, J.; SZKANDERA, I.; BERNAT\u00cdK, W. Anal\u00fdza stavu mal\u00e9ho a st\u0159edn\u00edho podnik\u00e1n\u00ed v Moravskoslezsk\u00e9m kraji pomoc\u00ed metody VRIO. E+M Ekonomie a Management. 2008, vol. 11, iss. 3, pp. 51-61. ISSN 1212-3609.||SCHUMPETER, J. A. The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. 10th ed., USA, Transaction Publishers, 1982. 255 pgs. ISBN 0-87855-698-2.||Oslo manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd ed., Paris: OECD Publishing, 2005. 162 pgs. ISBN 9789264013100.||VALENTA, F. Tv\u016fr\u010d\u00ed aktivita - inovace \u2013 efekty. 1st ed., Praha: Svoboda, 1969. 258 pgs.||Inova\u010dn\u00ed aktivity podnik\u016f v \u010cesk\u00e9 republice v letech 2004\u20132006 [online]. Praha: \u010cesk\u00fd statistick\u00fd \u00fa\u0159ad, 2009 [cit. 2009-07-27]. Available from WWW:||||Inova\u010dn\u00ed aktivity podnik\u016f v \u010cesk\u00e9 republice v letech 2006\u20132008 [online]. Praha: \u010cesk\u00fd statistick\u00fd \u00fa\u0159ad, 2010 [cit. 2010-08-31]. Available from WWW:||||MELOUN, M.; MILITK\u00dd, J.; HILL, M. Po\u010d\u00edta\u010dov\u00e1 anal\u00fdza v\u00edcerozm\u011brn\u00fdch dat v p\u0159\u00edkladech. 1st ed., Praha: ACADEMIA, 2005. 449 pgs. ISBN 80-200-1335-0.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"V\u00fdzkum inova\u010dn\u00edch aktivit mal\u00fdch a st\u0159edn\u00edch firem v \u010cesk\u00e9 republice","title_de":"Analyse der Innovationsaktivit\u00e4ten der kleinen und mittleren Unternehmen in Tschechien","title_en":"Research on innovative activities in small and medium-sized enterprises in the Czech republic","title_pl":"Badanie innowacyjnych form dzia\u0142alno\u015bci w ma\u0142ych i \u015brednich przedsi\u0119biorstwach w Republice czeskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"112","citation_spage":"100","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_11.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21728"},{"id":"21729","collection":"15240\/21307","authors":"Neumannov\u00e1, Helena","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"P\u0159edlo\u017een\u00e1 v\u00fdzkumn\u00e1 zpr\u00e1va pojedn\u00e1v\u00e1 o navazuj\u00edc\u00edm resp. pokra\u010duj\u00edc\u00edm projektu, kter\u00fd byl realizov\u00e1n na Technick\u00e9 univerzit\u011b v Liberci roce 2010, projektov\u00fdm partnerem byla Hochschule Zittau\/G\u00f6rlitz. V\u00fdchoz\u00ed projekt \u0159e\u0161en\u00fd v roce 2009 se zab\u00fdval \u0161ancemi absolvent\u016f doktorsk\u00e9ho studia v \u010desk\u00e9 a polsk\u00e9 \u010d\u00e1sti Euroregionu Nisa. V r\u00e1mci projektu \u201eS\u00ed\u0165 vysoko\u0161kolsk\u00e9ho studia v Euroregionu Nisa\u201c byly v roce 2010 uskute\u010dn\u011bny v\u00fdzkumy v n\u011bmeck\u00e9 \u010d\u00e1sti ERN, aby byl vytvo\u0159en komplexn\u00ed obraz situace vysoko\u0161kol\u00e1k\u016f na trhu pracovn\u00edch p\u0159\u00edle\u017eitost\u00ed v ERN. V dotazn\u00edkov\u00e9m \u0161et\u0159en\u00ed byli osloveni zam\u011bstnavatel\u00e9, aby se vyj\u00e1d\u0159ili k o\u010dek\u00e1van\u00fdm kompetenc\u00edm t\u011bchto absolvent\u016f vysok\u00e9 \u0161koly.","abstract_de":"Der vorliegende Bericht behandelt das Folge- bzw. Fortsetzungsprojekt, das im Jahr 2010 an der Technischen Universit\u00e4t Liberec durchgef\u00fchrt wurde - Projektpartner war die Hochschule Zittau\/G\u00f6rlitz. Das 2009 abgewickelte Ausgangsprojekt besch\u00e4ftigte sich mit den Chancen der promovierten Absolventen im tschechischen und polnischen Teil der Euroregion Nei\u00dfe (ERN). Im Rahmen des Projektes \"Netzwerk Hochschulstudium in der Euroregion Nei\u00dfe\" wurden 2010 Forschungen im deutschen Teil der ERN durchgef\u00fchrt, damit ein komplexes Bild \u00fcber die Situation der Hochschulabg\u00e4nger auf dem Arbeitsmarkt der ERN geschaffen werden kann. Bei der Fragebogenumfrage wurden Arbeitgeber gebeten, sich zu den erwarteten Kompetenzen dieser Hochschulabsolventen zu \u00e4u\u00dfern.","abstract_en":"The presented research report deals with the continuation phase of the project which was delivered at the Technical University of Liberec in 2010. The project partner was Hochschule Zittau\/G\u00f6rlitz. In the preceding stage of the project delivered in 2009, we studied career opportunities of PhD. study programme graduates in the Czech and Polish parts of the Euroregion Nisa. Within the project \u201cUniversity Studies Network in the Euroregion Nisa\u201d, a similar study was completed in the German part of the ERN in 2010, and thus we achieved a complete picture of the University graduates\u00b4 situation at the ERN labour market. In a questionnaire survey potential employers\u2019 attitudes and opinions were examined in order to formulate the range of expected types of competence of higher education graduates.","abstract_pl":"Niniejsze opracowanie naukowe po\u015bwi\u0119cone jest kolejnemu, nawi\u0105zuj\u0105cemu projektowi, jaki realizowano na Uniwersytecie Technicznym w Libercu w 2010 roku, partnerem projektu by\u0142a Hochschule Zittau\/G\u00f6rlitz. Pierwszy projekt, realizowany w 2009 roku, dotyczy\u0142 szans absolwent\u00f3w studi\u00f3w doktoranckich w polskiej i czeskiej cz\u0119\u015bci Euroregionu Nysa. W 2010 roku w ramach projektu pn. \"Sie\u0107 studi\u00f3w akademickich w Euroregionie Nysa\" przeprowadzono badania w niemieckiej cz\u0119\u015bci ERN, aby otrzyma\u0107 pe\u0142ny obraz sytuacji absolwent\u00f3w uczelni na rynku pracy w ERN. W badaniach ankietowych zwr\u00f3cono si\u0119 do pracodawc\u00f3w o ich opini\u0119 co do oczekiwanych przez nich kompetencji tych\u017ce absolwent\u00f3w uczelni wy\u017cszych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_12","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BERTZ, K. Akkulturationsmodelle in der aktuellen Forschung. Metaanalyse neuester wissenschaftlicher Studien \u00fcber Akkulturation. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2010, ISSN 1869-5884||KOLEKTIV AUTOR\u016e. Statistick\u00e1 ro\u010denka trhu pr\u00e1ce v \u010cesk\u00e9 republice 2009. Praha: Ministerstvo pr\u00e1ce a soci\u00e1ln\u00edch v\u011bc\u00ed \u2013 odbor anal\u00fdz a statistik, 2009, ISBN 978-80- 86878-95-||NEUMANNOV\u00c1, H.; NEJEDLOV\u00c1, D. Zu den Herausforderungen der regionalen Universit\u00e4ten \u2013 am Beispiel der Euroregion Nei\u00dfe-Nisa-Nysa. Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 2009, ISSN 1803-9782||\u00daLOVCOV\u00c1, H. a kol. Uplatn\u011bn\u00ed absolvent\u016f vysok\u00fdch \u0161kol na trhu pr\u00e1ce. Praha: N\u00e1rodn\u00ed \u00fastav odborn\u00e9ho vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed, 2009, ISBN 978-80-87063-21-7","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"S\u00ed\u0165 vysoko\u0161kolsk\u00e9ho studia v Euroregionu nisa \u2013 k v\u00fdsledk\u016fm v\u00fdzkumu","title_de":"Netzwerk Hochschulstudium in der Euroregion Neisse \u2013 zu den Forschungsergebnissen","title_en":"University studies network in the nisa (ern) \u2013 on the research project outcomes","title_pl":"Sie\u0107 studi\u00f3w akademickich w euroregionie nysa \u2013 wyniky bada\u0144","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"118","citation_spage":"113","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_12.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21729"},{"id":"21730","collection":"15240\/21307","authors":"Ortov\u00e1, Martina; Chramostov\u00e1, Ivana","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"Spole\u010densk\u00e1 odpov\u011bdnost firmy p\u0159edstavuje zahrnut\u00ed ekologick\u00e9ho a soci\u00e1ln\u00edho p\u0159\u00edstupu do \u0159\u00edzen\u00ed spole\u010dnosti. Mezin\u00e1rodn\u00ed organizace pro normalizaci je t\u011bsn\u011b p\u0159ed vyd\u00e1n\u00edm nov\u00e9 normy ISO 26000, kter\u00e1 se bude pr\u00e1v\u011b problematice spole\u010densk\u00e9 odpov\u011bdnosti v\u011bnovat. V \u010dl\u00e1nku jsou p\u0159edstaveny v\u00fdsledky prim\u00e1rn\u00edho dotazn\u00edkov\u00e9ho \u0161et\u0159en\u00ed, kter\u00e9 \u0159e\u0161\u00ed postoje a n\u00e1zory p\u0159edn\u00edch norsk\u00fdch firem z oblasti spole\u010densk\u00e9 odpov\u011bdnosti. \u0160et\u0159en\u00ed se d\u00e1le zam\u011b\u0159ilo na popt\u00e1vku po nov\u00e9 norm\u011b ISO 26000 ji\u017e p\u0159ed jej\u00edm skute\u010dn\u00fdm vyd\u00e1n\u00edm. Z v\u00fdsledk\u016f \u0161et\u0159en\u00ed lze zaujmout stanovisko, \u017ee vybran\u00e9 norsk\u00e9 firmy pojem spole\u010densk\u00e1 odpov\u011bdnost i ISO 26000 znaj\u00ed. Ov\u0161em normu ISO 26000 nepopt\u00e1vaj\u00ed a nemaj\u00ed z\u00e1jem o jej\u00ed skute\u010dnou aplikaci do sv\u00fdch podnik\u016f.","abstract_de":"Die gesellschaftliche Verantwortung der Firma stellt die Einbeziehung des \u00f6kologischen und sozialen Aspektes in die Leitung der Gesellschaft dar. Die Internationale Organisation f\u00fcr Normung steht unmittelbar vor der Herausgabe der neuen Norm ISO 26000, die sich gerade der Problematik der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit widmen wird. Im Artikel werden die Ergebnisse einer prim\u00e4ren Meinungsumfrage pr\u00e4sentiert, die die Standpunkte f\u00fchrender norwegischer Firmen aus dem Bereich der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit zum Inhalt haben. Die Untersuchung befasste sich ferner mit der Nachfrage nach der neuen Norm ISO 26000 bereits vor ihrer tats\u00e4chlichen Herausgabe. Anhand der Ergebnisse ist der Schluss zul\u00e4ssig, dass ausgew\u00e4hlte norwegische Firmen den Begriff gesellschaftliche Verantwortlichkeit und auch ISO 26000 kennen. Allerdings besteht ihrerseits bez\u00fcglich der Norm ISO 26000 keine Nachfrage, sie kein Interesse an ihrer tats\u00e4chlichen Anwendung in ihren Unternehmen haben.","abstract_en":"A firm\u2019s Corporate Social Responsibility involves adopting an ecological and social approach to management. The International Organization for Standardization is about to issue the new ISO 26000 standard, which will focus on the issue of corporate social responsibility. This article presents the results of the primary questionnaire survey into the attitudes and opinions of leading Norwegian firms as regards corporate social responsibility. The survey is also focused on the demand for the new ISO 26000 standard before it is issued. The results of the survey imply that selected Norwegian firms are aware of the concept of corporate social responsibility and the ISO 26000 standard. Evidently there is no demand for ISO 26000 and they are not really interested in applying it to their own businesses.","abstract_pl":"Odpowiedzialno\u015b\u0107 spo\u0142eczna firmy obejmuje ekologiczne i spo\u0142eczne podej\u015bcie do zarz\u0105dzania sp\u00f3\u0142k\u0105. Mi\u0119dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przygotowuje si\u0119 do wydania nowej normy ISO 26000, kt\u00f3ra b\u0119dzie po\u015bwi\u0119cona w\u0142a\u015bnie problematyce odpowiedzialno\u015bci spo\u0142ecznej. W artykule przedstawiono wyniki pierwszych bada\u0144 ankietowych, dotycz\u0105cych nastawienia i pogl\u0105d\u00f3w czo\u0142owych norweskich firm w zakresie odpowiedzialno\u015bci spo\u0142ecznej. Badaniem obj\u0119to r\u00f3wnie\u017c zapotrzebowanie na now\u0105 norm\u0119 ISO 26000 tu\u017c przed jej rzeczywistym wydaniem. Na podstawie wynik\u00f3w bada\u0144 mo\u017cna stwierdzi\u0107, \u017ce wybrane norweskie firmy znaj\u0105 poj\u0119cie odpowiedzialno\u015bci spo\u0142ecznej i norm\u0119 ISO 26000, jednak nie zg\u0142aszaj\u0105 na ni\u0105 zapotrzebowania i nie s\u0105 zainteresowane jej rzeczywistym wdro\u017ceniem w swoich przedsi\u0119biorstwach","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_13","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"A Guide to CSR in Europe [online]. [cit. 2010-04-02] Available from WWW:||||HABISCH, A. Corporate Social Responsibility across Europe. Springer Berlin Heidelberg, New York, 2005. ISBN 3-540-23251-6||Kolektiv autor\u016f. Nap\u0159\u00ed\u010d spole\u010denskou odpov\u011bdnost\u00ed firem [online]. AISIS o. s., Praha, 2005. [cit. 04\/2006]. ISBN 80-239-6111-X. Available from WWW||, s. 31.||Norsko - vlastn\u00ed cestou k prosperit\u011b [online]. [cit. 2010-05-10]. Available from WWW:||||ORTOV\u00c1, M. Z\u00e1jem leadr\u016f \u010desk\u00e9ho podnikatelsk\u00e9ho prost\u0159ed\u00ed o normu ISO 26000.||Text review process. Scientia et Societas, 2010. ISSN 1801-7118||ORTOV\u00c1, M. P\u0159ipravenost vybran\u00fdch \u0161v\u00e9dsk\u00fdch firem na zaveden\u00ed ISO 26000. Text review process. Littera Scripta, 2010. ISSN 1802-503X||PRSKAVCOV\u00c1, M. CSR na podnikov\u00e9 \u00farovni, vazba na trvale udr\u017eiteln\u00fd rozvoj. In Sv\u011bt pr\u00e1ce a kvalita \u017eivota v globalizovan\u00e9 ekonomice. Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1, Praha, 2007. ISBN 978-80-245-1207-5.||PRSKAVCOV\u00c1, M.; MAR\u0160\u00cdKOV\u00c1, K.; \u0158EHO\u0158OV\u00c1, P.; ZBR\u00c1NKOV\u00c1, M. Normy z oblasti spole\u010densk\u00e9 odpov\u011bdnosti firem. Technick\u00e1 univerzita v Liberci, Liberec, 2009.||ISBN 978-80-7372-558-7||Renewable Energy in the European Union and Norway [online]. [cit. 2010-04-13]. Available from WWW: < http:\/\/www.agores.org\/Publications\/EnR\/Norway-2000.pdf>.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Aplikovatelnost p\u0159ipravovan\u00e9 normy ISO 26000 v podm\u00ednk\u00e1ch norsk\u00e9 ekonomiky","title_de":"Anwendbarkeit der vorbereiteten Norm ISO 26000 unter den Bedingungen der norwegischen Wirtschaft","title_en":"Applicability of the upcoming iso 26000 standard in the conditions of the norwegian economy","title_pl":"Mo\u017cliwo\u015bci wdra\u017cania przygotowywanej normy ISO 26000 w warunkach gospodarki norweskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"127","citation_spage":"119","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_13.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21730"},{"id":"21731","collection":"15240\/21307","authors":"Peka\u0159ov\u00e1, Ivana","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"Reprezenta\u010dn\u00ed syst\u00e9my jsou jedn\u00edm z model\u016f pou\u017e\u00edvan\u00fdch v neuro-lingvistick\u00e9m programov\u00e1n\u00ed (NLP), kter\u00e9 se zam\u011b\u0159uj\u00ed na studium toho, jak lidsk\u00e1 mysl zpracov\u00e1v\u00e1 informace. Neuro-lingvist\u00e9 uv\u00e1d\u011bj\u00ed vizu\u00e1ln\u00ed, auditorn\u00ed, kinestetick\u00e9, olfaktorn\u00ed a chu\u0165ov\u00e9 smysly jako sou\u010d\u00e1sti tohoto syst\u00e9mu, kter\u00fd poskytuje pedagog\u016fm jeden z n\u00e1stroj\u016f ke zkoum\u00e1n\u00ed, jak lid\u00e9 p\u0159i\u0159azuj\u00ed v\u00fdznam k ud\u00e1lostem a jak jej n\u00e1sledn\u011b formuluj\u00ed verb\u00e1ln\u011b. Nej\u010dast\u011bji pou\u017e\u00edvan\u00fd zp\u016fsob zpracov\u00e1n\u00ed dat je sm\u011bs prvn\u00edch t\u0159\u00ed z\u00e1kladn\u00edch smysl\u016f uveden\u00fdch v\u00fd\u0161e. Hlavn\u00edm c\u00edlem tohoto p\u0159\u00edsp\u011bvku je uk\u00e1zat reperto\u00e1r \u00faloh a aktivit pou\u017e\u00edvan\u00fdch p\u0159i pr\u00e1ci se t\u0159\u00eddou, kdy se vyu\u017e\u00edv\u00e1 prvk\u016f z teorie NLP a rozmanit\u00fdch inteligenc\u00ed. P\u0159\u00edsp\u011bvek uk\u00e1\u017ee, jak tato cvi\u010den\u00ed vyu\u017e\u00edvat s vysoko\u0161kolsk\u00fdmi studenty, kte\u0159\u00ed se u\u010d\u00ed obchodn\u00ed angli\u010dtinu a anglick\u00fd jazyk jako jazyk ciz\u00ed. M\u016f\u017eeme je vyu\u017e\u00edt pro konstruktivistk\u00fd p\u0159\u00edstup k budov\u00e1n\u00ed jejich jazykov\u00fdch strategi\u00ed a jazykov\u00fdch dovednost\u00ed a v\u00e9st je ke zm\u011bn\u011b jejich vzorc\u016f vyjad\u0159ov\u00e1n\u00ed.","abstract_de":"Repr\u00e4sentationssysteme sind Teil der in der neurolinguistischen Programmierung (NLP) verwendeten Modelle, die erforschen, wie menschliche Wesen Informationen verarbeiten. Neurolinguisten f\u00fchren visuelle, auditive, kin\u00e4sthetische, olfaktorische und gustatorische Sinne als Bestandteile dieses System an, das den P\u00e4dagogen ein Instrument bietet zu erforschen, wie die Menschen Geschehnissen eine Bedeutung zuordnen und diese anschlie\u00dfend verbal formulieren. Die am h\u00e4ufigsten angewendete Art der Datenverarbeitung ist eine Mischung aus den ersten drei oben angef\u00fchrten Grundsinnen. Das Hauptziel dieses Beitrags besteht in der Vorstellung eines Repertoires an Aufgaben und Aktivit\u00e4ten f\u00fcr den Fremdsprachenunterricht sowie in der Kl\u00e4rung, wann bestimmte Elemente aus der neurolinguistischen Theorie f\u00fcr die vielf\u00e4ltigen Intelligenzen genutzt werden k\u00f6nnen. Der Beitrag zeigt, wie diese \u00dcbungen von Hochschulstudenten angewendet werden k\u00f6nnen, die Englisch als Fremdsprache und als Wirtschaftsfachsprache lernen. Die Anwendung dieser \u00dcbungen unterst\u00fctzt die konstruktivistische Beherrschung von Lernstrategien, die Sprachentwicklung und den Wechsel von Kommunikationsmustern.","abstract_en":"Representational systems are part of neuro-linguistic programming (NLP) which explores the human processing of information. NLP specialists list visual, auditory, kinaesthetic, olfactory, and gustatory senses as parts of this system, which provides educators with a tool to study how individuals attach meaning to events, and how they formulate ideas in words. The predominant method of data processing is a mixture of the first three basic modes mentioned above. The main idea of this article is to show a repertoire of tasks and types of classroom activities which utilise some elements of NLP theory and the notion of multiple intelligences. It will be demonstrated how to use these exercises with university students learning Business English and English as a foreign language in order to spur their constructivist mastery of learning strategies, language development, and communication patterns change.","abstract_pl":"Systemy reprezentacyjne nale\u017c\u0105 do modeli stosowanych w programowaniu neurolingwistycznym (NLP). Wykorzystywane s\u0105 do badania sposobu przetwarzania informacji przez ludzki umys\u0142. Neurolingwi\u015bci opisuj\u0105 zmys\u0142y wzrokowe, audytywne, kinestetyczne, w\u0119chowe i smakowe jako elementy tego systemu, kt\u00f3ry udost\u0119pnia dydaktykom jeden z instrument\u00f3w do badania sposobu, w jaki ludzie przyporz\u0105dkowuj\u0105 znaczenie r\u00f3\u017cnym zjawiskom i w jaki je p\u00f3\u017aniej opisuj\u0105 werbalnie. Najcz\u0119\u015bciej stosowanym sposobem przetwarzania danych jest po\u0142\u0105czenie trzech wy\u017cej wymienionych podstawowych zmys\u0142\u00f3w. G\u0142\u00f3wnym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zespo\u0142u zada\u0144 i dzia\u0142a\u0144 podejmowanych w trakcie zaj\u0119\u0107 z klas\u0105, w ramach kt\u00f3rych wykorzystywane s\u0105 elementy teorii NLP oraz teorii wielorakich inteligencji. Opracowanie to wskazuje na mo\u017cliwo\u015bci wykorzystywania tych \u0107wicze\u0144 w ramach zaj\u0119\u0107 ze studentami, kt\u00f3rzy ucz\u0105 si\u0119 biznesowego j\u0119zyka angielskiego oraz j\u0119zyka angielskiego jako j\u0119zyka obcego. Mo\u017cemy wykorzysta\u0107 je w celu konstruktywnego podej\u015bcia do budowania ich strategii i umiej\u0119tno\u015bci j\u0119zykowych, prowadz\u0105c ich jednocze\u015bnie do zmiany wzorc\u00f3w ich wyra\u017cania si\u0119.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_14","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"STERNBERG, R. J.: Handbook of Human Intelligence. CUP: New York, 1982. ISBN- 13: 978-0521296878||PUCHTA, H.; RINVOLUCRI, M. Multiple Intelligences in EFL: Exercises for secondary and adult students. London: Helbing Languages, 2005. ISBN 13: 9780521716116||ARNOLD, J.; PUCHTA, H.; RINVOLUCRI, M. Imagine That! Mental imagery in the EFL classroom. London: Helbling Languages, 2007. ISBN-0521716101||STERNBERG, R. J. In Search of the Human Mind. Orlando: Harcourt Brace& Company, 1995. ISBN 0-15-507104-1||BUZAN, T. The Mind Map Book: How to use radiant thinking to maximize your brain's untapped potential. Harlow: Pearson Education, 1993. ISBN-13: 978-0452273221||LINDSTROMBERG, S.; BOERS, F.: Teaching Chunks of Language from Noticing to Remembering. London: Helbling Languages, 2008. ISBN: 9783852720562||MORGAN, G.: Read Me and Laugh: A funny poem for every day of the year. London:||Macmillan, 2005. ISBN-13: 978-0330435574||||||","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Aplikace modelu smyslov\u00fdch modalit (vakog) v hodin\u00e1ch na kated\u0159e ciz\u00edch jazyk\u016f TU v Liberci","title_de":"Sinnesmodalit\u00e4tsmodell (vakog) Anwendung in Klassen an der Abteilung von Fremdsprachen der TU Liberec","title_en":"Sensory modalities model (vakog) application in classes at the Department of foreign languages of the Technical university of Liberec","title_pl":"Zastosowanie modelu modalno\u015bci sensorycznych (vakog) na zaj\u0119ciach prowadzonych w katedrze j\u0119zyk\u00f3w obcych na TU Liberec","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"135","citation_spage":"128","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_14.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21731"},{"id":"21732","collection":"15240\/21307","authors":"Vl\u010dkov\u00e1, Irena","datum_zverejneni":"2010-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek analyzuje situaci reformn\u00edho procesu ve vysok\u00e9m \u0161kolstv\u00ed na p\u0159\u00edkladu modularizace nebo inovace studijn\u00edch program\u016f na vybran\u00fdch vysok\u00fdch \u0161kol\u00e1ch v \u010cesk\u00e9 republice a Spolkov\u00e9 republice N\u011bmecko. K anal\u00fdze situace reforem ve vysok\u00e9m \u0161kolstv\u00ed byla prostudov\u00e1na \u0159ada podkladov\u00fdch materi\u00e1l\u016f (v\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1vy p\u0159\u00edslu\u0161n\u00fdch vysok\u00fdch \u0161kol, projektov\u00e9 zpr\u00e1vy, studie ministerstev \u0161kolstv\u00ed a dokumenty Evropsk\u00e9 unie). Jako z\u00e1kladn\u00ed analytick\u00fd n\u00e1stroj byla vybr\u00e1na v\u00fdznamov\u00e1 kategorie \u2013 modularizace studijn\u00ed nab\u00eddky. Dostupn\u00e9 \u00fadaje byly rozebr\u00e1ny pomoc\u00ed otev\u0159en\u00e9ho k\u00f3dov\u00e1n\u00ed a n\u00e1sledn\u00e9 systematick\u00e9 kategorizace.","abstract_de":"Der Bericht besch\u00e4ftigt sich der Situation der Reformbewegung an Hochschulen anhand der Modularisierung bzw. Innovation der Studienprogramme an ausgew\u00e4hlten Hochschulen in der Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland. Zur Analyse der Reformsituation im Hochschulwesen wurde eine Reihe von Materialien (Jahresberichte der einzelnen Hochschulen, Projektberichte, Studien der Unterrichtsministerien sowie Dokumente der Europ\u00e4ischen Union) bearbeitet. Als analytisches Grundinstrument wurde die Kategorie Modularisierung des Studienangebotes ausgew\u00e4hlt. Die verf\u00fcgbaren Daten wurden mittels einer offenen Kodierung und einer darauffolgenden systematischen Kategorisierung bewertet.","abstract_en":"The contribution analyses the situation of reforms in University education systems, using an example of modularisation or innovation of study programmes of selected Universities in the Czech Republic and Germany. For collecting a representative set of information on the situation of reforms in University education, a number of annual reports and project reports of the relevant schools was studied alongside with reports of Ministries of Education and of the European Union. Modularisation of the study offer was selected as a basic tool for the analysis. The available data sets were studied through open coding and the following systematic categorisation.","abstract_pl":"Artyku\u0142 przedstawia analiz\u0119 reform przeprowadzanych w szkolnictwie wy\u017cszym na przyk\u0142adzie modularyzacji lub innowacji program\u00f3w nauczania na wybranych uczelniach w Czechach i Niemczech. W celu dokonania analizy przeprowadzonych reform szkolnictwa wy\u017cszego zapoznano si\u0119 z wieloma dokumentami (raporty roczne uczelni, sprawozdania z projekt\u00f3w, opracowania ministerstw edukacji narodowej oraz dokumenty unijne). Podstawowym instrumentem analitycznym by\u0142a wybrana kategoria znaczeniowa \u2013 modularyzacja oferty nauczania. Pozyskane informacje analizowano przy pomocy otwartego kodowania i p\u00f3\u017aniejszej systematycznej kategoryzacji.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_2_15","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BRANDENBURG, U.; FEDERKEIL, G. Wie misst man Internationalit\u00e4t und Internationalisierung von Hochschulen? G\u00fctersloh: Centrum f\u00fcr Hochschulentwicklung, 2007. Dostupn\u00fd z WWW:||||Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland, Eurydice. KMK 2007, [online]. Dostupn\u00fd z WWW: ||HOFMANN, S. Modularisierung von Studieng\u00e4ngen an der Universit\u00e4t Greifswald. In: Modularisierung von Studieng\u00e4ngen. Neue Organisationsformen des Studiums, internationale Vergleichbarkeit und effizienter Einsatz neuer Medien. Herausforderung f\u00fcr die Lehre? Friedrich-Schiller-Universit\u00e4t Jena, 2000, [online]. Dostupn\u00fd z WWW:||||Inovace V\u0160 obor\u016f strojn\u00edho zam\u011b\u0159en\u00ed. Brno: Vysok\u00e9 u\u010den\u00ed technick\u00e9 v Brn\u011b, Fakulta strojn\u00edho in\u017een\u00fdrstv\u00ed||Koncepce reformy vysok\u00e9ho \u0161kolstv\u00ed v \u010cR. Kolod\u011bje: Ministerstvo \u0161kolstv\u00ed, ml\u00e1de\u017ee a t\u011blov\u00fdchovy,2007,[online]. Dostupn\u00fd z WWW:||||Modularisierung in Hochschulen, Kiel: Universit\u00e4t Kiel, [online]. Dostupn\u00fd z WWW:||||Modul\u00e1rn\u00ed p\u0159\u00edstup v po\u010d\u00e1te\u010dn\u00edm vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed u p\u0159\u00edrodov\u011bdn\u00fdch p\u0159edm\u011bt\u016f pro st\u0159edn\u00ed \u0161koly. Olomouc: Univerzita Palack\u00e9ho Olomouc, Fakulta p\u0159\u00edrodov\u011bdeck\u00e1, [online]. Dostupn\u00fd z WWW: ||Rozvoj modul\u00e1rn\u00ed stavby studijn\u00edch program\u016f Fakulty textiln\u00ed Technick\u00e9 univerzity v Liberci,[online]. Dostupn\u00fd z WWW:||||Stand der Einf\u00fchrung von Bachelor- und Masterstudieng\u00e4ngen in Bologna-Prozess in ausgew\u00e4hlten L\u00e4ndern Europas im Vergleich zu Deutschland. Bonn:||Bundesministerium f\u00fcr Bildung und Forschung, 2007||Virtuelle Hochschule Gemeinsame Studieng\u00e4nge. Technische Universit\u00e4t Ilmenau, [online]. Dostupn\u00fd z WWW: ||Vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed a odborn\u00e1 p\u0159\u00edprava v Evrop\u011b: r\u016fzn\u00e9 syst\u00e9my, spole\u010dn\u00e9 c\u00edle do roku 2010. Luxemburg: Evropsk\u00e1 komise. Gener\u00e1ln\u00ed \u0159editelstv\u00ed pro vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed a kulturu, Praha:||P\u0159eklad zajistilo M\u0160MT, 2003||Zpr\u00e1va o pln\u011bn\u00ed n\u00e1rodn\u00edho Lisabonsk\u00e9ho programu 2005-2008 (n\u00e1rodn\u00edho programu reforem \u010cesk\u00e9 republiky), [online]. Dostupn\u00fd z WWW:||","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Proces modularizace studijn\u00edch program\u016f na vysok\u00fdch \u0161kol\u00e1ch v \u010cR a SRN","title_de":"Modularisierungsprozess der Hochschulen in Tschechien und Deutschland","title_en":"The process of university modularisation in the Czech republic and Germany","title_pl":"Proces modularyzacji uczelni wy\u017cszych w Czechach i Niemczech","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"145","citation_spage":"136","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_2_15.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21732"},{"id":"21711","collection":"15240\/21306","authors":"Beran, Jaroslav; Pejchar, Karel; Kom\u00e1rek, Ji\u0159\u00ed","datum_zverejneni":"2010-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek pojedn\u00e1v\u00e1 o anal\u00fdze a optimalizaci mechanismu p\u0159ed\u00e1v\u00e1n\u00ed jehly pomoc\u00ed softwaru Pro\/Engineer Wildfire 4 s c\u00edlem sn\u00ed\u017eit hluk p\u0159i vysok\u00fdch ot\u00e1\u010dk\u00e1ch stroje. Je provedena optimalizace vybran\u00fdch parametr\u016f mechanismu s c\u00edlem zamezit kmit\u00e1n\u00ed \u010dlenu, kter\u00fd \u0159\u00edd\u00ed okam\u017eik uvoln\u011bn\u00ed jehly p\u0159i jej\u00edm p\u0159ed\u00e1n\u00ed z jedn\u00e9 jeheln\u00ed ty\u010de na druhou. N\u00e1sledn\u011b je provedena citlivostn\u00ed anal\u00fdza vlivu konstruk\u010dn\u00edch parametr\u016f mechanismu na rychlost dopadu \u0159\u00edd\u00edc\u00edho \u010dlenu na r\u00e1m stroje. Na z\u00e1klad\u011b v\u00fdsledk\u016f anal\u00fdzy a optimalizace jsou navr\u017eeny konstruk\u010dn\u00ed \u00fapravy mechanismu p\u0159ed\u00e1n\u00ed jehly a n\u00e1sledn\u011b experiment\u00e1ln\u011b ov\u011b\u0159eny m\u011b\u0159en\u00edm akustick\u00e9ho tlaku na funk\u010dn\u00edm modelu.","abstract_de":"Der Artikel behandelt die Untersuchung und Optimierung beim Nadel\u00fcbergabewerk mittels der Software Pro\/Engineer Wildfire 4 mit dem Ziel, den L\u00e4rmpegel bei hoher Maschinendrehzahl zu reduzieren. Es wird eine Optimierung der ausgew\u00e4hlten Werksparameter vorgenommen, wo das Ziel gesetzt wird, die Schwingung im Augenblick der Nadell\u00f6sung bei ihrer \u00dcbergabe aus einer Nadelstange in die andere steuernden Glied zu verhindern. Anschlie\u00dfend folgt die Empfindlichkeitsanalyse der Auswirkung von Werkskonstruktionsparametern auf die Geschwindigkeit des Steuergliedeinfalls auf den Maschinenrahmen. Anhand von den Untersuchungs- und Optimierungsergebnissen werden Konstruktionsanpassungen beim Nadel\u00fcbergabewerk entworfen, die anschlie\u00dfend durch Messung des Schalldrucks beim funktionsf\u00e4higen Modell versuchsm\u00e4\u00dfig \u00fcberpr\u00fcft werden.","abstract_en":"The paper is concerned with an analysis and optimisation of the needle transfer mechanism by means of the software Pro\/Engineer Wildfire 4 with the aim to reduce the noise at high r. p.m. of the machine. There has been carried out an optimisation of selected parameters of the mechanism with the aim to avert the vibration of the element that controls the moment of release of the needle during its transfer from one needle bar to the other one. Subsequently, there is carried out a sensitivity analysis of the effect of designing parameters of the mechanism upon the velocity of impact of the controlling element upon the machine frame. On the basis of the results of the analysis and optimisation, there have been proposed modifications of the design of the needle transfer mechanism, and subsequently, they have been verified experimentally by measuring the sound pressure on a functional model.","abstract_pl":"Artyku\u0142 jest po\u015bwi\u0119cony analizie i optymalizacji mechanizmu przekazywania ig\u0142y za pomoc\u0105 oprogramowania Pro\/Engineer Wildfire 4, dokonywanej w celu obni\u017cenia ha\u0142asu przy wysokich obrotach maszyny. Przeprowadzona jest optymalizacja wybranych parametr\u00f3w mechanizmu w celu eliminacji wibracji elementu, kt\u00f3ry okre\u015bla moment zwolnienia ig\u0142y podczas jej przekazywania z jednego prowadnika ig\u0142y na drugi. Nast\u0119pnie jest przeprowadzona analiza wra\u017cliwo\u015bci wp\u0142ywu parametr\u00f3w konstrukcyjnych mechanizmu na pr\u0119dko\u015b\u0107 opadania elementu steruj\u0105cego na ram\u0119 maszyny. Na podstawie wynik\u00f3w analizy i optymalizacji zaproponowano zmiany konstrukcyjne mechanizmu przekazywania ig\u0142y, kt\u00f3re nast\u0119pnie eksperymentalnie sprawdzono pomiarami ci\u015bnienia akustycznego na dzia\u0142aj\u0105cym modelu.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_1_01","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"PEJCHAR, K.: Analysis and optimisation of the dynamic behaviour of sewing machine. (Diploma work). Liberec, TUL 2008||PEJCHAR, K., BERAN, J., Experimental analysis of the mechanisms of sewing machine (Paper). Liberec, TUL 2008||PEJCHAR, K., BERAN, J.: Optimisation of the needle bar mechanism. \/Entry in the collection of papers\/. Liberec, TUL 2009","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Anal\u00fdza a optimalizace mechanismu p\u0159ed\u00e1v\u00e1n\u00ed jehly","title_de":"Analyse und Optimierung beim Nadel\u00fcbergabewerk","title_en":"Analysis and optimisation of the needle transfer mechanism","title_pl":"Analiza i optymalizacja mechanizmu przekazywania ig\u0142y","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"13","citation_spage":"5","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_1_01.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21711"},{"id":"21712","collection":"15240\/21306","authors":"Nugroho, Robertus WN; Luk\u00e1\u0161, David","datum_zverejneni":"2010-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"R\u016fzn\u00e9 biopolymery, nap\u0159\u00edklad takov\u00e9, kter\u00e9 obsahuj\u00ed \u0161krob nebo acetylovan\u00fd \u0161krob, jsou slibn\u00fdmi materi\u00e1ly pro tk\u00e1\u0148ov\u00e9 in\u017een\u00fdrstv\u00ed. Elektrostatick\u00e9 zvl\u00e1k\u0148ov\u00e1n\u00ed je jedine\u010dnou technologi\u00ed pro v\u00fdrobu trojrozm\u011brn\u00fdch biopolymern\u00edch tk\u00e1\u0148ov\u00fdch nosi\u010d\u016f. Tk\u00e1\u0148ov\u00e9 nosi\u010de obsahuj\u00edc\u00ed sm\u011bs polymeru a modifikovan\u00e9ho \u0161krobu podporuj\u00ed bun\u011b\u010dnou aktivitu, kter\u00e1 je d\u016fle\u017eit\u00e1 pro aplikaci v regenerativn\u00ed medic\u00edn\u011b.","abstract_de":"Verschiedene Biopolymere, zum Beispiel solche, die St\u00e4rke oder Azetylst\u00e4rke enthalten, sind vielversprechende Materialien f\u00fcrs Gewebeger\u00fcst. Elektrostatisches Spinnen ist eine einzigartige Technologie f\u00fcr die Produktion dreidimensionaler Bioplymergewebetr\u00e4ger. Die Gewebetr\u00e4ger enthalten eine Mischung aus einem Polymer und modifizierter St\u00e4rke und unterst\u00fctzen somit die Zellenaktivit\u00e4t, welche f\u00fcr die Anwendung in der regenerativen Medizin wichtig ist.","abstract_en":"A variety of biopolymers, such as starch compounded synthetic polymers or acetylated starch, have been proposed as promising candidates for tissue scaffolding. Electrospinning has become a unique technique for generating three dimensional matrices of those biopolymer matrix scaffolds. Finally, both starch blended biopolymer scaffolds and modified starch are capable of promoting cellular activities, which are essential in regenerative medicine.","abstract_pl":"R\u00f3\u017cne biopolimery, przyk\u0142adowo zawieraj\u0105ce skrobi\u0119 lub acetylowan\u0105 skrobi\u0119, s\u0105 obiecuj\u0105cymi materia\u0142ami w in\u017cynierii tkankowej. Elektrostatyczne zw\u0142\u00f3knianie to wyj\u0105tkowa technologia produkcji tr\u00f3jwymiarowych biopolimerowych no\u015bnik\u00f3w tkankowych. No\u015bniki tkankowe zawieraj\u0105ce mieszank\u0119 polimeru i skrobii zmodyfikowanej wspomagaj\u0105 czynno\u015b\u0107 kom\u00f3rek, kt\u00f3ra jest wa\u017cna do stosowania w medycynie regeneracyjnej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_1_02","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"VENUGOPAL RJ, ZHANG Y, RAMAKRISHNA S, Art. Org. 30, 2006.||AGARWAL S, WENDORHOFF JH, GREINER A, Polymer 49, 2008.||BONZANI IC, GEORGE JH, STEVENS MM, Chemical Biology 10, 2006.||BOUDRIOT U, DERSCH, GREINER A, WENDERHOFF JH, Art. Org. 30, 2006.||MORTON WJ,U.S.Patent No. 705 691, 1902.||COOLEY JF, US Patent No. 692 631, 1902.||KHIL MS, CHA DI, KIM HY, KIM IS, BHATTARAI N, 2003.||RENEKER DH, YARIN AL, Polymer 49, 2008.||TAN SH, INAI R, KOTAKI M, RAMAKRISHNA S, Polymer 46, 2005.||MINUTH WM, SITTINGER M, KLOTH S, Cell Tissue Res. 291, 1998.||KIM DS, MOONEY DJ. TIBITECH 16, 1998.||YARIN AL, ZUSSMAN E, Polymer 45, 2004.||SHENOY SL, BATES WD, FRISCH HL, WNEK GE. Polymer 46, 2005.||ANDRADY AL, Science and Technology Polymer Nanofibers, John Wiley & Sons Inc, 2008.||LEE KY, JEONG L, KANG YK, LEE SJ, PARK WH, Advanced Drug Delivery Reviews 61,||2009.||REDDY N, YANG Y, Biotechnology and Bioengineering, 2009.||JUKOLA H, NIKOLA M, GOMES ME, REIS RL, ASHAMMAKI N, AIP Conf. Proc. 973, 2008.||SILVA DA MA, CRAWFORD A, MUNDY J, MARTINS A, ARAUJO JV, HATTON PV, REIS RL, NEVES NM. Tissue Eng.14, 2008.||ADOMAVICIUTE\tE,\tMILASIUS\tR,\tBENDORAITIENE\tJ,\tLEVKOVSEK\tM, DEMSAR A. Fibers and||Textiles in Eastern Europe 17, 2009.||NUGROHO RWN, Electrospun starch blended and coated biodegradable polymer scaffolds: Master thesis, Technical University of Liberec, 2009.||LEE JH, JUNG HW, KANG IK, LEE HB, Biomaterials 15, 1994.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Elektrostatick\u00e9 zvl\u00e1k\u0148ov\u00e1n\u00ed tk\u00e1\u0148ov\u00fdch nosi\u010d\u016f slo\u017een\u00fdch z polymer\u016f s p\u0159\u00eddavkem \u0161krobu: p\u0159ehledov\u00fd \u010dl\u00e1nek","title_de":"Elektrostatisches Spinnen von Gewebetr\u00e4gern, die aus Polymeren mit einer Zugabe an st\u00e4rke Zusammengesetzt sind","title_en":"Electrospun starch-polymer scaffolds for tissue engineering: a brief review","title_pl":"Elektrostatyczne zw\u0142\u00f3knianie no\u015bnik\u00f3w tkankowych sk\u0142adaj\u0105cych si\u0119 z polimer\u00f3w z dodatkiem skrobii: artyku\u0142 pogl\u0105dowy","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"21","citation_spage":"14","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_1_02.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21712"},{"id":"21713","collection":"15240\/21306","authors":"Maiwald, Falk; Reicks, Thomas","datum_zverejneni":"2010-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"Tato pr\u00e1ce popisuje mo\u017en\u00fd postup v procesu normalizace na p\u0159\u00edklad\u011b jednoho projektu. Nejprve se v p\u0159edb\u011b\u017en\u00e9 studii identifikuj\u00ed a vyberou procesy s potenci\u00e1lem pro normalizaci. V dal\u0161\u00ed f\u00e1zi, tzv. koncep\u010dn\u00ed \u010d\u00e1sti, n\u00e1sleduje modelov\u00e1n\u00ed procesn\u00edch standard\u016f. \u00davahy o vzorov\u00fdch situac\u00edch t\u00fdkaj\u00edc\u00edch se ur\u010den\u00ed procesn\u00edch standard\u016f umo\u017e\u0148uj\u00ed t\u0159i p\u0159\u00edstupy s p\u0159ihl\u00e9dnut\u00edm k Process Mass Customization. Rozd\u00edly existuj\u00ed v procesu normalizace s v\u00edce \u00farovn\u011bmi, v rozhran\u00ed a ve vytv\u00e1\u0159en\u00ed standardn\u00edch variant. Na z\u00e1v\u011br budou projedn\u00e1ny realizace a ov\u011b\u0159ov\u00e1n\u00ed t\u011bchto standard\u016f. Zm\u011bny po\u017eadavk\u016f ze strany z\u00e1kazn\u00edka a vylep\u0161ov\u00e1n\u00ed proces\u016f maj\u00ed za n\u00e1sledek, \u017ee se u procesu standardizace nejedn\u00e1 o jednor\u00e1zov\u00fd projekt, n\u00fdbr\u017e o nep\u0159etr\u017eitou \u010dinnost.","abstract_de":"Der vorliegende Beitrag beschreibt eine m\u00f6gliche Vorgehensweise zur Prozessstandardisierung am Beispiel eines Projektes. Angefangen mit der Identifikation und Selektion von Prozessen mit Standardisierungspotenzial in der Vorstudie, erfolgt die Modellierung der Prozessstandards im n\u00e4chsten Schritt \u2013 der Konzeptphase. Unter Ber\u00fccksichtigung der Process Mass Customization zeigen \u00dcberlegungen zu typischen Situationen bei der Festlegung von Prozessstandards drei Ans\u00e4tze. Unterschiede bestehen in der Standardisierung \u00fcber mehrere Prozessebenen, von Prozessschnittstellen und der Bildung von Standardvarianten. Abschlie\u00dfend wird auf die Umsetzung und das Controlling der Standards eingegangen. Ge\u00e4nderte Kundenanforderungen und Prozessinnovationen f\u00fchren dazu, dass es sich bei der Prozessstandardisierung nicht um einmaliges Projekt, sondern eine fortlaufende Aktivit\u00e4t handelt.","abstract_en":"This paper describes possible approaches to process standardization procedures using the example of a project. Starting with the identification and selection of processes with standardization potential in the preliminary study, the modelling of process standards is carried out in the next step - the concept phase. Reflections on typical situations in the definition of process standards, taking into account the process of mass customization, show three approaches. Differences arise in the standardization of several process levels, of process interfaces and of the creation of standard variants. Finally, the article addresses the implementation and controlling of the process standards. Changes in customer requirements and process innovations mean that process standardization is not a onetime project, rather an ongoing activity.","abstract_pl":"Niniejszy artyku\u0142 opisuje mo\u017cliwy spos\u00f3b post\u0119powania w procesie normalizacji na przyk\u0142adzie jednego projektu. W pierwszej kolejno\u015bci we wst\u0119pnym opracowaniu definiowane i wy\u0142aniane s\u0105 procesy maj\u0105ce potencja\u0142 w zakresie normalizacji, nast\u0119pnie modelowane s\u0105 standardy procesowe. Rozwa\u017cania nt. wzorcowych sytuacji dotycz\u0105cych wskazania standard\u00f3w procesowych mo\u017cliwe s\u0105 dzi\u0119ki trzem podej\u015bciom z uwzgl\u0119dnieniem Process Mass Customization. R\u00f3\u017cnice istniej\u0105 w procesie normalizacji o kilku poziomach, w interfejsach oraz w tworzeniu wariant\u00f3w standardowych. Na zako\u0144czenie om\u00f3wiona jest realizacja i controlling tych standard\u00f3w. Zmienione wymagania klient\u00f3w i doskonalenie proces\u00f3w skutkuj\u0105 tym\u201e \u017ce w przypadku procesu standaryzacji nie mamy do czynienia z jednorazowym projektem, ale z dzia\u0142aniem ci\u0105g\u0142ym","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_1_03","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"HAMMER, M.; CHAMPY, J. (1994): Business Reengineering, Frankfurt am Main\/ New York 1994.||SCHMELZER, H. J.; SESSELMANN, W. (2008): Gesch\u00e4ftsprozessmanagement in der Praxis, 6. Edition, M\u00fcnchen 2008.||SCHULTE-ZURHAUSEN, M. (2002): Organisation, 3. Edition, M\u00fcnchen 2002.||KUSTER, J.; HUBER, E.; LIPPMANn, R. et al. (2008): Handbuch Projektmanagement, Berlin Heidelberg 2008.||FELDMAYER, J.; SEIDENSCHWARZ, W. (2005): Marktorientiertes Prozess- management, M\u00fcnchen 2005.||EISING, S.; L\u00dcTKE WISSING, B.; KRESS, S. (2007): Prozessstandardisierung im Vertrieb eines internationalen Nutzfahrzeugherstellers, in: ZWF Jahrg. 102 (2007), p. 48- 54.||MARI\u00c8RE, A. (2005): Ziele und Entwicklungslinien des Prozessmanagements bei Finanzdienstleistern, in Sokolovsky, Z.; L\u00f6schenkohl, S.: Handbuch Industrialisierung der Finanzwirtschaft, Wiesbaden 2005.||FIESELER, B. M. (2003): Effizientere und MaK-konforme Kreditbearbeitung mit \"Modell K\", in: Die SparkassenZeitung, No. 10\/2003, P. 3.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Mo\u017en\u00e9 postupy v procesu normalizace","title_de":"Ans\u00e4tze zur Vorgehensweise bei der Prozessstandardisierung","title_en":"Approaches to process standardization procedures","title_pl":"Mo\u017cliwe sposoby post\u0119powania w procesie normalizacji","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"31","citation_spage":"22","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_1_03.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21713"},{"id":"21714","collection":"15240\/21306","authors":"Moravec, Jarom\u00edr","datum_zverejneni":"2010-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"Sva\u0159ov\u00e1n\u00ed je specifick\u00fd d\u011bj, prob\u00edhaj\u00edc\u00ed ve velmi kr\u00e1tk\u00e9m \u010dasov\u00e9m intervalu, s malou natavenou oblast\u00ed a s neline\u00e1rn\u00edmi z\u00e1vislostmi. Proto je popis tohoto d\u011bje velmi obt\u00ed\u017en\u00fd. P\u0159i v\u00fdpo\u010dtech teplotn\u00edch pol\u00ed vych\u00e1z\u00edme z teplotn\u011b-fyzik\u00e1ln\u00edch dat dan\u00fdch Fourierovu diferenci\u00e1ln\u00ed rovnici a z teplotn\u00ed z\u00e1vislosti sou\u010dinitele p\u0159estupu tepla do okol\u00ed. Pr\u00e1v\u011b na sou\u010diniteli p\u0159estupu tepla do okol\u00ed je mo\u017en\u00e9 uk\u00e1zat, jak slo\u017eit\u00e9 je z\u00edskat kvalitn\u00ed vstupn\u00ed data pro simula\u010dn\u00ed v\u00fdpo\u010det. Sou\u010dinitel p\u0159estupu tepla se m\u011bn\u00ed podle toho, zda se jedn\u00e1 o rovinu vertik\u00e1ln\u00ed, horizont\u00e1ln\u00ed, nebo rovinu sklon\u011bnou pod n\u011bjak\u00fdm \u00fahlem. Z\u00e1vis\u00ed tak\u00e9 na tom, zda se jedn\u00e1 o horn\u00ed povrch desky, nebo o spodn\u00ed povrch desky, proto\u017ee rozd\u00edl zde m\u016f\u017ee \u010dinit a\u017e 30%. Na simulac\u00edch v programu Sysweld bude uk\u00e1z\u00e1no, jak r\u016fzn\u00e9 druhy sou\u010dinitele p\u0159estupu tepla do okol\u00ed mohou ovlivnit celkov\u00fd v\u00fdsledek simula\u010dn\u00edho v\u00fdpo\u010dtu.","abstract_de":"Schwei\u00dfen ist ein besonderer Prozess, der in einem sehr kurzen Zeitintervall verl\u00e4uft und in einem kleinen Rauminhalt des Schwei\u00dfbades mit nichtlinearen Abh\u00e4ngigkeiten erfolgt. Daher ist die Beschreibung dessen Prozesses sehr schwierig. Bei der Berechnung von Temperaturfeldern muss man von den thermo-physikalischen Daten in der Fourier- Differentialgleichung und der Temperaturabh\u00e4ngigkeit des W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizienten ausgehen. Gerade auf dem Wert von den W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizienten ist es m\u00f6glich zu zeigen, wie schwierig es ist, die hochwertigen Eingabedaten f\u00fcr Simulationsrechnung zu bekommen. W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizienten \u00e4ndern sich je nachdem, ob die Fl\u00e4che vertikal, horizontal oder in einem beliebigen Winkel steht. Es h\u00e4ngt auch davon ab, ob es sich um die Oberseite oder Unterseite der Platte handelt. Der Unterschied kann um bis zu 30% steigen. Mit dem Simulationsprogramm SYSWELD wird gezeigt, wie die verschiedenen Werte der W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizienten das Gesamtergebnis der Simulationsrechnung beeinflussen k\u00f6nnen.","abstract_en":"Welding is a special process, that is carried out in a very short time interval with a small melting area and non-linear dependences. Consequently it is rather difficult to describe this process. The computations of temperature fields are based on thermal-physical data given by the Fourier differential equation and on the temperature dependence of the coefficient of the heat transfer into the environment. The heat transfer coefficient is an example of how difficult it is to acquire quality input data for simulation computation. It changes depending on the type of plane: vertical, horizontal or inclined angle-wise. It also matters if it is an upper surface of a plate or a lower surface of a plate, because the difference can be up to 30%. Simulations in the Sysweld programme will show how different types of the coefficient of heat transfer into the environment can influence the overall simulation computation result.","abstract_pl":"Spawanie jest procesem specjalistycznym, kt\u00f3ry przebiega w bardzo kr\u00f3tkim czasie z ma\u0142ymi strefami nadtopienia oraz nieliniowymi zale\u017cno\u015bciami pomi\u0119dzy parametrami zjawiska. Opis takiego procesu jest skomplikowany i nie trywialny. Obliczenia pola temperatur opieraj\u0105 si\u0119 na termo-fizycznych danych uzyskanych z r\u00f3wnania r\u00f3\u017cniczkowego Fouriera oraz na zale\u017cno\u015bciach temperaturowych wsp\u00f3\u0142czynnika wymiany ciep\u0142a z otoczeniem. Wsp\u00f3\u0142czynnik wymiany ciep\u0142a stanowi przyk\u0142ad pokazuj\u0105cy trudno\u015bci w osi\u0105gni\u0119ciu dobrej jako\u015bci danych wej\u015bciowych niezb\u0119dnych do wykonania analizy numerycznej. Jego zmiany zale\u017c\u0105 od typu p\u0142aszczyzny: wertykalnej, horyzontalnej oraz od k\u0105t\u00f3w, pod kt\u00f3rymi skierowane jest narz\u0119dzie spawalnicze. Znaczenie ma r\u00f3wnie\u017c rozpatrywana p\u0142aszczyzna cz\u0119\u015bci spawanej: g\u00f3rna lub dolna, poniewa\u017c r\u00f3\u017cnica w warto\u015bci wsp\u00f3\u0142czynnika wymiany ciep\u0142a mo\u017ce si\u0119ga\u0107 do 30%. Symulacje wykonane z wykorzystaniem oprogramowania SYSWELD pokazuj\u0105 jak wsp\u00f3\u0142czynnik wymiany ciep\u0142a z otoczeniem mo\u017ce wp\u0142yn\u0105\u0107 na wyniki analizy numerycznej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_1_04","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"DEBROY, T.: Mathematical Modelling of Fluid Flow and Heat Transfer in Fusion Welding. In. Mathematical Modelling of Weld Phenomena 5. s. 1-20 , ISBN 1 86125 115 7.||MORAVEC, J., NEUMANN, H.: Anal\u00fdza vlivu p\u0159esnosti vybran\u00fdch vstupn\u00edch dat na v\u00fdsledek simulace sva\u0159ovac\u00edho procesu programem SYSWELD. In. PRO-TECH-MA 2006. \u010casopis Acta Mechanica Slovaca, s. 235-240, ISSN 1335-2393.||MORAVEC, J. Anal\u00fdza kritick\u00fdch m\u00edst sva\u0159ovac\u00edho procesu na z\u00e1klad\u011b simulac\u00ed v programu SYSWELD. Dissertation work Liberec 2008. ISBN 978-80-7372-315-6.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vliv a volba sou\u010dinitele p\u0159estupu tepla do okol\u00ed p\u0159i simulac\u00edch teplotn\u00edch pol\u00ed v programu Sysweld","title_de":"Einfluss und Wahl der W\u00e4rme\u00fcbergangskoeffizienten bei der Simulation der Temperaturfelder im Sysweld-Programm","title_en":"Influence and choice of heat transfer coefficient by welding simulations of temperature fields","title_pl":"Wyb\u00f3r oraz wp\u0142yw wsp\u00f3\u0142czynnika wymiany ciep\u0142a na pole temperatur w symulacjach numerycznych proces\u00f3w spawania","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"39","citation_spage":"32","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_1_04.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21714"},{"id":"21715","collection":"15240\/21306","authors":"Paw\u0142owski, Maciej; Paw\u0142owski, Rados\u0142aw","datum_zverejneni":"2010-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"V t\u00e9to pr\u00e1ci je p\u0159edlo\u017eena anal\u00fdza toku informac\u00ed ve firm\u011b. Anal\u00fdza byla provedena na p\u0159\u00edkladu st\u0159edn\u011b velk\u00e9ho v\u00fdrobn\u00edho podniku. Auto\u0159i definuj\u00ed klasickou a modern\u00ed definici logistiky. D\u00e1le jsou zde diskutov\u00e1ny probl\u00e9my pl\u00e1nov\u00e1n\u00ed, n\u00e1kupu infrastruktury informatiky v modern\u00ed logistice. Jsou zde tak\u00e9 definov\u00e1ny integra\u010dn\u00ed struktury jako faktory poj\u00edc\u00ed s modern\u00ed logistikou.","abstract_de":"Der Beitrag besch\u00e4ftigt sich mit der Analyse des Informationsflusses in einem Betrieb. Die Analyse wurde am Beispiel eines mittelgro\u00dfen Betriebs durchgef\u00fchrt. Es wird hier eine klassische und moderne Definition der Logistik gegeben. Es werden die Hauptprobleme wie Planung, Einkauf und Informatikinfrastruktur in der modernen Logistik diskutiert. Es werden auch Integrationsstrukturen als die Verbindungsfaktoren mit der modernen Logistik definiert.","abstract_en":"The authors analyze the internal information flow in an enterprise. The authors define the concept of logistics in modern and classic approaches. They will also discuss main subjects which, in their opinion, influence logistics most, like planning, purchasing, and information infrastructure. Also they try to define what is an issue of integrated structure in enterprise and how it is related to modern logistics. Last speculations regard e-business as a new phenomenon which determines new approaches to business thinking. The authors will state there their research results and practical examples in Paper Machinery Producers with a commentary and proposed solution.","abstract_pl":"W pracy poddano analizie wewn\u0119trzny przep\u0142yw informacji w firmie. Analiz\u0119 przeprowadzono na przyk\u0142adzie \u015bredniej wielko\u015bci przedsi\u0119biorstwa produkcyjnego. Zdefiniowano poj\u0119cie klasycznej i nowoczesnej logistyki. Om\u00f3wiono r\u00f3wnie\u017c kwestie, kt\u00f3re wp\u0142ywaj\u0105 na nowoczesn\u0105 logistyk\u0119 czyli planowanie, zakupy i infrastruktur\u0119 informatyczn\u0105. Zdefiniowano istot\u0119 struktury zintegrowanej jako czynnika \u0142\u0105cz\u0105cego si\u0119 z przedstawionym poj\u0119ciem logistyki.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_1_05","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ARMSTRONG, M. Zarz\u0105dzanie zasobami ludzkimi : Strategia i dzia\u0142anie.||Krak\u00f3w, 1996. ISBN 83-85441-15-8||BALCERAK, A. Symulacja przy wspomaganiu i badaniu uczenia si\u0119 organizacyjnego. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarz\u0105dzania Politechniki Wroc\u0142awskiej. Studia i Materia\u0142y.||Rok 2006, Vol. 80, nr 22, s. 161-180||BEIER , F. J.; RUTKOWSKI K. Logistyka : Wprowadzenie do logistyki , podejmowanie menad\u017cerskich decyzji logistycznych, studia przypadk\u00f3w logistycznych, logistyczna gra decyzyjna. Warszawa, 1995. ISBN 83-86689-06-4||BIELECKI, W. T. Informatyzacja zarz\u0105dzania : Wybrane zagadnienia.||Warszawa, 2001. ISBN 83-208-1303-4||BLAIK, P. Logistyka : Koncepcja zintegrowanego zarz\u0105dzania. Wyd. 2 zm.||Warszawa, 2001. ISBN 83-208-1290-9||CASTELLS, M. The Internet Galaxy : Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford [etc], 2001. ISBN 0-19-924153-8(hbk), 0-19-925577-6(pbk)||Logistyka on-line : Zarz\u0105dzanie \u0142a\u0144cuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej. Pr. zb. pod red. nauk . Krzysztofa Rutkowskiego. Warszawa, 2002. ISBN 83-208-1427-8||Visible Thinking : Unlocking casual mapping for practical business results. John Moore Bryson. [et al.]. Chichester , 2004. ISBN 0-470-86915-1","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Problematika modern\u00ed logistiky","title_de":"Die Probleme der moderne Logistik","title_en":"The problems of modern logistics","title_pl":"Problemy nowoczesnej logistyki","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"49","citation_spage":"40","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_1_05.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21715"},{"id":"21716","collection":"15240\/21306","authors":"Petr\u016f, Michal; Nov\u00e1k, Ond\u0159ej","datum_zverejneni":"2010-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"V sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b je kladen velk\u00fd d\u016fraz na zvy\u0161ov\u00e1n\u00ed a optimalizaci komfortu sezen\u00ed (automobilov\u00e9 seda\u010dky, bytov\u00e9 seda\u010dky, nemocni\u010dn\u00ed matrace, \u2026). S komfortem ale souvis\u00ed tak\u00e9 bezpe\u010dnost, kvalita, prody\u0161nost a v neposledn\u00ed \u0159ad\u011b odpov\u00eddaj\u00edc\u00ed ergonomick\u00e9 parametry mechanick\u00fdch vlastnost\u00ed komfortn\u00edho materi\u00e1lu. Polyuretanov\u00e9 p\u011bny (PU) jsou nejv\u00edce pou\u017e\u00edvan\u00fdm materi\u00e1lem pro komfortn\u00ed vrstvu. Spolu s potahovou l\u00e1tkou tvo\u0159\u00ed kompletn\u00ed komfortn\u00ed vrstvu. S rychl\u00fdm \u00fabytkem ropy a zvy\u0161uj\u00edc\u00ed se cenou PU p\u011bny souvis\u00ed velk\u00e1 snaha odborn\u00edk\u016f nal\u00e9zt nov\u00e9 \u0159e\u0161en\u00ed v n\u00e1hrad\u011b PU p\u011bny pomoc\u00ed jin\u00fdch, nejl\u00e9pe recyklovateln\u00fdch materi\u00e1l\u016f. Experiment\u00e1ln\u00edm kvazi statick\u00fdm m\u011b\u0159en\u00edm p\u0159i stla\u010dov\u00e1n\u00ed indentoru do vzorku PU p\u011bny a stejn\u00e9ho vzorku textiln\u00edho materi\u00e1lu z\u00edsk\u00e1v\u00e1me porovn\u00e1vac\u00ed v\u00fdsledky. Experiment\u00e1ln\u00ed data jsou podkladem pro virtu\u00e1ln\u00ed simulace v MKP. Krit\u00e9riem je p\u0159edev\u0161\u00edm vyhodnocov\u00e1n\u00ed kontaktn\u00edch tlak\u016f mezi zku\u0161ebn\u00edm indentorem a zku\u0161ebn\u00edm vzorkem.","abstract_de":"Gegenw\u00e4rtig liegt viel Gewicht auf der Erh\u00f6hung und Optimierung des Sitzkomforts (Autositze, Sitzgelegenheiten in Wohnungen, Krankenhausmatratzen \u2026.). Eng mit Komfort verkn\u00fcpft sind auch Sicherheit, Qualit\u00e4t, Luftdurchl\u00e4ssigkeit und nicht zuletzt die entsprechenden ergonomischen Parameter der mechanischen Eigenschaften des Komfortmaterials. Polyuretansch\u00e4ume (PU) sind das meist benutzte Material f\u00fcr die Komfortschicht. Zusammen mit dem Bezugsstoff bildet es eine komplette Komfortschicht. Mit dem schnellen R\u00fcckgang von Roh\u00f6l und dem steigenden Preis f\u00fcr PU-Schaum wird gro\u00dfe Anstrengung darauf verwendet, eine neue L\u00f6sung f\u00fcr den Ersatz von PU-Schaum mit Hilfe anderer gut recyclebarer Materialien zu finden. Durch experimentelle, statische Messung bei der Kompression des Indentors in die Formel des PU-Schaums und in die gleiche Formel von Textilmaterial erhalten wir Vergleichsergebnisse. Die experimentellen Daten sind die Grundlage f\u00fcr die virtuelle Simulation im MKP. Kriterium ist vor allem die Auswertung der Kontaktdr\u00fccke zwischen dem Versuchsindentor und der Versuchsformel.","abstract_en":"Currently, great emphasis is placed on improving and optimizing of sitting comfort (car seats, chairs, sofas, hospital mattresses...). The comfort is also related to safety, quality, air permeability and ergonomics, which all depend on the mechanical properties of the used material. Polyurethane foams (PU) are most widely used for comfort layers. PU together with upholstery fabrics creates complete comfort layers. With the rapid oil disappearance and its price growth there are efforts to find new solutions which allow replacing PU foam with suitable materials. Preferably recyclable materials are wanted for that purpose. An experimental quasi-static indenting of a load body to a PU sample is the starting point for simulations. Obtained experimental data are used as a comparison for the model simulated in FEM. An evaluation criterion is essentially the contact pressure of the tested sample.","abstract_pl":"Obecnie k\u0142adziony jest du\u017cy nacisk na podnoszenie i optymalizowanie komfortu siedzenia (siedziska samochodowe, wersalki, materace szpitalne,...). Z komfortem zwi\u0105zane jest jednak r\u00f3wnie\u017c bezpiecze\u0144stwo, jako\u015b\u0107, przewiewno\u015b\u0107 oraz odpowiednie parametry ergonomiczne mechanicznych w\u0142a\u015bciwo\u015bci komfortowego materia\u0142u. Pianki poliuretanowe (PU) s\u0105 najcz\u0119\u015bciej stosowanym materia\u0142em w warstwach komfortowych. Wraz z tkanin\u0105 obiciow\u0105 stanowi\u0105 kompletn\u0105 warstw\u0119 komfortow\u0105. W zwi\u0105zku z malej\u0105c\u0105 ilo\u015bci\u0105 ropy oraz rosn\u0105c\u0105 cen\u0105 pianki PU podejmowane s\u0105 du\u017ce starania, maj\u0105ce na celu znalezienie nowych rozwi\u0105za\u0144 w zakresie substytut\u00f3w pianki PU, wykorzystuj\u0105cych inne materia\u0142y dobrze podlegaj\u0105ce recyklingowi. Stosuj\u0105c eksperymentalne quasi statyczne pomiary przy wt\u0142aczaniu indentora do pr\u00f3bki pianki PU i takiej samej pr\u00f3bki materia\u0142u tekstylnego uzyskujemy por\u00f3wnywalne wyniki. Dane eksperymentalne stanowi\u0105 podstaw\u0119 do wirtualnej symulacji w MKP. Kryterium stanowi przede wszystkim ocena ci\u015bnie\u0144 kontaktowych pomi\u0119dzy indentorem pr\u00f3bnym i pr\u00f3bk\u0105 eksperymentaln\u0105.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_1_06","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"NOVAK,O.; PETR\u016e, M.: SIMULATION OF MATTRESSES FOR IMMOBILE PATIENTS,||Autex 2009 World Textile Conference, ISBN 978-975-483-787-2, Izmir Turkey.||NOVAK,O.; PETR\u016e, M.: SIMULATION OF NONLINEAR MATERIAL PROPERTIES OF UPHOLSTERY FABRICS, 16th international conference Strutex, ISBN 978-80-7372-542-6, Liberec, Czech republic.||PET\u0158\u00cdK, J.; PETR\u016e,M.: SIMULATION OF THE TRANSMISSIBILITY OF THE NON- LINEAR MATERIALS, In: VIBROENGINEERING 2009, Proceedings of the 8th International Conference, Klaipeda, Lithuania, ISSN 1822-1622.||PETR\u016e,M.; PET\u0158\u00cdK,J.: SYSTEMS TO OPTIMIZE COMFORT AND DEVELOPMENTS OF CAR SEATS, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS \u2013 Bulletin of Engineering, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara, Romania, International Journal of Engineering \u2013 fascicule 4, ISSN 1584-2665.||PET\u0158\u00cdK,J.; PETR\u016e,M.: OPTIMALIZATION OF THE SEAT CUSHION COMFORT LAYER, 50. Conference of Departments of Parts and Mechanism of Machines, Zilinska univerzita, Slovensko, ISBN 978-80-554-0080-8.||PAM-CRASH\/SAFE, Reference And Solver Notes Manuals, Version 2005.||ALTAIR HYPERMESH 9.0, www.altair.com\/software\/hw_hm.htm.||BELYTSCHKO,T. ; LIU,W.K. ; MORAN, B.: Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. John Wiley, Chichester, 2000.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"M\u011b\u0159en\u00ed a porovn\u00e1n\u00ed mechanick\u00fdch vlastnost\u00ed n\u00e1hrady polyuretanov\u00e9 p\u011bny","title_de":"Messen und Bewerten der Eigenschaften von Ersatzstoffen f\u00fcr Polyuretanschaum","title_en":"Mechanical properties measurement and comparison of polyurethane foam substitute","title_pl":"Mierzenie i por\u00f3wnanie mechanicznych w\u0142a\u015bciwo\u015bci substytutu pianki poliuretanowej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"59","citation_spage":"50","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_1_06.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21716"},{"id":"21717","collection":"15240\/21306","authors":"Sk\u0159iv\u00e1nek, Josef; B\u00edlek, Martin","datum_zverejneni":"2010-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2010","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 problematikou r\u00e1mu malopr\u016fm\u011brov\u00fdch pletac\u00edch stroj\u016f. R\u00e1m pletac\u00edho stroje proch\u00e1z\u00ed v sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b konstruk\u010dn\u00edmi zm\u011bnami sm\u011b\u0159uj\u00edc\u00ed k minimalizaci v\u00fdrobn\u00edch n\u00e1klad\u016f. Tento trend p\u0159in\u00e1\u0161\u00ed sn\u00ed\u017een\u00ed jeho tuhosti konstrukce. Jedna z nejv\u00fdznamn\u011bj\u0161\u00edch \u010d\u00e1st\u00ed r\u00e1mu s ohledem na jeho dynamick\u00e9 chov\u00e1n\u00ed jsou silentbloky, slou\u017e\u00edc\u00ed jako vibroizola\u010dn\u00ed prvek mezi z\u00e1kladn\u00ed deskou a r\u00e1mem stroje. V p\u0159\u00edsp\u011bvku jsou zji\u0161\u0165ov\u00e1ny viskoelastick\u00e9 vlastnosti t\u0159\u00ed typ\u016f silentblok\u016f, po\u017e\u00edvan\u00fdch na pletac\u00edch stroj\u00edch","abstract_de":"Der Beitrag behandelt die Problematik des Rahmens bei den Strickmaschinen f\u00fcr kleine Durchmesser. Gegenw\u00e4rtig erfolgen beim Rahmen der Strickmaschine die auf Minimierung der Produktionskosten gerichteten Konstruktions\u00e4nderungen. Dieser Trend bringt eine Verminderung der Steifigkeit der Rahmenkonstruktion mit sich. Einer der bedeutendsten Teile des Rahmens mit Bezug auf sein dynamisches Verhalten sind die als Element der Schwingungsisolierung zwischen der Grundplatte und dem Maschinenrahmen dienenden Schwingungspuffer. Im Beitrag werden die Z\u00e4higkeits- und Elastizit\u00e4tseigenschaften bei drei Typen der bei den Strickmaschinen verwendeten Schwingungspuffer ermittelt.","abstract_en":"The paper is concerned with the problems of the frame of small-diameter knitting machines. The knitting machine frame undergoes designing alterations nowadays, directed to minimisation of production costs. This trend entails a decrease of the stiffness of its structure. One of the most important parts of the frame is the silent-block, serving as vibration-insulating element between the base plate and the frame of the machine. In the paper there are ascertained the visco-elastic properties of three types of silent-blocks, employed in knitting machines.","abstract_pl":"Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest problematyce ramy ma\u0142o\u015brednicowych maszyn dziewiarskich. Obecnie przeprowadzane s\u0105 zmiany konstrukcyjne ramy maszyny dziewiarskiej, zmierzaj\u0105ce do minimalizacji koszt\u00f3w produkcji. Taki trend pozwala na obni\u017cenie sztywno\u015bci jej konstrukcji. Jedn\u0105 z najwa\u017cniejszych cz\u0119\u015bci ramy z punktu widzenia jej dynamicznego zachowania s\u0105 silentbloki s\u0142u\u017c\u0105ce jako element wibroizolacyjny mi\u0119dzy p\u0142yt\u0105 podstawy a ram\u0105 maszyny. W artykule s\u0105 definiowane w\u0142a\u015bciwo\u015bci wiskoelastyczne trzech typ\u00f3w silentblok\u00f3w stosowanych w maszynach dziewiarskich.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2010_1_07","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"B\u00edlek, M., Fuchs, P, Jaksch, I.: The measurement and dynamic analysis by the operational deflection shapes. In IX. International Scientific Conference Transfer 2007. Tren\u010d\u00edn, s. 203-206. Slovak Republic.||Jaksch, I., B\u00edlek, M., Tomeh, T.: Dynamic analysis of knitting machine frame, In. X. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, Liberec 2008, 2nd||\u2013 4th September, s. 313-318. Czech Republic.||Sk\u0159iv\u00e1nek, J., B\u00edlek, M., Kulichov\u00e1 \u0160., Mathematical model of the frame of small-diameter knitting machine. In XI. International Scientific Conference Transfer 2009. Tren\u010d\u00edn, s. 203 - 206. Slovak Republic.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Dynamika r\u00e1mu malopr\u016fm\u011brov\u00e9ho pletac\u00edho stroje","title_de":"Rahmendynamik bei der Strickmaschine f\u00fcr kleine Durchmesser","title_en":"Dynamics of the frame of small-diameter knitting machine","title_pl":"Dynamika ramy ma\u0142o\u015brednicowej maszyny dziewiarskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"66","citation_spage":"60","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"16","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2010","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2010_1_07.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21717"},{"id":"21680","collection":"15240\/21163","authors":"Barto\u0148ov\u00e1, Mark\u00e9ta; Ma\u010d\u00ed, Jan","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"C\u00edlem tohoto populariza\u010dn\u00edho v\u011bdeck\u00e9ho \u010dl\u00e1nku je proveden\u00ed komparace v\u00fdvoje jednotliv\u00fdch let na trhu hypote\u010dn\u00edch \u00fav\u011br\u016f tak, aby si \u010dten\u00e1\u0159 dok\u00e1zal vytvo\u0159it podv\u011bdom\u00ed, jak bankovn\u00ed domy dok\u00e1zaly pom\u011brn\u011b pru\u017en\u011b reagovat na nov\u00e9 ekonomick\u00e9 situace, p\u0159edev\u0161\u00edm na finan\u010dn\u00ed krizi. V \u010dl\u00e1nku jsou porovn\u00e1v\u00e1ny t\u0159i dominantn\u00ed subjekty hypote\u010dn\u00edho trhu, jak z hlediska objemu, tak v po\u010dtu nov\u011b poskytnut\u00fdch hypote\u010dn\u00edch \u00fav\u011br\u016f. Jedn\u00e1 se o \u010ceskou spo\u0159itelnu, Komer\u010dn\u00ed banku a Hypote\u010dn\u00ed banku. Tento \u010dl\u00e1nek vznikl jako v\u00fdstup v\u00fdzkumn\u00e9ho projektu \u201eVybran\u00e9 aspekty finan\u010dn\u00edch trh\u016f EU\u201c, kter\u00fd byl realizov\u00e1n na Ekonomick\u00e9 fakult\u011b Technick\u00e9 univerzity v Liberci v roce 2011 za finan\u010dn\u00ed podpory ze strany TUL v r\u00e1mci sout\u011b\u017ee na podporu projekt\u016f specifick\u00e9ho vysoko\u0161kolsk\u00e9ho v\u00fdzkumu (Studentsk\u00e1 grantov\u00e1 sout\u011b\u017e).","abstract_de":"Das Ziel dieses Popularisierungsartikels besteht in der Analyse der Entwicklung des Hypothekarkreditmarktes in einzelnen Jahren, so dass der Leser sich dessen bewusst werden kann, wie flexibel sich die Banken verhalten, um auf neue wirtschaftliche Herausforderungen reagieren zu k\u00f6nnen, insbesondere auf die Finanzkrise. Der Artikel enth\u00e4lt einen Vergleich zwischen den drei dominierenden Subjekten des Hypothekarkreditmarktes, sowohl in Bezug auf das Volumen und als auch laut der Zahl der neuen Hypothekarkredite. Es handelt sich um die Tschechische Sparkasse (\u010cesk\u00e1 spo\u0159itelna), die Kommerzbank (Komer\u010dn\u00ed banka) und die Hypothekenbank (Hypote\u010dn\u00ed banka). Dieser Artikel wurde als Ergebnis des Forschungsprojektes \"Ausgew\u00e4hlte Aspekte der EU-Finanzm\u00e4rkte\" erstellt, der an der \u00d6konomischen Fakult\u00e4t der Technischen Universit\u00e4t in Liberec im Jahre 2011 mit finanzieller Unterst\u00fctzung seitens der Technischen Universit\u00e4t im Rahmen des Wettbewerbes f\u00fcr Unterst\u00fctzung von Projekten spezifischer Forschungen (Wettbewerb um Stipendien f\u00fcr studentische Forschung) realisiert wurde.","abstract_en":"The aim of this popularing scientific article is to give a comparison of the development of mortgage market in individual years, in order the reader has a certain understanding of how banking houses managed to, quite flexibly, react to new economic situations, especially to the financial crisis. Three dominant entities of the mortgage market, namely \u010cesk\u00e1 spo\u0159itelna, Komer\u010dn\u00ed banka and Hypote\u010dn\u00ed banka, are being compared in the article; both in terms of the volume and the number of newly provided mortgage loans. This article was written as an outcome of the research project \u201eVybran\u00e9 aspekty finan\u010dn\u00edch trh\u016f EU\u201c, which took place at the Technical university of Liberec in 2011, and was financially supported by the university as a part of the \u201cStudentsk\u00e1 grantov\u00e1 sout\u011b\u017e\u201c, a contest aiming to support university research projects.","abstract_pl":"Celem niniejszego artyku\u0142u popularno-naukowego jest por\u00f3wnanie sytuacji na rynku kredyt\u00f3w hipotecznych w poszczeg\u00f3lnych latach, tak aby czytelnik m\u00f3g\u0142 u\u015bwiadomi\u0107 sobie, jak banki by\u0142y w stanie elastycznie reagowa\u0107 na nowe sytuacje gospodarcze, szczeg\u00f3lnie kryzys finansowy. W artykule jest por\u00f3wnanie trzech dominuj\u0105cych graczy na rynku kredyt\u00f3w hipotecznych w Czechach, pod wzgl\u0119dem wielko\u015bci i liczby nowych kredyt\u00f3w hipotecznych. S\u0105 to: Ceska Sporitelna, Komercni Banka i Hypotecni Banka. Artyku\u0142 powsta\u0142 w wyniku projektu badawczego \"Wybrane aspekty rynk\u00f3w finansowych UE\", kt\u00f3ry zosta\u0142 zrealizowany na wydziale ekonomicznym Politechniki w Libercu w 2011 roku przy wsparciu finansowym z bada\u0144 uniwersyteckich w konkursie na wsparcie konkretnych projekt\u00f3w (grant studencki).","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_01","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"B\u011b\u017en\u00fd \u00fa\u010det platebn\u00ed bilance [online]. Praha: Businessinfo.cz [cit. 201\u201310-26] Available from a-fiskalni-ukazatele-cr\/1000431\/49262\/#pb>||Fincentrum Hypoindex [online]. Praha: hypoindex.cz [cit. 201\u201310-26] Available from >||Fixing \u00farokov\u00fdch sazeb na mezibankovn\u00edm trhu depozit \u2013 PRIBOR [online]. Praha \u010cNB cz [cit. 201\u201310-26] Available from WWW: < >||HAVL\u00cd\u010cEK, D.: EU mo\u017en\u00e1 prodlou\u017e\u00ed mo\u017enost ni\u017e\u0161\u00ed DPH na byty a domy [online]. Praha, Ihned.cz [cit. 201\u201310-26] Available from WWW:||z moznost-nizsi-dph-na-byty-a-domy>||HDP 2011, v\u00fdvoj hdp v \u010cR [online]. Praha: Kurzy.cz, 2011 [cit. 201\u201310-26] Available from a>||HLAV\u00c1\u010c, P.: Jak\u00fd v\u00fdvoj bude m\u00edt \u010desk\u00fd hypote\u010dn\u00ed trh? Top finance: Ro\u010denka finan\u010dn\u00edho a kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu v \u010cR, 2006, p. 17 -18. ISSN 1212-4273.||Hypote\u010dn\u00ed banka, [online]. Praha: Hypote\u010dn\u00ed banka, a.s., 2004 [cit. 2011\u201310-10]. V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1va 2004, pp. 22-27. Available from WWW:||w SYS \/FileStorage\/download\/vyrocni- zpravy1\/VZ%202004%20Hypotecni%20banka%20%28CMHB%29%20CJ.PDF>||Hypote\u010dn\u00ed ro\u010denka [online]. Praha: Hypote\u010dn\u00ed banka, a.s., 2010 [cit. 2011\u201310-10]. V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1va 2010, pp. 14-16. Available from WWW:||w SYS \/FileStorage\/download\/vyrocni- zpravy1\/Vyrocni%20zprava%202010_Hypotecni%20banka_oprava.pdf>||Hypote\u010dn\u00ed specialist\u00e9, v roce 2009, [online]. Praha: Hypote\u010dn\u00ed banka, a.s., 2009 [cit. 2011\u201310-10]. V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1va 2009, pp. 14-18. Available from WWW:||w SYS \/FileStorage\/download\/vyrocni- zpravy1\/HB_VZ09_CZ.pdf>||Kdo by necht\u011bl bydlet ve sv\u00e9m? [online]. Praha: Hypote\u010dn\u00ed banka, a.s., 2005 [cit. 2011\u2013 10-10]. V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1va 2005, pp. 18-22. Available from WWW:||w SYS \/FileStorage\/download\/vyrocni- zpravy1\/VZ%20Hypotecni%20banka%202005%20%28CJ%29.pdf>||Kurz CZK\/EUR [online]. Praha: Businessinfo.cz [cit. 201\u201310-26] Available from fiskalni-ukazatele-cr\/1000431\/49262\/#kurzczkeur>||K\u00dcHN, P.: Byl rok 2007 posledn\u00edm rekordn\u00edm rokem hypot\u00e9k? Top finance: Ro\u010denka finan\u010dn\u00edho a kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu v \u010cR, 2007, pp 17-18. ISSN 1212-4273.||Ministerstvo pro m\u00edstn\u00ed rozvoj. Statistiky z oblasti bytov\u00e9 politiky [online]. Praha: Ministerstvo pro m\u00edstn\u00ed rozvoj. [cit. 201\u201310-26] Available from WWW politiky-%281%29>||RYSKOV\u00c1, S.: Nej\u00fasp\u011b\u0161n\u011bj\u0161\u00ed rok hypote\u010dn\u00edho financov\u00e1n\u00ed. Top finance: Ro\u010denka finan\u010dn\u00edho a kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu v \u010cR, 2004, pp. 15-17. ISSN 1212-4273.||SADIL, J.: St\u00e1le v\u00fdjime\u010dn\u00fd? Top finance: Ro\u010denka finan\u010dn\u00edho a kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu v||\u010cR, 2005, pp. 17-18. ISSN 1212-4273.||SADIL, J.: Potenci\u00e1l pro nov\u00e9 hypot\u00e9ky z\u016fst\u00e1v\u00e1. Top finance: Ro\u010denka finan\u010dn\u00edho a kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu v \u010cR, 2008, pp. 15-16. ISSN 1212-4273.||SADIL, J.: Hypot\u00e9ky: hlavn\u00ed cesta k nov\u00e9mu bydlen\u00ed. Top finance: Ro\u010denka finan\u010dn\u00edho a kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu v \u010cR, 2009, pp. 15-16. ISSN 1212-4273.||SADIL, J.: Rok 2009 nebyl \u00fapln\u00fdm zklam\u00e1n\u00edm. Top finance: Ro\u010denka finan\u010dn\u00edho a kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu v \u010cR, 2010, pp. 15-16. ISSN 1212-4273.||SADIL, J.: Hypote\u010dn\u00ed trh po dvou letech op\u011bt sm\u011b\u0159uje k r\u016fstu. Top finance: Ro\u010denka finan\u010dn\u00edho a kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu v \u010cR, 2011, pp. 15-16. ISSN 1212-4273.||Specialist\u00e9, [online]. Praha: Hypote\u010dn\u00ed banka, a.s., 2006 [cit. 2011\u201310-10]. V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1va 2006, pp. 17-19. Available from WWW:||w SYS \/FileStorage\/download\/vyrocni- zpravy1\/VZ%20Hypotecni%20banka%202006%20%28CJ%29.pdf>||Specialist\u00e9 2007, [online]. Praha: Hypote\u010dn\u00ed banka, a.s., 2007 [cit. 2011\u201310-10]. V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1va 2007, pp. 17-19. Available from WWW:||w SYS \/FileStorage\/download\/vyrocni- zpravy1\/Hypotecni_banka_VZ07_FULL_CZ.pdf>||Specialist\u00e9 \u00b408, [online]. Praha: Hypote\u010dn\u00ed banka, a.s., 2008 [cit. 2011\u201310-10]. V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1va 2008, pp. 11-13. Available from WWW:||w SYS \/FileStorage\/download\/vyrocni-zpravy1\/09- 04-28-Hypotecni_banka_VZ08.pdf>","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Situace na hypote\u010dn\u00edm trhu v letech 2004 - 2011, p\u0159\u00edpad \u010cesk\u00e9 republiky","title_de":"Die Situation auf dem Hypothekenmarkt zwischen 2004 und 2011, der Fall Tscheschische Republik","title_en":"Situation on the mortgage market of the Czech Republic in years 2004\u20132011","title_pl":"Sytuacja na rynku kredyt\u00f3w hipotecznych w Czechach w latach 2004-2011","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"16","citation_spage":"7","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_01.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21680"},{"id":"21681","collection":"15240\/21163","authors":"Barto\u0161ov\u00e1, Monika; Vondr\u00e1\u010dkov\u00e1, Marie","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"K ochran\u011b \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed slou\u017e\u00ed velk\u00e1 \u0159ada environment\u00e1ln\u00edch n\u00e1stroj\u016f, a\u0165 ji\u017e z\u00e1konn\u00fdch \u010di dobrovoln\u00fdch. C\u00edlem \u010dl\u00e1nku je definovat environment\u00e1ln\u00ed politiku \u010cR, klasifikovat jej\u00ed n\u00e1stroje a podrobn\u011bji se zam\u011b\u0159it na n\u011bkter\u00e9 z nich. Nejprve \u010dl\u00e1nek klasifikuje environment\u00e1ln\u00ed politiku st\u00e1tu z hlediska dokumentu o St\u00e1tn\u00ed politice \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed \u010cR a vyjmenov\u00e1v\u00e1 environment\u00e1ln\u00ed n\u00e1stroje, kter\u00e9 dokument stanovuje. D\u00e1le se \u010dl\u00e1nek zam\u011b\u0159uje na zhodnocen\u00ed dosavadn\u00edho pr\u016fb\u011bhu Ekologick\u00e9 da\u0148ov\u00e9 reformy, jako jednoho z n\u00e1stroj\u016f ovliv\u0148uj\u00edc\u00edch \u017eivotn\u00ed prost\u0159ed\u00ed v r\u00e1mci environment\u00e1ln\u00ed politiky st\u00e1tu. V posledn\u00ed \u010d\u00e1sti se \u010dl\u00e1nek podrobn\u011bji zab\u00fdv\u00e1 environment\u00e1ln\u00edm \u00fa\u010detnictv\u00edm, jako dobrovoln\u00fdm n\u00e1strojem st\u00e1tn\u00ed politiky \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed a to jak z mikroekonomick\u00e9ho hlediska, tak z hlediska makroekonomick\u00e9ho.","abstract_de":"Um die Umwelt zu erhalten, m\u00fcssen wir die negativen Umweltauswirkungen identifizieren und kontrollieren und auch vermeiden. F\u00fcr den Umweltschutz gibt es viele Instrumente, nicht nur gesetzliche, sondern auch freiwillige. Das Ziel des Artikels ist es, die Umweltpolitik der Tschechischen Republik zu definieren, ihre Instrumente zu klassifizieren und manche im Detail zu beschreiben. Am Anfang erkl\u00e4rt der Artikel die Staatsumweltpolitik aus der Sicht des Dokuments \u201eDie Staatsumweltpolitik der Tschechischen Republik\u201c und z\u00e4hlt die Instrumente auf, die das Dokument festsetzt. Weiter beschreibt der Artikel die Bewertung des \u00f6kologischen und steuerlichen Reformprozesses als ein Instrument, das die Umwelt im Rahmen der Umweltpolitik beinflusst. Im letzten Teil konzentriert sich der Artikel im Detail auf die Umweltbuchhaltung als eines der freiwilligen Instrumente der Umweltstaatspolitik aus makro- und mikrowirtschaflicher Sicht.","abstract_en":"Various legal and voluntary types of environmental tools are used for environmental protection. This article aims at defining the environmental policy of the Czech Republic, classifying its tools and focusing on some of them in depth. First, the article classifies the environmental policy from the point of view of the National Policy on environment and it lists the environmental tools listed in the National Policy document. The other part is focused on the appraisal of the ecological tax reform up to now as one of the tools influencing the environment within the environmental policy of the state. In the final part the article focuses on the environmental accounting in more detail, as a voluntary instrument of the state environmental policy.","abstract_pl":"Do cel\u00f3w ochrony \u015brodowiska s\u0142u\u017cy wiele narz\u0119dzi \u015brodowiskowych, wynikaj\u0105cych z przepis\u00f3w prawa lub podejmowanych dobrowolnie. Celem artyku\u0142u jest zdefiniowanie polityki \u015brodowiskowej RCz, klasyfikacja jej narz\u0119dzi oraz szczeg\u00f3\u0142owa analiza niekt\u00f3rych spo\u015br\u00f3d nich. W pierwszej kolejno\u015bci w artykule zklasyfikowano polityk\u0119 \u015brodowiskow\u0105 pa\u0144stwa z punktu widzenia dokumentu Pa\u0144stwowej Polityki \u015arodowiskowej RCz oraz wymieniono narz\u0119dzia \u015brodowiskowe wskazane w tym dokumencie. Nast\u0119pnie skupiono si\u0119 na ocenie dotychczasowego przebiegu Ekologicznej Reformy Podatkowej, b\u0119d\u0105cej jednym z narz\u0119dzi wp\u0142ywaj\u0105cych na \u015brodowisko naturalne w ramach polityki \u015brodowiskowej pa\u0144stwa. W ostatniej cz\u0119\u015bci artyku\u0142u przedstawiono szczeg\u00f3\u0142owo rachunkowo\u015b\u0107 \u015brodowiskow\u0105, b\u0119d\u0105c\u0105 dobrowolnym narz\u0119dziem pa\u0144stwowej polityki \u015brodowiskowej, ujmuj\u0105c j\u0105 zar\u00f3wno w aspekcie mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"12 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_02","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Principy a harmonogram ekologick\u00e9 da\u0148ov\u00e9 reformy [online]. Praha: M\u017dP \u010cR, 2002. [cit. 2011-09-20]. Dostupn\u00fd z www: w||cz\/principy_harmonogram\/$FILE\/OEN-Koncepce-20070104.pdf>||Ekologick\u00e1 da\u0148ov\u00e1 reforma [online]. Praha: Hnut\u00ed duha, 2008. [cit. 2011-09-28]. Dostupn\u00fd z www:||Ecological tax reform [online]. Bonn, Institute for European Environmental Policy, 2005. [cit. 2011-10-21]. Dostupn\u00e9 z www:||V\u00fdsledky da\u0148ov\u00e9ho \u0159\u00edzen\u00ed 2010, 2009, 2008 [online]. Praha: Celn\u00ed spr\u00e1va \u010cR, 2011. [cit. 2011-09-28]. Dostupn\u00e9 z www:||vysledky-celniho-a-danoveho- rizeni.aspx>||\u010cSSZ: pojistn\u00e9 na soci\u00e1ln\u00ed zabezpe\u010den\u00ed se da\u0159\u00ed vyb\u00edrat \u00fasp\u011b\u0161n\u011b [online]. Praha: \u010cSSZ, 2011. [cit. 2011-09-28]. Dostupn\u00fd z www: m||tiskove-zpravy\/tiskove-zpravy-2011\/cssz-pojistne-na-socialni-zabezpeceni-se-dari- vybirat-uspesne.htm>||Da\u0148ov\u00e1 statistika za roky 2005-2009 [online]. Praha: MF\u010cR, 2011. [cit. 2011-09-28].||Dostupn\u00e9 z www: f||statistika.html>||St\u00e1tn\u00ed politika \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed [online]. Praha M\u017dP \u010cR, 2001. [cit. 2011-09-29]. Dostupn\u00e9 z pub2.nsf\/$pid\/MZPMSFHW5QFD\/$FILE\/statni_politika_zp.pdf >||BARTELMUS, P., STAHMER, C., TONGEREN, J. Integrated environmental and economic accounting: framework for a SNA satellite system. Review of Income and Wealth, vol. 37, iss. 2, pages 111-148. June 1991. ISSN: 1475-4991.||System of Environmnetal-Economic accounts (SEEA) [online]. New York, United Nations Publications Board, 2011. [cit. 2011-09-12]. Dostupn\u00e9 z >||HYR\u0160LOV\u00c1, J. Vyu\u017eit\u00ed environment\u00e1ln\u00edho mana\u017eersk\u00e9ho \u00fa\u010detnictv\u00ed na podporu rozhodovac\u00edch proces\u016f v podniku [online]. Praha M\u017dP \u010cR, 2005. [cit. 2011-09-11].||z||C125708B001BA67A\/$file\/planeta7_web.pdf>||Metodick\u00fd pokyn pro zav\u00e1d\u011bn\u00ed environment\u00e1ln\u00edho mana\u017eersk\u00e9ho \u00fa\u010detnictv\u00ed 2002[online]. Praha M\u017dP \u010cR, 2002. [cit. 2011-08-31]. Dostupn\u00fd z www:||H\u0158EB\u00cd\u010cEK, J., KONKRMENT, L. Standardizace environment\u00e1ln\u00edho reporting v \u010cesk\u00e9 republice. Environment\u00e1ln\u00ed \u00fa\u010detnictv\u00ed na mikroekonomick\u00e9 \u00farovni, vol. 15, iss. 2\/2006, pages 5-9. 2006. ISSN: 1801-6898.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Environment\u00e1ln\u00ed politika \u010cR","title_de":"Umweltpolitik","title_en":"Environmental policy of the Czech republic","title_pl":"Polityka \u015brodowiskowa Republiki czeskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"28","citation_spage":"17","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_02.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21681"},{"id":"21682","collection":"15240\/21163","authors":"Becelewska, Daniela","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Tento \u010dl\u00e1nek obsahuje \u00favahy o pot\u0159eb\u011b podpo\u0159it soci\u00e1ln\u00ed dobrovolnictv\u00ed pro seniory. Autor zkoum\u00e1, do jak\u00e9 m\u00edry se situace zm\u011bnila k podpo\u0159e m\u00edstn\u00ed akce dobrovoln\u00edk\u016f pro seniory, v posledn\u00edch p\u011bti letech v podoblasti Jelen\u00ed Hora. Odvol\u00e1v\u00e1 se zde na vlastn\u00ed pozorov\u00e1n\u00ed nabran\u00e1 b\u011bhem \u00fa\u010dasti na konferenci, kterou po\u0159\u00e1daj\u00ed Euroregionu Nisa a vysok\u00e1 \u0161kola ve Zho\u0159elci (G\u00f6rlitz) v roce 2006. Autorka a studenti KPSW srovn\u00e1vaj\u00ed sou\u010dasn\u00e9 situace s t\u00edmto. Na tomto z\u00e1klad\u011b autorka p\u0159edkl\u00e1d\u00e1 posouzen\u00ed probl\u00e9mu a uv\u00e1d\u00ed p\u0159\u00edklady n\u00e1vrh\u016f, jak l\u00e9pe zapojit m\u00edstn\u00ed prost\u0159ed\u00ed, na takov\u00e9 akce pro seniory v subregionu Jelenia Gora.","abstract_de":"Dieser Artikel stellt \u00dcberlegungen \u00fcber die Notwendigkeit einer sozialen Unterst\u00fctzung der Freiwilligenarbeit f\u00fcr \u00e4ltere Menschen an. Die Autorin untersucht, inwieweit sich die Situation um lokale Aktionen f\u00fcr Senioren in den letzten f\u00fcnf Jahren in der Subregion Jelenia Gora hinsichtlich Unterst\u00fctzung ge\u00e4ndert hat. Sie bezieht sich hier auf eigene Beobachtungen, die sie w\u00e4hrend der Teilnahme an der von der Euroregion Nei\u00dfe und der Hochschule G\u00f6rlitz organisierten Konferenz 2006 angestellt hat. Die Autorin stellt mit Hilfe von Studenten der KPSW einen Vergleich mit der gegenw\u00e4rtigen Situation an. Auf dieser Basis stellt die Autorin eine Bewertung des Problems vor und gibt Beispiele f\u00fcr Vorschl\u00e4ge f\u00fcr eine bessere Einbindung der lokalen Umgebung f\u00fcr eine solche Aktion f\u00fcr Senioren in der Subregion.","abstract_en":"This article presents reflections on the need to support the social volunteering for older people. The author examines the extent to which this support has changed in the past five years in the region of Jelenia Gora. She refers here to her own observations made during participation in the conference organized by the Euroregion Neisse and Hochschule in G\u00f6rlitz in 2006. These observations are confronted with the results of a survey carried out by students of KPSW in Jelenia Gora. On this basis, the author presents an assessment of the problem and gives examples of suggestions on how to better involve the local environment in such actions aimed at senior citizens in the region of Jelenia Gora.","abstract_pl":"Artyku\u0142 analizuje, w jakim zakresie zmieni\u0142a si\u0119 sytuacja wspierania lokalnych dzia\u0142a\u0144 woluntarnych wobec senior\u00f3w, w ci\u0105gu ostatnich pi\u0119ciu lat w subregionie jeleniog\u00f3rskim. Autorka odwo\u0142uje si\u0119 tu do w\u0142asnych spostrze\u017ce\u0144, poczynionych w czasie uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez Euregion Nysa i Hochschule w G\u00f6rlitz w 2006 r. Spostrze\u017cenia te konfrontuje z obecnie przeprowadzon\u0105 lustracj\u0105 tego zagadnienia, przez student\u00f3w KPSW w Jeleniej G\u00f3rze. Na tej podstawie dokonuje ocen\u0119 tego problemu i podaje przyk\u0142adowe propozycje, w jaki spos\u00f3b mo\u017cna bardziej zaanga\u017cowa\u0107 \u015brodowisko lokalne do aktywniejszych dzia\u0142a\u0144 na rzecz senior\u00f3w w subregionie.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_03","lang_iso":"pl","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BECELEWSKA D. Motywy podejmowania spontanicznej pracy woluntarnej, w:||\u201eWychowanie na co dzie\u0144\u201d nr 6. 2004.||BECELEWSKA D. Wybi\u00f3rczy wolontariat, Problemy Opieku\u0144czo - Wychowawcze nr 7. 2008||BECELEWSKA D. Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, \u015al\u0105sk, Katowice. 2005.||BOCHE\u0143SKA-SEWERYN M., KLUZOWA K. Wolontariat parafialny, 2005.||KROMOLICKA, B. Wolontariat w obszarze humanistycznych wezwa\u0144 opieku\u0144czych, Toru\u0144, Akapit. 2005.||KUKLA Dr. Wsp\u00f3\u0142czesny wolontariat w pomocy rodzinie, w: S. Czarnecka||MIROWSKA, M., R. MAJER, (red.), Rodzina w lokalnym systemie pracy spo\u0142ecznej, Cz\u0119stochowa. 2005.||SOWI\u0143SKI, J. W poszukiwaniu idea\u0142u osobowo\u015bci wolontariusza, 2005.||KROMOLICKA, B. Wolontariat w obszarze humanistycznych wezwa\u0144 opieku\u0144czych, Toru\u0144, Akapit. 2005.||ST\u0118PIE\u0143, B. Potrzeby cz\u0142owieka, starego w \u015brodowisku, w: (red.). 2004.||KRZYSZKOWSKI J., MAJERA R. Problemy spo\u0142eczne, pomoc spo\u0142eczna, praca socjalna: wymiar polski i europejski, Cz\u0119stochowa. 2004.||Ustawa z dn.24.04.2003 r. o dzia\u0142alno\u015bci po\u017cytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873.||W\u00d3DZ K. Praca socjalna w \u015brodowisku zamieszkania, \u015al\u0105sk, Katowice. 1998.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"\u00davahy o dobrovolnictv\u00ed pro seniory","title_de":"Reflections on Volunteering f\u00fcr \u00e4ltere Menschen","title_en":"Reflections on volunteering for older people","title_pl":"Refleksje nad wolontariatem dla senior\u00f3w","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"36","citation_spage":"29","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_03.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21682"},{"id":"21683","collection":"15240\/21163","authors":"D\u011bdkov\u00e1 Jaroslava; Honz\u00e1kov\u00e1, Iveta; Myslivcov\u00e1, Sv\u011btlana","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Ekonomick\u00e1 pozice Libereck\u00e9ho kraje je siln\u011b ovlivn\u011bna geografickou bl\u00edzkost\u00ed sousedn\u00edch st\u00e1t\u016f (SRN a Polsko). To se dot\u00fdk\u00e1 ne jenom mo\u017enost\u00ed spolupr\u00e1ce firem na obou stran\u00e1ch hranic, ale i n\u00e1kupn\u00ed turistiky. V r\u00e1mci pohrani\u010dn\u00edho regionu lze denn\u011b pozorovat n\u00e1v\u0161t\u011bvn\u00edky ze sousedn\u00edch zem\u00ed. Tyto n\u00e1v\u0161t\u011bvn\u00edky lze potkat v n\u00e1kupn\u00edch st\u0159edisc\u00edch, rekrea\u010dn\u00edch z\u00f3n\u00e1ch, z\u00e1bavn\u00edch podnic\u00edch, p\u0159i sportovn\u00edch ud\u00e1lostech apod. \u010cl\u00e1nek popisuje d\u00edl\u010d\u00ed v\u00fdsledky prim\u00e1rn\u00edho v\u00fdzkumu chov\u00e1n\u00ed z\u00e1kazn\u00edk\u016f v \u010desko-n\u011bmeck\u00e9 \u010d\u00e1sti Euroregionu Neisse- Nisa \u2013 Nysa. Hlavn\u00edm c\u00edlem v\u00fdzkumu bylo poznat n\u00e1kupn\u00ed chov\u00e1n\u00ed v \u010desko \u2013 n\u011bmeck\u00e9 \u010d\u00e1sti ERN a analyzovat p\u0159\u00edpadn\u00e9 odli\u0161nosti. Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek se v\u011bnuje d\u00edl\u010d\u00edmu c\u00edli \u2013 zji\u0161t\u011bn\u00ed d\u016fvod\u016f n\u00e1v\u0161t\u011bvy \u010desko-n\u011bmeck\u00e9ho pohrani\u010d\u00ed a hlavn\u00edho motivu cesty respondent\u016f do zahrani\u010d\u00ed.","abstract_de":"Die wirtschaftliche Situation des Bezirks Liberec wird stark durch die N\u00e4he der Nachbarl\u00e4nder BRD und Polen beeinflusst. Das betrifft nicht nur die M\u00f6glichkeiten der Zusammenarbeit der Unternehmen beiderseits der Grenze, sondern auch die Einkaufstouristik. Im Rahmen der Grenzregion kann man Vielzahl der Besucher aus den Nachbarl\u00e4ndern beobachten. Diesen Besuchern kann man in Einkaufszentren, Erholungs- und Vergn\u00fcgungseinrichtungen, bei Sportveranstaltungen usw. begegnen. Sie tragen wesentlich zur regionalen Wirtschaft bei, deshalb ist es n\u00f6tig, ihnen h\u00f6here Aufmerksamkeit zu widmen. Der Artikel beschreibt die Teilergebnisse der Prim\u00e4rforschung, die auf das Kundenverhalten im Tschechisch-Deutschen Teil der Euroregion Nei\u00dfe-Nisa-Nysa ausgerichtet wurde, d.h. \"auf die Feststellung des Zwecks der Besuche des tschechisch-deutschen Grenzgebiets\".","abstract_en":"The economic position of the Liberec region is highly influenced by geographical proximity of the neighbouring states (Germany and Poland). This closely affects not only the potential of cooperation between companies on both sides of the borders, but also the \"shopping tourism\". We can come across these visitors in shopping centres, recreation areas, entertainment centres, at sports events, etc. The article describes partial results of primary research on the behaviour of customers in the Czech- German part of the Euroregion Neisse - Nisa - Nysa (ERN). The main objective of the research was to identify the purchase behaviour in the Czech-German part of the ERN and analyze relevant dissimilarities. This article deals with a partial objective \u2013 to ascertain reasons for visiting the Czech-German border region.","abstract_pl":"Na ekonomiczn\u0105 pozycj\u0119 Kraju Libereckiego ma mocny wp\u0142yw geograficzna blisko\u015b\u0107 s\u0105siednich pa\u0144stw (Republiki Federalnej Niemiec i Polski). Dotyczy to nie tylko mo\u017cliwo\u015bci wsp\u00f3\u0142pracy przedsi\u0119biorstw po obu stronach granicy, ale r\u00f3wnie\u017c tzw. turystyki zakupowej. W ramach regionu przygranicznego ka\u017cdego dnia obserwuje si\u0119 znacz\u0105c\u0105 liczb\u0119 odwiedzaj\u0105cych z kraj\u00f3w s\u0105siednich. Osoby te mo\u017cna spotka\u0107 w galeriach handlowych, o\u015brodkach rekreacyjnych i rozrywkowych, na imprezach sportowych itp. Artyku\u0142 przedstawia cz\u0119\u015bciowe wyniki bada\u0144 zachowa\u0144 klient\u00f3w w czesko \u2013 niemieckiej cz\u0119\u015bci Euroregionu Neisse \u2013 Nisa \u2013 Nysa. G\u0142\u00f3wnym celem bada\u0144 by\u0142o poznanie zachowa\u0144 zakupowych w czesko \u2013 niemieckiej cz\u0119\u015bci euroregionu oraz analiza istniej\u0105cych r\u00f3\u017cnic. Niniejszy artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest jednemu z cel\u00f3w prowadzonych bada\u0144 \u2013 zidentyfikowaniu powod\u00f3w odwiedzin czesko \u2013 niemieckim pograniczu i g\u0142\u00f3wnych motyw\u00f3w wyjazd\u00f3w respondent\u00f3w za granic\u0119.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_04","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"HORSK\u00c1, E. a KOL. Eur\u00f3psky spotrebite\u013e a spotrebite\u013esk\u00e9 spr\u00e1vanie.1.vyd. Nitra,||SPU Nitra, 2009, ISBN 978-80-552-0318-8||D\u011aDKOV\u00c1, J. a kol. Anal\u00fdza n\u00e1kupn\u00edho chov\u00e1n\u00ed v \u010desko-n\u011bmeck\u00e9 \u010d\u00e1sti Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, 2010, Liberec:IKA, ISBN 978-80-7372-593-8||SCHIFFMAN, L. G., KANUK, LAZAR, L. N\u00e1kupn\u00ed chov\u00e1n\u00ed. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2004, ISBN 80-251-0094-4.||VYSEKALOV\u00c1, J. Psychologie spot\u0159ebitele, Jak z\u00e1kazn\u00edci nakupuj\u00ed, Grada Publishing,||Praha, 2004, ISBN 80-247-0393-9||KOUDELKA, J. Spot\u0159ebn\u00ed chov\u00e1n\u00ed a marketing, ISBN 80-7169-372-3, 1.vyd. Praha:||Grada Publishing, 1997, ISBN 80-7169-372-3||BUDAJ, P. The Management Cycle and Quality in Social Services. In: SRAGA, M.: La science et la formation du troisi\u00e9me mill\u00e9naire. Fribourg - Suisse: Association Internationale Sciences, \u00c9ducation, Cultures, Traditions, 2010.||ISBN 978-2-9700716-8-6||\u0160RON\u011aK, I. Kultura v mezin\u00e1rodn\u00edm podnik\u00e1n\u00ed. 1.vyd. Praha: Grada, 2001, ISBN 80- 247-0012-3||POLIA\u010cIKOV\u00c1, E. - MUSOV\u00c1, Z. 2010. Environmental and Social impacts of the entry and the working of distribution chains on the business net., ARAD -||RUMUNSKO, pp.56-60, ISBN 1584-2339||STARZYCZN\u00c1, H.Vybran\u00e9 aspekty internacionalizace vnit\u0159n\u00edho obchodu v teoretick\u00fdch p\u0159\u00edstupech a v empirick\u00fdch zkoum\u00e1n\u00ed v \u010desk\u00e9 republice v obdob\u00ed transformace, E+M, pp.115-130. 1\/2010, ISSN 1212-3609||LUKA\u010cOVI\u010cOV\u00c1, Zuzana - MIKLO\u0160\u00cdK, Andrej. Mo\u017enosti budovania vz\u0165ahov so z\u00e1kazn\u00edkmi v malej firme. In Aktu\u00e1lne v\u00fdzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedeck\u00e9 state z medzin\u00e1rodn\u00e9 vedeck\u00e9 podujatie, Bratislava : Vydavate\u013estvo EKON\u00d3M EU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8||HES, A. a KOL. Chov\u00e1n\u00ed spot\u0159ebitele p\u0159i n\u00e1kupu potravin, Praha: Alfa Nakladatelstv\u00ed, 2009, ISBN 978-8087197-20-2||MORGENSTEIN, M., STRONGIN, H. Modern retailing, Management Principles and Practices, Regents, Prentice Hall, 1992, ISBN 0-13-588120-X||BENE\u0160, O. a KOL. Okresy v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa- grafy, kartogramy.1.vyd. Euroregion Nisa region\u00e1ln\u00ed sdru\u017een\u00ed. 2009.Dostupn\u00e9 z: y_kartogramy\/$File\/EUROREGION.pdf","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Chov\u00e1n\u00ed spot\u0159ebitel\u016f v \u010desko-n\u011bmeck\u00e9 \u010d\u00e1sti Euroregionu Neisse- Nisa \u2013 Nysa","title_de":"Ergebnisse der Forschung - das Verhalten der Verbraucher im tschechisch-deutschen Teil der Euroregion Neisse- Nisa \u2013 Nysa","title_en":"Consumer behavior in the Czech - German part of the Euroregion Neisse \u2013 Nisa \u2013 Nysa","title_pl":"Zachowanie konsument\u00f3w w czesko-niemieckiej cz\u0119\u015bci Euroregionu Neisse-Nisa\u2013Nysa","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"45","citation_spage":"37","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_04.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21683"},{"id":"21684","collection":"15240\/21163","authors":"Hyblerov\u00e1, \u0160\u00e1rka","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Evropsk\u00e1 komise se ji\u017e n\u011bkolik let sna\u017e\u00ed o postupnou integraci evropsk\u00fdch trh\u016f s hypote\u010dn\u00edmi \u00fav\u011bry; tuto aktivitu spat\u0159uje jako prioritn\u00ed pro efektivn\u011bj\u0161\u00ed fungov\u00e1n\u00ed finan\u010dn\u00edho syst\u00e9mu Evropsk\u00e9 unie i pro hospod\u00e1\u0159stv\u00ed EU jako takov\u00e9. D\u016fvodem je relativn\u011b vysok\u00fd objem neuhrazen\u00fdch z\u016fstatk\u016f hypote\u010dn\u00edch \u00fav\u011br\u016f na bydlen\u00ed v zem\u00edch EU, kter\u00fd p\u0159edstavuje cca 50% HDP EU. V\u00fdsledkem integra\u010dn\u00edch snah bylo v roce 2007 zve\u0159ejn\u011bn\u00ed tzv. White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets. Tento dokument shrnuje opat\u0159en\u00ed ke zlep\u0161en\u00ed efektivnosti a konkurenceschopnosti trh\u016f EU s hypote\u010dn\u00edmi \u00fav\u011bry na bydlen\u00ed. Dokument byl v\u0161ak diskutov\u00e1n a n\u00e1sledn\u011b schv\u00e1len v dob\u011b, kdy nikdo nep\u0159edpokl\u00e1dal krizov\u00fd v\u00fdvoj v oblasti hypote\u010dn\u00edho \u00fav\u011brov\u00e1n\u00ed a n\u00e1slednou reakci finan\u010dn\u00edch trh\u016f.","abstract_de":"Die Europ\u00e4ische Kommission bem\u00fcht sich seit einigen Jahren um eine schrittweise Integration des Europ\u00e4ischen Hypothekarkreditmarktes; diese Aktivit\u00e4t wird als Priorit\u00e4t f\u00fcr eine gr\u00f6\u00dfere Effizienz des EU-Finanzsystems und auch f\u00fcr die EU-Gesamtwirtschaft betrachtet. Der Grund daf\u00fcr besteht in einem relativ hohen Volumen der ausstehenden Hypothekarkredite f\u00fcr private Wohnbauten in den EU-L\u00e4ndern, das fast 50 % des BIP der EU betr\u00e4gt. Aufgrund dieser Bem\u00fchungen wurde das sog. Wei\u00dfbuch \u00fcber die Integration der EU- Hypothekarkreditm\u00e4rkte ver\u00f6ffentlicht. Dieses Dokument fasst die Ma\u00dfnahmen f\u00fcr Verbesserung der Effizienz und Wettbewerbes der EU-Hypothekarkreditm\u00e4rkte zusammen. Das Dokument wurde jedoch diskutiert und nachstehend zu einer Zeit verabschiedet, als die Krisenentwicklung im Bereich der Hypothekarkredite und nachfolgende Reaktion der Finanzm\u00e4rkte nicht zu erwarten war.","abstract_en":"The European Commission has been seeking to gradually integrate the European mortgage credit markets for several years; the Commission considers this activity as a priority for more efficient functioning of the European Union (EU) financial system. The reason is a relatively high volume of not repaid balances of mortgage loans on housing in the EU member countries, which represents approximately 50 % of the EU GDP. The result of these efforts was a publication of so called White Paper on the Integration of the EU Mortgage Credit Markets in 2007. This document summarizes the measures for improving efficiency and competitiveness of the EU mortgage credit markets. However, the document was discussed and consequently accepted at the time when nobody assumed the critical development in the area of mortgage credit financing and the subsequent reaction of financial markets.","abstract_pl":"Komisja Europejska od kilku lat podejmuje proby stopniowej integracji europejskiego rynku kredyt\u00f3w hipotecznych; uwa\u017ca t\u0119 dzia\u0142alno\u015b\u0107 za priorytet efektywniejszego funkcjonowania systemu finansowego Unii Europejskiej, a tym samym i gospodarki UE. Przyczyn\u0105 jest wielko\u015b\u0107 niesp\u0142aconych kredyt\u00f3w hipotecznych na zakup mieszka\u0144 w krajach UE, kt\u00f3re stanowi\u0105 oko\u0142o 50 % PKB UE. Wynikiem tych dzia\u0142a\u0144 by\u0142o opublikowanie w roku 2007 tzw. White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets. Dokument ten zawiera propozycje \u015brodk\u00f3w wspieraj\u0105cych popraw\u0119 efektywno\u015bci i zdolno\u015bci konkurencyjnej rynk\u00f3w UE w dziedzinie kredyt\u00f3w hipotecznych na zakup mieszka\u0144. Dokument ten by\u0142 omawiany i zatwierdzony w czasie, kiedy nikt nie oczekiwa\u0142 kryzysu na rynku kredyt\u00f3w hipotecznych i nast\u0119pnej reakcji rynku finansowego.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_05","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"The Costs and Benefits of Integration of EU Mortgage Markets, Report for European Commission, DG-Internal Market and Services [online]. London: London Economics. [cit. 2010-09-01]. Available from WWW:||||ECB. Financial Integration in Europe. [online]. 2011. [cit. 2011-03-26]. Available from WWW:||||European Commission. Green Paper on Mortgage Credit [online]. 2005. [cit. 2009-11- 08]. Available from WWW: ||European Commission. White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets [online]. 2007. [cit. 2010-09-25]. Available from WWW: ||European Mortgage Federation [online]. 2011. [cit. 2011-03-26]. Available from WWW: ||European Mortgage Federation. HYPOSTAT 2009 A review of europe\u2019s mortgage and housing markets. [online]. 2010. [cit. 2011-03-28]. Available from WWW:||||Features of mortgage contracts in the Euro Area. Monthly Bulletin ECB [online].||November, 2004. [cit. 2011-03-22]. Available from WWW: ||The Integration of the EU Mortgage Credit Markets, Report by the Forum Group on Mortgage Credit [online]. Brusel: The Forum Group on Mortgage Credit, 2004. [cit. 2010-08-30]. Available from WWW:||||M\u00da\u010cKOV\u00c1, V. Hypot\u00e9ky v Eur\u00f3pe [online]. Bratislava: N\u00e1rodn\u00e1 banka Slovenska, In\u0161tit\u00fat menov\u00fdch a finan\u010dn\u00fdch \u0161t\u00fadi\u00ed, 2000. [cit. 2005-05-10]. Available from WWW:||||National Burelu of Economic Research. [online]. 2011. [cit. 2011-03-26]. Available from WWW: ||Study on the Financial Integration of European Mortgage Markets [online]. London, Brussel: European Mortgage Federation, Mercer Oliver Wyman, 2003. [cit. 2009-05- 02]. Available from WWW: ||SUNEGA, P., MIKESZOV\u00c1, M., LUX M. P\u0159\u00ed\u010diny region\u00e1ln\u00edch nerovnost\u00ed ve finan\u010dn\u00ed dostupnosti bydlen\u00ed v \u010cR. E+M Ekonomie a Management, 2009, Vol. 12, Iss. 2, p. 55- 75. ISSN 1212-3609","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Integrace evropsk\u00e9ho trhu hypote\u010dn\u00edch \u00fav\u011br\u016f","title_de":"Integration des eupop\u00e4ischen Hypothekarkreditmarktes","title_en":"Integration of European mortgage credit markets","title_pl":"Integracja europejskiego rynku kredyt\u00f3w hipotecznych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"53","citation_spage":"46","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_05.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21684"},{"id":"21685","collection":"15240\/21163","authors":"J\u00e1\u010dov\u00e1, Helena; Syrov\u00e1tkov\u00e1, Jaroslava","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 porovn\u00e1v\u00e1n\u00edm p\u0159\u00edstup\u016f k m\u011b\u0159en\u00ed disparit v Evropsk\u00e9 unii a v \u010cesk\u00e9 republice. N\u011bkter\u00e9 zp\u016fsoby ur\u010dov\u00e1n\u00ed disparit jsou spole\u010dn\u00e9 jak v Evropsk\u00e9 unii, tak i v \u010cesk\u00e9 republice, kde se region\u00e1ln\u00ed disparity m\u011b\u0159\u00ed na n\u00e1rodn\u00ed \u00farovni, \u010cesk\u00fdm statistick\u00fdm \u00fa\u0159adem a na krajsk\u00e9 \u00farovni, kde jsou vyu\u017e\u00edv\u00e1ny p\u0159edev\u0161\u00edm region\u00e1ln\u00edm managementem. Na \u00farovni obc\u00ed se v \u010cesk\u00e9 republice dosud disparity nemohly m\u011b\u0159it. V r\u00e1mci v\u00fdzkumn\u00e9ho programu Ministerstva pro m\u00edstn\u00ed rozvoj \u010cR byla vytvo\u0159ena nov\u00e1 Metodika identifikace dynamiky hospod\u00e1\u0159sk\u00e9ho rozvoje obc\u00ed, kter\u00e1 z\u00edskala osv\u011bd\u010den\u00ed \u010d. 03-\u00da\u00daR-259-2011\/01-WD-30-07-1 a kter\u00e1 umo\u017e\u0148uje, aby mohly b\u00fdt disparity m\u011b\u0159eny i na \u00farovni jednotliv\u00fdch obc\u00ed.","abstract_de":"Der Artikel befasst sich mit dem Vergleich einzelner Messverfahren von Disparit\u00e4ten in der Europ\u00e4ischen Union und in der Tschechischen Republik. Einige Bestimmungsverfahren von Disparit\u00e4ten haben sowohl die Europ\u00e4ische Union als auch die Tschechische Republik gemeinsam, wo die regionalen Disparit\u00e4ten auf dem Nationalniveau und von der Tschechischen statistischen Beh\u00f6rde auf dem Bezirksniveau gemessen werden; die Ergebnisse werden dann vor allem vom regionalen Management genutzt. Auf dem Gemeindeniveau konnten die Disparit\u00e4ten in der Tschechischen Republik bis jetzt nicht gemessen werden. Im Rahmen des Forschungsprogramms des Ministeriums f\u00fcr Regionalentwicklung in der \u010cR wurde eine neue Methodik f\u00fcr die Identifizierung der Dynamik der wirtschaftlichen Gemeindeentwicklung geschaffen, die \u00fcber das Zertifikat Nr. 03-\u00da\u00daR-259-2011\/01-WD-30-07-1 verf\u00fcgt. Diese Methodik erm\u00f6glicht die Messung von Disparit\u00e4ten auch auf dem Niveau einzelner Gemeinden.","abstract_en":"The article deals with the issue of comparing the approaches to the measurement of disparities in the European Union and in the Czech Republic. Some methods applied to determine the disparities are common both in the European Union and in the Czech Republic, where regional disparities are measured at the national level (Czech Statistical Office) and the regional level as well, whereas the results are mainly used by the regional management. At the level of municipalities no measurement of disparities could have been carried out so far. Within the scope of the research program of the Ministry for Regional Development of the Czech Republic, a new methodology for the identification of the dynamics of economic development of municipalities was developed. This methodology was certified under the registration number 03-\u00da\u00daR-259-2011\/01-WD-30-07-1 and it allows for the measurement of disparities even at the level of particular municipalities.","abstract_pl":"Artyku\u0142 przedstawia por\u00f3wnanie podej\u015b\u0107 do pomiaru dysproporcji w Unii Europejskiej i Republice Czeskiej. Niekt\u00f3re sposoby okre\u015blenia dysproporcji s\u0105 takie same zar\u00f3wno w Unii Europejskiej, jak r\u00f3wnie\u017c w Republice Czeskiej. W RCz dysproporcje regionalne mierzone s\u0105 na poziomie krajowym przez Czeski Urz\u0105d Statystyczny oraz na poziomie krajskim (wojew\u00f3dzkim), gdzie s\u0105 wykorzystywane przede wszystkim przez w\u0142adze regionu. Do tej pory w Republice Czeskiej nie istnia\u0142y mo\u017cliwo\u015bci pomiaru dysproporcji na poziomie gmin. W ramach programu badawczego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej opracowano now\u0105 metodyk\u0119 identyfikacji dynamiki rozwoju gospodarczego gmin, kt\u00f3ra otrzyma\u0142a \u015bwiadectwo nr 03-\u00da\u00daR-259-2011\/01-WD-30-07-1. Pozwala ona na pomiar dysproporcji r\u00f3wnie\u017c na poziomie poszczeg\u00f3lnych gmin.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_06","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"J\u00c1\u010c, I., PRSKAVCOV\u00c1, M., \u0158EHO\u0158OV\u00c1, P., \u0160VIHOVSK\u00dd, J. Komplexn\u00ed pohled na problematiku region\u00e1ln\u00edch disparit z hlediska municipalit. Issue 1; Liberec: Technical University of Liberec, 2009. Page 23. ISBN 978-80-7372-559-4.||J\u00c1\u010c, I. et al. Jedine\u010dnost obce v regionu. Issue 1; Prague: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-038-6.||J\u00c1\u010cOV\u00c1, H.; SYROV\u00c1TKOV\u00c1, J. Determination of regional differences through selected ratios and proposals of municipal authorities for their reduction. In||III. International Science Conference \u201eKnowledge Society\u201c 2. \u2013 4. 9. 2010. Issue||1; Bulgaria \u2013 Sofia: Knowledge Society Institute, Bulgaria, 2010, page 86 - 90. ISSN 1313-4787.||HU\u010cKA, M. Vznik a p\u0159\u00ed\u010diny \u00fazemn\u00edch nerovnost\u00ed. Working papers N1.\/2007 \u2013 Region\u00e1ln\u00ed disparity (http:\/\/disparity.vsb.cz)||HASPROV\u00c1, O., J\u00c1\u010cOV\u00c1, H., SYROV\u00c1TKOV\u00c1, J. Ekonomick\u00e9 \u010dinnosti obc\u00ed jako faktor region\u00e1ln\u00edch rozd\u00edl\u016f. Issue 1; Liberec: Technical University of Liberec, 2009. Page 22. ISBN 978-80-7372-555-6.||KUTCHERAUER, A. et al. Region\u00e1ln\u00ed disparity. Disparity v region\u00e1ln\u00edm rozvoji zem\u011b, jejich pojet\u00ed, identifikace a hodnocen\u00ed. Issue 1; Ostrava: Mining University - Technical University of Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2335-5.||NUTS [online]. ABC o Evropsk\u00e9j \u00fanii [cit. 2011-03-28]. Available on the website:||.||SKOKAN, K. PS1 Komparace region\u00e1ln\u00edch disparit ve vybran\u00fdch zem\u00edch st\u0159edn\u00ed Evropy. [P\u0159\u00edpadov\u00e1 studie]. WD-55-07-1 Region\u00e1ln\u00ed disparity v \u00fazemn\u00edm rozvoji \u010cR \u2013 jejich vznik, identifikace a eliminace [online]. Ostrava: Mining University - Technical University of Ostrava, 2009. [cit.2011-21-05]. Available on the website:||.||SKOKAN, K. Region\u00e1ln\u00ed disparity a soudr\u017enost v zem\u00edch V4 [online]. Ostrava: Mining University - Technical University of Ostrava, 2010 [cit. 2011-21-05]. Available on the website: .||Regional Policy [online]. European Union Portal [cit. 2011-03-28]. Available on the website: .||RYDVALOV\u00c1, P., \u017dI\u017dKA, M. Konkurenceschopnost a jedine\u010dnost obce. Issue 1; Liberec: Technical University of Liberec, 2008. page 11. ISBN 978-80-7372- 423-8.||RYDVALOV\u00c1, P., \u017dI\u017dKA, M. Metodika identifikace dynamiky hospod\u00e1\u0159sk\u00e9ho rozvoje obc\u00ed. Issue 1; Liberec: Technical University of Liberec, 2011. Page 24. ISBN 978-80- 7372- 761-1.||Act No. 248\/2000 Coll., on the Support of Regional Development.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Ur\u010dov\u00e1n\u00ed region\u00e1ln\u00edch rozd\u00edl\u016f v \u010cesk\u00e9 republice a v Evropsk\u00e9 unii","title_de":"Die Bestimmung der regionalen Unterschiede in der Tschechischen Republik und in der Europ\u00e4ischen Union","title_en":"Determination of regional disparities In the Czech republic and in the European union","title_pl":"Okre\u015blanie dysproporcji regionalnych w Republice czeskiej i Unii europejskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"63","citation_spage":"54","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_06.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21685"},{"id":"21686","collection":"15240\/21163","authors":"Jind\u0159ichovsk\u00e1, Irena; Pe\u0161kov\u00e1, Radka; Funkov\u00e1, Ivana; Nesl\u00e1dkov\u00e1, Eva","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Tento \u010dl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 hodnocen\u00edm efektivnosti specifick\u00e9 \u010d\u00e1sti \u010desk\u00e9ho zdravotnictv\u00ed. Zdravotnictv\u00ed je specifick\u00fd obor. Proto jsou n\u00e1stroje a p\u0159\u00edstupy k m\u011b\u0159en\u00ed jeho efektivnosti rovn\u011b\u017e speci\u00e1ln\u00ed. Tento \u010dl\u00e1nek \u010d\u00e1ste\u010dn\u011b \u010derp\u00e1 ze zahrani\u010dn\u00edch zku\u0161enost\u00ed a p\u0159edstavuje dva p\u0159\u00edstupy k m\u011b\u0159en\u00ed efektivnosti na p\u0159\u00edklad\u011b komparace dvou \u010desk\u00fdch fakultn\u00edch nemocnic. \u010cl\u00e1nek se nejprve zab\u00fdv\u00e1 syst\u00e9mem financov\u00e1n\u00ed, posl\u00e9ze finan\u010dn\u00edmi ukazateli m\u011b\u0159en\u00ed efektivnosti a nakonec tak\u00e9 nefinan\u010dn\u00edmi indik\u00e1tory. Uveden\u00e9 p\u0159\u00edpadov\u00e9 studie ukazuj\u00ed, \u017ee oba zp\u016fsoby m\u011b\u0159en\u00ed jsou nezbytn\u00e9 k posti\u017een\u00ed komplexn\u00edho prost\u0159ed\u00ed a r\u016fznorod\u00fdch aktivit zdravotnick\u00e9ho syst\u00e9mu. Nav\u00edc je kombinace obou metod u\u017eite\u010dn\u00e1, proto\u017ee poskytuje detailn\u011bj\u0161\u00ed obr\u00e1zek o m\u011b\u0159en\u00ed efektivnosti.","abstract_de":"Dieser Artikel befasst sich mit der Bewertung der Effektivit\u00e4t von spezifischen Teilen des tschechischen Gesundheitswesens. Das Gesundheitswesen ist eine besondere Disziplin. Deshalb sind die Instrumente und Ans\u00e4tze zum Messen ihrer Wirksamkeit auch etwas Besonderes. Dieser Artikel basiert teilweise auf internationaler Erfahrung und stellt zwei Arten der Messungen der Wirksamkeit anhand des Vergleichs von zwei tschechischen Kliniken vor. Der Artikel beschreibt zuerst das Finanzierungssystem, dann Messung der Wirksamkeit mit finanziellen Indikatoren und schlie\u00dflich auch mit nicht-finanziellen Indikatoren. Diese Beispielstudien zeigen, dass beide Messmethoden zum Erfassen des komplexen Umfeldes und vielf\u00e4ltigen Aktivit\u00e4ten des Gesundheitssystems notwendig sind. Dar\u00fcber hinaus erweist sich die Kombination der beiden Methoden als n\u00fctzlich, da sie ein detaillierteres Bild der Messung der Effektivit\u00e4t anbietet.","abstract_en":"This paper concentrates on the assessment of health care efficiency in the Czech Republic. The health care sector is a special industry. For that reason, efficiency measurement calls for special approaches and methods. Drawing partially from international experience this paper presents two approaches of efficiency measurement illustrated by two university hospitals in the Czech Republic. In our study to lay some common ground we firstly compare the funding system and then we apply financial measures for measuring effectiveness and subsequently we employ non-financial indicators. The case studies illustrate that both kinds of measures are necessary to capture the complex environment and diverse activities in the health care system. Moreover, combination of both methods provides better outcome for efficiency measurement.","abstract_pl":"Niniejszy artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest ocenie efektywno\u015bci specyficznej cz\u0119\u015bci czeskiej s\u0142u\u017cby zdrowia. S\u0142u\u017cba zdrowia to bran\u017ca specyficzna. St\u0105d te\u017c narz\u0119dzia i podej\u015bcia do pomiaru jej efektywno\u015bci s\u0105 szczeg\u00f3lne. Niniejszy artyku\u0142 korzysta cz\u0119\u015bciowo z do\u015bwiadcze\u0144 zagranicznych i przedstawia dwa podej\u015bcia do pomiaru efektywno\u015bci na przyk\u0142adzie por\u00f3wnania dw\u00f3ch czeskich szpitali klinicznych. W pierwszej cz\u0119\u015bci artyku\u0142u po\u015bwi\u0119cono uwag\u0119 systemowi finansowania, nast\u0119pnie wska\u017anikom finansowym pomiaru efektywno\u015bci a pod koniec r\u00f3wnie\u017c wska\u017anikom niefinansowym. Przedstawione studia przypadk\u00f3w pokazuj\u0105, \u017ce oba sposoby pomiaru s\u0105 niezb\u0119dne w celu uj\u0119cia kompleksowych uwarunkowa\u0144 oraz r\u00f3\u017cnorodnych dzia\u0142a\u0144 podejmowanych w systemie s\u0142u\u017cby zdrowia. Ponadto po\u0142\u0105czenie obu metod jest korzystne, poniewa\u017c pokazuje szczeg\u00f3\u0142owy obraz pomiaru efektywno\u015bci.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"12 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_07","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"FUNKOV\u00c1, Ivana. \u201cFinan\u010dn\u00ed anal\u00fdza Fakultn\u00ed nemocnice v Motole s predikc\u00ed budouc\u00edho v\u00fdvoje\u201d. Bakal\u00e1\u0159sk\u00e1 pr\u00e1ce V\u0160EM 2010||Health care options for Europe||http:\/\/www.euro.who.int\/ data\/assets\/pdf_file\/0003\/98310\/E74485.pdfFunding||Health Policy Consensus Group (2003) Options for Healthcare Funding. http:\/\/www.civitas.org.uk\/pdf\/hpcgSystems.pdf||Options for Healthcare Funding Health Policy Consensus Group on www.civitas.org.uk\/pdf\/hpcgSystems.pdf||Economic Information on Health Care 2009; http:\/\/uzis.cz [consulted on 20.2.2011]||MORAN, MICHAEL Governing the Health Care State: a Comparative Study of the United Kingdom, the United States and Germany. Manchester [etc: Manchester UP, 1999. Print.||KAPLAN, ROBERT S., NORTON DAVID P. Balanced scorecard \u2013 Strategick\u00fd syst\u00e9m m\u011b\u0159en\u00ed v\u00fdkonnosti podniku, Praha, 5. vyd\u00e1n\u00ed, Management Press, s.r.o., 2000,||ISBN 978-80-7261-177-5||PARIS Val\u00e9rie, DOCTEUR Elizabeth \u201ePharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Germany\u201c, OECD Health Working Papers NO. 39, 2008, Web. http:\/\/papers.ssrn.com\/sol3\/papers.cfm?abstract_id=1320147,||VRACIU, ROBERT A. \"Programming, Budgeting, and Control in Health Care Organization: the State of the Art.\" Health Services Research. 1979. Pp 126-149, Web.||.||W\u00d6RZ, M, BUSSE, R. \u201cAnalysing the impact of health-care system change in the EU member states \u2013 Germany\u201d. Health Economics Special Issue: Analysing the Impact of Health System Changes in the EU Member States Volume 14, Issue S1, pages 133\u2013149, September 2005","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Management v\u00fdkonnosti \u010desk\u00e9ho zdravotnictv\u00ed","title_de":"Management der Leistungf\u00e4higkeit des tschechischen Gesundheitswesens","title_en":"Efficiency management of the czech health care","title_pl":"Zarz\u0105dzanie wydajno\u015bci\u0105 czeskiej s\u0142u\u017cby zdrowia","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"75","citation_spage":"64","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_07.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21686"},{"id":"21687","collection":"15240\/21163","authors":"Lungov\u00e1, Miroslava; Mar\u0161\u00edkov\u00e1, Kate\u0159ina","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek seznamuje s pohledem na region\u00e1ln\u00ed disparity v evropsk\u00e9m kontextu s d\u016frazem na podm\u00ednky region\u00e1ln\u00edho rozvoje v Anglii. Obecn\u00fd pohled na problematiku region\u00e1ln\u00edho rozvoje p\u0159in\u00e1\u0161\u00ed t\u0159i skupiny indik\u00e1tor\u016f, ekonomick\u00e9, soci\u00e1ln\u00ed a \u00fazemn\u00ed (teritori\u00e1ln\u00ed) soudr\u017enosti. Jako p\u0159\u00edklad ukazatel\u016f pro hodnocen\u00ed \u00fazemn\u00edho je p\u0159edstavena tzv. region\u00e1ln\u00ed klasifikace Evropy zpracovan\u00e1 v r\u00e1mci programu ESPON. Hlavn\u00ed \u010d\u00e1st p\u0159\u00edsp\u011bvku seznamuje s p\u0159\u00edstupem k region\u00e1ln\u00ed politice a k \u0159e\u0161en\u00ed rozd\u00edl\u016f mezi region v Anglii a hodnot\u00ed budouc\u00ed perspektivu v\u00fdvoje v souvislosti se zru\u0161en\u00edm region\u00e1ln\u00edch rozvojov\u00fdch agentur a zalo\u017een\u00edm uskupen\u00ed tzv. M\u00edstn\u00ed podnikatelsk\u00e9 spolupr\u00e1ce (partnerstv\u00ed). V z\u00e1v\u011bru jsou shrnuty poznatky vypl\u00fdvaj\u00edc\u00ed z anal\u00fdzy p\u0159\u00edstup\u016f k ot\u00e1zce \u0159e\u0161en\u00ed region\u00e1ln\u00edch disparit na mezin\u00e1rodn\u00ed i n\u00e1rodn\u00ed \u00farovni. P\u0159\u00edsp\u011bvek vznikl za podpory projektu zam\u011b\u0159en\u00e9ho na problematiku region\u00e1ln\u00edch disparit \u201eInova\u010dn\u00ed p\u0159\u00edstup k \u0159e\u0161en\u00ed disparit na \u00farovni region\u016f\u201c pod akronymem InoReDis (Reg. \u010d. WD-30-07-1).","abstract_de":"Der Beitrag macht den Leser mit der Sicht auf die regionalen Disparit\u00e4ten im europ\u00e4ischen Kontext unter Betonung der Bedingungen der regionalen Entwicklung in England bekannt. Die allgemeine Betrachtung der Problematik der regionalen Entwicklung verweist auf drei Gruppen von Indikatoren, d. h. wirtschaftliche, soziale und territoriale Koh\u00e4sionen. Als Beispiel der Kennziffern f\u00fcr die Bewertung des territorialen Faktors wird die sog. regionale Klassifizierung Europas vorgestellt, die im Rahmen des Programms ESPON erstellt wurde. Der Hauptteil des Beitrages stellt die Herangehensweise an die Regionalpolitik und an die L\u00f6sung der Unterschiede zwischen den Regionen in England und die Gr\u00fcndung einer Gruppierung, der sog. \u00d6rtlichen unternehmerischen Zusammenarbeit (Partnerschaft), vor. Abschlie\u00dfend werden die Erkenntnisse zusammengefasst, die aus der Analyse der L\u00f6sungsverfahren bez\u00fcglich der regionalen Disparit\u00e4ten auf internationalem und nationalem Niveau resultieren.","abstract_en":"The paper introduces experience with regional disparities in the EU and focuses mainly on regional development in England. Based on information from the EU, there is no complex methodology to classify the indicators of regional disparities across Europe. European Statistical Office (Eurostat) generally uses twelve main groups of indicators (demography, GDP, income, labour market, labour productivity, urban statistics, science and technology, structure of entrepreneurship, transport, tourism, education and agriculture). As an example of the evaluation of regional development in the EU, ESPON regional classification of Europe can be used. Each EU member applies a different regional policy and methods to eliminate differences between regions within a state. The second part of the contribution briefly introduces an approach to the regional disparities in the Czech Republic and its regional policy. The last part of the paper is focused on the regional policy in England and its future perspectives connected with the establishment of the Local Enterprise Partnerships (LEPs). The paper was written with the financial assistance from the Ministry for Regional Development research and development project \u201dInnovation Approach to Analysis of Disparities on Regional Level\u201c No. WD-30-07-1.","abstract_pl":"Artyku\u0142 przedstawia dysproporcje regionalne w kontek\u015bcie europejskim z naciskiem na warunki rozwoju regionalnego w Anglii. Og\u00f3lne spojrzenie na zagadnienie rozwoju regionalnego obejmuje trzy grupy wska\u017anik\u00f3w, sp\u00f3jno\u015bci ekonomicznej, spo\u0142ecznej i terytorialnej. Jako przyk\u0142ad wska\u017anik\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do oceny terytorialnej przedstawiono tzw. klasyfikacj\u0119 regionaln\u0105 Europy opracowan\u0105 w ramach programu ESPON. G\u0142\u00f3wna cz\u0119\u015b\u0107 artyku\u0142u przedstawia podej\u015bcie do polityki regionalnej i do rozwi\u0105zywania r\u00f3\u017cnic pomi\u0119dzy regionami w Anglii oraz poddaje ocenie przysz\u0142\u0105 perspektyw\u0119 rozwoju w zwi\u0105zku z likwidacj\u0105 agencji rozwoju regionalnego i za\u0142o\u017ceniem ugrupowania tzw. Lokalnej Wsp\u00f3\u0142pracy Gospodarczej (partnerstwa). W zako\u0144czeniu podsumowano wyniki analizy podej\u015b\u0107 do rozwi\u0105zywania dysproporcji regionalnych na poziomie mi\u0119dzynarodowym i krajowym. Artyku\u0142 opracowano przy wsparciu projektu dotycz\u0105cego dysproporcji regionalnych pn. \"Innowacyjne podej\u015bcie do rozwi\u0105zywania dysproporcji na poziomie region\u00f3w\" pod akronimem InoReDis (nr rej. WD-30-07-1).","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_08","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"DALY, H. and COOB, J. For the common good: redirecting the economy toward community, the environment, and a sustainable future. 2nd edition. Boston: Beacon Press, 1989. 534 pages. ISBN-13: 978-0807047057.||Department for Business, Innovation and Skills (BIS). Local growth: realising every place\u2019s potential. [online]. London: BIS, 2010. [cit. 2001-03-05]. Available from:|| ISBN 9780101796125.||Department for Business, Innovation and Skills (BIS). [cit. 2001-06-17]. Available from: http:\/\/www.bis.gov.uk\/policies\/economic-development\/englands-regional- development-agencies\/rda-finance-and-governance||Department for Communities and Local Government (DCL). PSA Target 2 \u2013 Regional Economic Performance. [online]. London: Department for Communities and Local Government, 2006. [cit. 2011-03-13]. Available from: www.communities.gov.uk||Department of Trade and Industry (DTI). A modern regional policy for the United Kingdom. [online]. London: DTI, 2003. [cit. 2011-03-28]. Available from:< http:\/\/www.berr.gov.uk\/files\/file12012.pdf>||ESPON. ESPON 3.1 Integrated Tools for European Spatial Development. Final Report A.Bonn: Bundesamt f\u00fcr Bauwesen und Raumordnung, 2004.||Eurostat regional yearbook. 2010. [online]. [cit. 2011-08-53] Available from WWW:||||European Commission letter approving the UK Assisted Areas Map 2007 to 2013. [online]. [cit. 2011-03-03]. London: 2006. Available from WWW:||||FARRUGIA, N., GALLINA, A. Developing Indicators of Territorial Cohesion.||Federico Caff\u00e9 Centre Research Reports Nr. 1\/2008||JACKSON, T., MCBRIDE, N., ABDALLAH S. AND MARKS, N. Measuring regional progress: Regional index of sustainable economic well-being (R-ISEW) for all the English regions. [online]. London: The new economics foundation, 2008. [cit. 2011-03- 05]. Available from WWW:||||Ministry for Regional Development of the Czech Republic. Regional Development Strategy of the Czech Republic. Available from WWW:||||ODPM. Housing, Planning, Local Government and the Regions Committee. Reducing Regional Disparities in Prosperity. [online]. London: House of Commons, 2003.[cit. 2011-03-15]. Available from WWW:||||Office for National Statistics (ONS). [online]. [cit. 2011-03-10]. Available from WWW:||||Official Journal of the European Union. Guidelines of National Regional Aid for 2007- 2013. [online]. EUR-Lex: 2006. [cit. 2011-03-03]. Available from WWW: ||Regional Development Agency Act 1998. [online]. [cit. 2011-06-12]. Available from WWW: ","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Region\u00e1ln\u00ed disparity v Evrop\u011b: perspektivy region\u00e1ln\u00edho rozvoje v Anglii","title_de":"Regionale Disparit\u00e4ten in Europa: k\u00fcnftige Perspektiven der regionalen Entwicklung in England","title_en":"Regional disparities across Europe: future perspectives of regional development in England","title_pl":"Dysproporcje regionalne w Europie: perspektywy rozwoju regionalnego w Anglii","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"85","citation_spage":"76","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_08.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21687"},{"id":"21688","collection":"15240\/21163","authors":"Ma\u0165\u00e1tkov\u00e1, Kate\u0159ina","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Region\u00e1ln\u00ed inova\u010dn\u00ed syst\u00e9my (RIS) jsou relativn\u011b nov\u00fdm n\u00e1strojem region\u00e1ln\u00ed politiky. V n\u00e1vaznosti na N\u00e1rodn\u00ed inova\u010dn\u00ed syst\u00e9my jsou RIS vyu\u017e\u00edv\u00e1ny od 90. let 20. stolet\u00ed, kdy se nejd\u016fle\u017eit\u011bj\u0161\u00edm n\u00e1strojem rozvoje region\u016f staly inovace. Existuje velmi obs\u00e1hl\u00e1 literatura a mnoho studi\u00ed zab\u00fdvaj\u00edc\u00ed se RIS, jejich aplikac\u00ed a fungov\u00e1n\u00edm. V t\u00e9to souvislosti je publikov\u00e1na cel\u00e1 \u0159ada definic RIS a mnoho p\u0159\u00edstup\u016f ke spr\u00e1vn\u00e9mu vyu\u017eit\u00ed RIS, \u010d\u00edm\u017e m\u016f\u017ee doch\u00e1zet k probl\u00e9m\u016fm s jejich \u00fasp\u011b\u0161nou aplikac\u00ed v r\u00e1mci regionu. Proto je v tomto p\u0159\u00edsp\u011bvku uveden souhrn z\u00e1kladn\u00edch informac\u00ed t\u00fdkaj\u00edc\u00edch se RIS. P\u0159\u00edsp\u011bvek jsou shrnuty jednotliv\u00e9 definice RIS a p\u0159\u00edstupy k jejich \u010dlen\u011bn\u00ed do jednotliv\u00fdch kategori\u00ed dle stupn\u011b rozvinutosti region\u016f. Hlavn\u00edm p\u0159\u00ednosem tohoto p\u0159\u00edsp\u011bvku je definov\u00e1n\u00ed jednotliv\u00fdch komponent\u016f RIS, kter\u00e9 poskytuj\u00ed z\u00e1klad metodologie, je\u017e lze pou\u017e\u00edt k identifikaci \u00fasp\u011b\u0161n\u011b funguj\u00edc\u00edho RIS v dan\u00e9m regionu.","abstract_de":"Die Regionalinformationssysteme (RIS) stellen ein relativ neues Instrument der Regionalpolitik dar. In Verbindung mit nationalen Informationssystemen werden RIS seit den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts genutzt, als die Innovationen als wichtigstes Instrument der regionalen Entwicklung eingestuft wurden. Es stehen eine umfangreiche theoretische Grundlage und viele Studien zum Thema RIS sowie deren Applikation und Funktionsf\u00e4higkeit zur Verf\u00fcgung. In diesem Zusammenhang existiert eine Reihe von Definitionen von RIS und viele Ans\u00e4tze zur richtigen Anwendung von RIS, was jedoch auch Probleme mit ihrem erfolgreichen Ansatz auf regionaler Ebene verursachen kann. Deshalb ist in diesem Artikel eine Auflistung grundlegender Informationen zum Thema RIS durchgef\u00fchrt worden. Der Beitrag beinhaltet eine Zusammenfassung einzelner Definitionen von RIS sowie Ans\u00e4tze zu ihrer Kategorisierung je nach der Entwicklungsstufe der Regionen. Der Hauptbeitrag dieses Artikels ist die Definition einzelner RIS-Komponenten, die die Grundlage der Methodologie zur Definierung des erfolgreich funktionierenden RIS bestimmter Regionen bieten.","abstract_en":"Regional innovation systems (RIS) are a relatively new instrument in regional policy. It was developed from the National Innovation System in 1990s according to the fact that innovation was the most important instrument for regional development. There is huge literature about RIS and many studies about its application or operation. There are also many definitions of RIS and many approaches to its proper use. However, there could be some problems with its successful application in the region. Because of that this paper will provide summarization of the basic information on RIS. The paper will summarize the useful information about the definition of RIS and about approaches to dividing RIS into categories according to the development of each region where this tool is used. The core information of this paper will be in the definition of the components of RIS, which provide us the methodology, which can be used to identification of successful RIS in regions.","abstract_pl":"Regionalne Systemy Innowacji (RIS) s\u0105 stosunkowo nowym instrumentem polityki regionalnej. W ramach Krajowych System\u00f3w Innowacji s\u0105 one stosowane od lat 90. XX wieku, gdy za najwa\u017cniejsze narz\u0119dzie rozwoju region\u00f3w zacz\u0119to uwa\u017ca\u0107 innowacje. Istnieje bardzo obszerna literatura oraz wiele bada\u0144 dotycz\u0105cych RIS, ich stosowania i funkcjonowania. W tym kontek\u015bcie opublikowano wiele definicji RIS i wiele podej\u015b\u0107 do ich w\u0142a\u015bciwego stosowania, co mo\u017ce utrudnia\u0107 ich skuteczne wykorzystanie w ramach regionu. Dlatego w niniejszym artykule przedstawiono kompendium podstawowych informacji na temat RIS. W artykule zawarto poszczeg\u00f3lne definicje RIS i sposoby ich klasyfikowania do r\u00f3\u017cnych kategorii wed\u0142ug stopnia rozwoju region\u00f3w. Podstawow\u0105 zalet\u0105 niniejszego opracowania jest okre\u015blenie poszczeg\u00f3lnych element\u00f3w RIS, kt\u00f3re stanowi\u0105 podstaw\u0119 metodologii, kt\u00f3ra mo\u017ce by\u0107 wykorzystana do identyfikacji dobrze funkcjonuj\u0105cego RIS w regionie.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_09","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ANDERSSON, Martin; KARLSSON, Charlie. Regional Innovation Systems in Small & Medium-Sized Regions: A Critical Review & Assessment. CESIS. 2004, 10, s. 2-25.||ASHEIM, Bjorn T.; COENEN, Lars. Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing Nordic clusters. Research policy. 2005, 34, s. 1173-1190.||ASHEIM, Bjorn T., et al. Regional Innovation System Policy: a Knowledge-based Approach. Circle. 2005, 13, s. 1-23. ISSN 1654-3149.||ASHEIM, Bjorn T.; ISAKSEN, Arne. Regional Innovation Systems: The Integration of Local \"Sticky\" and Global \"Ubiquitous\" Knowledge. Journal of Technology Transfer. 2002, 27, s. 77-86.||COOKE, Phil. Regional innovation Systems as Public Goods. Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2006. 33 s.||COOKE, Philip; URANGA, Mike Gomez; ETXEBARRIA, Goio. Regional Innovation System: Instituional and organizational dimensions. Research policy. 1997, 26, s. 475- 491.||COOKE, Philip. Regional Innovation Systems: General Findings and Some New Evidence from Biotechnology Clusters. Journal of Technology Transfer. 2002, 27, s. 133-145.||COOKE, Philip. Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy.||Industrial ans Corporate Change. 2001, 10, 4, s. 945-974.||DOLOREUX, David; PARTO, Saeed. Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues. Technology in Society. 2005, 27, s. 133-153.||DOLOREUX, David. What we should know about regional systems of innovation.||Technology in Society. 2002, 24, s. 243-263.||FEINSON, Stephen. Nattiionall IInnovattiion Syssttemss Overviiew and Counttry Cassess. Knowlege Flows, Innovation, and Learning in Developing Countries [online]. 1999, 1, [cit. 2011-03-05]. Dostupn\u00fd z WWW: Vol1-1.PDF >.||FRITSCH, Michael. Measuring the Quality of Regional Innovation Systems: A Knowledge Production Function Approach. International Regional Science Review. 2002, 25, 1, s. 86-101.||National Innovation System. In National Innovation System [online]. Paris : OECD, 1997 [cit. 2011-03-07]. Dostupn\u00e9 z WWW:||w||OUGHTON, Christine; LANDABASO, Mikel; MORGAN, Kevin. The Regional Innovation Paradox: Innovation Policy and Industrial Policy. Journal of Technology Transfer. 2002, 27, s. 97-110.||T\u00d6DTLING, Franz; TRIPPL, Michaela. One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research policy. 2005, 34, s. 1203-1219.||UYARRA, Elvira. What is evolutionaty about \"regional systems of innovation\"? Implication for regional policy. Springer-Verlag. 2009, 20, s. 115-137.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Komponenty region\u00e1ln\u00edho inova\u010dn\u00edho syt\u00e9mu","title_de":"Komponenten des Regionalinformationssystems","title_en":"Components of regional innovation system","title_pl":"Elementy regionalnego systemu innowacji","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"93","citation_spage":"86","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_09.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21688"},{"id":"21689","collection":"15240\/21163","authors":"Neumannov\u00e1, Helena","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Problematika p\u0159echodu ze studi\u00ed do zam\u011bstn\u00e1n\u00ed se \u0159ad\u00ed mezi kl\u00ed\u010dov\u00e1 t\u00e9mata sou\u010dasn\u00e9ho soci\u00e1ln\u00edho v\u00fdzkumu a spole\u010densk\u00e9ho z\u00e1jmu. V\u00fdzkumy ukazuj\u00ed, \u017ee ekonomick\u00fd a spole\u010densk\u00fd \u00fasp\u011bch jedince je st\u00e1le v\u00edce determinov\u00e1n kvalitou vzd\u011bl\u00e1n\u00ed a soci\u00e1ln\u00edmi kompetencemi z\u00edskan\u00fdmi v pr\u016fb\u011bhu studia. S ohledem na specifick\u00e9 podm\u00ednky Euroregionu Nisa je zde \u0159e\u0161en probl\u00e9m z euroregion\u00e1ln\u00edho hlediska. D\u00edl\u010d\u00ed v\u00fdsledky dotazn\u00edkov\u00e9ho \u0161et\u0159en\u00ed a anal\u00fdz poskytuj\u00ed materi\u00e1l a statistick\u00e9 \u00fadaje, kter\u00e9 budou sou\u010d\u00e1st\u00ed dal\u0161\u00edch \u0161et\u0159en\u00ed autorky. Poskytuj\u00ed ale d\u016fle\u017eit\u00e9 informace i pro v\u00fdzkumy dal\u0161\u00edch zainteresovan\u00fdch instituc\u00ed a t\u00edm se pod\u00edlej\u00ed na zlep\u0161en\u00ed spole\u010densk\u00fdch a ekonomick\u00fdch podm\u00ednek mlad\u00fdch lid\u00ed p\u0159i vstupu na euroregion\u00e1ln\u00ed trh pracovn\u00edch p\u0159\u00edle\u017eitost\u00ed.","abstract_de":"Die Problematik des \u00dcbergangs vom Studium ins Arbeitsleben geh\u00f6rt zu den Schl\u00fcsselthemen der gegenw\u00e4rtigen sozialen Forschung und des gesellschaftlichen Interesses. Die Untersuchungen zeigen, dass wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Erfolg des Einzelnen immer mehr von der Qualit\u00e4t der Ausbildung und den im Laufe des Studiums erworbenen sozialen Kompetenzen bestimmt wird. Im Hinblick auf die spezifischen Bedingungen der Euroregion Nei\u00dfe wird das Problem vom euroregionalen Gesichtspunkt her angegangen. Teilergebnisse der Fragebogenuntersuchungen und der Analysen stellen Material und statistische Angaben bereit, welche zum Bestandteil der weiteren Untersuchungen der Autorin werden. Sie gew\u00e4hren aber auch wichtige Informationen f\u00fcr die Erforschung weiterer eingebundener Institutionen und beteiligen sich somit an der Verbesserung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen junger Leute beim Eintritt in den euroregionalen Arbeitsmarkt.","abstract_en":"The phenomenon of transition from studies to work belongs to key issues of contemporary social research and social interest. The research shows that economic and social success of individuals has been more and more determined by the quality of education and social competences obtained during their studies. With regard to specific conditions of Nisa Euroregion the problem here is solved from the Euroregional point of view. The partial results of the poll and analysis provide material and statistical data which are to be a part of the author\u00b4s further investigation. However, they also provide important information for the research of other companies involved, e.g. County Council of the Liberec Region, Regional and District Chambers of Commerce in Liberec and Unemployment Office in Liberec, and therefore help to improve the social and economic conditions young people have when entering Euroregional market of job opportunities.","abstract_pl":"Kwestia podj\u0119cia pracy po studiach nale\u017cy do kluczowych zagadnie\u0144 b\u0119d\u0105cych przedmiotem obecnie prowadzonych bada\u0144 spo\u0142ecznych oraz zainteresowania spo\u0142ecznego. Badania wskazuj\u0105, \u017ce sukces ekonomiczny i spo\u0142eczny jednostki jest coraz bardziej zale\u017cny od jako\u015bci wykszta\u0142cenia i kompetencji spo\u0142ecznych zdobytych w trakcie studi\u00f3w.Ze wzgl\u0119du na specyficzne uwarunkowania Euroregionu Nysa w artykule zagadnienie to om\u00f3wiono w wymiarze euroregionalnym. W oparciu o cz\u0105stkowe wyniki bada\u0144 ankietowych i analiz pozyskano materia\u0142y i dane statystyczne, b\u0119d\u0105ce r\u00f3wnie\u017c elementem dalszych bada\u0144 prowadzonych przez autora. S\u0105 to ponadto tak\u017ce informacje wa\u017cne dla bada\u0144 przeprowadzanych przez inne instytucje, przyczyniaj\u0105c si\u0119 w ten spos\u00f3b do poprawy warunk\u00f3w spo\u0142ecznych i ekonomicznych m\u0142odych os\u00f3b w momencie ich wej\u015bcia na euroregionalny rynek pracy.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_10","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"HEINEMANN, M.: Deutsch \u2013 Sprache der Euroregion(en). In Konferenzbeitr\u00e4ge der internationalen Tagung an der Technischen Universit\u00e4t in Liberec. Liberec, Bor, 2006||HELUS,\tZ.:\tSoci\u00e1ln\u00ed psychologie\tpro\tpedagogy.\tPraha,\tGrada, 2007||s||||MAT\u011aJ\u016e P.; STRAKOV\u00c1, J.: Na cest\u011b ke znalostn\u00ed spole\u010dnosti, \u010d\u00e1st 2. Praha, Institut pro soci\u00e1ln\u00ed a ekonomick\u00e9 anal\u00fdzy, 2006||NEUMANNOV\u00c1, H.: Ciz\u00ed jazyk v kontextu evropsk\u00e9 integrace. Komunikace, konkurence nebo kooperace? In: V\u00fdznam a obsah v\u00fduky ciz\u00edch jazyk\u016f na vysok\u00fdch \u0161kol\u00e1ch nefilologick\u00e9ho zam\u011b\u0159en\u00ed. Liberec, Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 1999||Rozvoj n\u00e1rodn\u00ed soustavy kvalifikac\u00ed. Praha, M\u0160MT, 2005||VA\u0160UTOV\u00c1, J.: Vybran\u00e9 ot\u00e1zky vysoko\u0161kolsk\u00e9 pedagogiky. Praha, \u00daRV\u0160, 1999","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"K d\u00edl\u010d\u00edm v\u00fdsledk\u016fm dotazn\u00edkov\u00e9ho \u0161et\u0159en\u00ed - jazykov\u00e9 kompetence doktorand\u016f v n\u011bmeck\u00e9 \u010d\u00e1sti ERN","title_de":"Zu den Teilergebnissen einer Fragebogenuntersuchung - Sprachkompetenzen der Doktoranden im Deutschen Teil der Ern","title_en":"Partial results of a questionnaire survey - language skills of phd students in the german part of the Ern","title_pl":"Cz\u0119\u015bciowe wyniki bada\u0144 ankietowych - kompetencje j\u0119zykowe doktorant\u00f3w w niemieckiej cz\u0119\u015bci Ern","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"100","citation_spage":"94","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_10.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21689"},{"id":"21690","collection":"15240\/21163","authors":"Ortov\u00e1, Martina; \u0160pa\u010dkov\u00e1, Petra","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 normou Investors in People. Jedn\u00e1 se o normu, kter\u00e1 poch\u00e1z\u00ed z Velk\u00e9 Brit\u00e1nie a lze ji vyu\u017e\u00edt pro zefektivn\u011bn\u00ed \u0159\u00edzen\u00ed lidsk\u00fdch zdroj\u016f v organizac\u00edch a to jak ziskov\u00fdch, tak neziskov\u00fdch. V prvn\u00ed \u010d\u00e1sti je vysv\u011btlena vazba normy Investors in People k aktivit\u00e1m spole\u010densk\u00e9 odpov\u011bdnosti firem (Corporate Social Responsibility) a k ostatn\u00edm norm\u00e1m z t\u00e9to oblasti. Dal\u0161\u00ed \u010d\u00e1sti se ji\u017e v\u011bnuj\u00ed norm\u011b Investors in People konkr\u00e9tn\u011bji. V \u010dl\u00e1nku jsou p\u0159edstaveny v\u00fdsledky dotazn\u00edkov\u00e9ho \u0161et\u0159en\u00ed mezi organizacemi, kter\u00e9 se v \u010cesk\u00e9 republice nechaly dle t\u00e9to normy certifikovat. \u0160et\u0159en\u00ed bylo realizov\u00e1no na Technick\u00e9 univerzit\u011b v Liberci, Ekonomick\u00e9 fakult\u011b v b\u0159eznu 2011. Bylo osloveno 23 organizac\u00ed, kter\u00e9 pro\u0161ly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b certifikac\u00ed dle normy Investors in People","abstract_de":"Der Artikel befasst sich mit der Norm Investors in People, die aus Gro\u00dfbritannien stammt und zum effizienteren Management menschlicher Ressourcen sowohl in gewinnorientierten, als auch gemeinn\u00fctzigen Organisationen genutzt werden kann. Im ersten Teil wird die Bindung der Norm Investors in People an die Aktivit\u00e4ten der gesellschaftlichen Verantwortung der Firmen (Corporate Social Responsibility) und an die sonstigen Normen aus diesem Bereich erl\u00e4utert. Die weiteren Abschnitte widmen sich bereits konkreter der Norm Investors in People. Im Artikel werden die Ergebnisse einer Umfrage unter den Organisationen pr\u00e4sentiert, die sich gem\u00e4\u00df dieser Norm zertifizieren lie\u00dfen. Die Umfrage erfolgte im M\u00e4rz 2011 an der Wirtschaftsfakult\u00e4t der Technischen Universit\u00e4t in Liberec. Angesprochen wurden 23 Organisationen, die die Zertifikation gem\u00e4\u00df der Norm Investors in People erfolgreich absolvierten.","abstract_en":"The article deals with the Investors in People Standard. This is a standard that comes from the United Kingdom and can be applied for the purposes of making human resources management more efficient in both profit-making and non-profit-making organizations. The first part explains how the Investors in People Standard is linked to Corporate Social Responsibility activities and other standards in this area. The other parts then deal with the Investors in People Standard more specifically. The article introduces the outcome of the questionnaire survey conducted among the organizations in the Czech Republic which have been certified according to this Standard. The survey was carried out by the Technical University of Liberec, Faculty of Economics, in March 2011. The survey addressed 23 organizations successfully certified according to the Investors in People Standard.","abstract_pl":"Artyku\u0142 jest po\u015bwi\u0119cony normie Investors in People. Jest to norma pochodz\u0105ca z Wielkiej Brytanii, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna stosowa\u0107 w celu poprawy efektywno\u015bci zarz\u0105dzania zasobami ludzkimi w jednostkach nastawionych na osi\u0105ganie zysku, jak i non-profit. W pierwszej cz\u0119\u015bci wyja\u015bniono powi\u0105zanie normy Investors in People z czynno\u015bciami odpowiedzialno\u015bci spo\u0142ecznej firm (Corporate Social Responsibility) i pozosta\u0142ymi normami z tej dziedziny. Nast\u0119pne cz\u0119\u015bci s\u0105 ju\u017c po\u015bwi\u0119cone normie Investors in People bardziej konkretnie. W artykule przedstawiono wyniki bada\u0144 ankietowych przeprowadzonych w jednostkach, kt\u00f3re w Republice Czeskiej uzyska\u0142y certyfikat wed\u0142ug tej normy. Badania przeprowadzono na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu w marcu 2011. Zwr\u00f3cono si\u0119 do 23 jednostek, kt\u00f3re otrzyma\u0142y certyfikat wed\u0142ug normy Investors in People.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_11","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"A Guide to CSR in Europe [online]. [cit. 2010-04-02]. Available from WWW:||||ELKINGTON, J: Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Environmental Quality Management, 8: 37\u201351.||Doi: 10.1002\/tqem.3310080106||HOREH\u00c1JOV\u00c1, M., MARASOV\u00c1, J. The institutional factors of the corporate social responsibility development in the central European countries, E+M Ekonomie a management, 2008, vol. 11, iss. 2\/2008, p. 58-64. ISSN 1212-3609.||Hutn\u00ed projekt Fr\u00fddek-M\u00edstek 2008 [online]. [cit. 2008-06-06]. Available from WWW:||||Investors In People - n\u00e1stroj zvy\u0161ov\u00e1n\u00ed v\u00fdkonnosti organizac\u00ed [online]. [cit. 2009-09- 09]. Available from WWW: ||Key Facts \u2013 Investors in People [online]. [cit. 2011-23-09]. Available from WWW:||||MARREWIJK, M. V.: Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: between agency and communion. Journal of Business Ethics, 2003, vol. 44(2), p. 95\u2013 105. DOI: 10.1023\/A:1023689803906.||Nap\u0159\u00ed\u010d spole\u010denskou odpov\u011bdnost\u00ed firem [online]. Praha: AISIS o. s., 2005. ISBN 80- 239-6111-X. [cit. 2010-06-06]. Available from: , p. 31.||NORMAN, W., MACDONALD, C.: Getting to the bottom of \u2018Triple Bottom Line\u2019[online]. Business Ethics Quarterly, 2003, vol. 14(2), p. 243\u2013262. [cit. 2011-07- 08]. Available from ||Normy, kter\u00e9 maj\u00ed vztah k CSR [online]. [cit. 2011-05-07]. Available from||||PRSKAVCOV\u00c1, M.: CSR na podnikov\u00e9 \u00farovni, vazba na trvale udr\u017eiteln\u00fd rozvoj. In Sv\u011bt pr\u00e1ce a kvalita \u017eivota v globalizovan\u00e9 ekonomice. Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1, Praha, 2007. ISBN 978-80-245-1207-5.||PRSKAVCOV\u00c1 M., MAR\u0160\u00cdKOV\u00c1 K., \u0158EHO\u0158OV\u00c1 P., ZBR\u00c1NKOV\u00c1 M. Normy z oblasti spole\u010densk\u00e9 odpov\u011bdnosti firem. Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-558-7.||Standard rozvoje lidsk\u00fdch zdroj\u016f Investors in People, CzechInvest, 2007[online]. [cit. 2011-03-03]. Available from:||||\u0160PA\u010cKOV\u00c1, P.: Norma Investors in People v \u010cesk\u00e9 republice. Liberec, 2011. 88 s. Thesis. Technical University of Liberec.||Your jorney \u2013 Investors in People [online]. [cit. 2011-24-09]. Available from WWW:||","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Norma Investors in people v \u010cesk\u00e9 republice","title_de":"Die Norm Investors in people in der Tschechischen Republik","title_en":"The Investors in people in the Czech republic","title_pl":"Norma Investors in people w Republice czeskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"110","citation_spage":"101","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_11.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21690"},{"id":"21691","collection":"15240\/21163","authors":"Pavl\u00edkov\u00e1, Stanislava; Peka\u0159ov\u00e1, Ivana","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek zkoum\u00e1 roli webquests v pregradu\u00e1ln\u00edm vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed, nasti\u0148uje jejich strukturov\u00e1n\u00ed a mo\u017en\u00e9 probl\u00e9my. \u0158e\u0161en\u00ed probl\u00e9mu kultivuje r\u016fzn\u00e9 inteligence: intraperson\u00e1ln\u00ed, interperson\u00e1ln\u00ed, lingvistickou, matematickou, prostorovou a existen\u010dn\u00ed. Studenti jsou vedeni k propojov\u00e1n\u00ed znalost\u00ed z jednotliv\u00fdch studijn\u00edch discipl\u00edn. Studenti se aktivn\u011b zapojuj\u00ed do spoluvytv\u00e1\u0159en\u00ed v\u011bdomost\u00ed. Tento modern\u00ed p\u0159\u00edstup k v\u00fduce povzbuzuje studenty k prvn\u00edm v\u00fdzkumn\u00fdm pokus\u016fm, k zach\u00e1zen\u00ed s informacemi a uspo\u0159\u00e1d\u00e1v\u00e1n\u00ed v\u00fdsledk\u016f. V\u00fdukov\u00e1 situace je stimuluj\u00edc\u00ed a l\u00e9pe zapamatovateln\u00e1. Strukturov\u00e1n\u00edm a veden\u00edm studenta od snaz\u0161\u00edho probl\u00e9mu k slo\u017eit\u011bj\u0161\u00edmu u\u010ditel\u00e9 nab\u00edzej\u00ed smyslupln\u00e9 vzd\u011bl\u00e1vac\u00ed dobrodru\u017estv\u00ed, kter\u00e9 p\u0159inese v\u00fdsledky, je\u017e student ocen\u00ed a vyu\u017eije ve sv\u00e9 budouc\u00ed profesi.","abstract_de":"Dieser Beitrag erforscht die Rolle von Webquests im pr\u00e4gradualen Ausbildungsprogramm. Er skizziert die grundlegenden Instruktionen f\u00fcr die Strukturierung solcher Aktivit\u00e4ten und zeigt m\u00f6gliche Probleme. Die Studenten entwickeln eine intra- und interpersonale sowie eine linguistische und mathematische Intelligenz. Sie werden gezielt dazu gef\u00fchrt, oftmals isolierte Gruppen von in einzelnen Disziplinen des Studienprogramms erlangten Kenntnissen miteinander zu verkn\u00fcpfen. Studenten lernen mit einer riesigen Menge an im Internet zug\u00e4nglichen Informationen umzugehen und bei der L\u00f6sung des gegebenen Problems erlangte Teill\u00f6sungen zu ordnen. Durch eine sorgf\u00e4ltig strukturierte L\u00f6sung und der F\u00fchrung des Studenten vom leichteren zum komplizierteren Problem bieten die Lehrer ein interessantes und sinnvolles Bildungsabenteuer, das Ergebnisse bringt, die der Student w\u00fcrdigt und in seinem zuk\u00fcnftigen Beruf anwendet.","abstract_en":"This contribution examines the role of webquests in undergraduate study programmes. When working with webquests, students develop different types of intelligence: intrapersonal, interpersonal, linguistic, logical-mathematical intelligence. They are encouraged to merge their isolated bodies of knowledge gained in discrete disciplines. Students are actively engaged in constructing their knowledge. This modern approach to teaching encourages students to research a vast amount of varied information and helps them to organize problem- solving processes, which adds another layer to the learning process. It transfers the learning situation into a more stimulating and memorable event. By structuring it carefully and leading students from a simple task to more sophisticated ones, teachers offer an enjoyable and meaningful learning adventure that students will also appreciate and utilise in their career.","abstract_pl":"Niniejsza wk\u0142adka bada rol\u0119 WebQuest\u00f3w w programach wczesnego nauczania przysz\u0142ych ekonom\u00f3w. Daje podstawowe wytyczne dotycz\u0105ce strukturowania owych dzia\u0142a\u0144 oraz wyszczeg\u00f3lnia mo\u017cliwe problemy. Ewaluacja proces\u00f3w my\u015blenia ukazuje, \u017ce studenci musz\u0105 my\u015ble\u0107 na wy\u017cszym poziomie. Studenci rozwijaj\u0105 intrapersonaln\u0105 i interpersonaln\u0105 inteligencj\u0119, lingwistyczn\u0105 i matematyczn\u0105 inteligencj\u0119. Studenci s\u0105 celowo orientowani na izolowane dziedziny wiedzy zdobytej przy poszczeg\u00f3lnych dyscyplinach programu nauczania. Studenci sie ucz\u0105 radzi\u0107 sobie z ogromn\u0105 ilo\u015bci\u0105 informacji w\u0142\u0105cznie z organizacj\u0105 cz\u0119\u015bciowych rezultat\u00f3w. Dzi\u0119ki dok\u0142adnej strukturze d\u0105\u017cenia do rezultatu oraz prowadzeniu studenta od \u0142atwiejszego problemu do ci\u0119\u017cszego oferuj\u0105 nauczyciele ciekaw\u0105 i sensown\u0105 przygod\u0119 edukacyjn\u0105, kt\u00f3ra przyniesie wyniki, kt\u00f3re student b\u0119dzie w stanie doceni\u0107 oraz wykorzysta je w swojej przysz\u0142ej profesji.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_12","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"DODGE, B. Homepage of WebQuest.org, San Diego State University, Department of Educational Technology, 2007 [online], [accessed on 2011-03-03]. www.http:\/\/edweb.sdsu.edu\/webquest\/overview.htm||BRUNS, Axel Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond: from production to produsage. New York: Peter Lang Publishing, Inc., 2009. ISBN-13:978-0-8204-8866-0||KAFAI, Yasmin; RESNICK, Mitchel. Constructionism in Practice. Reprint. New York:||Routledge, 2008. ISBN 0-8058-1985-1||MARZANO, R.J., BRANDT, R.S., HUGHES, C.S., JONES, B.F., PRESSEISEN, B.Z., RANKIN, S.C., & SUHOR, C. Dimensions of thinking: A framework for curriculum and instruction. Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 1988. ISBN 13:978-0871201485||MARZANO, R.J. A different kind of classroom: Teaching with dimensions of learning. Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 1992. ISBN 0-87120-192-5||CLARKE, J.H. Patterns of thinking: Integrating learning skills in content teaching. 1. ed. Neefham Height MA: Allyn and Bacon, 1990. ISBN 13:978-0205123612","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Webquests k podpo\u0159e aktivn\u00ed \u00fa\u010dasti studenta na v\u00fduce, rozvoje my\u0161len\u00ed a mezip\u0159edm\u011btov\u00fdch vazeb","title_de":"Webquests zur Unterst\u00fctzung der aktiven Teilnahme des Studenten am Unterricht; die Entfaltung des Denkens und die interdisziplin\u00e4nren Kontakte","title_en":"Webquests as a tool for enhancing active engagement, thinking skills and cross-curricular links","title_pl":"Webquest jako narz\u0119dzie wspieraj\u0105ce aktywn\u0105 partycypacj\u0119 studenta na lekcjach, rozw\u00f3j my\u015blenia oraz mi\u0119dzyprzedmiotowe powi\u0105zania","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"120","citation_spage":"111","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_12.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21691"},{"id":"21692","collection":"15240\/21163","authors":"Riesner, Wilhelm","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Energetick\u00fd koncept N\u011bmecka do roku 2050, kter\u00fd odsouhlasila n\u011bmeck\u00e1 spolkov\u00e1 vl\u00e1da, po\u010d\u00edt\u00e1 s re\u00e1ln\u00fdm n\u00e1r\u016fstem HDP oproti roku 2008 na 139 %. Z\u00e1rove\u0148 by v tomto obdob\u00ed m\u011blo i p\u0159es zv\u00fd\u0161enou energetickou efektivitu ve v\u0161ech spole\u010densk\u00fdch oblastech doj\u00edt ke sn\u00ed\u017een\u00ed spot\u0159eby energie o 50% a sn\u00ed\u017een\u00ed emisn\u00edch l\u00e1tek v prim\u00e1rn\u00ed energetick\u00e9 spot\u0159eb\u011b o 85%, p\u0159esto\u017ee bude ukon\u010deno pou\u017eit\u00ed energie vyroben\u00e9 v jadern\u00fdch elektr\u00e1rn\u00e1ch. Posledn\u011b zm\u00edn\u011bn\u00e9 p\u0159edpokl\u00e1d\u00e1 principi\u00e1ln\u00ed zm\u011bnu struktury prim\u00e1rn\u00ed energie, p\u0159i\u010dem\u017e pod\u00edl obnoviteln\u00fdch energi\u00ed bude do roku 2050 nav\u00fd\u0161en na 50% a u v\u00fdroby elekt\u0159iny na 80%. D\u00edky t\u011bmto po\u017eadavk\u016fm p\u0159edstavuje energetick\u00fd koncept N\u011bmecka celosv\u011btov\u011b a dlouhodob\u011b ekologicky nejn\u00e1ro\u010dn\u011bj\u0161\u00ed koncept na sv\u011bt\u011b.","abstract_de":"Das von der Bundesregierung Deutschlands beschlossene Energiekonzept bis 2050 sieht eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes gegen\u00fcber 2008 real auf 139% vor. Gleichzeitig sollen durch Erh\u00f6hung der Energieeffizienz in allen Bereichen der Gesellschaft der Prim\u00e4renergie- Verbrauch in diesem Zeitraum um 50% und trotz des Auslaufs der Kernenergienutzung die Treibhausgasemissionen um 85% gesenkt werden. Letzteres setzt eine prinzipielle \u00c4nderung der Prim\u00e4renergiestruktur voraus, indem der Anteil der erneuerbaren Energien auf 50% und bei der Stromerzeugung auf 80% bis 2050 steigt. Mit diesen Zielsetzungen stellt das deutsche Energiekonzept weltweit das derzeit \u00f6kologisch anspruchsvollste langfristige Konzept dar.","abstract_en":"The energy concept of Germany for the period up to the year 2050, which has been approved of by the German federal government, allows for a real increase in GDP to 139% in comparison to the year 2008. At the same time, in this period a reduction in energy consumption by 50 % is expected together with a reduction of emissions in the primary energy consumption by 85 %. This should materialize in spite of increased energy efficiency in all social areas, and despite the termination of using energy produced in nuclear power plants. The last mentioned issue implies a fundamental change in the structure of primary energy, while the share of renewable energies will have been increased to 50% and electricity production to 80% by the year 2050. Due to these requirements the German energy concept is to be understood as the most environmentally demanding long-term concept in the world.","abstract_pl":"Koncepcja energetyczna Niemiec do 2050 roku, zatwierdzona przez niemiecki rz\u0105d federalny, przewiduje realny wzrost PKB w stosunku do 2008 roku do 139%. W tym okresie, opr\u00f3cz zwi\u0119kszonej efektywno\u015bci energetycznej we wszystkich sferach spo\u0142ecznych, powinno jednocze\u015bnie nast\u0105pi\u0107 zmniejszenie zu\u017cycia energii o 50% oraz zmniejszenie substancji emisyjnych w zu\u017cyciu energii pierwotnej o 85%, chocia\u017c zako\u0144czone b\u0119dzie wykorzystanie energii wyprodukowanej w elektrowniach j\u0105drowych. To ostatnie zak\u0142ada zasadnicz\u0105 zmian\u0119 struktury energii pierwotnej, przy czym udzia\u0142 odnawialnych \u017ar\u00f3de\u0142 energii b\u0119dzie do 2050 roku zwi\u0119kszony do 50%, a w przypadku produkcji energii elektrycznej do 80%. Dzi\u0119ki takim za\u0142o\u017ceniom koncepcja energetyczna Niemiec stanowi najbardziej ekologicznie skomplikowan\u0105 koncepcj\u0119, zar\u00f3wno w skali og\u00f3lno\u015bwiatowej, jak i d\u0142ugofalowej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_13","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"RIESNER, WILHELM: Die Energiewirtschaft in Ostdeutschland- ein R\u00fcckblick auf 60 Jahre.www.eBWK.de\/Archiv||Atomausstieg. http:\/\/de.wikipedia.org||Laufzeitverl\u00e4ngerung deutscher Kraftwerke. http:\/\/de.wikipedia.org||Energiekonzept f\u00fcr eine umweltschonende, zuverl\u00e4ssige und bezahlbare Energieversorgung vom 28. September 2010. www.bmu.de||Studie: Energieszenarien f\u00fcr das Energiekonzept der Bundesregierung. www.bmu.de||www.ag-energiebilanzen.de","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Energetick\u00fd koncept spolkov\u00e9 vl\u00e1dy n\u011bmecka do roku 2050 - p\u0159\u00edprava pro trval\u00fd ekologick\u00fd rozvoj","title_de":"Das Energiekonzept der Bundesregierung Deutschlands bis 2050 - ein Vorreiter f\u00fcr nachhaltige \u00f6kologische Entwicklung","title_en":"The German federal government\u2019s energy concept till the year 2050 \u2013 preparation for sustainable ecological development","title_pl":"Koncepcja energetyczna rz\u0105du federalnego niemiec do 2050 roku - przygotowanie do trwa\u0142ego rozwoju ekologicznego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"128","citation_spage":"121","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_13.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21692"},{"id":"21693","collection":"15240\/21163","authors":"Rogala, Piotr","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V p\u0159\u00edsp\u011bvku jsou prezentov\u00e1ny v\u00fdsledky pr\u016fzkumu prov\u00e1d\u011bn\u00e9ho za\u010d\u00e1tkem roku 2011 na vzorku 92 organizac\u00ed p\u016fsob\u00edc\u00edch v Polsku. Na jejich z\u00e1klad\u011b byly stanoveny kl\u00ed\u010dov\u00e9 probl\u00e9mov\u00e9 oblasti spojen\u00e9 s udr\u017eov\u00e1n\u00edm a zdokonalov\u00e1n\u00edm syst\u00e9mu \u0159\u00edzen\u00ed jakosti. Jsou mezi nimi po\u017eadavky normy ISO 9001 t\u00fdkaj\u00edc\u00ed se: stanovov\u00e1n\u00ed a napl\u0148ov\u00e1n\u00ed c\u00edl\u016f t\u00fdkaj\u00edc\u00edch se jakosti; zaji\u0161t\u011bn\u00ed p\u0159\u00edslu\u0161n\u00fdch kompetenc\u00ed, vy\u0161kolen\u00ed a uv\u011bdom\u011bn\u00ed zam\u011bstnanc\u016f; zaji\u0161t\u011bn\u00ed \u0159\u00e1dn\u00e9 intern\u00ed komunikace; v\u00fdroby produkt\u016f, zkoum\u00e1n\u00ed pot\u0159eb a uspokojen\u00ed z\u00e1kazn\u00edk\u016f a tak\u00e9 managementu proces\u016f.","abstract_de":"Im Beitrag werden die Ergebnisse der Untersuchungen vorgestellt, die man Anfang 2011 unter den 92 in Polen funktionierenden Organisationen durchgef\u00fchrt hat. Anhand dieser Erkenntnisse wurden Schl\u00fcsselproblemkreise bestimmt, die mit Erhaltung und Vervollkommnung des Qualit\u00e4tsmanagementsystems verbunden sind. Darunter sind folgende Anforderungen f\u00fcr die ISO-Norm 9001 zu finden: Sicherstellen und Erreichen der Qualit\u00e4tszielen; Sicherung entsprechender Kompetenzen, Qualifizierung und Bewusstseinsgestaltung von Mitarbeitern; Sicherung der richtigen internen Kommunikation, der Warenherstellung, der Untersuchung von Bed\u00fcrfnissen und Zufriedenheit der Kunden und auch Verfahrenstechnik.","abstract_en":"The article presents the results of the author\u2019s own research, performed in the early 2011 and covering a sample of 92 organisations operating in Poland. The research led to identification of the key problems related to maintaining and improving quality management systems. Those include the ISO 9001 requirements on: defining and attaining quality objectives; ensuring adequate levels of staff knowledge, competence and awareness; ensuring proper internal communication, production process, analysis of customer needs and satisfaction levels; as well as process management.","abstract_pl":"W artykule przedstawione zosta\u0142y wyniki bada\u0144 przeprowadzonych na pocz\u0105tku 2011 roku na pr\u00f3bie 92 funkcjonuj\u0105cych w Polsce organizacji. Na tej podstawie okre\u015blone zosta\u0142y kluczowe obszary problemowe zwi\u0105zane z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105. Znalaz\u0142y si\u0119 w\u015br\u00f3d nich wymagania normy ISO 9001 dotycz\u0105ce: ustanawiania i osi\u0105gania cel\u00f3w dotycz\u0105cych jako\u015bci; zapewnienia odpowiednich kompetencji, wyszkolenia i \u015bwiadomo\u015bci pracownik\u00f3w; zapewnienia w\u0142a\u015bciwej komunikacji wewn\u0119trznej, wytwarzania wyrobu, badania potrzeb i satysfakcji klient\u00f3w; a tak\u017ce zarz\u0105dzanie procesami.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_14","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BOIRAL O., AMARA N., Paradoxes of ISO Performance: A Configurational Approach, \u201cThe Quality Management Journal\u201c, 3\/2009, pp. 36 \u2013 60 .||CASADESUS A., GIMENEZ G., HERAS I., Benefits of ISO 9000 in Spanish industry, \u201cEuropean Business Review\u201d, 6\/2001, pp. 327- 335.||FONS L.A., Measuring economic effects of quality management systems, \u201cThe TQM Journal\u201d, 4\/2001, pp. 458 \u2013 474.||FOTOPOULOS CH., V., PSOMAS E. L., VOUZAS F. K., Investigating total quality management practice\u2019s inter-relationships in ISO 9001:200 certified organizations, \u201cThe TQM Journal\u201d, 5\/2010, pp. 503 \u2013 515||KARAPETROVIC S., CASADESUS FA M., SAIZARBITORIA I., What happened to the ISO 9000 lustre? An eight-year study, \u201cTotal Quality Management & Business Excellence\u201d 3\/2010, pp. 245 \u2013 267.||KUMAR SRIVASTAV A., ISO 9000 as an organization development intervention, \u201cThe TQM Journal\u201d, 3\/2011, pp. 313 \u2013 322.||LEE T., LEUNG H., CHAN K., Improving quality management on the basis of ISO 9000, \u201cThe TQM Magazine\u201d, 2\/1999, pp. 88 \u2013 94.||PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.||PN-EN ISO 9001:2009, System zarz\u0105dzani jako\u015bci\u0105. Wymagania, PKN, Warszawa 2009 .||PN-EN ISO 9004:2010, Zarz\u0105dzanie ukierunkowane na trwa\u0142y sukces organizacji. Podej\u015bcie wykorzystuj\u0105ce zarz\u0105dzanie jako\u015bci\u0105, PKN, Warszawa 2010.||TABOR \u2013 SMARDZEWSKA A., Przes\u0142anki wdra\u017cania system\u00f3w jako\u015bci, \u201eProblemy jako\u015bci\u201d, 5\/2010, pp.37 \u2013 41||URBANIAK M., Kierunki doskonalenia system\u00f3w zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105, Uniwersytet||\u0141\u00f3dzki, \u0141\u00f3d\u017a 2010.||www.iso.org||www.portalbadan.pl","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Problematika udr\u017eov\u00e1n\u00ed a zdokonalov\u00e1n\u00ed syst\u00e9mu \u0159\u00edzen\u00ed jakosti ISO 9001","title_de":"Fragen der Erhaltung und Vervollkommnung des Qualit\u00e4tsmanagementsystems im Rahmen des ISO 9001","title_en":"Problems related to maintaining and improving ISO 9001 quality management system","title_pl":"Problemy zwi\u0105zane z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 ISO 9001","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"135","citation_spage":"129","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_14.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21693"},{"id":"21694","collection":"15240\/21163","authors":"Stan\u00ed\u010dkov\u00e1, Michaela; Meleck\u00fd, Luk\u00e1\u0161; Poledn\u00edkov\u00e1, Eva","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V Evropsk\u00e9 unii jsou ot\u00e1zky konkurenceschopnosti obvykle spojov\u00e1ny s problematikou hospod\u00e1\u0159sk\u00e9, soci\u00e1ln\u00ed a \u00fazemn\u00ed soudr\u017enosti. V posledn\u00edch letech se problematika m\u011b\u0159en\u00ed konkurenceschopnosti dost\u00e1v\u00e1 do pop\u0159ed\u00ed z\u00e1jmu \u0159ady ekonomick\u00fdch anal\u00fdz, p\u0159edev\u0161\u00edm s ohledem na neexistenci hlavn\u00edho proudu n\u00e1zor\u016f na jej\u00ed hodnocen\u00ed. C\u00edlem p\u0159\u00edsp\u011bvku je anal\u00fdza datov\u00e9 z\u00e1kladny Evropsk\u00e9 unie, je\u017e vede k identifikaci vhodn\u00fdch indik\u00e1tor\u016f pro hodnocen\u00ed \u00farovn\u011b soudr\u017enosti a konkurenceschopnosti \u010dlensk\u00fdch st\u00e1t\u016f EU a jejich region\u016f. Hodnocen\u00ed konkurenceschopnosti a soudr\u017enosti z hlediska diferenc\u00ed mezi jednotliv\u00fdmi st\u00e1ty a regiony je t\u0159eba sledovat v \u0161irok\u00e9m komplexu ekonomick\u00fdch, soci\u00e1ln\u00edch a environment\u00e1ln\u00edch krit\u00e9ri\u00ed, na jejich\u017e z\u00e1klad\u011b lze vymezit probl\u00e9mov\u00e9 oblasti zem\u00ed a region\u016f, kter\u00e9 zp\u016fsobuj\u00ed tyto rozd\u00edly.","abstract_de":"In der Europ\u00e4ischen Union werden Fragen der Wettbewerbsf\u00e4higkeit in der Regel mit den Problemen der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Koh\u00e4sion verbunden. Die Frage der Messung der Wettbewerbsf\u00e4higkeit ist in den letzten Jahren Gegenstand des Interesses in einer Reihe \u00f6konomischer Analysen, haupts\u00e4chlich wegen des Mangels an Mainstream- Ansichten \u00fcber die Bewertung der Wettbewerbsf\u00e4higkeit. Das Ziel des Beitrags ist die Analyse der Datenbank der Europ\u00e4ischen Union, die zur Identifizierung geeigneter Indikatoren f\u00fcr die Bewertung des Niveaus der Koh\u00e4sion und Wettbewerbsf\u00e4higkeit in den EU-Mitgliedstaaten und ihren Regionen f\u00fchrt. Die Bewertung der Wettbewerbsf\u00e4higkeit und der Koh\u00e4sion in Bezug auf die Unterschiede zwischen den L\u00e4ndern und Regionen sind in einem gro\u00dfen Komplex von wirtschaftlichen, sozialen und \u00f6kologischen Kriterien zu untersuchen. Auf der Grundlage dieser Indikatoren k\u00f6nnen Problembereiche der L\u00e4nder und Regionen abgegrenzt werden, die diese Unterschiede verursachen.","abstract_en":"The question of EU competitiveness is usually associated with the problems of economic, social and territorial cohesion. In recent few years, the topics about measuring and evaluating competitiveness have generated keen interest among researchers. The problem is mentioned mainly in the context of the lack of a main stream approach to the evaluation of competitiveness measuring. The aim of the paper is to analyse the European Union\u2019s data base leading to the identification of convenient indicators for for evaluation of the level of EU cohesion and competitiveness across the EU Member States and regions. When focusing on differences among individual states and regions, evaluation of competitiveness and cohesion should be measured through the complex economic, social and environmental criteria that can identify the areas of countries and regions which cause the main disparities.","abstract_pl":"W Unii Europejskiej kwestie konkurencyjno\u015bci zazwyczaj \u0142\u0105czone s\u0105 z zagadnieniami sp\u00f3jno\u015bci gospodarczej, spo\u0142ecznej i terytorialnej. W ostatnich latach pomiar konkurencyjno\u015bci stanowi g\u0142\u00f3wny przedmiot wielu analiz ekonomicznych, przede wszystkim z powodu braku istnienia g\u0142\u00f3wnego nurtu pogl\u0105d\u00f3w na jej ocen\u0119. Celem niniejszego opracowania jest analiza danych Unii Europejskiej, kt\u00f3rej celem jest identyfikacja odpowiednich wska\u017anik\u00f3w s\u0142u\u017c\u0105cych do oceny poziomu sp\u00f3jno\u015bci i konkurencyjno\u015bci pa\u0144stw cz\u0142onkowskich UE i ich region\u00f3w. Ocen\u0119 konkurencyjno\u015bci i sp\u00f3jno\u015bci z punktu widzenia r\u00f3\u017cnic mi\u0119dzy poszczeg\u00f3lnymi pa\u0144stwami i regionami nale\u017cy prowadzi\u0107 w szerokim kontek\u015bcie kryteri\u00f3w ekonomicznych, spo\u0142ecznych i \u015brodowiskowych, na kt\u00f3rych podstawie mo\u017cna okre\u015bli\u0107 problemowe obszary kraj\u00f3w i region\u00f3w, b\u0119d\u0105ce przyczyn\u0105 tych r\u00f3\u017cnic.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_15","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ABRH\u00c1M, J. Komparativn\u00ed ekonomika EU. 1. vyd. Praha: MAC, 2008. 239 s. ISBN 978-80-86783-34-5.||EUROPEAN COMMISSION. Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion. Investing in Europe\u2019s future. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 286 pp. ISBN 978-92-79-16978.||EUROPEAN COMMISSION. Growing Regions, Growing Europe. Forth Report on Economic and Social Cohesion. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 222 p. ISBN 92-79-05704-5222.||EUROPEAN COMMISSION (2010b). Regional Focus \u2013 the Regional Lisbon index [online]. 2010.\t[cit. 9.\t3.\t2011]. Available on WWW: .||EUROPEAN COMMISSION. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU [online]. 1999. [cit. 1. 3. 2011]. Available on WWW:||.||Eurostat [online]. Statistics.\t2011. [cit. 5.\t3.\t2011]. Available on WWW: .||KRUGMAN, P. Competitiveness: A Dangerous Obsession. In Foreign Affairs March\/April: pp. 28-44, 1994.||LEONARDI, R. Cohesion Policy in the European Union: The Building Europe.||Palgrave Macmillan, 2005. 232 p. ISBN 1403949557.||MOLLE, W. European Cohesion Policy. London: Routledge, 2007. 342 p. ISBN 978-0- 415-43812-4.||PORTER, M. E. The Economic Performance of Regions. In Regional Studies, 37, 6\/7, pp. 549-578, 2003.||SKOKAN, K. \u00dazemn\u00ed soudr\u017enost v Evrop\u011b. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ru\u017eomberok. Ro\u010d. VIII, 2008, \u010d\u00edslo 1. s. 85-95. ISSN 1335-9185.||STAN\u00cd\u010cKOV\u00c1, M., MELECK\u00dd, L. Hodnocen\u00ed region\u00e1ln\u00ed konkurenceschopnosti \u010cesk\u00e9 republiky v kontextu Lisabonsk\u00e9 strategie, In 13th International Conference MEKON 2011. Ostrava: V\u0160B-TU Ostrava, 1-20, CD ROM.||WORLD ECONOMIC FORUM. The Lisbon Review 2010 \u2013 Towards More Competitive Europe? [online]. 2010. [cit. 23. 2. 2011]. Available on WWW:||.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Anal\u00fdza datov\u00e9 z\u00e1kladny pro zkoum\u00e1n\u00ed soudr\u017enosti a konkurenceschopnosti v podm\u00ednk\u00e1ch EU","title_de":"Die Analyse der Datenbasis f\u00fcr die Untersuchung von Koh\u00e4sion und Wettbewerbsf\u00e4higkeit in der Eu-Bedingungen","title_en":"Data base analysis for exploration of eu cohesion and competitiveness","title_pl":"Analiza bazy danych do badania sp\u00f3jno\u015bci i konkurencyjno\u015bci w warunkach UE","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"146","citation_spage":"136","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_15.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21694"},{"id":"21695","collection":"15240\/21163","authors":"\u0160im\u016fnkov\u00e1, Renata","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Psan\u00ed odborn\u00fdch text\u016f v angli\u010dtin\u011b je ned\u00edlnou sou\u010d\u00e1st\u00ed v\u00fdzkumn\u00e9 pr\u00e1ce. Nez\u0159\u00eddka se ov\u0161em st\u00e1v\u00e1, \u017ee po v\u011bdeck\u00e9 str\u00e1nce vynikaj\u00edc\u00ed p\u0159\u00edsp\u011bvky nejsou publikov\u00e1ny kv\u016fli \u0161patn\u00e9 jazykov\u00e9 \u00farovni. Nej\u010dast\u011bj\u0161\u00ed chyby jsou nav\u00edc univerz\u00e1ln\u00ed a ur\u010dit\u011b mezi n\u011b pat\u0159\u00ed pou\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed \u010dlen\u016f. N\u00e1sleduj\u00edc\u00ed \u010dl\u00e1nek prezentuje v\u00fdstupy v\u00fdzkumu v t\u00e9to oblasti s c\u00edli: 1) systematicky popsat a kategorizovat zp\u016fsoby pou\u017eit\u00ed \u010dlen\u016f v akademick\u00fdch textech psan\u00fdch rodil\u00fdmi mluv\u010d\u00edmi americk\u00e9 angli\u010dtiny, 2) ur\u010dit nej\u010dast\u011bj\u0161\u00ed chyby, kter\u00fdch se dopou\u0161t\u00ed v anglicky psan\u00fdch odborn\u00fdch textech rodil\u00ed mluv\u010d\u00ed \u010de\u0161tiny a 3) na z\u00e1klad\u011b zji\u0161t\u011bn\u00ed z\u00edskan\u00fdch v bodech 1 a 2 vymezit probl\u00e9mov\u00e9 oblasti pou\u017eit\u00ed \u010dlen\u016f a mo\u017en\u00e9 zp\u016fsoby n\u00e1pravy. \u010cty\u0159i tis\u00edce \u010dty\u0159icet osm \u010dlen\u016f obsa\u017een\u00fdch v \u0161esti odborn\u00fdch textech je klasifikov\u00e1no a pak analyzov\u00e1no. Chyby jsou studov\u00e1ny na z\u00e1klad\u011b t\u0159\u00ed odborn\u00fdch \u010dl\u00e1nk\u016f student\u016f doktorsk\u00e9ho studia. Z\u00edskan\u00e9 d\u00edl\u010d\u00ed z\u00e1v\u011bry ukazuj\u00ed, \u017ee nej\u010dast\u011bj\u0161\u00ed chyby, a\u010dkoli do ur\u010dit\u00e9 m\u00edry individu\u00e1ln\u00ed, mohou b\u00fdt rozd\u011bleny do t\u0159ech oblast\u00ed. Tyto oblasti by pak logicky m\u011bli p\u0159edstavovat t\u011b\u017ei\u0161t\u011b z\u00e1jmu p\u0159i v\u00fduce \u010dlen\u016f.","abstract_de":"Das Schreiben von Fachartikeln in Englisch ist ein untrennbarer Bestandteil der Forschungsarbeit. Es kommt nicht selten vor, dass die von wissenschaftlicher Seite herausragenden Beitr\u00e4ge wegen des schlechten Sprachniveaus nicht publiziert werden. Au\u00dferdem sind die h\u00e4ufigsten Fehler universale Fehler und zu diesen z\u00e4hlt man gewiss die Verwendung der Artikelw\u00f6rter. Der Beitrag pr\u00e4sentiert Forschungsergebnisse in diesem Bereich mit den nachstehenden Zielen: 1) die Verwendung der Artikelw\u00f6rter in akademischen Texten von Muttersprachlern des amerikanischen Englisch systematisch zu beschreiben und zu kategorisieren, 2) die h\u00e4ufigsten Fehler zu bestimmen und 3) aufgrund der Feststellungen im Punkt 1 und 2 die Problembereiche bei der Verwendung der Artikelw\u00f6rter und die entsprechenden Abhilfem\u00f6glichkeiten abzugrenzen. Viertausendachtundvierzig Artikelw\u00f6rter in sechs Fachartikeln werden klassifiziert und dann analysiert. Als Basis der Fehleranalyse gelten drei Fachartikel. Die gewonnenen Teilergebnisse zeigen, dass die meisten Fehler in drei Bereiche geteilt werden k\u00f6nnen.","abstract_en":"Writing academic texts in English is an inevitable part of work of all academics and researchers. It is, however, often the case that scientifically excellent contributions are not published because of their lack of accuracy. Moreover, mistakes seem to be universal, articles being among the most frequent ones. This paper pursues the following aims: 1) systematically describe and categorize the use of articles in academic texts, 2) determine the most common mistakes in the use of articles made by L1 Czech writers, and 3) delimitate the problem areas and possible remedial steps. Four thousand and forty eight articles have been excerpted from six scientific texts in American English, classified and analyzed. Mistakes have been studied on scientific articles written by Ph.D. students with the conclusion that they can generally be classified into three areas. These areas should then logically represent the focus of instruction.","abstract_pl":"Pisanie tekst\u00f3w specjalistycznych w j\u0119zyku angielskim stanowi nieod\u0142\u0105czn\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 pracy badawczej. Nierzadko znakomite teksty naukowe nie s\u0105 publikowane z powodu niskiego poziomu j\u0119zykowego. Najcz\u0119\u015bciej spotykane b\u0142\u0119dy maj\u0105 charakter uniwersalny, i na pewno nale\u017cy do nich u\u017cywanie rodzajnik\u00f3w. W artykule przedstawiono wyniki bada\u0144 przeprowadzonych w tej dziedzinie w celu: 1) systemowego opisania i skategoryzowania sposob\u00f3w stosowania rodzajnik\u00f3w w tekstach akademickich, kt\u00f3re zosta\u0142y napisane przez native speaker\u00f3w u\u017cywaj\u0105cych ameryka\u0144skiej odmiany j\u0119zyka angielskiego, 2) okre\u015blenia najcz\u0119\u015bciej spotykanych b\u0142\u0119d\u00f3w, jakie pope\u0142niaj\u0105 czescy native speakerzy podczas pisania angielskich tekst\u00f3w specjalistycznych, oraz 3) ustalenia, w oparciu o wnioski z punktu 1 i 2, obszar\u00f3w problemowych dotycz\u0105cych u\u017cywania rodzajnik\u00f3w i ustalenia mo\u017cliwych sposob\u00f3w poprawy. Cztery tysi\u0105ce czterdzie\u015bci osiem rodzajnik\u00f3w zastosowanych w sze\u015bciu tekstach specjalistycznych poddano klasyfikacji i p\u00f3\u017aniejszej analizie. B\u0142\u0119dy s\u0105 badane na podstawie trzech artyku\u0142\u00f3w specjalistycznych student\u00f3w studi\u00f3w doktoranckich. Uzyskane wyniki wskazuj\u0105, \u017ce najcz\u0119stsze b\u0142\u0119dy, cho\u0107 do pewnego stopnia indywidualne, mo\u017cna podzieli\u0107 na trzy grupy. Te grupy powinny wi\u0119c w spos\u00f3b logiczny stanowi\u0107 punkt ci\u0119\u017cko\u015bci w nauce rodzajnik\u00f3w.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_16","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BIBER, D.; GRAY, B.: Challenging Stereotypes about Academic Writing: Complexity, Elaboration, Explicitness in Journal of English for Academic Purposes. Vol. 9. 2-20. Orlando: Elsevier, 2010.||BIBER, D.; GRAY, B.: Grammatical change in the noun phrase: the influence of written language use in English Language linguistics. Vol. 15, Issue 2. CUP 2009.||CARTER, R.; MCCARTY, M.: Cambridge Grammar of English. CUP, 2006. ISBN 0- 521-58846-4||CROMPTON, P.: Article Errors in the English Writing of Advanced L1 Arabic Learners: The Role of Transfer in Asian EFL Journal. Vol 50. February 2011.||HAAN, P.: An experiment in English learner data analysis in Jan Arts (ed) Studies in English Language Research. Amsterdam: Rodopi, 2011.||IONIN, T.; MONTRUL, S.: Article use and generic reference: parallels between L1 and L2 acquisition in M. P. Garc\u00eda Mayo and R Hawkins (eds), Second Language Acquisition od Articles: Empirical Findings and Theoretical Implications. John Benjamins, 2009.||MASTER, P.: The English article system: Acquisition, function, and pedagogy. System 2 (2), 215 \u2013 232. 1997.||QUIRK at al.: A Comprehensive Grammar of the English language. Lomgman, 1985.||ISBN 0-582-51734-6||SMALLEY, L.S.; REUTTEN, M.K.: Refining Composition Skills. Boston: Heinle & Heinle, 2001.||SNAPE, N. at al.. Spanish, Turkish, Japanese and Chinese L2. Learners\u2019 Acquisition of Generic Reference. In Proceedings of the 10th Generative Approaches to Second Language Acquisition Conference (GASLA 2009), ed. Melissa Bowles et al., 1-8. Somerville, MA: Cascadilla. 2009 Proceedings Project. www.lingref.com document||#2251","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"\u010cleny v odborn\u00fdch textech","title_de":"Artikelw\u00f6rter in akademischen Texten","title_en":"The use of articles in academic writing","title_pl":"Rodzajniki w tekstach specjalistycznych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"154","citation_spage":"147","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_16.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21695"},{"id":"21696","collection":"15240\/21163","authors":"\u0160tichhauerov\u00e1, Eva","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek v\u011bnuje pozornost tomu, jak \u00farove\u0148 inova\u010dn\u00edho potenci\u00e1lu regionu ovliv\u0148uje jeho hospod\u00e1\u0159skou v\u00fdkonnost, p\u0159i\u010dem\u017e se zam\u011b\u0159uje na kraje v \u010cesk\u00e9 republice. Je zde pops\u00e1n jeden ze zp\u016fsob\u016f, jak lze p\u0159istupovat k \u0159e\u0161en\u00e9mu probl\u00e9mu, j\u00edm\u017e je potvrzen\u00ed \u010di vyvr\u00e1cen\u00ed p\u0159edpokladu: Slab\u00fd inova\u010dn\u00ed potenci\u00e1l regionu je p\u0159\u00ed\u010dinou jeho hospod\u00e1\u0159sk\u00e9 zaostalosti\u201c. R\u016fzn\u00fdmi subjekty bylo vyvinuto jen m\u00e1lo metodik slou\u017e\u00edc\u00edch k ohodnocen\u00ed \u00farovn\u011b inova\u010dn\u00edho potenci\u00e1lu region\u016f v \u010cesk\u00e9 republice, av\u0161ak dostupnost jejich v\u00fdsledk\u016f se li\u0161\u00ed, co\u017e komplikuje dal\u0161\u00ed zpracov\u00e1n\u00ed. D\u00e1le, v\u00edce metodik je pou\u017e\u00edv\u00e1no \u010desk\u00fdmi subjekty pro ohodnocen\u00ed hospod\u00e1\u0159sk\u00e9 v\u00fdkonnosti kraj\u016f. Bylo ov\u011b\u0159eno, \u017ee kraje se siln\u00fdm inova\u010dn\u00edm potenci\u00e1lem jsou hospod\u00e1\u0159sky v\u00fdkonn\u011bj\u0161\u00ed a bohat\u0161\u00ed ne\u017e kraje s n\u00edzkou \u00farovn\u00ed inova\u010dn\u00edho potenci\u00e1lu.","abstract_de":"Der Beitrag widmet sich dem Thema, welchen Einfluss das Niveau des Innovationspotenzials einer Region auf ihre wirtschaftliche Leistungsf\u00e4higkeit hat, wobei er sich auf die Regionen in der Tschechischen Republik konzentriert. Hier wird eine der M\u00f6glichkeiten des Herangehens an das zu l\u00f6sende Problem beschrieben, das in der Best\u00e4tigung oder Widerlegung folgender Pr\u00e4misse besteht: \u201eEin schwaches Innovationspotenzial der Region ist die Ursache ihrer wirtschaftlichen R\u00fcckst\u00e4ndigkeit\u201c. Seitens verschiedener Subjekte wurden nur wenige Methodiken entwickelt, die der Bewertung des Niveaus des Innovationspotenzials der tschechischen Regionen dienen, wobei sich die Verf\u00fcgbarkeit ihrer Ergebnisse unterscheidet. Dar\u00fcber hinaus werden durch tschechische Subjekte mehr Methodiken f\u00fcr die Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsf\u00e4higkeit der Regionen im Sinne der Selbstverwaltungseinheiten angewendet. Es wurde festgestellt, dass Regionen mit einem st\u00e4rkeren Innovationspotenzial wirtschaftlich leistungsf\u00e4higer und reicher sind als Regionen mit einem geringen Niveau des Innovationspotenzials.","abstract_en":"This contribution looks at the influence which the level of economic performance has on the level of innovation potential in the Czech Republic. One of more ways is described on how to approach the resolved problem, which is either verification or rejection of this assumption: \u201cThe weak regional potential for innovation is the cause of the regional economic backwardness\u201d. A few methodologies have been developed by some subjects and used for the evaluation of the regional innovation potential level in the Czech Republic, but the availability of their outputs differs, which causes difficulties in further processing. Next, many methodologies are used by different subjects in the Czech Republic for the evaluation of the regional economic performance level. It was verified that Czech regions with strong innovation potential are better performing economically and are wealthier than those with low innovation potential.","abstract_pl":"Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest wp\u0142ywowi potencja\u0142u innowacyjnego regionu na jego wyniki gospodarcze. Uwaga skoncentrowana jest na regionach (krajach) w Republice Czeskiej. Opisano jeden ze sposob\u00f3w podej\u015bcia do tego tematu, jakim jest potwierdzenie lub obalenie za\u0142o\u017cenia: \"S\u0142aby potencja\u0142 innowacyjny regionu jest przyczyn\u0105 jego zacofania gospodarczego\u201c. R\u00f3\u017cne podmioty opracowa\u0142y kilka metodyk s\u0142u\u017c\u0105cych do analizy poziomu potencja\u0142u innowacyjnego region\u00f3w w Republice Czeskiej, ale dost\u0119pno\u015b\u0107 ich wynik\u00f3w jest zr\u00f3\u017cnicowana, co utrudnia ich dalsze wykorzystanie. Ponadto, wi\u0119ksza liczba metodyk jest stosowana przez czeskie podmioty do cel\u00f3w analizy kondycji gospodarczej region\u00f3w. Stwierdzono, \u017ce regiony (kraje) o silnym potencjale innowacyjnym s\u0105 silniejsze gospodarczo i bogatsze od region\u00f3w (kraj\u00f3w) o niskim poziomie potencja\u0142u innowacyjnego.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_17","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Ministry for Regional Development of the CR. Regional Development Strategy of the Czech Republic (summary) [online]. Prague: MRDCR, 2006 [cit. 2011-08-03]. 37 p. Available from WWW: < http:\/\/www.mmr.cz\/CMSPages\/GetFile.aspx?guid=cdafbfcb- f89c-4c88-b876-0313593c67b0>.||RYDVALOV\u00c1, P.; \u017dI\u017dKA, M.: Konkurenceschopnost a jedine\u010dnost obce. 1st ed. Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-423-8.||CZSO. Region\u00e1ln\u00ed rozd\u00edly v demografick\u00e9m, soci\u00e1ln\u00edm a ekonomick\u00e9m v\u00fdvoji v letech 2000 a\u017e 2005 [online]. Prague: CZSO, 15. 11. 2007 [cit. 2011-08-03]. Available from WWW: .||MARTIN\u010c\u00cdK, D.: Ekonomicko-soci\u00e1ln\u00ed \u00farove\u0148 kraj\u016f \u2013 komplexn\u00ed srovn\u00e1vac\u00ed anal\u00fdza.||E+M Ekonomie a Management, 2008, vol. 11, c. 1, pp. 14-25. ISSN 1212-3609.||RYDVALOV\u00c1, P.; \u017dI\u017dKA, M.: Kl\u00ed\u010dov\u00e9 faktory problematick\u00e9ho v\u00fdvoje region\u016f v \u010cesk\u00e9 republice. 1. vyd. Liberec: V\u00daTS, 2007, 54 s. ISBN 978-80-903865-5-6.||CZSO. Gross domestic product [online]. [Cit. 2011-09-14]. Available from WWW:||.||POKORN\u00dd, O.; KOSTI\u010c, M.: and others. Anal\u00fdza inova\u010dn\u00edho potenci\u00e1lu kraj\u016f \u010cesk\u00e9 republiky. 1. ed. Prague: SLON, 2008, 147 p. ISBN 978-80-86429-90-8.||EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2006 [online]. [Cit. 2011-08-28]. Available from WWW: .||CZSO. Regional accounts 2008. The main regional indicators [online]. [Cit. 2011-08- 20]. Available from WWW: .||WEISSTEIN, E. W.: Hypothesis Testing. MathWorld. A Wolfram Web Resource||[online]. 1999-2009 [cit. 2011-08-12]. Available from WWW:||.||WEISSTEIN, E. W.: ANOVA. MathWorld. A Wolfram Web Resource [online]. 1999- 2009 [cit. 2011-08-02]. Available from WWW:||.||RYDVALOV\u00c1, P.; PITTNEROV\u00c1, R.: Anal\u00fdza \u00fa\u010dasti \u010desk\u00fdch subjekt\u016f v projektech RP EU pro v\u00fdzkum a technologick\u00fd v\u00fdvoj. In Sborn\u00edk p\u0159\u00edsp\u011bvk\u016f z mezin\u00e1rodn\u00ed konference Finance a v\u00fdkonnost firem ve v\u011bd\u011b, v\u00fduce a praxi. 1. vyd. Zl\u00edn: UTB, 2009. ISBN 9788073187989.||MOORE, D. S.; McCABE, G. P.: Introduction to the Practice of Statistics, 3rd ed. New York: W. H. Freeman, 1999.||KUKAL, J.: Robustnost. Automatizace[online], 2008, vol. 51, no. 9 , pp. 570-572. ISSN 0005-125X. [Cit. 2011-08-20]. Available from WWW:||.||Statistical analysis software Statgraphics Centurion XVI.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vliv inova\u010dn\u00edho potenci\u00e1lu na hospod\u00e1\u0159skou v\u00fdkonnost region\u016f v \u010cesk\u00e9 republice","title_de":"Der Einfluss des Innovationspotenzials auf die wirtschaftliche Leistungsf\u00e4higkeit der Regionen in der Tschechischen Republik","title_en":"The influence of innovation potential on economic performance in czech regions","title_pl":"Wp\u0142yw potencja\u0142u innowacyjnego na kondycj\u0119 gospodarcz\u0105 region\u00f3w w Republice czeskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"164","citation_spage":"155","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_17.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21696"},{"id":"21697","collection":"15240\/21163","authors":"\u0160vermov\u00e1, Pavla","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V\u00fdznam v\u00fdzkumu, v\u00fdvoje a inovac\u00ed si uv\u011bdomuje v sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b ka\u017ed\u00fd podnikatelsk\u00fd subjekt soupe\u0159\u00edc\u00ed na trhu o konkuren\u010dn\u00ed v\u00fdhodu. Zde stoj\u00ed hypot\u00e9za: \"Spole\u010dnosti znaj\u00edc\u00ed metody pro oce\u0148ov\u00e1n\u00ed technologi\u00ed maj\u00ed pozitivn\u00ed ekonomick\u00e9 v\u00fdsledky\". Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek je zam\u011b\u0159en p\u0159edev\u0161\u00edm na oblast ekonomiky obnoviteln\u00fdch zdroj\u016f energie, resp. na ocen\u011bn\u00ed vybran\u00e9 technologie v t\u00e9to oblasti. Nejprve je v \u00favodu zm\u00edn\u011bn proces pr\u016fmyslov\u00e9ho v\u00fdzkumu a v\u00fdvoje; n\u00e1sleduje v\u00fd\u010det mo\u017en\u00fdch metod, pomoc\u00ed kter\u00fdch lze ocenit r\u016fzn\u00e9 technologie a v z\u00e1v\u011bre\u010dn\u00e9 \u010d\u00e1sti je nazna\u010den konkr\u00e9tn\u00ed re\u00e1ln\u00fd p\u0159\u00edklad ocen\u011bn\u00ed projektu mal\u00e9 hydraulick\u00e9 vodn\u00ed elektr\u00e1rny. Byla zvolena metoda ENPV (zahrnuj\u00edc\u00ed rozhodovac\u00ed strom, pravd\u011bpodobnost a \u010distou sou\u010dasnou hodnotu); v p\u0159\u00edsp\u011bvku jsou uvedeny \u010dty\u0159i mo\u017en\u00e9 sc\u00e9n\u00e1\u0159e. V z\u00e1v\u011bru byl vybr\u00e1n ekonomicky nejv\u00fdhodn\u011bj\u0161\u00ed sc\u00e9n\u00e1\u0159 a hypot\u00e9za byla potvrzena.","abstract_de":"Jedes Unternehmersubjekt, das auf dem Markt einen Konkurrenzvorteil anstrebt, kennt die Bedeutung der Forschung, Entwicklung und Innovationen. Hier gilt die Hypothese: \"Die Gesellschaften, die die Methoden f\u00fcr die Bewertung der Technologien kennen, haben positive \u00f6konomische Ergebnisse\u201c. Dieser Beitrag konzentriert sich vor allem auf das Wirtschaftsgebiet der erneuerbaren Energiequellen bzw. auf eine Bewertung bestimmter Technologien auf diesem Gebiet. In der Einleitung wird ein Prozess der Forschung und Entwicklung in der Industrie erw\u00e4hnt. Dann folgt eine \u00dcbersicht \u00fcber die Methoden, mit Hilfe derer verschiedene Technologien bewertet werden k\u00f6nnen, und abschlie\u00dfend ein konkretes Bewertungsbeispiel des Projektes eines kleinen Wasserkraftwerkes. Es wurde die Methode des \u201eerwarteten reinen Nettowerts\u201c ausgew\u00e4hlt. Sie enth\u00e4lt Entscheidungsstruktur, Wahrscheinlichkeit und reinen Nettowert. Im Beispiel werden vier m\u00f6gliche Szenarien angef\u00fchrt, dann das \u00f6konomisch vorteilhafteste Szenario ausgew\u00e4hlt und die Hypothese best\u00e4tigt.","abstract_en":"Each business entity competing for its competitive advantage on the market is currently aware of the importance of research, development and innovation. The hypothesis states: \u201cThe companies knowing methods for technologies\u00b4 evaluation are profitable\u201d. This paper is focused mainly on the area of the economy of renewable energy sources, resp. on the valuation of selected technology in this area. First the process of industrial research and development is mentioned in the introduction; the list of possible methods that can be used for various technologies evaluation follows; and in the final part of the paper the specific real case study of the small Hydroelectric Power Plant project valuation is demonstrated. The method of ENPV (including the decision tree, probabilities and net present value) was chosen; four possible scenarios are presented in the paper. Finally the best scenario has been selected and the hypothesis confirmed.","abstract_pl":"Znaczenie bada\u0144, rozwoju i innowacji u\u015bwiadamia sobie obecnie ka\u017cdy podmiot gospodarczy walcz\u0105cy na rynku o przewag\u0119 konkurencyjn\u0105. Tu pojawia si\u0119 hipoteza: \"Sp\u00f3\u0142ki znaj\u0105ce metody wyceny technologii osi\u0105gaj\u0105 pozytywne wyniki ekonomiczne\". Niniejszy artyku\u0142 koncentruje si\u0119 przede wszystkim na ekonomice odnawialnych \u017ar\u00f3de\u0142 energii, czyli na wycenie wybranej technologii w tej dziedzinie. Najpierw we wst\u0119pie om\u00f3wiono proces bada\u0144 przemys\u0142owych i rozwoju, po czym przedstawiono metody, przy pomocy kt\u00f3rych mo\u017cna wyceni\u0107 r\u00f3\u017cne technologie a w zako\u0144czeniu pokazano konkretny realny przyk\u0142ad wyceny projektu ma\u0142ej elektrowni wodnej. Wybrano metod\u0119 oczekiwanej aktualnej warto\u015bci netto (obejmuj\u0105cej drzewo decyzyjne, prawdopodobie\u0144stwo i aktualn\u0105 warto\u015b\u0107 netto). W artykule przedstawiono cztery mo\u017cliwe scenariusze. W cz\u0119\u015bci ko\u0144cowej wybrany zosta\u0142 scenarius najkorzystniejszy pod wzgl\u0119dem ekonomicznym, potwierdzaj\u0105cy postawion\u0105 hipotez\u0119.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_18","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"AGUILAR \u010cIH\u00c1KOV\u00c1, S.; \u010cERN\u00cdKOV\u00c1, M.: Evaluation of Clean-Up Processes: An Economic Perspective. ACC Journal, Issue B. 2010, Vol. XVI, No. 2, 30-39. ISSN||1803-9782||BOER, P. F.: Oce\u0148ov\u00e1n\u00ed technologi\u00ed. Podnikatelsk\u00e9 a finan\u010dn\u00ed aspekty v\u00fdzkumu a v\u00fdvoje. 1. vyd. Brno: ZONER software, s.r.o., 2007, 429 p. ISBN 978-80-86815-66-4||DVO\u0158\u00c1K, I.: Oce\u0148ov\u00e1n\u00ed technologi\u00ed [online] [cit. 2010-12-21] Available from WWW:||||DVO\u0158\u00c1K, I.: Oce\u0148ov\u00e1n\u00ed technologi\u00ed [online] [cit. 2010-12-21] Available from WWW:||||KN\u00c1PEK, J.; VA\u0160\u00cd\u010cEK, J.; \u017d\u00cdDEK, O.: Ekonomick\u00e1 anal\u00fdza projekt\u016f OZE. Praha:||\u010cVUT, 2003||LODR, J.: Syst\u00e9my podpory obnoviteln\u00fdch zdroj\u016f energie v Evropsk\u00e9 unii a \u010cesk\u00e9 republice. In Sborn\u00edk z mezin\u00e1rodn\u00ed konference Ekonomick\u00e9 a pr\u00e1vn\u00ed aspekty podnik\u00e1vn\u00ed v EU a ochrana lidsk\u00fdch pr\u00e1v. Praha: UK v Praze, Soukrom\u00e1 vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00fdch studi\u00ed, 2007, 92-100. ISBN 978-80-85889-91-8||LOMBORG, B.: Skeptick\u00fd ekolog. 1. vyd. Praha: Liber\u00e1ln\u00ed institut, 2006. ISBN 80- 86389-42-4||\u0158EHO\u0158OV\u00c1, P.; P\u00c1NKOV\u00c1, M.; HAMELOV\u00c1, L.: Issues of Economic Development - Intellectual Property Rights Protection. In 4th Proceedings of International Borneo Business Conference (IBBC) 2010, Vol. 1. Miri: Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 2010, p. 703 - 715. ISBN 978-967-5418-15-0|w\u0158EHO\u0158OV\u00c1, P.; DUBOV\u00c1, M.: Assessment of Alternative Energy Sources Efficiency||\u2013 Economic Model of a Project Using Reed Canary Grass. In Proceedings of the Global Conference of Business and Finance. The Institute for Business and Finance Research,||IBFR: San Jos\u00e9, 2009, p. 71-87. ISSN 1931-0285||SIMON, J. L.: Nejv\u011bt\u0161\u00ed bohatstv\u00ed. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. ISBN 80-7325-082-9||SLAV\u00cdK, J.: Vy\u010derpatelnost surovinov\u00fdch zdroj\u016f, recyklace a krize na trhu druhotn\u00fdch surovin. Acta Oeconomica Pragensia, \u010d. 6\/2009. Praha: Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1, 2009, s. 37-51. ISSN 0572-3043||SYNEK, M. at all.: Podnikov\u00e1 ekonomika. 3 p\u0159epracovan\u00e9 a dopln\u011bn\u00e9 vyd\u00e1n\u00ed. Jihlava:||EKON, 2002, 479 s. ISBN 80-7179-736-7||Svaz podnikatel\u016f pro vyu\u017eit\u00ed energetick\u00fdch zdroj\u016f. V\u00fdkupn\u00ed ceny [online] [2011-04-29] Available from WWW: ||VALACH, J.: Investi\u010dn\u00ed rozhodov\u00e1n\u00ed a dlouhodob\u00e9 financov\u00e1n\u00ed. Praha: EKOPRESS, 2001, s. 156. ISBN 80 86119-38-6||VOLFOV\u00c1, J.; \u0158EHO\u0158OV\u00c1, P.: Innovations in the Czech Republic and New Technologies Risks. In Proceedings of the 16th Annual Conference on PBFEAM.||Queensland University of Technology: Brisbane, 2008, p. 13. ISBN 978-1-74107-242-6||Z\u00e1kon \u010d. 330\/2010 Sb., o podpo\u0159e v\u00fdroby elekt\u0159iny z obnoviteln\u00fdch zdroj\u016f [online] [cit. 2011-04-29] Available from WWW: ||Z\u00e1kon \u010d. 235\/2004 Sb., o dani z p\u0159idan\u00e9 hodnoty [online] [cit. 2011-04-27] Available from WWW: ||Z\u00e1kon \u010d. 458\/2000 Sb., energetick\u00fd z\u00e1kon [online] [cit. 2011-04-20] Available from WWW: ||Z\u00e1kon \u010d. 586\/1992 Sb., o dan\u00edch z p\u0159\u00edjm\u016f [online] [cit. 2011-03-15] Available from WWW: ","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"O\u010dek\u00e1van\u00e1 \u010dist\u00e1 sou\u010dasn\u00e1 hodnota - n\u00e1stroj efektivn\u00edch investic","title_de":"Der Erwartete reine Nettowert - Instrument der effektiven Investitionen","title_en":"Expected net present value \u2013 instrument for profitable investment","title_pl":"Oczekiwana aktualna warto\u015b\u0107 netto - narz\u0119dzie efektywnych inwestycji","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"173","citation_spage":"165","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_18.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21697"},{"id":"21698","collection":"15240\/21163","authors":"Vl\u010dkov\u00e1, Irena","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 \u00falohou e-learningu ve v\u00fduce ciz\u00edch jazyk\u016f. K vyu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed internetu pro online v\u00fduku je t\u0159eba, aby pedagogov\u00e9 m\u011bli ur\u010dit\u00e9 medi\u00e1ln\u00ed kompetence, kter\u00e9 se v sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b st\u00e1vaj\u00ed ned\u00edlnou a d\u016fle\u017eitou sou\u010d\u00e1st\u00ed kvalifikace pedagoga. K produkci elektronick\u00fdch v\u00fdukov\u00fdch materi\u00e1l\u016f je u\u010ditel nucen vyu\u017e\u00edvat po\u010d\u00edta\u010de jinak, ne\u017e jen jako b\u011b\u017en\u00fd u\u017eivatel. Dal\u0161\u00ed profesn\u00ed vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed k medi\u00e1ln\u00edm kompetenc\u00edm bylo u\u010ditel\u016fm ciz\u00edch jazyk\u016f nab\u00eddnuto v r\u00e1mci dvou projekt\u016f financovan\u00fdch z evropsk\u00fdch zdroj\u016f. V letech 2006-2008 byl realizov\u00e1n projekt \u201eElektronick\u00e1 m\u00e9dia ve v\u00fduce\u201c, kter\u00fd byl podpo\u0159en z prost\u0159edk\u016f ESF a st\u00e1tn\u00edho rozpo\u010dtu \u010cesk\u00e9 republiky. U\u010ditel\u00e9 se orientuj\u00ed ve vyu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed tzv. soci\u00e1ln\u00edch s\u00edt\u00edch pro svou v\u00fduku a orientuj\u00ed se v pojmech: f\u00f3rum, blog, wiki, podcasty, webquesty a dal\u0161\u00ed.","abstract_de":"Der Beitrag befasst sich mit der Aufgabe des E-Learnings im Fremdsprachenunterricht. F\u00fcr die N\u00fctzung des Internets im Online-Unterricht ist es notwendig, dass die P\u00e4dagogen \u00fcber eine gewisse Kompetenz im Umgang mit den Medien verf\u00fcgen. Eine solche Kompetenz erweist sich heutzutage als unteilbarer Bestandteil der Qualifikation des P\u00e4dagogen. Zur Erstellung elektronischer Lehrmaterialien ist der Lehrer gen\u00f6tigt, den Computer auf andere Weise zu einzusetzen denn als gew\u00f6hnlicher Benutzer. Eine professionelle Weiterbildung zur medialen Kompetenz wurde Fremdsprachenlehrern im Rahmen zweier aus europ\u00e4ischen Quellen finanzierten Projekten angeboten. In den Jahren 2006 \u2013 2008 wurde das Projekt \u201eElektronische Medien im Unterricht\u201c durchgef\u00fchrt, das aus Mitteln des Europ\u00e4ischen Sozialfonds und des Staatsbudgets der Tschechischen Republik gef\u00f6rdert wurde. Die Lehrer werden dabei in der Einbindung so genannter sozialer Netzwerke in ihren Unterricht sowie im Hinblick auf Begriffe wie Forum, Blog, Wiki, Padcast, Webquest usw. geschult.","abstract_en":"The paper deals with the role of e-learning in foreign language teaching. For the use of the Internet in online teaching it is necessary that teachers had certain media competences that are becoming an integral and important part of the teacher\u2019s qualification. In order to produce electronic teaching materials, the teacher is forced to use the computer unlike a common user does. Further professional training towards media competences has been offered to teachers of foreign languages within two projects financed from the European funds (ESF). In years 2006-2008 there was realized the project called \u201cElectronic Media in Teaching\u201d which was supported from the ESF money and the budget of the Czech Republic. The teachers orientate in the use of so called social networks in their teaching and learn the concepts: forum, blog, wiki, podcast, web quest and others.","abstract_pl":"Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest roli e-learningu w nauczaniu j\u0119zyk\u00f3w obcych. W celu wykorzystywania internetu do nauczania on-line konieczne jest, aby dydaktycy posiadali okre\u015blone kompetencje medialne, kt\u00f3re w obecnych czasach staj\u0105 si\u0119 nieod\u0142\u0105cznym i wa\u017cnym elementem kwalifikacji nauczyciela. Aby opracowa\u0107 elektroniczne materia\u0142y dydaktyczne, nauczyciel zmuszony jest do innego wykorzystywania komputera ani\u017celi zwyk\u0142y u\u017cytkownik. W ramach dw\u00f3ch projekt\u00f3w dofinansowanych ze \u015brodk\u00f3w unijnych dla nauczycieli j\u0119zyk\u00f3w obcych stworzono ofert\u0119 dotycz\u0105c\u0105 doskonalenia zawodowego w zakresie kompetencji medialnych. W latach 2006-2008 realizowano projekt pn. \"Media elektroniczne w nauczaniu\", kt\u00f3ry by\u0142 dofinansowany ze \u015brodk\u00f3w EFS i bud\u017cetu pa\u0144stwa Republiki Czeskiej. Nauczyciele posiadaj\u0105 umiej\u0119tno\u015bci dotycz\u0105ce korzystania z tzw. sieci spo\u0142ecznych do cel\u00f3w nauczania, jak r\u00f3wnie\u017c znaj\u0105 poj\u0119cia: forum, blog, wiki, podkasty, WebQuesty i inne.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_19","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"DODGE, B. Some thought about WebQuests, Educational Technology Department, San Diego State University, 1995, Dostupn\u00fd z WWW:||||RICHARDSON, WILL. Blogs, Wikis, Podcasts.Thousand Oaks: Sage Publications, 2006.||Testovac\u00ed server [online]. Dostupn\u00fd z WWW:||||The free Encyklopedia. Dostupn\u00fd z WWW: ||VL\u010cKOV\u00c1, I. Weiterbilding f\u00fcr die Hochschullehrer: In ACC JOURNAL. V\u011bdeck\u00e1 pojedn\u00e1n\u00ed\/Wissenschaftliche Abhandlungen\/Prace naukowe, XIV\/2008, Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 2008","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Hospod\u00e1\u0159sk\u00e1 n\u011bm\u010dina online","title_de":"Wirtschaftsdeutsch Online","title_en":"Business german online","title_pl":"Ekonomiczny j\u0119zyk niemiecki on-line","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"180","citation_spage":"174","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_19.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21698"},{"id":"21699","collection":"15240\/21163","authors":"Zatka, Natalia","datum_zverejneni":"2011-12-31","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Po zru\u0161en\u00ed kontrol na mezist\u00e1tn\u00ed hranici za\u010dala p\u0159\u00edhrani\u010dn\u00ed prostituce v Evrop\u011b vzkv\u00e9tat. Na prodeji sexu\u00e1ln\u00edch slu\u017eeb se st\u00e1l\u00e9 v\u00edce pod\u00edlej\u00ed nezletil\u00ed. Probl\u00e9m \"pras\u00e1tek\" je obecn\u011b tich\u00e9 drama d\u011bt\u00ed, pro kter\u00e9 je prostituce zp\u016fsob v\u00fdd\u011blku, a kter\u00e9 je jen velmi z\u0159\u00eddka odhaleno. C\u00edlem t\u00e9to anal\u00fdzy je upozorn\u011bn\u00ed na \u0161irokou \u0161k\u00e1lu chov\u00e1n\u00ed se zn\u00e1mkami podm\u00edn\u011bn\u00e9 prostituce. Tuto obt\u00ed\u017enou problematiku vyportr\u00e9toval Robert Gli\u0144ski. D\u00edky jeho pr\u00e1ci m\u016f\u017eeme nahl\u00e9dnout do prost\u0159ed\u00ed nezletil\u00fdch chlapc\u016f provozuj\u00edc\u00edch prostituci.","abstract_de":"Nach der Abschaffung der Grenzkontrollen erf\u00e4hrt die Prostitution entlang der Grenzen eine Bl\u00fctezeit. Am Verkauf sexueller Dienste beteiligen sich immer mehr Minderj\u00e4hrige. Beim Problem der \u201eSchweinchen\u201c handelt es sich im Allgemeinen um ein stilles Drama der Kinder, f\u00fcr welche die Prostitution eine Verdienstm\u00f6glichkeit darstellt. Dieses Drama wird nur sehr selten aufgedeckt. Ziel dieser Analyse ist es, auf die breite Skala des Umgangs mit den Anzeichen der bedingten Prostitution aufmerksam zu machen. Diese schwierige Problematik wurde von Robert Gli\u0144ski portraitiert. Seine Arbeit erm\u00f6glicht uns einen Einblick in das Milieu der minderj\u00e4hrigen Jungen, welche der Prostitution nachgehen.","abstract_en":"After the abolition of border checks at international borders, prostitution began to flourish in Europe. Minors have been increasingly involved in the sale of sexual services. The problem of \"piggies\" is generally a quiet drama of children for whom prostitution is a way to earn their living; only rarely is it detected. The aim of this analysis is to highlight a wide range of behavioural signs of conditional prostitution. This difficult issue has been described by Robert Glinski. Due to his work, we can look into the world of underage boys engaged in prostitution.","abstract_pl":"Prostytucja na ekranach kin go\u015bci od d\u0142ugiego ju\u017c czasu. Polska kinematografia nie podejmuje jednak tematu prostytucji homoseksualnej. W swoim opracowaniu autorka stara si\u0119 zaprezentowa\u0107 jeden ze najnowszych punkt\u00f3w widzenia tego procederu z udzia\u0142em nieletnich dzi\u0119ki oku kamery, z problematyk\u0105 pogranicza w tle. Film \u015awinki to kunsztownie zrealizowana historia o bolesnym aspekcie \u017cycia i dorastania m\u0142odzie\u017cy we wsp\u00f3\u0142czesnym \u015bwiecie \u2013 zdominowanym przez konsumpcj\u0119, brak ogranicze\u0144 moralnych, wolnym od ogranicze\u0144 (granic). Przedstawiona tu analiza ma na celu przybli\u017cenie problematyki dzieci\u0119cej prostytucji uprawianej na obszarach przygranicznych i skonfrontowanie jej z obrazem filmowym wyre\u017cyserowanym przez jednego z najbardziej wybitnych tw\u00f3rc\u00f3w kina polskiego. Niniejszy tekst pozwoli pozna\u0107 motywy podejmowania p\u0142atnych us\u0142ug seksualnych, sposoby prewencji oraz walki z takim post\u0119powaniem, by\u0107 mo\u017ce uzmys\u0142owi skal\u0119 nierz\u0105du z udzia\u0142em dzieci.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_3_20","lang_iso":"pl","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"CICHMI\u0143SKI A.: Robert Gli\u0144ski o prostytuuj\u0105cych si\u0119 nastolatkach [18.08.2011].||Dost\u0119p||z WWW: http:\/\/www.stopklatka.pl\/wydarzenia\/wydarzenie.asp?wi=32173.||IMIELI\u0143SKI K.: Manowce seksu \u2013 prostytucja. \u0141\u00f3d\u017a,1990.||IMIELI\u0143SKI K.: Seksuologia spo\u0142eczna. Warszawa, 1974.||KARWAT B., SKRZYPIEC A.: Prostytucja jako zjawisko spo\u0142eczne i problem niedostosowania spo\u0142ecznego. Raport o \u015brodowisku os\u00f3b pracuj\u0105cych w seksbiznesie na przyk\u0142adzie miasta Szczecina. Szczecin, 2001.||KURZ\u0118PA J.: M\u0142odzie\u017c pogranicza \u2013 \u201e\u015bwinki\u201d, czyli o prostytucji nieletnich. Krak\u00f3w, 2005.||PIETKIEWICZ B.: Dzieci\u0119ca prostytucja. M\u0142odszy przedmiot po\u017c\u0105dania. \u201ePolityka\u201d, 2002, nr 40 (2370) z dn. 05-10-2002 r.||Prostytucja dzieci\u0119ca to nie marginalny problem, [17.08.2011]. Dost\u0119p z WWW: http:\/\/kobieta.wp.pl\/kat,62594,page,2,title,Prostytucja-dziecieca-to-nie- marginalny problem,wid,11470106,wiadomosc.html.||PRZYBYSZ-ZAREMBA M.: Prostytucja nieletnich \u2013 czy to problem spo\u0142eczny.||\u201eNiebieska Linia\u201d, 2007, nr 5, s. 30-33.||UNICEF: Ro\u015bnie dzieci\u0119ca prostytucja na niemiecko-czeskim pograniczu [17.08.2011]. Dost\u0119p z WWW: http:\/\/wyborcza.pl\/1,75248,1750064.html.||\u015awinki (2009), re\u017c. R. Gli\u0144ski, 93 min.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Robert Gli\u0144ski jako portr\u00e9tista prostituce nezletil\u00fdch. \"pras\u00e1tka\" na hranici","title_de":"Robert Gli\u0144ski als Portraitist der Prostition minderj\u00e4hriger. \u201eSchweinchen\u201c an der Grenze","title_en":"Robert Gli\u0144ski as a portraitist of minors\u2019 prostitution. \u201dpiggies\u201d on the border","title_pl":"Robert gli\u0144ski jako portrecista prostytucji nieletnich. \u201e\u015bwinki\u201d na granicy","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"189","citation_spage":"181","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_3_20.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21699"},{"id":"21556","collection":"15240\/21162","authors":"B\u00edl\u00fd, Milan; S\u00fcss, Vladim\u00edr; Mato\u0161kov\u00e1, Petra","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V p\u0159\u00edsp\u011bvku se zab\u00fdv\u00e1me temperamentov\u00fdmi vlastnostmi a profilem v\u00fdkonov\u00e9 motivace u juniorsk\u00fdch z\u00e1vodn\u00edk\u016f ve vodn\u00edm slalomu. V\u00fdkon v t\u00e9to discipl\u00edn\u011b klade vysok\u00e9 n\u00e1roky na psychiku mlad\u00e9ho z\u00e1vodn\u00edka. Znalost temperamentu a v\u00fdkonov\u00e9 motivace sportovce, respektov\u00e1n\u00ed jejich zvl\u00e1\u0161tnost\u00ed, vlivu na v\u00fdkonnost, motorick\u00e9 u\u010den\u00ed a vztahy by m\u011bla b\u00fdt samoz\u0159ejmou podm\u00ednkou tr\u00e9ninkov\u00e9ho procesu. Jedn\u00e1 se o p\u0159\u00edpadovou studii explorativn\u00edho charakteru. Sledovan\u00fdm souborem byla specifick\u00e1 skupina 16 juniorsk\u00fdch z\u00e1vodn\u00edk\u016f vrcholov\u00e9 \u00farovn\u011b ve vodn\u00edm slalomu. K vy\u0161et\u0159en\u00ed byly pou\u017eity dva standardizovan\u00e9 dotazn\u00edky: Eysenck\u016fv dotazn\u00edk temperamentu EPI a dotazn\u00edk motivace v\u00fdkonu (DMV) autor\u016f Pardela, Mar\u0161\u00e1lov\u00e9 Hrabovsk\u00e9 (1984). Na z\u00e1klad\u011b Eysenckova dotazn\u00edku temperamentu bylo zji\u0161t\u011bno, \u017ee v sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b pro pod\u00e1n\u00ed vrcholn\u00e9ho v\u00fdkonu v juniorsk\u00fdch, resp. kategori\u00edch z\u00e1vodn\u00edk\u016f do 23 let, je nejvhodn\u011bj\u0161\u00edm typem sangvinik s n\u00edzk\u00fdm sk\u00f3re neurotismu, s pr\u016fm\u011brn\u00fdmi hodnotami motivace v\u00fdkonu i brzd\u00edc\u00ed anxiozity a vysokou hodnotou ve \u0161k\u00e1le anxiozity pozitivn\u00ed.","abstract_de":"In diesem Beitrag befassen wir uns mit den Temperamentseigenschaften und dem Profil der Leistungsmotivation bei Nachwuchswettk\u00e4mpfern im Kanuslalom. Die Leistung in dieser Disziplin stellt hohe Anspr\u00fcche an die Psyche eines jungen Sportlers. Kenntnisse des Temperaments und der Leistungsmotivation des Sportlers, die Ber\u00fccksichtigung von dessen Besonderheiten und der Einfl\u00fcsse auf seine Leistungsf\u00e4higkeit, auf sein motorisches Lernen und seine Beziehungen sollten selbstverst\u00e4ndliche Bedingungen des Trainigsprozesses sein. Es handelt sich um eine Fallstudie mit explorativem Charakter. Es wurde eine Versuchsgruppe von 16 Top-Nachwuchswettk\u00e4mpfern im Kanuslalom untersucht. F\u00fcr die Untersuchung wurden zwei standardisierte Fragebogen verwendet: der Eysenck \u2013 Temperament \u2013 Fragebogen EPI und der Leistungsmotivations \u2013Fragebogen (DMV) (Verfasser: Pardel, Mar\u0161\u00e1lov\u00e1, Hrabovsk\u00e1, 1984). Der Eysenck \u2013 Fragebogen ergab, dass der geeigneteste Typ f\u00fcr Spitzenleistungen in den Juniorenkategorien bzw. in den Kategorien von Sportlern unter 23 Jahren der Sanguiniker, mit einem niedrigen Neurotizismus-Score, mit Leistungsmotivations-Durchschnittswerten, bremsender Anxiosit\u00e4t und mit hohem Wert auf der Skala der positiven Anxiosit\u00e4t, ist.","abstract_en":"The paper deals with personality characteristics and performance motivation profile in junior competitors in white water slalom. Performance in this discipline puts high demands on psyche of young competitor. The knowledge of personality and performance motivation of a sportsman, respecting their exceptionality, their impact on performance, motor learning and relationships should be an obvious condition of a training process. It is a case study of an explorative character. The observed sample was a specific group of 16 junior top competitors in white water slalom. We have used two standardized questionnaires: Eysenck Personality Inventory (EPI) and performance motivation questionnaire (DMV) by Pardel, Mar\u0161\u00e1lov\u00e1, Hrabovsk\u00e1 (1984). On the basis of the EPI we have found that today the most suitable type in the junior category (up to 23 years) for performing the top performance is the sanguine type with the low neurotic score, with the average performance motivation values and braking anxiety and high values on the positive anxiety scale.","abstract_pl":"Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest cechom osobowo\u015bciowym i profilowi motywacji do osi\u0105gni\u0119cia wynik\u00f3w zawodnik\u00f3w - junior\u00f3w uprawiaj\u0105cych slalom wodny. Ta dyscyplina sportu stanowi du\u017ce obci\u0105\u017cenie dla psychiki m\u0142odego zawodnika. Znajomo\u015b\u0107 osobowo\u015bci i motywacji do osi\u0105gania wynik\u00f3w przez sportowc\u00f3w, poszanowanie ich cech szczeg\u00f3lnych, wp\u0142yw na wyniki, nauk\u0119 motoryki i inne zale\u017cno\u015bci powinny by\u0107 oczywistym warunkiem procesu treningowego.W artykule przedstawiamy studium przypadku o charakterze eksploratywnym. Badania dotyczy\u0142y specyficznej grupy 16 m\u0142odych zawodnik\u00f3w uprawiaj\u0105cych wyczynowo slalom wodny. Do bada\u0144 wykorzystano dwa zestandaryzowane kwestionariusze: kwiestionariusz osobowo\u015bci Eysencka EPI oraz kwestionariusz motywacji do wykonania (DMV) Pardela, Mar\u0161\u00e1lovej Hrabovskiej (1984). Na podstawie kwestionariusza osobowo\u015bci Eysencka stwierdzono, \u017ce obecnie dla osi\u0105gni\u0119cia najlepszego wyniku w kategoriach juniorskich, wzgl. zawodnik\u00f3w do lat 23, najkorzystniejszym typem jest sangwinik o niskim poziomie neurotyzmu, z przeci\u0119tnymi warto\u015bciami motywacji do osi\u0105gania wynik\u00f3w i pohamowanymi stanami l\u0119kowymi oraz o wysokim poziomie w skali stan\u00f3w pozytywnych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_01","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"B\u00cdL\u00dd, M. & S\u00dcSS, V. Temperamentov\u00e9 vlastnosti a v\u00fdkonov\u00e1 motivace z\u00e1vodn\u00edk\u016f ve vodn\u00edm slalomu Studia Kinanthropologica, 2007, ro\u010d. 8, \u010d. 1, s. 23-28,||B\u00cdL\u00dd, M. Komplexn\u00ed anal\u00fdza techniky p\u00e1dlov\u00e1n\u00ed a j\u00edzdy na divok\u00e9 vod\u011b. Rigor\u00f3zn\u00ed pr\u00e1ce. Praha: UK FTVS, 2002 77 s.||B\u00d6HMOV\u00c1, H. Anal\u00fdza \u010dinnosti ve vodn\u00edm slalomu se z\u0159etelem na psychickou z\u00e1t\u011b\u017e.||Praha: Sportpropag, 1981||CATTELL, R., B. The scientific analysis of personality. Harmondsworth: Penguin Books Ltd. 1965, 399 s.||DOVALIL, J. et al.. V\u00fdkon a tr\u00e9nink ve sportu. Praha: Olympia 2002, pp. 331||EYSENCK, H.J. Behaviour Therapy and Neuroses. London: Pergamon Press, 1960||HAVL\u00cdK, M. Struktura a dynamika longitudin\u00e1ln\u00edho v\u00fdvoje v\u00fdkonnosti vrcholov\u00fdch sportovc\u016f (vodn\u00ed slalom). Diserta\u010dn\u00ed pr\u00e1ce. Olomouc: FKT UP, 1993||HLAVSA, M. & HO\u0160EK, V. Vy\u0161et\u0159en\u00ed vrcholov\u00fdch sportovc\u016f \u2013 kanoist\u016f a psychologick\u00e1 p\u0159\u00edprava. \u010cs. psychologie 1968, 12, 8||HO\u0160EK, V. Psychick\u00e9 faktory. In Dovalil a kol. V\u00fdkon a tr\u00e9nink ve sportu. Praha: Olympia, 2002 pp. 331,||KRATOCHV\u00cdL, J.& B\u00cdL\u00dd, M. Anal\u00fdza sportovn\u00edho v\u00fdkonu ve vodn\u00edm slalomu a sjezdu na divok\u00e9 vod\u011b se zam\u011b\u0159en\u00edm na fyziologick\u00e9 charakteristiky s p\u0159ihl\u00e9dnut\u00edm k v\u011bkov\u00fdm zvl\u00e1\u0161tnostem sportovc\u016f. In Zah\u00e1lka, F. (Ed.) Nov\u00e9 tv\u00e1\u0159e - nov\u00e9 pohledy. Sborn\u00edk refer\u00e1t\u016f z mezin\u00e1rodn\u00ed studentsk\u00e9 v\u011bdeck\u00e9 konference Kinantropologie 97, (pp. 173 \u2013 177) Praha: UK FTVS, 1997||K\u0158\u00cd\u017dKOV\u00c1 V\u00fdkonov\u00e1 motivace z\u00e1vodn\u00edk\u016f ve vodn\u00edm slalomu. Diplomov\u00e1 pr\u00e1ce. Olomouc: FTK UP, 1994 68 s.||MACINTYRE, T. Imagery use in canoe \u2013 slalom. In International coaching conference. Sydney, 1999||PARDEL,T., MAR\u0160\u00c1LOV\u00c1, L.& HRABOVSK\u00c1, A. Dotazn\u00edk motivacie v\u00fdkon\u016f.||Bratislava: SPN, 1984||PE\u0160EK, M. V\u00fdkonov\u00e1 motivace ve sportu. Diplomov\u00e1 pr\u00e1ce. Praha: UK FTVS, 2005||VALOU\u0160EK, CH. Vy\u0161et\u0159en\u00ed reprezenta\u010dn\u00edho dru\u017estva. In Havl\u00edk, M. et al.. Jednotn\u00fd tr\u00e9ninkov\u00fd syst\u00e9m ve vodn\u00edm slalomu (pp. 15), Praha: Sportpropag, 1974||VAN\u011aK, M., HO\u0160EK, V. & SVOBODA, B. Studie osobnosti ve sportu. Praha: UK FTVS, 1974","ispartof":"ACC Journal","subject":"white water slalom||performance motivation||personality","title_cs":"Temperamentov\u00e9 vlastnosti a v\u00fdkonov\u00e1 motivace z\u00e1vodn\u00edk\u016f \u2013 junior\u016f ve vodn\u00edm slalomu","title_de":"Temperamenteigenschaften und leistungsmotivierung der juniorenwettk\u00e4mpfer im Wildwasserslalom","title_en":"Personality chacteristics and performance motivation of competitors \u2013 juniors in white water slalom","title_pl":"Cechy osobowo\u015bciowe oraz motywacja do osi\u0105gni\u0119cia wynik\u00f3w zawodnik\u00f3w \u2013 junior\u00f3w w slalomie wodnym","title_sk":null,"keywords_en":"white water slalom, performance motivation, personality","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"16","citation_spage":"9","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_01.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21556"},{"id":"21557","collection":"15240\/21162","authors":"Bunc, V\u00e1clav; Hr\u00e1sk\u00fd, Pavel; Bal\u00e1\u0161, Ji\u0159\u00ed","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Motorick\u00fd v\u00fdkon jedinc\u016f, a tedy skute\u010dn\u00fd stav t\u011blesn\u00e9 zdatnosti subjekt\u016f, je z\u010d\u00e1sti d\u016fsledkem jejich genetick\u00e9 predispozice a z \u010d\u00e1st\u00ed d\u016fsledkem jejich pohybov\u00e9ho tr\u00e9ninku. Z\u00e1kladn\u00ed probl\u00e9m interpretace v\u00fdsledk\u016f testov\u00e1n\u00ed v\u00fdkonu u mlad\u00fdch jedinc\u016f je stanoven\u00ed skute\u010dn\u00e9ho (biologick\u00e9ho) stavu hodnocen\u00fdch osob. Slo\u017een\u00ed t\u011bla (BC) m\u016f\u017ee b\u00fdt pou\u017eito jako krit\u00e9rium jejich aktu\u00e1ln\u00edhop v\u00fdvojov\u00e9ho stavu. Z\u00e1vislost mezi vybran\u00fdmi funk\u010dn\u00edmi prom\u011bnn\u00fdmi (maxim\u00e1ln\u00ed spot\u0159eba kysl\u00edku vzta\u017een\u00e1 na kg t\u011blesn\u00e9 hmotnosti \u2013 VO2max.kg-1, po\u010d\u00edtan\u00e1 celkov\u00e1 pr\u00e1ce - CTW, a maxim\u00e1ln\u00ed v\u00fdkon - MPO) a BC (% BF, FFM, BCM a ECM \/ BCM) byly studov\u00e1ny ve skupin\u011b 665 tr\u00e9novan\u00fdch \u010desk\u00fdch mlad\u00fdch atlet\u016f (433 chlapc\u016f a 232 d\u00edvek), z r\u016fzn\u00fdch sportovn\u00edch discipl\u00edn ve v\u011bku v rozmez\u00ed 10 a\u017e 18 roky. Funk\u010dn\u00ed prom\u011bnn\u00e9 byly hodnoceny pomoc\u00ed stup\u0148ovan\u00e9ho zat\u00ed\u017een\u00ed na b\u011bh\u00e1tku. Na z\u00e1klad\u011b na\u0161ich v\u00fdsledk\u016f m\u016f\u017eeme prezentovat z\u00e1kladn\u00ed fyziologick\u00e9 p\u0159edpoklady pro \u00fasp\u011bch v n\u011bkter\u00fdch sportech jak u chlapc\u016f i d\u00edvek ve v\u011bku 15 let. Tyto \u00fadaje hraj\u00ed rozhoduj\u00edc\u00ed roli p\u0159i v\u00fdb\u011bru talent\u016f pro konkr\u00e9tn\u00ed sportovn\u00ed discipliny.","abstract_de":"Die motorische Leistung der Personen und damit der tats\u00e4chliche Zustand der k\u00f6rperlichen Fitness ist teilweise Folge ihrer genetischen Pr\u00e4disposition und zum Teil Folge ihres Bewegungstrainings. Das Grundproblem bei der Interpretation der Ergebnisse der Leistungtests mit j\u00fcngeren Personen ist die Bestimmung des tats\u00e4chlichen (biologischen) Zustands der Probanden. Die K\u00f6rperzusammensetzung (BC) kann als Kriterium f\u00fcr ihren aktuellen Entwicklungszustand verwendet werden. Die Abh\u00e4ngigkeit zwischen ausgew\u00e4hlten Funktionsvariablen (maximaler Sauerstoffverbrauch pro kg K\u00f6rpermasse - VO2max.kg-1 , die berechnete Gesamtarbeit - CTW, und die maximale Leistung - MPO) und BC (% BF, FFM, BCM und ECM \/ BCM) wurden in einer Gruppe von 665 jungen tschechischen Athleten im Alter von 10 bis 18 Jahren (433 Jungen und 232 M\u00e4dchen) aus verschiedenen Sportdisziplinen untersucht. Die Funktionsvariablen wurden durch gesteigerte Belastung auf dem Laufband bewertet. Auf der Grundlage unserer Ergebnisse k\u00f6nnen wir grundlegende physiologische Voraussetzungen f\u00fcr den Erfolg in einigen Sportarten sowohl bei Jungen als auch bei M\u00e4dchen im Alter von 15 Jahren pr\u00e4sentieren. Diese Angaben spielen bei der Auswahl von Talenten f\u00fcr konkrete Sportdisziplinen eine entscheidende Rolle.","abstract_en":"The actual motor performance and thus the actual state of physical fitness of subjects is partly a consequence of their genetic predisposition and partly a consequence of the moving training they undertake. The basic problem by interpretation of exercise testing results in young subjects is a determination of actual (biological) state of subjects. Body composition (BC) may be used as a criterion of their development state. Dependence between selected maximal variables (maximal oxygen uptake per kg body mass - VO2max.kg-1, calculated total work - CTW, and maximal power output - MPO), and BC (%BF, FFM, BCM and ECM\/BCM) were studied in a group of 665 top Czech young athletes (433 boys and 232 girls) of different sports events in age ranged from 10 to 18 years. The functional variables were assessed by incremental treadmill test. According to our results we present the basic physiological predispositions for success in some sports in both - boys and girls at the age of 15. These data play a decisive role in the selection of talent for the particular sports event.","abstract_pl":"Motoryczne zdolno\u015bci jednostek, czyli faktyczny stan t\u0119\u017cyzny fizycznej os\u00f3b, s\u0105 w pe\u0142ni zale\u017cne od ich predyspozycji genetycznych, a cz\u0119\u015bciowo s\u0105 efektem ich treningu fizycznego. Zasadniczy problem w interpretacji danych wynikaj\u0105cych z testowania wynik\u00f3w m\u0142odych os\u00f3b stanowi okre\u015blenie faktycznego (biologicznego) stanu podlegaj\u0105cych ocenie os\u00f3b. Budowa cia\u0142a (BC) mo\u017ce by\u0107 stosowana jako kryterium ich aktualnego stanu rozwoju. Zale\u017cno\u015b\u0107 pomi\u0119dzy wybranymi zmiennymi funkcyjnymi (maksymalne zu\u017cycie tlenu odnosz\u0105ce si\u0119 do masy cia\u0142a \u2013 VO2max.kg-1, przeliczeniowa ca\u0142kowita praca \u2013 CTW, maksymalna wydajno\u015b\u0107 \u2013 MPO) i BC (%BC, FFM, BCM i ECM\/BCM) badano w grupie 665 poddaj\u0105cych si\u0119 treningowi czeskich m\u0142odych os\u00f3b (433 ch\u0142opc\u00f3w i 232 dziewcz\u0105t), z r\u00f3\u017cnych dyscyplin sportowych w wieku od 10 do 18 lat. Zmienne funkcyjne badano przy pomocy zwi\u0119kszanego obci\u0105\u017cenia na bie\u017cni. Na podstawie naszych wynik\u00f3w mo\u017cna zaprezentowa\u0107 podstawowe fizjologiczne przes\u0142anki sukcesu w niekt\u00f3rych dyscyplinach sportu, zar\u00f3wno u ch\u0142opc\u00f3w, jak i dziewcz\u0105t w wieku 15 lat. Informacje te odgrywaj\u0105 decyduj\u0105c\u0105 rol\u0119 w wyborze os\u00f3b utalentowanych w konkretnej dyscyplinie sportu.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_02","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ASTRAND, PO. & RODAHL, K. Textbook of work physiology, 3rd ed. New York: McGraw Hill Book Co., 1986.||BOSCO. C., KOMI, PV. & SINKKONEN, K. Mechanical power, net efficiency, and muscle structure in male and female middle-distance runners. Scand. J. Sports Sci.,1987,vol. 2, p.47-51.||BUNC, V., et al. Ventilatory threshold in various groups of highly trained athletes. Int. J. Sports Med., 1987, vol.8, p.275-280.||BUNC, V. & HELLER, J. Energy cost of running in similarly trained men and women.||Eur. J. Appl. Physiol., 1989, vol.59, p.178-83.||BUNC, V., et al. Physiological characteristics of best Czech male and female young triathletes, J. Sports Med. Phys. Fitness, 1996, vol.36, p.262-270.||BUNC, V. Prediction equations for the determination of body composition in children using bioimpedance analysis. In: T Jurimae, AV Hills (eds). Body composition assessment in children and adolescents. Med. Sport Sci., 2001, vol.44, p.46-52.||CURETON K, et al. Sex differences in maximal oxygen uptake. Eur. J. Appl. Physiol.,||1986, vol.54, p.656-660.||HEYWARD, VH. & WAGNER, DR. Applied body composition assessment. Champaign: Human Kinetics, 2004.||KNECHTLE, B. & KOHLER, G. Influence of anthropometrty on race performance in ultraendurance triathletes in the longest triathlon in North America. Int. J. Sport Med., 2007, vol.8, p.87-96.||KOHRT, WM., O\u00b4CONNOR, JS. & SKINNER, JS. Longitudinal assessment of responses by triathletes to swimming, cycling and running. Med. Sci. Sports Exerc., 1989, vol. 21, p.569-575.||LANDERS, GJ., et al. Morphology and performance of world championship triathletes.||Ann. Hum. Biol., 2000, vol.27, p.387-400.||MALINA, RM. & BOUCHARD, C. Growth, maturation and physical activity. Champaign: Human Kinetics, 1991.||MAUD, PJ. & FOSTER, C. Physiological assessment of human fitness. Champaign: Human Kinetics, 1995.||O\u00b4TOOLE, ML. & DOUGLAS, PS. Applied physiology of triathlon. Sports. Med., 1995, vol.19, p.251-67.||ROALSTAD, M. Physiologic testing of the ultraendurance athlete. Med. Sci. Sports Exerc., 1989, 21(Suppl.) p.200-204.||ROWLAND, TW. Developmental exercise physiology. Champaign: Human Kinetics, 1996.||STROMME, SB., JUGJER, F. & MEEN, HD. (1977). Assessment of maximal aerobic power in specially trained athletes. J. Appl. Physiol., 1977, vol.42, p. 833-837.||WILMORE, JH. & COSTILL, DL. Physiology of sport and exercise. Champaign: Human Kinetics, 1994.","ispartof":"ACC Journal","subject":"young athletes||body composition||functional testing||physical performance","title_cs":"T\u011blesn\u00e9 slo\u017een\u00ed, funk\u010dn\u00ed a v\u00fdkonov\u00e9 charakteristiky mlad\u00fdch \u010desk\u00fdch sportovc\u016f","title_de":"K\u00f6rperzusammensetzung, funktions- und leistungscharakteristiken junger tschechischer Sportler","title_en":"Body composition, functional and performance characteristics in top czech young athletes","title_pl":"Budowa cia\u0142a, cechy funkcyjne i wyczynowe czeskich m\u0142odych sportowc\u00f3w","title_sk":null,"keywords_en":"young athletes, body composition, functional testing, physical performance","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"27","citation_spage":"17","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_02.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21557"},{"id":"21558","collection":"15240\/21162","authors":"\u010c\u00e1slavsk\u00e1, Eva; Petr\u00e1\u010dkov\u00e1, Jana","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek prezentuje v\u00fdsledky v\u00fdzkumu osobnosti sportovn\u00edch zna\u010dek velk\u00fdch sportovn\u00edch akc\u00ed na p\u0159\u00edkladu letn\u00edch olympijsk\u00fdch her. V\u00fdzkum vyu\u017e\u00edv\u00e1 metodiky standardizovan\u00e9 americkou autorkou J. Aaker zab\u00fdvaj\u00edc\u00ed se zna\u010dkou. Ve v\u00fdzkumu bylo zhodnoceno 42 vlastnost\u00ed sportovn\u00edch zna\u010dek rozd\u011blen\u00fdch do 5 dimenz\u00ed. V\u00fdsledky prezentuj\u00ed vlastnosti, kter\u00e9 vystihuj\u00ed pozitivn\u011b danou zna\u010dku, d\u00e1le vlastnosti, kter\u00e9 danou zna\u010dku nevystihuj\u00ed a vlastnosti, ke kter\u00fdm ve\u0159ejnost zast\u00e1v\u00e1 neutr\u00e1ln\u00ed postoj. Auto\u0159i pak uv\u00e1d\u011bj\u00ed ke ka\u017ed\u00e9 sportovn\u00ed zna\u010dce n\u00e1vrh opat\u0159en\u00ed vedouc\u00edch ke zlep\u0161en\u00ed osobnosti zna\u010dky letn\u00edch olympijsk\u00fdch her, kter\u00e1 lze vyu\u017e\u00edt pro lep\u0161\u00ed porozum\u011bn\u00ed s div\u00e1ky a ve\u0159ejnost\u00ed, pro vytv\u00e1\u0159en\u00ed komunika\u010dn\u00ed strategie a pro rozv\u00edjen\u00ed hodnoty zna\u010dky u ve\u0159ejnosti.","abstract_de":"Der Artikel pr\u00e4sentiert Ergebnisse der Markenpers\u00f6nlichkeitsforschung bei gro\u00dfen Sportveranstaltungen am Beispiel der Olympischen Sommerspiele. Die Untersuchung verwendet die von der amerikanischen Autorin J. Aaker standardisierte Methode, die sich mit Marken besch\u00e4ftigt. In der Untersuchung wurden 42 Eigenschaften der Sportmarken, unterteilt in f\u00fcnf Gruppen, bewertet. Die Ergebnisse pr\u00e4sentieren die Eigenschaften, die die entsprechende Marke positiv beschreiben, des Weiteren die Eigenschaften, die die entsprechende Marke nicht beschreiben, und Eigenschaften, zu denen die \u00d6ffentlichkeit eine neutrale Haltung einnimmt. Dann legen die Autoren f\u00fcr jede Sportmarke einen Entwurf zur Verbesserung der Markenpers\u00f6nlichkeit bei den Olympischen Sommerspielen beitragenden Ma\u00dfnahmen vor, die zur besseren Verst\u00e4ndigung mit den Zuschauern und der \u00d6ffentlichkeit, der Schaffung einer Kommunikationsstrategie und der Entwicklung des von der \u00d6ffentlichkeit wahrgenommenen Markenwerts verwendet werden k\u00f6nnen.","abstract_en":"This article presents the results of brand personality research of big sport events on the example of the Summer Olympic Games. The research is based on the methodology standardized by American author J. Aaker who specializes in the field of brand management. According to this research 42 features of sport brands were evaluated and subsequently divided into 5 dimensions. The results consist both of the features that positively describe the brand and the features that cannot be considered as describing the brand. Last but not least, the authors suggest specific arrangements that could improve the brand personality of the Summer Olympic Games and that, moreover, could contribute to better relations with fans, spectators and public. Nevertheless, these suggestions can also be used for creating the brand value perceived by the public and for conceiving the communication strategy.","abstract_pl":"Artyku\u0142 stanowi prezentacj\u0119 wynik\u00f3w bada\u0144 indywidualno\u015bci marek sportowych najwi\u0119kszych imprez sportowych na przyk\u0142adzie letnich olimpiad. W badaniach wykorzystano metodyk\u0119 zestandaryzowan\u0105 przez ameryka\u0144sk\u0105 autork\u0119 J. Aaker, kt\u00f3ra zajmuje si\u0119 markami. W ramach bada\u0144 ocenie poddano 42 cechy marek sportowych, podzielonych na 5 grup. Wyniki z jednej strony ukazuj\u0105, kt\u00f3re cechy przy danej imprezie sportowej okre\u015blaj\u0105 dan\u0105 mark\u0119 pozytywnie, a z drugiej cechy, kt\u00f3re przy danej marce nie s\u0105 brane pod uwag\u0119. Na bazie wynik\u00f3w przeprowadzonych bada\u0144 autorzy proponuj\u0105 dla ka\u017cdej marki sportowej dzia\u0142ania maj\u0105ce na celu popraw\u0119 postrzegania indywidualno\u015bci marki na letnich olimpiadach sportowych, kt\u00f3re mo\u017cna zastosowa\u0107 w celu lepszego kontaktu z kibicami, widzami i opini\u0105 publiczn\u0105. Ponadto zalecenia te mog\u0105 by\u0107 wykorzystane do opracowania strategii komunikacji oraz w celu rozwijania warto\u015bci marki w oczach opinii publicznej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_03","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"AAKER, D.A. Budov\u00e1n\u00ed zna\u010dky. [Brand Building. In Czech.] Brno: Computer Press, 2003.||AAKER, J.L. Dimensions of Brand Personality. Journal of marketing research, 1997, vol. 34, no. 3, p. 347-357.||\u010c\u00c1SLAVOV\u00c1, E. & BERKA, P. (2005). The financial management of sportclubs in the Czech Republic. Kinesiology, 2005, vol. 37, no. 2, p. 1-9.||\u010c\u00c1SLAVOV\u00c1, E. Sportovn\u00ed marketing v \u010cesk\u00e9 republice \u2013 trendy a perspektivy v\u00fdvoje. [Sport marketing in the Czech Republic \u2013 trends and perspectives of the development. In Czech.] In Dovalil (Eds.), COC Proceedings, \u201cPosition, organisation and financing of sport in the Czech Republic\u201d. National Conference (p. 127-130). Prague: Czech Olympic Committee, 2006.||\u010c\u00c1SLAVOV\u00c1, E., JAN\u00c1K, V. Popularita sportu v \u010cesk\u00e9 republice. [Popularity of sports in the Czech Republic. In Czech.] In V. Ho\u0161ek & P. Tilinger (Eds.), Exploratory Study MSM 115100002, Psychosocial function of Moving activities as a part of Life quality of adults. (pp. 71-85). Prague: Faculty for Physical Education and Sport, Charles University, 2007.||\u010c\u00c1SLAVOV\u00c1, E. Management a marketing sportu. [Sport Management and Marketing. In Czech] Praha: Olympia, 2009.||GUZMAN, F. & PASWAN, A.K. Cultural Brands from Emerging Markets: Brand Image Across Host and Home Countries. Journal of International Marketing, 2009, vol. 17, no. 3, p. 71-86.||MEFFERT, H. & BURMANN, C. Theoretisches Grundkonzept der identit\u00e4tsorientierten Markenf\u00fchrung. [The Basic Concept of Identity Theory of Brandmanagement. In German.] In H. Meffert & C. Burmann & M. Koers (Eds.), Markenmanagement, (p. 35-72). Wiesbaden: Gabler, 2002.||PETR\u00c1\u010cKOV\u00c1, J. Identifikace osobnosti zna\u010dky mezin\u00e1rodn\u00edch sportovn\u00edch ud\u00e1lost\u00ed. [Brand Personality Identification of International Sporting Events. In Czech.] (Unpublished thesis, Charles University in Prague). Prague: Faculty for Physical Education and Sport, Charles University, 2007.||SCHILHANECK, M. Brand Management in Professional Team Sports. Sport and Society, 2006, vol.3, no. 3, p. 283-305.||VOETH, M. & HERBST, U. The Concept of Brand Personality as an Instrument for Advanced Non-Profit Branding- An Empirical Analysis. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 2008, vol. 19, no 1, p. 71-97.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Brand management: vn\u00edm\u00e1n\u00ed zna\u010dky letn\u00edch olympijsk\u00fdch her \u010deskou ve\u0159ejnost\u00ed","title_de":"Brand management: perceiving of summer olympic games brand by the czech public","title_en":"Brand management: perceiving of Summer olympic games brand by the czech public","title_pl":"Brand management: postrzeganie marki letnich igrzysk olimpijskich przez czesk\u0105 opini\u0119 publiczn\u0105","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"34","citation_spage":"28","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_03.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21558"},{"id":"21559","collection":"15240\/21162","authors":"\u010cu\u0159\u00edkov\u00e1, Lada; S\u00fcss, Vladim\u00edr; Mato\u0161kov\u00e1, Petra; Kra\u010dmar, Bronislav","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V p\u0159\u00edsp\u011bvku se zab\u00fdv\u00e1me porovn\u00e1v\u00e1n\u00edm jednotliv\u00fdch p\u0159\u00edpadov\u00fdch studi\u00ed anal\u00fdzy plaveck\u00e9ho zp\u016fsobu prsa u handicapovan\u00fdch plavc\u016f s nadkolenn\u00ed amputac\u00ed. C\u00edlem bylo zjistit stabilitu proveden\u00ed jednotliv\u00fdch cykl\u016f (z\u00e1b\u011br\u016f) u plaveck\u00e9ho zp\u016fsobu prsa a d\u00e1le popsat zapojen\u00ed vybran\u00fdch sval\u016f p\u0159i proveden\u00ed jednotliv\u00e9ho cyklu u vybran\u00e9 skupiny. Sledov\u00e1n\u00ed kineziologick\u00e9ho obsahu pohybu vybran\u00fdch sval\u016f se uskute\u010dnilo formou srovn\u00e1vac\u00ed anal\u00fdzy pomoc\u00ed kvalitativn\u00edho rozboru videoz\u00e1znamu a na z\u00e1klad\u011b kvantitativn\u00edho porovn\u00e1n\u00ed intenzity elektrick\u00e9ho potenci\u00e1lu vybran\u00fdch sval\u016f. Sledovan\u00fd soubor tvo\u0159ili \u010dty\u0159i plavci, z toho dva mu\u017ei a dv\u011b \u017eeny, ve v\u011bku 22 \u2013 30 let. V dob\u011b v\u00fdzkumu se pouze tito plavci z\u00fa\u010dast\u0148ovali z\u00e1vod\u016f v plav\u00e1n\u00ed t\u011blesn\u011b posti\u017een\u00fdch v \u010cR v kategorii A2. V\u00fdsledky ukazuj\u00ed na nesymetrickou aktivitu vybran\u00fdch sval\u016f (m. pectoralis major, m. trapesius a m. obliques). V intraindividu\u00e1ln\u00edm porovn\u00e1n\u00ed vykazuj\u00ed sledovan\u00e9 osoby stabiln\u00ed proveden\u00ed dovednost\u00ed. Elektrick\u00e1 aktivita vybran\u00fdch sval\u016f je p\u0159i porovn\u00e1n\u00ed mezi jednotliv\u00fdmi pokusy podobn\u00e1.","abstract_de":"In dem Beitrag besch\u00e4ftigen wir uns aufgrund eines Vergleichs einzelner Fallstudien mit Analysen des Brustschwimmens bei behinderten Schwimmern mit Oberschenkelamputation. Das Ziel war es, die Stabilit\u00e4t der Durchf\u00fchrung der einzelnen Zyklen (Schwimmz\u00fcge) beim Brustschwimmen festzustellen und weiterhin das Einsetzen der ausgew\u00e4hlten Muskeln bei der Durchf\u00fchrung eines einzelnen Zykluses bei der ausgew\u00e4hlten Gruppe zu beschreiben. Die Beobachtung des kinesiologischen Inhalts der Bewegung der ausgew\u00e4hlten Muskeln wurde in Form einer Vergleichsanalyse mit Hilfe der qualitativen Analyse einer Videoaufnahme und auf der Grundlage eines quantitativen Vergleichs der Intensit\u00e4t des elektrischen Potenzials der ausgew\u00e4hlten Muskeln durchgef\u00fchrt. Die Versuchsgruppe bestand aus vier Schwimmern, zwei M\u00e4nnern und zwei Frauen im Alter von 22-30 Jahren. Im Untersuchungszeitraum nahmen nur diese Schwimmer an den Schwimmwettbewerben f\u00fcr Menschen mit Behinderungen in der Kategorie A2 in der Tschechischen Republik teil.","abstract_en":"In the report we focus on comparison of each case studies of analysis of breast stroke swimming style by handicapped swimmers with over-knee amputation. The aim was to find out the stability of performance of each step, cycle (drive) by breast stroke swimming style and then to describe involving of chosen muscles by performance of each cycle at chosen group. Monitoring of kinezilogical contents of movement of chosen muscles was done by comparing analysis with help of qualitative analysis of video recording and on the base of quantitative comparison of intensity of electric possibility of chosen muscles. Monitored unit contained four swimmers, two men and two women, at age of 22 \u2013 30. In the time of the research only these swimmers attended swimming races of disabled people in the Czech Republic in category A2. Results show asymmetrical activity of chosen muscles (m. pectoralis major, m. trapesius a m. obliques). Monitored people show stable performance of skills in individual comparison. Electric activity of chosen muscles is similar in comparison of each attempt.","abstract_pl":"Artyku\u0142 dotyczy jednego studia przypadk\u00f3w obejmuj\u0105cego analiz\u0119 por\u00f3wnawcz\u0105 p\u0142ywania \u017cabk\u0105 u os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych z amputacj\u0105 nogi powy\u017cej kolana. Celem by\u0142o sprawdzenie stabilno\u015bci wykonania poszczeg\u00f3lnych cykli stylu \"\u017cabka\" oraz opisanie udzia\u0142u wybranych mi\u0119\u015bni w wykonaniu danego cyklu w wybranej grupie os\u00f3b. Obserwacje kinezjologicznego zakresu ruchu wybranych mi\u0119\u015bni prowadzono w formie analizy por\u00f3wnawczej przy pomocy jako\u015bciowej analizy zapis\u00f3w wideo oraz na podstawie ilo\u015bciowego por\u00f3wnania nat\u0119\u017cenia potencja\u0142u elektrycznego wybranych mi\u0119\u015bni. Badania prowadzono na grupie czterech os\u00f3b, dw\u00f3ch m\u0119\u017cczyzn i dw\u00f3b kobiet w wieku 22-30 lat. W czasie bada\u0144 osoby te uczestniczy\u0142y w zawodach p\u0142ywackich os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych w Czechach w kategorii A2. Wyniki wskazuj\u0105 na niesymetryczn\u0105 prac\u0119 wybranych mi\u0119\u015bni (m. pectoralis major, m. trapesius a m. obliques). W por\u00f3wnaniu intraindywidualnym badane osoby wykazuj\u0105 trwa\u0142\u0105 popraw\u0119 umiej\u0119tno\u015bci. Aktywno\u015b\u0107 elektryczna wybranych mi\u0119\u015bni by\u0142a u por\u00f3wnywanych os\u00f3b w poszczeg\u00f3lnych pr\u00f3bach podobna.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_04","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"B\u011aLKOV\u00c1, T. Zdravotn\u00ed a l\u00e9\u010debn\u00e9 plav\u00e1n\u00ed. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. 43 s. ISBN 80-7066-990-X.||COUNSILMAN, J.E.: The science of swimming, Brentice-Hall, 2000||\u010cECHOVSK\u00c1, I.: Problematika plav\u00e1n\u00ed a plaveck\u00fdch sport\u016f III.. Praha : Grada 2003. 120s., ISBN 80-246-0637-2||HAMILTON, N.,LUTTGENSER, K.: Kinesiology Scientific of human motion In HOFER, Z., aj.: Technika plaveck\u00fdch zp\u016fsob\u016f. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 100 s., ISBN 80-246-0169-9.||HOCH, M. a kol. Plav\u00e1n\u00ed: teorie a didaktika. 2.vyd. Praha : SPN, 1987. 176 s.||KONRAD P. The ABC of EMG a Practical Introduction to Kinesiological Electromyography [cit. 2009-07-25] Retrieved from www:||KNUDSON, DV., MORRISON, GS. Qualitative Analysis of Human Movement.||Champaign III : Human Kinetics, 1997, 250 s.ISBN 0-88011-523-8.||KRA\u010cMAR, B. Exploitation of reflexive locomotion theory by qualitative analysis of sports activity. Acta Universitatis Carolinae Kinantropologica. 2001. ro\u010d. 37, 2001, \u010d. 2, s. 38 \u2013 46.||LOCKETTE, K. F., KEYES, A. M. Conditioning With Physical Disabilities. USA : Human Kinetics, 1994. ISBN 0-87322-614-3.||MICHIO IKAI, KIHACHI ISHII, MITSUMASA MIYASHITA, An alectromyographic Study of swimming,. Research journal of Physical education,1964 no. 4, april.||OKAMOTO, T, WOLF, S.L., Underwaterrecording of muscular activity using fine-wire electrodes. Swimming III. Baltimore : University Park Press, str. 160-166, 1979.||PAVL\u016e, D., P\u00c1NEK, D. EMG \u2013 anal\u00fdza vybran\u00fdch sval\u016f horn\u00ed kon\u010detiny p\u0159i pohybu ve vodn\u00edm prost\u0159ed\u00ed a pohybu proti elastick\u00e9mu tahu. Rehabil. Fyz. l\u00e9k., 15, 2008, 4, s. 167-173.||PIETTE, G., CLARYS, J.P., Telemetric eletromyography of the front crawl movement.||Swimming III, Baltimore : University park press, str. 153-159, 1979.","ispartof":"ACC Journal","subject":"handicap||swimming||breast stroke swimming style||EMG||A2","title_cs":"Rozd\u00edly v aktivaci vybran\u00fdch sval\u016f v pr\u016fb\u011bhu plaveck\u00e9ho zp\u016fsobu prsa u handicapovan\u00fdch plavc\u016f skupiny A2","title_de":"Unterschiede bei der Aktivierung von ausgew\u00e4hlten Muskeln im Verlauf des Brustschwimmens bei behinderten Schwimmern der Gruppe A2","title_en":"The differences in activation of chosen muscles during breast stroke swimming style by handicapped swimmers A2","title_pl":"R\u00f3\u017cnice w pracy wybranych mi\u0119\u015bni w trakcie p\u0142ywania \u017cabk\u0105 u os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych z grupy A2","title_sk":null,"keywords_en":"handicap, swimming, breast stroke swimming style, EMG, A2","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"44","citation_spage":"35","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_04.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21559"},{"id":"21560","collection":"15240\/21162","authors":"Feher, Jan; Kaplan, Ale\u0161","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek je koncipov\u00e1n jako re\u0161er\u0161n\u00ed studie. Data pro tuto studii byla z\u00edsk\u00e1na zejm\u00e9na ze zahrani\u010dn\u00edch publikac\u00ed. Publikace byly vyhled\u00e1v\u00e1ny p\u0159ev\u00e1\u017en\u011b pomoc\u00ed internetov\u00fdch datab\u00e1z\u00ed. P\u0159\u00edsp\u011bvek stru\u010dn\u011b ukazuje mo\u017enosti vyu\u017eit\u00ed programu Dartfish ve \u0161koln\u00ed t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchov\u011b a v lekc\u00edch sportovn\u00edch specializac\u00ed na sportovn\u00edch \u0161kol\u00e1ch. Zat\u00edmco je technologie \u010dasto obvi\u0148ov\u00e1na za pokles fyzick\u00e9 aktivity v na\u0161\u00ed spole\u010dnosti, m\u016f\u017ee tak\u00e9 pomoci student\u016fm rozv\u00edjet a zkvalitnit jejich motorick\u00e9 dovednosti. Vyu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed videoanal\u00fdzy zpracovan\u00e9 pomoc\u00ed programu Dartfish se m\u016f\u017ee st\u00e1t modern\u00ed metodou, jak se snadno a rychle nau\u010dit slo\u017eit\u00e9 pohybov\u00e9 vzorce. Studov\u00e1n\u00ed pohybu s programem Dartfish se pro sou\u010dasn\u00e9 studenty st\u00e1v\u00e1 z\u00e1bavou a m\u016f\u017ee podn\u00edtit studenty k podrobn\u011bj\u0161\u00edmu zkoum\u00e1n\u00ed pohybu. Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek ukazuje, \u017ee u\u010den\u00ed a uchov\u00e1v\u00e1n\u00ed motorick\u00fdch dovednost\u00ed se p\u0159i vyu\u017eit\u00ed programu Dartfish zlep\u0161uje s kvantitou a kvalitou zp\u011btnovazebn\u00fdch informac\u00ed b\u011bhem a po skon\u010den\u00ed dan\u00e9ho cvi\u010den\u00ed.","abstract_de":"Dieser Beitrag ist als Recherchestudie konzipiert. Die Daten f\u00fcr diese Studie wurden vorwiegend aus ausl\u00e4ndischen Publikationen gewonnen. Die Publikationen wurden haupts\u00e4chlich mit Hilfe von Internetdatenbanken herausgesucht. Der Beitrag zeigt kurz die M\u00f6glichkeiten der Nutzung des Programms Dartfish im Sportunterricht und in den Lektionen der sportlichen Spezialisierung an Sportschulen. W\u00e4hrend der Technologie oft die Schuld am R\u00fcckgang der k\u00f6rperlichen Aktivit\u00e4t in unserer Gesellschaft gegeben wird, kann sie Sch\u00fclern auch helfen, ihre motorische Geschicklichkeit zu entwickeln und zu verbessern. Die Verwendung der mit Hilfe des Programms Dartfish erarbeiteten Videoanalyse kann ein modernes Verfahren werden, wie man leicht und schnell komplizierte Bewegungsmuster lernt. Das Studieren der Bewegung mit dem Programm Dartfish wird den heutigen Sch\u00fclern Spa\u00df machen und kann sie zu einer ausf\u00fchrlicheren Erforschung von Bewegungen anregen. Dieser Beitrag zeigt, dass sich das Lernen und Beibehalten der motorischen Geschicklichkeiten bei der Verwendung des Programms Dartfish mit der Quantit\u00e4t und der Qualit\u00e4t der R\u00fcckkopplungsinformationen w\u00e4hrend und nach dem Ende der betreffenden \u00dcbung verbessert","abstract_en":"This entry is drawn like exploration of facts. Data was primarily obtained from foreign publications, where I found them at the databases. This entry briefly shows possibilities of using program Dartfish in physical education and in lessons of sports specialization at sport schools. While technology is most often blamed for the decrease in physical activity in our society, technology can also be used to help students develop and refine motor skills. Using of Dartfish video analysis could become a modern way how to teach complex kinetic figures easily. Study of the movements with program Dartfish is an amusement for contempory students and it can urge students to a deep research. This entry can show that learning and retention of motor skills with using of program Dartfish is improved by quantity and quality of feedback during and after execution of such skills.","abstract_pl":"Niniejszy artyku\u0142 ma charakter opracowania przegl\u0105dowego. Dane do opracowania pozyskano przede wszystkim z literatury zagranicznej. Publikacji wyszukiwano przede wszystkim przy pomocy internetowych baz danych. Artyku\u0142 zwi\u0119\u017ale przedstawia mo\u017cliwo\u015bci wykorzystania programu Dartfisch na szkolnych lekcjach wychowania fizycznego oraz na zaj\u0119ciach specjalizacji sportowych w szko\u0142ach o profilu sportowym. Chocia\u017c post\u0119powi techniki cz\u0119sto przypisywana jest przyczyna obni\u017cenia aktywno\u015bci fizycznej w naszym spo\u0142ecze\u0144stwie, to mo\u017ce tak\u017ce studentom pom\u00f3c w rozwijaniu i doskonaleniu ich zdolno\u015bci motorycznych. Wykorzystanie analizy wideo opracowanej przy pomocy programu Dartfisch mo\u017ce sta\u0107 si\u0119 nowoczesn\u0105 metod\u0105 \u0142atwego i szybkiego uczenia si\u0119 skomplikowanych wzorc\u00f3w ruchowych. Studiowanie ruchu z programem Dartfish staje si\u0119 dla wsp\u00f3\u0142czesnych student\u00f3w zabaw\u0105, mog\u0105c ich zach\u0119ca\u0107 do bardziej szczeg\u00f3\u0142owego analizowania ruchu. Niniejszy artyku\u0142 pokazuje, i\u017c uczenie si\u0119 i utrzymanie umiej\u0119tno\u015bci motorycznych przy wykorzystaniu programu Dartfisch poprawia si\u0119 wraz z jako\u015bci\u0105 i ilo\u015bci\u0105 zwrotnych informacji otrzymywanych w trakcie i po zako\u0144czeniu danego \u0107wiczenia.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_05","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"KNUDSON, DV., MORRISON, CS. Qualitative Analysis of Human Movement. Second edition. Sheridan Books: Human Kinetic Books, 2002. ISBN 0-7360-3462-5||BACKSTEIN, D., AGNIDIS, Z., SADHU, R. and MACRAE, H., Effectiveness of Repeated Video Feedback in the Acquisition of a Surgical Technical Skill, Canadian Journal of Surgery, 2005, vol. 48, no. 3, p. 195-200.||BERTRAM, CH.P.,MARTENIIUK,R.G.,GAUDAGNOLI,M.A., On the Use and Misuse of Video Analysis. International Journal of Sports Science and Coaching. 2007, vol. 2, no. 0, p. 37-47||DOERING, N., Measuring Student Understanding with a Videotape Performance Assessment. Journal of Physical Education, Recreation, and Dance, 2000, vol. 71,no. 7.p. 47-52.||EMMEN., H.H., WESSELING, L.G., BOOTSMA, R.J., WHITING, H.T. and VAN WIERINGEN, P.C., The Effect of Video-Modelling and Video-Feedback on the Learning of the Tennis Service by Novices, Journal of Sports Sciences, 1985, vol. 3, no. 2, p. 127-138.||GENTILE, A.M., A Working Model of Skill Acquisition with Application to Teaching,||Quest, 1972, vol. 17, p. 3-23.||GOODWIN, J.E. and MEEUWSEN, H.J., Using Bandwidth Knowledge of Results to Alter. Relative Frequencies During Motor Skill Acquisition, Research Quarterly for Exercise and Sport, 1995, vol. 66, p. 99-104.||GUADAGNOLI, M., HOLCOMB, W. and DAVIS, M., The Efficacy of Video Feedback for Learning the Golf Swing, Journal of Sport Sciences, 2002, vol. 20, no. 8,||p. 615-622.||HATTEN, T.L., CHRISTENSEN,R., IAHPERD Endowmen Fund Grant Summary: The Integration of Dartfish Video Analysis Software in the Collage Classroom. Illinois Journal, 2008, vol. 61, p. 55-57||HARRIS, F., Visual Technology in Physical Education. Physical and Health Education Journal. 2009. vol. 74, no. 4, p. 24-25||KIMBALL, R.S. Collaborating on Assessment. Teaching Elementary Physical Education. 7, 13. Lund, J. (1997). Authentic Assessment: Its Development and Application. Journal of Physical Education, Recreation, and Dance, 1996, vol. 68, no.7, p. 25-28.||MAGILL, R.A., Motor Learning and Control: Concepts and Applications, 7th ed., McGraw-Hill, New York, 2004.||MASUSIER, G.L. and CORBIN, C.B., Top 10 Reasons for Quality Physical Education.||Journal of Physical Education, Recreation, and Dance, 2006, vol. 77, no. 6.p. 44-53.||ROTHSTEIN, A.L., Effective use of videotape replay in leasing motor skills. Joperd. 1980, vol. 51, no. 2, p. 59-60||SAREMI,J., The Magic of Slow-Motion. American Fitness, 2010, vol. 28, no. 2, p. 52- 53||SEIFRIED, C., Using Videotaped Athletic Contests Within Mosston.s Teaching Methods. Journal of Physical Education, Recreation, and Dance, 2005, vol. 76, no. 5.p. 36-38.||VAN WIERINGEN, P.C., EMMEN, H.H., BOOTSMA, R.J., HOOGESTEGER, M. and WHITING, H.T., The Effect of Video-Feedback on the Learning of the Tennis Service by Intermediate Players, Journal of Sports Sciences, 1989, vol. 7, no. 2, p. 153- 162.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vyu\u017eit\u00ed videoanal\u00fdzy zpracovan\u00e9 pomoc\u00ed programu Dartfish v hodin\u00e1ch t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchovy","title_de":"Verwendung einer mit Hilfe des Programms Dartfish erarbeiteten Videoanalyse im Sportunterricht","title_en":"Using of dartfish video analysis in physical education","title_pl":"Wykorzystanie analizy wideo opracowanej przy pomocy programu Dartfish na lekcjach wychowania fizycznego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"52","citation_spage":"45","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_05.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21560"},{"id":"21561","collection":"15240\/21162","authors":"Hanu\u0161, Milan; Zah\u00e1lka, Franti\u0161ek; Mal\u00fd, Tom\u00e1\u0161; Gryc, Tom\u00e1\u0161; Hr\u00e1sk\u00fd, Pavel; Mal\u00e1, Lucia","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V\u011bt\u0161ina pohybov\u00fdch \u010dinnost\u00ed ve sportovn\u00edch hr\u00e1ch je prov\u00e1d\u011bna pomoc\u00ed doln\u00edch kon\u010detin a jejich \u010dinnost je i podm\u00ednkou pro \u00fa\u010dinn\u00fd a efektivn\u00ed pohyb hr\u00e1\u010de b\u011bhem utk\u00e1n\u00ed.Jedn\u00edm z krit\u00e9ri\u00ed pro hodnocen\u00ed explosivn\u00ed s\u00edly je vztah mezi silou svalstva a proveden\u00fdm pohybem, a to tak, \u017ee svaly jsou p\u0159\u00edmo odpov\u011bdn\u00e9 za vzr\u016fstaj\u00edc\u00ed rychlost (Cabri, 1988). Dokonalej\u0161\u00ed svalov\u00e1 koordinace umo\u017e\u0148uje \u00fa\u010dinn\u011bj\u0161\u00ed pr\u016fb\u011bh rychlostn\u00ed \u010dinnosti, zejm\u00e9na frekven\u010dn\u00edho charakteru, a jej\u00ed del\u0161\u00ed trv\u00e1n\u00ed (Zenricke, 1978). Pro studii bylo vyu\u017eito 11 hr\u00e1\u010d\u016f vrcholov\u00e9 \u00farovn\u011b (v\u011bk 18,4\u00b10,9; v\u00fd\u0161ka 183,9\u00b15,9 cm; v\u00e1ha 74,2\u00b17,7 kg). Pro hodnocen\u00ed explozivn\u00ed s\u00edly doln\u00edch kon\u010detin p\u0159i vertik\u00e1ln\u00edm v\u00fdskoku bylo vyu\u017eito silov\u00fdch desek (Kistler, Switzerland). Pro evaluaci vn\u011bj\u0161\u00edch projev\u016f s\u00edly p\u0159i \u0161vihu doln\u00ed kon\u010detiny b\u011bhem kopu do m\u00ed\u010de bylo vyu\u017eito on-line prostorov\u00e9ho kinematick\u00e9ho analyz\u00e1toru CODA Motion.","abstract_de":"Die meisten Bewegungst\u00e4tigkeiten in Sportspielen werden mit Hilfe der unteren Gliedma\u00dfen durchgef\u00fchrt und ihre T\u00e4tigkeit ist zugleich die Bedingung f\u00fcr eine wirkungsvolle und effiziente Bewegung des Spielers beim Match. Eines der Kriterien f\u00fcr die Bewertung der explosiven Kraft ist das Verh\u00e4ltnis zwischen der Kraft der Muskulatur und der durchgef\u00fchrten Bewegung und zwar so, dass die Muskeln f\u00fcr die sich erh\u00f6hende Geschwindigkeit direkt verantwortlich sind (Cabri, 1988). Eine perfektere Muskelkoordination erm\u00f6glicht einen effektiveren Verlauf der Geschwindigkeitst\u00e4tigkeit, besonders der Geschwindigkeitst\u00e4tigkeit von Frequenzcharakter, und auch ihre l\u00e4ngere Dauer (Zenricke, 1978). F\u00fcr die Studie wurden 11 Spieler von Spitzenniveau untersucht (Alter 18,4\u00b1 0,9 Jahre, Gr\u00f6\u00dfe 183,9\u00b1 5,9 cm, Gewicht 74,2 \u00b1 7,7 kg). F\u00fcr die Bewertung der explosiven Kraft der unteren Gliedma\u00dfen bei vertikalem Absprung wurden Kraftsensoren benutzt (Kistler, Schweiz ). F\u00fcr die Evaluation von \u00e4u\u00dferen Krafterscheinungen beim Schwung der unteren Gliedma\u00dfen w\u00e4hrend des Ballsto\u00dfes wurde der kinematische Raumanalysator CODA Motion online benutzt.","abstract_en":"Relationship between muscle strength and movement realization is one of the criteria for explosive strength evaluation. Muscles are producing higher velocity of the body segment (Cabri, 1988). Better muscles coordination enables more effective increase in the movement activity with regard to its length (Zernicke, 1978). There were 11 young elite football players in this study (age 18,4\u00b10,9 years; height 183,9\u00b15,9 cm; weight 74,2\u00b17,7 kg). Force platforms (Kistler, Switzerland) were used for explosive strength assessment. Kinematic analyser CODA was used for lower limb\u2019s 3D movement evaluation. The velocity of the ball was measured by radar equipment Stalker ATS. The main parameters of explosive strength during the vertical jump were: height of the jump (cm), breaking impulse (Ns-1), acceleration impulse (Ns-1) and time phases duration. The movement of the lower limbs and velocity of the ball were evaluated as kinematics parameters. The study confirmed that players with higher vertical jump achieved a higher speed when kicking a ball. There was a significant correlation between explosive strength of lower limbs and the speed of the ball (r = 0,739; p < 0,01). There was also a significant correlation between height of countermovement jump free arms and weight of players (r = 0,812; p < 0,01).","abstract_pl":"Wi\u0119kszo\u015b\u0107 czynno\u015bci ruchowych w grach sportowych wykonywana jest przy pomocy ko\u0144czyn dolnych a ich aktywno\u015b\u0107 stanowi tak\u017ce warunek skutecznego i efektywnego ruchu gracza w trakcie meczu. Jednym z kryteri\u00f3w oceny si\u0142y eksplozywnej jest stosunek pomi\u0119dzy si\u0142\u0105 mi\u0119\u015bni a wykonanym ruchem, przy czym mi\u0119\u015bnie s\u0105 bezpo\u015brednio odpowiedzialne za rosn\u0105c\u0105 szybko\u015b\u0107 (Cabri, 1988). Doskonalsza koordynacja mi\u0119\u015bni umo\u017cliwia skuteczniejszy przebieg szybkiej czynno\u015bci, szczeg\u00f3lnie o charakterze frekwencyjnym, oraz jej d\u0142u\u017cszy czas trwania (Zenricke, 1978). Badania przeprowadzano na 11 graczach wyczynowych (wiek 18,4\u00b10,9; wysoko\u015b\u0107 183,9\u00b15,9 cm; waga 74,2\u00b17,7 kg). Do oceny si\u0142y eksplozywnej ko\u0144czyn dolnych przy wyskoku pionowym wykorzystano p\u0142yty si\u0142owe (Kistler, Szwajcaria). W ewaluacji zewn\u0119trzych objaw\u00f3w si\u0142y przy wykopni\u0119ciu ko\u0144czyny dolnej w czasie opni\u0119cia w pi\u0142k\u0119 wykorzystano on-line przestrzenny kinematyczny analizator CODA Motion.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_06","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ASAI, T., CARRE, M., AKATSUKA, T. & HAKEE, S. The curve kick of a football I: impact with the foot. Sports Engineering, 2002, vol. 5, p. 183-192.||ASAI, T. & NUNOME, H. The effect of muscle fatigue on instep kicking kinetics and kinematics in association football. Journal of sport science, 2006, vol. 24, p. 951-960.||ASAMI, T. & NOLTE, V. Analysis of powerful ball kicking. In H. MATSUI AND K. KOBAYASHI. Biomechanics VIII-B. Champaign IL: Human Kinetics, 1983, p. 695- 700.||BARFIELD, W. Effects of selected kinematic and kinetic variables on instep kicking with dominant and nondominant limbs. Journal of Human Movement Studies, 1995, vol. 29, p. 251-272.||BARFIELD, W.R., KIRKENDALL, D. & YU, B. Kinematic instep kicking differences between elite female and male soccer players. Journal of Sports Science and Medicine, 2002, vol. 3, p. 72-79.||BULL-ANDERSEN, T. & DORGE, H. Collisions in soccer kicking. Sports Engineering, 1999, vol. 2, p. 121-125.||BUZEK, M. Tren\u00e9r fotbalu \u201eA\u201c UEFA licence. Edition ed. Praha: Olympia, 2007. ISBN 978-807376-032-8.||CABRI, J., DE PROFT, E., DUFOUR, W. & CLARYS, J. The relation between muscular strength and kick performance. In T. REILLY, A. LEES, K. DAVIDS AND||W.J. MURPHY. Science and football. London: E & FN Spon, 1988, p. 186-193.||COMMETTI, G., MAFFIULETTI, N.A., POUSSON, M., CHATARD, J.C. & MAFFULLI, N. Isokinetic strength and anaerobic power of elite, subelite and amateur French soccer players. International Journal of Sports Medicin, 2001, vol. 22, p. 45-51.||DE PROFT, E., CLARYS, J., BOLLENS, E., CABRI, J. & DUFOUR, W. Muscle activity in the soccer kick. In T. REILLY, A. LEES, K. DAVIDS AND W.J. MURPHY. Science and Football. London: E & FN Spon, 1988, p. 434-440.||DORGE, H., BULL-ANDERSEN, T., SORENSEN, H. & SIMONSEN, E. Biomechanical differences in soccer kicking with the preferred and the non-preferred leg. Journal of Sports Science and Medicine, 2002, vol. 20, p. 293-299.||EKBLOM, B. Applied physiology of soccer. Sports Medicine, 1986, vol. 3, p. 50-60.||ISOKAWA, M., & LEES, A. A biomechanical analysis of instep kick motion in soccer. In T. REILLY, A. LEES, K. DAVIDS AND W.J. MURPHY. Science and football. London: E & FN Spon, 1988, p. 449-455.||KELLIS, E., KATIS, A. Knee biomechanics of the support leg in soccer kicks from free angles of approach. Medicine a Science in sports and exercise, 2004, vol. 36, p. 1017- 1028.||KELLIS, E., KATIS, A. Biomechanical Characteristics and determinants of instep soccer kick. Journal of Sports Science and Medicine, 2007, vol. 6, p. 154-165.||KERMOND, J. & KONZ, S. Support leg loading in punt kicking. Research Quarterly, 1978, vol. 49, p. 71-79.||LEVANON, J. & DAPENA, J. Comparison of the kinematics of the full-instep and pass kicks in soccer. Medicine and science in sport and exercise, 1998, vol. 30, p. 917-927.||LUHTANEN, P. Kinematics and kinetics of maximal instep kicking in junior soccer players. In T. REILLY, A. LEES, K. DAVIDS AND W.J. MURPHY. Science and football. London: E & FN Spon, 1988, p. 441-448.||MANOLOPOULOS , E., PAPADOPOULOS, C. & KELLIS E. Effects of combined strength and kick coordination training on soccer kick biomechanics in amateur players. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2006, vol. 16, p. 102-110.||MASUDA, K., KIKUHARA, N., DEMURA, S., KATSUTA, S. & YAMANAKA, K. Relationship between muscle strength in various isokinetic movements and kick performance among soccer players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2005, vol. 45, p. 44-52.||NARICI, M., SIRTORI, M. & MODNONI, P. Maximal ball velocity and peak torques of hip flexor and knee extensor muscles. In T. REILLY, A. LEES, K. DAVIDS AND||W.J. MURPHY. Science and football. London: E & FN Spon, 1988, p. 429-433.||NUNOME, H., ASAI, T., IKEGAMI, Y. Three-dimensional kinetic analysis of in-side and instep soccer kicks. Medicine and science in sport and exercise, 2002, vol. 34, p. 2028-2036.||OPAVSKY, P. An investigation of linear and angular kinematics of the leg during two types of soccer kick. In T. REILLY, A. LEES, Science and football. London: E & FN Spon, 1988, p. 456-459.||ROBERTS, E., ZERNICKE, R. Kinetic parameters of kicking. In R. NELSON, & MOREHOUSE, C. Biomechanics IV. Baltimore: University Park Press, 1974, p. 157- 162.||TAINA, F., GREHAIGNE, J. & COMETTI, G. The influence of maximal strength training of lower limbs of soccer players on their physical and kick performance. In T. REILLY, J. CLARYS AND A. STIBBE. Science and soccer II. London: E & FN Spon, 1993, p. 98-103.||TROLLE, M., AGAARD, P., SIMONSEN, J., BANGSBO, J. & KLAYSEN, K. Effects of strength training on kicking performance in soccer. In T. REILLY, J. CLARYS AND||STIBBE. A. Science and soccer II. London: E & FN Spon, 1993, p. 95-98.||TSAOUSIDIS, N. & Zatsiorsky, V. Two types of ball-effector interaction and their relative contribution to soccer kicking. Human Movement Science, 1996, vol. 15, p. 861-876.||WANG, J.S. & Griffin, M. Kinematic analysis of the soccer curve ball shot. Strength and conditioning, 1997, vol. Feb., p. 54-57.||ZIV, G., LIDOR, R. Vertical jump in female and male basketball players \u2013 a review of observational and experimental studies. Journal of science and medicine in sport, 2010, vol. 20, p. 556\u2013567.","ispartof":"ACC Journal","subject":"explosive strength||speed of ball||soccer, dynamic","title_cs":"Vybran\u00e9 parametry v\u00fdbu\u0161n\u00e9 s\u00edly u mlad\u00fdch elitn\u00edch fotbalist\u016f","title_de":"Ausgew\u00e4hlte Parameter der Sprungkraft von jugendlichen Elitefussballspielern","title_en":"Selected parameters of explosive strength of young elite soccer players","title_pl":"Wybrane parametry si\u0142y eksplozywnej u m\u0142odych elitarnych pi\u0142karzy","title_sk":null,"keywords_en":"explosive strength, speed of ball, soccer, dynamic","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"59","citation_spage":"53","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_06.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21561"},{"id":"21562","collection":"15240\/21162","authors":"Hr\u00e1sk\u00fd, Pavel; Teplan, Jaroslav; Mal\u00fd, Tom\u00e1\u0161; Kaplan, Ale\u0161","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"C\u00edlem studie je pouk\u00e1zat na nezbytnost za\u0159azov\u00e1n\u00ed hodnocen\u00ed funk\u010dn\u00edho stavu organismu ve spojen\u00ed s provozov\u00e1n\u00edm tr\u00e9ninkov\u00e9ho procesu. Studie p\u0159in\u00e1\u0161\u00ed informace o testov\u00e1n\u00ed funk\u010dn\u00edho stavu pohybov\u00e9ho apar\u00e1tu. U proband\u016f (n=12), fotbalist\u016f kategorie mlad\u0161\u00ed dorost, s pravidelnou tr\u00e9ninkovou a hern\u00ed z\u00e1t\u011b\u017e\u00ed jsme provedli diagnostiku funk\u010dn\u00edho stavu organismu v rozmez\u00ed 6ti m\u011bs\u00edc\u016f. V obdob\u00ed pretestu u proband\u016f prob\u011bhl ontogenetick\u00fd p\u0159echod ze \u017e\u00e1kovsk\u00e9 kategorie do kategorie dorosteneck\u00e9. P\u0159i diagnostice jsme pou\u017eili test zkr\u00e1cen\u00fdch sval\u016f dle Jandy (1995). Je to obdob\u00ed, kdy obecn\u011b doch\u00e1z\u00ed k ukon\u010den\u00ed obdob\u00ed puberty a za\u010d\u00e1tku adolescence (Roche, 1996). Hlavn\u00edm sledovan\u00fdm krit\u00e9riem byla anal\u00fdza a n\u00e1sledn\u00fd v\u00fdvoj zm\u011bn v oblasti zkr\u00e1cen\u00fdch svalov\u00fdch skupin specificky zat\u011b\u017eovan\u00fdch ve fotbale. Zji\u0161t\u011bn\u00e9 rozd\u00edly ve sledovan\u00fdch svalov\u00fdch skupin\u00e1ch odpov\u00eddaly jednostrann\u00e9mu zat\u011b\u017eov\u00e1n\u00ed organismu. Setkali jsme se stavem svalov\u00fdch dysbalanc\u00ed \u2013 svalov\u00fdch zkr\u00e1cen\u00ed u sval\u016f s p\u0159eva\u017euj\u00edc\u00ed postur\u00e1ln\u00ed funkc\u00ed.","abstract_de":"Ziel der Studie ist es, auf die Notwendigkeit der Einordnung der Bewertung des funktionellen Zustands des Organismus im Zusammenhang mit der Durchf\u00fchrung des Trainingsprozesses hinzuweisen. Die Studie liefert Informationen \u00fcber das Testen des funktionellen Zustands des Bewegungsapparats. Bei Probanden (n = 12), j\u00fcngeren Nachwuchsfu\u00dfballern, mit regelm\u00e4\u00dfiger Trainings- und Spielbelastung haben wir eine Diagnose des funktionellen Zustands des Organismus im Abstand von 6 Monaten durchgef\u00fchrt. Im Zeitraum des Vortests fand bei den Probanden der ontogenetische \u00dcbergang von der Sch\u00fclerkategorie in die Nachwuchskategorie statt. Zur Diagnose verwendeten wir einen Muskelverk\u00fcrzungstest nach Janda (1995). In diesem Zeitraum endet in der Regel die Pubert\u00e4t und beginnt die Adoleszenz (Roche, 1996). Das Hauptuntersuchungskriterium war die Analyse und die nachfolgende Entwicklung der Ver\u00e4nderungen im Bereich der verk\u00fcrzten Muskelgruppen, die beim Fu\u00dfball besonders belastet sind. Die festgestellten Unterschiede in den untersuchten Muskelgruppen entsprachen der einseitigen Belastung des Organismus. Wir trafen auf einen Zustand muskul\u00e4rer Dysbalance - Muskelverk\u00fcrzung der Muskeln mit \u00fcberwiegend posturaler Funktion.","abstract_en":"The study aims to highlight the need for assigning evaluation of functional state of the organism in cooperation with the operation of the training process. Probands in our group are a typical example of a group that long time, overload their motion system. The study provides information on testing the functional state of locomotive apparatus. In probands (n = 12), youth soccer junior category (U 16), with regular training and playing load we made the diagnosis of functional state of the organism within 6 months. For diagnosis, we used a test shortened muscles according to Janda (1995). In the period there took place in probands a pre-test ontogenetic transition from the youth category in the junior category. Significant muscle contractions can be found in the area of dominant lower limb. In case of dominant lower limbs we explain the increased occurrences of muscle contractions by chronic overloading. It is a time when there is generally put an end to the period of puberty and early adolescence. The main criterion was the reference analysis and subsequent development of changes in the shortened muscle groups, specifically loaded in soccer. Compensation of muscle imbalance, whether existing or acquired, may ultimately act as a prevention of overloading of the individual active components of the locomotor system.","abstract_pl":"Celem opracowania jest wskazanie konieczno\u015bci uporz\u0105dkowania oceny funkcjonalnego stanu organizmu w po\u0142\u0105czeniu z procesem treningowym. Opracowanie zawiera informacje nt. testowania funkcjonalnego stanu narz\u0105d\u00f3w ruchu. U badanych os\u00f3b (n=12), pi\u0142karzy z kategorii juniorzy m\u0142odsi, z regularnym obci\u0105\u017ceniem treningami i meczami przeprowadzono diagnostyk\u0119 funkcjonalnego stanu organizmu na przestrzeni 6 miesi\u0119cy. W okresie test\u00f3w wst\u0119pnych u badanych nast\u0105pi\u0142o ontogenetyczne przej\u015bcie z kategorii uczniowskich do kategorii m\u0142odzik\u00f3w. W ramach diagnostyki wykorzystano test skr\u00f3conych mi\u0119\u015bni wg Jandy (1995). To okres, w kt\u00f3rym z regu\u0142y nast\u0119puje zako\u0144czenie okresu dzieci\u0144stwa i rozpocz\u0119cie okresu dojrzewania (Roche, 1996). G\u0142\u00f3wnym kryterium by\u0142a analiza referencyjna i ko\u0144cowy rozw\u00f3j zmian w skr\u00f3conych grupach mi\u0119\u015bni, szczeg\u00f3lnie obci\u0105\u017canych w pi\u0142ce no\u017cnej. R\u00f3\u017cnice stwierdzone w badanych grupach mi\u0119\u015bni odzwierciedla\u0142y jednostronne obci\u0105\u017canie organizmu. Stwierdzili\u015bmy stan dysbalansu mi\u0119\u015bniowego \u2013 skr\u00f3cenie mi\u0119\u015bni z grupy mi\u0119\u015bni posturalnych, jako cechy wyr\u00f3\u017cniaj\u0105ce.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_07","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BR\u00dcGGER, A. Kinesiologick\u00e9 aspekty omezen\u00ed funkce p\u0159i pohybu a dr\u017een\u00ed t\u011bla.||Rehabilit\u00e1cia, 1993, vol. 263, p. 136-144.||GILEARD, W.L. An EMG Validation of Abdominal Muscle Test. Phys.Med. Reh,1997, vol. 78, no. 2, p. 252-258.||GROHOLT, E., STIGUM, H. AND NORDHAGEN, R. Recurrent pain in children, socio-economic factors and accumulation in families. European Journal of Epidemiology, 2003, vol. 18, p. 965-975.||JANDA, V. Svalov\u00e9 funk\u010dn\u00ed testy. Edtion ed. Praha: Grada, 2004. 325 p.||JEPSEN, J.R. Manual strength testing. A Study of Inter-Rater Reliability. Ac. Orth.Scan., 2004, vol. 75, no. 4, p. 442-448.||KOLEKT\u00cdV AUTOR\u016e. Pohybov\u00fd syst\u00e9m a z\u00e1t\u011b\u017e. Edtion ed. Praha: Grada, 1997.||LEWIT, K. Manipula\u010dn\u00ed l\u00e9\u010dba v myoskelet\u00e1ln\u00ed medic\u00edn\u011b. 5. vyd\u00e1n\u00ed. Edtion ed.: \u010cesk\u00e1 l\u00e9ka\u0159sk\u00e1 spole\u010dnost J.E.Purkyn\u011b, 2003.||MALINA, R.M. AND BOUCHARD, C. Growth, Maturation and Physical activity. Edtion ed. Texas, University of Texas: Human Kinetics, 1991.||ROCHE, A.F., HEYMSFIELD, S.B. AND LOHMAN, T.G. Human Body Composition. Edtion ed. Champaign: Human Kinetics, 1996.","ispartof":"ACC Journal","subject":"functional status of the organism||functional muscle shortening||muscle imbalance||compensation procedures","title_cs":"Hodnocen\u00ed funk\u010dn\u00edch zm\u011bn pohybov\u00fdch org\u00e1n\u016f fotbalist\u016f v kategorii U16","title_de":"Bewertung der funktionellen Ver\u00e4nderungen der Bewegungsorgane von U16 Fussballspielern","title_en":"Assessment of functional changes of locomotive apparatus of u16 category soccer players","title_pl":"Ocena funkcjonalnych zmian narz\u0105d\u00f3w ruchu na przyk\u0142adzie pi\u0142karzy w kategorii U16","title_sk":null,"keywords_en":"functional status of the organism, functional muscle shortening, muscle\nimbalance, compensation procedures","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"65","citation_spage":"60","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_07.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21562"},{"id":"21563","collection":"15240\/21162","authors":"Chaplin, David; Halbert, Christy; Knapp, Andrew","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Tento v\u00fdzkum je zalo\u017een na velmi \u00fazk\u00e9 z\u00e1kladn\u011b v oblasti ekonomie sportu, v oblasti amat\u00e9rsk\u00e9ho boxu. Konkr\u00e9tn\u011b, \u201ez\u00e1le\u017eitost stylu\u201c, kdy semifin\u00e1le je testov\u00e1no (nez\u00e1visle) pomoc\u00ed r\u016fzn\u00fdch analytick\u00fdch prost\u0159edk\u016f u nejaktivn\u011bj\u0161\u00edch (tzn. nejlep\u0161\u00edch z\u00e1pas\u016f) v amat\u00e9rsk\u00fdch utk\u00e1n\u00edch na Sv\u011btov\u00e9m turnaji v amat\u00e9rsk\u00e9m boxu, kategorie mu\u017ei (2007) a na Sv\u011btov\u00e9m turnaji v amat\u00e9rsk\u00e9m boxu, kategorie \u017eeny (2010). K ocen\u011bn\u00ed kvality v\u00fdkonu se u\u017e\u00edvaj\u00ed dv\u011b m\u011b\u0159\u00edtka: snaha (akce) a efektivita (p\u0159ibli\u017en\u00fd ekvivalent pro \u201eostrost\u201c). D\u016fkazy nepodporuj\u00ed tvrzen\u00ed, \u017ee boxe\u0159i \u2013 mu\u017ei zvy\u0161uj\u00ed sv\u00e9 \u00fasil\u00ed na po\u010d\u00e1tku turnaje a maximalizuj\u00ed sv\u00e9 v\u00fdkony v semifin\u00e1lov\u00fdch z\u00e1pasech, a ani hypot\u00e9zu \u201clearning by doing\u201d. Naopak efektivita se stabiln\u011b zvy\u0161uje v pr\u016fb\u011bhu cel\u00e9ho turnaje. \u017deny vykazuj\u00ed statisticky v\u00fdznamn\u00fd r\u016fst efektivity v semifin\u00e1lov\u00fdch z\u00e1pasech, ale nen\u00ed u nich patrn\u00fd jasn\u00fd vzorec chov\u00e1n\u00ed z hlediska \u00fasil\u00ed b\u011bhem turnaje. N\u00e1vrhy pro budouc\u00ed v\u00fdzkum zahrnuj\u00ed anal\u00fdzu velk\u00e9ho po\u010dtu elitn\u00edch amat\u00e9rsk\u00fdch turnaj\u016f coby d\u016fkladnou prov\u011brku vnit\u0159n\u00ed vyhodnocovac\u00ed metody z hlediska v\u00fdzkum\u016f \u00fasil\u00ed sout\u011b\u017e\u00edc\u00edch. Takov\u00e9 v\u00fdzkumy by pomohly doplnit objektivn\u00ed m\u011b\u0159\u00edtko \u00fasil\u00ed pou\u017eit\u00e9 zde pro subjektivn\u00ed n\u00e1hled na \u00fasil\u00ed, kter\u00e9 vkl\u00e1daj\u00ed do sv\u00fdch z\u00e1pas\u016f amat\u00e9r\u0161t\u00ed boxe\u0159i.","abstract_de":"Diese Forschung basiert auf einer sehr sp\u00e4rlichen Grundlage im Bereich der Sport\u00f6konomie, dem Bereich des Amateur-Boxens. Insbesondere die \"Sache des Stils\", wenn das Halbfinale immer bei den heftigsten (d. h. \"besten\") K\u00e4mpfen im Amateur-Boxk\u00e4mpfen mit Hilfe von verschiedenen Analysemitteln getestet wird (unabh\u00e4ngig) bei den Men's World Amateur Boxing Championships (2007) und Women's World Amateur Boxing Championships (2010). Zweierlei Ma\u00dfst\u00e4be werden verwendet, um Qualit\u00e4t und Leistung der Boxer beurteilen zu k\u00f6nnen: Aufwand (Aktion) und \"Effizienz\" (gemeint ist \"Sch\u00e4rfe\"). Die Nachweise best\u00e4tigen weder die Behauptung, dass die M\u00e4nner die Leistung zu Beginn des Kampfes steigern oder dass ihre Anstrengung im Halbfinale am h\u00f6chsten ist, weder die Hypothese \u201clearning by doing\u201d. Ganz im Gegenteil, ihre Effizienz steigt st\u00e4ndig w\u00e4hrend des gesamten Kampfes. Bei Frauen wird ein statistisch deutlicher Anstieg von Effizienz im Halbfinale registriert aber es gibt kein eindeutiges Verhaltensmuster aus der Sicht der Leistung w\u00e4hrend des Matches. Vorschl\u00e4ge auf weitere Forschungen gehen von einer gr\u00f6\u00dferen Menge der Amateur-Eliten-Boxk\u00e4mpfen aus, als eine der internen Evaluierungsmethoden aus der Sicht der Untersuchung von Aufwand der Boxer. Solche Untersuchungen k\u00f6nnten einen objektiven Ma\u00dfstab f\u00fcr subjektive Betrachtung der Leistung der Sportler beim Boxen mitgestalten.","abstract_en":"This research builds on a very sparse foundation in the field of sports economics, that of amateur boxing. Specifically, the \u201cstylized fact\u201d that the semifinals always produce the most hotly-contested (i.e., \u201cbest\u201d) bouts in amateur tournaments is tested (independently) for the Men\u2019s World Amateur Boxing Championships (2007) and Women\u2019s World Amateur Boxing Championships (2010) using difference of means analysis. Two metrics are used to assess boxers\u2019 quality of performance: effort (which one could think of as \u201caction\u201d) and \u201cefficiency\u201d (which is a proxy for \u201csharpness\u201d). The evidence for the men neither supports boxers pacing themselves by expending less effort early in the tournament and then maximizing their effort in the semifinals nor \u201clearning by doing\u201d, whereby they steadily increase their efficiency throughout the tournament. The women exhibited a statistically-significant increase in efficiency in the semifinals, but showed no clear pattern over the tournament in terms of effort. Suggestions for future research include an analysis of a greater number of elite amateur boxing tournaments as a robustness check and internal evaluation methods of effort through surveys of the boxers. Such surveys would help to complement the objective gauge of effort used here with amateur boxers\u2019 subjective insights into the effort they put forth in their bouts.","abstract_pl":"Przedstawione badania oparte s\u0105 o bardzo w\u0105ski zakres ekonomii sportu, boks amatorski. Dotycz\u0105 konkretnie \"kwestii stylu\", gdy p\u00f3\u0142fina\u0142y s\u0105 badane (niezale\u017cnie) przy pomocy r\u00f3\u017cnych \u015brodk\u00f3w analitycznych w przypadku najaktywniejszych (tzn. najlepszych walk) w amatorskich spotkaniach na \u015awiatowym Turnieju w Boksie Amatorskim, w kategorii m\u0119\u017cczyzn (2007) oraz na \u015awiatowym Turnieju w Boksie Amatorskim, w kategorii kobiety (2010). Do oceny jako\u015bci wynik\u00f3w zastosowano dwa kryteria: starania (imprezy) oraz efektywno\u015b\u0107 (przybli\u017cony ekwiwalent dla \"dok\u0142adno\u015b\u0107\"). Uzyskane dowody nie potwierdzaj\u0105 twierdzenia, \u017ce pi\u0119\u015bciarze \u2013 m\u0119\u017cczy\u017ani podnosz\u0105 swoje starania na pocz\u0105tku turnieju i maksymalizuj\u0105 swoje wyniki w walkach p\u00f3\u0142fina\u0142owych, ani hipotezy \"learnig by doing\". Wr\u0119cz przeciwnie efektywno\u015b\u0107 stabilnie si\u0119 zwi\u0119ksza w czasie ca\u0142ego turnieju. W przypadku kobiet stwierdzono statystycznie znaczny wzrost efektywno\u015bci w walkach p\u00f3\u0142fina\u0142owych, natomiast nie stwierdzono jasnego wzorca zachowa\u0144 z punktu widzenia stara\u0144 w czasie turnieju. Propozycje pod k\u0105tem dalszych bada\u0144 obejmuj\u0105 analiz\u0119 du\u017cej ilo\u015bci elitarnych amatorskich turniej\u00f3w na zasadzie dok\u0142adnego zweryfikowania metod oceny pod k\u0105tem badania stara\u0144 uczestnik\u00f3w. Takie badania pomog\u0142yby w uzupe\u0142nieniu obiektywnej skali oceny stara\u0144, kt\u00f3r\u0105 wykorzystano tu do subiektywnej oceny stara\u0144, jakie pi\u0119\u015bciarze-amatorzy podejmuj\u0105 w zakresie swoich walk.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_08","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BALBIEN, J.R., NOLL, R & QUIRK, J. \u201cThe Economics of Boxing Regulation in California\u201d. California Institute of Technology, Social Science Working Paper 366, 1981.||BOYD, D & BOYD, L. \u201cStrategic Behaviour in Contests: Evidence from the 1992 Barcelona Olympic Games.\u201d Applied Economics, 1995 (27): 1037-1043.||CHAPLIN, D. \u201cPay and Race in World Championship Boxing\u201d. Paper presented at the Western Economic Association International Annual Meeting, June 30, 2010, Portland, OR (USA).||CHAPLIN, D. \u201c\u2019Boxenomics\u2019: How do Effort and Efficiency Vary during Amateur Boxing Tournaments?\u201d Paper presented 5th International Conference on Fitness, Health and Active Living (Sponsored by Athens Institute for Education and Research), July 9, 2009, Athens, Greece. Forthcoming as a book chapter in sports research publication by Athens Institute for Education and Research.||DIXIT, A. \u201cStrategic Behavior in Contests.\u201d American Economic Review, 1987 (77): 891-898.||HALL, C.J. & LANE, A.M. \u2018Effects of Rapid Weight Loss on Mood and Performance among Amateur Boxers.\u2019 British Journal of Sports Medicine, 2001 (35): 390-395.||KUTSOATI, E. & AMEGASHIE, J.A. \u2018Rematches in Boxing and Other Sporting Events\u2019 (March 26, 2004). Available at:||McCRORY, P. ET AL. \u201cDealing with Neurological Injuries in Sports: Boxing Under Debate.\u201d The Lancet, Neurology, 3(July), 2004: 436-437.||TENORIO, R. \u201cThe Economics of Professional Boxing Contracts.\u201d Journal of Sports Economics, 2000, 1(4): 363-384.||TRIMBUR, L. \u201cBetween Prison and Wage Labor: Improvising Work in an Urban Boxing Gym.\u201d Paper Presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, New York, New York, August 11, 2007.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Snaha a v\u00fdkon u elitn\u00edch z\u00e1pas\u016f v amat\u00e9rsk\u00e9m boxu","title_de":"Bem\u00fchung und Leistung bei Elitewettk\u00e4mpfen im Amateurboxen","title_en":"Effort and efficiency in elite amateur boxing tournaments","title_pl":"Starania i wyniki w walkach elitarnych boksu amatorskiego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"74","citation_spage":"66","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_08.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21563"},{"id":"21564","collection":"15240\/21162","authors":"Je\u0159\u00e1bek, Petr","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V p\u0159\u00edsp\u011bvku se zab\u00fdv\u00e1me porovn\u00e1v\u00e1n\u00edm jednotliv\u00fdch p\u0159\u00edpadov\u00fdch studi\u00ed anal\u00fdzy plaveck\u00e9ho zp\u016fsobu prsa u handicapovan\u00fdch plavc\u016f s nadkolenn\u00ed amputac\u00ed. C\u00edlem bylo zjistit stabilitu proveden\u00ed jednotliv\u00fdch cykl\u016f (z\u00e1b\u011br\u016f) u plaveck\u00e9ho zp\u016fsobu prsa a d\u00e1le popsat zapojen\u00ed vybran\u00fdch sval\u016f p\u0159i proveden\u00ed jednotliv\u00e9ho cyklu u vybran\u00e9 skupiny. Sledov\u00e1n\u00ed kineziologick\u00e9ho obsahu pohybu vybran\u00fdch sval\u016f se uskute\u010dnilo formou srovn\u00e1vac\u00ed anal\u00fdzy pomoc\u00ed kvalitativn\u00edho rozboru videoz\u00e1znamu a na z\u00e1klad\u011b kvantitativn\u00edho porovn\u00e1n\u00ed intenzity elektrick\u00e9ho potenci\u00e1lu vybran\u00fdch sval\u016f. Sledovan\u00fd soubor tvo\u0159ili \u010dty\u0159i plavci, z toho dva mu\u017ei a dv\u011b \u017eeny, ve v\u011bku 22 \u2013 30 let. V dob\u011b v\u00fdzkumu se pouze tito plavci z\u00fa\u010dast\u0148ovali z\u00e1vod\u016f v plav\u00e1n\u00ed t\u011blesn\u011b posti\u017een\u00fdch v \u010cR v kategorii A2. V\u00fdsledky ukazuj\u00ed na nesymetrickou aktivitu vybran\u00fdch sval\u016f (m. pectoralis major, m. trapesius a m. obliques). V intraindividu\u00e1ln\u00edm porovn\u00e1n\u00ed vykazuj\u00ed sledovan\u00e9 osoby stabiln\u00ed proveden\u00ed dovednost\u00ed. Elektrick\u00e1 aktivita vybran\u00fdch sval\u016f je p\u0159i porovn\u00e1n\u00ed mezi jednotliv\u00fdmi pokusy podobn\u00e1.","abstract_de":"In seinem Beitrag befasst sich der Autor mit der Basisetappe des Sporttrainings f\u00fcr Jugendliche. Er betont ihre Bedeutung f\u00fcr die k\u00fcnftige sportliche Leistung w\u00e4hrend des Leistungstrainings. W\u00e4hrend der Basisetappe erm\u00f6glicht richtig gef\u00fchrtes Training eine weitere Entwicklung der Bewegungsf\u00e4higkeiten und wirkt gleichzeitig als Vorbeugung gesundheitlicher Probleme infolge einer unangemessenen und einseitigen Belastung. Sie erm\u00f6glicht es, viele verschiedene Bewegungsfertigkeiten zu erwerben. Das kann der Sportler dann bei der Wahl der Sportart, der er sich in anschlie\u00dfenden Etappen des Trainings widmen wird, nutzen. Durch das Vermeiden einer vorzeitigen Spezialisierung werden eine Steigerung der sportlichen Leistungsf\u00e4higkeit und das Erzielen von H\u00f6chstleistungen in der gew\u00e4hlten Sportart im Erwachsenenalter erm\u00f6glicht. Weiter gibt der Autor an, dass ein bedeutender Bestandteil des Trainingssystems in einer ganzen Reihe von Sportarten der Aufbau von Athletik oder Kondition ist. Aus diesem Grund ist die Basisetappe des athletischen Trainings als Grundlage f\u00fcr viele Sportarten sehr geeignet. Als konkretes Beispiel gibt der Autor die Strukturierung der sportliche Vorbereitung der Jugend im Athletikklub AC Slovan Liberec an. Dabei legt er seinen Schwerpunkt vor allem auf den Inhalt des Sporttrainings in den untersten Altersklassen.","abstract_en":"In this paper the author deals with the basic stage of training of youth sports. He emphasizes its importance for future athletic performance during training top. Properly conducted training in the basic stage provides a broad development of motor skills, works to prevent health problems due to excessive and unilateral loads. It is necessary to acquire many different motor skills. The athlete may be advised in choosing the sports branch, which will be dedicated in future stages of sports training. The author mentions the avoiding of premature specialization to increase sports performance and achieve peak performance in a chosen sport branch in adulthood. Furthermore, the author notes that a significant part of the training system in a wide range of sports is athletics and fitness training. For this reason, the basic stage of athletic training as a very suitable basis for many sports. The author presents a specific example of preparation of youth sports organization in the athletic club Slovan Liberec AC. He focuses especially on the content of sports training in the youngest age groups.","abstract_pl":"Autor w artykule po\u015bwi\u0119ci\u0142 uwag\u0119 podstawowemu etapowi treningu sportowego m\u0142odzie\u017cy. Podkre\u015bla jego znaczenie pod k\u0105tem przysz\u0142ych osi\u0105gni\u0119\u0107 sportowych w okresie wyczynowego treningu. Prawid\u0142owo prowadzony trening w okresie etapu podstawowego umo\u017cliwia szeroki rozw\u00f3j zdolno\u015bci ruchowych, dzia\u0142a jako profilaktyka problem\u00f3w zdrowotnych powstaj\u0105cych w wyniku nadmiernego i jednostronnego obci\u0105\u017cenia. Umo\u017cliwia zdobycie wielu r\u00f3\u017cnych umiej\u0119tno\u015bci ruchowych. Sportowiec mo\u017ce to p\u00f3\u017aniej wykorzysta\u0107 wybieraj\u0105c dyscyplin\u0119 sportu, kt\u00f3r\u0105 b\u0119dzie uprawia\u0142 w kolejnych etapach treningu sportowego. Nie pozwalaj\u0105c na zbyt wczesny wyb\u00f3r specjalizacji umo\u017cliwia si\u0119 wzrost efektywno\u015bci sportowej oraz osi\u0105ganie szczytowych wynik\u00f3w w wybranej p\u00f3\u017aniej w wieku doros\u0142ym dyscyplinie sportowej. Ponadto autor stwierdza, \u017ce wa\u017cnym elementem systemu treningowego w wielu dyscyplinach sportu jest przygotowanie lekkoatletyczne lub kondycyjne. Z tego powodu podstawowy etap treningu lekkoatletycznego jest bardzo korzystny jako podstawa wielu form sportu. Autor podaje konkretny przyk\u0142ad organizacji przygotowania sportowego m\u0142odzie\u017cy w klubie lekkiej atletyki AC Slovan Liberec. Uwag\u0119 po\u015bwi\u0119ca przede wszystkim zakresowi treningu sportowego w najm\u0142odszych kategoriach wiekowych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_09","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"B\u016e\u017dEK, F. Atletika: U\u010debn\u00ed text pro tren\u00e9ry IV. t\u0159\u00eddy. Praha : Olympia, 1990. 76 s.||ISBN 80-7033-067-8||\u010cELIKOVSK\u00dd, S. et al., Antropomotorika I., Ko\u0161ice : UPJ\u0160, 1985.||DOST\u00c1L, E. a VELEBIL, V. et al. Didaktika \u0161koln\u00ed atletiky. 1.vyd. Praha : St\u00e1tn\u00ed pedagogick\u00e9 nakladatelstv\u00ed, 1992. 260 s. ISBN 80-7066-257-3||DOVALIL, J.et al., Sportovn\u00ed tr\u00e9nink. Lexikon z\u00e1kladn\u00edch pojm\u016f.Praha : UK, Karolinum, 1992.||DOVALIL, J.et al., V\u00fdkon a tr\u00e9nink ve sportu. 2.vyd., Praha : Olympia 2005. ISBN 80- 7033-928-4.||CHOUTKOV\u00c1, B. a FEJTEK, M. Mal\u00e1 \u0161kola atletiky. 1 vyd. Praha : Olympia, 1989.||RYCHETSK\u00dd, A. a FIALOV\u00c1, L. Didaktika \u0161koln\u00ed t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchovy. 2. vyd. Praha :||Karolinum, 2004. 171 s. ISBN 80-7184-659-7||VINDU\u0160KOV\u00c1, J. et al.: Abeceda atletick\u00e9ho tren\u00e9ra. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003. 283 s. ISBN 80-7033-770-2||VINDU\u0160KOV\u00c1, J., KAPLAN, A. a METELKOV\u00c1, T. Atletika: Edice metodick\u00fdch text\u016f pro \u0161koln\u00ed i mimo\u0161koln\u00ed t\u011blesnou v\u00fdchovu a sport 11 \u2013 15 let\u00fdch \u017e\u00e1k\u016f. Praha : Svoboda, 1998, 64 s. ISBN 80-205-0528-8","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Z\u00e1kladn\u00ed etapa tr\u00e9ninku mlad\u00fdch sportovc\u016f","title_de":"Basisetappe des Trainings f\u00fcr junge Sportler","title_en":"The basic stage of training of young athletes","title_pl":"Podstawowy etap treningu m\u0142odych sportowc\u00f3w","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"81","citation_spage":"75","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_09.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21564"},{"id":"21565","collection":"15240\/21162","authors":"Jevtic, Branislav","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Sestaven\u00ed olympijsk\u00e9ho t\u00fdmu pro Olympijsk\u00e9 hry ml\u00e1de\u017ee bylo iniciov\u00e1no srbsk\u00fdm NOC bezprost\u0159edn\u011b po Olympijsk\u00fdch hr\u00e1ch v Pekingu. Program byl obsahov\u011b velmi bohat\u00fd a obsahoval optim\u00e1ln\u00ed p\u0159\u00edpravu a stanoven\u00fd r\u00e1mcov\u00fd program. Po hr\u00e1ch, ve kter\u00fdch Srbsko z\u00edskalo t\u0159i medaile (zlatou, st\u0159\u00edbrnou a bronzovou), byla pr\u00e1ce v oblasti sportu a opravdov\u00fdch olympijsk\u00fdch hodnot ze strany IOC ale i odborn\u00edk\u016f a vzd\u011bl\u00e1vac\u00edch i politick\u00fdch instituc\u00ed velmi ocen\u011bna. P\u0159edm\u011btem t\u00e9to studie je jednak \u00fa\u010dast na 1. Olympijsk\u00fdch hr\u00e1ch ml\u00e1de\u017ee, ale i uzn\u00e1n\u00ed programu, s c\u00edlem roz\u0161\u00ed\u0159it r\u00e1mcov\u00e9 podm\u00ednky pro mlad\u00e9 \u00fa\u010dastn\u00edky a pro syst\u00e9m sportu v Srbsku.","abstract_de":"Die Aufstellung eines Teams f\u00fcr die Jugendolympiade wurde vom NOC Serbien unmittelbar nach den OS in Peking initiiert. Das ausgef\u00fchrte Programm war besonders inhaltsreich und beinhaltete optimale Vorbereitungen, wie auch ein bestimmtes Rahmenprogramm. Nach den Spielen, bei denen Serbien drei Medaillen gewann (eine Gold-, eine Silber und eine Bronzemedaille), wurde die Arbeit im Bereich des Sports und der wahren olympischen Werte wie von Seiten des IOC, so auch von den fachm\u00e4nnischen, bildenden und politischen Strukturen der Republik Serbien sehr hoch gesch\u00e4tzt. Der Gegenstand dieser Studie ist die Teilnahme an der 1. Jugendolympiade, wie auch die Anerkennung des Programms mit dem Ziel der Erweiterung der Rahmenbedingungen f\u00fcr junge Teilnehmer und f\u00fcr das Sportsystem in Serbien.","abstract_en":"Establishing the team for the first Youth Olympic Games was initiated by the NOC Serbia immediately following the OG in Beijing. The program that was carried out was rich in contents that had optimal preparations for their aim, but also certain broader values framework. After the Games at which the Serbian Team won three medals (one gold, one silver and one bronze), the work done in the field of sports and true \u2013 Olympic values was highly commended by the IOC, but also by the professional, educational and political structures of the Republic of Serbia. The subject of this study is participation in the 1st Youth Olympic Games, as well as adaptation of the preparation program purposed to expand the value framework of young Olympians and the sports system of Serbia itself.","abstract_pl":"Powo\u0142anie reprezentacji olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie M\u0142odzie\u017cy zainicjowa\u0142 serbski Komitet Olimpijski od razu pod Olimpiadzie w Pekinie. Dzia\u0142ania by\u0142y bardzo obszerne, obejmuj\u0105c optymalne przygotowanie i ramowy program. Po igrzyskach, na kt\u00f3rych Serbia zdoby\u0142a trzy medale (z\u0142oty, srebrny i br\u0105zowy), dzia\u0142ania podejmowane w zakresie sportu i faktyczna warto\u015b\u0107 olimpiady zosta\u0142y przez IOC i ekspert\u00f3w oraz instytucje edukacyjne i polityczne bardzo wysoko ocenione. Niniejsze opracowanie dotyczy udzia\u0142u na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich M\u0142odzie\u017cy oraz docenienia znaczenia programu w celu rozszerzenia ramowych warunk\u00f3w dla m\u0142odych uczestnik\u00f3w oraz wspierania systemu sportu w Serbii.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_10","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ALLPORT, G.W.; VERNON, P.E.; & Lindzey, G. A Study of Values, 3rd. Ed., Holghton Mifflin, Boston, 1960.||GIRGINOV, V.& PARRY, J. (2005). The Olymic Games Explained. Routledge, 2005. ISBN 0-415-34603-5.||JAKSON, R. Sport Administration Manuel. International Olympic Committee, 2010, ISBN 978-0-9687146-4-5.||JEU, B. Sport, a Social and Cultural Phenomenon. In \u201cFor Humanism of Sport\u201d Ed of Comite National Olimpique et Sportif Francais, 1-5. ISBN 2-86713-100-6.||JEVTIC, B. Sport of Youth or Toward a more human world of children`s sport. \u0408. \u043ef Human Kinetics, 2003, no 9 p. 127-134.||JEVTIC,B. RADOJEVIC,J., JUHAS, I. & ROPRET, R. (2011). Sport of Youth, From Praxis to Academic Discipline. In Jevtic, Radojevic, Juhas, Ropret Ed \u201cSport of Youth, From Praxis to Academic Discipline\u201d Faculty of Sport and Physical Education,Belgrade (in press),||ROKEACH, M. The Nature of Human Values. Free Press, 1973, New York.||Jevtic, B. Olympic Values, Acreditated Curriculum of Faculty of sport and Physical Education,2009, Belgrade.||Foreword by JACQUES ROGGE, Olympic Review, 2010-a, No 75.||Foreword BY JACQUES ROGGE, Olympic Review, 2010-b, No 76.||Foreword by JACQUES ROGGE, Olympic Review, 2010-c, No 77||The Sport We Want. Canadian Centre for Ethics in Sport.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Na stezce opravdov\u00fdch hodnot","title_de":"Auf dem Pfad der wahren Werte","title_en":"The path of true values","title_pl":"Na \u015bcie\u017cce faktycznych warto\u015bci","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"88","citation_spage":"82","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_10.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21565"},{"id":"21566","collection":"15240\/21162","authors":"Klimenko, Daria; Melnikova, Natalia","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Historie sv\u011btov\u00fdch univerzi\u00e1d nen\u00ed v n\u00e1rodn\u00ed historiografii podrobn\u011b zpracov\u00e1na. Vzhledem k tomu, \u017ee studentsk\u00e9 sporty jsou ned\u00edlnou sou\u010d\u00e1st\u00ed mezin\u00e1rodn\u00edho sportovn\u00edho hnut\u00ed a mohou b\u00fdt pova\u017eov\u00e1ny za d\u016fle\u017eitou p\u0159\u00edpravnou f\u00e1zi na olympijsk\u00e9 hry, je anal\u00fdza tohoto jevu velmi aktu\u00e1ln\u00ed.","abstract_de":"Die Geschichte der Universiaden, die Weltspiele der Studenten, wird nicht explizit in der nationalen Geschichtsschreibung bearbeitet. In Hinblick darauf, dass der Studentensport ein unverzichtbarer Bestandteil der internationalen Sportbewegung ist und als eine wichtige Vorbereitungsphase f\u00fcr die Olympischen Spiele gesehen werden kann, ist die Analyse des Ph\u00e4nomens sehr aktuell.","abstract_en":"The history of World Universiades is not thoroughly covered in the national historiography. Due to the fact that student sports is an integral part of the International Sport Movement and can be considered as an important training stage for the Olympic Games, analysis of this issue is quite actual.","abstract_pl":"Historii \u015bwiatowych uniwersjad w narodowej historiografii nie po\u015bwi\u0119ca si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owej uwagi. Ze wzgl\u0119du na fakt, \u017ce sporty studenckie s\u0105 nieod\u0142\u0105cznym elementem mi\u0119dzynarodowego ruchu sportowego i mo\u017cna je trakowa\u0107 jako wa\u017cny etap przygotowania do olimpiady, analiza tego zjawiska jest spraw\u0105 bardzo aktualn\u0105.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"5 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_11","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BARONENKO, V.A. Health and physical culture of a student, Moscow, 2003., p. 352.||BARCHUKOV, I.S. Physical culture and sport: methodology, theory and practice, Moscow, 2006, p. 528.||BARCHUKOV, I. Physical culture and physical training, Moscow,2007., p. 432.||Vestnik of the Ministry of Youth, Sport and Tourism of the Republic of Tatarstan : vol.||9. \/ Ministry of Youth, Sport and Tourism RT; under the editorship of M.M. Bariev., Kazan : RTSMIPP, 2008, p.124.||WOJNAR, YU. Trends and issues in vocational education in physical culture. Theory and Practice of Physical Culture, 1999, vol. 10, p. 25-26; 39-40.||GUSKOV, S.I. New types of women\u2019s physical activity \u2013 the dictates of time. Theory and Practice of Physical Culture, 1998, vol. 2, p. 56-58.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Srovn\u00e1vac\u00ed anal\u00fdza zimn\u00edch univerzi\u00e1d a zimn\u00edch olympijsk\u00fdch her","title_de":"Vergleichsanalyse der Winteruniversiaden und der olympischen Winterspielen","title_en":"Comparative analysis of world winter universiades and the olympic winter games","title_pl":"Analiza por\u00f3wnawcza uniwersjad zimowych i zimowych igrzysk olimpijskich","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"93","citation_spage":"89","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_11.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21566"},{"id":"21567","collection":"15240\/21162","authors":"Kolodzejov\u00e1, Petra; Suchomel, Ale\u0161","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"C\u00edlem p\u0159\u00edsp\u011bvku bylo zjistit \u00farove\u0148 t\u011blesn\u00e9ho rozvoje a motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti d\u00edvek st\u0159edn\u00edho \u0161koln\u00edho v\u011bku na z\u00e1kladn\u00ed \u0161kole v Bansk\u00e9 Bystrici. Testovan\u00fd soubor tvo\u0159ilo 41 d\u00edvek z\u00e1kladn\u00ed \u0161koly Spojov\u00e9 v Bansk\u00e9 Bystrici v pr\u016fm\u011brn\u00e9m decim\u00e1ln\u00edm v\u011bku 11,59 roku. T\u011blesn\u00fd rozvoj jsme zji\u0161\u0165ovali na z\u00e1klad\u011b m\u011b\u0159en\u00ed z\u00e1kladn\u00edch somatick\u00fdch parametr\u016f: t\u011blesn\u00e1 v\u00fd\u0161ka, t\u011blesn\u00e1 hmotnost, BMI, ko\u017en\u00ed \u0159asa na rameni (triceps) a ko\u017en\u00ed \u0159asa na l\u00fdtku (Medialcalf). Motorickou v\u00fdkonnost jsme m\u011b\u0159ili pomoc\u00ed modifikovan\u00e9 testov\u00e9 baterie pou\u017e\u00edvan\u00e9 ve st\u00e1tn\u00edm vzd\u011bl\u00e1vac\u00edm programu SR obohacenou o testy na ohebnost (skok do d\u00e1lky z m\u00edsta, leh-sed (po\u010det za 30 sekund), \u010dlunkov\u00fd b\u011bh 10 x 5 m, v\u00fddr\u017e v shybu, 90 \u00b0 kliky, vytrvalostn\u00ed \u010dlunkov\u00fd b\u011bh, p\u0159edklon s dosahov\u00e1n\u00edm v sedu). Zji\u0161t\u011bn\u00e9 v\u00fdsledky byly porovn\u00e1ny s m\u011b\u0159en\u00edmi Moravce a kol. (2002), p\u0159i\u010dem\u017e \u017e\u00e1kyn\u011b ze Z\u0160 spojov\u00e9 dos\u00e1hli ve dvou testech (\u010dlunkovou b\u011bh 10x5, v\u00fddr\u017e v ohybu) statisticky v\u00fdznamn\u011b hor\u0161\u00ed v\u00fdsledky, v jednom testu (leh-sed) statisticky v\u00fdznamn\u011b lep\u0161\u00ed v\u00fdsledek a v t\u0159ech testech (skok do d\u00e1lky z m\u00edsta, vytrvalostn\u00ed \u010dlunkov\u00fd b\u011bh, p\u0159edklon s dosahov\u00e1n\u00edm v sed\u011b) nebyly zaznamen\u00e1ny statisticky v\u00fdznamn\u00e9 rozd\u00edly.","abstract_de":"Ziel dieses Beitrags war es; das Niveau der k\u00f6rperlichen Entwicklung und der motorischen Leistungsf\u00e4higkeit von M\u00e4dchen im Mittelschulalter an der Grundschule Bansk\u00e1 Bystrica festzustellen. Die getestete Gruppe bestand aus 41 M\u00e4dchen der Spojov\u00e1-Grundschule in Bansk\u00e1 Bystrica im Alter von durchschnittlich 11,59 Jahren. Die k\u00f6rperliche Entwicklung haben wir an Hand der Messung grundlegender somatischer Parameter ermittelt: K\u00f6rpergr\u00f6\u00dfe, K\u00f6rpergewicht, BMI, Hautfalten am Arm (Trizeps) und der Wade (mittlere Wade). Die motorische Leistungsf\u00e4higkeit haben wir mit Hilfe modifizierter Test-Batterien gemessen, die im staatlichen Bildungsprogramm der Slowakischen Republik angewandt wurden. Dazu kamen Tests der Gelenkigkeit (Weitsprung aus dem Stand, Rumpfbeugen (die in 30 Sekunden erreichte Anzahl), Achterlauf 10 x 5 m, Klimmz\u00fcge, 90 \u00b0 Liegest\u00fctze, Ausdauer-Achterlauf, Strecksitz mit Oberk\u00f6rpervorlage). Die festgestellten Ergebnisse wurden mit Messungen Moravec et al. (2002) verglichen, wobei Sch\u00fclerinnen der Spojov\u00e1- Grundschule in zwei Tests (Achterlauf 10x5, Ausdauer im Vorbeugen) statistisch gesehen bedeutend schlechtere Ergebnisse erzielten, aber in einem Test (Rumpfbeugen) bedeutend bessere Ergebnisse erreichten und in drei Tests (Weitsprung aus dem Stand, Ausdauer-Achterlauf, Strecksitz mit Oberk\u00f6rpervorlage) keine statistisch bedeutenden Unterschiede vermerkt wurden.","abstract_en":"The aim of article was to determine the level of physical development and motor performance of middle school age girls in a primary school in Banska Bystrica. The tested group consisted of 41 girls of Spojova Primary School in Bansk\u00e1 Bystrica in decimal average age of 11.59 years. We have researched their physical development on the base of measurement of basic somatic parameters: body height, body weight, BMI, skin fold on the arm (triceps) and skin fold on the calf (medial calf). Motor performance was measured using the modified test batteries used in the state of the SR enriched educational program on the flexibility tests (Standing broad jump, sit-ups in 30 seconds, Shuttle run 10 x 5 m, Pull up, Endurance shuttle run, Sit and Reach). Observed results were compared with measurements of Moravec et al. (2002), girls from Spojova school achieved in two tests (shuttle run 10 x 5 m, push-ups) statistically significantly worse results, whereas in one test (sit-ups in 30 seconds) statistically significantly better outcome and in the three tests (standing broad jump, endurance shuttle run, sit and reach) were not statistically significant differences. The research results confirm the insufficient level of school girls School Data link and recommended limiting the reach level A. This table modified by girls assigned to the group with low physical fitness. Attached are the results of the input measurement for experimental investigations aimed at the possibility of increasing levels of physical fitness through fitness 12 weeks intervention programme. Research is carried out under the grant VEGA 1\/0840\/09 effectiveness of new approaches fitness training in sports games.","abstract_pl":null,"abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_12","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BUNC, V. 1994. Z\u00e1sady n\u00e1vrhu pohybov\u00fdch program\u016f pro udr\u017een\u00ed nebo kultivaci t\u011blesn\u00e9 zdatnosti. In SVATO\u0147, V. et al. (Eds.). Realizace programu t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchovy||v projektu Ob\u010dansk\u00e1 \u0161kola : V\u00fdzkumn\u00e1 zpr\u00e1va k ukon\u010den\u00ed I. etapy grantov\u00e9ho projektu M\u0160MT \u010cR. 1. vyd. Praha : FTVS UK.||BEZD\u011aKOV\u00c1, M. 2005. Posouzen\u00ed fyziologick\u00fdch hodnot krevn\u00edho tlaku a srde\u010dn\u00ed frekvence v z\u00e1vislosti na vybran\u00fdch antropometrick\u00fdch parametrech ml\u00e1de\u017ee ve v\u011bku 7 - 15 let v Olomouci a okol\u00ed. Dis. pr\u00e1ce. Olomouc : PdF UP.||COOPER INSTITUTE. 2003. FITNESSGRAM ACTIVITYGRAM 7.0. Dallas. TX: The Cooper Institute. [online]. [2009-05-20] In the World Wide Web:||\u010cELIKOVSK\u00dd, S a kol. 1979. Antropomotorika prostuduj\u00edci t\u0115lesnou v\u00fdchovu. Praha : SPN, 1979. 288 s. ISBN 80-04-23248-5.||HAUSER, J. 2008. \u0160t\u00e1tny vzdel\u00e1vac\u00ed program pre 2. stupe\u0148 z\u00e1kladnej \u0161koly v Slovenskej republike, ISCED 2 \u2013 ni\u017e\u0161ie sekund\u00e1rne vzdel\u00e1vanie. In \u0160t\u00e1tny||pedagogick\u00fd \u00fastav [online]. Bratislava. [cit 2009-05-27], 40 s. Dostupn\u00e9 na internete: program||MARSH H. W., & PEART N. D. 1988. Competitive and Cooperative Physical Fitness Training Programs for Girls: Effects on Physical Fitness and Multidimensional Self-Concepts. IN: Journal of sport & exercise psycholog., 1988, n. 10, p. 390-407.||IGNICO, AA., ETHRIDGE, K. 1997. The effects of a physical activity program on low||\u2013 fit children\u00b4s activity level and aerobic endurance. Early Child Devel. Care. Vol. 135. P. 103-108.||J\u00dcRIM\u00c4E, T., & J\u00dcRIM\u00c4E, J. 2001. Growth, physical activity, and motor development in prepubertal children. 1sted. Boca Reton: CRC Press. ISBN: 0 \u2013 8493 \u2013 0530 \u2013 6.||KASA, J. 1994. Hodnotenie telesn\u00e9ho rozvoja, zdatnosti a pohybovej v\u00fdkonnosti \u0161kolskej ml\u00e1de\u017ee. In: Acta Fac. Educ. Phys. 35. Bratislava : Univerzita Komensk\u00e9ho, \u010d\u00edslo 35, 1994. ISBN 80-223-0879-1. s. 24.-28.||KEATING, X. D., & SILVERMAN, S. 2009. Determinants of teacher implementation of youth fitness tests in school-based physical education programs. In: Physical Education and Sport Pedagogy. Vol. 14, No. 2, April 2009, p. 209\u2013225||KUNTZLEMAN CT, REIFF GG. 1992. The decline in American children's fitness levels. Res. Quart. Exerc. Sport., vol. 63, no. 2, p. 107-111.||MALINA, RM., BOUCHARD, C., & BAR-OR, O. 2004. Growth, maturation and physical activity. 2nd ed. Champaign, IL : Human Kinetics. ISBN 0-88011-882-2.||McMURRAY, RC. et al. 1995. Childhood obesity: Elevates blood presure and total cholesterol idependent of physical activity. Int. J. Obes., vol. 19, p. 881-886.||MIKU\u0160, M. \u2013 KASA, J. \u2013 S\u00ddKORA, F. 1991. Kontroln\u00e1 \u010dinnos\u0165 v telesnej v\u00fdchove. Pre\u0161ov : MC, 1991. 60s.||MORAVEC, R. a kol. 1990. Telesn\u00fd, funk\u010dn\u00fd rozvoj a pohybov\u00e1 v\u00fdkonnos\u0165 7-18 ro\u010dnej ml\u00e1de\u017ee v \u010cSFR. Bratislava: Ministerstvo \u0161kolstva, ml\u00e1de\u017ee a \u0161portu, 1990. 284 s. ISBN 80 \u2013 7096 \u2013 170 \u2013 8.||MORAVEC, R. a kol. 2002. EUROFIT Telesn\u00fd rozvoj a pohybov\u00e1 v\u00fdkonnos\u0165 \u0161kolskej popul\u00e1cie na Slovensku. 2. vyd. Bratislava: Slovensk\u00e1 vedeck\u00e1 spolo\u010dnos\u0165 pre telesn\u00fa v\u00fdchovu a \u0161port, 2002. 180 s. ISBN 80 \u2013 89075 \u2013 11 \u2013 8.||P\u00c1VEK, F. 1980. Hodnocen\u00ed v\u00fdkonnosti ve \u0161koln\u00ed t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchov\u011b. Praha : St\u00e1tn\u00ed pedagogick\u00e9 nakladatelstv\u00ed Praha, Edice praktick\u00e9 p\u0159\u00edru\u010dky pro u\u010ditele, 1980. 144 s. ISBN 14 \u2013 488 \u2013 80.||\u0160TIHEC, J. a spod. 1999. Rezultati in analiza merjenja gibalnih sposobnosti in telesnih zna\u010dilnosti u\u010dencev in u\u010denk 1. do 8. razreda osnovnih \u0161ol ter dijakov in dijakinj 1. do 4. letnika srednjih \u0161ol za \u0161olsko leto 1998\/99. Ljubljana: Fakulteta za \u0161port, In\u0161titut za \u0161port, 1999. s. 52||STREL, J. a spod. 2004. Sportnovzgojni karton. In Univerza v Ljubljani, Fakulteta za \u0161port [online]. Ljubljana. [cit 2009-01-18], s.22-24. Dostupn\u00e9 na internete:||SUCHOMEL, A. 2004. Somatick\u00e1 charakteristika d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku s rozd\u00edlnou \u00farovn\u00ed motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti. 1. vyd. Liberec : Technick\u00e1 univerzita. 142 s. ISBN 80-7083-900- 7.||SUCHOMEL, A. 2006. T\u011blesn\u011b nezdatn\u00e9 d\u011bti \u0161koln\u00edho v\u011bku. 1. vyd. Liberec : Technick\u00e1 univerzita. ISBN 80-7372-140-6.||S\u00ddKORA, F. 1972. Somatick\u00fd v\u00fdvoj a pohybov\u00e1 v\u00fdkonnos\u0165 bratislavskej ml\u00e1de\u017ee.||Bratislava : Univerzita Komensk\u00e9ho v Bratislave, 1972. 224 s. ISBN 85 \u2013 552 \u2013 72.||\u0160EMETKA, M. 1982. Telesn\u00fd v\u00fdvoj a pohybov\u00e1 v\u00fdkonnos\u0165 7-14 ro\u010dnej popul\u00e1cie na Slovensku. Metodick\u00fd list. Tr\u00e9ner, \u010d 1, 1982. s. 1 - 16||WESTCOTT. WL., TOLKEN, J., WESSNER, B. 1995. School-based conditioning programs for physical unifit children. Strength Condit., vol. 17, no. 2, p. 5-9.","ispartof":"ACC Journal","subject":"physical development||motor performance||middle school age girls","title_cs":"\u00darove\u0148 t\u011blesn\u00e9ho rozvoje a motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti d\u00edvek st\u0159edn\u00edho v\u011bku z Banskobystrick\u00e9ho regionu","title_de":"Das Niveau der k\u00f6rperlichen Entwicklung und der motorischen Leistungsf\u00e4higkeit von M\u00e4dchen im Mittelschulalter aus der Region Bansk\u00e1 bystrica","title_en":"The level of physical development and motor performance of middle school age girls from the Bansk\u00e1 bystrica region","title_pl":"Poziom rozwoju fizycznego i sprawno\u015bci motorycznej dziewcz\u0105t w \u015brednim wieku szkolnym z regionu Banska bystrica","title_sk":null,"keywords_en":"physical development, motor performance, middle school age girls","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"103","citation_spage":"94","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_12.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21567"},{"id":"21568","collection":"15240\/21162","authors":"Kolodzejov\u00e1, Petra; Nemec, Miroslav; R\u00e1zusov\u00e1, Zuzana","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"C\u00edlem p\u0159\u00edsp\u011bvku je shrnout dostupn\u00e9 teoretick\u00e9 a praktick\u00e9 poznatky z oblasti kondi\u010dn\u00ed p\u0159\u00edpravy v sjezdov\u00e9m ly\u017eov\u00e1n\u00ed a pouk\u00e1zat na mo\u017en\u00e9 inovativn\u00ed p\u0159\u00edstupy rozvoje rovnov\u00e1hov\u00fdch schopnost\u00ed ve sportovn\u00ed p\u0159\u00edprav\u011b u d\u011bt\u00ed v mlad\u0161\u00edm \u0161koln\u00edm v\u011bku. V na\u0161em p\u0159\u00edsp\u011bvku shrnuje dostupn\u00e9 poznatky a informace o mo\u017enostech rozvoje rovnov\u00e1hov\u00fdch schopnosti u d\u011bt\u00ed v mlad\u0161\u00edm \u0161koln\u00edm v\u011bku na z\u00e1klad\u011b odborn\u00fdch, liter\u00e1rn\u00edch a internetov\u00fdch zdroj\u016f. Krit\u00e9rii p\u0159i posuzov\u00e1n\u00ed vhodnosti speci\u00e1ln\u00edch prost\u0159edk\u016f pro rozvoj rovnov\u00e1hov\u00fdch schopnost\u00ed byly: aktu\u00e1lnost, specifi\u010dnost po\u017eadavk\u016f sjezdov\u00e9ho ly\u017eov\u00e1n\u00ed jako sportu, toto\u017enost pr\u016fb\u011bhu struktury pohybu, v\u011bku p\u0159im\u011b\u0159enost prost\u0159edk\u016f, druh zapojen\u00e9ho analyz\u00e1toru a vybran\u00e9 zvl\u00e1\u0161tnosti podm\u00ednek sportovn\u00ed p\u0159\u00edpravy (obdob\u00ed p\u0159\u00edpravy, prostorov\u00e9, materi\u00e1ln\u00ed a ekonomick\u00e9 podm\u00ednky).","abstract_de":"Ziel des Beitrags ist es, erreichbare theoretische und praktische Erkenntnisse im Bereich des Konditionstrainings im alpinen Skirennen zusammenzufassen und auf die m\u00f6glichen innovativen Ans\u00e4tze der Entwicklung des Gleichgewichtssinns beim Sport f\u00fcr Kinder im fr\u00fchen Schulalter hinzuweisen. In unserem Beitrag fassen wir die verf\u00fcgbaren Erkenntnisse und Informationen \u00fcber M\u00f6glichkeiten der Entwicklung vom Gleichgewichtssinn bei Kindern im fr\u00fchen Schulalter auf der Grundlage von Fach-, literarischen-und Internetquellen zusammen. Die Kriterien bei der Beurteilung der Eignung von Spezialmitteln f\u00fcr die Entwicklung des Gleichgewichtssinns waren: Aktualit\u00e4t, Spezifit\u00e4t der Anforderungen des Ski Alpin Sports, Stabilit\u00e4t im Verlauf der Bewegungsstruktur, dem Alter angemessen Mittel, Art des einbezogenen Analysators und ausgew\u00e4hlte Besonderheiten der Bedingungen der sportlichen Vorbereitung (Vorbereitungszeit; r\u00e4umliche, materielle und wirtschaftliche Bedingungen).","abstract_en":"The aim of the article is to summarize the available theoretical and practical knowledge of the fitness training in skiing and show the possible development of innovative approaches of balance skills in sports training for children in the early school age. In our article we summarized the available knowledge and information about the options for development of balance skills for children in the early school age on the basis of professional, literary and internet resources. Criteria in assessing of the appropriateness of special components for development balance skills were: timeliness, specificity requirements of skiing as a sport, the identity of the course movement structure, age appropriateness of the components, the type of connected analyzer and selected specificities of conditions of sports training (training period, spatial, material and economic conditions). Based on a critical analysis and logic methods, we came to the conclusion that the development of innovative approaches of balance skills in sports training in early age category can include in particular the following innovative training components: In-line, Roller, Balancer, Fit-ball, Beam and Slack line. We believe that our new training components placed at a suitable application, will help ensure the desired progress of the training effect in the studied age group of skiers.","abstract_pl":"Artyku\u0142 ma na celu podsumowanie dost\u0119pnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przygotowania kondycyjnego w narciarstwie zjazdowym oraz wskazanie mo\u017cliwego podej\u015bcia innowacyjnego do rozwijania zdolno\u015bci utrzymania r\u00f3wnowagi w przygotowaniu sportowym dzieci w wieku m\u0142odszym szkolnym. W naszym artykule podsumowano dost\u0119pn\u0105 wiedz\u0119 i informacje nt. mo\u017cliwo\u015bci rozwoju zdolno\u015bci utrzymania r\u00f3wnowagi u dzieci w wieku m\u0142odszym szkolnym w oparciu o \u017ar\u00f3d\u0142a naukowe, literaturowe i internetowe. Do oceny przydatno\u015bci specjalnych \u015brodk\u00f3w do rozwijana zdolno\u015bci utrzymania r\u00f3wnowagi wykorzystano poni\u017csze kryteria: aktualno\u015b\u0107, specyfika wymaga\u0144 narciarstwa zjadowego jako dyscypliny sportu, identyfikacja przebiegu struktury ruchu, dostosowanie \u015brodk\u00f3w do wieku, rodzaj wykorzystanego analizatora oraz wybrane cechy warunk\u00f3w przygotowani sportowego (okres przygotowania, uwarunkowania przestrzenne, materialne i ekonomiczne).","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_13","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BED\u0158ICH, L. \u2013 BED\u0158ICH, P. \u2013 KLOU\u010cEK, J. 2008. Sjezdov\u00e9 ly\u017eov\u00e1n\u00ed nejen||z aspektu t\u011blesn\u00e9 z\u00e1t\u011b\u017ee. In: SKI MAGAZ\u00cdN, Ro\u010dn\u00edk 13. Praha : Ski Press spol. s. r. o, 2008, 18 - 20 s.||BLAHUTOV\u00c1, A. \u2013 BELANOV\u00c1, J. \u2013 BELAN, V. 2004. Uplat\u0148ovanie nov\u00fdch tr\u00e9ningov\u00fdch prostriedkov v \u0161portovej pr\u00edprave det\u00ed v zjazdovom ly\u017eovan\u00ed. In: Telesn\u00e1 v\u00fdchova a \u0161port. Bratislava : Slovensk\u00e1 vedeck\u00e1 spolo\u010dnos\u0165 pre telesn\u00fa v\u00fdchovu||a \u0161port, 2004, \u010d. 14, s. 29 \u2013 33. ISSN||BLAHUTOV\u00c1, A. \u2013 KME\u0164, T. 2010. Rozvoj koordina\u010dn\u00fdch schopnost\u00ed v \u0161portovej pr\u00edprave det\u00ed vo veku od 5 \u2013 12 rokov v zjazdovom ly\u017eovan\u00ed. In: Telesn\u00e1 v\u00fdchova||a \u0161port. Bratislava : Slovensk\u00e1 vedeck\u00e1 spolo\u010dnos\u0165 pre telesn\u00fa v\u00fdchovu a \u0161port, 2010, \u010d. 20, s. 35 \u2013 39. ISSN||BLAHUTOV\u00c1, A. \u2013 KRASULA, P. 2007. Z\u00e1vislos\u0165 \u0161portovej v\u00fdkonnosti v zjazdovom ly\u017eovan\u00ed od reak\u010dnej r\u00fdchlosti doln\u00fdch kon\u010dat\u00edn. In: Telesn\u00e1 v\u00fdchova a \u0161port. Bratislava: Slovensk\u00e1 vedeck\u00e1 spolo\u010dnos\u0165 pre telesn\u00fa v\u00fdchovu a \u0161port, 2007, \u010d. 20, s. 9||- 13.||\u010c\u00c1STKA, K. a kol. 2005. Jak dokonale zvl\u00e1dnout carving. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 112 s. ISBN 80-247-1358-6||\u010cERN\u00c1, L. \u2013 LOUKA, O. \u2013 KRATOCHV\u00cdLOV\u00c1, I. 2010. Slackline \u2013 new sport discipline? Journal of outdoor activity, \u010d. 4, 2\/2010, s. 69\u201380.||HELLEBRANDT, V. \u2013 Z\u00c1LE\u0160\u00c1K, M. 1982. Ly\u017eovanie \u2013 zjazdov\u00e9 discipl\u00edny. Bratislava : \u0160port, 1982. 75 s.||KASA, J. \u2013 \u0160IMONEK, J. ml. 1999. Diagnostika koordina\u010dn\u00fdch schopnost\u00ed. Metodick\u00e1 pr\u00edru\u010dka. Bratislava : Metodick\u00e9 centrum mesta Bratislavy s podporou \u0161t\u00e1tneho fondu Bratislava, 1999. 68 s.||LADIG, G. \u2013 R\u00dcGER, F. 2003. Inline bruslen\u00ed. \u010cesk\u00e9 Bud\u011bjovice : KOPP nakladatelstv\u00ed, 2003. 127 s. ISBN 80-7232-198-6||M\u00c1CHOV\u00c1 J. \u2013 TREML, J. 2008. Ly\u017eov\u00e1n\u00ed. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 136 s. ISBN 978-80-247-2119-4||MAR\u0160\u00cdK, J. 2003. Carving. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 100 s. ISBN 80-247- 0594-X||PERI\u010c, T. 2008. Sportovn\u00ed p\u0159\u00edprava d\u011bt\u00ed. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 192 s.||ISBN 978-80-247-2643-4||SUCHOMEL, A. T\u011blesn\u011b nezdatn\u00e9 d\u011bti \u0161koln\u00edho v\u011bku (motorick\u00e9 hodnocen\u00ed, hlavn\u00ed \u010dinitel\u00e9 v\u00fdskytu, kondi\u010dn\u00ed programy). 1. vyd. Liberec : Technick\u00e1 univerzita, 2006. 352 s. ISBN 80-7232-140-6.||\u017d\u00cdDEK, J. 1992. Vz\u0165ah z\u00e1kladn\u00e9ho a pretekov\u00e9ho ly\u017eovania. In: Telesn\u00e1 v\u00fdchova||a \u0161port, Bratislava : Slovensk\u00e1 vedeck\u00e1 spolo\u010dnos\u0165 pre telesn\u00fa v\u00fdchovu a \u0161port, \u010d. 1, 1992, s. 40 \u2013 42.||AUGUST\u00cdNOV\u00c1, A., 2011. [cit 2011-01-27]||ZGODAVA, F., 2011. [cit 2011-01-27]","ispartof":"ACC Journal","subject":"fitness training||balance skills||innovative components||skiing||early school age","title_cs":"Uplatn\u011bn\u00ed nov\u00fdch tr\u00e9ninkov\u00fdch prost\u0159edk\u016f pro rozvoj rovnov\u00e1hov\u00fdch schopnost\u00ed ve sportovn\u00ed p\u0159\u00edprav\u011b u d\u011bt\u00ed v mlad\u0161\u00edm \u0161koln\u00edm v\u011bku v sjezdov\u00e9m ly\u017eov\u00e1n\u00ed","title_de":"Anwendung neuer Trainingsmethoden f\u00fcr die Entwicklung des Gleichgewichtssinns beim Ski Alpin Training von Kindern im fr\u00fchen Schulalter","title_en":"Application of new training components for development of balance skills in sports training of children in the early school age in skiing","title_pl":"Zastosowanie nowych \u015brodk\u00f3w treningowych w rozwijaniu zdolno\u015bci utrzymania r\u00f3wnowagi w ramach sportowego przygotowania dzieci w wieku m\u0142odszym szkolnym w narciarstwie zjazdowym","title_sk":null,"keywords_en":"fitness training, balance skills, innovative components, skiing, early school age","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"112","citation_spage":"104","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_13.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21568"},{"id":"21569","collection":"15240\/21162","authors":"Komp\u00e1n, Jaroslav","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"P\u0159edkl\u00e1dan\u00e1 studie zji\u0161\u0165uje a objas\u0148uje sou\u010dasn\u00fd syst\u00e9m vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed pro specializovan\u00e9 \u010dinnosti pr\u00e1ce s ml\u00e1de\u017e\u00ed na Slovensku. Studia je realizov\u00e1na v dob\u011b kdy na Slovensku dozn\u00edv\u00e1 \u0161kolsk\u00e1 reforma a upravuje se syst\u00e9m financov\u00e1n\u00ed mimo\u0161koln\u00edch aktivit d\u011bt\u00ed a ml\u00e1de\u017ee ze st\u00e1tu a organizac\u00ed zab\u00fdvaj\u00edc\u00edch se prac\u00ed s ml\u00e1de\u017e\u00ed. Pr\u016fzkum se zam\u011b\u0159uje hlavn\u011b na zp\u016fsob a syst\u00e9m akreditace v oblasti z\u00e1jmov\u00fdch \u010dinnost\u00ed a aktivit ml\u00e1de\u017ee z pohledu celoslovensk\u00fdch ml\u00e1de\u017enick\u00fdch organizac\u00ed. Z v\u00fdsledk\u016f se dozv\u00edd\u00e1me tak\u00e9 o rozmanitosti struktury akreditovan\u00fdch pracovi\u0161\u0165 k prov\u00e1d\u011bn\u00ed p\u0159\u00edslu\u0161n\u00e9ho kvalifika\u010dn\u00edho r\u016fstu formou anal\u00fdzy. Uveden\u00e1 komplexn\u00ed anal\u00fdza p\u0159\u00edslu\u0161n\u00fdch mo\u017enost\u00ed kvalifika\u010dn\u00edho r\u016fstu lid\u00ed pracuj\u00edc\u00edch s ml\u00e1de\u017e\u00ed napom\u00e1h\u00e1 odhalit mo\u017enosti a z\u00e1jem o takov\u00e9 druhy vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed.","abstract_de":"Die vorliegende Studie untersucht und erkl\u00e4rt das gegenw\u00e4rtige Ausbildungssystem f\u00fcr die spezialisierten T\u00e4tigkeiten der Jugendarbeit in der Slowakei. Die Studie wird zu einem Zeitpunkt durchgef\u00fchrt, als in der Slowakei die Schulreform greift und das Finanzierungssystem f\u00fcr au\u00dferschulische Aktivit\u00e4ten der Kinder und Jugendlichen vom Staat und von Organisationen, die sich der Jugendarbeit widmen, \u00fcberarbeitet wird. Die Umfrage konzentriert sich haupts\u00e4chlich auf das Verfahren und das System der Akkreditierung im Bereich der Freizeitgestaltung und Aktivit\u00e4ten junger Menschen aus der Perspektive der slowakischen Jugendorganisationen. Aus den Ergebnissen der Analyse erfahren wir auch von der Vielfalt der Struktur der akkreditierten Stellen, die qualifizierte Weiterbildungsm\u00f6glichkeiten gew\u00e4hrleisten. Die genannte umfassende Analyse der jeweiligen M\u00f6glichkeiten des Qualifikationswachstums hilft den Menschen die M\u00f6glichkeiten und Interessen in der Jugendarbeit aufzuzeigen.","abstract_en":"The submitted paper discovers and explains the current educational system in the field of specialized activities for the youth in Slovakia. This report is realized in the time when the school reform in Slovakia still resonates and the system of after-school children and youth activities and the youth organizations financing is being adjusted. The survey is aimed mainly at the way and the system of accreditation in the field of youth activities from the point of Slovak youth organizations. By the means of analysis we also come to a conclusion that there exists a great variety of accredited places of employment providing qualification growth. This complex analysis of qualification growth options for the people working with the youth helps to reveal the possibilities and the interest in such a kind of education.","abstract_pl":"Niniejsze opracowanie diagnozuje i wyja\u015bnia obecny system kszta\u0142cenia w zakresie zaj\u0119\u0107 specjalistycznych prowadzonych w ramach pracy z m\u0142odzie\u017c\u0105 na S\u0142owacji. Badania realizowano w czasie, gdy na S\u0142owacji dobiega\u0142a ko\u0144ca reforma szkolnictwa i systemu finansowania pozaszkolnych zaj\u0119\u0107 dzieci i m\u0142odzie\u017cy przez pa\u0144stwo i organizacje zajmuj\u0105ce si\u0119 prac\u0105 z m\u0142odzie\u017c\u0105. Badania dotycz\u0105 przede wszystkim sposobu i systemu akredytacji w zakresie k\u00f3\u0142ek zainteresowa\u0144 i form aktywno\u015bci m\u0142odzie\u017cy z punktu widzenia og\u00f3lnokrajowych organizacji m\u0142odzie\u017cowych. Wyniki wskazuj\u0105 ponadto na r\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107 struktury akredytowanych plac\u00f3wek podnosz\u0105cych kwalifikacje. Przedstawiona kompleksowa analiza odpowiednich mo\u017cliwo\u015bci wzrostu kwalifikacji os\u00f3b pracuj\u0105cych z m\u0142odzie\u017c\u0105 pomaga w ustaleniu mo\u017cliwo\u015bci i zainteresowania tego typu edukacj\u0105.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_14","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"GILBERTSON, K. et al. 2006. Outdoor Education: Methods and Strategies. Illinois : Human Kinetics, 2006. ISBN 0-7360-4709-3.||KOMP\u00c1N, J.- GORNER, K. Mo\u017enosti uplatnenia turistiky a pohybov\u00fdch aktiv\u00edt||v pr\u00edrode v sp\u00f4sobe \u017eivota mladej popul\u00e1cie. FHV UMB, Bansk\u00e1 Bystrica, 2007 ISBN 80-8083-365-||Ministry Of Education, Science, Research and Sport Of The Slovak Republic. Accreditation Commission Counselling body of the Government of the Slovak Republic[online]. Retrieved from WWW : <||IUVENTA, SLOVAK YOUTH INSTITUTE Spr\u00e1va o ml\u00e1de\u017ei 2010 [online]. Retrieved from WWW : < 2010_final.pdf","ispartof":"ACC Journal","subject":"accreditation||education||youth work qualification","title_cs":"Sou\u010dasn\u00fd syst\u00e9m vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed pro specializovan\u00e9 \u010dinnosti v oblasti pr\u00e1ce s ml\u00e1de\u017e\u00ed na Slovensku","title_de":"Das gegenw\u00e4rtige Ausbildungssystem f\u00fcr spezialisierte T\u00e4tigkeiten im Bereich der Jugendarbeit in der Slowakei","title_en":"Current educational system in the field of specialized activities for the youth in Slovakia","title_pl":"Obecny system kszta\u0142cenia w zakresie specjalistycznych zaj\u0119\u0107 z m\u0142odzie\u017c\u0105 na S\u0142owacji","title_sk":null,"keywords_en":"accreditation, education, youth work qualification","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"118","citation_spage":"113","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_14.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21569"},{"id":"21570","collection":"15240\/21162","authors":"Komp\u00e1n, Jaroslav; Babiar, Martin","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"P\u0159edkl\u00e1dan\u00e1 studie porovn\u00e1v\u00e1 nab\u00eddku vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed v oblasti outdoorov\u00fdch aktivit na univerzit\u00e1ch na Slovensku a v \u010cesk\u00e9 republice. Jednotliv\u00e9 zem\u011b a \u0161koly jsou porovn\u00e1v\u00e1ny na z\u00e1klad\u011b studijn\u00edch program\u016f jednotliv\u00fdch pracovi\u0161\u0165 nab\u00edzej\u00edc\u00edch studium t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchovy, dostupn\u00fdch z internetov\u00fdch zdroj\u016f. Konkr\u00e9tn\u011b se jedn\u00e1 o univerzity v Praze, Olomouci, Brn\u011b, \u00dast\u00ed nad Labem, Hradci Kr\u00e1lov\u00e9, \u010cesk\u00fdch Bud\u011bjovic\u00edch, Ostrav\u011b a Liberci v \u010cesk\u00e9 republice a Bratislav\u011b, Pre\u0161ov\u011b, Nit\u0159e, Kom\u00e1rn\u011b a Bansk\u00e9 Bystrici na Slovensku. Komplexn\u00ed anal\u00fdza p\u0159\u00edslu\u0161n\u00fdch studijn\u00edch program\u016f se zam\u011b\u0159uje na mo\u017enosti studia outdoorov\u00fdch aktivit, a\u0165 u\u017e z hlediska samostatn\u00fdch studijn\u00edch obor\u016f, jako\u017e i z pohledu jednotliv\u00fdch p\u0159edm\u011bt\u016f, kter\u00e9 mohou studenti b\u011bhem studia absolvovat, p\u0159\u00edpadn\u011b z nich\u017e mohou z\u00edskat ur\u010dit\u00fd certifik\u00e1t z oblasti outdoorov\u00fdch aktivit.","abstract_de":"Die vorliegende Studie vergleicht das Ausbildungsangebot im Bereich der Outdoor- Aktivit\u00e4ten an den Universit\u00e4ten in der Slowakei und der Tschechischen Republik. Die einzelnen L\u00e4nder und Schulen sind an Hand des Studienangebotes der jeweiligen Standorte, die Sportunterricht anbieten, welche im Internet zug\u00e4nglich sind, zu vergleichen. Es handelt sich konkret um die Universit\u00e4ten in Prag, Olomouc, Brno, Usti nad Labem, Hradec Kralove, Ceske Budejovice, Ostrava und Liberec in der Tschechischen Republik und um jene in Bratislava, Presov, Nitra, Komarno und Banska Bystrica in der Slowakei. Die komplexe Analyse des betreffenden Studienprogramms befasset sich mit den M\u00f6glichkeiten des Studiums von Outdoor-Aktivit\u00e4ten nicht nur aus Sicht eigenst\u00e4ndiger Studieng\u00e4nge, sondern auch aus dem Blickwinkel einzelner F\u00e4cher, die die Studenten w\u00e4hrend des Studiums absolvieren k\u00f6nnen. Eventuell k\u00f6nnen sie ein entsprechendes Zertifikat im Bereich Outdoor- Aktivit\u00e4ten erhalten.","abstract_en":"The submitted analysis compares the offer of education in the field of outdoor activities at universities in Slovakia and the Czech Republic. These countries and their universities are compared on the base of the curricula of particular departments offering the study of physical education and sport, available on the Internet. Specifically, we compare universities in Prague, Olomouc, Brno, Usti nad Labem, Hradec Kralove, Ceske Budejovice, Ostrava and Liberec in the Czech Republic and Bratislava, Presov, Nitra, Komarno and Banska Bystrica in Slovakia. This complex analysis of their courses of study aims at options to study outdoor activities as an independent field of study and it also compares the subjects the students can complete, as well the outdoor certificates they can obtain. The article also shows the potentiality of both countries for performing outdoor activities compared to the real state of educational options in this field from the point of both countries and their universities. This article is a partial component of VEGA 1\/0808\/09 grant.","abstract_pl":"Niniejsze opracowanie stanowi por\u00f3wnanie oferty kszta\u0142cenia w zakresie zaj\u0119\u0107 plenerowych na s\u0142owackich i czeskich uniwersytetach. Poszczeg\u00f3lne kraje i uczelnie por\u00f3wnano w oparciu o programy studi\u00f3w w poszczeg\u00f3lnych plac\u00f3wkach oferuj\u0105cych studia wychowania fizycznego, kt\u00f3re s\u0105 udost\u0119pnione w internecie. Badaniami obj\u0119to uniwersytety w Pradze, O\u0142omu\u0144cu, Brnie, \u00dast\u00ed nad Labem, Hradcu Kr\u00e1lov\u00e9, \u010ceskich Bud\u011bjovicach, Ostrawie i Libercu w Czechach oraz w Bratys\u0142awie, Pre\u0161ovie, Nitrze, Kom\u00e1rnie i Banskiej Bystricy na S\u0142owacji. Kompleksowa analiza okre\u015blonych program\u00f3w studi\u00f3w dotyczy mo\u017cliwo\u015bci studiowania dyscyplin plenerowych, czy to pod k\u0105tem samych kierunk\u00f3w studi\u00f3w, jak r\u00f3wnie\u017c z punktu widzenia poszczeg\u00f3lnych przedmiot\u00f3w, w kt\u00f3rych studenci mog\u0105 w czasie studi\u00f3w uczestniczy\u0107, ewentualnie mog\u0105 zdoby\u0107 odpowiedni certyfikat z zakresu dyscyplin plenerowych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_15","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"GILBERTSON, K. et al. 2006. Outdoor Education: Methods and Strategies. Illinois :||Human Kinetics, 2006. ISBN 0-7360-4709-3.||KOMP\u00c1N, J.- GORNER, K. Mo\u017enosti uplatnenia turistiky a pohybov\u00fdch aktiv\u00edt||v pr\u00edrode v sp\u00f4sobe \u017eivota mladej popul\u00e1cie. FHV UMB, Bansk\u00e1 Bystrica, 2007 ISBN 80-8083-365-8||NEUMAN, J. 2004. Education and learning through outdoor activities. Praha : Duha, 2004. ISBN 80-903577-0-9.||WAIC, M. - K\u00d6SSL, J. The Origin and Development of organized Outdoor Activities in the Czech Countries. In: Neuman, J.- Mytting, I.-Brtn\u00edk, J. Outdoor Activities. Seminar Prague 1994. L\u00fcneburg: edition erlebnisp\u00e4dagogik. 1996.","ispartof":"ACC Journal","subject":"outdoor activities||university studies||education","title_cs":"Anal\u00fdza mo\u017enost\u00ed vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed v oblasti outdoorov\u00fdch aktivit na Slovensku a v \u010cesk\u00e9 republice v r\u00e1mci vysok\u00fdch \u0161kol","title_de":"Analyse der Ausbildungsm\u00f6glichkeiten im Bereich der Outdoor-aktivit\u00e4ten innerhalb der Universit\u00e4ten in der Slowakei und Der Tschechischen Republik","title_en":"Comparative analysis of slovak and czech universities from the point of outdoor activities","title_pl":"Analiza mo\u017cliwo\u015bci kszta\u0142cenia w zakresie dyscyplin plenerowych na s\u0142owackich i czeskich uczelniach wy\u017cszych","title_sk":null,"keywords_en":"outdoor activities, university studies, education","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"124","citation_spage":"119","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_15.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21570"},{"id":"21571","collection":"15240\/21162","authors":"Kra\u010dmar, Bronislav; Chr\u00e1stkov\u00e1, Martina; Ba\u010d\u00e1kov\u00e1, Radka; Hojka, Vladim\u00edr","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"B\u011bh na ly\u017e\u00edch je doporu\u010dov\u00e1n jako sou\u010d\u00e1st postrehabilita\u010dn\u00edho pohybov\u00e9ho re\u017eimu. U\u017e\u00edvan\u00fdmi zp\u016fsoby b\u011bhu v rekrea\u010dn\u00ed form\u011b jsou st\u0159\u00eddav\u00fd b\u011bh dvoudob\u00fd a bruslen\u00ed dvoudob\u00e9. C\u00edlem studie bylo objasnit, jak koresponduje pohybov\u00fd stereotyp b\u011bhu na ly\u017e\u00edch s volnou biped\u00e1ln\u00ed ch\u016fz\u00ed. Metodou objektivizace byl synchronizovan\u00fd videoz\u00e1znam s povrchovou polyelektromyografi\u00ed (EMG) v ter\u00e9nu. Interpretace dat prob\u011bhla na z\u00e1klad\u011b komparativn\u00ed kroskorela\u010dn\u00ed anal\u00fdzy n\u00e1stup\u016f aktivace sledovan\u00fdch sval\u016f. U b\u011b\u017ekyn\u011b na ly\u017e\u00edch na \u00farovni reprezentace \u010cR byla nalezena p\u0159\u00edbuznost f\u00e1zov\u00fdch posun\u016f sval\u016f stabilizuj\u00edc\u00edch p\u00e1nev a kolenn\u00ed kloub p\u0159i ch\u016fzi i p\u0159i obou form\u00e1ch b\u011bhu na ly\u017e\u00edch. Odli\u0161nost b\u011bhu na ly\u017e\u00edch obecn\u011b oproti ch\u016fzi byla nalezena u sval\u016f f\u00e1zick\u00fdch, pod\u00edlej\u00edc\u00edch se na propulzn\u00ed s\u00edle pro lokomoci. Nebylo mo\u017eno komparativn\u011b posoudit m\u00edru koordina\u010dn\u00ed p\u0159\u00edbuznosti dvojic \u010dinnost\u00ed: st\u0159\u00eddav\u00e9ho b\u011bhu - ch\u016fze a bruslen\u00ed - ch\u016fze.","abstract_de":"Der Skilanglauf wird als Bestandteil der F\u00f6rderung des Bewegungshaushalts nach einem Reha-Aufenthalt empfohlen. Die gebr\u00e4uchlichen Formen des Laufens zur Erholung sind Langlauf und Skating mit Doppelstockschub. Ziel der Studie war es aufzukl\u00e4ren, wie der Bewegungsstereotyp des Skilanglaufs mit dem freien menschlichen Gang korrespondiert. Mit Hilfe der Objektivierung wurde eine synchronisierte Videoaufzeichnung mit elektromyographischen Aufnahmen der K\u00f6rperoberfl\u00e4che im Gel\u00e4nde durchgef\u00fchrt. Die Auswertung der Daten erfolgte auf Grundlage der komparativen Kreuzkorrelationsanalyse der anf\u00e4nglichen Aktivierung der untersuchten Muskeln. Bei einer Skilangl\u00e4uferin, die auf hohem Niveau die Tschechische Republik repr\u00e4sentiert, wurde ein Zusammenhang zwischen Phasenverschiebungen in den Muskeln, die das Becken und Kniegelenk stabilisieren, beim Gehen und bei beiden Formen des Skilanglaufs, festgestellt. Der allgemeine Unterschied zwischen Skilanglauf und Gehen wurde an den phasischen Muskeln festgestellt, die f\u00fcr die Antriebskraft zur Lokomotion verantwortlich sind. Es war nicht m\u00f6glich, das Ausma\u00df von koordinationsrelevanten Zusammenh\u00e4ngen zweier T\u00e4tigkeiten: abwechselndes Laufen-Gehen und Skating-Gehen einzusch\u00e4tzen.","abstract_en":"Cross-country skiing is recommended as a part of post-rehabilitation motor regime. The gliding step in classical technique and V-1 skating are the most common used techniques in the recreational form. The aim of the study was to clear out how the motor stereotype of cross-country skiing corresponds with bipedal walking. The used methods were the synchronized video record with the surface poly-electromyography in terrain (EMG). The data were interpreted on the basis of the comparative cross-correlation analysis of activation starts of the observed muscles. The female skier competing in the national team showed the similarity of phase moves of muscles stabilizing the pelvis and knee joint both during walking and cross-country skiing (both techniques). The difference between cross-country skiing and walking was found in phase muscles taking part on the propulsive strength for locomotion. It was not possible to compare the coordination relationship of the activity pairs: gliding step in classical technique \u2013 walking and V-1 skating \u2013 walking.","abstract_pl":"Bieg na nartach zalecany jest jako element porehabilitycyjnych form ruchu. W rekreacyjnej formie stosuje si\u0119 bieg technik\u0105 klasyczn\u0105 i dowoln\u0105 (\u0142y\u017cwow\u0105). Celem opracowania by\u0142o wyja\u015bnienie zale\u017cno\u015bci stereotypu ruchowego biegu na nartach z wolnym chodem bipedalnym. Wykorzystan\u0105 metod\u0105 badawcz\u0105 by\u0142 zsynchronizowany zapis wideo z powierzchniow\u0105 polielektromiografi\u0105 (EMG) w terenie. Interpretacj\u0119 danych przeprowadzono w oparciu o por\u00f3wnawcze analizy kroskorelacyjne rozpocz\u0119cia aktywno\u015bci badanych mi\u0119\u015bni. U zawodniczki - reprezentantki RCz w d\u0142ugodystansowym biegu na nartach stwierdzono pokrewie\u0144stwo fazowych przesuni\u0119\u0107 mi\u0119\u015bni stabilizuj\u0105cych miednic\u0119 oraz stawu kolanowego w czasie chodzenia i w obu stylach biegania na nartach. Aktywacja mi\u0119\u015bni fazowych, kt\u00f3re stabilizuj\u0105 i uczestnicz\u0105 w sile pulsacyjnej ruchu, inaczej wygl\u0105da w przypadku biegu na nartach i chodu. Nie mo\u017cna by\u0142o por\u00f3wna\u0107 i o eni\u0107 koordynacyjnej zale\u017cno\u015bci par czynno\u015bci: bieg klasyczny \u2013 ch\u00f3d i bieg \u0142y\u017cwowy \u2013 ch\u00f3d.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_16","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"DE LUCA, C. J.: The use of Surface Electromyography in Biomechanics, [on-line] 1993, [cit. 1. 1. 2009]. Dostupn\u00e9 na||GNAD, T., PSOTOV\u00c1, D.: B\u011bh na ly\u017e\u00edch. Karolinum, Praha, 2005, 151s. ISBN 80- 246-0995-9.||GREGORY, R. W., HUMPHREYS, S. E., STREET, G. M.: Kinematic analysisof skating technique of Olympic skiers in the women\u00b4s 30-km race. J. Appl. Biomech. 10, 382-392.||CHR\u00c1STKOV\u00c1, M.: Speci\u00e1ln\u00ed posilovac\u00ed cvi\u010den\u00ed pro b\u011b\u017ece na ly\u017e\u00edch klasickou technikou. Diplomov\u00e1 pr\u00e1ce. Praha, 2009.||ILAVSK\u00dd, J., SUK A.: Abeceda b\u011bhu na ly\u017e\u00edch, metodick\u00fd dopis. Jablonec nad Nisou, 2005, 209s.||KRA\u010cMAR, B.: Nov\u00e9 pohledy na pohybov\u00e9 aktivity \u010dlov\u011bka \u2013 I. V\u00fdvoj pohybu \u010dlov\u011bka v okoln\u00edm prost\u0159ed\u00ed. T\u011blV\u00fdchSportMl\u00e1d., 2007, ro\u010d. 73, \u010d. 3, s. 2 - 7.||MASSAAD, F., M LEJEUNE, T., DETREMBLEUR, CH.: The up and down bobbing of human walking: a compromise between muscle work and efficiency. J Physiol, 582, 2007, \u010d. 2, s. 789\u2013799.||MERLETTI, R., PARKER, P.: Electromyography. Physiology, engineering, and noninvasive applications. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Persey, 2004.||VIITASALO, J. T. et al.: M\u00dcLLER, E. et al.: Efects of 50km racing on ski skating kinematics in the Falun world championships in 1993 [on-line]. \u00a9 In M\u00dcLLER et al.: Science and skiing. Cambridge, Chapman &Hall, 1997, s. 88 \u2013 96. ISBN 0-419- 20850-X||[cit.5.3.2010]. Dostupn\u00e9 na: kiing+klasic+technic&lr=&hl=cs&cd=6#v=onepage&q&f=false||VAN\u010cATA, V.: Fylogeneze \u010dlov\u011bka a jeho p\u0159edk\u016f. In: \u0160vecov\u00e1, Milada a kolektiv, Nov\u00e9 sm\u011bry v biologick\u00fdch oborech a jejich speci\u00e1ln\u00edch didaktik\u00e1ch. Praha, Karolinum, 2002, s . 47 - 84.||VOJTA, V., PETERS, A.: Vojt\u016fv princip. Praha, Grada 1995, s. 25, 39, 95, ISBN 80- 7169-044-X||VYSTR\u010cILOV\u00c1, M., KRA\u010cMAR, B.: Nov\u00e9 pohledy na pohybov\u00e9 aktivity \u010dlov\u011bka \u2013||III. Ch\u016fze. TVSM., 2007, ro\u010d. 73, \u010d. 5, s. 2-8.||VYSTR\u010cILOV\u00c1, M., KRA\u010cMAR, B., KOZELSK\u00dd, D., \u0160KOPEK, M.: D\u011btsk\u00e9 plazen\u00ed jako z\u00e1kladn\u00ed forma lidsk\u00e9 lokomoce prost\u0159ednictv\u00edm pletence ramenn\u00edho. In: Sb.: T\u011blesn\u00e1 v\u00fdchova sport ml\u00e1de\u017ee v biologick\u00e9m, psychologick\u00e9m, soci\u00e1ln\u00edm a didaktick\u00e9m kontextu. Ed.: MU\u017d\u00cdK, V., DOBR\u00dd, L., S\u00dcSS, V. Brno: Masarykova univerzita, 2008,||s.65 - 79.||WIGGER, J.: Optimale Kraft\u00fcbertragung. Fit for Life (L\u00e4ufer), 1998, \u010d. 12, s. 34 \u2013 37. SPORTIS P - 1\/00.||VYSTR\u010cILOV\u00c1 M., KRA\u010cMAR B., NOVOTN\u00dd P. Ramenn\u00ed pletenec v re\u017eimu kvadruped\u00e1ln\u00ed lokomoce. Rehabilitace a fyzik\u00e1ln\u00ed l\u00e9ka\u0159stv\u00ed. 13, \u010d. 2, s. 92 \u201398. ISSN 1211\u20132658.","ispartof":"ACC Journal","subject":"cross-country skiing||walking||electromyography","title_cs":"Komparativn\u00ed anal\u00fdza vybran\u00fdch koordina\u010dn\u00edch ukazatel\u016f b\u011bhu na ly\u017e\u00edch klasickou technikou a bruslen\u00edm","title_de":"Komparative Analyse Ausgew\u00e4hlter Koordinationsparameter im klassischen Langlaufstil sowie im Skating","title_en":"Comparative analysis of selected coordination indicators of cross-country skiing with classical technique and skating","title_pl":"Analiza por\u00f3wnawcza wybranych wska\u017anik\u00f3w koordynacji biegu na nartach technik\u0105 klasyczn\u0105 i dowoln\u0105","title_sk":null,"keywords_en":"cross-country skiing, walking, electromyography","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"134","citation_spage":"125","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_16.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21571"},{"id":"21572","collection":"15240\/21162","authors":"Kupr, Jaroslav; Pochobradsk\u00e1, Kl\u00e1ra","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"C\u00edlem projektu bylo zjistit intersexu\u00e1ln\u00ed rozd\u00edly v \u00farovni t\u011blesn\u00e9 zdatnosti a pohybov\u00e9 aktivity u d\u011bt\u00ed v libereck\u00e9m regionu. V\u00fdb\u011brov\u00fd soubor tvo\u0159ilo 130 chlapc\u016f a 124 d\u00edvek ve v\u011bku 10-12 let. V r\u00e1mci v\u00fdzkumu byly vyu\u017eity metody: pro m\u011b\u0159en\u00ed \u00farovn\u011b pohybov\u00e9 aktivity krokom\u011bry Yamax, pro m\u011b\u0159en\u00ed \u00farovn\u011b t\u011blesn\u00e9 zdatnosti 8 vybran\u00fdch test\u016f z testov\u00fdch bateri\u00ed Fitnessgram a Unifittest, pro ur\u010den\u00ed t\u011blesn\u00e9ho rozvoje z\u00e1kladn\u00ed somatick\u00e9 charakteristiky. V\u00fdznamnost intersexu\u00e1ln\u00edch rozd\u00edl\u016f byla posouzena prost\u0159ednictv\u00edm testov\u00e1n\u00ed v\u00fdznamnosti rozd\u00edlu testem v programu Statistica verze 9.0. V\u00fdsledky testov\u00e1n\u00ed uk\u00e1zaly rozd\u00edlnou motorickou v\u00fdkonnost chlapc\u016f a d\u00edvek ve \u010dty\u0159ech testech. P\u0159i porovn\u00e1n\u00ed s publikovan\u00fdmi doporu\u010den\u00edmi pro d\u011bti \u0161koln\u00edho v\u011bku ukazuj\u00ed v\u00fdsledky na nedostate\u010dnou \u00farove\u0148 o v\u00edkendov\u00fdch dnech u chlapc\u016f i d\u00edvek. Tento v\u00fdzkum byl podpo\u0159en v r\u00e1mci grantu IGS FP TUL, no. 115\/2009.","abstract_de":"Das Ziel dieses Projekts war es, die intersexuellen Unterschiede auf der Ebene k\u00f6rperlicher Fitness und Aktivit\u00e4t bei Kindern in der Region Liberec festzustellen. An der Untersuchung nahmen 130 Jungen und 124 M\u00e4dchen im Alter von 10-12 Jahren teil. Im Rahmen der Forschung wurden folgende Methoden angewandt: F\u00fcr die Messung des Niveaus der k\u00f6rperlichen Aktivit\u00e4t ein Schrittz\u00e4hler der Marke Yamax, f\u00fcr die Messung der k\u00f6rperlichen Fitness wurden von den Testbatterien Fitnessgram und Unifittest 8 Tests ausgew\u00e4hlt und zur Feststellung der k\u00f6rperlichen Entwicklung grundlegende somatische Charakteristik verwendet. Die Bedeutung von intersexuellen Unterschieden wurde mit Hilfe von T-Tests im Programm Statistica Version 9.0 bewertet. Die Ergebnisse der Testverfahren haben die Unterschiede motorischer Leistungsf\u00e4higkeit von Jungen und M\u00e4dchen in vier Tests gezeigt. Im Vergleich mit ver\u00f6ffentlichten Empfehlungen f\u00fcr Kinder im Schulalter zeigen die Ergebnisse ein unzureichendes Ma\u00df an Bewegung w\u00e4hrend des Wochenendes bei Jungen und auch M\u00e4dchen. Die Forschung wurde mit Hilfe von Zusch\u00fcssen der IGS FP TUL, Nr. 115\/2009 gef\u00f6rdert.","abstract_en":"The aim of the study was to find intersexual differences in the levels of physical fitness and physical activity in children from the Liberec region. The sample was 130 boys and 124 girls aged 10-12 years. For research was used the following method: for measuring of the level of physical activity - Yamax pedometers; for measuring of the level of physical fitness - 8 tests selected from test batteries Fitnessgram and Unifittest; for determining of the somatic development - the basic somatic characteristics. The significance of intersexual differences was assessed by testing the significance of the difference t-test in software Statistica, version 9.0. The test results showed different motor performance of boys and girls in four tests. This research has been supported by the research grant IGS FP TUL, no. 115\/2009.","abstract_pl":"Celem projektu by\u0142o stwierdzenie r\u00f3\u017cnic mi\u0119dzyp\u0142ciowych w poziomie sprawno\u015bci fizycznej i aktywno\u015bci ruchowej dzieci w regionie libereckim. Pr\u00f3ba sk\u0142ada\u0142a si\u0119 z 130 ch\u0142opc\u00f3w i 124 dziewcz\u0105t w wieku 10-12 lat. W ramach bada\u0144 zastosowano nast\u0119puj\u0105ce metody: do pomiaru poziomu aktywno\u015bci ruchowej krokomierze Yamax, do pomiaru poziomu sprawno\u015bci fizycznej 8 wybranych test\u00f3w typu Fitnessgram i Unifittest, natomiast do okre\u015blania rozwoju fizycznego podstawowe cechy somatyczne. Znaczenie r\u00f3\u017cnic mi\u0119dzyp\u0142ciowych oceniano w drodze badania znaczenia r\u00f3\u017cnic testem w programie Statistica wersja 9.0. Wyniki bada\u0144 wykaza\u0142y odmienn\u0105 sprawno\u015b\u0107 motoryczn\u0105 dziewcz\u0105t i ch\u0142opc\u00f3w w czterech testach. Po por\u00f3wnaniu z publikowanymi zaleceniami dla dzieci w wieku szkolnych wyniki wskazuj\u0105 na niewystarczaj\u0105cy poziom w dni weekendowe u ch\u0142opc\u00f3w i dziewcz\u0105t. Badanie zosta\u0142o dofinansowane z grantu z IGS FP TUP, numer. 115\/2009.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_17","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"FREEDSON, PM., & EVENSON, S. 1991. Familial aggregation in physical activity. Res. Quart. Exerc. Sport, vol. 62, no. 4, p. 384-389.||KOMP\u00c1N, J., SUCHOMEL, A. et al. 2009. S\u00fa\u010dasn\u00fd stav a nov\u00e9 trendy v hodnoten\u00ed telesnej zdatnosti a pohybovej v\u00fdkonnosti \u017eiakov z\u00e1kladn\u00fdch \u0161k\u00f4l. 1. vyd. Bansk\u00e1 Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitn\u00fdch vied. ISBN 978-80-8083-887- 4.||KUPR, J., \uf026 SUCHOMEL, A. 2009. Charakteristika \u00farovn\u011b t\u011blesn\u00e9 zdatnosti a pohybov\u00e9 aktivity u d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku v libereck\u00e9m regionu. ACC Journal, ro\u010d. XV, \u010d. 2, s. 41-48.||MALINA, RM., BOUCHARD, C., & BAR-OR, O. 2004. Growth, maturation and physical activity. 2nd ed. Champaign, IL. : Human Kinetics. ISBN 0-88011-882-2.||M\u011aKOTA, K., KOV\u00c1\u0158, R. et al. 1996. UNIFITTEST (6-60). Manu\u00e1l pro hodnocen\u00ed z\u00e1kladn\u00ed motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti a vybran\u00fdch charakteristik t\u011blesn\u00e9 stavby ml\u00e1de\u017ee a dosp\u011bl\u00fdch v \u010cesk\u00e9 republice. 1. vyd. Ostrava : PdF OU. ISBN 80-7042-111-8.||MEREDITH, MD., WELK, GJ., (Eds.). 2004. FITNESSGRAM ACTIVITIGRAM Test Administration Manual. 3st ed. Champaign, IL. : Human Kinetics. ISBN 0736052941.||SUCHOMEL, A. 2002. The relation between somatotype and motor performance in school-aged children. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, vol. 38, no. 2, p. 65-79.||SUCHOMEL, A. 2004. Somatick\u00e1 charakteristika d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku s rozd\u00edlnou \u00farovn\u00ed motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti. 1. vyd. Liberec: TU, ISBN 80-7083-900-7.||SUCHOMEL, A. 2006. T\u011blesn\u011b nezdatn\u00e9 d\u011bti \u0161koln\u00edho v\u011bku (motorick\u00e9 hodnocen\u00ed, hlavn\u00ed \u010dinitel\u00e9 v\u00fdskytu, kondi\u010dn\u00ed programy). 1. vyd. Liberec: TU, ISBN 80-7232-140-6.||SUCHOMEL, A., \uf026 K\u0158\u00cd\u017d, J. 2009. \u00darove\u0148 motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku v libereck\u00e9m regionu. Exercitatio Corpolis \u2013 Motus \u2013 Salus, Slovak Journal of Sports Sciences, ro\u010d. 1, \u010d. 1, s. 94-101.||WELK, GJ., MORROW, JRJ., & FALLS, HB. (Eds.). 2002. FITNESSGRAM reference guide. 1st ed. Dallas, TX. : The Cooper Institute. Retrieved 16. 1. 2003 from the World Wild Web:","ispartof":"ACC Journal","subject":"physical fitness||physical activity||intersexual differences","title_cs":"Intersexu\u00e1ln\u00ed rozd\u00edly v \u00farovni t\u011blesn\u00e9 zdatnosti a pohybov\u00e9 aktivity u d\u011bt\u00ed v libereck\u00e9m regionu","title_de":"Intersexuelle Unterschiede auf der ebene k\u00f6rperlicher Fitness und aktivit\u00e4t bei Kindern in der Region Liberec","title_en":"Intersexual differences in the levels of physical fitness and physical activity in children from the Liberec region","title_pl":"R\u00f3\u017cnice mi\u0119dzyp\u0142ciowe w poziomie sprawno\u015bci fizycznej i aktywno\u015bci ruchowej dzieci w regionie libereckim","title_sk":null,"keywords_en":"physical fitness, physical activity, intersexual differences","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"141","citation_spage":"135","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_17.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21572"},{"id":"21573","collection":"15240\/21162","authors":"Mart\u00ednkov\u00e1, Irena","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V tomto textu jsou polo\u017eeny t\u0159i z\u00e1kladn\u00ed ot\u00e1zky ohledn\u011b sv\u011btov\u00fdch zimn\u00edch her (Zimn\u00edch olympijsk\u00fdch her a podobn\u00fdch akc\u00ed). Toto t\u00e1z\u00e1n\u00ed se vztahuje k t\u011bm rys\u016fm zimn\u00edch her, kter\u00e9 jsou obvykle pova\u017eov\u00e1ny za samoz\u0159ejm\u00e9. T\u0159i z\u00e1kladn\u00ed ot\u00e1zky v tomto textu se t\u00fdkaj\u00ed t\u0159\u00ed slov z n\u00e1zvu: \u201esv\u011btov\u00e9\u201c, \u201ezimn\u00ed\u201c, \u201ehry\u201c. Nejprve bude polo\u017eena ot\u00e1zka po tom, co to znamen\u00e1 zimn\u00ed sport \u2013 tato ot\u00e1zka se vztahuje ke vzniku Zimn\u00edch olympijsk\u00fdch her na za\u010d\u00e1tku 20. stolet\u00ed. D\u00e1le bude rozpracov\u00e1no t\u00e9ma mezin\u00e1rodn\u00edho charakteru zimn\u00edch her, kter\u00fd byl v\u017edy problematick\u00fd. Nakonec bude vysv\u011btleno, pro\u010d se Olympijsk\u00e9 hry naz\u00fdvaj\u00ed \u201ehry\u201c, nikoli \u201esporty\u201c \u2013 zde bude p\u0159edstaven rozd\u00edl mezi \u201eOlympijsk\u00fdmi hrami\u201c a \u201esv\u011btov\u00fdmi mistrovstv\u00edmi\u201c. Tento rozd\u00edl byl z\u00e1sadn\u00ed pro Coubertina a jeho n\u00e1sledovn\u00edky, av\u0161ak v sou\u010dasnosti t\u00e9m\u011b\u0159 zmizel.","abstract_de":"In diesem Text werden drei Grundfragen bez\u00fcglich der Weltwinterspiele (Olympische Winterspiele und \u00e4hnliche Veranstaltungen) gestellt. Sie beziehen sich auf die Merkmale der Winterspiele, die gew\u00f6hnlich f\u00fcr selbstverst\u00e4ndlich gehalten werden. Die drei grundlegenden Fragen in diesem Text betreffen die drei W\u00f6rter aus dem Titel: \u201eWelt\u201c, \u201eWinter\u201c, \u201eSpiele\u201c. Zuerst wird die Frage danach gestellt, was Wintersport hei\u00dft - die sich auf den Ursprung der Olympischen Winterspiele zu Beginn des 20. Jahrhunderts bezieht. Ferner wird das Thema des internationalen Charakters der Winterspiele hervorgehoben, der immer ein Problem darstellte. Schlie\u00dflich wird erkl\u00e4rt, warum die Olympischen Spiele \u201eSpiele\u201c und nicht \u201eWettk\u00e4mpfe\u201c hei\u00dfen \u2013 hier wird der Unterschied zwischen den \u201eOlympischen Spielen\u201c und den \u201eWeltmeisterschaften\u201c dargestellt. Dieser Unterschied war f\u00fcr Coubertin und seine Nachfolger grunds\u00e4tzlich, jedoch ist er in der Gegenwart fast verschwunden.","abstract_en":"This paper asks three basic questions concerning world winter games (Winter Olympic Games and related events). I shall point at the features of these games that we usually take for granted. The three basic questions asked in this text will concern the three main words from the title: \u2018world\u2019, \u2018winter\u2019, and \u2018games\u2019. Firstly, I shall ask questions about what winter sport means, which is related to the origin of the Winter Olympic Games at the beginning of the 20th century. Secondly, I shall highlight the topic of internationality concerning winter games, which has always been problematic. Thirdly, I shall explain why Olympic Games are \u2018Games\u2019 and not \u2018Sports\u2019. Here, I shall present the distinction between \u2018Olympic Games\u2019 and \u2018world championships\u2019, which was an important distinction for Pierre de Coubertin and his followers, but which has now almost disappeared.","abstract_pl":"W niniejszym artykule zadano trzy podstawowe pytania dotycz\u0105ce zimowych \u015bwiatowych imprez sportowych (Zimowych Igrzysk Olimpijskich i podobnych wydarze\u0144). Pytania odnosz\u0105 si\u0119 do tych cech zimowych igrzysk, kt\u00f3re zazwyczaj traktowane s\u0105 jako oczywiste. Trzy podstawowe pytania w opracowaniu dotycz\u0105 wyraz\u00f3w w tytule: \"\u015bwiatowe\", \"zimowe\", \"igrzyska\". Najpierw zadane jest pytanie, co oznacza sport zimowy \u2013 pytanie to dotyczy powstania zimowych igrzysk olimpijskich na pocz\u0105tku XX wieku. Nast\u0119pne om\u00f3wiona jest kwestia mi\u0119dzynarodowego charakteru zimowych olimpiad, kt\u00f3ra zawsze by\u0142a problematyczna. W zako\u0144czeniu przedstawione jest wyja\u015bnienie, dlaczego igrzyska olimpijskie nazywane s\u0105 \"igrzyskami\" a nie \"sportami\" \u2013 tu b\u0119dzie pokazana r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy \"igrzyskami olimpijskimi\" a \"mistrzostwami \u015bwiata\". R\u00f3\u017cnica ta by\u0142a zasadnicza dla Coubertina i jego nast\u0119pc\u00f3w, jednak w obecnych czasach praktycznie zanikn\u0119\u0142a.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_18","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"COUBERTIN, P. de. Coubertin. Olympism. Selected Writings. Lausanne : IOC, 2000. ISBN 92-91490660.||COUBERTIN, P. de. Olympic Memoirs. Lausanne : IOC, 1997. ISBN 92-9149-015-6||FRIED, E. The Olympic Winter Games. In HOC (Ed.). Report of the Fifth Summer Session of the IOA. Athens : IOA, 1965, p. 67-69.||MALLON, B. \uf026 BUCHANAN, I. The 1908 Olympic Games: Results for All Competitors in All Events. Jefferson : McFarland \uf026 Company, 2000. ISBN 0-78640-598-8||Olympic Charter [online]. Lausanne : IOC, 2010. [quoted 2011-01-31]. Retrieved from ent>||PARRY, J. The religio athletae, Olympism and peace. In PARRY, J., ROBINSON, S., WATSON, NJ. & NESTI, M. Sport and Spirituality: An Introduction. London and New York : Routledge, 2007, p. 201-214. ISBN 0-415-40483-5.||RECLA, J. The Winter Olympic Games. In HOC (Ed.). Report of the Ninth Session of the IOA. Athens : IOA, 1970, p. 136-147.||SCHANTZ, O. The Olympic Ideal and the Winter Games Attitudes Towards the Olympic Winter Games in Olympic Discourses \u2013 from Coubertin to Samaranch [online]. Comit\u00e9 International Pierre de Coubertin. [quoted 2011-01-29]. Retrieved from WWW: <||The sports on the Olympic Programme [online]. Lausanne : IOC, 2008. [quoted 2011-01- 29]. Retrieved from WWWu||ZECEVIC, L. The Winter Games: Their Contributions to Worldwide Olympic Consciousness. In BARNEY, RK., MARTYN, SG., BROWN, DA. & MacDONALD, GH. (Eds.). Olympic Perspectives: Third International Symposium for Olympic Research. London : University of Western Ontario, 1996, p. 267-273.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Z\u00e1kladn\u00ed ot\u00e1zky ohledn\u011b Sv\u011btov\u00fdch zimn\u00edch her","title_de":"Grundfragen bez\u00fcglich der Weltwinterspiele","title_en":"Basic questions about World winter games","title_pl":"Podstawowe zagadnienia \u015awiatowych igrzysk zimowych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"149","citation_spage":"142","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_18.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21573"},{"id":"21574","collection":"15240\/21162","authors":"Mato\u0161kov\u00e1, Petra; S\u00fcss, Vladim\u00edr; Kra\u010dmar, Bronislav; B\u00edl\u00fd, Milan","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V p\u0159\u00edsp\u011bvku se zab\u00fdv\u00e1me porovn\u00e1v\u00e1n\u00edm jednotliv\u00fdch p\u0159\u00edpadov\u00fdch studi\u00ed anal\u00fdzy specifick\u00e9 lokomoce ly\u017eov\u00e1n\u00ed \u2013 ly\u017ea\u0159\u016f s jednostrannou nadkolenn\u00ed amputac\u00ed (skupina LW2). Sledov\u00e1n\u00ed kineziologick\u00e9ho obsahu pohybu vybran\u00fdch sval\u016f se uskute\u010dnilo formou srovn\u00e1vac\u00ed anal\u00fdzy pomoc\u00ed kvalitativn\u00edho rozboru videoz\u00e1znamu a na z\u00e1klad\u011b kvantitativn\u00edho porovn\u00e1n\u00ed intenzity elektrick\u00e9ho potenci\u00e1lu vybran\u00fdch sval\u016f. Sledovan\u00fd soubor tvo\u0159ili t\u0159i ly\u017ea\u0159i, z toho dva mu\u017ei a jedna \u017eena, ve v\u011bku 22 \u2013 30 let. V dob\u011b v\u00fdzkumu se pouze uveden\u00ed ly\u017ea\u0159i z\u00fa\u010dast\u0148ovali z\u00e1vod\u016f ve sjezdov\u00e9m ly\u017eov\u00e1n\u00ed t\u011blesn\u011b posti\u017een\u00fdch v \u010cR v kategorii LW2. V\u00fdsledky ukazuj\u00ed na rozd\u00edlnou aktivaci vybran\u00fdch sval\u016f p\u0159i j\u00edzd\u011b s jedn\u00edm a se dv\u011bma stabiliz\u00e1tory. Vy\u0161\u0161\u00ed aktivita sledovan\u00fdch sval\u016f byla zji\u0161t\u011bna p\u0159i j\u00edzd\u011b s vyu\u017eit\u00edm jednoho stabiliz\u00e1toru.","abstract_de":"In diesem Beitrag befassen wir uns mit dem Vergleich einzelner Fallstudien in Bezug auf die Analyse von spezifischer Lokomotion beim Skifahren, im Einzelnen bei Skifahrern mit Oberschenkelamputation (Gruppe LW 2). Die Beobachtung der Kinesiologie der Bewegung bei ausgew\u00e4hlten Muskeln wurde in Form einer Vergleichsanalyse mit Hilfe einer qualitativen Analyse des Videos und aufgrund des quantitativen Vergleichs der Intensit\u00e4t des elektrischen Potentials bei ausgew\u00e4hlten Muskeln durchgef\u00fchrt. Die untersuchte Gruppe bestand aus drei Skifahrern, zwei M\u00e4nner und einer Frau im Alter 22 \u2013 30 Jahre. Zur Zeit unserer Untersuchung haben diese drei Skifahrer an den Wettbewerben im alpinen Skilauf der Behinderten \u2013 Gruppe LW 2 \u2013 in der Tschechischen Republik teilgenommen. Die Ergebnisse zeigten eine unterschiedliche Aktivierung ausgew\u00e4hlter Muskeln bei der Fahrt mit einem Stabilisator bzw. mit zwei Stabilisatoren. H\u00f6here Aktivit\u00e4t bei den beobachteten Muskeln wurde bei der Fahrt mit einem Stabilisator festgestellt.","abstract_en":"In this paper we deal with individual case studies comparing the analysis of specific skills - skiing with unilateral above-knee amputation (group LW2). Monitoring of kinesiology content of selected muscle movement took place through a comparative analysis with qualitative analysis of video clip and the quantitative comparison of the electric potential of the selected muscles. The group consisted of three skiers, two men and one woman aged 22- 30 years. In the time of the research skiers participated in competitions in downhill skiing disabled in the Czech Republic in category LW2. The results show a different activation of selected muscles in conjunction with one and two stabilizers. Greater muscle activity was found in conjunction with the use of one stabilizer.","abstract_pl":"Artyku\u0142 dotyczy por\u00f3wnania studia przypadk\u00f3w nawi\u0105zujacego do analizy specyficznego ruchu u narciarzy z jednostronn\u0105 amputacj\u0105 nad kolanem (grupa LW2). Obserwacja kineziologicznego zakresu ruchu wybranych mi\u0119\u015bni prowadzona by\u0142a w formie analizy por\u00f3wnawczej przy pomocy analizy jako\u015bciowej zapis\u00f3w wideo oraz na podstawie ilo\u015bciowego por\u00f3wnania nat\u0119\u017cenia potencja\u0142u elektrycznego wybranych mi\u0119\u015bni. Badaniem obj\u0119to trzech narciarzy, dw\u00f3ch m\u0119\u017cczyzn i jedn\u0105 kobiet\u0119, w wieku 22-30 lat. W czasie bada\u0144 osoby te uczestniczy\u0142y w zawodach w narciarstwie zjazdowym os\u00f3b niepe\u0142nosprawnych w Czechach w kategorii LW2. Wyniki wskazuj\u0105 na zr\u00f3\u017cnicowan\u0105 prac\u0119 wybranych mi\u0119\u015bni przy je\u017adzie z jednym i z dwoma stabilizatorami. Wi\u0119ksz\u0105 ak ywno\u015b\u0107 badanych mi\u0119\u015bni stwierdzono przy je\u017adzie z wykorzystaniem jednego stabilizatora.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_19","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"DYLEVSK\u00dd, I., DRUGA, R. & MR\u00c1ZKOV\u00c1, O. Funk\u010dn\u00ed anatomie \u010dlov\u011bka. Praha : Grada Publishing, 2000.||KONRAD P. The ABC of EMG a Practical Introduction to Kinesiological Electromyography [cit. 2009-07-25] Retrieved from www:||MACHA\u010c, J. Komparace EMG aktivity vybran\u00fdch sval\u016f p\u0159i ch\u016fzi a ly\u017eov\u00e1n\u00ed skupiny LW2. Diplomov\u00e1 pr\u00e1ce. Praha : UK FTVS, 2009||MATO\u0160KOV\u00c1, P. Deskripce specifick\u00e9 lokomoce ly\u017ea\u0159\u016f s jednostrannou nadkolenn\u00ed amputac\u00ed. Diserta\u010dn\u00ed pr\u00e1ce. Praha : UK FTVS, 2006||MATO\u0160KOV\u00c1, P., S\u00dcSS, V. & ZAH\u00c1LKA, F. Pohyb ly\u017ea\u0159e s jednostrannou nadkolenn\u00ed amputac\u00ed (LW2) v pr\u016fb\u011bhu oblouku. \u010cesk\u00e1 kinantropologie, 2006, no. 1, p. 125\u2013135,||MATO\u0160KOV\u00c1, P., S\u00dcSS, V. & ZAH\u00c1LKA, F. The movement of a skier with one above-the-knee leg amputation in the course of a turn. Acta Universitatis Carolinae Kinantropologika, 2008, vol 45, no. 2, s. 81 \u2013 92,||MATO\u0160KOV\u00c1, P., S\u00dcSS, V. & KRA\u010cMAR, B. Comparison of the muscle activity during the run with one or both stabilizers in handicapped skiers of the group LW2 Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2010, vol. 46, no. 1, p.105-122,||RODOV\u00c1 D., MAYER M. & JANURA M. Sou\u010dasn\u00e9 mo\u017enosti vyu\u017eit\u00ed povrchov\u00e9 elektromyografie. Rehabil. Fyz. L\u00e9k. 2001, no. 4, p. 173-177","ispartof":"ACC Journal","subject":"skiing||handicap||EMG||stabilizers||LW2","title_cs":"Rozd\u00edly v aktivaci vybran\u00fdch sval\u016f u ly\u017ea\u0159\u016f s jednostrannou nadkolenn\u00ed amputac\u00ed p\u0159i j\u00edzd\u011b na ly\u017e\u00edch","title_de":"Unterschiede bei der Aktivierung ausgew\u00e4hlter Muskeln von Skifahrern mit Oberschenkelamputation","title_en":"Differences in the activation of selected muscles during skiing with one and two stabilizers in handicapped skiers of the group LW2","title_pl":"R\u00f3\u017cnice w aktywacji wybranych mi\u0119\u015bni u narciarzy z jednostronn\u0105 amputancj\u0105 nad kolanem przy je\u017adzie na nartach","title_sk":null,"keywords_en":"Skiing, handicap, EMG, stabilizers, LW2","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"159","citation_spage":"150","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_19.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21574"},{"id":"21575","collection":"15240\/21162","authors":"Pakhamovich, Nadezhda; Absalyamova, Irina","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Prov\u00e1d\u011bn\u00ed komplikovan\u00fdch koordina\u010dn\u00edch prvk\u016f ve druh\u00e9 \u010d\u00e1sti programu po zna\u010dn\u00e9m zat\u00ed\u017een\u00ed klade vysok\u00e9 n\u00e1roky na parametry a p\u0159ipravenost sportovc\u016f, proto je nav\u00fd\u0161ena dodate\u010dn\u00fdm koeficientem, kter\u00fd zn\u00e1sobuje z\u00e1kladn\u00ed hodnoty. V na\u0161\u00ed pr\u00e1ci je analyzov\u00e1na koordinativn\u00ed obt\u00ed\u017enost druh\u00e9 \u010d\u00e1sti programu krasobrusla\u0159\u016f, zkoum\u00e1me tedy r\u016fzn\u00e9 z\u00e1t\u011b\u017ee a hodnoty skokov\u00fdch prvk\u016f ve druh\u00e9 \u010d\u00e1sti programu. Mimoto je uv\u00e1d\u011bna statistika spolehlivosti t\u011bchto skokov\u00fdch prvk\u016f pod pojmem \u201eprocento uskute\u010dn\u011bn\u00ed\u201c.","abstract_de":"Die Ausf\u00fchrung der komplizierten Koordinationssprungelemente im zweiten Teil des K\u00f6rperprogramms bei der bedeutenden Erm\u00fcdung stellt hohe Anforderungen an verschiedene Parameter der Bereitschaft des Sportlers, darum wird sie durch einen zus\u00e4tzlichen Koeffizienten angespornt, mit dem ihre Basiswerte multipliziert werden. In unserer Arbeit wird die koordinative Schwierigkeit des zweiten Teils des Programms der Eiskunstl\u00e4ufer analysiert, d.h. wir untersuchen Schwierigkeit und die Werte der Sprungelemente im zweiten Teil des Programms. Au\u00dferdem wird die Statistik der Zuverl\u00e4ssigkeit der Ausf\u00fchrung dieser Sprungelemente durch den Begriff \u201cProzent der Verwirklichung\u201d angef\u00fchrt.","abstract_en":"The Problem: statistic analysis of the second part of figure skaters` free programmes. The Object of the Research: figure skaters (men and women): Senior professional athletes taking part in The European Championships, in The World Championships and in The Olympic Games; Junior professional athletes taking part in different Junior ISU competitions. The Subject of the Research: the 2nd part of free programmes among figure skaters of different sports qualification \u2013 Senior-professional athletes and Junior professional athletes. The Aim of the Research is learning the difference of figure skaters` free programmes according to the new ISU Judging System paying attention to the second part of the programme, researching the dependence of the complex coordination and of the stability of jump elements in the 2nd part of free programmes on different factors. The Hypothesis of the Research: The complex coordination and the reliability of jumps performance in the second part of free programmes among the figure skaters who have the same sports qualification directly depend on athletes` rating; The complex coordination and the reliability of jumps performance in the second part of figure skaters` free programmes directly depend on the sports qualification; The complex coordination and the reliability of jumps performance in the second part of free programmes for men are higher than for women; The complex coordination and the reliability of jumps performance in the 2nd part of free programmes improve during the season of competitions and during the Olympic cycle.","abstract_pl":"Wykonywanie skomplikowanych element\u00f3w koordynacyjnych w drugiej cz\u0119\u015bci programu po znacznym wysi\u0142ku stawia wysokie wymagania co do cech i przygotowania sportowc\u00f3w, dlatego zwi\u0119kszone jest o dodatkowy wsp\u00f3\u0142czynnik, kt\u00f3ry zwielokratnia warto\u015bci podstawowe. W niniejszym opracowaniu analizowana jest koordynacyjna trudno\u015b\u0107 drugiej cz\u0119\u015bci programu \u0142y\u017cwiarzy figurowych, czyli badamy r\u00f3\u017cne obci\u0105\u017cenia i warto\u015bci element\u00f3w obejmuj\u0105cych skoki w drugiej cz\u0119\u015bci programu. Statystyka niezawodno\u015bci tych figur jest ujmowana pod poj\u0119ciem \"procent wykonania\".","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"5 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_20","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ISU Judging Protocols. Retrieved from WWW: www.isu.org||ISU Judging System. ISU First Aid for Technical Controllers and Technical Specialists. Single Skating. Edition 2008\/2009\/||ISU Communication 1661 Single and Pair Skating. Special Regulations and Technical Rules.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"V\u00fdzkum komplexn\u00ed koordinace a spolehlivosti v prov\u00e1d\u00e8n\u00ed skok\u016f ve druh\u00e9 \u010d\u00e1sti voln\u00fdch j\u00edzd krasobrusla\u0159sk\u00fdch program\u016f","title_de":"Die Erforschung der komplexen Koordinierung und der Verl\u00e4sslichkeit von Sprungausf\u00fchrungen im zweiten Teil der freien Eiskunslaufprogramme","title_en":"The investigation of the complex coordination and the reliability of jumps performance in the second part of figure skaters` free programmes","title_pl":"Badanie og\u00f3lnej koordynacji i pewno\u015bci wykonywania skok\u00f3w w drugiej cz\u0119\u015bci jazd w stylu dowolnym w programach \u0142y\u017cwiarstwa figurowego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"164","citation_spage":"160","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_20.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21575"},{"id":"21576","collection":"15240\/21162","authors":"Parry, Jim; Lucidarme, Steffie","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Tento \u010dl\u00e1nek se v\u011bnuje Olympijsk\u00fdm hr\u00e1m ml\u00e1de\u017ee, kter\u00e9 se poprv\u00e9 konaly v Singapuru v srpnu 2010 a kter\u00e9 se vyvinuly z Evropsk\u00e9ho olympijsk\u00e9ho festivalu ml\u00e1de\u017ee (EYOF), jen\u017e se poprv\u00e9 konal v Bruselu v roce 1991. Vzhledem k \u00fa\u010dasti 3500 sportovc\u016f ve v\u011bku 14 a\u017e 18 let z 205 N\u00e1rodn\u00edch olympijsk\u00fdch v\u00fdbor\u016f a programem zahrnuj\u00edc\u00edm kompletn\u00ed Olympijsk\u00fd program a kulturn\u00ed a v\u00fdchovn\u00fd program (CEP) jsou Olympijsk\u00e9 hry ml\u00e1de\u017ee v\u00fdznamnou ud\u00e1lost\u00ed vy\u017eaduj\u00edc\u00ed zamy\u0161len\u00ed. V textu se pod\u00edv\u00e1me na sportovn\u00ed program, n\u011bkter\u00e9 nov\u00e9 sportovn\u00ed formy, discipl\u00edny a sout\u011b\u017ee (nap\u0159. FIBA33, skoky do vody za m\u011bs\u00ed\u010dn\u00edho svitu), mixov\u00e9 sout\u011b\u017ee pro hochy a d\u00edvky a mixov\u00e9 sout\u011b\u017ee pro z\u00e1stupce r\u016fzn\u00fdch NOV, technick\u00e9 inovace (nap\u0159. laserov\u00e9 pistole), probl\u00e9my s \u00fa\u010dast\u00ed vzhledem k v\u011bku a rovn\u00e9 p\u0159\u00edle\u017eitosti, nezralost a po\u0161kozov\u00e1n\u00ed, identifikaci talent\u016f a mo\u017en\u00e9 zneu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed. Budeme se tak\u00e9 stru\u010dn\u011b zab\u00fdvat nov\u00fdm kulturn\u00edm a v\u00fdchovn\u00fdm programem, zd\u016frazn\u00edme d\u016fle\u017eitost jeho existence a zm\u00edn\u00edme jeho probl\u00e9my. Nakonec stru\u010dn\u011b p\u0159edstav\u00edme nadch\u00e1zej\u00edc\u00ed Zimn\u00ed olympijsk\u00e9 hry ml\u00e1de\u017ee v Innsbrucku, d\u00e1le pak nad\u011bje a aspirace pro budouc\u00ed Olympijsk\u00e9 hry ml\u00e1de\u017ee.","abstract_de":"Dieser Artikel widmet sich den Olympischen Jugendspielen, die erstmals im August 2010 in Singapur stattfanden und sich aus dem Europ\u00e4ischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) entwickelt hatten, das erstmalig im Jahre 1991 in Br\u00fcssel stattfand. In Anbetracht einer Teilnehmerzahl von 3500 Sportlern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus 205 Nationalen Olympischen Komitees und eines Programms, welches das olympische Programm sowie das Kultur- und Bildungsprogramm (CEP) umfasst, sind die Olympischen Jugendspiele ein bedeutendes Ereignis, das zum Nachdenken anregt. Im Text wird Folgendes betrachtet: das Sportprogramm, einige neue Formen des Sports, Disziplinen und Wettbewerbe (z.B. FIBA-33-Basketball, Wasserspringen bei Mondschein), gemischte Wettbewerbe f\u00fcr Jungen und M\u00e4dchen und gemischte Wettbewerbe f\u00fcr Vertreter verschiedener NOKs, technische Innovationen (z.B. Laserpistolen), Probleme im Zusammenhang mit der Teilnahme bez\u00fcglich des Alters und der Chancengleichheit, die Unreife und Benachteiligung, die Identifizierung von Talenten und m\u00f6gliche Missbr\u00e4uche. Wir werden uns auch kurz mit dem neuen Kultur- und Bildungsprogramm befassen, die Wichtigkeit seiner Existenz hervorheben und seine Probleme ansprechen. Zu guter Letzt stellen wir kurz die bevorstehenden Olympischen Jugend- Winterspiele in Innsbruck und die Hoffnungen f\u00fcr und Erwartungen an k\u00fcnftige Olympische Jugendspiele vor.","abstract_en":"This paper looks at the development of the Youth Olympic Games, first held in Singapore in August 2010, from the European Youth Olympic Festival (EYOF), first held in Brussels in 1991. With about 3500 athletes between 14 and 18 years of age from all 205 National Olympic Committees, a full Olympic sports programme, a Youth Olympic Village, and a Culture and Education Programme (CEP), the YOG is a very significant development, requiring investigation and consideration. We shall look at the Sports Programme, some new sports forms, disciplines and events (such as FIBA33, moon-lit diving, mixed events for gender and nation), innovative equipment (such as laser pistols), problems of participation and equal opportunity, age and fairness, immaturity and harm, talent identification, early specialisation, and possible exploitation. We shall also briefly examine the innovative CEP, noting its very existence as remarkable, and entering some caveats. Finally, we present a brief description of the up-coming Innsbruck Winter YOG, and of the hopes and aspirations for future editions of the YOG.","abstract_pl":"Niniejszy artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest Olimpiadzie M\u0142odzie\u017cy, kt\u00f3ra po raz pierwszy odby\u0142a si\u0119 w Singapurze w sierpniu 2010 roku. Powsta\u0142a na bazie Europejskiego Festiwalu Olimpijskiego M\u0142odzie\u017cy (EYOF), kt\u00f3ry odby\u0142 si\u0119 po raz pierwszy w Brukseli w 1991 roku. Ze wzgl\u0119du na udzia\u0142 3500 sportowc\u00f3w w wieku od 14 do 18 lat z 205 Narodowych Komitet\u00f3w Olimpijskich i program obejmuj\u0105cy kompleksowy program olimpijski oraz program kulturalno-edukacyjny Olimpiada M\u0142odzie\u017cy stanowi wa\u017cne wydarzenie wymagaj\u0105ce g\u0142\u0119bszej analizy. W artykule analizowany jest program sportowy, niekt\u00f3re nowe formy sportu, dyscypliny i konkurencje (np. FIBA33, skoki do wody przy \u015bwietle ksi\u0119\u017cyca), konkurencje mix dla dziewcz\u0105t i ch\u0142opc\u00f3w oraz konkurencje mix dla przedstawicieli r\u00f3\u017cnych NKO, innowacje techniczne (np. pistolety laserowe), problemy z udzia\u0142em ze wzgl\u0119du na wiek i r\u00f3wne szanse, niedojrza\u0142o\u015b\u0107, identyfikacja talent\u00f3w i mo\u017cliwe nadu\u017cycia. W kr\u00f3tkim zarysie uwag\u0119 po\u015bwi\u0119cono r\u00f3wnie\u017c nowym programom kulturalnym i edukacyjnym, podkre\u015blono znaczenie ich istnienia oraz wymieniono problemy z tym zwi\u0105zane. W zako\u0144czeniu przedstawiono kr\u00f3tko przysz\u0142\u0105 Zimow\u0105 Olimpiad\u0119 M\u0142odzie\u017cy w Innsbrucku oraz nadzieje i aspiracje zwi\u0105zane z przysz\u0142ymi olimpiadami m\u0142odzie\u017cowymi.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_21","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ANG, J. Historic First Horse Draw in Olympics [online]. [quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||w oric_first_horse_draw_in_olympics-.html>||ANG, J. World\u2019s First Moonlit Dive Impresses All [online]. [quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||w rlds_first_moonlit_dive_impresses_all.html>||BBC SPORT. Chinese confident over age checks for gymnasts [online]. [quoted 2011- 03-27]. Retrieved from WWW:||m>||HULA, E. First Youth Olympics Medals; New Look for Basketball; Brits Rave for Singapore [online]. [quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||IOC. The Youth Olympic Games. Lausanne : IOC, 2007.||IOC. Factsheet: The Youth Olympic Games. Lausanne : IOC, 2009.||IOC. Sports competitions programme and qualification systems for the first YOG in 2010 [online]. [quoted 2009-5-2]. Retrieved from WWW:||w||IOC. The YOG at a glance [online]. [quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||w>||IOC. The First Winter Youth Olympic Games in 2012. Lausanne : IOC, 2011.||LEE, Min Kok. Laser Pistols To Be Used At London 2012 [online]. [quoted 2011-03- 27]. Retrieved from WWW:||w er_pistols_to_be_used_at_london_2012.html>||LIN, Xinyi. Athletes Learning Invaluable Lessons away from Competition [online].||[quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||w letes_learning_invaluable_lessons_away_from_competition.html>||LIN, Xinyi. Best partnership: Gu Yuting and Adem Hman [online]. [quoted 2011-03- 27]. Retrieved from WWW:||w st_partnership_Gu_Yuting_and_Adem_Hman.html>||LIN, Xinyi. YOG Not Just About Winning: Phelps [online]. [quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||w g_not_just_about_winning_phelps.html>||MACKAY, D. Exclusive: Rio 2016 wants to stage 3-on-3 basketball on Copacabana Beach [online]. [quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||p wants-to-stage-3-on-3-basketball-on-copacabana-beach>||MACKAY, D. Triathlon hope mixed relay has taken first step on road to Rio 2016 [online]. [quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||mixed-relay-has-taken-first-step-on-road-to-rio-2016>||MAES M. Talent and Ethics. In VANDEN AUWEELE, Y. (Ed.). Ethics in Youth Sport. Analyses and Recommendations. Leuven : Lannoo, 2004, p. 199.||MOYNIHAN, C. Youth Olympic events offer more than just opportunity for youngsters to shine [online]. [quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||SYOCOG website. [quoted 2011-03-27]. Retrieved from WWW:||SYOGOC. 2010 Youth Olympic Games - Sports programme and summary of qualification systems [online]. [quoted 2009-2-2]. Retrieved from WWW:||w>","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"V\u00fdzvy pro letn\u00ed i zimn\u00ed Olympijsk\u00e9 hry ml\u00e1de\u017ee","title_de":"Herausforderungen f\u00fcr die olympischen Jugend- Sommer- und Winterspiele","title_en":"Challenges for the youth Olympic games, summer and winter","title_pl":"Wyzwania dla letnich i zimowych igrzysk olimpijskich m\u0142odzie\u017cy","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"173","citation_spage":"165","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_21.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21576"},{"id":"21577","collection":"15240\/21162","authors":"Pochobradsk\u00e1, Kl\u00e1ra; Suchomel, Ale\u0161","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Hlavn\u00edm c\u00edlem p\u0159\u00edsp\u011bvku je zaznamen\u00e1n\u00ed teoretick\u00fdch a metodologick\u00fdch v\u00fdchodisek p\u0159i hodnocen\u00ed sekul\u00e1rn\u00edch trend\u016f t\u011blesn\u00e9ho rozvoje a motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti. V p\u0159\u00edsp\u011bvku jsou analyzov\u00e1ny publikovan\u00e9 poznatky ze zahrani\u010dn\u00edch a dom\u00e1c\u00edch studi\u00ed. Zahrani\u010dn\u00ed studie z posledn\u00edho obdob\u00ed nazna\u010duj\u00ed nebezpe\u010dn\u00e9 sekul\u00e1rn\u00ed trendy. U \u010desk\u00e9 populace d\u011bt\u00ed posledn\u00ed skute\u010dn\u011b reprezentativn\u00ed studie prob\u011bhla v roce 1987 a zam\u011b\u0159ila se na porovn\u00e1n\u00ed v\u00fdsledk\u016f s rokem 1966. Po roce 1987 ji\u017e nejsou pro \u010deskou populaci dostupn\u00e9 dostate\u010dn\u011b reprezentativn\u00ed v\u00fdzkumy zab\u00fdvaj\u00edc\u00ed se sekul\u00e1rn\u00edmi trendy t\u011blesn\u00e9ho rozvoje a motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti. Sd\u011blen\u00ed p\u0159edstavuje teoretick\u00e1 v\u00fdchodiska k reprezentativn\u00edmu v\u00fdzkumu sekul\u00e1rn\u00edch trend\u016f t\u011blesn\u00e9ho rozvoje a motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti u d\u011bt\u00ed ve v\u011bku 11-15 let, kter\u00e9 v sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b prob\u00edh\u00e1 na 13 n\u00e1hodn\u011b vybran\u00fdch z\u00e1kladn\u00edch \u0161kol\u00e1ch libereck\u00e9ho regionu.","abstract_de":"Das Hauptziel dieses Beitrags ist die Feststellung von theoretischen und methodologischen Ausgangspunkten bei der Bewertung von s\u00e4kularen Trends der k\u00f6rperlichen Entwicklung sowie den motorischen Leistungen. Der Beitrag analysiert die ver\u00f6ffentlichten Befunde von aus- und inl\u00e4ndischen Studien. Die Auslandstudien der letzten Zeit zeigen die gef\u00e4hrlichen s\u00e4kularen Trends. Bei tschechischen Kindern wurde 1987 die letzte Studie durchgef\u00fchrt und mit den Ergebnissen aus dem Jahr 1966 verglichen. Nach 1987 finden sich keine ausreichenden repr\u00e4sentativen Untersuchungen, die sich mit den s\u00e4kularen Trends der k\u00f6rperlichen Entwicklung und motorischen Leistungen auseinandersetzen. Dieser Bericht stellt den theoretischen Grundstein zur repr\u00e4sentativen Forschung von s\u00e4kularen Trends der k\u00f6rperlichen Entwicklung und motorischen Leistungen bei Kindern im Alter von 11-15 Jahren dar. Diese Untersuchung verl\u00e4uft in dieser Zeit an 13 zuf\u00e4llig ausgesuchten Grundschulen in der Region von Liberec.","abstract_en":"The main aim of this paper is to record the theoretical and methodological background in the evaluation of secular trends in physical development and motor performance. The paper analyzed the published evidence from foreign and domestic studies. International studies from the last period of secular trends indicate dangerous. The Czech population of children last true representative of the study was conducted in 1987 and focused on comparing the results with the year 1966th. After 1987, no longer available for the Czech population is sufficiently representative of studies dealing with secular trends in physical development and motor performance. Communication is the theoretical basis for research, a representative of secular trends in physical development and motor performance in children aged 11-15 years who currently runs on 13 randomly selected primary schools in region.","abstract_pl":"G\u0142\u00f3wnym celem artyku\u0142u jest prezentacja teoretycznych i metodologicznych przes\u0142anek do oceny sekularnych trend\u00f3w rozwoju fizycznego i sprawno\u015bci motorycznej. W artykule przedstawiono analiz\u0119 opublikowanej wiedzy z opracowa\u0144 zagranicznych i krajowych. Opracowania zagraniczne z ostatniego czasu wskazuj\u0105 na niebezpieczne trendy sekularne. W przypadku czeskiej populacji dzieci faktycznie reprezentatywne badania przeprowadzono w 1987 roku, kt\u00f3re dotyczy\u0142y por\u00f3wnania wynik\u00f3w z 1966 rokiem. Po 1987 roku dla czeskiej populacji nie ma ju\u017c dost\u0119pnych wystarczaj\u0105co reprezentatywnych bada\u0144 po\u015bwi\u0119conych trendom sekularnym rozwoju fizycznego i sprawno\u015bci motorycznej. Opracowanie przedstawia teoretyczne za\u0142o\u017cenia bada\u0144 reprezentatywnych trend\u00f3w sekularnych rozwoju fizycznego i sprawno\u015bci motorycznej dzieci w wieku 11-15 lat, kt\u00f3re s\u0105 obecnie prowadzone w 13 losowo wybranych szko\u0142ach podstawowych z regionu libereckiego.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"5 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_22","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"KOPECK\u00dd, M., P\u0158IDALOV\u00c1, M. The secular trend in the somatic development and motor performance of 7-15 year old girls. Medicina Sportiva, 2008, vol. 12, no. 3, p. 78- 85. 2008.||MORAVEC, R., KASA, J. Telesn\u00fd rozvoj a pohybov\u00e1 v\u00fdkonnost 7-18ro\u010dn\u00fdch deti a mlade\u017ee v \u010cSSR. In sborn\u00edk v\u011bdeck\u00e9 rady \u00daV \u010cSTV, svazek 21. Praha: Olympia, 1990. s. 53-81.||NISHIJIMA, T. et al. Relationship between changes over the years in physical ability and exercise and sports activity in Japanese youth. Int. J. Sport Health sci. 2003.||P\u00c1VEK, F. T\u011blesn\u00e1 v\u00fdkonnost 7-19let\u00e9 ml\u00e1de\u017ee \u010cSSR. Praha: Olympia. 1977.||PAVL\u00cdK, J., KL\u00c1ROV\u00c1, R. Komparace motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti sou\u010dasn\u00e9 mlad\u00e9 populace s populac\u00ed d\u011bt\u00ed a ml\u00e1de\u017ee v 60. a 80. letech. Role t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchovy a sportu v transformuj\u00edc\u00edch se zem\u00edch st\u0159edoevropsk\u00e9ho regionu. Soubor refer\u00e1t\u016f z mezin\u00e1rodn\u00ed konference po\u0159\u00e1dan\u00e9 katedrou T\u011blesn\u00e9 Kultury Pedagogick\u00e9 fakulty MU v BRN\u011a ve dnech 7. \u2013 9. 11. 2001. 1. vyd. Brno : MU. ISBN 80-210-2712-6.||PRZEWEDA, R., DOBOSZ, J. Growth and physical fitness of Polish youths. Warszaw: Wydaxmictwo AWF. 2005.||SUCHOMEL, A. T\u011blesn\u011b nezdatn\u00e9 d\u011bti \u0161koln\u00edho v\u011bku. Liberec: Technick\u00e1 Univerzita. 2006.||TREMBLAY, MS., WILLMS, JD. Secular trends in the Body Mass Index of Canadian children. CMAJ, 2000, no. 163, p. 1429-1433.||WATANABE, T. et al. Secular change in running performance of Japanese adolescents: a longitudinal developmental study. Amer. J. Hum. Bio., 1998.||WESTERSTAHL, M. et al. Secular trends in body dimensions and physical fitness among adolescents in Sweden from 1974 to 1995. Scand. J. Med Sci Sports, 2003, no. 13, p. 128-137.||WEDDERKOPP, N. et al. Secular trends in physical fitness and obesity in Danish 9- year-old girls and boys: Odense school child study and Danish substudy of the European youth heart study. Scand. J. Med Sci Sports, 2004, no. 14, p. 150-155.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Sekul\u00e1rn\u00ed trendy t\u011blesn\u00e9ho rozvoje a pohybov\u00e9 v\u00fdkonnosti d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku (teoretick\u00e1 v\u00fdchodiska)","title_de":"S\u00e4kulerer Trend der k\u00f6rperlichen Entwicklung und motorischen Leistungsf\u00e4higkeit von Kindern im Schulalter (theoretischer Hintergrund)","title_en":"Secular trends in physical development and motor performance of preschool children (theoretical background)","title_pl":"Trendy sekularne rozwoju fizycznego i sprawno\u015bci ruchowej dzieci w wieku szkolnym (teoretyczne przes\u0142anki)","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"178","citation_spage":"174","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_22.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21577"},{"id":"21578","collection":"15240\/21162","authors":"Priputen, Radek; Kupr, Jaroslav; Rub\u00edn, Luk\u00e1\u0161","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"C\u00edlem pr\u00e1ce bylo zjistit pod\u00edl t\u011blesn\u011b nezdatn\u00fdch d\u011bt\u00ed a charakterizovat jejich somatick\u00fd a motorick\u00fd rozvoj. Testov\u00e1no bylo 263 d\u011bt\u00ed (131 chlapc\u016f a 132 d\u00edvek) ve v\u011bku 10\u201312 let. Jedinci za\u0159azen\u00ed do reprezentativn\u00edch soubor\u016f nem\u011bli \u017e\u00e1dn\u00e1 zdravotn\u00ed omezen\u00ed a nenav\u0161t\u011bvovali \u0161koly se sportovn\u00edm zam\u011b\u0159en\u00edm. M\u011b\u0159en\u00ed byla provedena standardizovanou testovou bateri\u00ed FITNESSGRAM. Testov\u00e1 baterie se skl\u00e1d\u00e1 z testu aerobn\u00ed kapacity (vytrvalostn\u00ed \u010dlunkov\u00fd b\u011bh) a test\u016f s\u00edly, vytrvalosti a flexibility (hrudn\u00ed p\u0159edklony v lehu pokr\u010dmo, z\u00e1klon v lehu na b\u0159i\u0161e, p\u0159edklony v sedu pokr\u010dmo jednono\u017e, 90\u02da kliky). Jako t\u011blesn\u011b nezdatn\u00ed jedinci byli ozna\u010deni ti, kte\u0159\u00ed nesplnili 3 z 5 kriteri\u00e1ln\u011b vzta\u017een\u00fdch standard\u016f. V\u00fdsledn\u00e1 skupina t\u011blesn\u011b nezdatn\u00fdch jedinc\u016f obsahovala 19 \u010dlen\u016f (11 d\u00edvek a 8 chlapc\u016f), co\u017e p\u0159edstavuje 7,22 % z celkov\u00e9ho souboru. Somatick\u00fd profil t\u011blesn\u011b nezdatn\u00fdch vykazuje vysokou m\u00edru nadv\u00e1hy, kter\u00e1 negativn\u011b ovliv\u0148uje motorick\u00fd profil jedince zejm\u00e9na aerobn\u00ed zdatnost a s\u00edlu a vytrvalost horn\u00ed \u010d\u00e1sti trupu. V\u00fdsledky potvrdily nejednozna\u010dn\u00fd vztah mezi z\u00e1kladn\u00ed somatickou charakteristikou a n\u00edzkou \u00farovn\u00ed motorick\u00fdch schopnost\u00ed. Na t\u011blesn\u011b nezdatn\u00e9 jedince by se m\u011bla soust\u0159edit pozornost, proto\u017ee jejich \u00farove\u0148 t\u011blesn\u00e9ho tuku je natolik nep\u0159\u00edzniv\u00e1 u\u017e v n\u00edzk\u00e9m v\u011bku, \u017ee pokud se nezm\u011bn\u00ed jejich \u017eivotn\u00ed styl, jsou p\u0159\u00edmo ohro\u017eeni civiliza\u010dn\u00edmi chorobami.","abstract_de":"Das Hauptziel der Arbeit war den Anteil von Kindern mit Bewegungsmangel festzustellen und ihre somatische und motorische Entwicklung zu charakterisieren. Es wurden 263 Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren getestet, 131 Jungen und 132 M\u00e4dchen. Keines der Kinder in der repr\u00e4sentativen Gruppe war gesundheitlich eingeschr\u00e4nkt und besuchte eine Sportschule. Die Messung wurde mit Hilfe der standardisierten Testbatterie FITNESSGRAM durchgef\u00fchrt. Die Testbatterie besteht aus Tests der aeroben Kapazit\u00e4t (Dauerlauf), der k\u00f6rperlichen Kraft, Ausdauer und Flexibilit\u00e4t (Situps- auf dem R\u00fccken liegend Oberk\u00f6rper nach vorn beugen; in Bauchlage den Rumpf anheben; sitzend mit den Armen die Zehenspitzen erreichen; 90\u00b0 Liegest\u00fctz). Als bewegungsarm wurden nur die Kinder eingestuft, die 3 von 5 der Kriterien nicht erf\u00fcllten. Die Endgruppe umfasste 19 (11 M\u00e4dchen und 8 Jungen), das sind 7,22 Prozent der gesamten Gruppe. Das somatische Profil von Kindern mit Bewegungsmangel zeigt ein hohes Ma\u00df an \u00dcbergewicht, welches das motorische Profil negativ beeinflusst, insbesondere aerobe F\u00e4higkeit, Kraft und Ausdauer des Oberk\u00f6rpers.","abstract_en":"The aim of the thesis is to find out the percentage of low-fit children and to characterize their somatic and motor development. The representative sample, which participated in the motor performance tests, consisted of 263 children (131 boys and 132 girls) aged 10-12 years. No children having any health limitation or attending specialised sport schools were included in the representative group. The measure was done by the standardised test battery FITNESSGRAM. The battery consists of tests of aerobic capacity (endurance shuttle run) and tests of strength, endurance and flexibility (curl-up, trunk lift, back-saver sit and reach, 90\u00b0 push-up). For the low-fit individuals there were chosen boys and girls who did not accomplish 3 out of 5 criterion- reference standards. We got a group of low-fit individuals of 19 members (11 girls and 8 boys), which represents 7.22 % of the target group, by the medium of the criterion-referenced standards. Somatic profile of the low-fit individuals embodies a high overweight, which influences motor profile, especially in the area of aerobic capacity, strength and endurance of the high part of the body. The results confirmed a tendency to an ambiguous relation between the basic somatic characteristics and a low level of motor efficiency. The pedagogic specialists should concentrate their attention to the low-fit individuals. Their level of body fat is so unfavourable even though for their young age. If their life style does not change, then they can be directly threatened by the civilization diseases.","abstract_pl":"Celem opracowania jest weryfikacja udzia\u0142u dzieci o niskiej sprawno\u015bci fizycznej oraz charakterystyka ich rozwoju somatycznego i motorycznego. Badaniem obj\u0119to 263 dzieci (131 ch\u0142opc\u00f3w i 132 dziewcz\u0105t) w wieku 10-12 lat w okresie od stycznia do lutego 2010 r. w Libercu i Jabloncu nad Nys\u0105. Jednostki zakwalifikowane do grup reprezentatywnych nie mia\u0142y \u017cadnych ogranicze\u0144 zdrowotnych i nie ucz\u0119szcza\u0142y do szko\u0142y o profilu sportowym. Badania prowadzono przy pomocy zestandaryzowanego zestawu test\u00f3w FINTESSGRAM. Zestaw test\u00f3w sk\u0142ada si\u0119 z testu wydajno\u015bci aerobowej (wytrzyma\u0142o\u015bciowy \"bieg cz\u00f3\u0142enkowy\") oraz test\u00f3w si\u0142y, wytrzyma\u0142o\u015bci i elastyczno\u015bci (sk\u0142ony klatki piersiowej na le\u017c\u0105co w zgi\u0119ciu, odchylenie w ty\u0142 w pozycji le\u017c\u0105cej na brzuchu, sk\u0142ony na siedz\u0105co w zgi\u0119ciu jednon\u00f3\u017c, 90\u00b0 pompki). Za niesprawnych fizycznie oznaczono te osoby, kt\u00f3re nie spe\u0142ni\u0142y 3 z 5 standard\u00f3w okre\u015blonych kryteriami. Ko\u0144cowa grupa jednostek niesprawnych fizycznie obejmowa\u0142a 19 os\u00f3b (11 dziewcz\u0105t i 8 ch\u0142opc\u00f3w), co stanowi 7,22 % ca\u0142ej grupy. Somatyczny profil os\u00f3b niesprawnych fizycznie odznacza si\u0119 wysokim stopniem nadwagi, kt\u00f3ra wp\u0142ywa negatywnie na profil motoryczny jednostki, w szczeg\u00f3lno\u015bci na sprawno\u015b\u0107 aerobow\u0105 i si\u0142\u0119 oraz wytrzyma\u0142o\u015b\u0107 g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci cia\u0142a. Wyniki potwierdzi\u0142y niejednoznaczn\u0105 zale\u017cno\u015b\u0107 pomi\u0119dzy podstawowymi cechami somatycznymi a niskim poziomem zdolno\u015bci motorycznych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_23","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"B\u00c9LANGER, M., et. al. Participation in organised sports does not slow declines in physical activity during adolescence [online]. Canada, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2009. [cit. 2011-01-13]. Retrieved from WWW :||t||COOPER INSTITUTE. FITNESSGRAM\/ACTIVITYGRAM. Test administration manual. 4th ed. Champaign, IL : Human Kinetics, 2007 ISBN 9780736068567.||CHURCH, T., S, et. al. Cardiorespiratory Fitness and Body Mass Index as Predictors of Cardiovascular Disease Mortality Among Men With Diabetes [online]. USA, Arch Intern Med. 2005;165:2114-2120. [cit. 2010-12-19]. Retrieved from WWW : < assn.org\/cgi\/content\/abstract\/165\/18\/2114>||KOMP\u00c1N, J., SUCHOMEL, A. et al. S\u00fa\u010dasn\u00fd stav a nov\u00e9 trendy v hodnoten\u00ed telesnej zdatnosti a pohybovej v\u00fdkonnosti \u017eiakov z\u00e1kladn\u00fdch \u0161k\u00f4l. 1. vyd. Bansk\u00e1 Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitn\u00fdch vied, 2009. 206 s. ISBN 978-80-8083-887-4.||KUPR, J., \uf026 SUCHOMEL, A. Charakteristika \u00farovn\u011b t\u011blesn\u00e9 zdatnosti a pohybov\u00e9 aktivity u d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku v libereck\u00e9m regionu. ACC Journal, 2009, ro\u010d. XV, \u010d. 2, s. 41-48.||KUTL\u00cdK, D. Vplyv pohybovej aktivity na zdravie. Telesn\u00e1 v\u00fdchova a \u0161port, 2009, ro\u010d. 19, \u010d||3-4, s. 37-41. ISSN: 1335\u20132245.||MORA, S., et. Al. Physical Activity and Reduced Risk of Cardiovascular Events [online]. USA, American Heart Association, Inc. [cit. 2011-01-13]. Retrieved from WWW: >||SUCHOMEL, A. The relation between somatotype and motor performance in school-aged children. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2002, vol. 38, no. 2, p. 65-79.||SUCHOMEL, A. Somatick\u00e1 charakteristika d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku s rozd\u00edlnou \u00farovn\u00ed motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti, 2004, 1. vyd. Liberec: TU, ISBN 80-7083-900-7.||SUCHOMEL, A. T\u011blesn\u011b nezdatn\u00e9 d\u011bti \u0161koln\u00edho v\u011bku (motorick\u00e9 hodnocen\u00ed, hlavn\u00ed \u010dinitel\u00e9 v\u00fdskytu, kondi\u010dn\u00ed programy), 2006, 1. vyd. Liberec: TU, ISBN 80-7232-140-6.||SUCHOMEL, A., \uf026 K\u0158\u00cd\u017d, J. \u00darove\u0148 motorick\u00e9 v\u00fdkonnosti d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku v libereck\u00e9m regionu. Exercitatio Corpolis \u2013 Motus \u2013 Salus, Slovak Journal of Sports Sciences, 2009, ro\u010d. 1, \u010d. 1, s. 94-101.||VONDRA, V. Hodnocen\u00ed zdravotn\u011b orientovan\u00e9 zdatnosti u d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku, 2005, Liberec, Diplomov\u00e1 pr\u00e1ce na Fakult\u011b p\u0159\u00edrodov\u011bdn\u011b-humanitn\u00ed a pedagogick\u00e9 Technick\u00e9 univerzity v Liberci na Kated\u0159e t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchovy. Vedouc\u00ed diplomov\u00e9 pr\u00e1ce Ale\u0161 Suchomel.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Somatick\u00fd a motorick\u00fd rozvoj d\u011bt\u00ed \u0161koln\u00edho v\u011bku se zam\u011b\u0159en\u00edm na jedince s n\u00edzkou \u00farovn\u00ed t\u011blesn\u00e9 zdatnosti","title_de":"Somatische und motorische Entwicklung von Kindern im schulalter hinsichtlich geringer k\u00f6rperlicher Fitness","title_en":"Somatic and motor development of school-aged children concerning low-fitness individuals","title_pl":"Somatyczny i motoryczny rozw\u00f3j dzieci w wieku szkolnym z uwzgl\u0119dnieniem jednostek o niskim poziomie sprawno\u015bci fizycznej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"186","citation_spage":"179","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_23.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21578"},{"id":"21579","collection":"15240\/21162","authors":"P\u0159\u00edv\u011btiv\u00fd, Lubom\u00edr","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"C\u00edlem studie zalo\u017een\u00e9 na SWOT anal\u00fdze je stru\u010dn\u00fd p\u0159ehled historie, zhodnocen\u00ed sou\u010dasn\u00e9ho stavu a perspektiva vojensk\u00e9ho sportu a tr\u00e9ninku s d\u016frazem na roli Mezin\u00e1rodn\u00ed rady vojensk\u00e9ho sportu (CISM \u2013 Conceil International du Sport Militaire). CISM ka\u017edoro\u010dn\u011b organizuje mnoho sportovn\u00edch akc\u00ed pro sv\u00fdch 133 \u010dlensk\u00fdch zem\u00ed. Rozhoduj\u00edc\u00edm c\u00edlem je p\u0159isp\u011bt k udr\u017een\u00ed celosv\u011btov\u00e9ho m\u00edru spojen\u00edm ozbrojen\u00fdch sil prost\u0159ednictv\u00edm sportu. Vrcholnou sportovn\u00ed ud\u00e1lost\u00ed jsou Vojensk\u00e9 sv\u011btov\u00e9 hry. CISM v roce 2010 poprv\u00e9 po\u0159\u00e1dala pro mlad\u00e9 voj\u00e1ky Sv\u011btov\u00e9 hry kadet\u016f. V sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b CISM zahrnuje 26 sport\u016f, v nich\u017e se sout\u011b\u017e\u00ed na sv\u011btov\u00e9 \u00farovni. Zejm\u00e9na vojensk\u00e9 sporty, kter\u00e9 mezi n\u011b v prv\u00e9 \u0159ad\u011b pat\u0159\u00ed, podporuj\u00ed vojensk\u00fd tr\u00e9nink a jsou jedine\u010dnou motivac\u00ed k rozvoji t\u011blesn\u00e9 v\u00fdkonnosti voj\u00e1k\u016f.","abstract_de":"Das Ziel dieser auf einer SWOT-Analyse aufgebauten Studie ist eine kurze geschichtliche \u00dcbersicht, die Bewertung des gegenw\u00e4rtigen Zustands und der Perspektive des Milit\u00e4rsports und des Trainings mit einem Schwerpunkt auf der Rolle des Internationalen Rates f\u00fcr Milit\u00e4rsport (CISM \u2013 Conseil International du Sport Militaire). Der CISM organisiert jedes Jahr f\u00fcr seine 133 Mitgliedsl\u00e4nder viele Veranstaltungen. Das entscheidende Ziel ist es, zur Erhaltung des Friedens auf der ganzen Welt durch die Verbindung der Streitkr\u00e4fte mittels Sport beizutragen. Zu den Spitzensportereignissen geh\u00f6ren die Milit\u00e4rischen Weltspiele. Im Jahre 2010 veranstaltete der CISM zum ersten Mal die Weltspiele der Kadetten f\u00fcr junge Soldaten. Zurzeit umfasst der CISM 26 Sportarten, in denen die Wettbewerbe auf Weltniveau veranstaltet werden. Zu diesen z\u00e4hlen vor allem Milit\u00e4rsportarten, welche das Milit\u00e4rtraining unterst\u00fctzen und eine einzigartige Motivation zur Entwicklung der k\u00f6rperlichen Leistungsf\u00e4higkeit der Soldaten bilden.","abstract_en":"The aim of the study is the presentation of brief history, current state and perspectives of military sport and training with the emphasis put on the role of the International Military Sport Council (CISM \u2013 Conseil International du Sport Militaire) based on the SWOT analysis. The CISM organizes various sporting events for soldiers of its 133 member countries. The ultimate goal is to contribute to world peace by uniting the Armed Forces through sport. The Military World Games are the top event. For the really young soldiers, the CISM World Cadet Games were held in 2010. Current CISM sport disciplines involve 26 sports on the world level. Among them, especially the military sports support the military training and represent a very good motivation for soldiers\u2019 developing physical performance.","abstract_pl":"Opracowanie oparte na analizie SWOT ma na celu kr\u00f3tk\u0105 prezentacj\u0119 historii, ocen\u0119 stanu obecnego i perspektyw rozwoju sportu wojskowego i treningu z naciskiem na rol\u0119 Mi\u0119dzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM \u2013 Conceil International du Sport Militaire). CISM co roku organizuje wiele imprez sportowych dla swoich 133 pa\u0144stw cz\u0142onkowskich. G\u0142\u00f3wnym celem jest wspomaganie utrzymania pokoju na \u015bwiecie poprzez po\u0142\u0105czenie si\u0142 zbrojnych za po\u015brednictwem sportu. G\u0142\u00f3wnym wydarzeniem sportowym s\u0105 \u015awiatowe Wojskowe Igrzyska Sportowe. CISM w 2010 roku po raz pierwszy organizowa\u0142a dla m\u0142odych \u017co\u0142nierzy \u015awiatowe Igrzyska Kadet\u00f3w. Obecnie CISM obejmuje 26 sport\u00f3w, w kt\u00f3rych rozgrywki organizowane s\u0105 na szczeblu og\u00f3lno\u015bwiatowym. W szczeg\u00f3lno\u015bci sporty wojskowe, kt\u00f3re do nich w pierwszej kolejno\u015bci nale\u017c\u0105, wspomagaj\u0105 trening wojskowy i stanowi\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 okazj\u0119 do rozwoju sprawno\u015bci fizycznej \u017co\u0142nierzy.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_24","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"DOVALIL, J. & PERI\u010c, T. Sportovn\u00ed tr\u00e9nink. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247- 2118- 7.||KUB\u00c1LEK, L. Koncepce speci\u00e1ln\u00ed t\u011blesn\u00e9 p\u0159\u00edpravy. Vojensk\u00fd profesion\u00e1l. Avis Praha, 1993,||\u010d. 12, s. 18-19, 1994, \u010d. 1, s. 16-18, 1994, \u010d. 2, s. 23-24. ISSN 1210-3179.||MOHORITA, I. 20 let Dukly Praha. Praha: Na\u0161e vojsko, 1968.||PRI\u0160\u010c\u00c1K, J. & kolektiv. Sport se jm\u00e9nem Dukla. Praha: Ministerstvo obrany \u2013 AVIS, 2008. ISBN 978-80-7278-468-4.||STEGEMAN, J. Exercise physiology. Chicago, IL: Year Book Medical Publishers, 1993.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"P\u0159\u00edsp\u011bvek mezin\u00e1rodn\u00ed rady vojensk\u00e9ho sportu k organizov\u00e1n\u00ed vrcholn\u00fdch sportovn\u00edch sout\u011b\u017e\u00ed a profesion\u00e1ln\u00ed p\u0159ipravenosti voj\u00e1k\u016f","title_de":"Der Beitrag des internationalen Rates des milit\u00e4rischen Vereines zur Organisation von Spitzensportveranstaltungen und zur professionalen Bereitschaft der Soldaten","title_en":"Contribution of the international military sport council to the organization of top sport events and to professional readiness of soldiers","title_pl":"Wp\u0142yw mi\u0119dzynarodowej rady sportu wojskowego na organizacj\u0119 wyczynowych rozgrywek sportowych i zawodowe przygotowanie \u017co\u0142nierzy","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"193","citation_spage":"187","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_24.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21579"},{"id":"21580","collection":"15240\/21162","authors":"Sha, Angelica Peipei","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V\u00fdzkum je zam\u011b\u0159en na zkoum\u00e1n\u00ed pojmu Olympijsk\u00e1 v\u00fdchova a definov\u00e1n\u00ed jeho aktu\u00e1ln\u00edho v\u00fdznamu s o\u010dek\u00e1v\u00e1n\u00edm, \u017ee tato sou\u010dasn\u00e1 definice bude m\u00edt teoretick\u00fd vliv na formu a inovaci olympijsk\u00e9 v\u00fdchovy ve \u0161koln\u00edch osnov\u00e1ch, u\u010debn\u00edch materi\u00e1lech a programech. V\u00fdzkum zkoum\u00e1 definice p\u0159edm\u011btu Olympijsk\u00e1 v\u00fdchova v\u00fdzkumn\u00fdch a pedagogick\u00fdch pracovn\u00edk\u016f z r\u016fzn\u00fdch zem\u00ed a obdob\u00ed, od kdy se tento pojem poprv\u00e9 objevil v 70. letech 20. stolet\u00ed, po kritick\u00e9 anal\u00fdze p\u0159ede\u0161l\u00fdch definic\u00ed v kontextu spole\u010densk\u00e9ho, ekonomick\u00e9ho, politick\u00e9ho a vzd\u011bl\u00e1vac\u00edho rozvoje mezin\u00e1rodn\u00ed spole\u010dnosti a nov\u00fdch zm\u011bn v Olympijsk\u00fdch hr\u00e1ch. V\u00fdzkum navrhuje novou definici pojmu s ohledem na sou\u010dasn\u00e1 fakta a n\u00e1ro\u010dn\u00e9 \u00fakoly, se kter\u00fdmi se musej\u00ed v\u017eit\u00e9 praktiky olympijsk\u00fdch her a v\u00fdchovy k olympismu vyrovnat.","abstract_de":"Die Untersuchung konzentriert sich auf den Begriff Olympische Erziehung und auf die Definition Ihrer aktuellen Bedeutung - in Erwartung, dass die gegenw\u00e4rtige Situation einen theoretischen Einfluss auf die Form und Innovation der olympischen Erziehung in Schulpl\u00e4nen, Schulmaterialien und Schulprogrammen haben wird. Die Forschung untersucht die Definition des Schulfaches Olympische Erziehung von Forschungsmitarbeitern und Lehrern aus verschiedenen L\u00e4ndern und Zeiten, als dieser Begriff zum ersten Mal in 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erschien \u2013 nach kritischer Analyse der vorherigen Definitionen im Kontext der gesellschaftlichen, \u00f6konomischen, politischen Entwicklung sowie der Bildungsentwicklung und der aktuellen \u00c4nderungen in Olympischen Spielen. Die Untersuchungen bieten eine neue Definition dieses Begriffes mit Hinsicht auf die aktuellen Fakten und anspruchsvolle Aufgaben an, mit denen sich erfahrene Praktiken der Olympischen Spiele und der Erziehung auseinandersetzen m\u00fcssen.","abstract_en":"The research aims at exploring and providing an up-to-date definition of Olympic education, with the further expectation that this new definition will have theoretical reference for design and innovation of Olympic education in school curriculums, teaching materials and programmes. It exams the definitions of the subject \u00a8Olympic education\u00a8 of researchers and educators from various countries and eras since it firstly appeared in the 1970s, then after a critical analysis of previous definitions within context of social, economic, political and educational development of the international community and the new changes in the Olympic Games, the research suggests a new definition with the consideration of current facts and challenges faced in the Olympic Games and Olympic education practices. Two new viewpoints are presented in the research: the \u00a8elite education\u00a8 function of Olympic education should be valuated more than it has been; the influences of media, high-tech and other newly-emerged issues in the Olympic Games should not be avoided but should be discussed in appropriate forms in Olympic education activities, programmes, school curriculums, etc.","abstract_pl":"Badania dotycz\u0105 sfery edukacji jako przygotowania do olimpiady oraz znalezienia wsp\u00f3\u0142czesnej definicji tego typu kszta\u0142cenia z uwzgl\u0119dnieniem teoretycznego zarysu propozycji i innowacyjno\u015bci edukacji olimpijskiej w programach szkolnych, materia\u0142ach i zaj\u0119ciach dydaktycznych. Artyku\u0142 por\u00f3wnuje r\u00f3\u017cne wersje definicji \"edukacji olimpijskiej\" przekazane przez naukowc\u00f3w i dydaktyk\u00f3w z r\u00f3\u017cnych pa\u0144stw i dziedzin, kt\u00f3rych historia si\u0119ga do lat siedemdziesi\u0105tych minionego wieku. Po krytycznej analizie tych definicji w kontek\u015bcie rozwoju spo\u0142ecznego, ekonomicznego, politycznego i edukacyjnego rozwoju spo\u0142eczno\u015bci mi\u0119dzynarodowej i zmian rozgrywek olimpijskich zaproponowano now\u0105 definicj\u0119, obejmuj\u0105c\u0105 obecn\u0105 sytuacj\u0119 oraz wyzwania, z kt\u00f3rymi si\u0119 spotykamy na olimpiadach oraz w trakcie procesu kszta\u0142cenia ich dotycz\u0105cych. Przeprowadzone badania pokazuj\u0105 dwa nowe spojrzenia: funkcja \"elitarnego przygotowania\" edukacji olimpijskich powinna by\u0107 bardziej doceniana, ani\u017celi ma to miejsce dotychczas, wp\u0142yw medi\u00f3w, technologii i innych nowych cech olimpiad nie powinien by\u0107 pomijany, nale\u017cy go uwzgl\u0119dni\u0105\u0107 w zaj\u0119ciach i programach szkolnych prowadzonych w ramach edukacji olimpijskiej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_25","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BINDER, D., Be a Champion in Life: International Teacher's Resource Book. Athens: Foundation of Olympic and Sport Education, 2000. ISBN: 978-9-6086-29410-7.||BINDER, D. Lecture notes: Teaching Olympism in Schools: Olympic Education as a Focus on Values Education [online]. Catalonia, Barcelona: Centre d\u00b4Estudis Ol\u00edmpics (UAB).[cit.2004].Retrieved from WWW: < binder.pdf>||BROWNELL,S. (2008), Western Centrism in Olympic Studies and Its Consequence in the 2008 Beijing Olympics , Keynote Address of the 18th Earle F. Zeigler Lecture, LA84 Foundation Library online archievement. [cit.2008].Retrieved from WWW:||COUBERTIN, P. Notes sur l\u00b4\u00e9ducation publique. Paris: Hachette, 1901||COUBERTIN: in M\u00dcLLER, N.(ed.), Olympism: Selected Writings of Pierre de Coubertin.||Lausanne: IOC. ISBN: 929-149-0660||GENG, S., et al., A Study of the \u00a8Beijing Model\u00a8 in International Olympic Education.||Beijing: Beijing Sport University Press, 2009. ISBN: 978-7-5644-0256-3||M\u00dcLLER, N., Lecture notes: Olympic Education [online]. Catalonia, Barcelona: Centre d\u00b4Estudis Ol\u00edmpics (UAB). [cit. 2004]. Retrieved from WWW:||<>||M\u00dcLLER, N., What can \u00a8Olympic Education\u00a8 mean to us? in Soul Olympic Scientific Congress Organizing Committee (ed.), New Horizon of Human Movement, 1990. P 291- 298.||NAUL, R., Olympic Education. Oxford: Meyer&Meyer, 2008. ISBN: 978-1-84126-254-3||NISSIOTIS, N., L\u00b4actualit\u00e9 de Pierre de Coubertin du point de vue Pilosophique, in M\u00dcLLER, N. (ed.), L'actualit\u00e9 de Pierre de Coubertin: rapport du Symposium du 18 au 20 mars 1986 \u00e0 l'Universit\u00e9 de Lausanne. Niedernhausen: Schors-Verlag, 1987. ISBN: 978-3- 8850-0239-0. P.165-173||REN, H., Olympic Education and Cross-Cultural Communication, in Olympic Studies Reader, Beijing Sport University Press: Beijing, 2008, P. 45-53. ISBN: 978-7-5644-0249-5","ispartof":"ACC Journal","subject":"Olympic education||Olympism||the 21st Century","title_cs":"Jak charakterizovat v\u00fdchovu k olympismu ve 21. stolet\u00ed?","title_de":"Wie kann Erziehung zu den Olympischen Spielen im 21. Jahrhundert Charakterisiert werden?","title_en":"How to define olympic education in the 21st century","title_pl":"Jak definiowa\u0107 edukacj\u0119 olimpijsk\u0105 w xxi wieku?","title_sk":null,"keywords_en":"Olympic education, Olympism, the 21st Century","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"200","citation_spage":"194","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_25.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21580"},{"id":"21581","collection":"15240\/21162","authors":"\u0160telzig, Mojm\u00edr; Suchomel, Ale\u0161; Bittner, V\u00e1clav","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"C\u00edlem pr\u00e1ce bylo ov\u011b\u0159it interkorelaci vybran\u00fdch test\u016f explozivn\u011b silov\u00fdch schopnost\u00ed doln\u00edch kon\u010detin u hr\u00e1\u010dek volejbalu kadetsk\u00e9ho v\u011bku. Testovan\u00fd soubor tvo\u0159ilo 17 hr\u00e1\u010dek volejbalu na v\u00fdkonnostn\u00ed \u00farovni ve v\u011bku 15\u201317 let. K m\u011b\u0159en\u00ed byly pou\u017eity standardizovan\u00e9 motorick\u00e9 testy: dosah jednoru\u010d v\u00fdskokem po sme\u010da\u0159sk\u00e9m rozb\u011bhu (T1), dosah jednoru\u010d v\u00fdskokem z m\u00edsta (T2), skok dalek\u00fd odrazem sno\u017emo (T3) a test countermovement jump (T4) na dynamometrick\u00e9 desce typu Kistler Quattro Jump Type 9290AD. Korela\u010dn\u00ed anal\u00fdza byla zpracov\u00e1na v programu Statistica 9.0. V\u00fdb\u011brov\u00fd soubor dos\u00e1hl v jednotliv\u00fdch testech n\u00e1sleduj\u00edc\u00ed v\u00fdsledky (aritmetick\u00fd pr\u016fm\u011br \u00b1 sm\u011brodatn\u00e1 odchylka): T1 55,8 \u00b1 3,7 cm; T2 43,3 \u00b1 4,4 cm; T3 205,0 \u00b1 16,6 cm a T4 41,0 \u00b1 4,2 cm. V r\u00e1mci empirick\u00e9ho \u0161et\u0159en\u00ed bylo zji\u0161t\u011bno, \u017ee vybran\u00e9 testy jsou vz\u00e1jemn\u011b vysoce a\u017e velmi vysoce z\u00e1visl\u00e9 (r = 0,78 a\u017e 0,90). Nejni\u017e\u0161\u00ed z\u00e1vislost (r = 0,78) vykazoval vztah testu T1 k testu T3, nejvy\u0161\u0161\u00ed korelace (r = 0,90) byla zji\u0161t\u011bna mezi testem T2 a T4.","abstract_de":"Ziel dieser Studie war es, die Korrelation der ausgew\u00e4hlten Tests zur Messung der Explosivkraft und der Sprungkraft der unteren Extremit\u00e4ten bei Volleyballspielerinnen im Jugendalter zu \u00fcberpr\u00fcfen. Das Testkollektiv bildeten 17 Volleyballspielerinnen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Zur Messung wurden standardisierte motorische Tests genutzt: Reichweite eines vertikalen Sprungs nach einem linearen Anlauf (T1), Reichweite eines vertikalen Sprungs auf der Stelle (T2), Weitsprung mit einem beidbeinigem Absprung (T3) und der Test des \u201ecountermovement jump\u201c (T4) auf der Kraftmessplattform vom Typ Kistler Quattro Jump Type 9290AD. Die Korrelationsanalyse wurde in der Programmstatistik 9.0 erarbeitet. Die ausgew\u00e4hlte Mannschaft erreichte im Einzelnen folgende Ergebnisse (arithmetischer Mittelwert \u00b1 Standardabweichung): T1 55,8 \u00b1 3,7 cm; T2 43,3 \u00b1 4,4 cm; T3 205,0 \u00b1 16,6 cm a T4 41,0 \u00b1 4,2 cm. Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die ausgew\u00e4hlten Tests in einer hohen bis sehr hohen Abh\u00e4ngigkeit zueinander stehen (r = 0,78 bis 0,90). Eine geringe Abh\u00e4ngigkeit (r = 0,78) zeigte das Verh\u00e4ltnis des Tests T1 zu T3, die h\u00f6chste Korrelation (r = 0,90) wurde zwischen den Tests T2 und T4 festgestellt.","abstract_en":"The aim of this study was to verify intercorrelation between selected tests for measuring explosive power of lower extremities of cadet female volleyball players. The program was applied to a group of players at the age of 15 - 17. For measuring there were used standard motor tests: vertical jump with an approach (T1), standing vertical jump (T2), standing broad jump (T3) and countermovement jump (T4) on dynamometric Kistler plate Quattro jump Type 9290 AD. Correlation analyses were processed in program Statistica 9.0 CZ. Selective file reached following results (mean \u00b1 standard deviation): T1 = 55,8 \u00b1 3,7 cm, T2 = 43,3 \u00b1 4,4 cm, T3 = 205,0 \u00b1 16,6 cm and T4 = 41,0 \u00b1 4,2 cm. The empirical investigation revealed that selected tests are mutually highly or very highly dependent (r = 0,78 to 0,90). The lowest correlation (r = 0,78) showed a relationship between T1 test and T3 test. The highest correlation (r = 0,90) was found between T2 test and T4 test.","abstract_pl":"Celem opracowania by\u0142o sprawdzenie interkorelacji wybranych test\u00f3w si\u0142y eksplozywnej ko\u0144czyn dolnych siatkarek w kategorii kadetek. Badania prowadzono na grupie 17 siatkarek wyczynowych w wieku 15-17 lat. Do pomiar\u00f3w zastosowano zestandaryzowane testy motoryczne: dosi\u0119g jednor\u0105cz w wyskoku po rozbiegu (T1), dosi\u0119g jednor\u0105cz w wyskoku z miejsca (T2), skok w dal z wybiciem z obu n\u00f3g jednocze\u015bnie (T3) i test countermovement jump (T4) na p\u0142ycie dynamometrycznej typu Kistler Quattro Jump Type 9290AD. Analiz\u0119 korelacyjn\u0105 opracowano w programie Statistica 9.0. Badana grupa osi\u0105gn\u0119\u0142a w poszczeg\u00f3lnych testach poni\u017csze wyniki (\u015brednia arytmetyczna \u00b1 standardowe odchylenie): T1 55,8 \u00b1 3,7 cm; T2 43,3 \u00b1 4,4 cm; T3 205,0 \u00b1 16,6 cm i T4 41,0 \u00b1 4,2 cm. W ramach bada\u0144 empirycznych stwierdzono, \u017ce wybrane testy s\u0105 mocno lub bardzo mocno ze sob\u0105 skorelowane (r = 0,78 a\u017e 0,90). Najni\u017csz\u0105 korelacj\u0119 (r = 0,78) wykaza\u0142 test T1 z testem T3, najwy\u017csz\u0105 korelacj\u0119 (r = 0,90) stwierdzono pomi\u0119dzy testem T2 i T4.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_26","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BOMPA, T.; HAFF, G.: Periodization \u2013 Theory and methodology of training. Human Kinetics, Champaign, IL, 2009. ISBN 0-7360-8547-5||CHR\u00c1SKA, M.: Metody pedagogick\u00e9ho v\u00fdzkumu. Z\u00e1klady kvantitativn\u00edho v\u00fdzkumu. Grada,||Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4||LEHNERT M.; LAMROV\u00c1, I.; ELFMARK, M.: Changes in speed and strength in female volleyball players during and after a plyometric training program. Acta Universitatis Palckianae Olomucensis. Gymnica, 39 (1), 59 \u2013 65.||M\u011aKOTA, K., KOV\u00c1\u0158, R.: UNIFITTEST (6-60) Tests and Norms of Motor Performance and Physical Fitness in Qout and in Adult Age. Palack\u00fd University, Olomouc, 1995. ISBN 80-7067-581-0||PERI\u010c, T., DOVALIL, J.: Sportovn\u00ed tr\u00e9nink. Grada publishing, a.s., Praha, 2010. ISBN 978- 80-247-2118-7||KISTLER \u2013 measure, analyze, inovate. [online]. World Wide Web cit. [2011-01-15]. Dostupn\u00fd \/CountryHome_KCS>.||ZH\u00c1N\u011aL, J., LEHNERT, M.: Anal\u00fdza v\u00fdsledk\u016f testov\u00e1n\u00ed motorick\u00fdch p\u0159edpoklad\u016f \u017e\u00e1k\u016f a \u017e\u00e1ky\u0148 sportovn\u00edch t\u0159\u00edd v roce 2003. Zpravodaj \u010cesk\u00e9ho volejbalov\u00e9ho svazu, 2004, 9, 19-20, 25 \u2013 26.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Interkorelace vybran\u00fdch test\u016f explozivn\u011b silov\u00fdch schopnost\u00ed doln\u00edch kon\u010detin u hr\u00e1\u010dek volejbalu","title_de":"Ausgew\u00e4hlte Tests zur Korrelation der Explosivkraft und der Sprungkraft der unteren Extremit\u00e4ten bei Volleyballspielerinnen","title_en":"Intercorrelation between selected tests of explosive power in lower extremities of female volleyball players","title_pl":"Interkorelacja wybranych test\u00f3w si\u0142y eksplozywnej ko\u0144czyn dolnych u siatkarek","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"207","citation_spage":"201","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_26.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21581"},{"id":"21582","collection":"15240\/21162","authors":"Timoshenko, Daria; Shishova, Natalia","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Na v\u00fdznamn\u00fdch sportovn\u00edch ud\u00e1lostech je nejv\u011bt\u0161\u00ed \u010d\u00e1st pr\u00e1ce odvedena \u0161irokou skupinou dobrovoln\u00edk\u016f, kte\u0159\u00ed prov\u00e1d\u011bj\u00ed cel\u00e9 spektrum \u010dinnost\u00ed prov\u00e1zej\u00edc\u00edch takov\u00e9 ud\u00e1losti. Tato studie se sna\u017e\u00ed definovat doposud neprozkouman\u00e9 oblasti t\u00fdkaj\u00edc\u00ed se \u010dinnosti dobrovoln\u00edk\u016f p\u0159i sportovn\u00edch ud\u00e1lostech. Co je motivuje, jak a kde je naj\u00edmat, m\u011bli by b\u00fdt n\u011bjak odm\u011bn\u011bni za dob\u0159e odvedenou pr\u00e1ci? V\u00fdsledky a hlavn\u00ed z\u00e1v\u011bry v\u00fdzkumu zahrnuj\u00ed r\u016fzn\u00e9 typy n\u00e1boru, ubytov\u00e1n\u00ed a \u00fakol\u016f v z\u00e1vislosti na druhu sportovn\u00ed ud\u00e1losti. Je nutno dodat, \u017ee role dobrovoln\u00edk\u016f nab\u00fdv\u00e1 na d\u016fle\u017eitosti. Zku\u0161enosti evropsk\u00fdch dobrovoln\u00edk\u016f mohou b\u00fdt tak\u00e9 vyu\u017eity p\u0159i po\u0159\u00e1d\u00e1n\u00ed olympijsk\u00fdch her v So\u010di v roce 2014.","abstract_de":"Bei bedeutenden Sportereignissen wird der gr\u00f6\u00dfte Teil der Arbeit von Freiwilligen bew\u00e4ltigt, die das ganze Spektrum der T\u00e4tigkeiten, die solche Ereignisse begleiten, \u00fcbernehmen. Die Studie bem\u00fcht sich, die bis jetzt nicht untersuchten Bereiche der T\u00e4tigkeiten, welche die Freiwilligen bei Sportereignissen betreffen, zu definieren. Was motiviert sie, wie und wo werden sie angeworben und sollten sie f\u00fcr gut ausgef\u00fchrte Arbeit entlohnt werden? Die Ergebnisse und Hauptschlussfolgerungen der Untersuchung umfassen verschiedene Arten der Anwerbung, der Unterkunft und der Aufgaben, abh\u00e4ngig von der Art des Sportereignisses. Des Weiteren ist es n\u00f6tig zu sagen, dass die Freiwilligen immer wichtiger werden. Die Erfahrungen der europ\u00e4ischen Freiwilligen k\u00f6nnen auch f\u00fcr die Organisation der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi verwendet werden.","abstract_en":"The most significant working contribution to major events in sports is provided by a very large number of volunteers who undertake tasks across the range of opportunities afforded by such events. This study seeks to identify the evident gaps that exist in understanding areas such as what volunteers do at sport events; what motivates them; how and where to recruit the volunteers; should volunteers be rewarded somehow for a job well done? As for the results and main findings, different types of recruitment systems, the accommodation and assignments that depend on the level of sport event have been defined. It\u2019s necessary to mention that the role of volunteers has considerably increased. Besides, European volunteer experience might be adopted at organizing Sochi Olympic Games in 2014.","abstract_pl":"Najbardziej znaczacy wk\u0142ad w organizacj\u0119 wielu wa\u017cnych wydarze\u0144 sportowych zapewniana du\u017ca liczb wolontariuszy, kt\u00f3rzy podejmuj\u0105 si\u0119 zada\u0144 spo\u015br\u00f3d wachlarza mo\u017cliwo\u015bci dostarczanych przez te wydarzenia. To badanie stara si\u0119 odnale\u017a\u0107 ewidentne luki istniejace w obszarach wiedzy o tym co robi\u0105 wolontariusze na sportowych wydarzeniach; co ich motywuje; jak i gdzie rekrutowac wolontariuszy; czy wolontariusz powinien zosta\u0107 nagrodzony za dobrze wykonana prac\u0119 ? Jako g\u0142\u00f3wne wnioski, zosta\u0142y wyodr\u0119bnione r\u00f3\u017cne typy system\u00f3w rekrutacyjnego, zakwaterowanie oraz zadania kt\u00f3re zale\u017c\u0105 od poziomu wydarzenia sportowego. Koniecznie warto wspomnie\u0107, i\u017c rola wolontariuszy znacznie wzros\u0142a. Co wi\u0119cej, europejskie do\u015bwiadczenie wolontariuszy moze by\u0107 ykorzystane podczas organizowania Sochi Olympic Games w 2014.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_27","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BAUM, T.G. and LOCKSTON, L. (2007) Volunteers and mega sporting event: developing a research framework. International Journal of Event Management Research, 3 (1). pp. 29-41. EUSA Volunteer program [online]. 2010. Retrieved from WWW:< http:\/\/stc.eusa.eu\/en\/projects_info>||HANSON B. Volunteers: A Key Ingredient for a Successful Event [online], USA, San Antonio Sports, 2010. Retrieved from WWW:||||Study on Volunteering in the European Union: Final Report [online]. Educational, Audivisual & Culture Executive Agency (EAC-EA), Direction General Education and Culture (DG EAC), 2010. Retrieved from WWW:||||Student Volunteers in Poland [online], 2010, Retrieved from WWW:||||Volunteers are Game Makers [online], 2010, Retrieved from WWW:||||Volunteer work and sport [online], 2006. Retrieved from WWW:||< http:\/\/www.euractiv.com\/en\/sports\/volunteer-work-sport\/article-129580 >","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Dobrovoln\u00edci v organizov\u00e1n\u00ed sportovn\u00edch akc\u00ed: anal\u00fdza zku\u0161enost\u00ed z ciziny","title_de":"Freiwillige bei der Organisation von Sportveranstaltungen \u2013 Analyse von Fremderfahrungen","title_en":"Volunteers in organizing sport events: foreign experience analysis","title_pl":"Wolontariusze w organizacji imprez sportowych: analiza do\u015bwiadcze\u0144 zagranicznych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"214","citation_spage":"208","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_27.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21582"},{"id":"21583","collection":"15240\/21162","authors":"Vaidov\u00e1, Eva; Kaplan, Ale\u0161","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"P\u0159\u00edp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 problematikou plyometrie a jej\u00edm vyu\u017eit\u00edm ve sportovn\u00edm tr\u00e9ninku adolescent\u016f. Jedn\u00e1 se o liter\u00e1rn\u00ed re\u0161er\u0161i, kter\u00e1 vyu\u017e\u00edv\u00e1 informace z \u010desk\u00fdch, ale p\u0159edev\u0161\u00edm zahrani\u010dn\u00edch zdroj\u016f. C\u00edlem p\u0159\u00edp\u011bvku je upozorn\u011bn\u00ed na teoretick\u00e1 v\u00fdchodiska t\u00fdkaj\u00edc\u00ed se plyometrie a v neposledn\u00ed \u0159ad\u011b tak\u00e9 nast\u00edn\u011bn\u00ed mo\u017enosti vyu\u017eit\u00ed plyometie ve sportovn\u00edm tr\u00e9ninku adolescent\u016f.","abstract_de":"Der Beitrag besch\u00e4ftigt sich mit der Problematik der Plyometrie und der damit verbundenen Anwendung im Sporttraining von Jugendlichen. Es handelt sich hierbei um eine Literaturrecherche, welche auf Informationen aus tschechischen aber vor allem ausl\u00e4ndischen Quellen beruht. Der Beitrag soll auf die theoretischen Ausgangspunkte aufmerksam machen, welche die Plyometrie betreffen und nicht zuletzt die M\u00f6glichkeiten der Nutzung der Plyometrie im Sporttraining von Jugendlichen aufzeigen.","abstract_en":"The report focuses on the domain of the plyometrics in the sports training of adolescents. It summarise relevant knowledge by literature retrieval. The sources were Czech and foreign publications. The aim of the report is to give a view of problems of plyometrics in the sports training of youth.","abstract_pl":"Artyku\u0142 dotyczy zagadnienia plyometrii i jej wykorzystania w treningu sportowym adolescent\u00f3w. Obejmuje przegl\u0105d literatury, oparty na informacjach pochodz\u0105cych z czeskich, a zw\u0142aszcza zagranicznych \u017ar\u00f3de\u0142. Artyku\u0142 ma na celu wskazanie teoretycznych za\u0142o\u017ce\u0144 dotycz\u0105cych plyometrii or z zdefiniowanie mo\u017cliwo\u015bci wykorzystania plyometrii w sportowym treningu adolescent\u00f3w.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"5 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_28","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BEAN, A. The complete guide to strength training. A&C Black Publishers Ltd., 2005. ISBN 0- 71366-040-6.||BERRYMAN, N., MAUREL, D., BOSQUET, L. Effect of Plyometric vs. Dynamic Weight Training on the Energy Cost of Running. J Strength Cond Res, 2001, vol. 24, no. 7, pp 1818-1825.||BOMPA, TO. Total training for young champions. Human Kinetics, 2000. ISBN 0- 7360-0212-X.||BOYLE, M. Functional training for sports. Human Kinetics, 2004. ISBN 0-7360-4681- X.||BROWN, LE. Strength training \/ National Strength and Conditioning Association.||Human Kinetics, 2007. ISBN 10: 0-7360-6059-6.||DEBNAM, M. Plyometrics - Training for Power. Modern Athlete & Coach, 2007, vol. 45, no. 4, pp 5-7.||GAMBLE, P. Strength and conditioning for team sports : sport-specific physical preparation for high performance. Routledge, 2010. ISBN 10: 0-415-49626-8.||HERRERO, JA., IZQUIERDO, M., MAFFIULETTI, NA., GARC\u00cdA-L\u00d3PEZ, J. Electromyostimulation and Plyometric Training effects on Jumping and Sprint Time. Int J Sports Med, 2006, vol. 27, no. 7, pp 533-539.||HEWETT, TE., STROUPE, AL., NANCE, TA., NOYES, FR. Plyometric training in female athletes: Decreased impact forces and increased hamstring torques. Am J Sports Med, 1996, vol. 24, no. 6, pp 765-773.||CHU, DA. Jumping into plyometrics. Human Kinetics, 2nd edition, 1998. ISBN- 10: 0- 88011-846-6.||CHELLY MS., GHENEM, MA., ABID, K., HERMASSI, S., TABKA, Z., SHEPHARD, RJ. Effects of in-Season Short-Term Plyometric Training Program on Leg Power, Jump- and Sprint Performance of Soccer Players. J Strength Cond Res, 2010, vol. 24, no. 10, pp 2670-2676.||LANGMEIER, J., KREJ\u010c\u00cd\u0158OV\u00c1, D. V\u00fdvojov\u00e1 psychologie. 2., aktual. vyd\u00e1n\u00ed. Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-1284-9.||MATAVULJ, D., KUKOLJ, M., UGARKOVIC, D., TIHANYI J., JARIC, S. Effects of plyometrics training on jumping performance in junior basketball players. J Sports Med Phys Fitness, 2001, vol. 41, no. 2, pp. 159-164.||Mc NEELY, SANDLER. Power Plyometrics. Meyer & Meyer Sport, 2007. ISBN: 978- 1-84126-200-0.||PAGE, P., ELLENBECKER, TS. The scientific and clinical application of elastic resistance. Human Kinetics, 2003. ISBN 0-7360-3688-1.||RADCLIFFE, JC., FARENTINOS, BC. High-powered plyometrics. Human Kinetics, 1999. ISBN 0-88011-784-2.||\u0158\u00cd\u010cAN, P. Psychologie. 2. vyd\u00e1n\u00ed, Port\u00e1l, 2008. ISBN 978-80-7367-406-9.||SHEPHERD, J. The complete guide to sports training. A&C Black Publishers Ltd., 2006. ISBN: 10 0 713678356.||THOMAS, K., FRENCH, D., HAYES, PR. The Effect of Two Plyometric Training Techniques on Muscular Power and Agility in Youth Soccer Players. J Strength Cond Res, 2009, vol. 23, no. 1, pp 332-335.||TURNER, AM., OWINGS, M., SCHWANE, JA. Improvements in running economy after 6 weeks of plyometric training. J Strength Cond Res. 2003, vol. 17, no. 1, pp 60- 67.||ZATSIORSKY, VM., KRAEMER W.J. Science and practice of strength training. 2nd edition. Human Kinetics, 2006. ISBN- 10: 0-7360-5628-9.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Mo\u017enosti vyu\u017eit\u00ed plyometrick\u00e9 metody posilov\u00e1n\u00ed v kondi\u010dn\u00ed p\u0159\u00edprav\u011b adolescent\u016f","title_de":"Die Anwendungsm\u00f6glichkeiten der Plyometrie in der konditionellen Vorbereitung von Jugendlichen","title_en":"The possibilities of utilization of plyometrics in conditioning training of adolescents","title_pl":"Mo\u017cliwo\u015bci wykorzystania plyometrycznej metody wzmacniania mi\u0119\u015bni w przygotowaniu kondycyjnym adolescent\u00f3w","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"219","citation_spage":"215","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_28.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21583"},{"id":"21584","collection":"15240\/21162","authors":"Vrchoveck\u00e1, Pavl\u00edna; Barto\u0161ov\u00e1, Lucie","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Studie se zab\u00fdv\u00e1 gymnastikou ve \u0161koln\u00ed t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchov\u011b. Pro spr\u00e1vn\u00e9 proveden\u00ed cvi\u010debn\u00edch tvar\u016f je d\u016fle\u017eit\u00e9, aby \u017e\u00e1ci byli, dostate\u010dn\u011b fyzicky vybaveni. Hlavn\u00edm c\u00edlem pr\u00e1ce bylo sledov\u00e1n\u00ed z\u00e1vislosti velikosti svalov\u00e9 s\u00edly (v tomto p\u0159\u00edpad\u011b indik\u00e1tor\u016f silov\u00fdch schopnost\u00ed) na proveden\u00ed cvi\u010debn\u00edho tvaru-v\u00fdmyku. Testov\u00e1n\u00ed se z\u00fa\u010dastnili \u017e\u00e1ci osmilet\u00e9ho libereck\u00e9ho gymn\u00e1zia. Jednalo se o studii, pro kterou byly vybr\u00e1ny dva motorick\u00e9 testy. Z v\u00fdsledk\u016f vypl\u00fdv\u00e1, \u017ee existuje z\u00e1vislost silov\u00fdch schopnost\u00ed na proveden\u00ed cvi\u010debn\u00edho tvaru. Podmi\u0148uj\u00edc\u00ed pro proveden\u00ed v\u00fdmyku jsou silov\u00e9 schopnosti pa\u017e\u00ed a pletence ramenn\u00edho a s\u00edla bedern\u00edch, ky\u010deln\u00edch, stehenn\u00edch a b\u0159i\u0161n\u00edch sval\u016f, b\u00fdv\u00e1 ve v\u011bt\u0161in\u011b p\u0159\u00edpad\u016f nahrazena odrazem.","abstract_de":"Die Studie befasst sich mit der Gymnastik im schulischen Sportunterricht. F\u00fcr die richtige Ausf\u00fchrung der Turnfiguren ist es wichtig, dass die Sch\u00fcler physisch ausreichend ausgestattet sind. Hauptziel der Arbeit war es, die Abh\u00e4ngigkeit der Gr\u00f6\u00dfe der Muskelst\u00e4rke (in diesem Fall der Indikatoren der Kraftf\u00e4higkeit) auf die Ausf\u00fchrung der Turnfigur \u2013 Aufschwung zu verfolgen. Am Testen nahmen die Sch\u00fcler des achtj\u00e4hrigen Gymnasiums in Liberec teil. Es handelte sich um eine Studie, f\u00fcr die zwei motorische Tests ausgesucht wurden. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Durchf\u00fchrung der Turnfigur von Kraftf\u00e4higkeiten abh\u00e4ngig ist. Eine Bedingung f\u00fcr die Durchf\u00fchrung des Aufschwungs ist die Kr\u00e4ftef\u00e4higkeit der Arme und des Schulterg\u00fcrtels und die St\u00e4rke der Lenden-, Darmbein-, Schenkel- und Bauchmuskeln, die in den meisten F\u00e4llen durch ein Absto\u00dfen ersetzt wird.","abstract_en":"The study deals with gymnastics in school physical education. It is important that pupils are sufficiently physically equipped for correct execution of the exercise forms. The main goal was to monitor the dependence of the level of muscle strength (of indicators of strength abilities in this case) on the execution of the exercise form called upswing. Pupils of the eight- year Liberec grammar school participated in the tests. It was a study for which two motor tests were chosen. The results show that the dependence of strength abilities on the execution of the exercise form exists. The strength abilities of the arms and shoulder girdle and the strength of lumbar, hip, thigh and abdominal muscles are determining for the execution of upswing; they are substituted by take-off in most cases.","abstract_pl":"Opracowanie dotyczy gimnastyki podczas szkolnych zaj\u0119\u0107 wychowania fizycznego. W celu prawid\u0142owego wykonania figur gimnastycznych wa\u017cne jest, aby uczniowie mieli odpowiednie predyspozycje fizyczne. Badania mia\u0142y na celu obserwacj\u0119 wp\u0142ywu si\u0142y mi\u0119\u015bni (w tym przypadku wska\u017anik\u00f3w zdolno\u015bci si\u0142owych) na wykonanie figury gimnastycznej \u2013 wymyku. Badaniami obj\u0119to uczni\u00f3w o\u015bmioletniego libereckiego liceum og\u00f3lnokszta\u0142c\u0105cego. Do przeprowadzenia bada\u0144 wybrano dwa testy motoryczne. Wyniki wskazuj\u0105, \u017ce istnieje zale\u017cno\u015b\u0107 zdolno\u015bci si\u0142owych i wykonania figury gimnastycznej. Do wykonania wymyku wa\u017cne s\u0105 zdolno\u015bci si\u0142owe ramion i splotu ramiennego, a si\u0142a mi\u0119\u015bni biodrowych, l\u0119d\u017awiowych, udowych i brzusznych bywa w wi\u0119kszo\u015bci przypadk\u00f3w zast\u0105piona odbiciem.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_29","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ARKAEV, L.J., SUCHILIN, N.G,: Kak gativi\u0165 chempionov. Moskva: Fizku\u013etura i sport, 2004.||M\u011aKOTA, K. , BLAHU\u0160, P.: Motorick\u00e9 testy v t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchov\u011b. 1. vyd. Praha: SPN. 1983.||NEUMAN, J. :Cvi\u010den\u00ed a testy obratnosti, vytrvalosti a s\u00edly. 1. vyd. Praha: Port\u00e1l, 2003. 160 s. ISBN 80-7178-730-2.||OTTO, P., SVATO\u0147, V. a kol.: Didaktika gymnastika ve \u0161koln\u00ed t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchov\u011b. Univerzita Karlova v Praze: SPN, 1983.","ispartof":"ACC Journal","subject":"exercise form||strength abilities||muscle strength||motor tests","title_cs":"Sledov\u00e1n\u00ed z\u00e1vislosti velikosti svalov\u00e9 s\u00edly na proveden\u00ed gymnastick\u00e9ho cvi\u010debn\u00edho tvaru ve \u0161koln\u00ed t\u011blesn\u00e9 v\u00fdchov\u011b","title_de":"Die Abh\u00e4ngigkeit der gr\u00f6sse der Muskelst\u00e4rke auf die Ausf\u00fchrung der Gymnastikturnfigur im schulischen Sportunterricht","title_en":"Monitoring of dependence of muscle strength level on execution of gymnastic exercise form in school physical education","title_pl":"Obserwacja wp\u0142ywu wielko\u015bci si\u0142y mi\u0119\u015bni na wykonanie treningowej figury gimnastycznej na szkolnych lekcjach wychowania fizycznego","title_sk":null,"keywords_en":"exercise form, strength abilities, muscle strength, motor tests","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"227","citation_spage":"220","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_29.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21584"},{"id":"21585","collection":"15240\/21162","authors":"\u0160laichov\u00e1, Eva; \u017di\u017eka, Miroslav","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Tento \u010dl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 aplikac\u00ed metod ur\u010den\u00ed \u010dasov\u00e9 spot\u0159eby pr\u00e1ce pro stanoven\u00ed norem pomocn\u00fdch a obslu\u017en\u00fdch prac\u00ed v pr\u016fmyslov\u00e9 praxi. V r\u00e1mci pr\u00e1ce na t\u00e9matu byl prim\u00e1rn\u011b vytvo\u0159en p\u0159ehled z\u00e1kladn\u00edch metod, kter\u00e9 se daj\u00ed vyu\u017e\u00edt p\u0159i normov\u00e1n\u00ed pr\u00e1ce manipulant\u016f. \u010cl\u00e1nek sleduje v\u00fdhody a nev\u00fdhody pou\u017eit\u00ed t\u011bchto jednotliv\u00fdch metod a shrnuje jejich p\u0159\u00ednos s ohledem na optimalizaci chodu pracovi\u0161t\u011b a efektivn\u00edho vyu\u017eit\u00ed pracovn\u00edk\u016f. Sou\u010d\u00e1st\u00ed \u010dl\u00e1nku jsou i v\u00fdsledky dotazn\u00edkov\u00e9ho \u0161et\u0159en\u00ed zam\u011b\u0159en\u00e9ho na zmapov\u00e1n\u00ed pou\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed metod \u010dasov\u00e9 anal\u00fdzy pr\u00e1ce v pr\u016fmyslov\u00fdch podnic\u00edch v \u010cR. V p\u0159\u00edpadov\u00e9 studii jsou pak jednotliv\u00e9 metody aplikov\u00e1ny na data konkr\u00e9tn\u00edho podniku s c\u00edlem ov\u011b\u0159it pou\u017eitelnost t\u011bchto metod v praxi. V z\u00e1v\u011bru \u010dl\u00e1nku jsou uvedeny p\u0159edpoklady a doporu\u010den\u00ed pro dal\u0161\u00ed u\u017eit\u00ed metod pro stanoven\u00ed po\u010dtu pracovn\u00edk\u016f v pomocn\u00fdch a obslu\u017en\u00fdch procesech.","abstract_de":"Dieser Artikel besch\u00e4ftigt sich mit der Anwendung von Methoden zur Festsetzung des zeitlichen Arbeitsaufwands f\u00fcr die Bestimmung von Normen der Hilfs- und Bedienungsarbeiten in der Industriepraxis. Im Rahmen der Arbeit an dem Thema wurde prim\u00e4r eine \u00dcbersicht von Grundmethoden geschaffen, die man auch bei der Arbeitsnormierung der Manipulanten anwenden kann. Der Artikel analysiert die Vor \u2013 und Nachteile der einzelnen Methodenanwendungen und fasst ihren Beitrag zusammen, mit R\u00fccksicht auf die Optimierung des Arbeitsganges und auf effektive Ausnutzung der Arbeiterskr\u00e4fte. Der Aufsatz beinhaltet auch die Resultate eines Fragebogens, der sich auf den Gewinn einer \u00dcbersicht \u00fcber die Benutzung von Methoden der zeitlichen Arbeitsanalyse in Industriebetrieben in der Tschechischen Republik konzentriert. In der anliegende Studie sind dann einzelne Methoden zu den Angaben des konkreten Betriebes appliziert, mit dem Ziel, die Anwendungsm\u00f6glichkeit dieser Methoden in der Praxis zu beweisen. Am Ende des Artikels sind die Voraussetzungen und Empfehlungen f\u00fcr weitere Methodenanwendung zur Bestimmung der Arbeiteranzahl in Hilfs \u2013 und Bedienungsprozessen angef\u00fchrt.","abstract_en":"This article deals with application of methods of work time analysis for determining of standards of auxiliary and servicing processes in the manufacturing industry. Firstly compendium of methods for measuring and utilizing work of handlers was created. The article follows advantages and disadvantages of all methods regarding their suitability for optimal run of the workplace and effective utilization of the workers. Results of the questionnaire survey focused on the use of methods for work time analysis in the manufacturing companies in the Czech Republic are also part of this article. Application of individual methods to specific company data with the view of verifying the applicability of these methods in practice can be found in the case study. In the final part of the article assumptions and recommendations are introduced for subsequent utilization of methods for determing number of workers in auxiliary and servicing processes.","abstract_pl":"Niniejszy aktyku\u0142 dotyczy wdra\u017cania metod okre\u015blania czasu pracy niezb\u0119dnego w celu ustalenia norm prac pomocniczych i obs\u0142ugowych w przemy\u015ble. Analizuj\u0105c omawiane zagadnienie w pierwszej kolejno\u015bci opracowano wykaz podstawowych metod, kt\u00f3re mo\u017cna wykorzysta\u0107 przy normowaniu pracy os\u00f3b obs\u0142uguj\u0105cych.. Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest zaletom i wadom zwi\u0105zanych z zastosowaniem tych poszczeg\u00f3lnych metod, podsumowuj\u0105c ich korzy\u015bci pod k\u0105tem optymalizacji sposobu funkcjonowania stanowisk pracy oraz efektywnego korzystania z pracy pracownik\u00f3w. Artyku\u0142 obejmuje ponadto wyniki bada\u0144 ankietowych dotycz\u0105cych stosowanych metod analizy czasu pracy w przedsi\u0119biorstwach przemys\u0142owych w Republice Czeskiej. Nast\u0119pnie w studium przypadku poszczeg\u00f3lne metody zastosowano do reali\u00f3w konkretnego przedsi\u0119biorstwa w celu sprawdzenia mo\u017cliwo\u015bci wykorzystania takich metod w praktyce. W zako\u0144czeniu artyku\u0142u zosta\u0142y opisane za\u0142o\u017cenia i zalecenia w celu dalszego wykorzystania metod ustalania liczby pracownik\u00f3w zatrudnianych w procesach pomocniczych i obs\u0142ugowych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_30","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"H\u0170TTLOV\u00c1, E. Organizace pr\u00e1ce v podniku. 1st ed. Prague: Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1, 1999. 128 pgs. ISBN 80-7079-778-9.||KROUPA, V. Racionalizace pomocn\u00fdch a obslu\u017en\u00fdch proces\u016f v\u00fdroby. 1st ed. Prague: SNTL, 1985. 251 pgs.||LHOTSK\u00dd, O. Organizace a normov\u00e1n\u00ed pr\u00e1ce v podniku. 1st ed. Prague: Aspi, 2005. 85 pgs. ISBN 80-7357-095-5.||WESTERKAMP, T.A. How to Use Work Measurement for High-Productivity Maintenance Operations [online]. [cit. 2010-08-01]. Available from WWW:||NIEBEL, B. Motion and Time Study. 9th ed., McGraw-Hill Higher Education, 1992. 880 pgs. ISBN 9780256092486.||ZANDIN, K.B. MOST Work Measurement System. 3rd ed.: CRC Press, 2003. 758 pgs. ISBN 0-8247-0953-5.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Standardizace pomocn\u00fdch a obslu\u017en\u00fdch proces\u016f","title_de":"Die Bestimmung von Normen der Hilfs- und Bedienungsarbeiten","title_en":"Standardization of auxiliary and servicing processes","title_pl":"Standaryzacja proces\u00f3w pomocnicznych i obs\u0142ugowych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"238","citation_spage":"228","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_30.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21585"},{"id":"21586","collection":"15240\/21162","authors":"Mu\u017e\u00e1kov\u00e1, Karina","datum_zverejneni":"2011-04-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Tato pr\u00e1ce se zab\u00fdv\u00e1 anal\u00fdzou \u010dasov\u00fdch \u0159ad a predikc\u00ed v\u00fdvoje hrub\u00e9ho p\u0159edepsan\u00e9ho pojistn\u00e9ho u poji\u0161t\u011bn\u00ed plodin a hospod\u00e1\u0159sk\u00fdch zv\u00ed\u0159at v r\u00e1mci \u010desk\u00e9ho pojistn\u00e9ho trhu pro roky 2010 a 2011. \u010casov\u00e9 \u0159ady jsou definov\u00e1ny jako sekvence datov\u00fdch bod\u016f, m\u011b\u0159en\u00fdch obvykle po sob\u011b jdouc\u00edm \u010dase, kter\u00e9 jsou um\u00edst\u011bny v \u010dasov\u00fdch intervalech. Daty v t\u00e9to modelaci jsou hrub\u00e9 p\u0159edepsan\u00e9 pojistn\u00e9 u poji\u0161t\u011bn\u00ed plodin a hospod\u00e1\u0159sk\u00fdch zv\u00ed\u0159at \u010dlen\u016f \u010cAP (\u010cesk\u00e9 asociace poji\u0161\u0165oven, v\u010detn\u011b poji\u0161\u0165ovac\u00ed spole\u010dnosti Agra, o. s.) za obdob\u00ed let 1997\u20132009, p\u0159i\u010dem\u017e Agra, o. s. za\u010dala p\u016fsobit na \u010desk\u00e9m pojistn\u00e9m trhu a\u017e od roku 2007. Tato anal\u00fdza nezahrnuje ekonomick\u00e9 faktory (nap\u0159\u00edklad: inflaci, hospod\u00e1\u0159sk\u00fd pokrok, hospod\u00e1\u0159skou recesi, ekonomick\u00e9 \u0161oky).","abstract_de":"Diese Arbeit besch\u00e4ftigt sich mit der Zeitreihenanalyse und der Prognose von Bruttopr\u00e4mien f\u00fcr die Versicherung von Kulturpflanzen und Nutztieren auf dem tschechischen Versicherungsmarkt f\u00fcr die Jahre 2010 und 2011. Zeitreihen werden als Folge von \u00fcblicherweise in zeitlicher Abfolge gemessenen Datenpunkten definiert, die in zeitlichen Intervallen angeordnet sind. Die Daten in dieser Modellierung bestehen in den Bruttopr\u00e4mien bei Feldfr\u00fcchten und Nutztieren der Mitglieder der \u010cAP (Tschechischer Versicherungsverband, inkl. Versicherungsgesellschaft Agra, o. s.) f\u00fcr den Zeitraum 1997\u2013 2009, wobei die Agra, o. s. bereits seit dem Jahr 2007 auf dem tschechischen Versicherungsmarkt t\u00e4tig ist. Diese Analyse schlie\u00dft wirtschaftliche Faktoren wie Inflation, wirtschaftlichen Fortschritt, wirtschaftliche Rezession \u00f6konomische Schocks usw. nicht mit ein.","abstract_en":"This paper deals with the time series analysis and their development prediction of gross premium written of crop and livestock insurance in the frame of the Czech insurance market for years 2010 and 2011. The time series are defined as a sequence of data points, measured typically at successive times, spaced at time intervals. Data in this modelling are gross premium written of crop and livestock insurance of members of \u010cAP (Czech Insurance Association and insurance company Agra, o. s.) at years 1997\u20132009, while Agra, o. s. began undertaking operating on the Czech insurance market since the year 2007. This analysis does not include economic factors (for example: inflation, economic progress, economic recession, economic shocks).","abstract_pl":"Niniejsze opracowanie dotyczy analizy szereg\u00f3w czasowych i prognozowania sk\u0142adek przypisanych brutto w przypadku ubezpiecze\u0144 upraw i zwierz\u0105t gospodarskich na czeskim rynku ubezpiecze\u0144 w latach 2010 i 2011. Szeregi czasowe okre\u015blone s\u0105 jako ci\u0105g punkt\u00f3w danych, mierzonych zazwyczaj kolejno w pewnych odst\u0119pach czasu. Dane w omawianym modelowaniu stanowi\u0105 sk\u0142adki przypisane brutto z tytu\u0142u ubezpieczenia upraw i zwierz\u0105t gospodarskich cz\u0142onk\u00f3w CZU (Czeskie Zrzeszenie Ubezpieczycieli), w tym firmy ubezpieczeniowej Agra, o.s., w okresie 1997\u20132009, przy czym firma Agra, o.s. rozpocz\u0119\u0142a dzia\u0142alno\u015b\u0107 na czeskim rynku ubezpieczeniowym dopiero w 2007 roku. Analiza ta nie obejmuje czynnik\u00f3w ekonomicznych (takich jak: inflacja, post\u0119p gospodarczy, recesja gospodarcza, wstrz\u0105sy gospodarcze).","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_2_31","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"HINDLS, R.; HRONOV\u00c1, S.; NOV\u00c1K, I.: Metody statistick\u00e9 anal\u00fdzy pro ekonomy.||Edition 2. Management Press, Praha, 2000. ISBN 80-7261-013-9.||TSAY, S. R. Analysis of financial time series. Edition 2. John Wiley and Sons, Chicago, 2005. ISBN 0471690740.||HAMILTON, J. D. Time Series Analysis. Edition 1. Princeton University Press, Princeton, 1994. ISBN 0691042896.||CHATFIELD, CH. The analysis of time series: an introduction. Edition 6. CRC Press, London, 2003. ISBN 1584883170.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Anal\u00fdza \u010dasov\u00fdch \u0159ad a predikce v\u00fdvoje p\u0159edepsan\u00e9ho hrub\u00e9ho pojistn\u00e9ho zem\u011bd\u011blsk\u00e9ho poji\u0161t\u011bn\u00ed v r\u00e1mci \u010desk\u00e9ho pojistn\u00e9ho trhu","title_de":"Zeitreihenanalyse und Prognose der Bruttopr\u00e4mien der Landwirtschaftlichen Versicherung auf dem tschechischen Versicherungsmarkt","title_en":"Time series analysis and their development prediction of gross premium written of agricultural insurance in the frame of the czech insurance market","title_pl":"Analiza szereg\u00f3w czasowych i prognozowanie sk\u0142adki przypisanej brutto z ubezpiecze\u0144 rolnych na czeskim rynku ubezpiecze\u0144","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"248","citation_spage":"239","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_2_31.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21586"},{"id":"21545","collection":"15240\/21132","authors":"Dolej\u0161, Petr","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V tomto \u010dl\u00e1nku jsou porovn\u00e1v\u00e1ny dv\u011b polohy lalokovit\u00e9 trysky ur\u010den\u00e9 pro sm\u011b\u0161ovac\u00ed proces ejektoru. P\u0159edm\u011btem pokus\u016f bylo experiment\u00e1ln\u00ed zji\u0161t\u011bn\u00ed charakteristik proudov\u00fdch pol\u00ed k\u0159\u00ed\u017eov\u00e9 trysky. M\u011b\u0159en\u00ed rychlostn\u00edch profil\u016f trysky prob\u00edhalo p\u0159i tlaku 2 kPa. Jednotliv\u00e9 rychlostn\u00ed profily trysky byly m\u011b\u0159eny od \u00fast\u00ed trysky do 90mm po 15mm a od 90mm do 180mm po 30mm. Pro jednu polohu trysky bylo tedy zm\u011b\u0159eno 10 rychlostn\u00edch profil\u016f, kter\u00e9 pak vytvo\u0159ily v\u00fdsledn\u00fd graf. D\u016fle\u017eit\u00fdm hlediskem k doporu\u010den\u00ed trysky pro sm\u011b\u0161ov\u00e1n\u00ed byly charakteristiky rychlostn\u00edch profil\u016f k\u0159\u00ed\u017eov\u00e9 trysky m\u011b\u0159en\u00e9 v r\u016fzn\u00fdch poloh\u00e1ch, kter\u00e9 byly nam\u011b\u0159en\u00e9 modern\u00ed bezkontaktn\u00ed m\u011b\u0159\u00edc\u00ed metodou - laserov\u00e1 Dopplerovsk\u00e1 anemometrie. Na z\u00e1klad\u011b nam\u011b\u0159en\u00fdch dat jsou podrobn\u011b pops\u00e1ny rychlostn\u00ed profily k\u0159\u00ed\u017eov\u00e9 trysky. Experimentov\u00e1n\u00edm byly zji\u0161t\u011bny defekty na k\u0159\u00ed\u017eov\u00e9 trysce a tedy i jej\u00ed nevhodnost pro sm\u011b\u0161ovac\u00ed proces ejektoru.","abstract_de":"In diesem Artikel werden zwei Lagen der f\u00fcr den Mischprozess eines Ejektors bestimmten Zackend\u00fcse verglichen. Versuchsgegenstand war die experimentelle Bestimmung von Charakteristiken der Stromfelder der Kreuzd\u00fcse. Das Messen der Geschwindigkeitsprofile der D\u00fcse wurde unter einem Druck von 2 kPa durchgef\u00fchrt. Die einzelnen Geschwindigkeitsprofile der D\u00fcse wurden von der D\u00fcsen\u00f6ffnung bis zu 90 mm je nach 15 mm und von 90 mm bis zu 180 mm je nach 30 mm gemessen. F\u00fcr eine D\u00fcsenlage wurden 10 Geschwindigkeitsprofile gemessen, die dann das Enddiagramm bilden. Wichtiger Gesichtspunkt f\u00fcr die Empfehlung einer D\u00fcse f\u00fcr Mischung waren die Charakteristiken der Geschwindigkeitsprofile der Kreuzd\u00fcse, die in verschiedenen Lagen unter Anwendung der modernen kontaktlosen Messmethode, Laser-Doppler-Anemometrie, gemessen wurden. Aufgrund der gemessenen Angaben werden die Geschwindigkeitsprofile der Kreuzd\u00fcse ausf\u00fchrlich beschrieben. Durch Versuche wurden Defekte an der Kreuzd\u00fcse festgestellt, demzufolge ist deren Anwendung f\u00fcr den Mischprozess des Ejektors nicht geeignet.","abstract_en":"In this article, two positions of a lobe-shaped nozzle intended for the ejector mixing process are compared. The objective of the experiments was the identification of the cross-shaped nozzle flow pattern. The measurements of nozzle velocity profiles were conducted at a pressure of 2 kPa. Separate nozzle velocity profiles were measured from the nozzle mouth up to the distance of 90 mm and 180 mm, in 15 mm or 30 mm intervals respectively. In this way, 10 velocity profiles were measured per each nozzle position and consequently used for the final diagram. An important principle for the recommendation of a nozzle for the mixing process was the characteristics of cross-shaped nozzle velocity profiles measured at different positions, using the modern contactless measurement method - Laser Doppler Anemometry (LDA). Based on the measured data, the cross-shaped nozzle velocity profiles were described in detail. Defects of the cross-shaped nozzle were identified by the experiments and thus its unsuitability for the ejector mixing process.","abstract_pl":"W niniejszym artykule por\u00f3wnywane s\u0105 dwa po\u0142o\u017cenia dyszy krzywkowej przeznaczonej do procesu mieszania w ejektorze. Przedmiotem przeprowadzonych pr\u00f3b by\u0142o eksperymentalne ustalenie cech p\u00f3l strumieni dyszy krzy\u017cowej. Pomiary profili pr\u0119dko\u015bci wykonywano przy ci\u015bnieniu 2 kPa. Poszczeg\u00f3lne profile pr\u0119dko\u015bci dyszy mierzono od wylotu dyszy do 90mm co 15mm oraz od 90mm do 180mm co 30mm. Dla jednego po\u0142o\u017cenia dyszy dokonano zatem pomiar\u00f3w 10 profili pr\u0119dko\u015bci, kt\u00f3re nast\u0119pnie naniesiono na wykres wynik\u00f3w. Istotn\u0105 kwesti\u0105 w zakresie zalecenia dyszy do mieszania by\u0142y cechy profili pr\u0119dko\u015bci dyszy krzy\u017cowej mierzone w r\u00f3\u017cnych po\u0142o\u017ceniach, kt\u00f3rych pomiary zosta\u0142y wykonane przy zastosowaniu nowoczesnej bezkontaktowej metody pomiarowej - laserowej Anemometrii Dopplerowskiej. Na podstawie danych pomiarowych szczeg\u00f3\u0142owo opisano profile pr\u0119dko\u015bci dyszy krzy\u017cowej. W wyniku przeprowadzonych eksperyment\u00f3w stwierdzono usterki na dyszy krzy\u017cowej, czyli nie jest ona odpowiednia dla procesu mieszania ejektora.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_01","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"KOPECK\u00dd, V.: Metody Laserov\u00e9 anemometrie v mechanice tekutin, Tribun EU 2008.||V\u00cdT, T.; DAN\u010cOV\u00c1, V.; DVO\u0158\u00c1K, V.: Experimental Fluid Mechanics, TU v Liberci 2006. ISBN 80-7372-141-4","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Experiment\u00e1ln\u00ed v\u00fdzkum sm\u011b\u0161ovac\u00ed trysky pro ejektory","title_de":"Experimentaluntersuchung \u00fcber die mischd\u00fcse f\u00fcr ejektoren","title_en":"Experimental research of mixing nozzle for ejectors","title_pl":"Eksperymentalne badanie dyszy mieszaj\u0105cej dla ejektor\u00f3w","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"14","citation_spage":"7","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_01.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21545"},{"id":"21546","collection":"15240\/21132","authors":"Drewniak, J\u00f3zef; Kope\u0107, Jerzy; Zawi\u015blak, Stanis\u0142aw","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V p\u0159edlo\u017een\u00e9m p\u0159\u00edsp\u011bvku jsou diskutov\u00e1ny grafick\u00e9 modely planetov\u00fdch p\u0159evod\u016f zalo\u017een\u00e9 na metod\u00e1ch line\u00e1rn\u00edch (Hsu) graf\u016f, k\u0159ivkov\u00fdch (Marghitu) graf\u016f a vazebn\u00edch graf\u016f. P\u016fvodn\u00ed pravidla vyu\u017eit\u00ed grafick\u00fdch metod byla autory modifikov\u00e1na a p\u0159ipravena k v\u011bt\u0161\u00ed vyu\u017eitelnosti. Byl proveden rozbor vybran\u00e9ho planetov\u00e9ho p\u0159evodu a p\u0159edstaven v\u00fdpo\u010dtov\u00fd postup, kter\u00fd byl porovn\u00e1n s v\u00fdsledky z\u00edskan\u00fdmi tradi\u010dn\u00ed Willisovou metodou. V\u00fdhody grafick\u00fdch metod spo\u010d\u00edvaj\u00ed ve vytvo\u0159en\u00ed soustavy algebraick\u00fdch rovnic p\u0159evodu, kter\u00fd umo\u017e\u0148uje aplikovat n\u011bkter\u00e9 p\u0159\u00edstupy um\u011bl\u00e9 inteligence (AI). Byl uveden model vazebn\u00edho grafu d\u00edl\u010d\u00edho p\u0159evodu. Tento model umo\u017e\u0148uje nejen vytvo\u0159it kinematick\u00e9 vazby, ale tak\u00e9 \u0159e\u0161it silov\u00e9 a v\u00fdkonov\u00e9 pom\u011bry.","abstract_de":"In der vorliegenden Arbeit werden die graphen-basierten Modelle von Planetengetrieben diskutiert. Die betrachteten Verfahren sind folgende: lineare Graphen (Hsu\u2019s), Konturengraphen (Marghitu\u2019s) und Bondgraphen. Die original zugeordneten Grafik-Regeln wurden von den Autoren angepasst und anwendungsbereiter gemacht. Ein beispielhaftes Planetengetriebe wird analysiert, um den Berechnungsgang zu zeigen f\u00fcr die vorgeschlagenen Methoden sowie durch die traditionelle Willis-Methode (zum Vergleich). Vorteile der graphenbasierten Methoden sind die Erstellung einer algebraischen Struktur eines Getriebes \u2013 welche eine Anwendung einiger AI-Ans\u00e4tze erm\u00f6glichen. Bondgraph-Modelle eines Subsystems werden vorgestellt. Es erlaubt zus\u00e4tzlich zu den algorithmischen Ans\u00e4tzen nicht nur kinematische Gleichungen, sondern auch solche f\u00fcr die Beziehungen von Kr\u00e4ften und Beschleunigungen oder Leistung.","abstract_en":"In this paper, the graph-based models of planetary gears are discussed. The considered methods are as follows: linear (Hsu\u2019s) graph, contour (Marghitu\u2019s) graphs and bondgraphs. The original rules for the use of graph based methods were modified by the authors making them more adequate and more useful. The selected planetary gear was analyzed to show a course of calculations for the proposed methods in comparison with the traditional Willis method. The advantages of the graph based method consist in submission of an algebraic structure of a gear \u2013 which allows for an application of some AI approaches. Bondgraphs models of a subgear were presented. It additionally allows for algorithmic generation not only kinematical equations but also for relationships according to forces and accelerations or power.","abstract_pl":"W niniejszej pracy omawiane s\u0105 modele grafowe przek\u0142adni planetarnych. Rozwa\u017ca si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce metody: graf\u00f3w linowych (Hsu), graf\u00f3w konturowych (Marghitu) oraz graf\u00f3w wi\u0105za\u0144 tzw. bondgraf\u00f3w. Oryginalne zasady przyporz\u0105dkowywania graf\u00f3w zosta\u0142y w pewnym zakresie zmodyfikowane przez autor\u00f3w (niniejszej pracy) \u2013 co powoduje, \u017ce s\u0105 one bardziej przydatne. Przyk\u0142adowa przek\u0142adnia planetarna jest analizowana przede wszystkim dla przedstawienia przebiegu modelowania oraz oblicze\u0144. Ponadto wyniki por\u00f3wnano z tradycyjn\u0105 metod\u0105 Willisa. Zalety metod grafowych (modelowania przek\u0142adni) polegaj\u0105 na tym, \u017ce uzyskuje si\u0119 algebraiczne zakodowanie (poprez wybrane struktury) przek\u0142adni planetarnej \u2013 co z kolei umo\u017cliwia zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji (AI). Zamieszczono tak\u017ce bondgrafowy model wybranego podsystemu w rozwa\u017canej przek\u0142adni planetarnej. Ten model umo\u017cliwia tak\u017ce algorytmiczne generowanie r\u00f3wna\u0144 kinematyki, a dodatkowo tak\u017ce zale\u017cno\u015bci dla si\u0142, przyspiesze\u0144 czy mocy.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_02","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"CERVANTES, J.J.; et. all. Simulation of planetary gear trains, modelling and numerical validation. Proc. ImechE 223 (2009) Part K, 53-71||DREWNIAK, J.; ZAWI\u015aLAK, S. Linear-graph and contour-graph-based models of planetary gears, Journal of Theoretical and Applied Mechanics 48 (2) (2010) 415- 433||DREWNIAK, J.; ZAWI\u015aLAK, S. Synthesis of planetary gears by means of artificial intelligence approach \u2013 graph based modeling, Solid State Phenomena, 164 (2010) 243-248||LI, X.; SCHMIDT, L. Grammar-based designer assistance tool for epicyclic gear trains, J. of Mechanical Design, 126 (2004), 895-902||MARGHITU, D.B. Kinematic chains and machine components design, Academic Press, London as well as Elsevier, San Diego 2005||RAO, A.C. A genetic algorithm for topological characteristics of kinematic chains,||J. of Mechanical Design 122(2000) 228-231||SCHMIDT, L.; SHETTY, H.; CHASE, S.C. A graph grammar approach for structure synthesis of mechanisms,. J. of Mechanical Design 122 (2000) 371-376||TSAI, L.W. Mechanism design: enumeration of kinematic structures according to function, CRC, Boca Raton, USA 2001||WOJNAROWSKI, J.; KOPE\u0106, J.; ZAWI\u015aLAK, S. Graph and Gears, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 44 (2006), 139-162||ZAWI\u015aLAK, S. The graph-based methodology as an artificial intelligence aid for mechanical engineering design, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Bia\u0142a 2010.||Controllab 20-sim (available from the webpage)","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Anal\u00fdza planetov\u00fdch p\u0159evod\u016f pomoc\u00ed grafick\u00fdch metod","title_de":"Graphen-basierte analyse von planetengetrieben","title_en":"Graph-based analysis of planetary gears","title_pl":"Analiza przek\u0142adni planetarnych za pomoc\u0105 metod grafowych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"24","citation_spage":"15","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_02.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21546"},{"id":"21547","collection":"15240\/21132","authors":"Klou\u010dek, Vojt\u011bch","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek obsahuje popis jednoho z princip\u016f bezv\u016flov\u00e9ho p\u0159evodu ozuben\u00fdmi koly. Detailn\u011b je \u0159e\u0161ena konstrukce bezv\u016flov\u00e9 p\u0159evodovky s p\u0159edlohov\u00fdmi h\u0159\u00eddeli. V\u016fle v z\u00e1b\u011brech ozuben\u00fdch kol a v lo\u017eisc\u00edch jsou vymezeny pomoc\u00ed p\u0159edepjat\u00e9 torzn\u00ed ty\u010de. Vy\u0161et\u0159ena je z\u00e1vislost reak\u010dn\u00edch sil, p\u016fsob\u00edc\u00edch na ozuben\u00ed a lo\u017eiska, na p\u0159edp\u011bt\u00ed torzn\u00ed ty\u010de. Pomoc\u00ed v\u00fdpo\u010detn\u00edho programu, vytvo\u0159en\u00e9ho v prost\u0159ed\u00ed Maple, je simulov\u00e1n provoz zat\u00ed\u017een\u00e9ho p\u0159evodu p\u0159i reverzaci ot\u00e1\u010dek. V\u00fdsledky jsou pou\u017eity pro kontrolu pevnosti, \u00fanavy materi\u00e1lu a \u017eivotnosti dynamicky zat\u00ed\u017een\u00fdch komponent p\u0159evodu.","abstract_de":"Der Artikel enth\u00e4lt eine Beschreibung eines der Grunds\u00e4tze einer spielraumfreien \u00dcbertragung durch Zahnr\u00e4der. Dabei wird detailliert die Konstruktion eines spielraumfreien Getriebes mit einer Zwischenvorlegewelle gel\u00f6st. Der Spielraum beim Ineinandergreifen der Zahnr\u00e4der und in den Lagern wird mit Hilfe eines vorgespannten Torsionsstabs definiert. Untersucht wird die Abh\u00e4ngigkeit der Reaktionskr\u00e4fte, welche auf die Zahnr\u00e4der wirken, und des Lagers von der Vorspannung des Torsionsstabs. Mit Hilfe eines Computer-Programms, das in der Maple-Umgebung geschaffen worden ist, wird der Betrieb der belasteten \u00dcbertragung bei einer Reversierung der Drehzahl simuliert. Die Ergebnisse werden verwendet, um die Festigkeit, Materialerm\u00fcdung und Lebensdauer der dynamisch belasteten Bauteile der \u00dcbertragung zu kontrollieren.","abstract_en":"The paper describes one of the principles of the backlash-free gear using tooth wheels. A design of a backlash-free gearbox with countershafts is solved in detail. Backlashes in a gear of tooth wheels and bearings are determined by a preloaded torsion-bar spring. A dependence of reaction forces applied to the tooth system and bearings on the torque bar preload is examined. Using a computer program created in the Maple environment, a loaded gear run is simulated in the speed reversal. The results are used to checkthe strength, material fatigue, and service life of dynamically loaded gear components.","abstract_pl":"Artyku\u0142 opisuje jedn\u0105 z zasad dzia\u0142ania bezluzowej przek\u0142adni z ko\u0142ami z\u0119batymi. Szczeg\u00f3\u0142owo om\u00f3wiono konstrukcj\u0119 przek\u0142adni z wa\u0142ami po\u015brednimi. Luz przy ruchu k\u00f3\u0142 z\u0119batych oraz w \u0142o\u017cyskach okre\u015blony jest przy pomocy napr\u0119\u017conego skr\u0119tnego dr\u0105\u017cka. Na napr\u0119\u017ceniu dr\u0105\u017cka skr\u0119tnego zbadano zale\u017cno\u015b\u0107 si\u0142 reakcji dzia\u0142aj\u0105cych na przek\u0142adnie i \u0142o\u017cyska. Przy pomocy programu komputerowego, stworzonego w \u015brodowisku Maple, przeprowadzono symulacj\u0119 pracy obci\u0105\u017conej przek\u0142adni przy nawrotno\u015bci obrot\u00f3w. Wyniki wykorzystano do sprawdzenia wytrzyma\u0142o\u015bci, \"zm\u0119czenia\" materia\u0142u i \u017cywotno\u015bci dynamicznie obci\u0105\u017canych element\u00f3w przek\u0142adni.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_03","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"HALE, L.C., SLOCUM, A.H.: Design of Anti-Backlash Transmissions For Precision Position Control Systems.Precision Engineering, Volume 16, Issue 4, October 1994,||Pages244-258||BAUMGARTEN, K., SCHLOEGLMANN, K.: Mechanical Gear Drive. U.S. Patent 4,953,417, Sept. 4, 1990||HANNEL, C.L.: Anti-Backlash Gear Assembly. U.S. Patent 4,805,475, Feb. 21, 1989","ispartof":"ACC Journal","subject":"backlash-free gear||gearing||torsion-bar spring||preload||accurate position control system","title_cs":"Simulace provozu bezv\u016flov\u00e9ho p\u0159evodu ozuben\u00fdmi koly s elastick\u00fdmi prvky","title_de":"Simulation des Betriebs eines \u00dcbersetzungsgetriebes mit Hilfe von Zahnr\u00e4dern mit elastischen Elementen","title_en":"Simulation of backlash-free gear run using tooth wheels containing flexible elements","title_pl":"Symulacja pracy bezluzowej przek\u0142adni z ko\u0142ami z\u0119batymi z elementami elastycznymi","title_sk":null,"keywords_en":"Backlash-free gear, gearing, torsion-bar spring, preload, accurate position\ncontrol system","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"31","citation_spage":"25","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_03.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21547"},{"id":"21548","collection":"15240\/21132","authors":"Ko\u0148\u00e1r, Radoslav; Moravec, Jarom\u00edr; Mi\u010dian, Milo\u0161","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Teoretick\u00e1 \u010d\u00e1st \u010dl\u00e1nku se zab\u00fdv\u00e1 z\u00e1kladn\u00edmi informacemi o oprav\u00e1ch plynovodn\u00edch potrub\u00ed pomoc\u00ed ocelov\u00fdch obj\u00edmek a simula\u010dn\u00edm syst\u00e9mem SYSWELD. Experiment\u00e1ln\u00ed \u010d\u00e1st zahrnuje anal\u00fdzu okrajov\u00fdch podm\u00ednek pro proces simulace dvouvrstv\u00e9ho obvodov\u00e9ho svaru. Sou\u010d\u00e1st\u00ed anal\u00fdzy okrajov\u00fdch podm\u00ednek je vyhodnocen\u00ed sva\u0159ovac\u00edch parametr\u016f, rychlosti sva\u0159ov\u00e1n\u00ed, teplotn\u00edch cykl\u016f, makrostruktur\u00e1ln\u00ed rozbor a jej\u00ed digitalizace. Vyu\u017eit\u00edm t\u011bchto okrajov\u00fdch podm\u00ednek byl nasimulov\u00e1n proces sva\u0159ov\u00e1n\u00ed v syst\u00e9mu SYSWELD. V\u00fdsledky simulace jsou vykresleny pomoci teplotn\u00edch pol\u00ed a teplotn\u00edch cykl\u016f.","abstract_de":"Der theoretische Teil des Manuskripts besch\u00e4ftigt sich mit grundlegenden Informationen \u00fcber die Reparaturen der Gasleitungen mit Stahlh\u00fclsen und das Simulationsprogramm SYSWELD. Der experimentelleTeil umfasst die Analyse der Randbedingungen der Simulation des Doppelschichtschwei\u00dfens. Teil der Analyse der Randbedingungen ist es, die Schwei\u00dfparameter, Schwei\u00dfgeschwindigkeit, Temperatur-Zyklen, makrostrukturelle Analyse und ihre Digitalisierung zu bewerten. Mit diesen Randbedingungen wurde der Schwei\u00dfprozess im Programm SYSWELD simuliert. Die Ergebnisse der Simulation werden mit Hilfe von Temperaturfelder und Temperaturzyklen dargestellt.","abstract_en":"The theoretical part of the paper deals with basic information about repair of gas pipeline with steel repair sleeves and simulation programme SYSWELD. The experimental part includes analysis of boundary conditions in two-pass fillet welding joint. By analyzing the boundary conditions welding speed, temperature cycles, macrosctructural analysis and its digitization can be determined. Using these boundary conditions welding process in programme SYSWELD was simulated. The results of the simulation are illustrated by means of temperature fields and temperature cycles.","abstract_pl":"Cz\u0119\u015b\u0107 teoretyczna artyku\u0142u dotyczy podstawowych informacji na temat naprawy gazoci\u0105gu z u\u017cyciem stalowych tulei i przy pomocy systemu symulacji SYSWELD. Cz\u0119\u015b\u0107 do\u015bwiadczalna obejmuje analiz\u0119 granicznych warunk\u00f3w spawania dwuprzebiegowego. Analiza obejmuje tak\u017ce ocen\u0119 parametr\u00f3w spawania, pr\u0119dko\u015b\u0107 spawania, cykle temperatury, analiz\u0119 makrostrukturaln\u0105 i jej digitalizacj\u0119. W wyniku zastosowania warunk\u00f3w granicznych dokonano symulacji procesu spawania w systemie SYSWELD .Wyniki symulacji zosta\u0142y przedstawione za pomoc\u0105 p\u00f3l temperatury i cykl\u00f3w temperatury.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_04","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"MORAVEC, J. Simulace tavn\u00e9ho sva\u0159ov\u00e1n\u00ed - simula\u010dn\u00ed program SYSWELD. In Zv\u00e1ra\u010d. ISSN 1336-5045, 2009, vol. VI., issue 2., p. 9-12.||PA\u0158\u00cdZEK, P.; BRYNYCH, A., STUKBAUER, M. Trval\u00e9 opravy ocelov\u00fdch potrub\u00ed bez p\u0159eru\u0161en\u00ed provozu aplikac\u00ed obj\u00edmek. In Plyn. vol. LXXXVI., online: aplikaci-objimek_PLYN_2006-11.pdf, 2006.||MORAVEC, J. Numerical simulations utilization for welding hardly weldable materials based on iron aluminides. Technical university of Liberec, first edition, 2010. ISBN 978-80-7372-682-9, 2010.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Simulace sva\u0159ov\u00e1n\u00ed p\u0159i oprav\u011b plynovodn\u00edho potrub\u00ed pomoc\u00ed obj\u00edmek","title_de":"Schweisssimulation bei der Reparatur der Gasleitungen mit Stahlh\u00fclse","title_en":"Simulation of welding in the repair of gas pipelines with steel sleeves","title_pl":"Symulacja spawania w naprawach ruroci\u0105g\u00f3w gazowych przy pomocy stalowych tulei","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"42","citation_spage":"32","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_04.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21548"},{"id":"21549","collection":"15240\/21132","authors":"Medlen, Du\u0161an; Nov\u00e1, Iva; Bolibruchov\u00e1, Dana; Urgela, Du\u0161an","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Sl\u00e9v\u00e1rensk\u00e9 Al-Si slitiny se pou\u017e\u00edvaj\u00ed v \u0159ad\u011b automobilov\u00fdch a pr\u016fmyslov\u00fdch aplikac\u00ed n\u00e1ro\u010dn\u00fdch na n\u00edzk\u00e9 t\u00edhov\u00e9 \u00fa\u010dinky z d\u016fvodu jejich relativn\u011b mal\u00e9 m\u011brn\u00e9 hmotnosti a velmi dobr\u00e9 sl\u00e9vatelnosti. Modifik\u00e1tory se obvykle p\u0159id\u00e1vaj\u00ed do roztaven\u00fdch Al-Si pro zjemn\u011bn\u00ed tvaru \u010d\u00e1stic eutektick\u00e9 f\u00e1ze a zlep\u0161en\u00ed mechanick\u00fdch vlastnost\u00ed fin\u00e1ln\u00edch odlitk\u016f Al-Si slitin a jejich sl\u00e9v\u00e1rensk\u00e9 vlastnosti. Pro slitiny Al-Si toto obvykle zahrnuje p\u0159id\u00e1n\u00ed stroncia (Sr), sod\u00edku (Na), nebo antimonu (Sb). Od sl\u00e9v\u00e1rensk\u00fdch vlastnost\u00ed jako tekutost a schopnost vypln\u011bn\u00ed formy hraje kl\u00ed\u010dovou roli v produkci tenkost\u011bnn\u00fdch, geometricky slo\u017eit\u00fdch odlitk\u016f. Bylo prok\u00e1z\u00e1no, \u017ee p\u0159\u00edtomnost zachycen\u00e9ho plynu a tedy p\u00f3r\u016f v n\u011bkter\u00fdch m\u00edstech odlitk\u016f, m\u00e1 vliv na \u00fanavovou \u017eivotnost. V tomto p\u0159\u00edsp\u011bvku byl zkoum\u00e1n vliv Sb na naplynen\u00ed a zab\u00edhavost AlSi6Cu4.","abstract_de":"Aluminium-Silizium-Legierungen sind werden in der gro\u00dfenr Anzahl in der Automobil- und Industrieelektronik aufgrund ihresr geringen Gewichts und ihrer sehr guten Gie\u00dfbarkeit verwendet. Modifikatoren sind werden normalerweise im geschmolzenen Aluminium- Silizium-Legierungen zugef\u00fcgt, um die Partikelform von der eutektischen Phase zu verfeinern und die mechanischen Eigenschaften ders fertigen Gussteile und der Al-Si-Legierungen und deren gegossenen Eigenschaften zu verbessern. F\u00fcr Aluminium-Silizium beinhandelthaltet es sich normalerweise um die Zugabe von Strontium (Sr), Natrium (Na) oder Antimon (Sb). Von den Gusseigenschaften spielen Flie\u00dff\u00e4higkeit und Formf\u00fcllungsverm\u00f6gen bei der Produktion von D\u00fcnnschicht- und geometrisch komplexen Gussteilen eine Schl\u00fcsselrolle. Die Anwesenheit von aufgefangenem Gas oder die Schrumpfung der Poren an bestimmten Orten im Guss f\u00fchrt zu einer Beeinflussung desr Lebensdauer. In dieser Arbeit wurde der Einfluss von Sb auf den Gasgehalt und Flie\u00dff\u00e4higkeit von AlSi6Cu4 untersucht.","abstract_en":"Cast aluminum-silicon alloys are used in a number of automotive and industrial weight sensitive applications because of their low weight and very good castability. Modifiers are usually added to molten aluminum-silicon alloys to refine the eutectic phase particle shape and improve the mechanical properties of the final cast products and Al-Si alloys cast properties. In terms of aluminum-silicon, this usually involves the addition of strontium (Sr), sodium (Na) or antimony (Sb). The cast properties fluidity and mould filling capacity play a key role in the production of thin-section and geometrically complex cast parts. The presence of trapped gas or shrinkage pores in certain locations within castings has been shown to influence fatigue life. In this paper the influence of Sb on the gas content and flowability of AlSi6Cu4 has been researched.","abstract_pl":"Odlewy stopu aluminiowo-krzemowego maj\u0105 cz\u0119sto zastosowanie w rozwi\u0105zaniach przemys\u0142owych i motoryzacyjnych wra\u017cliwych na ci\u0119\u017car, poniewa\u017c s\u0105 lekkie oraz maj\u0105 bardzo dobr\u0105 lejno\u015b\u0107. Modyfikatory dodaje si\u0119 zazwyczaj do roztopionych stop\u00f3w Al-Si w celu z\u0142agodzenia kszta\u0142tu cz\u0105stek fazy eutektycznej i poprawy w\u0142a\u015bciwo\u015bci mechanicznych produkt\u00f3w ko\u0144cowych ze stop\u00f3w aluminiowo-krzemowych (Al-Si). Ten stop zwykle wymaga dodania strontu (Sr), sodu (Na) lub antymonu (Sb). W\u0142a\u015bciwo\u015bci lejno\u015bci i zdolno\u015bci nape\u0142niania formy odgrywaj\u0105 kluczow\u0105 rol\u0119 w produkcji form o cienkich \u015bciankach i geometrycznie skomplikowanych. Stwierdzono, \u017ce obecno\u015b\u0107 gazu, czyli p\u0119cherzyk\u00f3w w niekt\u00f3rych miejscach odlewu wp\u0142ywa na \u017cywotno\u015b\u0107 i tzw. \"zm\u0119czenie materia\u0142u\". W niniejszym artykule badano wp\u0142yw antymonu (Sb) na zawarto\u015b\u0107 gazu oraz p\u0142ynno\u015b\u0107 AlSi6Cu4.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_05","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"CONLEY, J.G.; HUANG, J.; ASADA, J.; AKIBA, K..: Modeling the effects of cooling rate, hydrogen content, grain refiner and modifier on microporosity formation in Al A356 alloy. Materials Science and Engineering A 285, 2000. 49-55||BOUSKA, O.: The effect of different casting parameters on the relationship between flowability, mould filling capacity and cooling conditions of al-si alloys. Metalurgija -||Journal of metallurgy, Serbia, 2008. 17-30||MEDLEN, D.; BOLIBRUCHOV\u00c1, D.:\tTeoretical studies of AlSi6Cu4 alloys.||Technol\u00f3g Vol. 2, 2010. 151-156||GRZINCIC, M.: Manufacturing trends for engine blocks of automobiles. Sl\u00e9v\u00e1renstv\u00ed Vol. 2-3, 2003. 74-80||ROMANKIEWICZ, R.; ROMANKIEWICZ, F.: Influence of modification of silumin AlSi6Cu4 on fracture morphology. Journal of machine manufacturing, vol. XLIX, 2009.||BOLIBRUCHOV\u00c1, D.; TILLOV\u00c1, E.: Foundry Alloys Al-Si, EDIS \u017dilina, 2005. 180||SABATINO, M. D.; SHANKA, S.; APELIAN, D.; ARNBERG, L.: Influence of temperature and alloying elements on fluidity of Al-Si alloys. Doctoral Thesis Fluidity of aluminium foundry alloys, Trondheim, 2005||MOLLARD, F.R.; FLEMMINGS, M.C.; NYAMA E.F: Understanding aluminium fluidity: the key to advanced cast products. AFS Trans., 1987. vol. 95, p. 647-652||KOTTE, R.: Strontium modification gives critical melt control, Modern Casting, 1985. 33-35||SERAK, V.: Modifikace slitiny AlSi10Mg sodikem a stronciem, Sbornik Konference Aluminium, 2001","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vliv sb na naplynen\u00ed a zab\u00edhavost slitiny alsi6cu4","title_de":"Der Einfluss von sb auf den Gasgehalt und die Fliessf\u00e4higkeit der Legierung alsi6cu4","title_en":"Influence of sb on gas content and flowability of alloy ALSI6CU4","title_pl":"Wp\u0142yw sb na zawarto\u015b\u0107 gazu i lejno\u015b\u0107 stopu alsi6cu4","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"51","citation_spage":"43","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_05.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21549"},{"id":"21550","collection":"15240\/21132","authors":"Motawe, M.; Havelka, Anton\u00edn; K\u016fs, Zden\u011bk","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V tomto v\u00fdzkumu byla \u0161et\u0159ena prody\u0161nost Ret [m2Pa\/W] \u00faplet\u016f vyroben\u00fdch z r\u016fzn\u011b elastick\u00fdch vl\u00e1ken. Tyto l\u00e1tky byly nap\u00edn\u00e1ny a jejich prody\u0161nost byla m\u011b\u0159ena v z\u00e1vislosti na r\u016fzn\u00fdch nap\u011bt\u00edch. Bylo zji\u0161t\u011bno, \u017ee se prody\u0161nost testovan\u00fdch \u00faplet\u016f z r\u016fzn\u011b elastick\u00fdch vl\u00e1ken sni\u017euje s rostouc\u00edm nap\u011bt\u00edm.","abstract_de":"In dieser Forschungsarbeit wurde die Durchl\u00e4ssigkeit Ret [m2Pa\/W] gestrickter Textilprodukte, die aus unterschiedlich elastischen Fasern gemacht sind, untersucht. Dieses Textilprodukt wurde \u00fcber verschiedene Ebenen gespannt und die Durchl\u00e4ssigkeit bei allen verschiedenen Spannungen gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass die Durchl\u00e4ssigkeit der getesteten gestrickten Textilien aus unterschiedlich elastischen Fasern mit dem Anstieg der Spannung in Laufrichtung nachlie\u00df.","abstract_en":"In this research, the evaporation resistance Ret [m2Pa\/W] of knitted fabrics made from different core elastic ratios have been investigated; these fabrics have been extended to different levels and the evaporation resistance have been measured under these variations of extensions. It was found, that the evaporation resistance for the knitted fabric from elastic core yarn under the study decreased with the increase of the extension in the course direction.","abstract_pl":"W prowadzonych badaniach badano przewiewno\u015b\u0107 Ret [m2Pa\/W] dzianin wyprodukowanych z w\u0142\u00f3kien o r\u00f3\u017cnej elastyczno\u015bci. Tkaniny te by\u0142y napr\u0119\u017cane a ich przewiewno\u015b\u0107 badano przy r\u00f3\u017cnych napr\u0119\u017ceniach. Stwierdzono, \u017ce przewiewno\u015b\u0107 badanych dzianin z w\u0142\u00f3kiem o r\u00f3\u017cnej elastyczno\u015bci zmiejsza si\u0119 wraz z rosn\u0105cym napr\u0119\u017ceniem.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_06","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"WATKINS, D. A.; SLATER. ,K.: The moisture-vapour perme-ability of textile fabrics||. Journal of the Textile Institute. 72 (1) 11 \u2013 18 (1981)||GIBSON, P.W.: Effect of Temperature on Water Vapor Transport through Polymer Membrane Laminates. Journal of Polymer Testing. 19 (6) 673-691 (2000)||QU, J.; RUCKMAN. J.: A new calculation method of water vapour permeability at unsteady states.Journal of the Textile Institute. 97 (5) 449 \u2013 453 (2006)||BROJESWARI DAS, A.; DAS, A.; KOTHARI, V.K.; FANGUEIRO R.; DE ARA\u00daJO, M.: Moisture transmission through textiles Part I: Processes involved in moisture transmission and the factors at play .AUTEX Research Journal. 7(2) 100- 110(2007)||BROJESWARI DAS, A.; DAS, A.; KOTHARI, V.K.; FANGUEIRO R.; DE ARA\u00daJO, M.: Moisture transm-ission through textiles Part II: Evaluation Methods and Mathematical Modelling. AUTEX Research Journal. 7 (3) 194-216 (2007)||HES, L.: The Effect of Planar Conduction of Moisture on Measured Water Vapor Permeability of thin woven fabrics. Fall Fiber Society Conference, Lake Tahoe (2002)||KAWABATA S.: A Guide Line for Manufacturing Ideal Fabrics. International Journal of Clothing Science and Technology. 12( 3) 134-140(2000)||LE C.V., LY N.G.: Heat and Moisture Transfer in Textile Assemblies. Text. Res.J. 65(4),203 (1995)||BLIESNER W. C.:A Study of the Porous Structure of Fibrous Sheets Using Permeability Techniques. [Dissertation Thesis]. Appleton, the Institute of Paper Chemistry (1963)||HAVELKA, A.,HALASOV\u00c1 A.:The heat and moisture transport through clothing material. Proceedings of 4th Central European Conference, TU of Liberec. 141-142, Liberec (2005)||HES L.; DOLEZAL I.: A New Portable Computer-Controlled Skin Model for Fast Determination of Water Vapor and Thermal Resistance of Fabrics. Asian Textile Conference(ATC7),New Delhi(2003)||B. Farnworth, P.A. Dolhan.: Heat and water transport through cotton and polypropylene under wear. J. Text. Inst. 55 627 \u2013 630 (1985)||MCCULLOUGH, E.A.; KWON, M.; SHIM. H.: A comparison of standard methods for measuring water vapour permeability of fabrics. Meas. Sci. Technol. (14) 1402\u20131408 (2003)||FAN, J.T.; CHENG, X.Y.: Heat and moisture transfer with sorption and phase change through clothing assemblies. Part I: Experimental investigation, Text.Res.J.75 99\u2013105 (2005)||PRAHSARN, C.; BARKER; R.L.. GUPTA, B.S: Moisture vapor transport behavior of polyester knit fabrics. Text. Res. J. 75 346\u2013351 (2005)||AE - GYEONG OH.: The measurement of water vapour transfer rate through clothing system with air gap between layers. Heat Mass Transfer (44) 375\u2013379 (2008)","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vliv mechanick\u00e9ho zat\u011b\u017eov\u00e1n\u00ed na prody\u0161nost \u00faplet\u016f","title_de":"Der Einfluss von mechanischem Druck auf die Durchl\u00e4ssigkeit Gestrickter textilwaren","title_en":"Influence of mechanical stress on evaporation resistance of knitted fabrics","title_pl":"Wp\u0142yw obci\u0105\u017cenia mechanicznego na przewiewno\u015b\u0107 dzianin","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"59","citation_spage":"52","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_06.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21550"},{"id":"21551","collection":"15240\/21132","authors":"Pejchar, Karel; Beran, Jaroslav","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek pojedn\u00e1v\u00e1 o dynamick\u00e9 anal\u00fdze mechanismu p\u0159ed\u00e1v\u00e1n\u00ed jehly, kter\u00e1 byla provedena pomoc\u00ed Lagrangeov\u00fdch rovnic druh\u00e9ho druhu s c\u00edlem ur\u010dit kinematick\u00e9 veli\u010diny jednotliv\u00fdch \u010dlen\u016f. Byly ur\u010deny geometrick\u00e9 a fyzik\u00e1ln\u00ed vlastnosti jednotliv\u00fdch \u010dlen\u016f a ur\u010deny po\u010d\u00e1te\u010dn\u00ed podm\u00ednky. D\u00e1le byly sestaveny pohybov\u00e9 rovnice, kter\u00e9 byly dopln\u011bny o okrajov\u00e9 podm\u00ednky zaji\u0161\u0165uj\u00edc\u00edmi spr\u00e1vnou funkci mechanismu. V prost\u0159ed\u00ed Matlab Simulink byl vytvo\u0159en program pro \u0159e\u0161en\u00ed vlastn\u00edch pohybov\u00fdch rovnic v\u010detn\u011b okrajov\u00fdch a po\u010d\u00e1te\u010dn\u00edch podm\u00ednek. V\u00fdsledky dynamick\u00e9 anal\u00fdzy byly graficky zpracov\u00e1ny.","abstract_de":"Der Artikel behandelt die dynamische Analyse des Mechanismus des \u00dcbergebens der Nadel, die mittels der Lagrange-Gleichungen zweiter Art mit dem Ziel erfolgte, die kinematischen Gr\u00f6\u00dfen der einzelnen Glieder zu bestimmen. Es wurden die geometrischen und physikalischen Eigenschaften der einzelnen Glieder sowie die Anfangsbedingungen bestimmt. Ferner wurden Bewegungsgleichungen aufgestellt, die um die Randbedingungen erg\u00e4nzt wurden, die die korrekte Funktion des Mechanismus gew\u00e4hrleisten. Im Medium Matlab Simulink wurde ein Programm f\u00fcr die L\u00f6sung der eigenen Bewegungsgleichungen, einschlie\u00dflich der Rand- und Anfangsbedingungen, erstellt. Die Ergebnisse der dynamischen Analyse wurden grafisch dargestellt.","abstract_en":"The article is concerned with the dynamic analysis of the mechanism of the needle transfer, which has been carried out by means of Lagrange equations of the second kind, with the purpose to determine kinematic magnitudes of the individual elements. There have been established geometrical and physical properties of the individual elements, and the initial conditions have been determined. Furthermore, there have been compiled motion equations, and they have been complemented with the boundary conditions providing for the proper function of the mechanism. A program for the solution of the proper motion equations has been generated in the environment of Matlab Simulink, including the boundary and initial conditions. The results of the dynamic analysis have been processed graphically.","abstract_pl":"Artyku\u0142 traktuje o analizie dynamicznej mechanizmu przemieszczania ig\u0142y, kt\u00f3r\u0105 przeprowadzono z pomoc\u0105 r\u00f3wna\u0144 Lagrange\u2018a drugiego rz\u0119du, w celu okre\u015blenia wielko\u015bci kinematycznych poszczeg\u00f3lnych element\u00f3w. Zosta\u0142y okre\u015blone w\u0142a\u015bciwo\u015bci geometryczne i fizyczne poszczeg\u00f3lnych element\u00f3w oraz okre\u015blono warunki pocz\u0105tkowe. Nast\u0119pnie zestawiono r\u00f3wnania ruchu, kt\u00f3re dope\u0142niono warunkami brzegowymi zapewniaj\u0105cymi prawid\u0142owe funkcjonowanie mechanizmu. W \u015brodowisku Matlab Simulink opracowano program do rozwi\u0105zywania w\u0142a\u015bciwych r\u00f3wna\u0144 ruchu wraz z warunkami brzegowymi i pocz\u0105tkowymi. Wyniki analizy dynamicznej opracowano w formie graficznej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_07","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"PEJCHAR, K., BERAN, J.:Optimization of the needle bar mechanism \/article\/. In.||X. International Scientific Conference Transfer 2009, 17th \u2013 18th November 2009.||Tren\u010d\u00edn, p. 44. Slovak Republic. ISBN 978\u201480\u20148075\u2014414\u20143||PEJCHAR, K.: Analysis and optimization of dynamic behavior of sewing machines.||\/Diploma work\/. Liberec, TUL 2008,||BERAN, J., PEJCHAR, K., KOM\u00c1REK, J.,: Analysis and optimization of needle bar transfer mechanism. ACC JOURNAL 2010, year XVI, Issue A, Natural Sciences and Technology, ISSN 1803-9782||JULI\u0160, K., BREPTA, R.,: Mechanika II Dynamika, Volume 1, SNTL Praha 1987, L13-||E1-V-41f\/2270||PEJCHAR, K., BERAN, J., Experimental analysis of the mechanism of sewing machine. Acta Universitatis Cibiniensis, Vol. LVIII, 2009, s. 55 - 60, Sibiu, Romania, ISSN 1583 \u2013 7149.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Dynamick\u00e1 anal\u00fdza mechanismu jeheln\u00ed ty\u010de u \u0161ic\u00edch stroj\u016f","title_de":"Dynamische Analyse des Mechanismus der Nadelstange bei N\u00e4hmaschinen","title_en":"The dynamic analysis of the needle bar mechanism of sewing machines","title_pl":"Analiza dynamiczna mechanizmu prowadnicy ig\u0142y w maszynach szwalniczych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"70","citation_spage":"60","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_07.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21551"},{"id":"21552","collection":"15240\/21132","authors":"Pe\u0161\u00edk, Marek","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V r\u016fzn\u00fdch odv\u011btv\u00edch technick\u00e9 praxe, zejm\u00e9na pak v automobilov\u00e9m pr\u016fmyslu, se pou\u017e\u00edvaj\u00ed jako sou\u010d\u00e1sti mont\u00e1\u017en\u00edch linek vibra\u010dn\u00ed dopravn\u00edky. Umo\u017e\u0148uj\u00ed transportovat nejen d\u00edly r\u016fzn\u00fdch tvar\u016f a velikost\u00ed, ale i sypk\u00e9 materi\u00e1ly. Princip dopravy d\u00edl\u016f je zalo\u017een na kmitav\u00e9m pohybu nosn\u00e9ho \u010dlenu ve sm\u011bru, kter\u00fd ud\u011bluje dopravovan\u00e9mu p\u0159edm\u011btu sou\u010dasn\u011b vertik\u00e1ln\u00ed i horizont\u00e1ln\u00ed rychlost. Pohon vibra\u010dn\u00edch dopravn\u00edk\u016f se prov\u00e1d\u00ed pomoc\u00ed mechanick\u00fdch nebo elektromagnetick\u00fdch budi\u010d\u016f. Mechanick\u00e9 budi\u010de zalo\u017een\u00e9 na rotaci nevyv\u00e1\u017een\u00e9 hmoty jsou p\u0159ipojeny bu\u010f p\u0159\u00edmo k nosn\u00e9mu \u010dlenu dopravn\u00edku nebo ke \u010dlenu, kter\u00fd je s n\u00edm spojen pru\u017enou vazbou. Elektromagnetick\u00e9 budi\u010de vytv\u00e1\u0159ej\u00ed periodick\u00e9 sily nebo momenty mezi nosi\u010dem a r\u00e1mem. V z\u00e1sad\u011b je snaha naladit syst\u00e9m tak, aby vlastn\u00ed frekvence p\u0159\u00edslu\u0161n\u00e1 hlavn\u00edmu transportn\u00edmu pohybu byla bl\u00edzk\u00e1 nebo shodn\u00e1 s frekvenc\u00ed bud\u00edc\u00ed. V rezonan\u010dn\u00ed oblasti je dopravn\u00ed v\u00fdkon nejvy\u0161\u0161\u00ed ve vztahu k energetick\u00fdm n\u00e1rok\u016fm pohonu.","abstract_de":"In verschiedenen Gebieten der technischen Praxis, vor allem in der Automobilindustrie, werden Vibrationstransporter als Teile von Montagelinien verwendet. Sie erm\u00f6glichen nicht nur Bauteilen von verschiedenen Formen und Gr\u00f6\u00dfen, aber auch Sch\u00fcttmateriale zu transportieren. Das Prinzip des Transports der Bauteile wird auf der Schwingungsbewegung der Tr\u00e4ger gegr\u00fcndet, der dem transportierten Bauteil gleichzeitig horizontale und vertikale Geschwindigkeit gibt. Der Antrieb von Vibrationstransportern wird durch mechanische oder elektromagnetische Erreger durchgef\u00fchrt. Die mechanischen Erreger gegr\u00fcndete auf der Rotation der nicht ausgewuchtete Masse sind mit dem Tr\u00e4ger unmittelbar verbunden oder werden zum Bauteil, der mit dem Tr\u00e4ger durch elastisch verbunden ist, befestigt. Die elektromagnetischen Erreger bilden periodische Kr\u00e4fte oder Momente zwischen dem Tr\u00e4ger und dem Rahmen. Grunds\u00e4tzlich gibt es M\u00fche das System so abzustimmen, dass die Eigenfrequenz entsprechende der Haupttransportbewegung sehr nah oder ganz gleiche mit der Erregungsfrequenz w\u00fcrde. Im Resonanzbereich ist die h\u00f6chste Transportleistung in der Beziehung zum Energieverbrauch des Antriebs.","abstract_en":"Vibrating conveyors as components of assembly lines are used in various technical branches, especially in the automotive industry. They do not only provide mechanical handling of differently shaped and sized parts, but they also allow the transport of loose materials. Hereby the main principle for the transportation of parts is based on the oscillating movements of the carrying element which, at the same time, imparts the vertical and horizontal velocity to the transported item. The vibration conveyors are driven by means of mechanical exciters or electromagnetic components. The mechanical exciters, based on the rotation of an unbalanced object, are either directly attached to the carrying element of the conveyer or are connected to the element that is joined to the conveyor by a flexible linkage. The electromagnetic components induce periodic power or moments between the carrying element and the frame. Generally, it is aimed to tune the system in a way to have the natural frequency according to the main transportation movement matching or nearly matching with the exciter frequency. The transport performance in relation to the energetic requirements of the drive is highest in the resonance zone.","abstract_pl":"W r\u00f3\u017cnych dziedzinach praktyki technicznej, a zw\u0142aszcza w przemy\u015ble motoryzacyjnym, przeno\u015bniki wibracyjne u\u017cywane s\u0105 jako elementy linii monta\u017cowych. Pozwalaj\u0105 one nie tylko na transport cz\u0119\u015bci o r\u00f3\u017cnym kszta\u0142cie i wielko\u015bci, lecz tak\u017ce materia\u0142\u00f3w sypkich. Zasada transportu cz\u0119\u015bci polega na ruchu wahad\u0142owym elementu no\u015bnego w kierunku, kt\u00f3ry nadaje transportowanemu elementowi jednocze\u015bnie nie tylko pr\u0119dko\u015b\u0107 poziom\u0105, ale te\u017c pionow\u0105. Przeno\u015bniki wibracyjne nap\u0119dzane s\u0105 za pomoc\u0105 mechanicznych wzbudnic lub czujnik\u00f3w elektromagnetycznych. Mechaniczne wzbudnice wykorzystuj\u0105 rotacj\u0119 niewywa\u017conej masy i s\u0105 pod\u0142\u0105czone bezpo\u015brednio do elementu no\u015bnego przeno\u015bnika lub do elementu, kt\u00f3ry jest z nim po\u0142\u0105czony elastycznie. Elektromagnetyczne elementy generuj\u0105 si\u0142y okresowe albo momenty mi\u0119dzy no\u015bnikiem a ram\u0105. W zasadzie podejmowane s\u0105 starania, aby system ustawi\u0107 tak, aby cz\u0119stotliwo\u015b\u0107 g\u0142\u00f3wnego ruchu transportowego by\u0142a zbli\u017cona lub zgodna z cz\u0119stotliwo\u015bci\u0105 wzbudnicy. W przestrzeni rezonansowej jest efekt transportowy najwi\u0119kszy w stosunku do zapotrzebowania energetycznego nap\u0119du.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_08","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"KO\u017dE\u0160N\u00cdK, J.: Kmit\u00e1n\u00ed mechanick\u00fdch soustav. Praha, 2008.||HARRIS, C.M.: Shock and Vibration Handbook. Fifth edition. McGraw-Hill. NewYork, 2005.||BRADSK\u00dd, Z.; VRZALA, R.: Mechanika III. Dynamika. Liberec, 1986.||DRESIG, H.; HOLZWEI\u00dfIG, F.: Maschinendynamik. 8. Auflage.Springer Verlag. Berlin, 2008.||N\u011aME\u010cEK, P.; PE\u0160\u00cdK, M.: PUV 2011-24384 Kruhov\u00fd vibra\u010dn\u00ed dopravn\u00edk.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Mechanick\u00fd model vibra\u010dn\u00edho dopravn\u00edku","title_de":"Mechanisches Model eines Vibrationstransporters","title_en":"A mechanical model of the vibration conveyor","title_pl":"Mechaniczny model przeno\u015bnika wibracyjnego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"79","citation_spage":"71","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_08.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21552"},{"id":"21553","collection":"15240\/21132","authors":"Petr\u016f, Michal; Nov\u00e1k, Ond\u0159ej","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"V sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b se v\u00fdvoj a v\u00fdrobci automobilov\u00fdch seda\u010dek zab\u00fdvaj\u00ed optimalizac\u00ed autoseda\u010dky a to p\u0159edev\u0161\u00edm v oblasti sni\u017eov\u00e1n\u00ed hmotnosti, v\u00fd\u0161ky autoseda\u010dky a tak\u00e9 energetick\u00e9 a ekologick\u00e9 \u00faspornosti pou\u017eit\u00fdch materi\u00e1l\u016f p\u0159i zachov\u00e1n\u00ed \u010di zlep\u0161en\u00ed st\u00e1vaj\u00edc\u00edch parametr\u016f sou\u010dasn\u00e9ho sed\u00e1ku a op\u011br\u00e1ku autoseda\u010dky, zejm\u00e9na parametr\u016f kvality komfortu sezen\u00ed a tak\u00e9 bezpe\u010dnosti seda\u010dky p\u0159i n\u00e1razu automobilu. Jednou z mo\u017enost\u00ed sn\u00ed\u017een\u00ed hmotnosti je konstruk\u010dn\u00ed \u00faprava sed\u00e1ku autoseda\u010dky se za\u010dlen\u011bn\u00edm kompozitn\u00ed viskoelastick\u00e9 v\u00fdztuhy. Byly provedeny experiment\u00e1ln\u00ed kvazistatick\u00e9 a dynamick\u00e9 zkou\u0161ky testovac\u00edch vzork\u016f viskoelastick\u00e9 kompozitn\u00ed v\u00fdztuhy pro definov\u00e1n\u00ed mechanick\u00fdch vlastnost\u00ed. Pro analyzov\u00e1n\u00ed deformace viskoelastick\u00e9 v\u00fdztuhy aplikovan\u00e9 do automobilov\u00e9 seda\u010dky byly sestaveny simula\u010dn\u00ed modely v prost\u0159ed\u00ed MKP s hmotnostn\u00edm zat\u00ed\u017een\u00edm virtu\u00e1ln\u00ed figur\u00ednou.","abstract_de":"Zurzeit besch\u00e4ftigen sich Entwicklung und Hersteller von Autositzen mit der Optimalisierung von Autositzen, und zwar vor allem auf dem Gebiet der Materialverringerung, der H\u00f6he der Autositze und auch der energetischen und \u00f6konomischen Sparsamkeit der verwendeten Materialien beim Erhalt oder der Verbesserung der bestehenden Parameter des gegenw\u00e4rtigen Sitzes und der Lehne bei einem Sto\u00df des Automobils. Eine der M\u00f6glichkeiten der Materialverringerung besteht in einer Konstruktionsverbesserung des Autositzes unter Eingliederung einer kompositorischen viskoelastischen Versteifung. Es wurden experimentelle quasistatische und dynamische Pr\u00fcfungen von Testmustern viskoelastischer kompositorischer Versteifungen f\u00fcr die Definition der mechanischen Eigenschaften durchgef\u00fchrt. Zur Analyse der Deformation der viskoelastischen Versteifung, wie sie in Autositzen verwendet werden, wurden Simulationsmodelle im Umfeld MKP mit einer Materialbelastung einer virtuellen Puppe zusammengestellt.","abstract_en":"Currently, the car manufacturers are dealing with optimization of seats, especially by reduction of weight and height, considering energy and ecological aspects of the used materials, at the same time maintaining or improving the existing parameters of the seat and back seat. Much emphasis is given to parameters of seating comfort and safety of car seats during a car crash. One possibility of seat weight reduction is by changing the construction of the seat cushion by incorporating viscoelastic composite reinforcement. Experimental quasi- static and dynamic tests were performed for samples of viscoelastic composite reinforcement materials for evaluation of mechanical properties. For deformation analysis of viscoelastic reinforcement, dummies (virtual human body) were loaded in a car seat and FEM simulation models were applied.","abstract_pl":"W obecnych czasach prace podejmowane w ramach rozwoju i produkcji foteli samochodowych skierowane s\u0105 na optymalizacj\u0119 fotelu samochodowego, zw\u0142aszcza pod k\u0105tem zmniejszania jego masy, wysoko\u015bci fotelu samochodowego oraz energetycznej i ekologicznej oszcz\u0119dno\u015bci stosowanych materia\u0142\u00f3w przy zachowaniu lub poprawie istniej\u0105cych parametr\u00f3w siedziska i oparcia fotelu samochodowego, w szczeg\u00f3lno\u015bci parametr\u00f3w jako\u015bci komfortu siedzenia oraz bezpiecze\u0144stwa fotelu w przypadku uderzenia samochodu. Jedn\u0105 z mo\u017cliwo\u015bci obni\u017cenia masy jest konstrukcyjna zmiana siedziska przy zastosowaniu kompozytowego wiskoelastycznego wype\u0142nienia. Przeprowadzano eksperymentalne badania quasistatyczne i dynamiczne pr\u00f3bek testowych wiskoelastycznego kompozytowego wype\u0142nienia w celu okre\u015blenia w\u0142a\u015bciwo\u015bci mechanicznych. W celu przeprowadzena analizy deformacji wype\u0142nienia wiskoelastycznego stosowanego w siedziskach samochodowych opracowano modele symulacyjne w \u015brodowisku MKP przy obci\u0105\u017ceniu manekinem wirtualnym.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_09","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"SUBASHI, G.H.M.J.; NAWAYSEH, N.; MATSUMOTO, Y.; GRIFFIN, M.J.: Nonlinear subjective and dynamic responses of seated subjects exposed to horizontal whole-body vibration, Journal of Sound and Vibration, Vol. 321, Issues 1 - 2, Pages 416-434, 2009||HOLZAPFEL, G.A.: Nonlinear Solid Mechanics \u2013 A kontinuum approach for Engineering, John Willey& Sons Limited, 2000, ISBN 0471823198||TRAN HUU NAM: Mechanical properties of the composite material with elastomeric matrix reinforced by textile cords, Ph.D Thesis, Technical University of Liberec, 2004.||HOLZAPFEL, G.A., GASSER, T.: A viscoelastic model for fiber-reinforced composites at finite strains: continuum basis, computational aspects and applications.Comput. Meth. Appl.Mech. Eng., 2001. Vol. 190, p.p 4379\u20134403.||PETR\u016e, M.; NOV\u00c1K, O.: Analysis and testing of mechanical properties of polyurethane foam and materials for nonpolyurethane car seat cushions, 4 th International Mechanical Engineering Forum, CZU Praha, 2011, ISBN 978-80- 213- 2156- 4||PETR\u016e, M.; PET\u0158\u00cdK, J.: Development and optimization of the headrests car seat [online], Buletin of Applied Mechanics, CVUT Praha, 6 (22), 2010:34-40. WWW:||||RAGAN, R.; KERNOZEK, T.W.; BIDAR, M.; MATHESON J.W.: Seat interface pressures on various thicknesses of foam wheelchair cushions: a finite modeling approach. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 83, 2002: 872\u2013875.||FLIEGEL, V.; MARTONKA, R.: Automobile seats - simulation characteristics seats. Acta Mechanica Slovaca, 2008, ISSN 1335-2393.||MARTONKA,R.: Measuring properties of car seats and its inovation, Ph.D. Thesis,||Technical University of Liberc, 2010, ISBN 80-7083-922-9||ZHAO J.;NARWANI G.: Development of a Human Body finite element model for restraint system R&D applicationst takata \u2013 Automotive Systems Laboratory, Inc.Paper Number 05-0399||PETR\u016e,M.;PET\u0158\u00cdK,J.: Systems to optimize comfort and developments of car seat [online], Acta Technica Coriniensis - Bulletin of Engineering, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara, Romania, International Journal of Engineering, Fascicule 4, 2009: 55 -59. WWW: ||FLIEGEL, V.; MARTONKA, R.: Biomechanics system \u2013 human and seat. In Zb. Medzin. konferencie Modelovanie mechanick\u00fdch a mechatronick\u00fdch s\u00fastav MMaMS2007., TU Ko\u0161ice, UVZ Hermany, AT&P Journal Plus, 2007||PET\u0158\u00cdK, J.: Iteration of the automobile seat and weight, Ph.D. Thesis, Technical University of Liberec, 2008||ALTAIR HYPERMESH 9.0, http:\/\/www.altairhyperworks.com||PAM-CRASH\/SAFE\u2122: Reference and Solver notes manual, Version 2005, 2008||PETR\u016e, M.; NOV\u00c1K, O: Mechanical properties measurement and comparison of polyurethane foam substitute, ACC JOURNAL 2010, Issue A, Natural Sciences and Technology, 16, 2010: 50 -59. ISSN 1803-9782","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Testov\u00e1n\u00ed a simulace viskoelastick\u00e9 kompozitn\u00ed v\u00fdztuhy pro konstruk\u010dn\u00ed aplikaci do autoseda\u010dky","title_de":"Testen und Simulation viskoelastischer Kompositionsversteifung f\u00fcr die Konstruktionsanwendung bei Autositzen","title_en":"Testing and simulation of viscoelastic reinforcement applied into car seat construction","title_pl":"Testowanie i symulacja wiskoelastycznego kompozytowego wype\u0142nienia do zastosowa\u0144 konstrukcyjnych w fotelach samochodowych","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"88","citation_spage":"80","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_09.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21553"},{"id":"21554","collection":"15240\/21132","authors":"P\u0159\u00edvratsk\u00e1, Jana; Zelov\u00e1, Katarina","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"Chov\u00e1n\u00ed p\u0159i kompresi a pru\u017en\u00e9 zotaven\u00ed vysoce objemn\u00fdch materi\u00e1l\u016f lze popsat pomoc\u00ed Kelvinova-Maxwellova reologick\u00e9ho modelu. Jde o s\u00e9riov\u00e9 spojen\u00ed Kelvinova modelu (paraleln\u00ed spojen\u00ed newtonovsk\u00e9 visk\u00f3zn\u00ed kapaliny a hookovsk\u00e9 elastick\u00e9 l\u00e1tky) a Maxwellova modelu (s\u00e9riov\u00e1 kombinace newtonovsk\u00e9 visk\u00f3zn\u00ed kapaliny a hookovsk\u00e9 elastick\u00e9 l\u00e1tky). Tato kombinace je schopna obs\u00e1hnout plastickou deformaci i relaxa\u010dn\u00ed chov\u00e1n\u00ed. Uv\u00e1d\u00edme algoritmus, jak ur\u010dit vstupn\u00ed parametry pro tento reologick\u00fd model pomoc\u00ed experiment\u00e1ln\u00edch dat v p\u0159\u00edpad\u011b, \u017ee z\u00e1t\u011b\u017eov\u00e1 f\u00e1ze prob\u00edh\u00e1 p\u0159i konstantn\u00edm nap\u011bt\u00ed po dobu t0 .","abstract_de":"Das Verhalten von hochflorigen (highloft) Materialien unter Druckbelastung und deren elastische Erholung kann durch ein Kelvin-Maxwell Modell beschrieben werden. Es ist dies die Reihenschaltung eines Kelvin-Modells (Parallelschaltung von Newtonschen viskosen Fl\u00fcssigkeiten und elastischen Materialien) und eines Maxwell-Modells (serielle Kombination von Newtonschen viskosen Fl\u00fcssigkeiten und elastischen Materialien). Diese Kombination ist in der Lage, die plastische Verformung und das Relaxationsverhalten abzubilden. Es wird ein Algorithmus vorgestellt, mit dem die relevanten Parameter f\u00fcr das beschriebene rheologische Modell aus experimentellen Daten bestimmt werden k\u00f6nnen, wenn die Belastungsphase der Zeit t0 unter konstanter Spannung erfolgt.","abstract_en":"The behavior in compression and the elastic recovery of highsloft materials can be described by a Kelvin-Maxwell rheological model. The proposed model is a serial combination of the Kelvin model (parallel connection of Newtonian viscous fluids and elastic materials) and the Maxwell model (serial combination of Newtonian viscous fluids and elastic materials). This combination is able to cover the plastic deformation and relaxation behavior.||In this paper an algorithm for the determination of the input parameters of the proposed rheological model based on experimental data on condition that the load phase is carried out||at constant stress for the time t0 will be presented.","abstract_pl":"Zachowanie przy kompresji i elastycznym odkszta\u0142ceniu wysoko obj\u0119to\u015bciowych materia\u0142\u00f3w mo\u017cna opisa\u0107 przy wykorzystaniu reologicznego modelu Kelvina-Maxwella. Jest to szeregowe po\u0142\u0105czenie modelu Kelvina (r\u00f3wnoleg\u0142e po\u0142\u0105czenie lepkiej cieczy Newtona i materia\u0142u elastycznego Hooka) oraz modelu Maxwella (szeregowe po\u0142\u0105czenie lepkiej cieczy Newtona i materia\u0142u elastycznego Hooka). To po\u0142\u0105czenie jest w stanie obj\u0105\u0107 zniekszta\u0142cenie plastyczne oraz odkszta\u0142cenie (zachowanie \"relaksu\"). Prezentujemy algorytm w celu okre\u015blenia parametr\u00f3w wej\u015bciowych dla tego modelu reologicznego przy pomocy danych do\u015bwiadczalnych, gdy faza obci\u0105\u017cenia odbywa si\u0119 przy sta\u0142ym napi\u0119ciu przez czas t0 .","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"5 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_10","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BHARANITHARAN, R.; P\u0158\u00cdVRATSK\u00c1, J.; JIRS\u00c1K, O.:Modelling of Compressional Properties of Highloft Textiles. In Proceedings of STRUTEX, Liberec 2003, pp. 427\u2013 431. ISBN 80- 783-769-1.||P\u0158\u00cdVRATSK\u00c1, J.; JIRS\u00c1K, O.; BHARANITHARAN, R.: Maxwell-Kelvin model for highloft materials. In Proceedings of Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 12, Prague 2004 pp.196-199. ISBN 80-85823-53-5.||DONG, X.; ZHANG, J.; ZHANG, Y.; YAO, M.: A study on the relaxation behavior of fabric's crease recovery angle, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 15, No.1, 2003, pp. 47-55.||SOBOTKA, Z.: Reologie hmot a konstrukc\u00ed, Academia, Praha 1981.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Chov\u00e1n\u00ed vysoce objemn\u00fdch materi\u00e1l\u016f p\u0159i kompresi a elastick\u00e9m zotaven\u00ed (Kelvin\u016fv-Maxwell\u016fv model)","title_de":"Verhalten von highloft Materialen unter Druckbeanspruchung und das R\u00fcckstellverm\u00f6gen (Kelvin-Maxwell-Modell)","title_en":"Compression behaviour and elastic recovery of highloft materials (Kelvin-Maxwell model)","title_pl":"Zachowanie wysoko obj\u0119to\u015bciowych materia\u0142\u00f3w przy kompresji i elastycznym odkszta\u0142ceniu (Model Kelvina-Maxwella)","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"93","citation_spage":"89","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_10.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21554"},{"id":"21555","collection":"15240\/21132","authors":"Sk\u0159iv\u00e1nek, Josef; B\u00edlek, Martin","datum_zverejneni":"2011-06-30","dc_date_defense":null,"issue":"2011","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek je zam\u011b\u0159en na dynamickou anal\u00fdzu pohonn\u00e9ho syst\u00e9mu malopr\u016fm\u011brov\u00e9ho pletac\u00edho stroje. Hlavn\u00edm c\u00edlem je popis a anal\u00fdza st\u00e1vaj\u00edc\u00edho konstruk\u010dn\u00edho uspo\u0159\u00e1d\u00e1n\u00ed n\u00e1honu. Sou\u010dasn\u00e9 uspo\u0159\u00e1d\u00e1n\u00ed pohonu zaji\u0161\u0165uje sv\u00e1zan\u00fd pohyb jeheln\u00edho v\u00e1lce a p\u0159\u00edstroje realizovan\u00fd jednou pohonnou jednotkou. Z technologick\u00e9ho hlediska je nutn\u00e9 zajistit minim\u00e1ln\u00ed odchylku nato\u010den\u00ed hlavn\u00edch \u010d\u00e1st\u00ed stroje b\u011bhem pracovn\u00edho cyklu. P\u0159\u00edsp\u011bvek popisuje sestaven\u00ed matematick\u00e9ho modelu. K sestaven\u00ed pohybov\u00fdch rovnic byly pou\u017eity Lagrangeovy rovnice druh\u00e9ho druhu. Ty byly \u0159e\u0161eny pomoc\u00ed software Matlab a jeho nadstavby Simulink. V\u00fdsledkem jsou pr\u016fb\u011bhy kinematick\u00fdch veli\u010din z\u00e1kladn\u00edch \u010d\u00e1st\u00ed pohonn\u00e9ho syst\u00e9mu.","abstract_de":"Der Artikel befasst sich mit der dynamischen Analyse des Antriebssystems der Kleinrundstrickmaschine. Das Hauptziel ist die Beschreibung und die Analyse der bestehenden Konstruktionsgestaltung des Antriebs. Die derzeitige Anordnung des Antriebs gew\u00e4hrleistet die gekoppelte Bewegung des Nadelzylinders und des Ger\u00e4tes mittels einer Antriebseinheit. Unter dem technologischen Aspekt ist es erforderlich, eine minimale Abweichung der Drehung der Hauptteile w\u00e4hrend des Arbeitszyklus zu gew\u00e4hrleisten. Der Beitrag beschreibt die Erstellung eines mathematischen Modells. Zur Formulierung der Bewegungsgleichungen wurden Lagrangegleichungen zweiter Art verwendet. Diese wurden mittels der Software Matlab und ihres \u00dcberbaus Simulink gel\u00f6st. Das Ergebnis sind die Verl\u00e4ufe der kinematischen Gr\u00f6\u00dfen der grundlegenden Teile des Antriebssystems.","abstract_en":"The paper deals with dynamic analysis of the driving system of small diameter knitting machines. Its main object is the description and analysis of the existing structural configuration of the drive. The present arrangement of the drive provides for a coupled motion of the needle cylinder and the dial, realized by a single driving unit. From the technological point of view, it is necessary to provide for a minimum deviation of swinging of principal parts of the machine during an operating cycle. The paper describes the compilation of a mathematical model. The motion equations have been devised by means of Lagrange equations of the second kind. They have been solved by means of the software Matlab and its superstructure Simulink. As the result, there have been obtained the courses of kinematic variables of basic parts of the driving system.","abstract_pl":"Artyku\u0142 jest po\u015bwi\u0119cony analizie dynamicznej uk\u0142adu nap\u0119dowego ma\u0142o\u015brednicowej maszyny dziewiarskiej. G\u0142\u00f3wnym celem jest opis i analiza obecnego uk\u0142adu konstrukcyjnego nap\u0119du. Obecnie uk\u0142ad nap\u0119du zapewnia sprz\u0119\u017cony ruch cylindra ig\u0142owego i przyrz\u0105du wykonywany przez jedn\u0105 jednostk\u0119 nap\u0119dow\u0105. Z technologicznego punktu widzenia konieczne jest zapewnienie minimalnego odchylenia ustawienia g\u0142\u00f3wnych cz\u0119\u015bci maszyny w ci\u0105gu cyklu roboczego. Artyku\u0142 opisuje zestawienie modelu matematycznego. Do zestawienia r\u00f3wna\u0144 ruchu wykorzystano r\u00f3wnania Lagrange\u2019a drugiego rz\u0119du. Rozwi\u0105zywano je przy pomocy oprogramowania Matlab i jego nadbudowy Simulink. Wynikiem s\u0105 przebiegi wielko\u015bci kinematycznych podstawowych cz\u0119\u015bci uk\u0142adu nap\u0119dowego.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2011_1_11","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"SK\u0158IV\u00c1NEK, J., B\u00cdLEK, M. :The small-diameter knitting machine structure change, IV Miedzynarodowa Konferencja Mlodych Naukovcow Szkol Wyzszych Euroregionu Nysa, Jelena Gora, 2010, pp.: 243-248, ISBN 978-83-61719-86-1||JULI\u0160, K., BREPTA, R.,: MechanikaII, Dynamika, Volume 1, SNTL Praha 1987, L13- E1-V-41f\/2270","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Anal\u00fdza dynamick\u00e9ho modelu pohonu molopr\u016fm\u011brov\u00e9ho pletac\u00edho stroje Ange 18.1","title_de":"Analyse des dynamischen Modells des Antriebs der kleinrundstrickmaschine Ange 18.1","title_en":"Analysis of dynamic model of the drive of small diameter knitting machines ange 18.1","title_pl":"Analiza modelu dynamicznego nap\u0119du ma\u0142o\u015brednicowej maszyny dziewiarskiej Ange 18.1","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"101","citation_spage":"95","relation_issue":"Issue A","relation_volume":"17","locked_publishing":"0","idnum":"Issue A\/2011","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2011_1_11.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21555"},{"id":"21527","collection":"15240\/21131","authors":"B\u00edmov\u00e1, Daniela","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek je v\u011bnov\u00e1n paraleln\u00edmu \u0159e\u0161en\u00ed dvoudimenzion\u00e1ln\u00edho stacion\u00e1rn\u00edho reak\u010dn\u011b-dif\u00fazn\u00edhoprobl\u00e9mu. Pomoc\u00ed paraleln\u00edho p\u0159\u00edstupu k reprezentaci line\u00e1rn\u00ed algebry vytvo\u0159\u00edme paraleln\u00edalgoritmus pro v\u00fdpo\u010det numerick\u00e9ho \u0159e\u0161en\u00ed dvoudimenzion\u00e1ln\u00edho stacion\u00e1rn\u00edho reak\u010dn\u011bdif\u00fazn\u00edhoprobl\u00e9mu. Porovn\u00e1me \u010dasy pot\u0159ebn\u00e9 k v\u00fdpo\u010dtu p\u0159ibli\u017en\u00e9ho \u0159e\u0161en\u00ed syst\u00e9mu (line\u00e1rn\u00edch)diferenci\u00e1ln\u00edch rovnic pro r\u016fzn\u011b velkou matici soustavy numerickou metodou sdru\u017een\u00fdchgradient\u016f na 1, 2, 3 a 4 procesorech.","abstract_de":"Dieser Artikel besch\u00e4ftigt sich mit der parallelen L\u00f6sung eines zweidimensionalen station\u00e4renreaktionsdiffusen Problems. Mit Hilfe eines parallelen Ansatzes zur Repr\u00e4sentation linearerAlgebra bilden wir einen parallelen Algorithmus f\u00fcr die Berechnung einer numerischen L\u00f6sungeines zweidimensionalen station\u00e4ren reaktionsdiffusen Problems. Wir vergleichen dieZeiten, die zur Berechnung einer ann\u00e4hernden L\u00f6sung des Systems (linearer) differenzialerGleichungen einer gro\u00dfen Matrix eines Systems durch die numerische Methode dualer Gradientenauf 1, 2, 3 und 4 Prozessoren n\u00f6tig sind.","abstract_en":"The paper is devoted to the parallel solution of the two-dimensional stationary reaction-diffusion problem. By the usage of parallel approach to the linear algebra representa- tion we create the parallel algorithm for computing a numerical solution of the two-dimensional stationary reaction-diffusion problem. We compare calculation times of computing the approximate solution of the system of (linear) difference equations for different sizes of the system matrix by the numerical conjugate gradient method on 1, 2, 3, and 4 processors, respectively.","abstract_pl":"Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest paralelnemu rozwi\u0105zywaniu dwuwymiarowego stacjonarnego problemureakcyjno-dyfuzyjnego. Przy pomocy podej\u015bcia paralelnego do reprezentacji algebryliniowej stworzymy algorytm r\u00f3wnoleg\u0142y do wyliczenia numerycznego rozwi\u0105zaniadwuwymiarowego stacjonarnego problemu reakcyjno-dyfuzyjnego. Por\u00f3wnamy czasyniezb\u0119dne do wyliczenia przybli\u017conego rozwi\u0105zania uk\u0142adu r\u00f3wna\u0144 r\u00f3\u017cniczkowych (liniowych)dla macierzy uk\u0142adu o r\u00f3\u017cnej wielko\u015bci przy pomocy metody numerycznej gradient\u00f3wsprz\u0119\u017conych na 1, 2, 3 i 4 procesorach.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_01","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"B\u00cdMOV\u00c1, D.: Parallel solution of Poisson Equation. In: Proceedings of Aplimat 2012. Bratislava, Slovak University of Technology 2012, pp. 233-243. ISBN 978-80-89313-57-0.||DOLEJ\u0160\u00cd, V.; KNOBLOCH, P.; KU\u010cERA, V.; VLAS\u00c1K, M.: Finite element methods: theory, applications and implementation. TUL, Liberec 2011. ISBN 978-80-7372-728-4.","ispartof":"ACC Journal","subject":"stationary reaction \u2013 diffusion problem||parallel linear algebra||finite differencemethod||conjugate gradient method","title_cs":"Paraleln\u00ed p\u0159\u00edstup k \u0159e\u0161en\u00ed stacion\u00e1rn\u00edhoreak\u010dn\u011b-dif\u00fazn\u00edho probl\u00e9mu","title_de":"Parallerer Ansatz zur L\u00f6sung eines station\u00e4renreaktionsdiffusen Problems","title_en":"Parallel approach to the solution of stationary reaction-diffusion problem","title_pl":"Paralelne podej\u015bcie do rozwi\u0105zywania stacjonarnegoproblemu reakcyjno-dyfuzyjnego","title_sk":null,"keywords_en":"Stationary reaction \u2013 diffusion problem, parallel linear algebra, finite difference\nmethod, conjugate gradient method","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"14","citation_spage":"8","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_01.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21527"},{"id":"21528","collection":"15240\/21131","authors":"Bittnerov\u00e1, Daniela","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V \u010dl\u00e1nku je uveden algoritmus ur\u010den\u00fd k nalezen\u00ed optim\u00e1ln\u00edho \u010di skoro optim\u00e1ln\u00edhouspo\u0159\u00e1d\u00e1n\u00ed prvk\u016f matice, kter\u00e1 je \u0159\u00eddk\u00e1, nesymetrick\u00e1 a rozlo\u017eiteln\u00e1 (reducibiln\u00ed). Pomoc\u00edtohoto algoritmu m\u016f\u017eeme efektivn\u011bji \u0159e\u0161it velk\u00e9 \u0159\u00eddk\u00e9 soustavy line\u00e1rn\u00edch rovnic. Uveden\u00fdalgoritmus je modifikac\u00ed zn\u00e1m\u00e9ho algoritmu pro symetrick\u00e9 nerozlo\u017eiteln\u00e9 matice.","abstract_de":"Im Artikel wird ein Algorithmus vorgestellt, der zu einer optimalen oder fast optimalenAnordnung der Matrixelemente f\u00fchren soll. Diese Matrix ist selten, asymmetrisch undzerlegbar (reduzierbar). Mit Hilfe dieses Algorithmus k\u00f6nnen wir gro\u00dfe seltene Systemelinearer Gleichungen effektiver l\u00f6sen. Der angef\u00fchrte Algorithmus ist eine Modifikation einesbekannten Algorithmus f\u00fcr eine symmetrische, nicht zerlegbare Matrix","abstract_en":"In the paper, an algorithm for finding an optimal or almost optimal permutation for anordering of elements of a matrix, which is sparse, asymmetric and reducible, is suggested.Using this algorithm we can solve large sparse systems of linear equations more efficiently.The algorithm is a modification of the algorithm presented in [6], therefore the sameindications and symbols are use.","abstract_pl":"Wartykule przedstawiono algorytm przeznaczony do znalezienia optymalnego lub prawieoptymalnego uk\u0142adu element\u00f3w macierzy, kt\u00f3ra jest rzadka, niesymetryczna i rozk\u0142adalna.Przy pomocy tego algorytmu mo\u017cna bardziej efektywnie rozwi\u0105zywa\u0107 du\u017ce rzadkie uk\u0142adyr\u00f3wna\u0144 liniowych. Podany algorytm stanowi modyfikacj\u0119 znanego algorytmu dlasymetrycznych macierzy nierozk\u0142adalnych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_02","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Duff, I. S. \u2013 Erisman, A. M. \u2013 Reid, J. K.: Direct Methods for Sparse Matrices. Oxford, Clarendon Press 1990, pp. 341. ISBN 0-19-853421-3||Ersavas, B. F.: Sparse Matrix Ordering and Gaussian Elimination. In: ECE 3652 Fundamentals of Computer Engineering 2002, pp. 1-12.||Gilbert, A. - Li, Y. - Porat, E. - M. Strauss, M.: Approximate Sparse Recovery: Optimizing time and measurements. Manuscript, 2009.||Gilbert, J. R. \u2013 Ng, E. G.: Predicting Structure in Nonsymetric Sparse Matrix Factorizations. New York 1993.||Kapre, N. \u2013 DeHon, A.: Parallelizing Sparse Matrix Solve for Spice Circuit Simulation Using FPGAS. In: Proceedings of IEEE International Conference on Field-Programmable Technology (FPT 2009), 2009, pp. 1-9.||Segethov\u00e1, J.: Elimination on Sparse Symmetric Systems of a Special Structure. Aplikace matematiky 17, 6, 1972, pp. 447\u2013460.","ispartof":"ACC Journal","subject":"asymmetric reducible sparse matrix||algorithm","title_cs":"Algoritmus pro eliminaci soustav s \u0159\u00eddk\u00fdmi nesymetrick\u00fdmi rozlo\u017eiteln\u00fdmi maticemi","title_de":"Ein Algorithmus f\u00fcr die Eliminierung der Systeme mit seltenenasymmetrischen zerlegbaren Matrixen","title_en":"Algorithm for elimination of systems with sparse asymmetric reducible matrices","title_pl":"Algorytm do eliminacji uk\u0142ad\u00f3w z rzadkimi niesymetrycznymimacierzami rozk\u0142adalnymi","title_sk":null,"keywords_en":"Asymmetric reducible sparse matrix, algorithm","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"21","citation_spage":"15","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_02.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21528"},{"id":"21529","collection":"15240\/21131","authors":"Cegielski, Andrzej; Grossmann, Christian","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Itera\u010dn\u00ed metody pro \u0159e\u0161en\u00ed varia\u010dn\u00edch nerovnost\u00ed v Hilbertov\u00fdch prostorech nekone\u010dn\u00e9 dimenze vy\u017eaduj\u00ed diskretizaci. To vede k \u0159e\u0161en\u00ed posloupnosti varia\u010dn\u00edch nerovnost\u00ed v prostorech kone\u010dn\u00e9 dimenze. Tato pr\u00e1ce se v\u011bnuje itera\u010dn\u00edm metod\u00e1m, kter\u00e9 vy\u017eaduj\u00ed pouze kone\u010dn\u00fd po\u010det kroku\u02da na ka\u017ed\u00e9 diskretiza\u010dn\u00ed \u00farovni. Nejprve je studov\u00e1na abstraktn\u00ed \u00faloha a n\u00e1sledn\u011b konkr\u00e9tn\u00ed \u00faloha optim\u00e1ln\u00edho \u0159\u00edzen\u00ed s eliptickou stavovou rovnic\u00ed a s omezen\u00edmi na \u0159\u00edd\u00edc\u00ed prom\u011bnnou. Diskretizace je provedena pomoc\u00ed posloupnosti do sebe vno\u0159en\u00fdch po \u010d\u00e1stech line\u00e1rn\u00edch, spojit\u00fdch, konformn\u00edch kone\u010dn\u00fdch prvku.","abstract_de":"Iterationsverfahren zur Behandlung von Variationsungleichungen in undendlichdimensionalen Hilbert-R\u00e4umen erfordern in der Regel eine Diskretisierung. Diese f\u00fchrt auf Variationsungle-ichungen \u00fcber einer Familie von R\u00e4umen. In der vorliegenden Arbeit wird dieses Problem durch ein Iterationsverfahren mit einer nur endlichen Zahl von Schritten je Diskretisierungsniveau be-handelt. Zun\u00e4chst werden abstrakte Methoden untersucht und sp\u00e4ter auf ein Problem der opti-malen Steuerung mit elliptischen Zustandsgleichungen und Steuerrestriktionen angewandt. Die Diskretisierung erfolgt durch eine sich verfeinernde Familie st\u00fcckweise linearer, konformer C0 \ufb01niter Elemente.","abstract_en":"Iterative methods for solving variational inequalities in infinite dimensional Hilbert spaces asa rule require some discretization. This leads to variational inequalities over families of spaces.In the present paper this problem is addressed by an iterative method with only a finite numberof steps at each discretization level. First, abstract methods are studied and later an optimalcontrol problem with elliptic state equations and some bound on the controls is considered. Thediscretization technique rests upon a nested family of piecewise linear C0-elements conformingfinite element discretizations.","abstract_pl":"Metody iteracyjne dla nier\u00f3wno\u015bci wariacyjnych w niesko\u0144czenie-wymiarowych przestrzeniach Hilberta zazwyczaj wymagaj\u0105 dyskretyzacji. Ta z kolei prowadzi do nier\u00f3wno\u015bci wariacyjnych okre\u015blonych na rodzinie przestrzeni. W niniejszej pracy dla tego problemu stosujemy metod\u0119 iteracyjn\u0105, w kt\u00f3rej na ka\u017cdym poziomie dyskretyzacji przeprowadzanych jest sko\u0144czenie wiele krok\u00f3w. Najpierw badamy metody abstrakcyjne, kt\u00f3re nast\u0119pnie stosujemy do problemu stero-wania optymalnego z eliptycznym r\u00f3wnaniem stanu i z ograniczeniami na sterowanie. Przy dyskretyzacji stosujemy rodzin\u0119 zag\u0119szczaj\u0105cych si\u0119 element\u00f3w sko\u0144czonych, kt\u00f3re s\u0105 kawa\u0142-kami liniowe, ci\u0105gle i konforemne. \n","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_03","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BAUSCHKE, H. H.; COMBETTES, P. L.: A weak to strong convergence principle for||Fej\u00b4er-monotone methods in Hilbert spaces. Math. Operations Res., 26 (2001), pp. 248\u2013||264.||CEGIELSKI, A.: Iterative methods for fixed point problems of nonexpansive operators in||Hilbert spaces. Lecture Notes in Mathematics 2057, Springer Heidelberg 2012. (in print)||CEGIELSKI, A.; GROSSMANN, C.: Iteration-discretization methods for variational inequality||over fixed point sets. (submitted)|GROSSMANN, C.; ROOS, H.-G.; STYNES,M.: Numerical treatment of partial differential||equations. Springer, Berlin, 2007.||OGURA, N.; YAMADA, I.: Nonstrictly convex minimization over the bounded fixed||point set of a nonexpansive mapping. Numer. Funct. Anal. Opt., 24 (2003), pp. 129\u2013135.||29||R\u00d6SCH, A.: Error estimates for parabolic optimal control problems with control constraints.||Z. Anal. Anwendungen, 23 (2004), pp. 353\u2013376.||TR\u00d6LTZSCH, F.: Optimal control of partial differential equations. Theory, methods and applications. Graduate Studies in Mathematics, 112. AMS, Providence, RI, 2010.||YAMADA, I.; OGURA, N.: Hybrid steepest descent method for variational inequality||problem over the fixed point set of certain quasi-nonexpansive mapping. Numer. Funct.||Anal. Opt., 25 (2004), pp. 619\u2013655.","ispartof":"ACC Journal","subject":"Optimal control||iteration-discretization||projection algorithm||elliptic state equation||finite element discretization","title_cs":"Itera\u010dn\u011b\u2013diskretiza\u010dn\u00edmetody pro varia\u010dn\u00ed nerovnost","title_de":"Ein iterations-diskretisierungs-Verfahren f\u00fcr eine Variationsungleichung","title_en":"Iteration-discretization methods for some variational inequality","title_pl":"Metoda iteracyjno-dyskretyzacyjna dla nier\u00f3wno\u015bci wariacyjnej","title_sk":null,"keywords_en":"Optimal control; iteration-discretization; projection algorithm; elliptic state equation;\nfinite element discretization","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"31","citation_spage":"22","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_03.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21529"},{"id":"21530","collection":"15240\/21131","authors":"\u010cern\u00e1, Dana; Fin\u011bk, V\u00e1clav","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 teoretick\u00fdmi a v\u00fdpo\u010detn\u00edmi aspekty numerick\u00e9ho \u0159e\u0161eni konvektivn\u011b-dif\u016fzn\u00edch rovnic. Pou\u017eijeme implicitn\u00ed sch\u00e9ma pro \u010dasovou diskretizaci a adaptivn\u00ed waveletovou metodu pro prostorovou diskretizaci. Pou\u017eijeme dob\u0159e podm\u00edn\u011bnou kubickou spline-waveleto-vou b\u00e1zi a metodu pro p\u0159ibli\u017en\u00e9 n\u00e1sobeni waveletov\u00e9 matice tuhosti s vektorem, kter\u00e9 jsme ned\u00e1vno navrhli. Budou prezentov\u00e1ny teoretick\u00e9 v\u00fdhody na\u0161eho sch\u00e9matu a tak\u00e9 numerick\u00e9 p\u0159\u00edklady. ","abstract_de":"Dieser Artikel befasst sich mit theoretischen und rechnerischen Aspekten der numerischen L\u00f6sung konvektiv-diffuser Gleichungen. Dazu verwenden wir ein implizites Schema f\u00fcr die zeitliche Diskretisierung und die adaptive Wavelet-Methode f\u00fcr eine r\u00e4umliche Diskretisierung. Wir benutzen die gut bedingte kubische Spline-Wavelet-Basis und -Methode f\u00fcr eine ann\u00e4hernde Multiplikation der Z\u00e4higkeits-Wavelet-Matrix mit einem Vektor, den wir vor nicht langer Zeit entworfen haben. Es werden theoretische Vorteile unseres Schemas und auch numerische Beispiele vorgestellt. ","abstract_en":"One of the most important part of adaptive wavelet methods is an efficient approximate multi- plication of stiffness matrices with vectors in wavelet coordinates. Although there are known algorithms to perform it in linear complexity, the application of them is relatively time con- suming and its implementation is very difficult. Therefore, it is necessary to develop a well- conditioned wavelet basis with respect to which both the mass and stiffness matrices are sparse in the sense that the number of nonzero elements in any column is bounded by a constant. Then, matrix-vector multiplication can be performed exactly with linear complexity. We present here a wavelet basis on the interval with respect to which both the mass and stiffness matrices corresponding to the one-dimensional Laplacian are sparse. Consequently, the stiffness matrix corresponding to the n-dimensional Laplacian in tensor product wavelet basis is also sparse. Moreover, the constructed basis has an excellent condition number. In this contribution, we shortly review this construction and show several numerical tests.","abstract_pl":"W artykule przedstawiono teoretyczne i obliczeniowe aspekty numerycznego rozwi\u0105zywania r\u00f3wna\u0144 konwekcyjno-dyfuzyjnych. Zastosowano schemat niejawny (dyskretny) dla czasowej dyskretyzacji oraz adaptacyjn\u0105 metod\u0119 falkow\u0105 (waveletow\u0105) dla dyskretyzacji przestrzennej. Wykorzystujemy dobrze uwarunkowan\u0105 kubiczn\u0105 baz\u0119 splajno-falkow\u0105 oraz metod\u0119 przybli\u017co-nego mno\u017cenia falkowej macierzy sztywno\u015bci z wektorem, kt\u00f3re niedawno zaproponowali\u015bmy. Zosta\u0142y zaprezentowane teoretyczne zalety naszego schematu oraz przyk\u0142ady numeryczne.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_04","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"\u010cERN\u00c1 , D.; FIN\u011aK, V, V.: Construction of optimally conditioned cubic spline wavelets on the interval. Adv. Comput. Math. 34, pp. 519-552, 2011.||\u010cERN\u00c1 , D.; FIN\u011aK, V.: Construction of optimally conditioned cubic spline wavelets on the interval. Adv. Comput. Math. 34, pp. 519-552, 2011||\u010c ERN\u00c1 , D.; FIN\u011a K, V.: Approximate multiplication in adaptive wavelet methods. Sub- mitted.||COHEN, A.; DAHMEN, V.; DEVORE, R.: Adaptive Wavelet Schemes for Elliptic Oper- ator Equations - Convergence Rates. Math. Comput. 70, pp. 27-75, 2001.||COHEN, A.: Numerical Analysis of Wavelet Methods. Elsevier Science, Amsterdam, 2003.||COHEN, A.; DAHMEN, V.; DEVORE, R.: Adaptive wavelet techniques in numerical simulation. Encyclopedia of Computational Mathematics 1, pp. 157-197, 2004.||COHEN, A.; DAHMEN, V.; DEVORE, R.: Adaptive wavelet methods II - Beyond the elliptic case. Foundations of Computational Mathematics 2, pp. 203-245, 2002.||DAHLKE, S.; FORNASIER, M.; RAASCH, T.; STEVENSON, R.; WERNER, M.: Adap- tive Frame Methods for Elliptic Operator Equations: The Steepest Descent Approach. IMA J. Numer. Anal. 27, pp. 717-740, 2007.||STEVENSON, R.: Adaptive Solution of Operator Equations Using Wavelet Frames. SIAM J. Numer. Anal. 41, pp. 1074-1100, 2003.||DIJKEMA, T.J.; SCHWAB, Ch.; STEVENSON, R.: An adaptive wavelet method for solv- ing high-dimensional elliptic PDEs. Constructive approximation 30, pp. 423-455, 2009.","ispartof":"ACC Journal","subject":"Wavelet||Hermite cubic splines||sparse representations","title_cs":"Adaptivni waveletov\u00e9 sch\u00e9ma pro konvektivn\u011b-dif\u016fzn\u00ed rovnice","title_de":"DAS ADAPTIVE WAVELET-SCHEMA F\u00dcR KONVEK TIV-D IFFU SE GLEICHUNGEN ","title_en":"Adaptive wavelet scheme for convection-diffusion equations","title_pl":"Adaptacyjny schemat falkowy dla r\u00f3wnania konwekcyjno-dyfuzyjnego","title_sk":null,"keywords_en":"Convection-diffusion equation; spline; wavelet; adaptivity","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"39","citation_spage":"32","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_04.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21530"},{"id":"21531","collection":"15240\/21131","authors":"\u010cern\u00e1, Dana; Fin\u011bk, V\u00e1clav; Ondra\u010dkov\u00e1. Zdena","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Jednou z nejd\u016fle\u017eit\u011bj\u0161\u00edch \u010d\u00e1st\u00ed waveletov\u00fdch adaptivn\u00edch metod je efektivn\u00ed p\u0159ibli\u017en\u00e9 n\u00e1soben\u00ed matice tuhosti s vektory ve waveletov\u00fdch sou\u0159adnic\u00edch. P\u0159esto\u017ee jsou zn\u00e1my algoritmy pro p\u0159ibli\u017en\u00e9 n\u00e1soben\u00ed s line\u00e1rn\u00ed slo\u017eitost\u00ed, jejich aplikace je relativn\u011b \u010dasov\u011b n\u00e1ro\u010dn\u00e1 a jejich implementace velice obt\u00ed\u017en\u00e1. Proto je d\u016fle\u017eit\u00e9 vyv\u00edjet dob\u0159e podm\u00edn\u011bn\u00e9 waveletov\u00e9 b\u00e1ze, pro kter\u00e9 jsou jak matice hmotnosti, tak matice tuhosti \u0159\u00eddk\u00e9 ve smyslu, \u017ee po\u010det nenulov\u00fdch prvk\u016f v libovoln\u00e9m sloupci je omezen\u00fd konstantou. Potom je toti\u017e mo\u017en\u00e9 n\u00e1sobit matici s vek-torem p\u0159esn\u011b s line\u00e1rn\u00ed p\u0159esnost\u00ed. V tomto p\u0159\u00edsp\u011bvku prezentujeme waveletovou b\u00e1zi adaptovanou na interval, vzhledem ke kter\u00e9 jsou jak matice hmotnosti, tak matice tuhosti odpov\u00eddaj\u00edc\u00ed jednodimenzion\u00e1ln\u00edmu Laplaci\u00e1nu \u0159\u00eddk\u00e9. N\u00e1sledn\u011b je rovn\u011b\u017e matice tuhosti odpov\u00eddaj\u00edc\u00ed n -di-menzion\u00e1ln\u00edmu Laplaci\u00e1nu ve waveletov\u00e9 b\u00e1zi, kter\u00e1 vznikne tenzorov\u00fdm sou\u010dinem jednodimenzion\u00e1ln\u00edch b\u00e1z\u00ed, \u0159\u00eddk\u00e1. Nav\u00edc jsou konstruovan\u00e9 b\u00e1ze velmi dob\u0159e podm\u00edn\u011bn\u00e9. V tomto p\u0159\u00edsp\u011bvku kr\u00e1tce p\u0159edstav\u00edme tuto konstrukci a uk\u00e1\u017eeme n\u011bkolik numerick\u00fdch test\u016f. ","abstract_de":"Eine der der wichtigsten Teile der adaptiven Wavelet-Methoden besteht in der ann\u00e4hernden Multiplikation der Z\u00e4higkeitsmatrix mit Vektoren in den Wavelet-Koordinaten. Obschon Al-gorithmen fr eine ann\u00e4hernde Multiplikation mit linearer Komplexit\u00e4t bekannt sind, ist deren Anwendung zeitlich gesehen relativ aufw\u00e4ndig und ihre Implementierung sehr beschwerlich. Daher ist es wichtig, eine gut bedingte Wavelet-B asis zu entwickeln, f\u00fcr welche sowohl die Massen- als auch die Z\u00e4higkeitsmatrix insofern selten sind, als die Anzahl der Null-Elemente in einer beliebigen Kolumne durch die Konstante begrenzt ist. Hernach ist es n\u00e4mlich m\u00f6glich, die Matrix mit dem Vektor genau mit linearer Genauigkeit zu multiplizieren. In diesem Beitrag pr\u00e4sentieren wir die ans Intervall angepasste Wavelet-Basis, hinsichtlich derer sowohl die Ma-ssen- als auch die dem eindimensionalen Laplazian entsprechende Z\u00e4higkeitsmatrix selten sind. Auch die dem n-dimensi onalen Laplazian in der Wavelet-B asis entsprechende Z\u00e4higkeitsmatrix, die durch das Tensorprodukt eindimensionaler Basen entsteht, ist selten. Dar\u00fcber hinaus werden die konstruierten Basen sehr gut bedingt. In diesem Beitrag stellen wir kurz diese Konstruktion vor und zeigen einige numerische Tests. ","abstract_en":"The paper is concerned with theoretical and computational issues of a numerical resolution of","abstract_pl":"Jedn\u0105 z najwa\u017cniejszych cz\u0119\u015bci talkowych metod adaptacyjnych jest efektywne przybli\u017cone mno\u017cenie macierzy sztywno\u015bci z wektorami we wsp\u00f3\u0142rz\u0119dnych waveletowych. Chocia\u017c znane s\u0105 algorytmy s\u0142u\u017c\u0105ce do przybli\u017conego mno\u017cenia o z\u0142o\u017cono\u015bci liniowej, ich stosowanie jest sto-sunkowo czasoch\u0142onne a ich wdra\u017canie bardzo trudne. Dlatego wa\u017cne jest opracowywanie do-brze uwarunkowanej bazy talkowej, dla kt\u00f3rej macierze masy, jak r\u00f3wnie\u017c macierze sztywno\u015bci s\u0105 rzadkie, to znaczy liczba element\u00f3w niezerowych w dowolnej kolumnie nie jest ogranic-zona sta\u0142\u0105. W\u00f3wczas bowiem mo\u017cna macierz z wektorem mno\u017cy\u0107 z dok\u0142adno\u015bci\u0105 liniow\u0105. W niniejszym artykule zaprezentowano baz\u0119 talkow\u0105 zaadaptowan\u0105 do interwa\u0142u, w stosunku do kt\u00f3rej macierze masy, jak r\u00f3wnie\u017c macierze sztywno\u015bci odpowiadaj\u0105ce jednowymiarowemu laplasjanowi s\u0105 rzadkie. Nast\u0119pnie tak\u017ce macierz sztywno\u015bci odpowiadaj\u0105ca n-wymiarowemu lapsjanowi w bazie talkowej (waveletowej), kt\u00f3ra powstaje w wyniku iloczynu tensorowego baz jednowymiarowych, jest rzadka. Ponadto konstruowane bazy s\u0105 bardzo dobrze uwarunkowane. W niniejszym artykule kr\u00f3tko przedstawiono tak\u0105 konstrukcj\u0119 oraz pokazano kilka test\u00f3w nu-merycznych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"6 stan","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_05","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"\u010cERN\u00c1 , D.; FIN\u011aK, V.: Approximate Multiplication in Adaptive Wavelet Methods, sub- mitted, 2010.","ispartof":"ACC Journal","subject":"Convection-diffusion equation||spline||wavelet||adaptivity","title_cs":"O \u0159\u00eddk\u00e9 reprezentaci laplaci\u00e1nu ","title_de":"\u00dcBER DIE SELTENE REPR\u00c4SENTATION VON LAPLAZIAN","title_en":"On a sparse representation of laplacian","title_pl":"O rzadkiej reprezentacji laplasjanu","title_sk":null,"keywords_en":"Wavelet; Hermite cubic splines; sparse representations","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"45","citation_spage":"40","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_05.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21531"},{"id":"21532","collection":"15240\/21131","authors":"\u010cern\u00e1, Dana; Fin\u011bk, V\u00e1clav; Pla\u010dkov\u00e1, Gerta","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Prvn\u00ed multiwaveletov\u00e1 b\u00e1ze se objevila kolem roku 1990. Z\u00e1kladn\u00ed my\u0161lenka multiwavelet\u016f je jednoduch\u00e1: nahrad\u00edme jednu \u0161k\u00e1lovou funkci jednou multi\u0161k\u00e1lovou, abychom z\u00edskali lep\u0161\u00ed vlastnosti b\u00e1zov\u00fdch funkc\u00ed. Multiwavelety toti\u017e umo\u017e\u0148uj\u00ed aproximace vy\u0161\u0161\u00edho \u0159\u00e1du s krat\u0161\u00edm nosi\u010dem ne\u017e klasick\u00e9 \u0161k\u00e1lov\u00e9 funkce. Nav\u00edc je mo\u017en\u00e9 zkonstruovat symetrick\u00e9 ortogon\u00e1ln\u00ed multiwavelety, co\u017e pro klasick\u00e9 wavelety nen\u00ed mo\u017en\u00e9. V minul\u00fdch letech se objevilo n\u011bkolik jednoduch\u00fdch konstrukc\u00ed waveletov\u00fdch b\u00e1z\u00ed zalo\u017een\u00fdch na hermitovsk\u00fdch kubick\u00fdch splinech. V tomto p\u0159\u00edsp\u011bvku stru\u010dn\u011b p\u0159edstav\u00edme tyto konstrukce, pou\u017eijeme tyto wavelety k numerick\u00e9mu \u0159e\u0161en\u00ed diferenci\u00e1ln\u00edch rovnic a srovn\u00e1me jejich vlastnosti. ","abstract_de":"Die erste Multiwaveletbasis erschien um das Jahr 1990. Der Grundgedanke der Multiwavelets ist einfach: Wir ersetzen eine Skalenfunktion durch eine Multiskalenfunktion, um bessere Eigenschaften von B asenfunktionen zu erhalten. Die Multiwavelets erm\u00f6glichen n\u00e4mlich eine Ann\u00e4herung h\u00f6herer Ordnung mit einem k\u00fcrzeren Tr\u00e4ger als die klassischen Skalenfunktionen. Au\u00dferdem ist es m\u00f6glich, symmetrische orthogonale Multiwavelets zu konstruieren, was f\u00fcr die klassischen Wavelets nicht m\u00f6glich ist. In den vergangenen Jahren erschienen einige einfache Konstruktionen von Wavelet-Basen, die auf kubischen Hermite-Splinen beruhen. In diesem Beitrag stellen wir kurz diese Konstruktionen vor. Wir benutzen die Wavelets zur numerischen L\u00f6sung von Differenzialgleichungen und vergleichen deren Eigenschaften. ","abstract_en":"First multiwavelets have appeared around the early 1990s. The basic idea behind multiwavelets is simple: to replace the single scaling function by the multiscaling function 4t to have some additional desired properties. It seems to be an interesting trade off because multiwavelets provide higher order approximation with shorter support than single scaling function. Moreover, it is possible to have both symmetric and orthogonal multiwavelets while this is not possible for single wavelets. In recent years, several simple constructions of wavelet bases based on Hermite cubic splines were proposed. In this contribution, we shortly review these constructions, use these wavelets to solve numerically differential equations, and compare their performance.","abstract_pl":"Pierwsza falka wielokrotna (ang. multiwavelets) pojawi\u0142a si\u0119 oko\u0142o 1990 roku. Podstawowa idea falek wielokrotnych jest prosta: zast\u0119pujemy jedn\u0105 funkcj\u0119 skaluj\u0105c\u0105 jedn\u0105 wieloskaluj\u0105c\u0105, aby pozyska\u0107 lepsze cechy funkcji bazowych. Falki wielokrotne umo\u017cliwiaj\u0105 bowiem aproksy-macj\u0119 wy\u017cszego rz\u0119du z kr\u00f3tsz\u0105 baz\u0105 w por\u00f3wnaniu z klasyczn\u0105 funkcj\u0105 skaluj\u0105c\u0105. Ponadto mo\u017cliwe jest skonstruowanie symetrycznych ortogonalnych falek wielokrotnych, co nie jest mo\u017cliwe w przypadku klasycznych falek. W poprzednich latach pojawi\u0142o si\u0119 kilka prostych konstrukcji baz falkowych opartych na hermitowskich splajnach kubicznych. W niniejszym artykule kr\u00f3tko przedstawiono takie konstrukcje, omawiane falki zastosowano do numeryczne-go rozwi\u0105zywania r\u00f3wna\u0144 r\u00f3\u017cniczkowych oraz por\u00f3wnano ich cechy. ","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_06","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ALPER, B. K.; ROKHLIN, V.: A fast algorithm for the evaluation of Legendre expan- sions. Siam J. Sci. Statist. Comput., 12 (1991), pp. 158-179.||\u010cERN\u00c1 , D.; FIN\u011aK, V, V.: Hermite cubic spline wavelets with moments on the interval. In preparation, 2012.||DIJKEMA, T. J.; STEVENSON, R.: A sparse Laplacian in tensor product wavelet coor- dinates. Numer. Math., vol. 115, no. 3 (2010), pp. 433-449.||DAHMEN, W.; HAN, B.; JIA, R.-Q.; KUNOTH, A.: Biorthogonal Multiwavelets on the Interval: Cubic Hermite Splines. CONSTR. APPROX., vol. 16, (1998), pp. 221-259.||JIA, R.-Q.; LIU, S.-T.: Wavelet bases of Hermite cubic splines on the interval. Adv. in Comp. Math., 25 (2006), pp. 23-39.||KEINERT, F.: Wavelets and Multiwavelets. CHAPMAN & HALL\/CRC, 2004.||LEBRUN, J.; VETTERLI, M.: Balanced multiwavelets theory and design. IEEE Trans. Signal Process., 46 (1998), pp. 1119-1125.||LEBRUN, J.; VETTERLI, M.: High-order balanced multiwavelets: theory, factorization, and design. IEEE Trans. Signal Process., 49 (2001), pp. 1918-1930.","ispartof":"ACC Journal","subject":"Wavelet||Hermite cubic splines||elliptic differential equations","title_cs":"Multiwavelety zalo\u017een\u00e9 na hermitovsk\u00fdch kubick\u00fdch splinech","title_de":"AUF KUBISCHEN HERMITESPLINES ANGELEGTE MULTIWAVELETS ","title_en":"Multiwavelets based on hermite cubic splines","title_pl":"Falki wielokrotne oparte na hermitowskich splajnach kubicznych","title_sk":null,"keywords_en":"Wavelet; Hermite cubic splines; elliptic differential equations","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"55","citation_spage":"46","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_06.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21532"},{"id":"21533","collection":"15240\/21131","authors":"Dolej\u0161\u00ed, V\u00edt","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Zab\u00fdv\u00e1me se numerick\u00fdm \u0159e\u0161en\u00edm neline\u00e1rn\u00edch konvektivn\u011b-difusn\u00edch rovnic pomoc\u00ed nespojit\u00e9 Galerkinovy metody. Navrhujeme novou hp-adaptivn\u00ed metodu, kter\u00e1 je zalo\u017eena na residu\u00e1ln\u011b-nekonformn\u00edm odhadu chybu a indik\u00e1toru regularity \u0159e\u0161en\u00ed. Residu\u00e1ln\u011b-nekonfonnni odhad se skl\u00e1d\u00e1 ze dvou \u010d\u00e1sti, residu\u00e1ln\u00edm odhadu chyby a tzv. hodnot\u011b nekonformity. Pomoci odhadu chyby hled\u00e1me elementy s\u00edt\u011b, kter\u00e9 se maj\u00ed zjemnit a indik\u00e1tor regularity rozhoduje, zda-li moji b\u00fdt ozna\u010den\u00e9 elementy zjemn\u011bny technikou h nebo p. Residu\u00e1ln\u011b-nekonformn\u00ed odhad a i indik\u00e1tor regularity jsou snadno spo\u010ditateln\u00e9 veli\u010diny. Stejn\u00e1 technika m\u016f\u017ee rovn\u011b\u017e pomoci odhadnout chybu vzniklou z nep\u0159esn\u00e9ho \u0159e\u0161en\u00ed p\u0159\u00edslu\u0161n\u00e9 neline\u00e1rn\u00ed algebraick\u00e9 soustavy rovnic. Mo\u017enosti metody jsou dokumentov\u00e1ny pomoc\u00ed n\u011bkolika numerick\u00fdch experiment\u016f. ","abstract_de":"Wir besch\u00e4ftigen uns mit de numerischen L\u00f6sung nichtlinearer konvektiv-diffuser Gleichungen mit Hilfe der diskontinuierlichen Galerkin-Methode. Wir entwerfen eine neue hp-adaptive Methode, die auf einer Kombination einer residual-nichtkonformen Fehlersch\u00e4tzung und einem Regularit\u00e4tsindikator beruht. Die residual-nichtkonforme Sch\u00e4tzung besteht aus zwei Teilen, der residualen Fehlersch\u00e4tzung und dem so genannten Nichtkonformit\u00e4tswert. Mit Hilfe der Fehlersch\u00e4tzung suchen wir Netzelemente, die verfeinert werden sollen, und der Regularit\u00e4tsindikator entscheidet, ob die bezeichneten Elemente mit der Technik h oder p verfeinert werden sollen. Die residual-nichtkonforme Sch\u00e4tzung und auch der Regularit\u00e4tsindikator sind wohl berechenbare Gr\u00f6\u00dfen. Die gleiche Technik kann ebenfalls bei der Sch\u00e4tzung eines Fehlers helfen, der aus einer ungenauen L\u00f6sung des zugeh\u00f6rigen nichtlinearen algebraischen Gleichungssystems hervorgegangen ist. Die M\u00f6glichkeiten der Methode werden mit Hilfe einiger numerischer Experimente dokumentiert. ","abstract_en":"We deal with a numerical solution of nonlinear convection-diffusion problems with the aid of the discontinuous Galerkin finite element (DGFE) method. We propose a new hp-adaptation technique, which is based on a combination of a residuum-nonconformity estimator and a regularity indicator. The residuum-nonconformity estimator consists of two building blocks (the residuum error indicator and the value of the nonconformity). The estimator marks mesh elements for a refinement. The regularity indicator decides if the marked elements will be refined by h- or p-technique. The residuum-nonconformity estimator as well as the regularity indicator are easily computable quantities. Moreover, the same technique estimates an algebraic error arising from an iterative solution of the corresponding nonlinear algebraic system. The performance of the proposed hp-DGFE method is demonstrated by several numerical examples. ","abstract_pl":"Zajmujemy si\u0119 numerycznym rozwi\u0105zywaniem nieliniowych r\u00f3wna\u0144 konwekcyjno-dyfuzyj-nych przy pomocy nieci\u0105g\u0142ej metody Galerkina. Proponujemy now\u0105 metod\u0119 hp-adaptacyjn\u0105, opart\u0105 na rezydualnie niekonformicznym szacunku b\u0142\u0119du i wska\u017aniku regularno\u015bci rozwi\u0105zania. Szacunek rezydualno niekonformiczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci, rezydualnym szacunku b\u0142\u0119du oraz tzw. warto\u015bci niezgodno\u015bci. Za pomoc\u0105 szacunku b\u0142\u0119du poszukujemy element\u00f3w sieci, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 z\u0142agodzone a wska\u017anik regularno\u015bci decyduje o tym, czy zaznaczone ele-menty maj\u0105 by\u0107 z\u0142agodzone przy pomocy techniki h czy p. Szacunek rezydualno- niekon-fonniczny oraz wska\u017anik regularno\u015bci s\u0105 wielko\u015bciami \u0142atwymi do wyliczenia. Ta sama tech-nika mo\u017ce pom\u00f3c tak\u017ce przy szacowaniu b\u0142\u0119du powsta\u0142ego w wyniku niedok\u0142adnego rozwi\u0105za-nia danego nieliniowego algebraicznego uk\u0142adu r\u00f3wna\u0144. Mo\u017cliwo\u015bci metody pokazano na przyk\u0142adzie kilku eksperyment\u00f3w numerycznych. ","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"12 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_07","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":null,"ispartof":"ACC Journal","subject":"HP-discontinuous Galerkin finite element method||residuum-nonconformity indi- cator||regularity estimator||algebraic error","title_cs":"Hp-nespojit\u00e1 galerkinova metoda pro neline\u00e1rn\u00ed probl\u00e9my ","title_de":"DIE hp-DISKONTINUIERLICHE GALERKIN-METHODE F\u00dcR NICHTLINEARE PROBLEME ","title_en":"HP-discontinuous galerkin method for nonlinear problems","title_pl":"Hp-nieci\u0105g\u0142a metoda galerk ina dla problem\u00f3w nieliniowych","title_sk":null,"keywords_en":"hp-discontinuous Galerkin finite element method; residuum-nonconformity indicator;\nregularity estimator; algebraic error","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"67","citation_spage":"56","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_07.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21533"},{"id":"21534","collection":"15240\/21131","authors":"Ern, Alexandre; Vohral\u00edk. Martin","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V t\u00e9to pr\u00e1ci uva\u017eujeme syst\u00e9my neline\u00e1rn\u00edch algebraick\u00fdch rovnic vznikaj\u00edc\u00ed p\u0159i numerick\u00e9 diskretizaci neline\u00e1rn\u00edch parci\u00e1lnich diferenci\u00e1ln\u00edch rovnic dif\u00fazn\u00edho typu. K jejich (p\u0159ibli\u017en\u00e9-mu) \u0159e\u0161en\u00ed uva\u017eujeme neline\u00e1rn\u00ed itera\u010dni metodu a, na ka\u017ed\u00e9m jej\u00edm kroku, itera\u010dn\u00ed \u0159e\u0161i\u010d syst\u00e9mu line\u00e1rnich algebraick\u00fdch rovnic. Navrhujeme adaptivn\u00ed uzp\u016fsobeni po\u010dtu krok\u016f obou itera\u010dn\u00edch \u0159e\u0161i\u010d\u016f. Ob\u011b zastavovac\u00ed krit\u00e9ria jsou zalo\u017eena na a posteriorffich odhadech, kter\u00e9 rozli\u0161uji r\u00e1zn\u00e9 slo\u017eky celkov\u00e9 chyby, v dan\u00e9m p\u0159\u00edpad\u011b algebraickou chybu, lineariza\u010dn\u00ed chybu a diskretiza\u010dn\u00ed chybu. Na\u0161e a posteriom\u00ed odhady poskytuj\u00ed zaru\u010denou horn\u00ed hranici na celkovou chybu mezi p\u0159ibli\u017en\u00fdm a p\u0159esn\u00fdm \u0159e\u0161en\u00edm a z\u00e1rove\u0148 robustnostni hranici spodn\u00ed. Numerick\u00e9 experimenty pro neline\u00e1rn\u00ed Laplaceovu rovnici, nekonformn\u00ed metodu kone\u010dn\u00fdch prvk\u016f, Newtonovu linearizaci a metodu sdru\u017een\u00fdch gradient\u016f pro \u0159e\u0161en\u00ed soustav line\u00e1rn\u00edch algebraick\u00fdch rovnic ilustruji teoretick\u00e9 v\u00fdsledky. ","abstract_de":"In dieser Arbeit betrachten wir die Systeme nichtlinearer algebraischer Gleichungen, die bei der numerischen Diskretisation nichtlinearer partieller Differenzialgleichungen entstehen. Zu deren - ann\u00e4herungsweisen - L\u00f6sung betrachten wir die nicht lineare iterative Methode und - aufjedem ihrer Schritte - den iterativen L\u00f6ser des Systems der linearen algebraischen Gleichun-gen. Wir schlagen eine adaptive Angleichung der Schrittzahl beider iterativer L\u00f6ser vor. Beide Stopp-Kriterien gr\u00fcnden sich auf A-posteriori-Sch\u00e4tzungen, welche verschiedene Bestandteile des Gesamtfehlers unterscheiden, im vorliegenden Fall einen algebraischen Fehler, einen li-nearisierenden Fehler und einen Diskreditisationsfehler. Unsere A-posteriori-Sch\u00e4tzungen ge-w\u00e4hrleisten eine garantierte Obergrenze f\u00fcr den Gesamtfehler zwischen der N\u00e4herungs- und der genauen L\u00f6sung und gleichzeitig eine Robustit\u00e4tsgrenze nach unten. Die numerischen Experi-mente f\u00fcr die nichtlineare Laplace-Gleichung, die nichtkonforme Methode der Endelemente, die Newton'sche Linearisation sowie die Methode der dualen Gradienten zur L\u00f6sung der Systeme linearer algebraischer Gleichungen illustrieren die theoretischen Ergebnisse. ","abstract_en":"We consider nonlinear algebraic systems arising from numerical discretizations of nonlinear partial differential equations of diffusion type. In order to solve them, some iterative nonlinear solver, and, on each step of this solver, some iterative linear solver are used. We propose adaptive stopping criteria for both these solvers, based on an a posteriori error estimate which distinguishes the different error components, namely the discretization, linearization, and algebraic ones. Our estimates give a guaranteed error upper bound and also a robust error lower bound. Numerical experiments for the nonlinear Laplace equation, nonconforming finite element discretization, Newton linearization, and conjugate gradients algebraic solver illustrate the theory. ","abstract_pl":"W niniejszym opracowaniu przedstawiono systemy nieliniowych r\u00f3wna\u0144 algebraicznych pow-staj\u0105ce podczas numerycznej dyskretyzacji nieliniowych parcjalnych r\u00f3wna\u0144 r\u00f3\u017cniczkowych o charakterze dyfuzyjnym. Do ich (przybli\u017conego) rozwi\u0105zania zastosowano nieliniow\u0105 metod\u0119 iteracji a na ka\u017cdym jej etapie iteracyjny spos\u00f3b rozwi\u0105zania uk\u0142adu liniowych r\u00f3wna\u0144 alge-braicznych. Zaproponowano adaptacyjne dostosowanie liczby etap\u00f3w obu sposob\u00f3w. Oba kry-teria stopuj\u0105ce oparte s\u0105 na szacunkach a posteriori, kt\u00f3re odr\u00f3\u017cniaj\u0105 r\u00f3\u017cne elementy og\u00f3lnego b\u0142\u0119du, w tym przypadku algebraiczne, linearyzacyjne i dyskretyzacyjne. Nasze oraz a posteri-ori szacunki zapewniaj\u0105 g\u00f3rn\u0105 granic\u0119 og\u00f3lnego b\u0142\u0119du pomi\u0119dzy przybli\u017conym a dok\u0142adnym rozwi\u0105zaniem oraz doln\u0105 sta\u0142\u0105 granice b\u0142\u0119du. Eksperymenty numeryczne dla nieliniowego r\u00f3wnania Laplace'a, niekonformiczn\u0105 metod\u0119 element\u00f3w sko\u0144czonych, linearyzacj\u0119 Newtona oraz metod\u0119 gradient\u00f3w sprz\u0119\u017conych do rozwi\u0105zywania uk\u0142ad\u00f3w liniowych r\u00f3wna\u0144 algebraicz-nych przedstawiono w postaci teoretycznych wynik\u00f3w. ","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_08","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ERN, A.; VOHRAL\u00cdK, M.: Adaptive inexact Newton methods with a posteriori stop- ping criteria for nonlinear diffusion PDEs. HAL Preprint 00681422v2, submitted for pub- lication, 2012.||QUARTERONI, A.; VALLI, A.: Numerical approximation of partial differential equa- tions. Springer-Verlag, Berlin, 1994.","ispartof":"ACC Journal","subject":"nonlinear algebraic system||adaptive linearization, adaptive algebraic solution||stopping criterion||a posteriori error estimate","title_cs":"Adaptivn\u00ed nep\u0159esn\u00e9 newtonovy metody s a posteriorn\u00edmi zastavovac\u00edmi krit\u00e9rii ","title_de":"DIE ADAPTIVE UNGENAUE NEWTON-METHODE MIT A-POSTERIORI-STOPP-KRITERIEN ","title_en":"Adaptive inexact newton methods with a posteriori stopping criteria","title_pl":"Adaptacyjne niedok\u0142adne metody newtona z kryteriami stopuj\u0105cymi a posteriori","title_sk":null,"keywords_en":"Nonlinear algebraic system; adaptive linearization, adaptive algebraic solution;\nstopping criterion; a posteriori error estimate","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"75","citation_spage":"68","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_08.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21534"},{"id":"21535","collection":"15240\/21131","authors":"Fin\u011bk, V\u00e1clav; Matonoha, Ctirad","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V p\u0159\u00edsp\u011bvku se zab\u00fdv\u00e1me probl\u00e9mem variability intervalov\u00fdch dat. Pro dan\u00e1 intervalov\u00e1 data se jedn\u00e1 o nalezen\u00ed doln\u00edch a horn\u00edch mez\u00ed intervalu mo\u017en\u00fdch hodnot jejich rozptylu. Toto vede na probl\u00e9m minimalizace\/maximalizace sou\u010dtu \u010dtverc\u016f rozd\u00edlu slo\u017eek n-dimension\u00e1lniho vektoru a jejich pr\u016fm\u011brn\u00e9 hodnoty. Jeliko\u017e je probl\u00e9m maximalizace mnohem obt\u00ed\u017en\u011bj\u0161\u00ed ne\u017e probl\u00e9m minimalizace, uvedeme n\u011bkter\u00e9 teoretick\u00e9 v\u00fdsledky t\u00fdkaj\u00edc\u00ed se \u0159e\u0161eni. Tak\u00e9 uvedeme p\u0159edb\u011b\u017en\u00e9 algoritmy pro nalezeni \u0159e\u0161eni obou probl\u00e9m\u016f, kter\u00e9 vyu\u017e\u00edvaj\u00ed jejich speci\u00e1ln\u00ed vlastnosti. ","abstract_de":"In diesem Beitrag befassen wir uns mit dem Problem der Variabilit\u00e4t von Intervalldaten. Bei den vorliegenden Intervalldaten handelt es sich um die Auffindung der Unter und Obergrenzen der m\u00f6glichen Werte ihrer Zerstreuung. Dies f\u00fchrt zum Problem der Minimalisierung\/ Maxima-lisierung der Summe der Quadrate des Unterschieds der Komponenten eines n-dimensionalen Vektors und deren Durchschnittswert. Da das Problem der Maximalisierung viel schwieriger ist das Problem der Minimalisierung, f\u00fchren wir einige theoretische Ergebnisse an, welche mit der L\u00f6sung zu tun haben, ebenso vorl\u00e4ufige Algorithmen zur Findung einer L\u00f6sung f\u00fcr beide Probleme, welche deren speziellen Eigenschaften nutzen.","abstract_en":"a vector which we have recently proposed in [1, 2]. The theoretical advantages of our scheme","abstract_pl":"W artykule przedstawiono problem zmienno\u015bci danych interwa\u0142owych. W przypadku okre\u015blo-nych danych interwa\u0142owych chodzi o znalezienie dolnych i g\u00f3rnych granic interwalu mo\u017cliwych warto\u015bci ich rozproszenia. W zwi\u0105zku z tym pojawia si\u0119 problem minimalizacji\/maksymalizacji sumy kwadrar\u00f3w r\u00f3\u017cnicy element\u00f3w n-wymiarowego wektora oraz ich przeci\u0119tnej warto\u015bci. Problem maksymalizacji jest o wiele trudniejszy w por\u00f3wnaniu z problemem minimalizacji, dlatego wskazano niekt\u00f3re teoretyczne wnioski dotycz\u0105ce rozwi\u0105zania. Ponadto przedstawiono wst\u0119pne algorytmy s\u0142u\u017c\u0105ce do znalezienia rozwi\u0105zania obu problem\u00f3w, kt\u00f3re wykorzystuj\u0105 ich szczeg\u00f3lne cechy.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_09","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ALEFELD, G. - HERZBERGER, J.: Introduction to interval computations. Academic Press, New York, 1983.||ANTOCH, J.; BRZEZINA, M.; MIELE, R.: A note on variability of interval data. Comput. Stat. 25, No. 1, pp. 143-153, 2010.||ANTOCH, J.; MIELE, R.: Use of Genetic Algorithms When Computing Variance of Inter- val Data. Classification and Multivariate Analysis for Complex Data Structures, Springer, pp. 371-377, 2011, ISBN 978-3-642-13311-4.||FERSON, S.; GINZBURG, L.; KREINOVICH, V.; LONGPRE, L.; and AVILES, M.: Computing Variace for Interval Data is NP-Hard. ACM SIGACT News 33, pp. 108-118, 2002.||LUKS\u02c7AN, L.; T\u016eMA, M.; VL\u010cEK, J.; RAME\u0160OV\u00c1 , N.; \u0160I\u0160KA, M.; HARTMAN, J.; MATONOHA, C.: UFO 2011 - Interactive system for universal functional optimization. Technical Report V-1151, ICS AS CR, Prague 2011.||NOCEDAL, J.; WRIGHT, S.J.: Numerical Optimization. Second Edition. Springer, New York, 2006. ISBN 978-0387-30303-1; 0-387-30303-0.||XIANG, G.: Fast Algorithm for Computing the Upper Endpoint of Sample Variance for Interval Data: Case of Sufficiently Accurate Measurements. Reliable Computing 12, pp. 59-64, 2006.","ispartof":"ACC Journal","subject":"interval data||computation of variance||theoretical analysis","title_cs":"Probl\u00e9m variability intervalov\u00fdch dat ","title_de":"DAS PROBLEM DER VARIABILIT\u00c4T VON INTERVALLDATEN ","title_en":"On the problem of variability of interval data","title_pl":"Problem zmienno\u015bci danych interwa\u0142owych","title_sk":null,"keywords_en":"Interval data; computation of variance; theoretical analysis","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"84","citation_spage":"76","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_09.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21535"},{"id":"21536","collection":"15240\/21131","authors":"Gad, Mahmoud","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Zkoumaj\u00ed se soustavy tzv. dvoustrann\u00fdch (max,min)\u2014line\u00e1rnich nerovnost\u00ed s prom\u011bnn\u00fdmi na obou stran\u00e1ch t\u011bchto nerovnost\u00ed. Zab\u00fdv\u00e1me se optimaliza\u010dn\u00edmi \u00falohami, jejich\u017e \u00fa\u010delov\u00e1 funkce je rovna maximu kone\u010dn\u00e9ho po\u010dtu spojit\u00fdch funkc\u00ed jedn\u00e9 prom\u011bnn\u00e9. Mno\u017eina p\u0159\u00edpustn\u00fdch \u0159e\u0161eni t\u011bchto \u00faloh je pops\u00e1na soustavou dvoustrann\u00fdch (max,min)\u2014line\u00e1rn\u00edch nerovnosti. Je navr\u017een kone\u010dn\u00fd algoritmus pro nalezeni optim\u00e1ln\u00edho \u0159e\u0161eni zkouman\u00e9ho optimaliza\u010dn\u00edho probl\u00e9mu. ","abstract_de":"Es werden sog. zweiseitige (max,min)\u2014lineare Ungleichheitssysteme mit Variablen auf beiden Seiten dieser Ungleichheiten untersucht. Wir befassen uns mit Optimalisierungsaufgab en, deren Zweckfunktion dein Maximum einer finiten Anzahl kontinuierlicher Funktionen einer Variablen gleich ist. Die Menge der zul\u00e4ssigen L\u00f6sungen dieser Aufgaben wird durch zweiseitige (max,min)\u2014lineare Ungleichheitssysteme beschrieben. Es wird ein finiter Algorithmus zur Auffindung einer optimalen L\u00f6sung der untersuchten Optimalisierungsprobleme vorgeschlagen. ","abstract_en":"Systems of so called two-sided (max,min)\u2014linear inequalities with variables on both sides will be studied. Optimization problems, the objective function of which is equal to the maximum of a finite number of continuous functions of one variable are considered. The set of feasible solutions in described by a system of two-sided (max,min)\u2014linear inequalities with variables on both sides. A finite algorithm for finding the optimal solution of the problem is proposed. Keywords: Two-sided (max,min)\u2014linear inequalities system; lower and upper bounds; max-min optimization problems. ","abstract_pl":"Badaniem obj\u0119to uk\u0142ady tzw. dwustronnych (max,min)\u2014nier\u00f3wno\u015bci liniowych ze zmien-nymi po obu stronach tych nier\u00f3wno\u015bci. W artykule przedstawiono zadania optymalizacyjne, kt\u00f3rych funkcja celowa jest r\u00f3wna maksym= sko\u0144czonej liczby funkcji ci\u0105g\u0142ych jednej zmi-ennej. Zbi\u00f3r mo\u017cliwych rozwi\u0105za\u0144 tych zada\u0144 opisano przy pomocy uk\u0142adu dwustronnych (max,min)\u2014nier\u00f3wno\u015bci liniowych. Zaproponowano ostateczny algorytm s\u0142u\u017c\u0105cy do znalezie-nia optymalnego rozwi\u0105zania badanego problemu optymalizacji. ","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_10","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BUTKOVI\u010c, P.; HEGED\u00dcS, G.: An Elimination Method for Finding All Solutions of the System of Linear Equations over an Extremal Algebra, Ekonomicko\u2013matematicky\u00b4 ob- zor 20, 1984, pp. 203-215.||BUTKOVI\u010c , P.: Max-linear Systems: Theory and Algorithms, Springer Monographs in Mathematics, 267 p., Springer-Verlag, London, 2010.||CUNINGHAME-GREEN, R. A.: Minimax Algebra. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 166, Springer-Verlag, Berlin 1979.||GAD, M.: Optimization problems under one-sided (max, min)\u2212linear inequalities con- straints (to appear).||GAVALEC, M.; ZIMMERMANN, K.: Solving Systems of Two-Sided (max, min)-Linear Equations, Kybernetika 46, 2010, pp. 405-414.||GAVALEC, M.; GAD, M.; ZIMMERMANN, K.: Optimization problems under||(max, min)\u2212linear equation and\/or inequality constraints (to appear).||KRB\u00c1LEK, P.; POZD\u00cdLKOV\u00c1 , A.: Maximal solutions of two-sided linear systems in max-min algebra, Kybernetika 46, 2010, pp. 501-512.||VOROBJOV, N. N.: Extremal Algebra of positive Matrices, Datenverarbeitung und Ky- bernetik 3, 1967, pp. 39-71 (in Russian).||ZIMMERMANN, K.: A Note on Application of Two-sided Systems of (max, min)\u2212Linear Equations and Inequalities to Some Fuzzy Set Problems, Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica 50, 2, 2011, pp. 129-135.||ZIMMERMANN, K.; GAD, M.: Optimization Problems under (max, +)\u2212 linear Con- straints, International conference presentation of mathematics \u201911 (ICPM \u201911), Liberec, 11, pp. 159-165, 2011. ISBN 978-80-7372-773-4.","ispartof":"ACC Journal","subject":"Two-sided (max, min)\u2212linear inequalities system||lower and upper bounds||max- min optimization problems","title_cs":"Optimaliza\u010dn\u00ed probl\u00e9my p\u0159i omezen\u00edch ve tvaru soustav dvoustrann\u00fdch (max,min)\u2014line\u00e1rn\u00edch nerovnost\u00ed","title_de":"OPTIMALISIERUNGSPROBLEME BEI BEGRENZUNGEN IN DER FORM VON ZWEISEITIGEN (max,min)\u2014LINEARER UNGLEICHHEITSSYSTEMEN ","title_en":"Optimization problems under two-sided (max; min)\u2013linear Inequalities constraints","title_pl":"Problemy optymalizacji przy ograniczeniach w postaci uk\u0142ad\u00f3w dwustronnych (max, min) \u2014liniowych nier\u00f3wno\u015bci","title_sk":null,"keywords_en":"Two-sided (max,min)\u2212linear inequalities system; lower and upper bounds; maxmin\noptimization problems","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"94","citation_spage":"85","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_10.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21536"},{"id":"21537","collection":"15240\/21131","authors":"Hokr, Milan; Nov\u00e1k, Josef","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u0158e\u0161\u00edme \u00falohu tepeln\u00e9ho dimenzov\u00e1n\u00ed hlubinn\u00e9ho geologick\u00e9ho ukl\u00e1d\u00e1n\u00ed vyho\u0159el\u00e9ho jadern\u00e9ho paliva, co\u017e spo\u010d\u00edv\u00e1 v odhadu maxim\u00e1ln\u00ed teploty v \u00falo\u017ei\u0161ti vlivem tepla generovan\u00e9ho ulo\u017een\u00fdm palivem. Pou\u017e\u00edv\u00e1me kombinaci metody hrani\u010dn\u00edch prvk\u016f pro vn\u011bj\u0161\u00ed \u00falohu odvodu tepla v nekone\u010dn\u00e9m prostoru a metody kone\u010dn\u00fdch prvk\u016f (MKP) pro tepelnou \u00falohu v bl\u00edzk\u00e9m poli s okrajovou podm\u00ednkou vyj\u00e1d\u0159enou \u0159e\u0161en\u00edm vn\u011bj\u0161\u00ed \u00falohy. Tato kombinace je implementov\u00e1na v simula\u010dn\u00edm softwaru ANSYS jako \"fax-field element\". \u0158e\u0161en\u00ed touto metodou potvrdilo, \u017ee dob\u0159e reprezentuje odvod tepla, v porovn\u00e1n\u00ed s variantami modelu se standardn\u00ed MKP pro \u00falohu vzd\u00e1len\u00e9ho pole nebo s volbou z\u00e1kladn\u00edch typ\u016f okrajov\u00fdch podm\u00ednek (konstantn\u00ed teplota nebo nulov\u00fd tepeln\u00fd tok). ","abstract_de":"Hier wird die Aufgabe der W\u00e4rmedimensionierung der Tieflagerst\u00e4tte von ausgebranntem Atombrennstoff gel\u00f6st. Dies ist die Sch\u00e4tzung der Maximaltemperatur in der Lagerst\u00e4tte, die durch den auf Grund der W\u00e4rme verbrannten Brennstoff verursacht wurde. Wir benutzen eine Kombination aus der Methode der Grenzelemente f\u00fcr die \u00e4u\u00dfere W\u00e4rmeableitung in einen unendlichen Raum (entfernte Felder) und der Methode der finiten Elemente f\u00fcr die Leitung der W\u00e4rme auf dem nahen Feld mit der Randbedingung, welche durch die L\u00f6sung im entfernten Feld ausgedr\u00fcckt wird. Diese Kombination wird in der Simulationssoftware ANSYS als \u201efar-field element\" implementiert. Die L\u00f6sung unter Verwendung dieses Elements best\u00e4tigte die F\u00e4higkeit, die W\u00e4rme korrekt abzuf\u00fchren, und das im Vergleich mit der L\u00f6sung des entfernten Feldes durch finite Elemente und Standardrandbedingungen (konstante Temperatur oder kein W\u00e4rmefluss). ","abstract_en":"We solve the thermal dimensioning problem of the deep geological spent nuclear fuel repository, which means to estimate the maximum temperature in the repository caused by the heat generation of the spent fuel. We use a combination of the boundary element method for the exterior problem of heat discharge to the infinity and finite element method for a near- field thermal problem with a boundary condition expressed by the far-field problem solution. This combination is implemented within the simulation software ANSYS as the \u201cfar-field element\u201d. The far-field element solution confirmed to well represent the heat discharge, in comparison with the variant of a standard FEM far-field problem solution and conventional boundary conditions (constant temperature or zero heat flow).","abstract_pl":"W artykule przedstawiono rozwi\u0105zanie zadania zagospodarowania energii ciepinej pochodz\u0105cej z g\u0142\u0119binowego sk\u0142adowiska wypalonego paliwa j\u0105drowego, opart\u0105 na oszacowaniu maksymalnej temperatury w sk\u0142adowisku spowodowanej energi\u0105 ciepin\u0105 generowan\u0105 przez wypalone paliwo. Zastosowano po\u0142\u0105czenie metody element\u00f3w brzegowych dla zewn\u0119trzego zadania odprowadzenia energii ciepinej w niesko\u0144czon\u0105 przestrze\u0144 (oddalone pole) oraz metody element\u00f3w sko\u0144czonych dla odprowadzenia energii ciepinej na pobliskie pole z warunkiem kra\u0144cowym wyra\u017conym rozwi\u0105zaniem na oddalonym polu. Po\u0142\u0105czenie to wprowadzono do oprogramowania symulacyjnego ANSYS jako \"far-field element\" (element oddalonego pola). Rozwi\u0105zanie z wykorzystaniem tego elementu umo\u017cliwi\u0142o prawid\u0142ow\u0105 prezentacj\u0119 odprowadzenia energii ciepinej, w por\u00f3wnaniu z rozwi\u0105zaniem w postaci oddalonego pola przy wykorzystaniu element\u00f3w brzegowych oraz standardowych warunk\u00f3w kra\u0144cowych (sta\u0142a temperatura lub zerowy przep\u0142yw energii ciepinej). ","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_11","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ANSYS, Inc.: Release 12.0 Documentation for ANSYS, ANSYS Incorporated, 2009.||H\u00d6KMARK H., F\u00c4LTH B.: Thermal dimensioning of the deep repository. Influence of canister spacing, canister power, rock thermal properties and nearfield design on the maximum canister surface temperature, SKB report nr. TR-03-09, 2003.||IAEA: Scientific and Technical Basis for the Geological Disposal of Radioactive Wastes, Int.Atom. En. Ag., Technical Reports Series No. 413, 2003.||IKONEN, K.: Thermal Analyses of Spent Nuclear Fuel Repository, technical report, POSIVA 2003-04.||KALJEVIC, I., SAIGAL, S., ALI, A.: An Infinite Boundary Element Formulation for Three-Dimensional Potential Problems, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 35, No. 10, pp. 2079-2100 (1992) .||KOHUT R, BLAHETA R, KOLCUN A, MAL\u00cdK J AND STAR\u00dd J, Computations of thermo-elastic responses of rocks in the vicinity of geological deposition of the spent nuclear fuel, In: Proceedings of SIMONA 2006, Technical University of Liberec, 2006, pp. 70-77.||S\u00daRAO: Zad\u00e1vac\u00ed bezpe\u010dnostn\u00ed zpr\u00e1va, P\u0159\u00edloha \u010d. 1, Referen\u010dn\u00ed projekt hlubin-n\u00e9ho \u00falo\u017ei\u0161t\u011b v hostitelsk\u00e9m prost\u0159ed\u00ed granitov\u00fdch hornin, SURAO-EGP Invest, Uh. Brod 1999.||\u00daJV \u0158E\u017d a.s.: Shrom\u00e1\u017ed\u011bn\u00ed a aktualizace vstupn\u00edch \u00fadaj\u016f o v\u00fdvoji tepla vyho\u0159el\u00fdch palivov\u00fdch soubor\u016f, V\u00fdstup 1.2, Ev. \u010d. zhotovitele: 5 SMP 156, Nuclear research institute \u0158e\u017e, March 2006.","ispartof":"ACC Journal","subject":"heat conduction||numerical simulation||far-field element||multiscale||ANSYS","title_cs":"\u0158e\u0161en\u00ed \u00falohy tepeln\u00e9ho dimenzov\u00e1n\u00ed \u00falo\u017ei\u0161t\u011b vyho\u0159el\u00e9ho jadern\u00e9ho paliva pomoc\u00ed kone\u010dn\u00fdch prvk\u016f a hrani\u010dn\u00edch prvk\u016f","title_de":"L\u00d6SUNG DER AUFGABE DER W\u00c4RMEDIMENSIONIERUNG DER LAGEST\u00c4TTE F\u00dcR ATOMAREN ABFALL MIT HILFE FINITER ELEMENTE UND GRENZELEMENTE ","title_en":"Finite element and boundary element solution of nuclear waste repository thermal dimensioning problem","title_pl":"Rozwi\u0105zane zadania zagospodarowania energii cieplnej ze sk\u0142adowiska odpad\u00f3w j\u0105drowych przy pomocy element\u00f3w sko\u0144czonych i element\u00f3w brzegowych","title_sk":null,"keywords_en":"heat conduction, numerical simulation, far-field element, multiscale, ANSYS","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"101","citation_spage":"95","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_11.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21537"},{"id":"21538","collection":"15240\/21131","authors":"Hozman, Ji\u0159\u00ed","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V tomto \u010dl\u00e1nku se zab\u00fdv\u00e1me v\u00fdvojem numerick\u00e9 metody pro \u0159e\u0161en\u00ed MEW rovnice \u2014 velmi v\u00fdznamn\u00e9 rovnice s kubickou nelinearitou popisuj\u00edc\u00ed rozs\u00e1hl\u00e9 mno\u017estv\u00ed fyzik\u00e1lnichjevd. Kl\u00ed\u010do-v\u00e1 my\u0161lenka uveden\u00e9ho p\u0159\u00edstupu je zalo\u017eena na diskretizaci MEW rovnice pomoc\u00ed kombinace nespojit\u00e9 Galerkinovy metody pro prostorovou semi-diskretizaci a zp\u011btn\u00e9 Eulerovy metody pro \u010dasovou diskretizaci. P\u0159ipojen\u00e9 numerick\u00e9 experimenty zkoumaj\u00ed vlastnosti zachov\u00e1ni pro MEW rovnici spojen\u00e9 s hmotnosti, hybnost\u00ed a energi\u00ed a n\u00e1sledn\u011b tak dokl\u00e1daji potenci tohoto sch\u00e9matu. ","abstract_de":"In diesem Artikel besch\u00e4ftigen wir uns mit der Entwicklung einer numerischen Methode zur L\u00f6sung einer MEW-Gleichung. Das ist eine sehr bedeutsame Gleichung mit einer kubischen Nichtlinearit\u00e4t, welche eine umfangreiche Menge physikalischer Erscheinungen beschreibt. Der Schl\u00fcsselgedanke des angef\u00fchrten Ansatzes gr\u00fcndet sich auf der Diskretisierung einer MEW-Gleichung mit Hilfe einer Kombination aus der nichtkontinuierlichen Galerkin-Methode f\u00fcr die r\u00e4umliche Semi-Diskretisierung und impliziten Euler-Verfahren f\u00fcr die zeitliche Diskreti-sierung. Die angeschlossenen numerischen Experimente untersuchen die Eigenschaften der Erhaltung f\u00fcr die MEW-Gleichung, die mit der Masse, der Beweglichkeit und der Energie verbunden ist, und belegen so die Potenz dieses Schemas. ","abstract_en":"In this paper we deal with the development of a numerical method for the solution of the mo- dified equal width wave (MEW) equation \u2013 a very important equation with a cubic nonlinearity describing a large number of physical phenomena. The crucial idea of introduced approach is based on the discretization of the MEW equation with the aid of a combination of the discontin- uous Galerkin (DG) method for the space semi-discretization and the backward Euler method for the time discretization. The appended numerical experiments investigate the conservative properties of the MEW equation related to mass, momentum and energy, and illustrate the po- tency of this scheme, consequently.","abstract_pl":"W niniejszym artykule uwag\u0119 po\u015bwi\u0119cono rozwojowi numerycznej metody do rozwi\u0105zywania r\u00f3wnania MEW - bardzo wa\u017cnego r\u00f3wnania nieliniowego trzeciego rz\u0119du opisuj\u0105cego wiele zjawisk fizykalnych. Kluczowa idea wymienionego podej\u015bcia oparta jest na dyskretyzacji r\u00f3w-nania MEW przy pomocy po\u0142\u0105czenia nieci\u0105g\u0142ej metody Galerkina dla przestrzennej remi-dys-kretyzacji oraz zwrotne metody Eulera dla dyskretyzacji czasowej. Przedstawione ekspery-menty numeryczne maj\u0105 na celu zbadanie cech zachowania r\u00f3wnania MEW zwi\u0105zanych z mas\u0105, ruchem i energi\u0105. Ponadto przedstawiaja potencja\u0142takiego schematu. ","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_12","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ALI, A.; HAQ, S.; ISLAM, S.: A Numerical Meshfree Technique for the Solution of the MEW Equation. Computer Modeling in Engineering and Sciences, vol. 38(1), pp. 1\u201323, 2008.||ARNOLD, D. N.; BREZZI, F.; COCKBURN, B.; MARINI, L. D.: Unified analysis of discontinuous Galerkin methods for elliptic problems. SIAM J. Numer. Anal., vol. 39(5), pp. 1749\u20131779, 2002.||COCKBURN, B.: Discontinuous Galerkin methods for convection dominated problems. In T. J. Barth and H. Deconinck, editors. High\u2013Order Methods for Computational Physics,||Lecture Notes in Computational Science and Engineering 9, pp. 69\u2013224. Springer, Berlin, 1999.||COCKBURN, B., KARNIADAKIS, G. E.; SHU, C.\u2013W., editors: Discontinuous Galerkin Methods. Springer, Berlin, 2000.||DOLEJ\u0160\u00cd, V.; HOZMAN, J.: A priori error estimates for DGFEM applied to non- stationary nonlinear convectiondiffusion equation. In G. Kreiss et. Al. Eds., Numerical Mathematics and Advanced Applications, ENUMATH 2009, pp. 459\u2013468, Springer, 2010.||ESEN, A.; KUTLUAY, S.: Solitary wave solutions of the modified equal width wave equation. Comm. Nonlinear Science and Numer. Simul., vol. 13, pp. 1538\u20131546, 2008.||FEISTAUER, M.; FELCMAN, J.; STRAS\u02c7KRABA, I.: Mathematical and Computational Methods for Compressible Flow. Oxford University Press, Oxford, 2003.||RIVIE` RE, B.: Discontinuous Galerkin Methods for Solving Elliptic and Parabolic Equa- tions: Theory and Implementation. Frontiers in Applied Mathematics. Society for Indus- trial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2008.||ZAKI, S. I.: Solitary wave interactions for the modified equal width equation. Comput. Phys. Comm., vol. 126, pp. 219\u2013231, 2000.","ispartof":"ACC Journal","subject":"discontinuous galerkin method||modified equal width wave equation||semi-implicit scheme||solitary wave","title_cs":"Numerick\u00e9 \u0159e\u0161en\u00ed mew rovnice prost\u0159ednictv\u00edm semi-implicitn\u00edho numerick\u00e9ho sch\u00e9matu ","title_de":"NUMERISCHE L\u00d6SUNG DER MEW-GLEICHUNG MITTELS EINES HALB IMPLIZITEN NUMERISCHEN SCHEMAS ","title_en":"Numerical solution of the mew equation by the semi-implicit numerical scheme","title_pl":"Numeryczne rozwi\u0105zanie r\u00f3wnania mew za po\u015brednictwem semi-dyskretnego schematu numerycznego","title_sk":null,"keywords_en":"Discontinuous Galerkinmethod; modified equal width wave equation; semi-implicit\nscheme; solitary wave","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"110","citation_spage":"102","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_12.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21538"},{"id":"21539","collection":"15240\/21131","authors":"Ku\u010dera, V\u00e1clav","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Tento \u010dl\u00e1nek p\u0159edstavuje p\u0159ehled z\u00e1kladn\u00edch koncept\u016f nutn\u00fdch k zapojeni rekonstruk\u010dn\u00edch oper\u00e1tor\u016f, zn\u00e1m\u00fdch z metody kone\u010dn\u00fdch objem\u016f (FV) a spektr\u00e1ln\u00edch objem\u016f (SV) vy\u0161\u0161\u00edho \u0159\u00e1du, do nespojit\u00e9 Galerkinovy (DG) metody. Takov\u00fdto oper\u00e1tor konstruuje aproximace vy\u0161\u0161\u00edch \u0159\u00e1d\u016f z DG metody ni\u017e\u0161\u00edho \u0159\u00e1du, \u010d\u00edm\u017e zvy\u0161uje \u0159\u00e1d konvergence, z\u00e1rove\u0148 vede k efektivn\u011bj\u0161\u00edmu numerick\u00e9mu sch\u00e9matu ne\u017e p\u0159\u00edslu\u0161n\u00e9 DG sch\u00e9ma vy\u0161\u0161\u00edho \u0159\u00e1du samo o sob\u011b. Probereme teoretick\u00e9 i implementa\u010dn\u00ed aspekty a numerick\u00e9 experimenty. ","abstract_de":"Dieser Artikel bietet einen \u00dcberblick \u00fcber die grundlegenden, zu Einbeziehung der Rekonstruktionsoperatoren notwendigen Konzepte, die aus der Methode des finiten Inhalts (FV) und der spektralen Inhalte (SV) h\u00f6herer Ordnung bekannt sind, in die nicht kontinuierliche Galerkin-Methode (DG). Ein solcher Operator konstruiert eine Ann\u00e4herung hherer Ordnungen aus der DG-Methode niederer Ordnung, wodurch er die Ordnung der Konvergenz erh\u00f6ht. Gleichzeitig f\u00fchrt er zu einem effektiveren numerischen Schema als das zugeh\u00f6rige DG-Schema h\u00f6herer Ordnung selbst. Wir behandeln die theoretischen und implement\u00e4ren Aspekte und die numerischen Experimente. ","abstract_en":"This paper gives an overview of the main ingredients needed to incorporate reconstruction op- erators, as known from higher order finite volume (FV) and spectral volume (SV) schemes, into the discontinuous Galerkin (DG) method. Such an operator constructs higher order approxima- tions from the lower order DG scheme, increasing the order of convergence, while leading to a more efficient numerical scheme than the corresponding higher order DG scheme itself. We discuss theoretical, as well as implementational aspects and numerical experiments.","abstract_pl":"W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe koncepcje niezb\u0119dne do w\u0142\u0105czenia opera-tor\u00f3w rekonstrukcyjnych, znanych z metody obj\u0119to\u015bci sko\u0144czonych (FV) oraz obj\u0119to\u015bci spek-tralnych (SV) wy\u017cszego rz\u0119du, do nieci\u0105g\u0142ej metody Garlekina (DG). Taki operator konstruuje aproksymacje wy\u017cszego rz\u0119du z metody DG ni\u017cszego rz\u0119du, co zwi\u0119ksza poziom konwergencji i jednocze\u015bnie prowadzi do bardziej efektywnego schematu numerycznego w por\u00f3wnaniu ze schematem DG wy\u017cszego rz\u0119du. Om\u00f3wiono aspekty teoretyczne i implementacyjne oraz ekspe-rymenty numeryczne. ","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_13","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"CIARLET, P.G.: The Finite Elements Method for Elliptic Problems. North-Holland, Am- sterdam, New York, Oxford, 1979.||DUMBSER, M.; BALSARA, D.; TORO, E.F.; MUNZ, C.D.: A unified framework for the construction of one-step finite-volume and discontinuous Galerkin schemes. J. Comput. Phys. 227 (2008), pp. 8209\u20138253.||FEISTAUER, M.; KU\u010c ERA, V.: Analysis of the DGFEM for nonlinear convection- diffusion problems. Electronic Transactions on Numerical Analysis, Vol. 32, No.1, (2008), pp. 33\u201348.||KR\u00d6NER, D.: Numerical Schemes for Conservation Laws. Wiley und Teubner, 1996.||KU\u010cERA, V.: Higher-Order Reconstruction: From Finite Volumes to Discontinuous Galerkin. Proc. of FVCA 6, Finite Volumes for Complex Applications VI Problems and Perspectives, Springer Berlin Heidelberg, pp. 613\u2013621, 2011.||LEVEQUE, R.J.: Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.||WANG, Z. J.: Spectral (Finite) Volume Method for Conservation Laws on Unstructured Grids. Basic Formulation. J. Comput. Phys. 178 (2002), pp. 210\u2013251.","ispartof":"ACC Journal","subject":"higher order reconstruction||discontinuous Galerkin||finite volumes","title_cs":"Aplikace rekonstruk\u010dn\u00edch oper\u00e1tor\u016f v nespojit\u00e9 galerkinov\u011b metod\u011b ","title_de":"DIE ANWENDUNG VON REKONSTRUKTIONSOPERATOREN IN DER KONTINUIERLICHEN GALERKIN-METHODE ","title_en":"Application of reconstruction operators in the discontinuous galerkin method","title_pl":"Zastosowanie operator\u00f3w rekonstrukcyjnych w nieci\u0105g\u0142ej metodzie galerkina","title_sk":null,"keywords_en":"Higher order reconstruction; discontinuous Galerkin; finite volumes","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"119","citation_spage":"111","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_13.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21539"},{"id":"21540","collection":"15240\/21131","authors":"Lama\u010d, Jan","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Obsahem p\u0159edlo\u017een\u00e9 pr\u00e1ce je matematick\u00e1 anal\u00fdza a numerick\u00e9 \u0159e\u0161en\u00ed soustavy neline\u00e1rn\u00edch nestacion\u00e1rn\u00edch difuzn\u011b-reak\u010dn\u00edch rovnic. Nejprve je s vyu\u017eit\u00edm invariantn\u00edho regionu prove-den d\u016fkaz existence a jednozna\u010dnosti \u0159e\u0161eni a spojit\u00e9 z\u00e1vislosti na datech \u00falohy. Po \u010dasov\u00e9 diskretizaci probl\u00e9mu je aplikov\u00e1na Galerkinova metoda kone\u010dn\u00fdch prvk\u016f a odvozeny apriorn\u00ed odhady chyby numerick\u00e9 metody. Rovn\u011b\u017e je diskutov\u00e1na vhodn\u00e1 adaptace pou\u017eit\u00fdch triangu-lac\u00ed. Na z\u00e1v\u011br je cel\u00e1 metoda implementov\u00e1na a otestov\u00e1na na r\u016fzn\u00fdch p\u0159\u00edkladech. ","abstract_de":"Der Inhalt der vorgelegten Arbeit besteht in der mathematischen Analyse und der numerischen L\u00f3sung des Systems nichtlinearer nicht stationarer reaktionsdiffuser Gleichungen. Zunachst wird unter Venvendung einer invarianten Region der Beweis der Existenz und der Eindeutigkeit der L\u00f3sung und der kontinuierlichen Abhangigkeit von den Daten der Aufgabe erbracht. Nach einer zeitlichen Diskretisierung des Problems wird die Galerkin-Methode der finiten Elemente angewandt und es werden A-priori-Schatzungen des Fehlers der numerischen Methode abgelei-tet. Ebenfalls wird eine geeignete Adaption der gebrauchten Triangulationen diskutiert. Zum Abschluss wird die gesamte Methode implementiert und an verschiedenen Beispielen getestet.","abstract_en":"The subject of the presented paper is a mathematical analysis and numerical solution of the sys- tem of nonlinear nonstationary reaction-diffusion equations. Firstly, using the invariant region technique, the proof of both the existence and uniqueness of the solution and problem data con- tinuous dependence is carried out. After time discretization of the problem the Galerkin finite elements method is applied and a priori error estimates of the method are derived. A suitable mesh adaptivity is discussed as well. The method is finally implemented and tested on several examples.","abstract_pl":"Przedmiotem niniejszego opracowania j est analiza matematyczna oraz numeryczne rozwi\u0105zanie uk\u0142adu nieliniowych r\u00f3wna\u0144 niestacjonarnych dyfuzyjno-reakcyjnych. W pierwszej kolejno\u015bci przy wykorzystaniu niezmiennego regionu przeprowadzono dow\u00f3d na istnienie i jednoznaczno\u015b\u0107 rozwi\u0105zania oraz ci\u0105g\u0142\u0105 zale\u017cno\u015b\u0107 od danych zadania. Po czasowej dyskretyzacji problemu zas-tosowano metod\u0119 Galerkina element\u00f3w sko\u0144czonych oraz oszacowano a priori b\u0142\u0105d metody nu-merycznej. Om\u00f3wiono tak\u017ce odpowiedni\u0105 adaptacj\u0119 zastosowanych triangulacji. W zako\u0144cze-niu przedstawiono zastosowanie ca\u0142ej metody i sprawdzono j\u0105 na r\u00f3\u017cnych przyk\u0142adach. ","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_14","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":null,"ispartof":"ACC Journal","subject":"invariant region||reaction||diffusion||finite elements method||adaptivity","title_cs":"Numerick\u00e9 \u0159e\u0161en\u00ed reak\u010dn\u011b-difuzn\u00edch rovnic ","title_de":"NUMERISCHE L\u00d6SUNG REAKTIONSDIFFUSER GLEICHUNGEN ","title_en":"Numerical solution of reaction-diffusion equations","title_pl":"Numeryczne rozwi\u0105zywanie rwnan reakcyjno-dyfuzyjnych","title_sk":null,"keywords_en":"Invariant region; reaction; diffusion; finite elements method; adaptivity","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"128","citation_spage":"120","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_14.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21540"},{"id":"21541","collection":"15240\/21131","authors":"Sala\u010d, Petr; Matou\u0161ek, Ivo","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Uva\u017eujeme viskoelastick\u00e9, prost\u011b podep\u0159en\u00e9, rota\u010dn\u011b symetrick\u00e9 t\u011bleso pevn\u011b spojen\u00e9 s podkla-dem. T\u011bleso je zat\u011b\u017eov\u00e1no plochou lisovac\u00ed \u010delisti, kter\u00e1 se pohybuje ve sm\u011bru osy z konstantn\u00ed rychlost\u00ed v. V p\u0159edlo\u017een\u00e9m p\u0159\u00edsp\u011bvku je po\u010d\u00edt\u00e1na silov\u00e1 odezva. To n\u00e1m umo\u017en\u00ed porovn\u00e1vat nu-merick\u00e9 v\u00fdsledky s re\u00e1ln\u00fdmi daty z reologick\u00fdch experiment\u016f. Je odvozena varia\u010dn\u00ed formulace \u00falohy a transformov\u00e1na do v\u00e1lcov\u00fdch sou\u0159adnic. D\u00e1le jsou prezentov\u00e1ny numerick\u00e9 v\u00fdsledky. ","abstract_de":"Wir betrachten einen viskoelastischen, einfach unterst\u00fctzten, drehsymmetrischen K\u00f6rper, der fest mit dem Untergrund verbunden ist. Der K\u00f6rper wird mit der Fl\u00e4che eines Presskiefers beschwert, die sich in Richtung der Achse aus der konstanten Geschwindigkeit v bewegt. Im vorliegenden Beitrag wird das Kraftecho berechnet. Dies erm\u00f6glicht uns einen Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den realen Daten aus den rheologischen Experimenten. Da-raus wird eine Variantenformulierung der Aufgabe abgeleitet und in Walzenkoordinaten trans-formiert. Weiter werden numerische Ergebnisse pr\u00e4sentiert. ","abstract_en":"A viscoelastic simply supported rotationally symmetric body, fixed on a base, is considered. The body is loaded by a flat plunger, which moves in the direction of the z axis by a constant velocity v. In this work the reaction force is computed. This allows us to compare numerical results with data from rheological experiment (see [6], [7]). The variational formulation of the problem is derived and transformed to cylindrical coordinates. Some results of numerical calculations are presented.","abstract_pl":"W artykule rozwa\u017cane jest wiskoelastyczne, prosto podparty, rotacyjnie symetryczne cia\u0142o na sta\u0142e po\u0142\u0105czony z pod\u0142o\u017cem. Na cia\u0142o oddzia\u0142uje powierzchnia szcz\u0119k prasuj\u0105cych, kt\u00f3ra porusza si\u0119 w kierunku osi z sta\u0142\u0105 pr\u0119dko\u015bci\u0105 v. W opracowaniu obliczana jest reakcja si\u0142owa. Umo\u017cliwia to por\u00f3wnanie wynik\u00f3w numerycznych z realnymi danymi z eksperyment\u00f3w reo-logicznych. Okre\u015blona jest zmienna formu\u0142a zadania, kt\u00f3ra jest transformowana do wsp\u00f3\u0142rz\u0119d-nych cylindrycznych. Nast\u0119pnie zaprezentowano wyniki numeryczne.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_15","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":null,"ispartof":"ACC Journal","subject":"Viscoelasticity||axisymmetric hyperbolic problems||dimensional reduction","title_cs":"Numerick\u00e9 hodnocen\u00ed reologick\u00e9h o experimentu","title_de":"NUMERISCHE BEWERTUNG EINES RHEOLOGISCHEN EXPERIMENTS","title_en":"Numerical evaluation of rheological experiment","title_pl":"Numeryczna ocena eksperymentu reologicznego ","title_sk":null,"keywords_en":"Viscoelasticity; axisymmetric hyperbolic problems; dimensional reduction","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"137","citation_spage":"129","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_15.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21541"},{"id":"21542","collection":"15240\/21131","authors":"\u0160im\u016fnkov\u00e1, Martina","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Matice tuhosti Dirichletovy okrajov\u00e9 \u00falohy = f v b\u00e1zi splajnov\u00fdch wavelet\u016f m\u00e1 dle K. Urbana 0(n logn) nenulov\u00fdch prvk\u016f. Uk\u00e1\u017eeme, \u017ee pro konstantn\u00ed funkci a jich je ve skute\u010dnosti 0(n) a pop\u00ed\u0161eme algoritmus, kter\u00fd po\u010d\u00edt\u00e1 n\u00e1soben\u00ed vektoru touto matic\u00ed v 0(n) operac\u00edch. V implementaci pou\u017e\u00edv\u00e1me wavelety na b\u00e1zi kvadratick\u00fdch splajn\u016f.","abstract_de":"Die Z\u00e4higkeitsmatrix der Dirichlet-Randaufgabe \u2014 (nuT = f auf der Basis der Spione-Wavelets hat nach K. Urban 0(n logn) Nicht-Null-Elemente. Wir zeigen, dass es f\u00fcr die konstante Funk-tion a in Wirklichkeit 0(n) gibt, und wir beschreiben einen Algorithmus, der die Multiplikation des Vektors durch diese Matrix in 0(n)-Operationen berechnet. In der Implementierung be-nutzen wir Wavelets auf der Basis quadratischer Splines.","abstract_en":"Stiffness matrix of the Dirichlet problem (auI)I = f with a homogeneous boundary value condition in a spline wavelet basis has O(n log n) non-zero elements [4]. We show that for a constant function a it is just O(n) and moreover we show that it can be stored in O(1) elements. This leads to a linear-time algorithm for multiplication by the wavelet matrix.","abstract_pl":"Macierz sztywno\u015bci Dirichleta kra\u0144cowego zadania \u2014(au')' = f w bazie falek splajnowych ma wg K. Urbana 0 (n logu) element\u00f3w niezerowych. Pokazano, \u017ce dla funkcji sta\u0142ej a jest ich w rzeczywisto\u015bci O(n) oraz opisano algorytm, kt\u00f3ry oblicza mno\u017cenie wektora poprzez t\u0119 macierz w 0(n) operacjach. Wdra\u017cane s\u0105 falki na bazie splajn\u00f3w drugiego stopnia.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_16","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"\u010cERN\u00c1 , D.:.:Construction of optimally conditioned cubic spline wavelets on the interval. In: Advances in Computational Mathematics 34(2): pp. 219-252, 2011. ISSN 1019-7168.||\u010cERN\u00c1 , D.; FIN\u011aK: The construction of well-conditioned wavelet basis based on quadratic B-splines. To appear In: ICNAAM (T. E. Simos, G. Psihoyios, Ch. Tsitouras eds.), American Institute of Physics, New York, 2012.||COHEN, A.; DAUBECHIES, I.; FEAVEAU, J.-C.: Biorthogonal bases of compactly sup- ported wavelets. In: Commun. Pure Apply. Math. 45: pp. 485-560, 1992. ISSN 1097-0312.||URBAN, K.: Wavelet Methods for Elliptic Partial Differential Equations. Oxford Univer- sity Press, 2009. ISBN 978-0-19-852605-6.","ispartof":"ACC Journal","subject":"Dirichlet problem||efficient implementation||Galerkin method||spline wavelets","title_cs":"N\u00e1soben\u00ed waveletovou matic\u00ed \u2014 efektivn\u00ed implementace","title_de":"DIE MULTIPLIKATION DER WAVELET-MATRIX \u2014 EINE EFFEKTIVE IMPLEMENTIERUNG ","title_en":"Multiplication by wavelet matrix - effective implementation","title_pl":"Mno\u017cenie macierz\u0105 falkow\u0105 \u2014 efektywne wdra\u017canie","title_sk":null,"keywords_en":"Dirichlet problem; efficient implementation; Galerkin method; spline wavelets","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"146","citation_spage":"138","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_16.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21542"},{"id":"21543","collection":"15240\/21131","authors":"Vlas\u00e1k, Miloslav; Roos, Hans\u2013G\u00f6erg","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Uva\u017eujeme nestacion\u00e1rni jednodimenzion\u00e1ln\u00ed singu\u00e1lrn\u011b perturbovan\u00fd probl\u00e9m. Diskretizu\u00acjeme tento probl\u00e9m v prostoru porno c\u00ed metody kone\u010dn\u00fdch prvk\u016f na Shishkinov\u00fdch sitich a v \u010dase pomoc\u00ed nespojit\u00e9 Galerkinovy metody. Uk\u00e1\u017eeme optim\u00e1ln\u00ed apriorn\u00ed odhady chyb pro \u010dasov\u00e9 diskretizace n\u00edzk\u00e9ho \u0159\u00e1du.","abstract_de":"Wir betrachten ein nichtstation\u00e4res eindimensionales singul\u00e4r gest\u00f6rtes Problem. Wir diskretie-ren dieses Problem im Raum mit Hilfe der Methode der finiten Elemente auf den Shishkin'schen Netzen und in der Zeit mit Hilfe der nichtkontinuierlichen Galerkin-Methode. Wir zeigen die optiamlen A-priori-Sch\u00e4tzungen von Fehlern f\u00fcr die zeitliche Diskretierang niederer Ordnung.","abstract_en":"We consider an unsteady 1D singularly perturbed convection\u2013diffusion problem. We discretize such a problem by the linear finite element method (FEM) on a Shishkin mesh and by a discon- tinuous Galerkin method in time. We present optimal a priori error estimates for low order time discretizations.","abstract_pl":"W artykule opisano niestacjonarny jednowymiarowy osobliwie zaburzony problem. Problem ten jest dyskretyzowany w przestrzeni przy pomocy metody element\u00f3w sko\u0144czonych na sieci-ach Shishkina oraz w czasie przy pomocy nieci\u0105g\u0142ej metody Galerkina. Pokazano optymalne a priori szacunki b\u0142\u0119du dla czasowej dyskretyzacji niskiego rz\u0119du.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_17","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"AHMED, N.; MATTHIES, G.; TOBISKA, L.; XIE, H.: Discontinuous Galerkin time step- ping with local projection stabilization for transient convection-diffusion-reaction prob- lems. Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 200(21-22): pp. 1747-1756, 2011.||CIARLET, P. G.: The finite element methods for elliptic problems. Repr., unabridged re- publ. of the orig. 1978. Classics in Applied Mathematics. 40. Philadelphia, PA: SIAM. xxiv, 530 p. , 2002.||DOLEJ\u0160\u00cd, V.; ROOS, H.-G.: BDF-FEM for parabolic singularly perturbed problems with exponential layers on layer-adapted meshes in space. Neural Parallel Sci. Comput., 18(2): pp. 221-235, 2010.||FEISTAUER, M.; H\u00c1 JEK, J.; \u0160VADLENKA, K.: Space-time discontinuos Galerkin||method for solving nonstationary convection-diffusion-reaction problems. Appl. Math., Praha, 52(3): pp. 197-233, 2007.||KALAND, L.; ROOS, H.-G.: Parabolic singularly perturbed problems with exponential layers: robust discretizations using finite elements in space on Shishkin meshes. Int. J. Numer. Anal. Model., 7(3): pp. 593-606, 2010.||ROOS, H.-G.; STYNES, M.; TOBISKA, L.: Robust numerical methods for singularly perturbed differential equations. Convection-diffusion-reaction and flow problems. 2nd ed. Springer Series in Computational Mathematics 24. Berlin: Springer. xiv, 604 p., 2008. ISBN 978-3-540-34466-7\/hbk.||SCHO\u00a8 TZAU, D.: hp-DGFEM for parabolic evolution problems. Application to diffusion and viscous incompressible flow. Ph.D. thesis, ETH Zu\u00a8rich, 1999.||THOME\u00b4 E, V.: Galerkin finite element methods for parabolic problems. 2nd revised and expanded ed. Berlin: Springer. xii, 370 p., 2006. ISBN 3-540-33121-2\/hbk.","ispartof":"ACC Journal","subject":"Convection\u2013diffusion||Shishkin mesh||time discontinuous Galerkin method","title_cs":"Optim\u00e1ln\u00ed odhady chyb nestacion\u00e1rn\u00edch singul\u00e1rn\u011b","title_de":"OPTIMALE SCH\u00c4TZUNGEN NICHTSTATION\u00c4RER SINGUL\u00c4R GEST\u00d6RTES PROBLEME F\u00dcR DIE DISKRETIERUNG NIEDERER ORDNUNG ","title_en":"Optimal error estimates for nonstationary singularly perturbed problems for low discretization orders","title_pl":"Optymalne szacowanie b\u0142\u0119d\u00f3w niestacjonarnych osobliwie zaburzonych problem\u00f3w dla dyskretyzacji niskiego rz\u0119du ","title_sk":null,"keywords_en":"Convection\u2013diffusion; Shishkin mesh; time discontinuous Galerkin method","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"154","citation_spage":"147","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_17.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21543"},{"id":"21544","collection":"15240\/21131","authors":"Volf, Petr","datum_zverejneni":"2012-12-21","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Pr\u00e1ce je v\u011bnov\u00e1na neparametrick\u00e9mu statistick\u00e9mu modelov\u00e1n\u00ed dvourozm\u011brn\u00fdch ploch na z\u00e1klad\u011b pozorovan\u00fdch dat, tj. dvourozm\u011brn\u011b regresni anal\u00fdze. Model je konstruov\u00e1n jako kombinace jednoduch\u00fdch b\u00e1zov\u00fdch funkc\u00ed, jako jsou spliny, gaussi\u00e1ny apod. Nev\u00fdhodou takov\u00e9ho p\u0159\u00edstupu je pot\u0159eba odhadnout velk\u00e9 mno\u017estv\u00ed parametr\u016f. Budou uk\u00e1z\u00e1ny dva p\u0159\u00edstupy, kter\u00e9 po\u010det pot\u0159ebn\u00fdch parametr\u016f redukuj\u00ed. A to metoda zvan\u00e1 projection pursuit, kter\u00e1 je statistik\u016fm dob\u0159e zn\u00e1m\u00e1, a pak m\u00e9n\u011b zn\u00e1m\u00e1 metoda konstrukce tzv. Gordonovy plochy. Z\u00e1rove\u0148 tak\u00e9 uk\u00e1\u017eeme, jak nep\u0159\u00edtomnost dat v ur\u010dit\u00e9 oblasti zvy\u0161uje variabilitu modelu a tedy i neur\u010ditost predikce. Metody budou p\u0159edvedeny na um\u011bl\u00fdch p\u0159\u00edkladech. ","abstract_de":"Diese Arbeit befasst sich mit einer nichtparametrischen statistischen Modellierung zweidimen-sionaler Fl\u00e4chen auf Grundlage beobachteter Daten, d. h. mit der zweidimensionalen Regress-analyse. Das Modell ist konstruiert als Kombination einfacher Basenfunktionen wie z. B. Splines, Gaussian'sche Funktionen u. \u00e4. Als Nachteil eines solchen Ansatzes erweist sicht die Notwendigkeit, eine gro\u00dfe Menge Parameter zu sch\u00e4tzen. Es werden zwei Ans\u00e4tze gezeigt, welche die Anzahl der erforderlichen Parameter reduziert, und zwar projection pursuit, welche den Statistikern wohl bekannt ist, und dann die weniger bekannte Konstruktionsmethode der Gordon-Fl\u00e4chen. Gleichzeitig zeigen wir, wie die Abwesenheit von Daten auf einem bestimmten Gebiet die Variabilit\u00e4t des Modells und damit auch die Unbestimmtheit der Pr\u00e4diktion erh\u00f6ht. Die Methoden werden an k\u00fcnstlichen Beispielen vorgef\u00fchrt. ","abstract_en":"The paper deals with the problem of non-parametric statistical modeling of 2-dimensional sur- faces from observed data, i.e. the regression analysis. In general, the model is constructed from a set of basal functions, as are the splines, gaussians and others. However, such model- ing means to estimate a large set of parameters (locations of functional units and parameters of their combination). We shall present two approaches allowing reduction of the number of needed parameters. Namely, a well known method of projection pursuit, and the less known method of Gordon surface. Further, we shall analyze possible serious consequences of sparse data to precision of model and uncertainty of prediction. Methods will be illustrated in artificial examples.","abstract_pl":"Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest nieparametrycznemu statystycznemu modelowaniu powierzchni dwu-wymiarowych na podstawie obserwowanych danych, tj. dwuwymiarowej analizie regresji. Model skonstruowano jako po\u0142\u0105czenie prostych funkcji bazowych, takich jak splajny, gaussiany itp. Wad\u0105 takiego podej\u015bcia jest konieczno\u015b\u0107 oszacowania du\u017cej liczby parametr\u00f3w. Pokazano dwa podej\u015bcia ograniczaj\u0105ce liczb\u0119 niezb\u0119dnych parametr\u00f3w. To metoda nazywana projec-tion pursuit, kt\u00f3ra jest dobrze znana statystykom oraz mniej znana metoda konstrukcji tzw. powierzchni Gordona. Jednocze\u015bnie pokazano, jak brak danych w pewnym obszarze zwi\u0119ksza zmienno\u015b\u0107 modelu, czyli tak\u017ce niepewno\u015b\u0107 prognozowania. Metody zaprezentowano na sztucz-nych przyk\u0142adach.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_4_18","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"AND\u011aL, J.: Foundantions of Mathematical Statistics (in Czech: Z\u00e1klady matematick\u00e9 statistiky). Matfyzpress, Praha, 2005.||BISHOP, C.: Neural Networks for Pattern Recognition. Cambridge Univ. Press, Cam- bridge, 1992.||DE BOOR, C.: A Practical Guide to Splines. Springer Verlag, Berlin, 1978.||FRIEDMAN, J.H.: Multivariate adaptive regression splines, with Discussion and Rejoin- der. Annals Statist. 19, 1991, pp. 1\u2013141.||GAMERMAN, D.: Markov Chain Monte Carlo. Chapman and Hall, New York, 1997.||GORDON, W.J.: Spline-blended surface interpolation through curve networks. Journal of Mathematics and Mechanics 18, 1969, pp. 931\u2013952.||HUBER, P.J.: Projection pursuit. Annals Statist. 13, 1985, pp. 435\u2013475.||VOLF, P.: MCMC methods of randomized optimization and data analysis. In: Proceedings of the ICPM 2007, TU Liberec, 2007, pp. 123-130.||WOLD, S.: Spline functions in data analysis. Technometrics 16, 1974, pp. 1\u201311.","ispartof":"ACC Journal","subject":"statistics||regression analysis||splines||projection pursuit||Gordon surface||prediction error","title_cs":"O dvou flexibiln\u00edch metod\u00e1ch pro dvourozm\u011brnou regresn\u00ed anal\u00fdzu","title_de":"\u00dcBER ZWEI FLEXIBLE METHODEN F\u00dcR EINE ZWEIDIMENSIONALE REGRESSANALYSE ","title_en":"On two flexible methods of 2-dimensional regression analysis","title_pl":"O dwu elastycznych metodach do dwuwymiarowej analizy regresji","title_sk":null,"keywords_en":"Statistics; regression analysis; splines; projection pursuit; Gordon surface; prediction\nerror","keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"165","citation_spage":"155","relation_issue":"Issue D","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue D\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_4_18.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21544"},{"id":"21504","collection":"15240\/20867","authors":"\u010cern\u00edkov\u00e1, Martina","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Ochrana \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed je jedn\u00edm z\u00a0\u00fakol\u016f definovan\u00fdch koncepc\u00ed udr\u017eiteln\u00e9ho rozvoje. Environment\u00e1ln\u00ed udr\u017eitelnost podporuj\u00ed vl\u00e1dy vysp\u011bl\u00fdch st\u00e1t\u016f implementuj\u00edc\u00ed do ekonomick\u00e9ho prost\u0159ed\u00ed komplex environment\u00e1ln\u00edch n\u00e1stroj\u016f. Pomoc\u00ed t\u011bchto n\u00e1stroj\u016f doch\u00e1z\u00ed k\u00a0\u010d\u00e1ste\u010dn\u00e9 internalizaci negativn\u00edch externalit do n\u00e1klad\u016f podnik\u016f \u2013 zne\u010di\u0161\u0165ovatel\u016f. Ned\u00edlnou sou\u010d\u00e1st\u00ed \u0159e\u0161en\u00ed environment\u00e1ln\u00ed ot\u00e1zky je tak\u00e9 p\u0159\u00edstup jednotliv\u00fdch podnikatelsk\u00fdch subjekt\u016f k\u00a0t\u00e9to problematice. Pro rozhodovac\u00ed procesy v environment\u00e1ln\u00ed oblasti mohou mana\u017ee\u0159i podnik\u016f vyu\u017e\u00edvat standardn\u00ed informa\u010dn\u00ed n\u00e1stroje, zejm\u00e9na \u00fa\u010detn\u00ed moduly. Pro reflexi environment\u00e1ln\u00edch aktivit podnik\u016f je nutno zkoumat p\u0159edev\u0161\u00edm potenci\u00e1l finan\u010dn\u00edho \u00fa\u010detnictv\u00ed zachycovat tyto jevy. Z\u00a0informac\u00ed poskytovan\u00fdch finan\u010dn\u00edm \u00fa\u010detnictv\u00edm lze generovat nejen soustavy finan\u010dn\u00edch ukazatel\u016f, ale vytv\u00e1\u0159et tak\u00e9 komplexn\u00ed ukazatele integruj\u00edc\u00ed ekonomick\u00e9 i environment\u00e1ln\u00ed hledisko.","abstract_de":"Der Umweltschutz ist eine der durch die Konzeption der haltbaren Entwicklung definierten Aufgaben. Die environmentale Haltbarkeit wird von den Regierungen hochentwickelter Staaten unterst\u00fctzt, die einen Komplex environmentaler Instrumente ins \u00f6konomische Umfeld implementieren. Mit Hilfe dieser Instrumente kommt es zu einer teilweisen Internalisation negativer Externalit\u00e4ten in die Kosten der Unternehmen, d. h. der Umwelts\u00fcnder. Untrennbarer Bestandteil der L\u00f6sung der environmentalen Frage ist auch der Ansatz einzelner Unternehmenssubjekte zu dieser Problematik. F\u00fcr den Entscheidungsprozess auf environmentalem Gebiet k\u00f6nnen die Unternehmensmanager Standardinformationsinstrumente nutzen, besonders Buchhaltungsmodule. F\u00fcr eine Reflexion der environmentalen Aktivit\u00e4ten der Unternehmen ist es notwendig, vor allem das Potenzial der Finanzbuchhaltung zu untersuchen und diese Erscheinungen zu erfassen. Aus den durch die Finanzbuchhaltung gewonnenen Informationen kann man nicht nur Systeme von Finanz-Indizes generieren, sondern auch komplexe, den \u00f6konomischen und environmentalen Gesichtspunkt integrierenden Indizes schaffen.","abstract_en":"Environmental protection is one of the tasks defined by the concept of sustainable development. Governments of developed countries, implementing the complex of environmental instruments into the economic environment, support environmental sustainability. Therefore, a partial internalization of negative externalities is reflected in business costs of enterprises - polluters. A significant part of addressing this issue is also the approach of business entities. For the decision-making processes in the field of environmental protection managers of enterprises may use standard information tools, especially accounting modules. For the reflection of environmental activities of enterprises it is particularly necessary to explore the potential of financial accountancy to capture these effects. With the information obtained from the financial accountancy it is not only possible to prepare sets of financial indicators, but also to generate complex indicators that are integrating both the economic and environmental viewpoint.","abstract_pl":"Ochrona \u015brodowiska to jedno z\u00a0zada\u0144 okre\u015blonych w koncepcji rozwoju zr\u00f3wnowa\u017conego. Trwa\u0142o\u015b\u0107 \u015brodowiskow\u0105 wspomagaj\u0105 rz\u0105dy pa\u0144stw rozwini\u0119tych wdra\u017caj\u0105ce w\u00a0\u015brodowisko ekonomiczne wiele instrument\u00f3w \u015brodowiskowych. Takie instrumenty wspomagaj\u0105 cz\u0119\u015bciow\u0105 internalizacj\u0119 negatywnych efekt\u00f3w zewn\u0119trznych w kosztach przedsi\u0119biorstw \u2013 \u017ar\u00f3de\u0142 zanieczyszcze\u0144. Nieod\u0142\u0105cznym elementem rozwi\u0105zywania kwestii \u015brodowiskowych jest tak\u017ce podej\u015bcie poszczeg\u00f3lnych podmiot\u00f3w gospodarczych do tego zagadnienia. W\u00a0procesach decyzyjnych w\u00a0zakresie \u015brodowiska menad\u017cerowie przedsi\u0119biorstw mog\u0105 wykorzystywa\u0107 standardowe instrumenty informacyjne, w\u00a0szczeg\u00f3lno\u015bci modu\u0142y ksi\u0119gowe. W\u00a0celu oceny przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 \u015brodowiskowych przedsi\u0119biorstw nale\u017cy bada\u0107 przede wszystkim potencja\u0142 ujmowania tych zjawisk w\u00a0rachunkowo\u015bci finansowej. Z\u00a0informacji wynikaj\u0105cych z\u00a0rachunkowo\u015bci finansowej mo\u017cna generowa\u0107 nie tylko zestawienia wska\u017anik\u00f3w finansowych, lecz tak\u017ce tworzy\u0107 kompleksowe wska\u017aniki integruj\u0105ce aspekty ekonomiczne i \u015brodowiskowe.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_08","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"\u010cERN\u00cdKOV\u00c1, M.: The Theoretical and Practical Aspects of Ecology Tax Reform in the Czech Republic. In: Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. 1st edition. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. pp. 82 \u2013 90. ISBN 978-80-7372-755-0.||COASE, R. H.: The Problem of Social Cost. Jornal of Law and Economics, 1960, Vol. 3, pp. 1 \u2013 44. ISSN 15375285.||HARDIN, G.: The Tragedy of the Commons. Science, 1968, Vol. 162, Iss. 3859, pp. 1243 \u2013 1248. ISSN 0036-8075.||SUBHAS, K. S. et al.: Process Design Tools for the Environment. 1st edition. London: Tailor and Francis, 2001. 468 pgs. ISBN 1-56032-824-X.||BURRIT, R.; SCHALTEGGER, S.: An Introduction to Corporate Environmental Management Striving for Sustainability, 1st edition. Sheffield: Greenleaf Publishiong, 2003. 384 pgs. ISBN 1874719667.||WIENER, J.: Global Environmental Regulation: Instrument Choice in Legal Kontext. Yale Law Journal, 1999, Vol. 108, paper 983. ISSN 0044-0094.||\u010cERN\u00cdKOV\u00c1, M.; PUR, D.: Management environment\u00e1ln\u00edch aktivit podnik\u016f. 1st edition. Liberec: V\u00daTS, a.s, 2011. 85 pgs. ISBN 978-80-87184-23-3.||PATON, B.: Voluntary Environmental Initiatives and Sustainable Industry: Business Strategy and the Environment, 2000, Vol. 9, Iss. 5, pp. 328 \u2013 338. ISSN 09644733.||STEHLING, F.: \u00d6konomische Instrumente der Umweltpolitik zur Reduzierung stofflicher Emissionen. 1. Aufl. Ulm: Universit\u00e4t Ulm, 1999. 200 pgs. ISBN 3-932013\u00ac78-6.||REPPETO, R.; DIAS, D.: TRUEVA: A New Integrated Financial Measure of Environmental Exposure. Working Paper 200602, 2006. Yale Center for Environmental Law and Policy.||SCHALTEGGER S.: Studium der Umweltwissenschaften. 1. Auf. Berlin: Springer 2000. 241 pgs. ISBN 3-540-655991-9.||BENNET, M. D. et al.: Environmental Management Accounting \u2013 Purpose and Progress. 1st edition. Norswel: Kluwer Akademic Publisher, 2003. 420 pgs. ISBN 978-1-4020-1365-2.||Environmental Management Accounting, Procedures and Principles [online]. New York: United Nations, 2001, 153 pgs. [accessed 2012-04-30]. Available from WWW: ||Empfehlung der Kommission vom 30. Mai 2001 zur Ber\u00fccksichtigung von Umweltaspekten in Jahresabschluss und Lagebericht von Unternehmen. Amtsblatt Nr. L 156 vom 13\/06\/2001, pp. 0033 \u2013 0042 [online]. Empfehlung der Kommission 2001 [accessed 2012-03-19]. Available from WWW: ||Vyhl\u00e1\u0161ka \u010d. 500\/2002 Sb., kterou se prov\u00e1d\u011bj\u00ed n\u011bkter\u00e1 ustanoven\u00ed z\u00e1kona \u010d. 563\/1991 Sb., o \u00fa\u010detnictv\u00ed, ve zn\u011bn\u00ed pozd\u011bj\u0161\u00edch p\u0159edpis\u016f, pro \u00fa\u010detn\u00ed jednotky, kter\u00e9 jsou podnikateli \u00fa\u010dtuj\u00edc\u00edmi v soustav\u011b podvojn\u00e9ho \u00fa\u010detnictv\u00ed.||CHARLES, H. G.: Financial Reporting and Analysis: Using Financial Accounting Information. 11th edition. Mason: South- Western Cengage Learning, 2009. 598 pgs. ISBN 13\u2013978\u20130-324-65742-5.||REPETTO, R.: Pure Profit: The Financial Implications of Environmental Performance. Washington, D.C.: World Resources Institute. 2000. 58 pgs. ISBN 1-5697-442-9.||BREALEY, R. A.; MAYERS, S. C.: Principles of Corporate Finance. 5th edition. USA: McGraw-Hill, 1996. 1028 pgs. ISBN 0-07-007417-8.||JASCH, CH.; RAUBERGER, R.: Kennzahlen zur Messung der betrieblichen Umweltleistung. 1. Aufl. Wien: Bundesministerium f\u00fcr Umwelt, Jugend und Familie, 1998. 85 S. ISBN 3-901305-92-0.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Teoretick\u00e9 aspekty sledov\u00e1n\u00ed environment\u00e1ln\u00edch aktivit managementu podnik\u016f","title_de":"Theoretische Aspekte der Beobachtung environmentaler Aktivit\u00e4ten des Firmenmanagements","title_en":"Theoretical aspects of the monitoring of environmental activities by managements of enterprises","title_pl":"Teoretyczne aspekty badania \u015brodowiskowych przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 w\u00a0zarz\u0105dzaniu przedsi\u0119biorstwem","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"63","citation_spage":"55","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_08.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21504"},{"id":"21505","collection":"15240\/20867","authors":"D\u011bdkov\u00e1, Jaroslava; Honz\u00e1kov\u00e1, Iveta","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 nab\u00eddkou n\u011bkter\u00fdch produkt\u016f a slu\u017eeb pro seniory. Jedn\u00e1 se o velmi aktu\u00e1ln\u00ed t\u00e9ma, p\u0159edev\u0161\u00edm z\u00a0d\u016fvod\u016f sou\u010dasn\u00e9ho trendu st\u00e1rnut\u00ed populace nejen v \u010cesk\u00e9 republice. Ka\u017ed\u00fdm rokem se zvy\u0161uje po\u010det lid\u00ed v\u00a0poproduktivn\u00edm v\u011bku a \u010cS\u00da uv\u00e1d\u00ed v\u00edce jak 15% ob\u010dan\u016f star\u0161\u00edch 65 let v\u00a0sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b. V\u00a0druh\u00e9 \u010d\u00e1sti p\u0159\u00edsp\u011bvku jsou prezentov\u00e1ny d\u00edl\u010d\u00ed v\u00fdsledky proveden\u00e9ho v\u00fdzkumu mezi seniory Libereck\u00e9ho kraje, kter\u00fd zkoumal jejich zvyklosti p\u0159i cestov\u00e1n\u00ed. Seniorsk\u00fd cestovn\u00ed ruch je cestovn\u00edm ruchem star\u0161\u00ed generace. P\u0159esto\u017ee se prodlu\u017euje pr\u016fm\u011brn\u00fd v\u011bk, tak roste kondice a zlep\u0161uje se zdravotn\u00ed stav novodob\u00fdch senior\u016f, kte\u0159\u00ed dosahuj\u00ed vy\u0161\u0161\u00ed vit\u00e1ln\u00ed aktivity v\u00a0porovn\u00e1n\u00ed s minul\u00fdmi generacemi. Cestovn\u00ed ruch senior\u016f m\u00e1 v\u00fdznam zejm\u00e9na z pohledu odstra\u0148ov\u00e1n\u00ed sez\u00f3nnosti a je zaj\u00edmav\u00fd pro mnoh\u00e9 investory v\u00a0oblasti slu\u017eeb.","abstract_de":"Dieser Artikel befasst sich mit dem Angebot von Produkten und Dienstleistungen f\u00fcr Senioren. Es handelt sich um ein sehr aktuelles Thema, vor allem wegen des gegenw\u00e4rtigen Trends der Alterung der Population, und das nicht nur in der Tschechischen Republik. Jedes Jahr erh\u00f6ht sich die Anzahl der Menschen im nachproduktiven Alter und das tschechische statistische Bundesamt f\u00fchrt gegenw\u00e4rtig mehr als 15 % B\u00fcrger an, die \u00e4lter als 65 Jahre alt sind. Im zweiten Teil werden Teilergebnisse der Umfrage unter den Senioren des Reichenberger Bezirks (Libereck\u00fd kraj) pr\u00e4sentiert. Es wurden dabei deren Reisegewohnheiten erfragt. Der Tourismus der Senioren ist die Reiset\u00e4tigkeit der \u00e4lteren Generation. Obschon sich das Durchschnittsalter verl\u00e4ngert, w\u00e4chst die Kondition und es verbessert sich der Gesundheitszustand der neuzeitlichen Senioren, welche im Vergleich zu fr\u00fcheren Generationen eine h\u00f6here vitale Aktivit\u00e4t erreichen. Dem Reiseverkehr der Senioren kommt vor allem aus der Sicht der Neutralisierung der saisonalen Begrenzung eine wichtige Bedeutung zu und er ist interessant f\u00fcr viele Investoren auf dem Dienstleistungsgebiet","abstract_en":"The article deals with the supply of certain products and services for senior citizens. This topic is a rather hot issue, mainly due to the current trend of the population ageing, not only in the Czech Republic. Every year the number of retired people increases, and the Czech Statistical Office reports there are more than 15% of those aged over 65 years now. In the second part the article presents the partial results of a research project conducted among senior citizens in the Liberec Region, when their travelling habits were examined. Senior tourism is tourism of the older generation. Although the average age extends, fitness and health of current senior citizens improves. They achieve a higher vital activity in comparison with past generations. Senior tourism is important especially in terms of removing seasonality, and it is interesting for many investors in the field of services.","abstract_pl":"Artyku\u0142 dotyczy oferty niekt\u00f3rych produkt\u00f3w i us\u0142ug dla senior\u00f3w. To bardzo aktualny temat, przede wszystkim z\u00a0powodu obecnej tendencji starzenia si\u0119 populacji nie tylko w\u00a0Czechach. Co roku ro\u015bnie liczba os\u00f3b w\u00a0wieku poprodukcyjnym a wg danych Czeskiego Urz\u0119du Statystycznego obecnie ponad 15% mieszka\u0144c\u00f3w ma powy\u017cej 65 lat. W\u00a0drugiej cz\u0119\u015bci artyku\u0142u zaprezentowano cz\u0105stkowe wyniki bada\u0144 przeprowadzonych w\u015br\u00f3d senior\u00f3w Kraju Libereckiego, kt\u00f3re dotyczy\u0142y ich zwyczaj\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0podr\u00f3\u017cowaniem. Ruch turystyczny senior\u00f3w to ruch turystyczny starszego pokolenia. Chocia\u017c \u015brednia wieku ro\u015bnie, to poprawia si\u0119 kondycja i stan zdrowia wsp\u00f3\u0142czesnych senior\u00f3w, kt\u00f3rzy osi\u0105gaj\u0105 wi\u0119ksz\u0105 aktywno\u015b\u0107 witaln\u0105 w\u00a0por\u00f3wnaniu z\u00a0poprzednimi pokoleniami. Ruch turystyczny senior\u00f3w ma znaczenie w\u00a0szczeg\u00f3lno\u015bci z\u00a0punktu widzenia braku jego sezonowo\u015bci, jak te\u017c wydaje si\u0119 interesuj\u0105cy dla wielu inwestor\u00f3w w\u00a0sferze us\u0142ug.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_09","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Cestov\u00e1n\u00ed pro seniory [online]. 2010 [accessed 2011-04-26]. Available from WWW: .||\u010cesk\u00fd statistick\u00fd \u00fa\u0159ad: Senio\u0159i v \u010cR 2010: Ekonomick\u00e1 aktivita senior\u016f. Available from WWW: .||DA\u0147HELOV\u00c1, \u0160.: C\u00edlov\u00e1 skupina senior\u016f a jej\u00ed zvyklosti. Marketingov\u00e9 noviny [online], 2004 [accessed 2011-05-07]. Available from WWW: .||DVO\u0158\u00c1KOV\u00c1, \u0160.: Pro\u010d se soust\u0159edit na seniory. Marketing magaz\u00edn [online], 2007 [accessed 2011-05-07]. Available from WWW: .||FORET, M.; FORETOV\u00c1, V.: Jak rozv\u00edjet m\u00edstn\u00ed cestovn\u00ed ruch. 1st edition. Praha: Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-02007-X.||Ide\u00e1ln\u00ed mobily pro d\u0159\u00edve narozen\u00e9. Pro \u017eeny [online], 2010 [accessed 2011-05-07]. Available from WWW: .||Kolektiv autor\u016f katedry cestovn\u00edho ruchu V\u0160E v Praze: Cestovn\u00ed ruch pro v\u0161echny: Praha, ISBN 978-80-7399-407-05.||MALOVAN\u00c1, S.: Kolo pro seniory. Cykloplanet [online], 2010 [accessed 2011-05-07]. Available from WWW: .||MA\u0147ASOV\u00c1, K.: I senio\u0159i cht\u011bj\u00ed pohodln\u011b bydlet. NM-bydlen\u00ed [online], 2007 [accessed 2011-05-07]. Available from WWW: .||MUSOV\u00c1, Z.; POLIA\u010cIKOV\u00c1, E.: 2009. Spolo\u010densk\u00e1 zodpovednos\u0165 v bankovom podnikan\u00ed. In: Finance a v\u00fdkonnost firem ve v\u011bd\u011b, v\u00fduce a praxi \u2013 sborn\u00edk p\u0159\u00edsp\u011bvk\u016f z mezin\u00e1rodn\u00ed v\u011bd\u011bck\u00e9 konference. Zl\u00edn: Fakulta managementu a ekonomiky, Univezita Tom\u00e1\u0161e Bati ve Zl\u00edne, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9.||POLIA\u010cIKOVA, E.: 2012. Spokojnos\u0165 z\u00e1kazn\u00edka ako predpoklad dlhodobej spolupr\u00e1ce. In Instore. ISSN 1336-2348, 2012, No. 5, pp. 20-21.||VOGELOV\u00c1, M.: Sv\u011btov\u00e9 trendy v cestovn\u00edm ruchu \u2013 cestov\u00e1n\u00ed senior\u016f. Czechtourism [online], 2009 [accessed 2011-05-07]. Available from WWW: .||VYSEKALOV\u00c1, J.: Psychologie spot\u0159ebitele. 1st edition. Praha: Grada Publishing, 2004, 282 p., ISBN 80-247-0393-9.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Anal\u00fdza nab\u00eddky produkt\u016f a slu\u017eeb pro seniory aplikovan\u00e1 na oblast cestovn\u00edho ruchu","title_de":"Die Analyse des Produkt- und Dienstleistungsangebots f\u00fcr Senioren auf dem Gebiet des Tourismus","title_en":"Partial findings from a research project studying tourism of senior citizens","title_pl":"Analiza oferty produkt\u00f3w i us\u0142ug dla senior\u00f3w w\u00a0sferze turystyki","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"71","citation_spage":"64","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_09.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21505"},{"id":"21506","collection":"15240\/20867","authors":"Herzig, Ingo T.","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V\u011bt\u0161ina jazyk\u016f v\u00a0tomto sv\u011bt\u011b nen\u00ed izolovan\u00e1, n\u00fdbr\u017e pat\u0159\u00ed do n\u011bjak\u00e9 jazykov\u00e9 \u010deledi a p\u0159\u00edslu\u0161n\u00e9 jazyky jsou si navz\u00e1jem v\u00edcem\u00e9n\u011b podobn\u00e9. V\u00a0mnoh\u00fdch p\u0159\u00edpadech je podobnost tak v\u00fdrazn\u00e1, \u017ee je mo\u017en\u00e9 rozum\u011bt alespo\u0148 \u010d\u00e1ste\u010dn\u011b i ostatn\u00edm jazyk\u016fm z\u00a0t\u00e9to \u010deledi, pokud jeden z nich docela slu\u0161n\u011b ovl\u00e1d\u00e1me. Je-li \u010dlov\u011bk ochoten vynalo\u017eit trochu \u010dasu a energie na to, aby se obezn\u00e1mil se z\u00e1konitostmi fonetick\u00fdch, gramatick\u00fdch jako\u017e i lexik\u00e1ln\u00edch rozd\u00edl\u016f mezi jazyky \u201ejeho\u201c \u010deledi, nebude z\u00a0n\u011bho ihned odborn\u00edk i na ostatn\u00ed jazyky; ale zv\u00fd\u0161\u00ed se do zna\u010dn\u00e9 m\u00edry jeho schopnost rozum\u011bt jim. Tento \u010dl\u00e1nek poukazuje na jist\u00e9 z\u00e1konitosti v rozd\u00edlech mezi nejb\u011b\u017en\u011bj\u0161\u00edmi rom\u00e1nsk\u00fdmi jazyky a chce \u010dten\u00e1\u0159e p\u0159im\u011bt k\u00a0tomu, aby trochu o tom uva\u017eoval a p\u0159\u00edle\u017eitostn\u011b to i aplikoval v\u00a0praxi.","abstract_de":"Die meisten Sprachen dieser Welt geh\u00f6ren einer Sprachfamilie an und \u00e4hneln den anderen zugeh\u00f6rigen Sprachen mehr oder weniger. In vielen F\u00e4llen ist die \u00c4hnlichkeit so gro\u00df, dass man, wenn man eine der Sprachen beherrscht, auch die verwandten Sprachen zumindest teilweise verstehen kann. Wenn man etwas Zeit aufwendet und sich mit den Gesetzm\u00e4\u00dfigkeiten der lautlichen, grammatischen und lexikalischen Unterschiede zwischen den Sprachen befasst, wird man nat\u00fcrlich nicht gleich auch Fachmann f\u00fcr die anderen Sprachen; aber man kann das Verst\u00e4ndnis der anderen Sprachen somit in betr\u00e4chtlicher Weise erh\u00f6hen. Dieser Beitrag weist auf gewisse Gesetzm\u00e4\u00dfigkeiten in den Unterschieden zwischen den g\u00e4ngigsten romanischen Sprachen hin und will zum diesbez\u00fcglichen Denken anregen.","abstract_en":"Most of the languages spoken on Earth belong to a language family and are similar to one another. In many cases, the similarity is so great that a person who masters one language properly is able to understand at least some of the kindred languages. If one spends some time on dealing with the regularities of the phonetic, grammatical and lexical differences, one will not, of course, suddenly become a specialist in the related languages, too; however, he will be able to significantly increase his capability for understanding the other languages. This paper shows certain regularities in the differences between the most widespread Romance languages, with the intent to stimulate the reader\u2019s interest in this topic.","abstract_pl":"Wi\u0119kszo\u015b\u0107 j\u0119zyk\u00f3w na \u015awiecie nale\u017cy do rodziny j\u0119zykowej a tak\u017ce wi\u0119kszo\u015b\u0107 j\u0119zyk\u00f3w jest bardziej lub mniej podobna do przynale\u017c\u0105cych j\u0119zyk\u00f3w. W\u00a0wielu przypadkach podobie\u0144stwo jest tak du\u017ce, \u017ce w\u0142adaj\u0105c jednym z tych j\u0119zyk\u00f3w, jeste\u015bmy w\u00a0stanie zrozumie\u0107, chocia\u017c cz\u0119\u015bciowo, inny przynale\u017cny j\u0119zyk. Je\u017celi po\u015bwi\u0119cimy troch\u0119 czasu i przyjrzymy si\u0119 dok\u0142adniej regu\u0142om g\u0142osek lub r\u00f3\u017cnicom w\u00a0gramatyce oraz leksykologii pomi\u0119dzy w\/w j\u0119zykami, nie b\u0119dziemy od razu fachowcem w\u00a0tej dziedzinie, jednak zdecydowanie \u0142atwiej podobny j\u0119zyk zrozumimy. Ten artyku\u0142 ukazuje regu\u0142y w\u00a0r\u00f3\u017cnicach pomi\u0119dzy bie\u017cnymi j\u0119zykami roma\u0144skimi a tak\u017ce namawia do przemy\u015blania nad nimi.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_10","lang_iso":"de","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"RADATZ, H.-I.: Katalanisch Wort f\u00fcr Wort. Kauderwelsch Band 72, Bielefeld 82010, ISBN 978-3-89416-262-7.||TAGLIAVINI, C.: Le origini delle lingue neolatine: Introduzione alle filologia romanza. Bologna, Patr\u00f3n Editore, 1982","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Odvodit, p\u0159ev\u00e9st aneb jak vyu\u017e\u00edt p\u0159\u00edbuznost mezi jazyky \u2013 na p\u0159\u00edkladu rom\u00e1nsk\u00fdch jazyk\u016f","title_de":"Herleiten, \u00fcberleiten oder wie Man sich die Verwandtschaft zwischen Sprachen zunutze machen kann \u2013 am Beispiel der romanischen Sprachen","title_en":"Deriving, transitioning or how to make use of the affinity between languages \u2013 using the example of the romance languages","title_pl":"Wywodzenie, pochodzenie lub jak wykorzysta\u0107 podobie\u0144stwa pomi\u0119dzy j\u0119zykami \u2013 na przyk\u0142adzie j\u0119zyk\u00f3w roma\u0144skich","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"82","citation_spage":"72","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_10.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21506"},{"id":"21507","collection":"15240\/20867","authors":"Hojn\u00e1, Radana","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V\u00fdznam ochrany \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed a z\u00e1rove\u0148 st\u00e1le v\u011bt\u0161\u00ed n\u00e1roky trhu i ve\u0159ejnosti kladou na v\u00fdrobce st\u00e1le v\u011bt\u0161\u00ed po\u017eadavky. K\u00a0ochran\u011b \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed jsou pou\u017e\u00edv\u00e1ny r\u016fzn\u00e9 z\u00e1konn\u00e9 i dobrovoln\u00e9 environment\u00e1ln\u00ed n\u00e1stroje. D\u016fle\u017eitou sou\u010d\u00e1st\u00ed vnitropodnikov\u00e9ho \u0159\u00edzen\u00ed n\u00e1klad\u016f v\u00a0sou\u010dasn\u00fdch podm\u00ednk\u00e1ch se st\u00e1v\u00e1 zav\u00e1d\u011bn\u00ed jednoho z\u00a0dobrovoln\u00fdch environment\u00e1ln\u00edch n\u00e1stroj\u016f, kter\u00fd m\u016f\u017ee b\u00fdt implementov\u00e1n do podnikov\u00e9ho informa\u010dn\u00edho syst\u00e9mu, n\u00e1stroje pro environment\u00e1ln\u00ed mana\u017eersk\u00e9 \u00fa\u010detnictv\u00ed (EMA). EMA eviduje a z\u00fa\u010dtov\u00e1v\u00e1 n\u00e1klady, kter\u00e9 vznikaj\u00ed v\u00a0d\u016fsledku p\u016fsoben\u00ed podniku na \u017eivotn\u00ed prost\u0159ed\u00ed. Umo\u017e\u0148uje mana\u017eer\u016fm podniku p\u0159esn\u011b zjistit, jak\u00e1 \u010d\u00e1st celkov\u00fdch n\u00e1klad\u016f podniku je spojena s\u00a0problematikou \u017eivotn\u00edho prost\u0159ed\u00ed. Na podklad\u011b zji\u0161t\u011bn\u00fdch \u00fadaj\u016f je mo\u017en\u00e9 prov\u00e1d\u011bt rozhodnut\u00ed managementu o realizaci environment\u00e1ln\u011b zam\u011b\u0159en\u00fdch opat\u0159en\u00ed, kter\u00e1 povedou k\u00a0r\u016fstu efektivnost podniku a ke sni\u017eov\u00e1n\u00ed negativn\u00edch dopad\u016f \u010dinnosti podniku na \u017eivotn\u00ed prost\u0159ed\u00ed.","abstract_de":"Die Bedeutung des Umweltschutzes sowie die st\u00e4ndig steigenden Anspr\u00fcche des Marktes und der \u00d6ffentlichkeit stellen an die Produzenten immer gr\u00f6\u00dfere Anforderungen. Zum Umweltschutz werden verschiedene gesetzliche und auch freiwillige Environment-Instrumente verwendet. Zu einem wichtigen Bestandteil der innerbetrieblichen Kostenverwaltung wird die Einf\u00fchrung eines der freiwilligen Environment-Instrumenten, das ins betriebliche Informationssystem implementiert wird, Instrument um das Environment-Manager-Rechnungswesen (EMA). Das EMA evidiert und berechnet Kosten, die in Folge der Einwirkung des Unternehmens auf die Umwelt entstehen. Es erm\u00f6glicht den Managern des Betriebs genau festzustellen, welcher Teil der Gesamtkosten mit der Umweltproblematik in Verbindung steht. Auf Grundlage der festgestellten Angaben k\u00f6nnen von Seiten des Managements Entscheidungen \u00fcber die Realisierung von umweltbezogenen Ma\u00dfnahmen getroffen werden, welche zum Wachstum der Effektivit\u00e4t des Betriebs sowie zur Senkung negativer Auswirkungen der Betriebst\u00e4tigkeit auf die Umwelt f\u00fchren.","abstract_en":"The significance of environmental protection as well as the constantly growing demands of both the market and general public put manufacturers under more pressure. To meet the requirements for environmental protection, various statutory as well as voluntary environmental tools are implemented. Under the existing conditions the implementation of one of the voluntary environmental tools, which may be introduced into a company information system, becomes the important part of the internal management of company spending. This voluntary tool is the environmental management accounting (EMA). EMA keeps records and settles spending and expenditures associated with the impacts of the company actions on environment. It allows managers to exactly determine what part of their total expenses is connected with environmental issues. Such information facilitates them to make decisions on the implementation of environmental actions aimed at the improvement of company efficiency and also the mitigation of negative impacts of the company activities on environment.","abstract_pl":"Znaczenie ochrony \u015brodowiska oraz coraz wi\u0119ksze wymagania rynku i opinii publicznej stawiaj\u0105 przed producentami coraz wi\u0119ksze wyzwania. Do cel\u00f3w ochrony \u015brodowiska stosowane s\u0105 r\u00f3\u017cne prawne i dobrowolne instrumenty \u015brodowiskowe. Wa\u017cnym elementem zarz\u0105dzania kosztami w\u00a0przedsi\u0119biorstwie staje si\u0119 obecnie wdra\u017canie jednego z\u00a0dobrowolnych instrument\u00f3w \u015brodowiskowych, kt\u00f3ry mo\u017ce zosta\u0107 wprowadzony do systemu informacyjnego przedsi\u0119biorstwa, instrument \u015brodowiskowa rachunkowo\u015b\u0107 zarz\u0105dcza (EMA). EMA ewidencjonuje i ksi\u0119guje koszty, kt\u00f3re powstaj\u0105 w\u00a0wyniku oddzia\u0142ywania przedsi\u0119biorstwa na \u015brodowisko. Umo\u017cliwia menad\u017cerom przedsi\u0119biorstwa dok\u0142adne stwierdzenie, jaka cz\u0119\u015b\u0107 og\u00f3lnych koszt\u00f3w przedsi\u0119biorstwa zwi\u0105zana jest z\u00a0aspektami \u015brodowiskowymi. W\u00a0oparciu o stwierdzone dane mo\u017cna podejmowa\u0107 decyzje w\u00a0zakresie realizacji dzia\u0142a\u0144 \u015brodowiskowych, kt\u00f3re przyczyni\u0105 si\u0119 do wzrostu efektywno\u015bci przedsi\u0119biorstwa oraz do ograniczenia negatywnych skutk\u00f3w oddzia\u0142ywania przedsi\u0119biorstwa na \u015brodowisko.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_11","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"\u0160TUDENT, J.; HYR\u0160LOV\u00c1, J.; VAN\u011a\u010cEK, V.: Udr\u017eiteln\u00fd rozvoj a podnik\u00e1n\u00ed \u2013 environment\u00e1ln\u00ed reporting hodnocen\u00ed udr\u017eiteln\u00e9ho rozvoje a environment\u00e1ln\u00ed \u00fa\u010detnictv\u00ed. CEMC 2005. ISBN 80-85990-09-1.||BARTO\u0160OV\u00c1, M.; VONDR\u00c1\u010cKOV\u00c1, M.: Environment\u00e1ln\u00ed politika \u010cR a EDR. In: ACC Journal XVII 3\/2011. Liberec: Technical University of Liberec, 2011, p. 17-27. ISSN 1803-9782.||RUSOV\u00c1, V.: Syst\u00e9my environment\u00e1ln\u00edho managementu a jejich vyu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed v \u010cR. Diploma thesis, TUL 2011.||Act No. 17 of December 5th, 1991, on Environment. Sb\u00edrka z\u00e1kon\u016f \u010cesk\u00e9 republiky [online]. 1992, Volume 4, ISSN 1211-1244. [accessed 2010-11-18], p. 81. Available on WWW: .||REMTOV\u00c1, K.: Dobrovoln\u00e9 environment\u00e1ln\u00ed aktivity. Orienta\u010dn\u00ed p\u0159\u00edru\u010dka pro podnikatele. Planeta 2006, Vol. XIV, No. 6, p. 14. ISSN 1801-6898.||HYR\u0160LOV\u00c1, J.; VAN\u011a\u010cEK, V.: Mana\u017eersk\u00e9 \u00fa\u010detnictv\u00ed pro pot\u0159eby environment\u00e1ln\u00edho \u0159\u00edzen\u00ed (Environment\u00e1ln\u00ed mana\u017eersk\u00e9 \u00fa\u010detnictv\u00ed). 1st edition. Prague: M\u017dP \u010cR, 2003. ISBN 80-7212-227-4.||Act No. 563\/1991 Coll., on Bookkeeping, as amended.||KR\u00c1L, B.: Mana\u017eersk\u00e9 \u00fa\u010detnictv\u00ed. 3rd edition. Prague: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Environment\u00e1ln\u00ed mana\u017eersk\u00e9 \u00fa\u010detnictv\u00ed jako modern\u00ed n\u00e1stroj vnitropodnikov\u00e9ho \u0159\u00edzen\u00ed","title_de":"Environment-Manager- Rechnungswesen als modernes Instrument innerbetrieblicher Leitung","title_en":"Environment management accounting as a modern tool for internal management of a company","title_pl":"\u015arodowiskowa rachunkowo\u015b\u0107 zarz\u0105dcza jako nowoczesny instrument zarz\u0105dzania przedsi\u0119biorstwem","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"92","citation_spage":"83","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_11.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21507"},{"id":"21508","collection":"15240\/20867","authors":"J\u00e1\u010dov\u00e1, Helena; Syrov\u00e1tkov\u00e1, Jaroslava","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V\u00fdznamnou \u010d\u00e1st p\u0159\u00edjm\u016f obc\u00ed tvo\u0159\u00ed p\u0159edev\u0161\u00edm sd\u00edlen\u00e9 dan\u011b a to da\u0148 z\u00a0p\u0159idan\u00e9 hodnoty, da\u0148 z\u00a0p\u0159\u00edjmu pr\u00e1vnick\u00fdch osob, da\u0148 z\u00a0p\u0159\u00edjm\u016f fyzick\u00fdch osob a da\u0148 z\u00a0nemovitosti. Na v\u00fd\u0161i da\u0148ov\u00fdch p\u0159\u00edjm\u016f obc\u00ed nep\u0159\u00edzniv\u011b p\u016fsob\u00ed \u0159ada aspekt\u016f. Pat\u0159\u00ed mezi n\u011b nap\u0159\u00edklad \u010dasov\u00fd nesoulad mezi datem inkasa dan\u00ed a datem p\u0159evodu pod\u00edl\u016f z\u00a0nich p\u0159ipadaj\u00edc\u00edch obc\u00edm za dan\u00e9 obdob\u00ed. V\u00a0d\u016fsledku toho obce dost\u00e1vaj\u00ed jim p\u0159\u00edslu\u0161ej\u00edc\u00ed pod\u00edly a\u017e v\u00a0n\u00e1sleduj\u00edc\u00edm rozpo\u010dtov\u00e9m roce a s\u00a0t\u00edmto zpo\u017ed\u011bn\u00edm mus\u00ed po\u010d\u00edtat p\u0159i sestavov\u00e1n\u00ed sv\u00e9ho rozpo\u010dtu. Jedn\u00edm z\u00a0dal\u0161\u00edch z\u00e1va\u017en\u00fdch probl\u00e9m\u016f, kter\u00e9 \u00fazemn\u00ed samospr\u00e1va \u0159e\u0161\u00ed, je odstra\u0148ov\u00e1n\u00ed, nebo alespo\u0148 zm\u00edr\u0148ov\u00e1n\u00ed region\u00e1ln\u00edch disparit na katastr\u00e1ln\u00edm \u00fazem\u00ed obce. K\u00a0tomu obec pot\u0159ebuje dostatek finan\u010dn\u00edch prost\u0159edk\u016f, kter\u00e9 si mus\u00ed zabezpe\u010dovat nejenom ze sd\u00edlen\u00fdch dan\u00ed, z dotac\u00ed, ale i vlastn\u00ed \u010dinnost\u00ed.","abstract_de":"Einen bedeutenden Teil der Eink\u00fcnfte der Gemeinden bilden vor allem die anteilig genutzten Steuern, und zwar die Mehrwertsteuer, die Einkommenssteuer juristischer Personen, die Einkommenssteuer physischer Personen und die Immobiliensteuer. Auf die H\u00f6he der der Steuereinnahmen der Gemeinden wirkt sich eine ganze Reihe von Aspekten ung\u00fcnstig aus. Dazu geh\u00f6rt zum Beispiel die zeitliche Diskrepanz zwischen dem Inkassodatum und dem Datum der \u00dcberweisung der Anteile, die den Gemeinden f\u00fcr den gegebenen Zeitraum zufallen. In Folge dessen erhalten die Gemeinden den ihnen zustehenden Anteilen erst im folgenden Rechnungsjahr und mit dieser Versp\u00e4tung m\u00fcssen sie bei der Erstellung ihres Budgets rechnen. Ein weiteres schwerwiegendes Problem, das die Gebietsselbstverwaltung l\u00f6sen muss, ist die Beseitigung oder zumindest Minderung regionaler Disparit\u00e4ten auf dem Katastralgebiet der Gemeinde. Dazu ben\u00f6tigt sie ausreichende finanzielle Mittel, die sie sich nicht nur aus den anteilig genutzten Steuergeldern und Dotationen, sondern auch durch eigene T\u00e4tigkeit sicherstellt.","abstract_en":"A significant part of the budgetary revenues of municipalities is represented by shared taxes, covering the value added tax, legal entity income tax, natural person income tax and real estate tax. The amount of tax revenues in budgets of municipalities are negatively affected by many aspects, such as for instance a certain delay between the actual collection of taxes and the later redistribution of shares attributable to individual municipalities for the relevant periods. This is the reason why municipalities cannot get their relevant shares earlier than in the next budgetary year and they must consider this default while making their budgets for new period. Another major problem the municipal authorities must deal with is the issue of elimination or at least mitigation of regional disparities within the cadastral area of municipalities. This effort demands for a sufficient amount of financial resources which are not only secured from shared taxes, but from own activities as well.","abstract_pl":"Du\u017c\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 dochod\u00f3w gminy stanowi\u0105 przede wszystkim podatki dzielone, \u015bci\u015blej podatek od towar\u00f3w i us\u0142ug, podatek dochodowy od os\u00f3b prawnych, podatek dochodowy od os\u00f3b fizycznych oraz podatek od nieruchomo\u015bci. Na wysoko\u015b\u0107 dochod\u00f3w podatkowych gmin wp\u0142ywa negatywnie wiele czynnik\u00f3w. W\u015br\u00f3d nich nale\u017cy wymieni\u0107 przyk\u0142adowo niewsp\u00f3\u0142mierno\u015b\u0107 w\u00a0czasie pomi\u0119dzy dat\u0105 poboru podatku a dat\u0105 przekazania udzia\u0142u w\u00a0tym podatku gminom za danym okres. W\u00a0wyniku tego gminy otrzymuj\u0105 nale\u017cny sobie udzia\u0142 dopiero w\u00a0kolejnym roku bud\u017cetowym i opracowuj\u0105c sw\u00f3j bud\u017cet musz\u0105 uwzgl\u0119dni\u0107 to op\u00f3\u017anienie. Jednym z kolejnych powa\u017cnych problem\u00f3w, z\u00a0kt\u00f3rymi borykaj\u0105 si\u0119 jednostki samorz\u0105du terytorialnego, jest usuwanie b\u0105d\u017a przynajmniej \u0142agodzenie r\u00f3\u017cnic wyst\u0119puj\u0105cych pomi\u0119dzy regionami. W\u00a0tym celu gminom potrzebne s\u0105 wystarczaj\u0105ce \u015brodki finansowe, kt\u00f3re musz\u0105 one wygospodarowa\u0107 nie tylko z\u00a0dzielonych podatk\u00f3w, z dotacji, lecz tak\u017ce z\u00a0w\u0142asnej dzia\u0142alno\u015bci.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_12","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"HASPROV\u00c1, O.; J\u00c1\u010cOV\u00c1, H.; SYROV\u00c1TKOV\u00c1, J.: Ekonomick\u00e9 \u010dinnosti obc\u00ed jako faktor region\u00e1ln\u00edch rozd\u00edl\u016f. 1st edition. Liberec: Technical University of Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-555-6.||J\u00c1\u010c, I. et al.: Jedine\u010dnost obce v regionu. 1st edition. Prague: Profesional Publishing, 2010. ISBN 978-80- 7431-038-6.||J\u00c1\u010cOV\u00c1, H.; SYROV\u00c1TKOV\u00c1, J.: Vyhodnocen\u00ed konkr\u00e9tn\u00edch po\u017eadavk\u016f obc\u00ed na sn\u00ed\u017een\u00ed region\u00e1ln\u00edch disparit v \u010cR. Collective volume of articles from the vocational workshop \u201cResearch to solutions of regional disparities\u201d \u2013 WD (held on April 28th, 2009). Prague: \u00daRS Praha, a. s., 2009. pp. 109-119. ISBN 978-80-7369-256-8.||Statistika & My. 2012. Volume 2, Issue 1. Praha. Czech Statistical Office in Prague. 2012. ISSN 1804-7149.||Governmental resolution No. 1084\/2002 Coll., dated 6. 11. 2002.||Public Notice No. 323\/2002 Coll., on the Budgetary Structure.||Act No. 243\/2000 Coll., on the Budgetary Allocation of Revenues from Certain Taxes to Self-Governing Units and Some State Funds, as amended.||Tax incomes of municipalities and regions [online]. Czech Tax Administration, available at WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vliv sn\u00ed\u017een\u00ed sd\u00edlen\u00fdch dan\u00ed na rozpo\u010det obce a na \u0159e\u0161en\u00ed region\u00e1ln\u00edch disparit","title_de":"Der Einfluss der Senkung der anteilig genutzten Steuern auf das Budget einer Gemeinde und auf die L\u00f6sung regionaler Ungleichheiten","title_en":"The effect of reduced shared taxes on budgets of municipalities and on the resolution of regional disparities","title_pl":"Wp\u0142yw zmniejszenia podatk\u00f3w dzielonych na bud\u017cet gminy i rozwi\u0105zywanie r\u00f3\u017cnic pomi\u0119dzy regionami","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"101","citation_spage":"93","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_12.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21508"},{"id":"21509","collection":"15240\/20867","authors":"Kob\u00edk Valihorov\u00e1, Andrea","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek pojedn\u00e1v\u00e1 o sou\u010dasn\u00e9m a budouc\u00edm v\u00fdvoji \u010desk\u00e9ho bankovn\u00edho sektoru z\u00a0hlediska regulace EU zam\u011b\u0159en\u00e9 na kapit\u00e1lovou p\u0159im\u011b\u0159enost. \u00davodn\u00ed \u010d\u00e1st pr\u00e1ce popisuje rozd\u00edly v\u00a0regulaci bankovnictv\u00ed, a to zejm\u00e9na mezi Basel II a nov\u00fdm regulatorn\u00edm r\u00e1mcem Basel III. P\u0159\u00edsp\u011bvek d\u00e1le navazuje na v\u00fdpo\u010det kapit\u00e1lov\u00e9 p\u0159im\u011b\u0159enosti v r\u00e1mci pravidel Basel II a zm\u011bnami v\u00a0kalkulaci kapit\u00e1lov\u00e9 p\u0159im\u011b\u0159enosti v r\u00e1mci Basel III. Hlavn\u00edm c\u00edlem p\u0159\u00edsp\u011bvku je p\u0159edstavit v\u00fdvoj kapit\u00e1lu bank, kapit\u00e1lov\u00fdch po\u017eadavk\u016f a kapit\u00e1lov\u00e9 p\u0159im\u011b\u0159enosti na \u010desk\u00e9m finan\u010dn\u00edm trhu v\u00a0letech 2006\u20132011 a na z\u00e1klad\u011b t\u011bchto zji\u0161t\u011bn\u00ed posoudit stabilitu bankovnictv\u00ed v\u00a0budoucnosti. Z\u00e1v\u011brem jsou zhodnoceny mo\u017en\u00e9 dopady regulace Basel III na \u010desk\u00e9 banky.","abstract_de":"Dieser Artikel handelt \u00fcber die gegenw\u00e4rtige und zuk\u00fcnftige Entwicklung auf dem tschechischen Banksektor aus der Sicht der f\u00fcr die Kapitalzweckm\u00e4\u00dfigkeit zust\u00e4ndigen EU-Regelung. Der einf\u00fchrende Teil der Arbeit beschreibt die Unterschiede in der Regulierung des Bankwesens, und das besonders zwischen Basel II und dem neuen regulativen Rahmen Basel III. Der Beitrag kn\u00fcpft hernach an die Berechnung der Kapitalzweckm\u00e4\u00dfigkeit im Rahmen der Regeln Basel II und den \u00c4nderungen in der Kalkulation der Kapitalzweckm\u00e4\u00dfigkeit im Rahmen von Basel II. Hauptzeil des Beitrags ist es, die Entwicklung des Kapitals der Banken, der Kapitalanforderungen und der Kapitalzweckm\u00e4\u00dfigkeit auf dem tschechischen Finanzmarkt in den Jahren von 2006 bis 2011 vorzustellen und auf Grundlage dieser Feststellungen die Stabilit\u00e4t im Bankwesen in der Zukunft zu beurteilen. Als Abschluss werden m\u00f6gliche Auswirkungen der Regulierung Basel III auf die tschechischen Banken bewertet.","abstract_en":"This article deals with current and future development of the Czech banking sector from the\u00a0perspective of capital adequacy regulation in EU. Firstly the differences in the regulation of the banking sector, especially between Basel II and new regulatory framework Basel III, are described. The article follows the calculation of capital adequacy ratio under the Basel II and changes in the calculation under the Basel III. The main aim of this article is to introduce development of bank capital, capital requirements and capital adequacy in\u00a0the Czech financial market in years 2006\u20132011 and based on these findings to assess the stability of banking in\u00a0the future. Finally the impacts of new regulatory framework for Czech banks are evaluated.","abstract_pl":"Artyku\u0142 opisuje obecny i przysz\u0142y rozw\u00f3j czeskiego sektora bankowego z punktu widzenia regulacji unijnych dotycz\u0105cych adekwatno\u015bci kapita\u0142owej. W\u00a0cz\u0119\u015bci wprowadzaj\u0105cej opisano r\u00f3\u017cnice w\u00a0uregulowaniach dotycz\u0105cych bank\u00f3w, w\u00a0szczeg\u00f3lno\u015bci pomi\u0119dzy Basel II a nowymi standardami Basel III. W\u00a0dalszej cz\u0119\u015bci artyku\u0142u po\u015bwi\u0119cono uwag\u0119 wyliczeniu adekwatno\u015bci kapita\u0142owej w\u00a0ramach standard\u00f3w Basel II oraz zmianom w\u00a0oszacowaniu adekwatno\u015bci kapita\u0142owej w\u00a0ramach Basel III. G\u0142\u00f3wnym celem opracowania jest przedstawienie rozwoju kapita\u0142u bank\u00f3w, wymaga\u0144 kapita\u0142owych oraz adekwatno\u015bci kapita\u0142owej na czeskim rynku finansowym w\u00a0latach 2006\u20132011. Na podstawie tych ustale\u0144 nast\u0119pnie oceniono stabilno\u015b\u0107 sektora bankowego w\u00a0przysz\u0142o\u015bci. W\u00a0zako\u0144czeniu ocenie poddano mo\u017cliwy wp\u0142yw standard\u00f3w Basell III na czeskie banki.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_13","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"AUER, M.; KOCHANOWICZ, J.; PFOESTL, G.: Basel III and Its Consequences \u2013Confronting a New Regulatory Environment. [online]. 1st ed. Accenture, 2011. 16 pgs. ISBN 92-9197-859-0. [accessed 2012-05-21] Available from WWW: .||BCBS Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. [online]. 1st ed. Basel: Bank for International Settlements, 2010. 77 pgs. ISBN 92-9197-859-0. [accessed 2012-05-24] Available from WWW: .||CIPRA, T.: Kapit\u00e1lov\u00e1 p\u0159im\u011b\u0159enost ve financ\u00edch a solventnost v poji\u0161\u0165ovnictv\u00ed. 1st. ed. Prague: Ekopress, s.r.o., 2002. 271 pgs. ISBN 80-86119-54-8.||\u010cNB: Tab. \u010d. 5 Vybran\u00e9 ukazatele obez\u0159etn\u00e9ho podnik\u00e1n\u00ed bank. [online]. [accessed 2012-05-09]. Available from WWW: .||\u010cNB: Zpr\u00e1va o v\u00fdkonu dohledu nad finan\u010dn\u00edm trhem v roce 2010. 1st ed. Prague: \u010cesk\u00e1 n\u00e1rodn\u00ed banka, 2010. 137 pgs. ISBN 978-80-87225-31-8.||\u010cS: V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1vy 2006-2011. [online]. [accessed 2012-05-07]. Available from WWW: .||\u010cSOB: V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1vy 2006-2011. [online]. [accessed 2012-05-07]. Available from WWW: .||KB: V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1vy 2006-2011. [online]. [accessed 2012-05-07]. Available from WWW: .||SHEARMAN & STERLING LLP: The New Basel III Framework: Implications for Banking Organizations. [online]. 1st ed. Financial Institutions Advisory & Financial Regulatory, 2011. 20 pgs. [accessed 2012-05-20] Available from WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Sou\u010dasn\u00fd a budouc\u00ed v\u00fdvoj \u010desk\u00e9ho bankovnictv\u00ed z\u00a0pohledu regulace EU zam\u011b\u0159en\u00e9 na kapit\u00e1lovou p\u0159im\u011b\u0159enost","title_de":"Die gegenw\u00e4rtige und zuk\u00fcnftige Entwicklung des tschechischen Bankwesens aus der Sicht der f\u00fcr die Kapitalzweckm\u00e4ssigkeit zust\u00e4ndigen EU-Regelung","title_en":"Current and future development of the czech banking sector from the perspective of capital adequacy regulation in EU","title_pl":"Obecny i przysz\u0142y rozw\u00f3j czeskiej bankowo\u015bci z punktu widzenia regulacji unijnych ukierunkowanych na adekwatno\u015b\u0107 kapita\u0142ow\u0105","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"109","citation_spage":"102","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_13.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21509"},{"id":"21510","collection":"15240\/20867","authors":"Kocourek, Ale\u0161; Nedomlelov\u00e1, Iva","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"C\u00edlem \u010dl\u00e1nku je p\u0159edstavit hlavn\u00ed z\u00e1v\u011bry jednotliv\u00fdch teoretick\u00fdch p\u0159\u00edstup\u016f ke zkoum\u00e1n\u00ed problematiky ekonomick\u00e9ho r\u016fstu v\u00a0r\u00e1mci hlavn\u00edho proudu ekonomick\u00e9 teorie, zhodnotit relevantnost t\u011bchto z\u00e1v\u011br\u016f pro hospod\u00e1\u0159skou praxi a posoudit adekv\u00e1tnost pou\u017eit\u00fdch metod zkoum\u00e1n\u00ed p\u0159i \u0159e\u0161en\u00ed dan\u00e9ho probl\u00e9mu. Pozornost je v\u011bnov\u00e1na konceptu hospod\u00e1\u0159sk\u00e9ho r\u016fstu resp. tvorby a rozd\u011blov\u00e1n\u00ed bohatstv\u00ed v\u00a0r\u00e1mci klasick\u00e9 anglick\u00e9 \u0161koly politick\u00e9 ekonomie, Harrod-Domarovu modelu, jako\u017eto pokusu o dynamizaci Keynesovy ekonomie, Solow-Swanovu modelu ekonomick\u00e9ho r\u016fstu, model\u016fm endogenn\u00edho ekonomick\u00e9ho r\u016fstu a nov\u00fdm stylizovan\u00fdm fakt\u016fm o r\u016fstu C. Jonese a P. Romera. Auto\u0159i tohoto p\u0159\u00edsp\u011bvku u v\u0161ech zkouman\u00fdch modelov\u00fdch p\u0159\u00edstup\u016f (s\u00a0v\u00fdjimkou klasick\u00e9 \u0161koly a Kaldorova p\u0159\u00edstupu) doch\u00e1zej\u00ed k\u00a0n\u00e1zoru, \u017ee doporu\u010den\u00ed pro hospod\u00e1\u0159skou praxi i pou\u017eit\u00e9 metody zkoum\u00e1n\u00ed nejsou adekv\u00e1tn\u00ed.","abstract_de":"Ziel dieses Artikels ist es, die wichtigsten Schl\u00fcsse einzelner theoretischer Ans\u00e4tze zur Erforschung der Problematik des \u00f6konomischen Wachstums im Rahmen des Stroms der \u00f6konomischen Theorie vorzustellen und deren Relevanz f\u00fcr die wirtschaftliche Praxis zu bewerten. Unsere Aufmerksamkeit gilt dem Konzept des wirtschaftlichen Wachstums bzw. der Schaffung und Verteilung von Reichtum im Rahmen der klassischen englischen Schule der politischen \u00d6konomie, dem Harrod-Domar-Modell als Versuch der Dynamisierung der \u00d6konomie nach Keynes, dem Slolow-Swane-Modell des \u00f6konomischen Wachstums, dem Modellen des endogenen \u00f6konomischen Wachstums und den neuen stilisierten Fakten \u00fcber das Wachstum nach Jones und Romer.","abstract_en":"This article aims to present the main conclusions of various theoretical approaches to investigation of the issue of economic growth within the mainstream economic theories, to assess their relevance to economic practice, and to evaluate the adequacy of their research methods used in solving the given issue. The main attention is paid to the concept of economic growth or creation and distribution of wealth within the English school of classical political economy, Harrod-Domar model, as an attempt to dynamize Keynesian economics, Solow-Swan model of economic growth, economic models of endogenous growth, and the new stylized facts of growth by C. Jones and P. Romer. For all investigated model approaches (except classical school and Kaldor approach), the authors of this paper arrive at the opinion that the recommendations for economic practice and used research methods are not adequate.","abstract_pl":"Artyku\u0142 ma na celu przedstawienie g\u0142\u00f3wnych wniosk\u00f3w wynikaj\u0105cych z poszczeg\u00f3lnych teoretycznych podej\u015b\u0107 do badania zjawiska wzrostu gospodarczego w ramach g\u0142\u00f3wnego nurtu teorii ekonomii oraz ocen\u0119 ich przydatno\u015bci dla praktyki gospodarczej. Uwag\u0119 po\u015bwi\u0119cono koncepcji wzrostu gospodarczego, wzgl\u0119dnie tworzenia i podzia\u0142u bogactwa w ramach klasycznej angielskiej szko\u0142y ekonomii politycznej, modelowi Harrod-Domara, b\u0119d\u0105cemu pr\u00f3b\u0105 zdynamizowania ekonomii keynesowskiej, modelowi wzrostu gospodarczego Solow-Swana, modelom endogenicznego wzrostu gospodarczego oraz nowym faktom stylizowanym dotycz\u0105cym wzrostu przedstawionym przez Jonesa i Romera.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"12 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_14","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BAR\u00c1KOV\u00c1, B.: Regional Economic Growth. In KOCOUREK, A. (ed.) Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. 1st ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. ISBN 978-80-7372-755-0.||BARRO, R. J.; SALA-I-MARTIN, X.: Economic Growth. 1st ed. New York: McGraw-Hill Inc., 1995. ISBN 0-07-003697-7.||\u010cIH\u00c1K, M.: Od teorie r\u016fstu k politick\u00e9 ekonomii r\u016fstu (P\u0159\u00ed\u010diny a d\u016fsledky modern\u00edch empirick\u00fdch studi\u00ed o r\u016fstu. Finance a \u00fav\u011br, 1998, Vol. 48, Iss. 7, pp. 421. ISSN 0015-1920.||GROSSMAN, G.; HELPMAN, E.: Innovation and Growth in a Global Economy. Cambridge: The MIT Press, 1991. ISBN 0-262-57097-1.||HAHN, F. H.: Equilibrium Dynamics with Heterogeneous Capital Goods. The Quarterly Journal of Economic, 1966, Vol. 80, Iss. 4, pp. 633\u2013646. ISSN 0033-5533.||JONES, C. I.; ROMER, P. M.: The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital. American Economic Journal: Macroeconomics, 2010, Vol. 2, Iss. 1, pp. 224\u2013245. ISSN 1945-7707.||KALDOR, N.: Capital Accumulation and Economic Growth. In: LUTZ, F.; HAGUE, D. (eds.) The Theory of Capital. London: Macmillan, 1961. ISBN 0-333-40636-2.||LUCAS, R.: On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 1988, Vol. 22, Iss. 1, pp. 3\u201342. ISSN 0304-3932.||MADDISON, A.: Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economies: Techniques of Quantitative Assessment. Journal of Economic Literature, 1987, Vol. 25, Iss. 2, pp. 649\u2013698. ISSN 0022-0515.||NEDOMLELOV\u00c1, I.; KOCOUREK, A.: Polemika o vztahu neoklasick\u00e9 produk\u010dn\u00ed funkce a teorie rozd\u011blov\u00e1n\u00ed. Ekonomick\u00fd \u010dasopis, 2010, Vol. 58, Iss. 5, pp. 492\u2013511. ISSN 0013-3035.||NEDOMLELOV\u00c1, I.; KOCOUREK, A.: Comparative Analytic Study on Applicability of Jones-Romer New Stylized Facts on Growth. In: KOCOUREK, A. (ed.) Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. 1st ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. pp. 338\u2013347. ISBN 978-80-7372-755-0.||OLSON, M.: Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations Are Rich, and Others Poor. Journal of Economic Perspectives, 1996, Vol. 10, Iss. 2, pp. 3\u201324. ISSN 0895-3309.||ROMER, P.: Endogenous Technological Change. The Journal of Political Economy, 1990, Vol. 98, Iss. 5, Part 2, pp. 71\u2013102. ISSN 0022-3808.||ROMER, P.: Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, 1986, Vol. 94, Iss. 5, pp. 1002\u20131037. ISSN 0022-3808.||SCHUMPETER, J. A.: History of Economic Analysis, (1954). Oxford: Oxford University Press, 1996. ISBN 0-19-510559-1.||SEN, A. K.: Introduction. In SEN, A. (ed.) Growth Economics: Selected Readings. Harmondsworth: Penguin Books, 1970. ISBN 026204126X","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Teoretick\u00e1 diskuse nad metodologi\u00ed a hospod\u00e1\u0159sko-politick\u00fdmi z\u00e1v\u011bry vybran\u00fdch teori\u00ed ekonomick\u00e9ho r\u016fstu","title_de":"Theoretische Diskussion \u00fcber die Methodologie und wirtschaftspolitischen Schl\u00fcsse ausgew\u00e4hlter Theorien des \u00f6konomischen Wachstums","title_en":"Theoretical discussion over the methodology and economic-policy conclusions of selected theories of economic growth","title_pl":"Teoretyczna dyskusja nad metodologi\u0105 i ekonomiczno-politycznymi wnioskami wybranych teorii wzrostu gospodarczego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"121","citation_spage":"110","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_14.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21510"},{"id":"21511","collection":"15240\/20867","authors":"Lungov\u00e1, Miroslava; Sojkov\u00e1, Lenka","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 d\u016fle\u017eitou sou\u010d\u00e1st\u00ed hospod\u00e1\u0159sk\u00e9 politiky, rozvojem region\u016f. Aby mohly regiony vyu\u017e\u00edt ve\u0161ker\u00fd sv\u016fj vnit\u0159n\u00ed potenci\u00e1l, je d\u016fle\u017eit\u00e9 jejich smyslupln\u00e9 vymezen\u00ed. Z\u00a0tohoto pohledu rozli\u0161ujeme regiony spr\u00e1vn\u00ed (administrativn\u00ed), kter\u00e9 jsou rozhoduj\u00edc\u00ed pro pot\u0159eby v\u00fdkonu st\u00e1tn\u00ed spr\u00e1vy a \u00fazemn\u00ed samospr\u00e1vy, a regiony funk\u010dn\u00ed, kter\u00e9 jsou vymezov\u00e1ny na z\u00e1klad\u011b funk\u010dn\u00edch vztah\u016f mezi j\u00e1drem funk\u010dn\u00edho regionu a jeho z\u00e1zem\u00edm. Tyto vazby jsou nezbytn\u00e9 zejm\u00e9na pro pot\u0159eby socioekonomick\u00e9 \u00fazemn\u00ed anal\u00fdzy, struktur\u00e1ln\u00ed studie m\u00edstn\u00edch trh\u016f pr\u00e1ce a k\u00a0odhadu region\u00e1ln\u00edch disparit. Jak nazna\u010dila n\u00e1sledn\u011b proveden\u00e1 komparativn\u00ed anal\u00fdza situace v\u00a0Rakousku a Ma\u010farsku, p\u0159\u00edstupy k\u00a0vymezen\u00ed spr\u00e1vn\u00edch a funk\u010dn\u00edch region\u016f mohou b\u00fdt r\u016fzn\u00e9 i v\u00a0relativn\u011b stejn\u011b velk\u00fdch ekonomik\u00e1ch.","abstract_de":"Der Artikel besch\u00e4ftigt sich mit einem wichtigen Bestandteil der Wirtschaftspolitik, n\u00e4mlich der Entwicklung der Regionen. Damit die Regionen ihr gesamtes inneres Potenzial nutzen k\u00f6nnen, ist es wichtig, sie sinnvoll zu definieren. In dieser Hinsicht unterscheiden wir zwischen administrativen Regionen, die f\u00fcr die Bed\u00fcrfnisse der Erledigung der staatlichen Verwaltung und der Gebietsselbsterwaltung entscheidend sind, und funktionellen Regionen, welche sich auf Grundlage funktioneller Beziehungen zwischen dem Kern der funktionellen Region und deren Umfeld definieren. Diese Bindungen sind unerl\u00e4sslich besonders f\u00fcr die Bed\u00fcrfnisse einer sozio\u00f6konomischen Gebietsanalyse, strukturelle Studien der \u00f6rtlichen Arbeitsm\u00e4rkte und zur Einsch\u00e4tzung regionaler Ungleichheiten. Wie die anschlie\u00dfend durchgef\u00fchrte komparative Analyse der Situation in \u00d6sterreich und Ungarn andeutete, k\u00f6nnen die Ans\u00e4tze zur Definition administrativer und funktionaler Regionen auch in relativ gleichgro\u00dfen \u00d6konomien unterschiedlich sein.","abstract_en":"The paper deals with an important part of economic policy that is regional development. To use inner potential of regions fully, it is of crucial importance to delimit them meaningfully. Two types of regions can be recognized: administrative and functional. The former are fundamental for execution of both state administration and territorial self-government whereas the latter ones are delimited based on functional relations between the core of a region and its background. These links are necessary for socio-economic analyses, structural studies of local labour markets and estimates of regional disparities. As the comparison of Austria and Hungary cases demonstrates, approaches to the delimitation of administrative and functional regions can differ even in two largely comparable countries.","abstract_pl":"Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cono wa\u017cnemu elementowi polityki gospodarczej, jakim jest rozw\u00f3j region\u00f3w. By regiony mog\u0142y wykorzysta\u0107 sw\u00f3j wewn\u0119trzny potencja\u0142, wa\u017cne jest ich prawid\u0142owe wyznaczenie. Pod tym wzgl\u0119dem rozr\u00f3\u017cniamy regiony administracyjne, kt\u00f3re s\u0105 istotne z\u00a0punktu widzenia realizacji zada\u0144 administracji pa\u0144stwowej i samorz\u0105dowej, oraz regiony funkcjonalne, kt\u00f3re s\u0105 wyznaczane w oparciu o powi\u0105zania funkcjonalne pomi\u0119dzy centrum regionu funkcjonalnego a jego zapleczem. Powi\u0105zania te s\u0105 niezb\u0119dne w szczeg\u00f3lno\u015bci dla terytorialnej analizy spo\u0142eczno-ekonomicznej, strukturalnego badania lokalnych rynk\u00f3w pracy oraz do okre\u015blania r\u00f3\u017cnic pomi\u0119dzy regionami. Jak wynika z przeprowadzonej analizy por\u00f3wnuj\u0105cej sytuacj\u0119 w\u00a0Austrii i na W\u0119grzech, podej\u015bcia do wyznaczania region\u00f3w administracyjnych i funkcjonalnych mog\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107 r\u00f3wnie\u017c w gospodarkach o stosunkowo podobnej wielko\u015bci.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_15","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ANDERSEN, A. K.: Are Communing Areas Relevant for the Delimitation of Administrative Regions in Denmark? Regional Studies, 2002, Vol. 36, pp: 833 \u2013 844.||BENNET, J. R.: Administrative systems and economic spaces, 1997, Regional Studies 31, pp. 323-336.||BEZ\u00c1K, A.: (1998) Region\u00e1lna \u0161trukt\u00fara a nov\u00e9 kraje na Slovensku, Sborn\u00edk prac\u00ed Pedagogick\u00e9 fakulty Masarykovy university, Geografie 10, pp. 4-8.||CASADO-DIAZ, J. M.: Local Labour Market Areas in Spain: A Case Study. Regional Studies, Vol. 34, 2000, pp. 843 \u2013 856.||COOMBES, M. G.; GREEN, A. E.; OPENSHAWS, S.: (1986) An Efficient Algorithm to Generate Official Statistical Reporting Areas: The Case of the 1984 Travel-To-Work-Areas Revision in Britain. Journal of the Operational Research Society, 1986, Vol. 37, pp. 943 \u2013 953.||DO\u010cKAL, V.: \u00dast\u0159edn\u00ed pojmy region\u00e1ln\u00ed politiky EU. St\u0159edoevropsk\u00e9 politick\u00e9 studie, Vol. VI, No. 1, winter 2004.||Encyklopedie Diderot [Encyclopedia of Diderot]: V\u0161eobecn\u00e1 encyklopedie ve \u010dty\u0159ech svazc\u00edch. D\u00edl 3, Praha: 1997. ISBN 80-85841-35-5.||CHRISTALLER, W.: Die zentralen Orte in S\u00fcddeutschland. Jena 1933, 331 pages.||JOHANSSON, B.: Infrastructure, Market Potential and Endogenous Growth. J\u00f6nk\u00f6ping International Business School, J\u00f6nk\u00f6ping (Mimeo), 1998.||KARLSSON, CH.; OLSSON, M.: The identification of functional regions: theory, methods, and applications. The Annals of Regional Science, Vol. 40, Issue 1, pp. 1-18, (2006). Springer-Verlag 2006.||KILLIAN, M. S.; TOLBERT, C. M.: Mapping social and economic space: the delineation of local labour markets in the United States. In: Singelmann, J., Desaran, F. A. (editors) Inequalities in Labour Market Areas. Westview, Boulder, 1993, pp. 69-79.||KUPKA, J.: (1999) Absence program\u016f. Reforma ve\u0159ejn\u00e9 spr\u00e1vy. Ve\u0159ejn\u00e1 spr\u00e1va 1999, Ro\u010dn\u00edk 10, \u010d. 15, s. 28-29||Ministerstvo zahrani\u010dn\u00edch v\u011bc\u00ed. [online]. [accessed 2012-04-15]. Available from WWW: .||OECD: Redefining Territories: Functional Regions. OECD Publications, Paris, France, 2002, 130 pages. ISBN 92-64-19698-6. No. 52311 2002.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"P\u0159\u00edstupy k\u00a0vymezen\u00ed region\u016f: administrativn\u011b-spr\u00e1vn\u00ed versus funk\u010dn\u00ed","title_de":"Ans\u00e4tze zu einer Definition der Regionen: administrativ versus funktionell","title_en":"Approaches to delimitation of regions: administrative versus functional regions","title_pl":"Podej\u015bcia do wyznaczania region\u00f3w: administracyjne versus funkcjonalne","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"131","citation_spage":"122","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_15.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21511"},{"id":"21512","collection":"15240\/20867","authors":"Neumannov\u00e1, Helena","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Projekt IMPACT sest\u00e1v\u00e1 z\u00a0p\u011bti aktivit zam\u011b\u0159en\u00fdch na r\u016fzn\u00e9 oblasti v\u00fduky odborn\u00e9ho a akademick\u00e9ho ciz\u00edho jazyka a p\u0159in\u00e1\u0161\u00ed tak syst\u00e9mov\u00fd rozvoj jej\u00edch d\u016fle\u017eit\u00fdch aspekt\u016f. Technick\u00e1 univerzita v\u00a0Liberci se pod\u00edl\u00ed na n\u011bkolika projektov\u00fdch aktivit\u00e1ch, mezi n\u011b\u017e pat\u0159\u00ed nap\u0159. metodick\u00fd rozvoj cizojazy\u010dn\u00fdch kurz\u016f, \u0161kolen\u00ed vyu\u010duj\u00edc\u00edch k\u00a0testov\u00fdm specifikac\u00edm a inovace v\u00fdstupn\u00edch jazykov\u00fdch test\u016f. Na Technick\u00e9 univerzit\u011b v\u00a0Liberci bude v\u00a0r\u00e1mci projektu inovov\u00e1no celkem 26 kurz\u016f jazykov\u00e9ho vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed \u2013 p\u0159ev\u00e1\u017en\u011b kurz\u016f odborn\u00e9ho jazyka na Ekonomick\u00e9 fakult\u011b TUL, ale i \u00dastavu zdravotnick\u00fdch studi\u00ed.","abstract_de":"Das Projekt IMPACT besteht aus 5 Aktivit\u00e4ten, die sich auf verschiedene Bereiche innerhalb des fachsprachlichen und akademischen Fremdsprachenunterrichts konzentrieren. Dies bedeutet eine Systementwicklung von deren wichtigen Aspekten. Die Technische Universit\u00e4t Liberec (TUL) beteiligt sich an einigen der Projektaktivit\u00e4ten, zu denen z. B. methodische Entwicklung von Fremdsprachenkursen, Schulung des Lehrpersonals zu Testspezifikationen und die Innovation der Eingangssprachteste geh\u00f6rt. An der TUL durchlaufen im Rahmen des Projekts insgesamt 26 Sprachkurse eine Innovation, haupts\u00e4chlich fachsprachliche Kurse an der \u00d6konomischen Fakult\u00e4t der TUL, aber auch solche am Institut f\u00fcr Gesundheitswesen.","abstract_en":"The impact project is made up of 5 activities focusing on various areas of teaching foreign languages for discipline-specific and academic purposes and thus contributes to the systematic development of their significant aspects. The Technical University of Liberec is involved in several project activities among which include the methodological development of foreign language courses, training teachers to tested specifications, and the innovation of final exams in foreign languages. At the Technical University of Liberec, a total of 26 courses in language education will be innovated within the framework of the project \u2013 predominantly courses of languages for discipline-specific purposes at the Economics Department, TUL, but also at the Institute of Health Studies.","abstract_pl":"Projekt IMPACT obejmuje 5 dzia\u0142a\u0144 skierowanych na r\u00f3\u017cne dziedziny nauczania zawodowego i akademickiego j\u0119zyka obcego, przyczyniaj\u0105c si\u0119 do rozwoju ich wa\u017cnych aspekt\u00f3w. Uniwersytet Techniczny w\u00a0Libercu uczestniczy w\u00a0kilku przedsi\u0119wzi\u0119ciach projektowych, do kt\u00f3rych nale\u017cy np. metodyczny rozw\u00f3j kurs\u00f3w obcoj\u0119zycznych, szkolenia nauczycieli w\u00a0zakresie specyfikacji testowych oraz innowacji wyj\u015bciowych test\u00f3w j\u0119zykowych. Na Uniwersytecie Technicznym w\u00a0Libercu w\u00a0ramach projektu innowacje zostan\u0105 wdro\u017cone w\u00a0\u0142\u0105cznie 26 kursach edukacji j\u0119zykowej \u2013 przewa\u017cnie kursach j\u0119zyka zawodowego na Wydziale Ekonomii TUL, jak r\u00f3wnie\u017c w\u00a0Instytucie Studi\u00f3w Medycznych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_16","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BOH\u00c1\u010cEK, M.; HU\u0160KOV\u00c1, H.; POJSLOV\u00c1, B.; PRUCKLOV\u00c1, R.: Testov\u00e1n\u00ed odborn\u00e9ho a akademick\u00e9ho ciz\u00edho jazyka: Z\u00e1sady tvorby a p\u0159\u00edklady testov\u00fdch \u00fakol\u016f. 1. vyd\u00e1n\u00ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 78 stran. 978-80-210-5838-5.||NEUMANNOV\u00c1, H.: Die Chancen von Promovierten auf dem euroregionalen Arbeitsmarkt. Zur Rolle der (Fach)Sprachenkompetenzen. In: In der Grenzregion: Dimensionen fachlicher und wissenschaftlicher Kommunikation. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2012. S. 97 \u2013 105. ISBN 978-3-631-63900-9.||NEUMANNOV\u00c1, H.: Zkvalit\u0148ov\u00e1n\u00ed cizojazy\u010dn\u00e9ho vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed na vysok\u00fdch \u0161kol\u00e1ch v \u010cesk\u00e9 republice v r\u00e1mci projektu podpo\u0159en\u00e9ho ESF. ACC Journal. 1. vyd. Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 2012, ro\u010d. 18, \u010d. 3. S. 87 \u2013 95. ISSN 1803-9782.||VL\u010cKOV\u00c1, I.: Nov\u00e1 m\u00e9dia ve v\u00fduce. P\u0159\u00edru\u010dka ke kurzu VIP. Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 2012.||Centrum jazykov\u00e9ho vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed Masarykovy univerzity [online]. Dostupn\u00fd z WWW: .||Projekty a granty na Ekonomick\u00e9 fakult\u011b v roce 2012 [online]. Dostupn\u00fd z WWW: .||Realizovan\u00e9 projekty na TUL [online]. Dostupn\u00fd z WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Zkvalit\u0148ov\u00e1n\u00ed cizojazy\u010dn\u00e9ho vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed na vysok\u00fdch \u0161kol\u00e1ch v\u00a0\u010cesk\u00e9 republice v\u00a0r\u00e1mci projektu podpo\u0159en\u00e9ho ESF","title_de":"Verbesserung der fremdsprachlichen Ausbildung an Hochschulen in der Tschechischen Republik im Rahmen des vom ESF unterst\u00fctzten Projekts","title_en":"Improving foreign language education at the universities in the Czech republic within the framework of a project supported by esf","title_pl":"Doskonalenie nauczania obcoj\u0119zycznego na uczelniach wy\u017cszych w\u00a0Czechach w\u00a0ramach projektu dofinansowanego z\u00a0EFS","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"138","citation_spage":"132","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_16.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21512"},{"id":"21513","collection":"15240\/20867","authors":"Pavl\u00edkov\u00e1, Stanislava; Peka\u0159ov\u00e1, Ivana","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V\u00a0p\u0159\u00edsp\u011bvku je pops\u00e1n v\u00fdzkum populace digit\u00e1ln\u00edch imigrant\u016f a digit\u00e1ln\u00edch domorodc\u016f na kated\u0159e ciz\u00edch jazyk\u016f Ekonomick\u00e9 fakulty Technick\u00e9 univerzity v\u00a0Liberci v\u00a0\u010cesk\u00e9 republice. Autorky nejprve definuj\u00ed hlavn\u00ed pojmy a posl\u00e9ze p\u0159ehledn\u011b shrnuj\u00ed dosa\u017een\u00e9 v\u00fdsledky v\u00fdzkumn\u00fdch projekt\u016f proveden\u00fdch v\u00a0zahrani\u010d\u00ed a v\u00a0\u010cesk\u00e9 republice. P\u0159edstavuj\u00ed sv\u016fj v\u00fdzkum, z\u00a0jeho\u017e v\u00fdsledk\u016f z\u00edskan\u00fdch pomoc\u00ed dotazn\u00edkov\u00e9ho \u0161et\u0159en\u00ed a vyhodnocen\u00ed projektov\u00e9 pr\u00e1ce student\u016f v\u00a0hodin\u00e1ch vypl\u00fdv\u00e1, \u017ee dovednosti nov\u011b p\u0159ij\u00edman\u00fdch student\u016f a jejich motivace pracovat s\u00a0informa\u010dn\u00edmi a komunika\u010dn\u00edmi technologiemi (ICT) v\u00a0hodin\u00e1ch jsou p\u0159ekvapiv\u011b pozitivn\u00ed. Tato nov\u00e1 situace je p\u0159\u00edslibem toho, \u017ee se v\u00a0dal\u0161\u00edm inovov\u00e1n\u00ed studijn\u00edho programu m\u00e1 na \u010dem stav\u011bt.","abstract_de":"In diesem Beitrag wird die Erforschung der Population digitaler Immigranten und digitaler Eingeborenen am Fremdsprachenlehrstuhl der \u00d6konomischen Fakult\u00e4t der Technischen Universit\u00e4t in Liberec beschrieben. Die Autorinnen definieren zuerst die Hauptbegriffe und fassen schlie\u00dflich alle erlangten Ergebnisse der Forschungsprojekte, die sowohl im Ausland als auch in der Tschechischen Republik selbst durchgef\u00fchrt worden sind, zusammen. Sie stellen ihre Forschung vor, aus deren mit Hilfe von Umfragen und Auswertung studentischer Projektarbeit gewonnenen Ergebnissen hervorgeht, dass die F\u00e4higkeit der neu aufgenommenen Studenten sowie deren Motivation, in den Unterrichtsstunden mit Informationstechniken zu arbeiten, \u00fcberraschend positiv sind. Diese neue Situation verspricht eine neue Grundlage f\u00fcr weitere Neuerungen des Studienprogramms.","abstract_en":"This paper presents a study on the population of digital immigrants and digital natives at the Department of Foreign Languages at the Faculty of Economics of the Technical University in Liberec, Czech Republic. After defining the main terms and summing up the research findings from abroad, the authors introduce a short overview of examinations into this field undertaken in the Czech Republic together with their own, delivered at their home institution. The outcomes gained from the used questionnaire together with the analysis of the experience gained from project work in classes have proved that the position of the Information and Communication Technology (ICT) skills and motivation to use them is surprisingly positive among the new cohorts of students in Liberec. This situation is a new phenomenon, which will serve as a cornerstone in the subsequent innovation of the study programme.","abstract_pl":"W\u00a0artykule jest opisane badanie populacji cyfrowych imigrant\u00f3w oraz cyfrowych tubylc\u00f3w na Katedrze J\u0119zyk\u00f3w Obcych Fakultetu Ekonomicznego Technicznego Uniwersytetu w\u00a0Libercu w\u00a0Czechach. Autorki najpierw definiuj\u0105 g\u0142\u00f3wne poj\u0119cia, nast\u0119pnie podsumowuj\u0105 wyniki projekt\u00f3w badawczych przeprowadzonych za granic\u0105 oraz w\u00a0Republice Czeskiej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_17","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"PRENSKY, M.: Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 2010, 203 pages. ISBN 978-1412975414.||PRENSKY, M.: Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online]. 2001, Vol. 9, No. 5, p. 5 [accessed 2012-05-01]. Available from WWW: .||TAPSCOTT, D.: Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York: McGraw-Hill, 1998, 338 pages. ISBN 00-706-3361-4.||NIELSEN, L.: Think You Are a Digital Immigrant? Get Over It! [online]. [accessed 2012-04-30]. Available from WWW: .||KENT, P.: Learning with ICT: a practical guide for primary teachers. South Yarra, Vic: MacMillan Teacher Resources, 2009, 96 pages. ISBN 978-142-0268-836.||WAGNER, T.: The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach the New Survival Skills Our Children Need--and What We Can Do about It. New York: Basic Books, 2008, 290 pages. ISBN 978-0465002290.||HRUB\u00c1, J.: Jak analyzuje situaci ve vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed NERV. U\u010ditelsk\u00e9 listy web o zm\u011bn\u00e1ch ve vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed [online]. [accessed 2012-04-30]. Available from WWW: .||LEWIS, G.: Bringing Technology into the Classroom. 1. publ. Oxford: Oxford University Press, 2009, 96 pages. ISBN 978-0194425940.||SHIH, Ru-Chu: Can Web 2.0 technology assist college students in learning English writing? Integrating Facebook and peer assessment with blended learning. Australasian Journal of Educational Technology [online]. 2011, Vol. 27, Special issue 5, pp. 829-845 [accessed 2012-04-11]. Available from WWW: .||DOHERTY, I.: Evaluating the impact of educational technology professional development upon adoption of Web 2.0 tools in teaching. Australasian Journal of Educational Technology [online]. 2011, Vol. 27, No. 3, p. 17 [accessed 2012-04-11]. Available from WWW: .||ALYOUSEF, H. S. & PICARD, M. Y.: (2011). Cooperative or collaborative literacy practices: Mapping metadiscourse in a business students\u2019 wiki group project. Australasian Journal of Educational Technology, 27(3), pp. 463-480. Available from WWW: .||\u0160IMONOV\u00c1, I.: Modern\u00ed technologie ve v\u00fduce jazyk\u016f: Mezin\u00e1rodn\u00ed komparativn\u00ed v\u00fdzkum. Media4u Magazine: \u010ctvrtletn\u00ed \u010dasopis pro podporu vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed [online]. 2011, Vol. 8, No. 4, pp. 19-24 [accessed 2012-05-02]. ISSN 1214-9187. Available from WWW: .||ZUKALOV\u00c1, H.: ICT v terci\u00e1ln\u00edm vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed pohledem student\u016f. Sm\u00ed\u0161en\u00fd design v pedagogick\u00e9m v\u00fdzkumu. Sborn\u00edk p\u0159\u00edsp\u011bvk\u016f z 19. v\u00fdro\u010dn\u00ed konference \u010cesk\u00e9 asociace pedagogick\u00e9ho v\u00fdzkumu. Brno: Masarykova univerzita. [online]. 2011, pp. 494-499. ISBN 978-80-210-5774-6. DOI: 10.5817\/PdF210-CAPV-2012-0. [accessed 2012-05-02] Available from WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Je na\u0161e katedra os\u00eddlen\u00e1 digit\u00e1ln\u00edmi imigranty nebo digit\u00e1ln\u00edmi domorodci?","title_de":"Ist unser Lehrstuhl von digitalen Immigranten oder digitalen Eingeboreren bev\u00f6lkert?","title_en":"Is our department peopled by digital immigrants or digital natives?","title_pl":"Jest nasza katedra obsadzona cyfrowymi imigrantami albo cyfrowymi tubylcami?","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"149","citation_spage":"139","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_17.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21513"},{"id":"21514","collection":"15240\/20867","authors":"Rydvalov\u00e1, Petra; Pittnerov\u00e1, Radka","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"C\u00edlem \u010dl\u00e1nku je p\u0159edstavit v\u00fdzkum, jeho\u017e z\u00e1m\u011brem bylo charakterizovat organizace \u010cesk\u00e9 republiky, kter\u00e9 obdr\u017eely grant pro v\u00fdzkumn\u00fd \u010di inova\u010dn\u00ed projekt z\u00a05. a 6. r\u00e1mcov\u00e9ho programu podporuj\u00edc\u00ed v\u00fdzkumn\u00e9 aktivity Evropsk\u00e9 unie. Byla vypracov\u00e1na datab\u00e1ze, kter\u00e1 identifikuje vlastnosti \u010desk\u00fdch ekonomick\u00fdch subjekt\u016f na z\u00e1klad\u011b rozvojov\u00fdch strategi\u00ed, datab\u00e1z\u00ed a dokument\u016f Ministerstva financ\u00ed, Informa\u010dn\u00edho servisu Evropsk\u00e9 komise (CORDIS), Akademie V\u011bd \u010cesk\u00e9 republiky a \u010cesk\u00e9ho statistick\u00e9ho \u00fa\u0159adu. Pro tento v\u00fdzkum byla specifikov\u00e1na metodika postupu a n\u00e1sledn\u011b provedena statistick\u00e1 anal\u00fdza popisuj\u00edc\u00ed v\u00a0region\u00e1ln\u00edm \u010dlen\u011bn\u00ed 1635 projektov\u00fdch t\u00fdm\u016f \u010desk\u00fdch ekonomick\u00fdch subjekt\u016f.","abstract_de":"Ziel dieses Artikels ist es, eine Untersuchung vorzustellen, deren Ausrichtung darin bestand, die Organisationen der Tschechischen Republik zu charakterisieren, welche einen Grant f\u00fcr Untersuchungs- oder Innovationsprojekte aus dem Untersuchungsaktivit\u00e4ten der Europ\u00e4ischen Union unterst\u00fctzenden 5. und 6. Rahmenprogramm erhalten haben. Es wurde eine Datenbank erstellt, welche auf Grundlage von Entwicklungsstrategien, Datenbanken und Dokumenten des Ministeriums f\u00fcr Finanzen, des Informationsdienstes der Europ\u00e4ischen Kommission (CORDIS), der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik sowie des tschechischen statistischen Bundesamtes die Eigenschaften tschechischer \u00f6konomischer Subjekte identifiziert. F\u00fcr diese Untersuchung wurde eine Vorgangsmethode spezifiziert und anschlie\u00dfend eine statistische Analyse durchgef\u00fchrt, welche in regionaler Gliederung 1635 Projektteams tschechischer \u00f6konomischer Subjekte beschreibt.","abstract_en":"The aim of the article is to introduce the research whose intention was to characterize those organizations in the Czech Republic which received grant for research or innovation projects from the 5th and 6th Framework Programme supporting research activities in the EU. The database was made to identify the main features of Czech economic subjects according to development strategies, databases and documents of the Ministry of Finance, Information Service of the European Commission (CORDIS), the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Czech Statistical Office. For this type of research the methodology of progress was specified and further statistical analysis describing 1,635 project teams of Czech economic subjects was carried out.","abstract_pl":"Artyku\u0142 ma na celu zaprezentowanie bada\u0144, kt\u00f3re mia\u0142y na celu scharakteryzowanie jednostek z\u00a0Republiki Czeskiej, kt\u00f3re otrzyma\u0142y dofinansowanie na projekt badawczy lub innowacyjny z\u00a05. i 6. programu ramowego wspieraj\u0105cego przedsi\u0119wzi\u0119cia badawcze w\u00a0ramach Unii Europejskiej. W oparciu o strategie rozwoju, bazy danych i dokumenty Ministerstwa Finans\u00f3w, Serwisu Informacyjnego Komisji Europejskiej (CORDIS), Akademii Nauk RCz oraz Czeskiego Urz\u0119du Statystycznego stworzono baz\u0119 danych identyfikuj\u0105c\u0105 cechy czeskich podmiot\u00f3w gospodarczych. Dla cel\u00f3w przeprowadzenia bada\u0144 opracowano plan dzia\u0142ania, po czym przeprowadzono statystyczn\u0105 analiz\u0119 opisuj\u0105c\u0105 1635 zespo\u0142\u00f3w projektowych czeskich podmiot\u00f3w gospodarczych w\u00a0podziale wg region\u00f3w.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"12 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_18","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ARES \u2013 Datab\u00e1ze Ministerstva financ\u00ed [online]. Praha: Ministerstvo financ\u00ed, 2008. [vid 2009-01-20]. Available from WWW: .||BRO\u017d, Z.: Jak ps\u00e1t a \u201epro\u010d ps\u00e1t\u201c n\u00e1vrhy projekt\u016f do 6. RP EU a \u201epostaven\u00ed RP\u201c v syst\u00e9mu podpory v\u00fdzkumu a v\u00fdvoje z ve\u0159ejn\u00fdch prost\u0159edk\u016f \u010cR [online]. Praha, 2004. [accessed 2009-11-20]. Available from WWW: .||CORDIS - Advanced Search - Exploitable Results [online]. 2008. [accessed 2008-11-20]. Available from WWW: .||European Innovation Scoreboard 2008 [online]. 2009. [accessed 2009-01-20]. Dostupn\u00fd z: http:\/\/www.proinno-europe.eu\/page\/european-innovation-scoreboard-2008.||HOLLANDERS, H.: European Innovation Scoreboard (EIS): Evolution and Lessons Learnt [online]. [accessed 2009-12-20]. Available from WWW: .||Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Inovation Data [online]. [accessed 2009-11-20]. Available from WWW: .||PITTNEROV\u00c1, R.; RYDVALOV\u00c1, P. et al.: Evaluace v\u00fdsledk\u016f EUPRO. 1. vyd. Liberec: V\u00daTS, 2009. 125 pages. ISBN 978-80-87184-05.||POKORN\u00dd, O.; KOSTI\u010c, M.; \u010cADIL, V. et al.: Anal\u00fdza inova\u010dn\u00edho potenci\u00e1lu kraj\u016f \u010cesk\u00e9 republiky. 1. vyd. Praha: Sociologick\u00e9 nakladatelstv\u00ed, 2008, 147 pages. ISBN 978-80-86429-90-8.||RYDVALOV\u00c1, P.; PITTNEROV\u00c1, R.: Anal\u00fdza \u00fa\u010dasti \u010desk\u00fdch subjekt\u016f v projektech r\u00e1mcov\u00fdch program\u016f EU pro v\u00fdzkum a technologick\u00fd v\u00fdvoj. In: Sborn\u00edk p\u0159\u00edsp\u011bvk\u016f z mezin\u00e1rodn\u00ed konference \u201eFinance a v\u00fdkonnost firem ve v\u011bd\u011b, v\u00fduce a praxi\u201c. Zl\u00edn: Univerzita T. Bati, 2009, pp. 1 \u2013 10. ISBN 978-80-7318-798-9.||Ukazatele v\u00fdzkumu a v\u00fdvoje za rok 2008 [online]. Praha: \u010cesk\u00fd statistick\u00fd \u00fa\u0159ad, 2009. [accessed 2010-01-29]. Available from WWW: .||V\u011bda a v\u00fdzkum v region\u00e1ln\u00edm pohledu [online]. Praha: \u010cesk\u00fd statistick\u00fd \u00fa\u0159ad, 2007. [accessed 2009-11-20]. Available from WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"\u010cesk\u00e1 \u00fa\u010dast v\u00a0projektech financovan\u00fdch z\u00a0r\u00e1mcov\u00fdch program\u016f EU","title_de":"Die tschechische Teilnahme an aus Rahmenprogrammen der EU finanzierten Projekten","title_en":"Czech participation in projects financed from the European framework programmes","title_pl":"Czeski udzia\u0142 w\u00a0projektach finansowanych z\u00a0program\u00f3w ramowych UE","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"161","citation_spage":"150","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_18.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21514"},{"id":"21515","collection":"15240\/20867","authors":"Simov\u00e1, Jozef\u00edna","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Online nakupov\u00e1n\u00ed v\u00a0d\u016fsledku zvy\u0161uj\u00edc\u00ed se m\u00edry u\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed internetu z\u00edsk\u00e1v\u00e1 st\u00e1le v\u011bt\u0161\u00ed v\u00fdznam. Z\u00e1kladna u\u017eivatel\u016f internetu a pod\u00edl populace nakupuj\u00edc\u00ed na internetu roste. Tento \u010dl\u00e1nek prezentuje d\u00edl\u010d\u00ed v\u00fdsledky v\u00fdzkumu zam\u011b\u0159en\u00e9ho na online nakupov\u00e1n\u00ed v\u00a0\u010cesk\u00e9 republice, jen\u017e byl proveden katedrou marketingu v roce 2012. \u010cl\u00e1nek zkoum\u00e1 vztah mezi z\u00e1kazn\u00edky (u\u017eivateli internetu) a online nakupov\u00e1n\u00edm s p\u0159ihl\u00e9dnut\u00edm na vliv demografick\u00fdch faktor\u016f (konkr\u00e9tn\u011b v\u011bku a p\u0159\u00edjmu) na jejich vn\u00edm\u00e1n\u00ed a postoje k online nakupov\u00e1n\u00ed. Pro pot\u0159eby m\u011b\u0159en\u00ed postoj\u016f byl zvolen multiatribu\u010dn\u00ed model, kter\u00fd se vyu\u017e\u00edv\u00e1 v\u00a0oblasti zkoum\u00e1n\u00ed image zna\u010dek.","abstract_de":"Online-Einkauf gewinnt in Folge der immer weiter steigenden Verwendung des Internets immer gr\u00f6\u00dfere Bedeutung. Der Bodensatz der Internetnutzer und der Anteil der im Internet einkaufenden Bev\u00f6lkerung wachsen. Dieser Artikel pr\u00e4sentiert Teilergebnisse der auf den Online-Einkauf in der Tschechischen Republik ausgerichteten Untersuchung, die im Jahre 2012 vom Lehrstuhl f\u00fcr Marketing durchgef\u00fchrt wurde. Der Artikel untersucht die Beziehung zwischen den Kunden, d. h. Internetnutzern und dem Online-Einkauf im Hinblick auf den Einfluss demografischer Faktoren (konkret Alter und Einkommen) auf deren Wahrnehmung und Haltung zum Online-Einkauf. Zur Messung der Haltungen wurde ein multiattributives Modell gew\u00e4hlt, das auch auf dem Gebiet der Untersuchung des Images von Marken Anwendung findet.","abstract_en":"Online shopping due to increasing Internet usage is gaining high importance. The Internet user base and the share of online buying population are growing. The paper presents partial findings of the research focused on online shopping in the Czech Republic conducted by the Department of Marketing in 2012. It examines the relationship between customers (Internet users) and online shopping as well as the impact of their demographics (age and income in particular) on their perceptions and attitudes towards online shopping by applying a multi-attribute model that has also been used in brand image studies.","abstract_pl":"Zakupy on-line zyskuj\u0105 dzi\u0119ki rosn\u0105cemu stopniowi korzystania z\u00a0internetu coraz wi\u0119ksze znaczenie. Liczba internaut\u00f3w i udzia\u0142 os\u00f3b dokonuj\u0105cych zakup\u00f3w w\u00a0internecie ro\u015bnie. W\u00a0niniejszym artykule przedstawiono cz\u0105stkowe wyniki bada\u0144 po\u015bwi\u0119conych zakupom on-line w\u00a0Czechach, kt\u00f3re przeprowadzono w\u00a0katedrze marketingu w\u00a02012 roku. W\u00a0opracowaniu przedstawiono stosunek klient\u00f3w (internaut\u00f3w) do zakup\u00f3w on-line przy uwzgl\u0119dnieniu wp\u0142ywu czynnik\u00f3w demograficznych (wieku i dochod\u00f3w) na ich nastawienie i stosunek do zakup\u00f3w on-line. W\u00a0celu pomiaru stosunku klient\u00f3w opracowano model wieloatrybutowy, wykorzystywany w\u00a0badaniach wizerunku marek.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_19","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ALPERT, M.: Identification of Determinant Attributes: A Comparison of Methods. Journal of Marketing Research. 1971, Vol. 8 (May), pp. 184-191. ISSN 0022-2437.||B\u00c1RTA, V.: Chov\u00e1n\u00ed spot\u0159ebitele a v\u00fdzkum trhu. In: Pra\u017esk\u00e1, L. and Jindra, J. (Ed.), Obchodn\u00ed podink\u00e1n\u00ed \u2013 Retail Management. Praha: Management Press, 1997, pp. 123-143. ISBN 80-85943-48-4.||BEAUNDRY, L. M.: The consumer catalog shopping survey. Catalog Age. 1999, Vol. 16, No. 6, pp. A5-A18.||BIRTWISTLE, G.; CLARKE, I.; FREATHY, P.: Store image in the UK fashion sector: consumer versus retailer perceptions. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research. 1999, Vol. 9, No. 1 (January), pp. 1-16. ISSN 0959-3969.||BLOEMER, J.; RUYTER, K.: On the relationship between store image, store satisfaction and store loyalty, European Journal of Marketing, 1998, Vol. 32 No. 5\/6, pp. 499-513. ISSN 0309-0566.||BOLTON, R. N.; DREW, J. H.: A Longitudinal Analysis of the Impact of Service Changes on Customer Attitudes. Journal of Marketing, 1991, Vol. 55, No. 1, pp. 1-9. ISSN 0022-2429.||DONTHU, N.; GARCIA, A. The Internet Shopper. Journal of Advertising Research. 1999, Vol. 39, No. 3, pp. 52-58. ISSN 0021-8499.||GOLDSMITH, R. E.; FLYNN, L. R.: Psychological and behavioral drivers of online clothing purchase. Journal of Fashion Marketing and Management, 2004, Vol. 8, No. 1, pp. 84-95. ISSN 1361-2026.||GOLDSMITH, R. E.; GOLDSMITH, E. B.: Buying apparel over the Internet. Journal of Product and Brand Management, 2002, Vol. 11, No. 2, pp. 89-102. ISSN 1061-0421.||JAMES, D. L.; DURAND, R. M.; DREVES, R. A.: The Use of Multi-attribute Attitude Model in Store Image Study. Journal of Retailing. 1976, Vol. 52, No. 2, pp. 23-32. ISSN 0022-4359.||KIM, H.; JIN, B.: Exploratory study of virtual communities of apparel retailers. Journal of Fashion Marketing and Management. 2006, Vol. 10, No. 1, pp. 41-55. ISSN 1361-2026.||McKINNEY, V.; YOON, K.; ZAHEDI, F. M.: The Measurement of Web-Customer Satisfaction: An Expectation and Disconfirmation Approach. Information System Research. 2002, Vol. 13, No. 3, pp. 296-315. ISSN 1526-5536.||MEDIARESEARCH. Spokojenost s nakupov\u00e1n\u00edm na internetu je velmi vysok\u00e1. [online] Praha 3, 2011-10-04 [quoted 2011-12-23]. Available from WWW: .||OSMAN, M. Z.: A conceptual model of retail image influences on loyalty patronage behaviour. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 1993, Vol. 3 No. 2, pp. 133-48. ISSN 0959-3969.||SIMOV\u00c1, J.: Retailing in a Transitional Central European Economy. A Model of Clothing Development in the Czech Republic. Saarbr\u00fccken: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. 501 pages. ISBN 978-3-8383-4333-4.||ZEITHAML, V. A.: Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: a means-End Model and Synthesis of Evidence. Journal of Marketing, 1988, Vol. 52, Summer, pp. 2-22. ISSN 0022-2429.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Postoje z\u00e1kazn\u00edk\u016f k\u00a0online nakupov\u00e1n\u00ed","title_de":"Die Haltung der Kunden zum Online-Einkauf","title_en":"Customers\u2019 attitudes towards online shopping","title_pl":"Stosunek klient\u00f3w do zakup\u00f3w on-line","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"170","citation_spage":"162","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_19.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21515"},{"id":"21516","collection":"15240\/20867","authors":"Skrbek, Jan; Antlov\u00e1, Kl\u00e1ra; Langer, Tom\u00e1\u0161","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek poukazuje na probl\u00e9my spojen\u00e9 s\u00a0\u0159e\u0161en\u00edm distribuce informac\u00ed v\u00a0extr\u00e9mn\u00edch situac\u00edch. Na z\u00e1klad\u011b zku\u0161enost\u00ed s\u00a0povodn\u011bmi, tsunami, po\u017e\u00e1ry a podobn\u00fdmi situacemi jsou v\u00a0\u010dl\u00e1nku identifikov\u00e1ny kritick\u00e9 faktory \u00fasp\u011bchu t\u00fdkaj\u00edc\u00ed se distribuce informac\u00ed, nebo\u0165 se st\u00e1le potvrzuje, \u017ee sou\u010dasn\u00e9 informa\u010dn\u00ed a komunika\u010dn\u00ed syst\u00e9my nedok\u00e1\u017eou uspokojiv\u011b zabezpe\u010dit distribuci nezbytn\u00fdch informac\u00ed v pot\u0159ebn\u00e9m \u010dase ob\u010dan\u016fm v konkr\u00e9tn\u00edch lokalit\u00e1ch. Tradi\u010dn\u00ed p\u0159\u00edstupy k\u00a0informa\u010dn\u00edm syst\u00e9m\u016fm jsou v\u00a0sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b nahrazov\u00e1ny agiln\u00edmi metodami, kter\u00e9 umo\u017e\u0148uj\u00ed rychlou reakci na neo\u010dek\u00e1van\u00e9 zm\u011bny. \u010cl\u00e1nek rovn\u011b\u017e poukazuje i na mo\u017en\u00e9 technologick\u00e9 \u0159e\u0161en\u00ed (Radio Help), kter\u00e9 je zalo\u017eeno na principu c\u00edlen\u00e9ho sm\u011brov\u00e1n\u00ed informac\u00ed do posti\u017een\u00fdch oblast\u00ed. Tato problematika je \u0159e\u0161ena katedrou informatiky Ekonomick\u00e9 fakulty Technick\u00e9 univerzity v\u00a0Liberci v\u00a0r\u00e1mci podpory projekt\u016f specifick\u00e9ho vysoko\u0161kolsk\u00e9ho v\u00fdzkumu (Studentsk\u00e1 grantov\u00e1 sout\u011b\u017e).","abstract_de":"Der Artikel verweist auf Probleme, die mit der L\u00f6sung der Informationsverbreitung in extremen Situationen verbunden sind. Auf Grundlage der Erfahrungen mit \u00dcberschwemmungen, Tsunamis, Br\u00e4nden und \u00e4hnlichen Kalamit\u00e4ten werden im Artikel kritische Erfolgsfaktoren identifiziert, welche die Verbreitung von Informationen betreffen; denn es best\u00e4tigt sich immer wieder, dass die gegenw\u00e4rtigen Informations- und Kommunikationssysteme nicht in der Lage sind, die Verteilung notwendiger Informationen in der n\u00f6tigen Zeit den B\u00fcrgern konkreter \u00d6rtlichkeiten zu gew\u00e4hrleisten. Die traditionellen Ans\u00e4tze zu Informationssystemen werden zurzeit durch agile Methoden ersetzt, welche eine schnelle Reaktion auf unerwartete Ver\u00e4nderungen erm\u00f6glichen.","abstract_en":"The aim of this article is to find the critical success factors of information distribution during extreme situations. From historical events as tsunami, flooding, extensive fires, nature disasters, terrorist attracts, black-outs of energy etc. we can see that the traditional approaches to information systems are not sufficient. Therefore the agility dominates to crisis management not just in the organizations but also during the information distribution in extreme situations. The article also brings the technological solution of targeted broadcast for a geographically defined area (Radio Help). Problem of agile approaches to information distribution in extreme situation is supported by Technical university of Liberec (Student\u2019s grant competition).","abstract_pl":"W\u00a0artykule przedstawiono problem zwi\u0105zany z\u00a0dystrybucj\u0105 informacji w\u00a0sytuacjach ekstremalnych. W\u00a0oparciu o do\u015bwiadczenia zwi\u0105zane z\u00a0powodziami, tsunami, po\u017carami i podobnymi sytuacjami w\u00a0artykule wskazano krytyczne czynniki sukcesu dotycz\u0105ce dystrybucji informacji, poniewa\u017c nadal potwierdza si\u0119, \u017ce obecne systemy informacyjne i komunikacyjne nie s\u0105 w\u00a0stanie w zadowalaj\u0105cy spos\u00f3b zapewni\u0107 przekazania niezb\u0119dnych informacji w\u00a0potrzebnym czasie mieszka\u0144com w konkretnych rejonach. Tradycyjne podej\u015bcia do system\u00f3w informacyjnych s\u0105 obecnie zast\u0119powane tzw. zwinnymi metodami, umo\u017cliwiaj\u0105cymi szybk\u0105 reakcj\u0119 na nieoczekiwane zmiany. W\u00a0artykule wskazano tak\u017ce mo\u017cliwe rozwi\u0105zanie technologiczne (Radio Help), kt\u00f3re oparte jest na zasadzie specjalnego kierowania informacji do dotkni\u0119tych rejon\u00f3w. Zagadnienie to stanowi przedmiot zainteresowa\u0144 Katedry Informatyki Wydzia\u0142u Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w\u00a0Libercu w\u00a0ramach dofinansowanych projekt\u00f3w dotycz\u0105cych specyficznych bada\u0144 akademickich (Studencki Konkurs Grant\u00f3w).","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_20","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BUCHALCEVOV\u00c1, A.: Agiln\u00ed metodiky. Praha 14. 11. 2002 \u2013 15. 11. 2002. In: Objekty 2002. Praha: \u010cZU, 2003, pp. 53-61. ISBN 80-213-0947-4.||BRUNCL\u00cdK, M.; SKRBEK, J.: Krizov\u00fd rozhlasov\u00fd a televizn\u00ed vys\u00edla\u010d, p\u0159ihl\u00e1\u0161ka vyn\u00e1lezu. Available on WWW: .||BRUNCL\u00cdK, M.; SKRBEK, J.: Person\u00e1ln\u00ed servisn\u00ed termin\u00e1l, p\u0159ihl\u00e1\u0161ka vyn\u00e1lezu. Available on WWW: .||CARALI, R.: The critical success factors method, Carnegie Mellon University Press, 2004.||CHROUST, G.; OSSIMITZ, G.: A Systemic view of Interventions in Regional Disasters. In: Doucek, P., Chroust, G., O\u0161krdal, V. (editors) IDIMT 2011: Interdisciplinarity in Complex Systems, 19th Interdisciplinary Information Management Talks. 1st edition. Linz: Trauner Verlag, 2011. pp. 111-120. ISBN 978-3-85499-873-0.||COOMBS, W. T.: Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding, 3rd edition, Sage, Washington DC, 2012, ISBN 978-1-4129-8310-5.||COOMBS, W. T.; Holanday, S. J. (editors): The Handbook of Crisis Communications, Willey-Blackwell, Chichester, 2010, ISBN 978-1-4051-9441-9.||CHROUST, G.; STURM, N.; ROTH, M.; ZIEHESBERGER, P.: Regional Disasters and Systemic Reactions. In: Proceedings of the 55th Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences, 16 p., University of Hull Business School, UK, 2011, ISSN 1999-6918. Available on WWW: .||DOUCEK, P.; MARY\u0160KA, M.; NEDOMOV\u00c1, L.; NOVOTN\u00dd, O.: Competitiveness of Czech ICT industry-Requirements on ICT HEIs Graduates, In: Kocourek, A. (editor). Proceedings of the 10th International conference: Liberec Economic Forum 2011. 1st edition. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. pp. 110-117. ISBN 978-80-7372-755-0.||GELLING, P.: Bill Clinton finds better relief coordination in Tsunami area tour, International Herald Tribune, December 1, 2005.||HARRALD, J. R.: Agility and Discipline. Annals, AAPSS, 604, 2006.||HARRALD, J. R.; JEFFERSON, T.: Shared Situational Awareness in Emergency Management Mitigation and Response, In: Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on System Science, 2007.||KENDRA, J.; WACHTENDORF, T.: Creativity in emergency response after the World Trade Center attack, Preliminary paper no. 324, Disaster Research Center, University of Delaware, 2002.||KRUL\u00cdK, V.: Mo\u017en\u00e9 p\u0159\u00edstupy k reform\u011b bezpe\u010dnostn\u00edho syst\u00e9mu, Vojensk\u00e9 rozhledy, 4\/2011, pp. 48-64.||NTUEN, C. A.: A model of sensemaking in dynamic organizations, Department of the Air Force, Washington, DC, Technical report N66020, Aug. 2005.||QUARANTELLI, H.: Catastrophes are different from disasters, Working paper, Disaster Research Center, University of Delaware, Newark, 2005.||ROCKHART, J. R.; BULLEN, C. V.: A primer on critical success factors, June, Working paper 60, MIT, Cambridge, MA, 1981.||ROCKHART, J. R.: Chief executives define their own data needs, Harvard Business Review 57 (2), 81-93.||SKRBEK, J.: Advanced Ways and Means of Civilian Notification in Crisis Situations. In: Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. 1st edition. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. pp. 419-426. ISBN 978-80-7372-755-0.||SKRBEK, J.: Effective Notification of Civilians of Regional Emergencies; Illusion or Reality? In: IDIMT 2011 \u2013 Interdisciplinarity in Complex Systems. 1st edition. Linz: Trauner Verlag, 2011. pp. 111-120. ISBN 978-3-85499-873-0.||SKRBEK, J.; KV\u00cdZ, J.: Critical Areas of Early Warning System. In: IDIMT 2010: Information technology \u2013 Human Values, Innovation and Economy, 18th Interdisciplinary Information Management Talks. 1st edition. Linz: Trauner Verlag, 2010. pp. 193-202. ISBN 978-38-5499-760-3.||TUROFF, M.: The design of a dynamic emergency response management information systems, Journal of information technology theory and application, Vol. 5, No. 4, 2004.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Agiln\u00ed p\u0159\u00edstupy p\u0159i \u0159e\u0161en\u00ed ne\u010dekan\u00fdch situac\u00ed","title_de":"Agile Ans\u00e4tze bei der L\u00f6sung ungew\u00f6hnlicher Situationen","title_en":"Agile approach to solving unusual situations","title_pl":"Zwinne podej\u015bcia w\u00a0rozwi\u0105zywaniu sytuacji nietypowich","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"180","citation_spage":"171","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_20.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21516"},{"id":"21517","collection":"15240\/20867","authors":"Str\u00fd\u010dkov\u00e1, Lenka","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Kapit\u00e1lov\u00fd trh jako zdroj financov\u00e1n\u00ed spole\u010dnost\u00ed v\u00a0\u010cesk\u00e9 republice je hlavn\u00edm t\u00e9matem tohoto \u010dl\u00e1nku. P\u0159\u00edsp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 problematikou \u010desk\u00e9ho kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu z\u00a0pohledu podnikov\u00e9ho financov\u00e1n\u00ed a zkoum\u00e1 p\u0159\u00ed\u010diny n\u00edzk\u00e9ho z\u00e1jmu firem p\u016fsob\u00edc\u00edch v\u00a0\u010cR o z\u00edsk\u00e1v\u00e1n\u00ed dodate\u010dn\u00fdch zdroj\u016f financov\u00e1n\u00ed prost\u0159ednictv\u00edm instrument\u016f kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu, jako jsou akcie a dluhopisy. \u010cl\u00e1nek popisuje sou\u010dasn\u00fd stav \u010desk\u00e9ho kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu a zab\u00fdv\u00e1 se v\u00fdznamem kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu pro ekonomiku zem\u011b. Vlastn\u00ed v\u00fdzkum t\u00fdkaj\u00edc\u00ed kapit\u00e1lov\u00e9 struktury firem se sna\u017e\u00ed postihnout trendy ve vyu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed vlastn\u00edho kapit\u00e1lu, akci\u00ed, obligac\u00ed a bankovn\u00edch \u00fav\u011br\u016f pro financov\u00e1n\u00ed dle odv\u011btvov\u00e9ho \u010dlen\u011bn\u00ed. V\u00fdstupy tohoto \u010dl\u00e1nku indikuj\u00ed, \u017ee ani v\u00a0bl\u00edzk\u00e9 budoucnosti nelze o\u010dek\u00e1vat v\u00fdrazn\u00e9 zm\u011bny v\u00a0p\u0159\u00edstupu \u010desk\u00fdch firem k\u00a0financov\u00e1n\u00ed podnikatelsk\u00e9 \u010dinnosti prost\u0159ednictv\u00edm kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu.","abstract_de":"Hauptthema dieses Artikels ist der Kapitalmarkt als Quelle der Finanzierung von Firmen. Der Beitrag besch\u00e4ftigt sich mit der Problematik des tschechischen Kapitalmarktes aus der Sicht der Unternehmensfinanzierung und untersucht die Ursachen des niedrigen Interesses der in Tschechien wirkenden Firmen an einer zus\u00e4tzlichen Finanzierungsquelle mit Hilfe der Instrumente des Kapitalmarktes wie z. B. Aktien und Schuldverschreibungen. Der Artikel beschreibt den gegenw\u00e4rtigen Zustand des tschechischen Kapitalmarktes und befasst sich mit der Bedeutung des Kapitalmarktes f\u00fcr die \u00d6konomie des Landes. Die eigentliche Untersuchung der Kapitalstruktur der Firmen bem\u00fcht sich um eine treffende Darstellung von Trends in der Nutzung des eigenen Kapitals, von Aktien, von Obligationen und Bankkrediten f\u00fcr die Finanzierung je nach Branchengliederung. Die Ergebnisse dieses Artikels zeigen, dass auch in der n\u00e4chsten Zukunft keine durchgreifenden \u00c4nderungen im Ansatz tschechischer Firmen zur Finanzierung unternehmerischer Aktivit\u00e4ten mit Hilfe des Kapitalmarktes zu erwarten sind.","abstract_en":"The capital market as a source of financing of companies in the Czech Republic is the main issue of this article. The paper surveys the Czech capital market from the perspective of corporate financing, and investigates the causes of low interest of companies operating in the CR in obtaining additional capital through the capital market securities (stocks, bonds). The article presents the current state of the Czech capital market, and the importance of the capital market for the economy. The research itself into the corporate capital structure defines trends in the use of owner\u2019s equity, shares, bonds, and bank loans for financing in selected business sectors. Findings of this article indicate that fundamental changes in the approach of Czech companies to financing through capital market cannot be expected in the near future.","abstract_pl":"G\u0142\u00f3wny przedmiot niniejszego artyku\u0142u stanowi rynek kapita\u0142owy jako \u017arod\u0142o finansowania sp\u00f3\u0142ek w\u00a0Czechach. Po\u015bwi\u0119cony jest on zagadnieniom zwi\u0105zanym z czeskim rynkiem kapita\u0142owym z punktu widzenia finansowania przedsi\u0119biorstw. Przedstawiono przyczyny ma\u0142ego zainteresowania firm funkcjonuj\u0105cych w\u00a0Czechach pozyskiwaniem dodatkowych \u017ar\u00f3de\u0142 finansowania za po\u015brednictwem instrument\u00f3w rynku kapita\u0142owego, takich jak akcje i obligacje. W artykule opisano obecn\u0105 sytuacj\u0119 na czeskim rynku kapita\u0142owym oraz znaczenie tego rynku dla gospodarki kraju. W\u0142asne badania dotycz\u0105ce struktury kapita\u0142owej firm ukierunkowane s\u0105 na zdefiniowane trend\u00f3w w wykorzystywaniu w\u0142asnego kapita\u0142u, akcji, obligacji i kredyt\u00f3w bankowych do finansowania dzia\u0142alno\u015bci w podziale na bran\u017ce. Wnioski zawarte w\u00a0zako\u0144czeniu wskazuj\u0105 na to, \u017ce nawet w bliskiej przysz\u0142o\u015bci nie mo\u017cna oczekiwa\u0107 wyra\u017anych zmian w\u00a0podej\u015bciu czeskich firm do finansowania dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej za po\u015brednictwem rynku kapita\u0142owego.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_21","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"GOUVEA, M. A., et al.: Managerial Compensation Program and Capital Structure: An Empirical Study of Brazilian Companies. Journal of Modern Accounting and Auditing. 2012, Vol. 8, No. 2, pp. 147-160. ISSN 1548-6583.||MYERS, S. C., MAJLUF N. S.: Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics. 1984, Vol. 13, Iss. 2, pp. 187-221. ISSN 0304405x.||ANTONIOU, A., et al.: The Determinants of Capital Structure: Capital Market-Oriented versus Bank-Oriented Institutions. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 2008, Vol. 43, No. 1, pp. 1-41. ISSN 0022-1090.||NOBES, Ch., PARKER, R.: Comparative international accounting. 10th edition. New York: Prentice Hall\/Financial Times, 2008, 603 p. ISBN 02-737-1476-7.||DVO\u0158\u00c1K, V.: Financing of Companies in the Czech Republic (Empirical Study), In: Mejst\u0159\u00edk, M. (editor): Cultivation of Financial Markets in the Czech Republic, The Karolinum Press, 2004.||KISLINGEROV\u00c1, E.: Mana\u017eersk\u00e9 finance. 3rd edition. Praha: C. H. Beck, 2010, 811 p. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.||SYNEK, M.: Mana\u017eersk\u00e1 ekonomika. 4th edition. Praha: Grada, 2007, 452 p. ISBN 978-80-247-1992-4.||BAUER, P.: Determinants of capital structure: empirical evidence from the Czech Republic. Finance a \u00fav\u011br. Praha: Karlova univerzita v Praze, 2004, Vol. 54, Iss. 1\/2, pp. 2-21. ISSN 0015-1920.||PR\u00c1\u0160ILOV\u00c1, P.: Determinanty kapit\u00e1lov\u00e9 struktury \u010desk\u00fdch podnik\u016f. E+M. Ekonomie a Management: Economics and Management. Liberec: Ekonomick\u00e1 fakulta Technick\u00e1 Univerzita, 2012, Vol. XV, Iss. 1, pp. 89-104. ISSN 1212-3609.||N\u00ddVLTOV\u00c1, R.: Mezin\u00e1rodn\u00ed kapit\u00e1lov\u00e9 trhy: zdroj financov\u00e1n\u00ed. 1st edition. Praha: Grada, 2007, 222 p. ISBN 978-80-247-1922-1.||VAJSEJTL, J.: Teoretick\u00e1 a empirick\u00e1 anal\u00fdza IPO. Praha, 2004. Diploma thesis. Univerzita Karlova v Praze, Institut ekonomick\u00fdch studi\u00ed. Available from WWW: .||JE\u017dEK, T.: Pen\u00edze a trh. Praha: Port\u00e1l, 2002, 148 pages. ISBN 80-7178-685-3.||ROSS, S. A.: Corporate Finance. 4th Ed. Boston: Irwin, 1996, 899 p. ISBN 02-561-5229-2.||HANOUSEK, J., FILER, R. K.: The Relationship between Economic Factors and Equity Markets in Central Europe. The economics of transition. 2000, Vol. 8, Iss. 3, pp. 623-638. ISSN 0967-0750.||The financial market supervision report [online]. Praha: \u010cesk\u00e1 n\u00e1rodn\u00ed banka, 2012, [accessed 2012-05-10]. (PDF). Available from WWW: .||Key Data 1999 \u20132011 [online]. Praha: BCPP Praha, 2012 [accessed 2012-05-07]. (PDF). Available from WWW: .||V\u00fdro\u010dn\u00ed zpr\u00e1va Burzy cenn\u00fdch pap\u00edr\u016f Praha, a.s., za rok 2011 [online]. Praha: Burza cenn\u00fdch pap\u00edr\u016f Praha, 2012-05-07 [accessed 2012-05-10]. (PDF). Available from WWW: .||Value of Share Trading [online]. World Federation of Exchanges, 2012, [accessed 2012-05-10]. (XLS). Available from WWW: .||MOUDR\u00dd, M.; BINTER, R.: Anal\u00fdza v\u00fdznamu kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu pro rozvoj ekonomiky \u010cR [online]. 2006, [accessed 2012-05-20]. (PDF). Available from WWW: .||MELUZ\u00cdN, T., ZINECKER, M.: IPO: prvotn\u00ed ve\u0159ejn\u00e1 nab\u00eddka akci\u00ed jako zdroj financov\u00e1n\u00ed rozvoje podniku. 1st ed. Brno: Computer Press, 2009, 188 p. ISBN 978-80-251-2620-2.||BRIGHAM, E. F., HOUSTON, J. F.: Fundamentals of financial management. 13th ed. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2013, 734 p. ISBN 05-384-8212-5.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Potenci\u00e1l financov\u00e1n\u00ed podnik\u016f v\u00a0\u010desk\u00e9 republice pomoc\u00ed kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu","title_de":"Das Potenzial der Unternehmensfinanzierung in der Tschechischen Republik mit Hilfe des Kapitalmarktes","title_en":"Potential of corporate financing through capital market in the Czech Republic","title_pl":"Potencja\u0142 finansowania przedsi\u0119biorstw w\u00a0Republice Czeskiej przy pomocy rynku kapita\u0142owego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"191","citation_spage":"181","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_21.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21517"},{"id":"21518","collection":"15240\/20867","authors":"\u0160laichov\u00e1, Eva","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek sleduje mo\u017enosti vyu\u017eit\u00ed metod \u0161t\u00edhl\u00e9 v\u00fdroby, konkr\u00e9tn\u011b metod m\u011b\u0159en\u00ed pr\u00e1ce v\u00a0r\u00e1mci racionalizace pr\u00e1ce technick\u00e9 kontroly v\u00fdroby. D\u00edl\u010d\u00edm c\u00edlem \u0159\u00edzen\u00ed person\u00e1ln\u00edch zdroj\u016f v\u00a0podniku je zaji\u0161t\u011bn\u00ed efektivn\u00edho vynakl\u00e1d\u00e1n\u00ed lidsk\u00e9 pr\u00e1ce technick\u00e9 kontroly p\u0159i sou\u010dasn\u00e9m zabezpe\u010den\u00ed plynul\u00e9ho procesu v\u00fdroby. \u00da\u010dinn\u00fdm n\u00e1strojem mana\u017eersk\u00e9ho rozhodov\u00e1n\u00ed jsou pr\u00e1v\u011b metody m\u011b\u0159en\u00ed pr\u00e1ce pou\u017e\u00edvan\u00e9 v\u00a0r\u00e1mci standardizace pracovn\u00edch proces\u016f. V\u00a0uveden\u00e9 p\u0159\u00edpadov\u00e9 studii byla vybran\u00e1 metoda m\u011b\u0159en\u00ed pr\u00e1ce aplikov\u00e1na na konkr\u00e9tn\u00ed pracovn\u00ed postupy spojen\u00e9 s\u00a0kontroln\u00ed \u010dinnost\u00ed v\u00a0podniku. Na z\u00e1klad\u011b takto proveden\u00e9 \u010dasov\u00e9 anal\u00fdzy vyt\u00ed\u017een\u00ed jednotliv\u00fdch pracovn\u00edk\u016f pak mohou b\u00fdt v\u00a0podniku realizov\u00e1na rozhodnut\u00ed o redukci, nav\u00fd\u0161en\u00ed po\u010dtu pracovn\u00edk\u016f nebo p\u0159\u00edpadn\u011b o p\u0159esunu ur\u010dit\u00fdch pracovn\u00edch operac\u00ed mezi pracovn\u00edky technick\u00e9 kontroly v\u00fdroby.","abstract_de":"Dieser Artikel beobachtet die M\u00f6glichkeiten der Nutzung der Methoden der schlanken Kontrolle, genauer gesagt der Methoden der Arbeitsmessung im Rahmen der Rationalisierung der Arbeit der technischen Produktionskontrolle. Teilziel der F\u00fchrung der personellen Quellen in einem Betrieb ist die Sicherstellung einer effektiven Aufwendung der menschlichen Arbeitskraft bei der technischen Kontrolle bei gleichzeitiger Sicherung eines fl\u00fcssigen Produktionsprozesses. Als wirksames Instrument der Managemententscheidung erweisen sich gerade die Methoden der Arbeitsmessung, die im Rahmen der Standardisierung der Arbeitsprozesse verwendet werden. In der angef\u00fchrten Fallstudie wurde eine ausgew\u00e4hlte Methode der Arbeitsmessung auf konkrete, mit der Kontrollt\u00e4tigkeit im Betrieb verbundene Arbeitsvorg\u00e4nge angewendet. Auf Grundlage der auf diese Weise durchgef\u00fchrten zeitlichen Auslastungsanalyse der einzelnen Arbeitnehmer k\u00f6nnen hernach im Betrieb Entscheidungen \u00fcber Reduktion, Erh\u00f6hung der Zahl der Arbeitskr\u00e4fte oder gegebenenfalls \u00fcber eine Verschiebung gewisser Arbeitsoperationen innerhalb der Arbeitskr\u00e4fte der technischen Produktionskontrolle getroffen werden.","abstract_en":"The article deals with the possibility of utilization of the lean production method, in particular the methods of work measurement in the frame of rationalization of work of the technical control of production. The partial objective of the human resources management in the company is to ensure the effective human labour expenditure in the frame of technical control with the simultaneously providing for the continuous process of production. Just the methods for work measurement used in the frame of working process standardization are the effective tool for the managerial decision-making in the company. In the mentioned case study the particular method of work measurement in the frame of technical control may be applied to the data of a particular company. On the basis of the particular employee workload analysis it is possible to implement the decisions on the reduction or increase of the number of employees, or possibly on transferring particular working operations among the technical control employees in the enterprise.","abstract_pl":"W\u00a0artykule opisano mo\u017cliwo\u015bci wykorzystania metod \u201eszczup\u0142ej produkcji\u201d, \u015bci\u015blej metod pomiaru pracy w\u00a0ramach racjonalizacji pracy technicznej kontroli produkcji. Cz\u0105stkowym celem zarz\u0105dzania personelem w\u00a0przedsi\u0119biorstwie jest zapewnienie efektywnej pracy ludzkiej w\u00a0ramach kontroli technicznej przy jednoczesnym zapewnieniu p\u0142ynno\u015bci procesu produkcji. Skutecznym instrumentem w\u00a0procesach decyzyjnych s\u0105 w\u0142a\u015bnie metody pomiaru pracy stosowane w\u00a0ramach standaryzacji proces\u00f3w pracy. W\u00a0przedstawionym studium przypadku wybrano metod\u0119 pomiaru pracy stosowan\u0105 dla konkretnych procedur pracy zwi\u0105zanych z\u00a0czynno\u015bciami kontrolnymi w przedsi\u0119biorstwie. W\u00a0oparciu o w\u00a0ten spos\u00f3b przeprowadzon\u0105 analiz\u0119 czasu zaanga\u017cowania poszczeg\u00f3lnych pracownik\u00f3w mo\u017cna w\u00a0przedsi\u0119biorstwie podejmowa\u0107 decyzje w\u00a0sprawie redukcji, zwi\u0119kszenia liczby pracownik\u00f3w, wzgl\u0119dnie w\u00a0sprawie przesuni\u0119cia pewnych operacji pomi\u0119dzy pracownikami kontroli technicznej produkcji.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_22","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"H\u0170TTLOV\u00c1, E.: Organizace pr\u00e1ce v podniku. 1st edition. Prague: Vysok\u00e1 \u0161kola ekonomick\u00e1, 1999. 128 pgs. ISBN 80-7079-778-9.||IMAI, M.: Gemba Kaizen. McGraw-Hill, 1997, 314 pgs., ISBN 0-07-031446-2.||KROUPA, V.: Racionalizace pomocn\u00fdch a obslu\u017en\u00fdch proces\u016f v\u00fdroby. 1st edition. Prague: SNTL, 1985. 251 pgs.||LHOTSK\u00dd, O.: Organizace a normov\u00e1n\u00ed pr\u00e1ce v podniku. 1st ed. Prague: Aspi, 2005. 85 pgs. ISBN 80-7357-095-5.||MA\u0160\u00cdN, I.; KO\u0160TURIAK J.; DEBN\u00c1R P.: Zlep\u0161ov\u00e1n\u00ed nev\u00fdrobn\u00edch proces\u016f. 1. vyd. Liberec: Institut technologi\u00ed a managementu, 2007, 134 pgs. ISBN 80-903533-3-9.||NIEBEL, B.: Motion and Time Study. 9th edition. McGraw-Hill Higher Education, 1992, 880 pgs. ISBN-13: 9780256092486.||OHNO, T.: Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press, 1988, ISBN 0-915299-14-3.||\u0160LAICHOV\u00c1, E.: Metody pl\u00e1nov\u00e1n\u00ed kapacit re\u017eijn\u00ed pr\u00e1ce s p\u0159ihl\u00e9dnut\u00edm ke specifik\u016fm plastik\u00e1\u0159sk\u00e9ho pr\u016fmyslu. Liberec, 2011, 123 pgs. Disertation thesis (Ph.D.) Technick\u00e1 univerzita v Liberci, Ekonomick\u00e1 fakulta.||WESTERKAMP, T. A.: How to Use Work Measurement for High-Productivity Maintenance Operations [online]. [accessed 2010-08-01]. Available from WWW: .||WOMACK, J. P.: (1998) Lean Thinking. 3rd edition. Free Press, 1998, ISBN 0-7432-4927-5.||ZANDIN, K.B.: MOST Work Measurement System. 3rd edition: CRC Press, 2003. 758 pgs. ISBN 0-8247-0953-5.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Racionalizace technick\u00e9 kontroly v\u00fdroby","title_de":"Die Rationalisierung der technischen Produktionskontrolle","title_en":"Rationalization of technical control of production","title_pl":"Racjonalizacja technicznej kontroli produkcji","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"201","citation_spage":"192","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_22.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21518"},{"id":"21519","collection":"15240\/20867","authors":"Ti\u0161lerov\u00e1, Kamila; Vom\u00e1\u010dkov\u00e1, Helena","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 vyj\u00e1d\u0159en\u00edm p\u0159\u00ednosu vysoko\u0161kolsky vzd\u011blan\u00e9ho \u010dlov\u011bka pro n\u00e1rodn\u00ed ekonomiku. P\u0159\u00edsp\u011bvek srovn\u00e1v\u00e1 situaci v\u00a0\u010cR, N\u011bmecku a Polsku a poskytuje retrospektivn\u00ed pohled na v\u00fdnosy z vysoko\u0161kolsk\u00e9ho vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed p\u011bt let prost\u0159ednictv\u00edm simulovan\u00e9 p\u0159idan\u00e9 hodnoty. Na p\u0159\u00edkladu \u010cesk\u00e9 republiky modeluje pr\u016fm\u011brnou p\u0159idanou hodnotu jednotlivce a st\u00e1tu na dostupn\u00fdch identifik\u00e1torech typu hrub\u00e1 mzda, \u010dist\u00e1 mzda, da\u0148 z\u00a0p\u0159\u00edjm\u016f fyzick\u00fdch osob. P\u0159idanou hodnotu simuluje jako rozd\u00edl pr\u016fm\u011brn\u00fdch mezd pr\u016fm\u011brn\u00e9ho vysoko\u0161kol\u00e1ka a st\u0159edo\u0161kol\u00e1ka a jako rozd\u00edl p\u0159\u00edm\u00e9 da\u0148ov\u00e9 povinnosti pr\u016fm\u011brn\u00e9ho vysoko\u0161kol\u00e1ka a st\u0159edo\u0161kol\u00e1ka.","abstract_de":"Der Artikel besch\u00e4ftigt sich mit dem gesellschaftlichen Beitrag eines akademisch gebildeten Menschen f\u00fcr die nationale \u00d6konomie. Er vergleicht die Situation in der Tschechischen Republik, Deutschland und Polen und gew\u00e4hrt einen R\u00fcckblick auf die Ertr\u00e4ge einer f\u00fcnfj\u00e4hrigen Hochschulbildung mittels eines simulierten Mehrwerts. Am Beispiel der Tschechischen Republik wird ein durchschnittlicher Mehrwert eines Einzelnen und des Staates an zug\u00e4nglichen Identifikatoren vom Typ Bruttolohn, Nettolohn sowie Lohnsteuer physischer Personen modelliert. Der Mehrwert wird als Unterschied zwischen Durchschnittsl\u00f6hnen eines durchschnittlichen Hochschulstudenten und Mittelsch\u00fclers und als Unterschied zwischen den direkten Steuerverpflichtungen eines durchschnittlichen Hochschulstudenten und Mittelsch\u00fclers simuliert.","abstract_en":"The article deals with the expression of the tertiary school (university) graduate contribution to the national economy. The paper compares the situation in the CR, Germany and Poland, and provides a retrospective view of the returns of a university education by simulating the added value within a five-year period. The example of the Czech Republic is used to model the average added value of an individual and the state using some available identifiers such as gross income, net income and individual income tax. The added value is simulated as the difference between the average salary of average tertiary and secondary school graduates, and as the difference between their direct tax liabilities.","abstract_pl":"W\u00a0artykule opisano po\u017cytek, jaki przedstawia osoba z\u00a0wy\u017cszym wykszta\u0142ceniem dla gospodarki krajowej. W\u00a0opracowaniu por\u00f3wnano sytuacj\u0119 w Czechach, Polsce i Niemczech oraz zaprezentowano retrospektywne spojrzenie na korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z\u00a0wykszta\u0142cenia wy\u017cszego w\u00a0okresie pi\u0119ciu lat za po\u015brednictwem symulowanej warto\u015bci dodanej. Na przyk\u0142adzie Republiki Czeskiej przy zastosowaniu metody modelowania przedstawiono przeci\u0119tn\u0105 warto\u015b\u0107 dodan\u0105 osoby wykszta\u0142conej i pa\u0144stwa, wykorzystuj\u0105c dost\u0119pne wska\u017aniki, takie jak wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto, podatek dochodowy od os\u00f3b fizycznych. Warto\u015b\u0107 dodana przedstawiana jest jako r\u00f3\u017cnica przeci\u0119tnych wynagrodze\u0144 statystycznych os\u00f3b z\u00a0wy\u017cszym i \u015brednim wykszta\u0142ceniem oraz jako r\u00f3\u017cnica bezpo\u015bredniego zobowi\u0105zania podatkowego osoby z\u00a0wy\u017cszym wykszta\u0142ceniem w\u00a0por\u00f3wnaniu z\u00a0osob\u0105 o wykszta\u0142ceniu \u015brednim.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_23","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"HAL\u00c1SKOV\u00c1, R.; HAL\u00c1SKOV\u00c1, M.: Educational Systems and Programs in EU Countries. In: The New Educational Review. Toru\u0144, Poland, 2004. Vol. 3, No. 2, pp. 113-122. ISSN 1732-6729.||KALOUS, J.; VESEL\u00dd, A. (ed.): Vybran\u00e9 probl\u00e9my vzd\u011bl\u00e1vac\u00ed politiky. Karolinum, Praha 2006. 159 pages. ISBN 80-246-1262-3.||LIESSMANN, K., P.: Omyly spole\u010dnosti v\u011bd\u011bn\u00ed. Academia, Praha 2010. 125 pages. ISBN978-80-200-1677-5.||PABIAN, P.: Od elitn\u00edho p\u0159es masov\u00e9 k univerz\u00e1ln\u00edmu terci\u00e1rn\u00edmu vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed: Koncepce Martina Trowa. Aula, 2008. Vol. 16, Iss. 2, pp. 31-40. ISSN: 1210-6658.||PRUDK\u00dd, L.; PABIAN, P.; \u0160IMA, K.: \u010cesk\u00e9 vysok\u00e9 \u0161kolstv\u00ed. Na cest\u011b od elitn\u00edho k univerz\u00e1ln\u00edmu vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed 1989-2009. Grada Publishing. Praha 2010. ISBN: 978-80-247-3009-7.||SIMONOV\u00c1, N.; MAT\u011aJ\u016e, P.: \u010cesk\u00e9 vysok\u00e9 \u0161kolstv\u00ed na k\u0159i\u017eovatce. Investi\u010dn\u00ed p\u0159\u00edstup k financov\u00e1n\u00ed studia na V\u0160 v sociologick\u00e9 reflexi. S\u00daAV \u010cR. Praha 2005. ISBN 80-7330-072-9.||TAUBMAN, P.: Earnigs, Education, Gentics and Environment. Journal of Human Resources, 1976, Vol. 11, Iss. 4, pp. 447-461. ISSN: 0022-166X.||TROW. M.: Reflections on the transiton from Elite to Mass to Universal Acces: Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII. In: FOREST J. J., ALTBACH, P. G. (eds.): International Handbook of Higher education. Dordrecht: Springer, 2006. ISBN: 9789400705623.||VALEN\u010c\u00cdK, R.: Lidsk\u00fd kapit\u00e1l a investice do vzd\u011bl\u00e1n\u00ed. Praha: Vysok\u00e1 \u0161kola finan\u010dn\u00ed a spr\u00e1vn\u00ed, o.p.s., 2010. 22 pages. ISBN 978-80-7408-043-2.||VOM\u00c1\u010cKOV\u00c1, H.; \u017dAMBOCHOV\u00c1, M.; TI\u0160LEROV\u00c1, K.: Sou\u010dasn\u00e9 ekonomick\u00e9 k\u0159i\u017eovatky \u010desk\u00fdch vysok\u00fdch \u0161kol. Acta Universitatis Purkynianae. \u00dast\u00ed nad Labem 2011. 158 pages. ISBN: 978-80-7414-406-6.||EUROSTAT: Mean and median income by education level [online]. [accessed 2012-01-05]. Available from WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Ekonomick\u00e9 pojet\u00ed p\u0159idan\u00e9 hodnoty vysoko\u0161kolsk\u00e9ho vzd\u011bl\u00e1n\u00ed","title_de":"Die \u00f6konomische Auffassung des Mehrwertes der Hochschulbildung","title_en":"Economic conception of added value of tertiary education","title_pl":"Ekonomiczne uj\u0119cie warto\u015bci dodanej wykszta\u0142cenia wy\u017cszego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"208","citation_spage":"202","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_23.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21519"},{"id":"21520","collection":"15240\/20867","authors":"Urb\u00e1nek, V\u00e1clav","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Rostouc\u00ed po\u010det absolvent\u016f vysok\u00fdch \u0161kol a p\u0159etrv\u00e1vaj\u00edc\u00ed popt\u00e1vka po dal\u0161\u00edm vzd\u011bl\u00e1v\u00e1n\u00ed v\u00a0populaci vede k\u00a0obav\u00e1m z\u00a0nesouladu mezi po\u017eadavky na uchaze\u010de o pracovn\u00ed m\u00edsta a kvalifikac\u00ed pracovn\u00edch sil, a to jak ve smyslu p\u0159evzd\u011blanosti a n\u011bkdy i nedostatku vzd\u011bl\u00e1n\u00ed. Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek se zab\u00fdv\u00e1 p\u0159evzd\u011blanost\u00ed absolvent\u016f, proto\u017ee pod\u00edl absolvent\u016f vysok\u00fdch \u0161kol v\u00a0posledn\u00edch 20 \u2013 30 letech vzrostl t\u00e9m\u011b\u0159 ve v\u0161ech vysp\u011bl\u00fdch zem\u00edch (v\u010detn\u011b \u010cesk\u00e9 republiky). Zd\u00e1 se, \u017ee existuje konflikt ve ve\u0159ejn\u00e9 politice, \u017ee zat\u00edmco po\u010det zapsan\u00fdch student\u016f na ve\u0159ejn\u00fdch vysok\u00fdch \u0161kol\u00e1ch, a tedy po\u010dty absolvent\u016f roste, v\u00a0budoucnu by mohl nastat nedostatek odpov\u00eddaj\u00edc\u00edch pracovn\u00edch m\u00edst. Prvn\u00ed \u010d\u00e1sti p\u0159\u00edsp\u011bvku se zab\u00fdvaj\u00ed r\u016fzn\u00fdmi metodami, kter\u00e9 se pou\u017e\u00edvaj\u00ed k m\u011b\u0159en\u00ed po\u017eadovan\u00e9 \u00farovn\u011b vzd\u011bl\u00e1n\u00ed, a teoriemi (vyhled\u00e1v\u00e1n\u00ed a p\u0159i\u0159azov\u00e1n\u00ed, teorie lidsk\u00e9ho kapit\u00e1lu, teorie p\u0159i\u0159azov\u00e1n\u00ed atd.), kter\u00e9 mohou b\u00fdt pou\u017eity pro interpretaci p\u0159evzd\u011blanosti Posledn\u00ed kapitola se zab\u00fdv\u00e1 empirick\u00fdmi v\u00fdsledky vlivu p\u0159evzd\u011blanosti na v\u00fdd\u011blek. V\u00fdsledky tohoto v\u00fdzkumu jsou d\u016fle\u017eit\u00e9 jak pro tv\u016frce vysoko\u0161kolsk\u00e9 vzd\u011bl\u00e1vac\u00ed politiky, tak pro \u0159\u00edzen\u00ed vysok\u00fdch \u0161kol, zejm\u00e9na v\u00a0dob\u011b, kdy jsou pod tlakem ve\u0159ejn\u00e9 rozpo\u010dty, ze kter\u00fdch jsou ve\u0159ejn\u00e9 vysok\u00e9 \u0161koly p\u0159ev\u00e1\u017en\u011b financov\u00e1ny.","abstract_de":"Wachsende Zahlen von Hochschulabsolventen und die st\u00e4ndige Nachfrage nach Weiterbildung in der Bev\u00f6lkerung f\u00fchren zu \u00dcberlegungen hinsichtlich Diskrepanzen zwischen Arbeitsanforderung und Qualifikation, sowohl im Sinne von \u00dcberqualifizierung und manchmal auch von Unterqualifizierung. Dieser Artikel handelt \u00fcber die \u00dcberqualifikation von Hochschulabsolventen; denn die Proportion von Hochschulabsolventen in den Kreisen der Erwerbst\u00e4tigen ist in allen h\u00f6her entwickelten L\u00e4ndern inklusive der Tschechischen Republik w\u00e4hrend der letzten 20 \u2013 30 Jahren gestiegen. Es scheint einen Konflikt in der Politik zu geben: W\u00e4hrend die Zahlen der eingeschriebenen Studenten an \u00f6ffentlichen Universit\u00e4ten und folglich auch die Zahlen der Hochschulabsolventen steigen, k\u00f6nnten in Zukunft die Arbeitstellen f\u00fcr Akademiker gek\u00fcrzt werden. Die ersten Teile des Artikels besch\u00e4ftigen sich mit verschiedenen Methoden, die zur Messung der ben\u00f6tigten Bildungsniveaus f\u00fcr die betreffenden Arbeitsstellen und mit den Theorien, die zur Interpretation der \u00dcberbildung verwendet werden kann. Das letzte Kapitel befasst sich mit den empirischen Ergebnissen der Auswirkung von \u00dcberbildung auf die Eink\u00fcnfte.","abstract_en":"Growing numbers of higher education graduates and persistent demand for further education in the population lead to concerns about mismatch between jobs requirements and workforce qualifications, both in the sense of overqualification and sometimes also underqualification. This paper deals with the overeducation of graduates because the proportion of graduates in the workforce has risen in almost all developed countries (including the Czech Republic) over the last 20 - 30 years. There seems to be conflict in public policies that while numbers of enrolled students at public universities and consequently numbers of graduates are rising, there could be shortage of graduate level jobs in the future. First parts of the paper deal with various methods that are used to measure required level of education for the job and with the theories (searching and matching, human capital theory, assignment theory etc.) which can be used for interpretation of overeducation. Last chapter deals with empirical results of the impact of overeducation on earnings. Results of this research are important for both higher education policy makers and management of universities especially in time when public budgets from which public universities are mostly financed, are under pressure.","abstract_pl":"Rosn\u0105ca liczba absolwent\u00f3w uczelni wy\u017cszych i trwaj\u0105cy popyt na dokszta\u0142canie wyst\u0119puj\u0105cy w populacji prowadzi do obaw zwi\u0105zanych z rozbie\u017cno\u015bci\u0105 wymog\u00f3w stawianych osobom ubiegaj\u0105cym si\u0119 o miejsca pracy a kwalifikacjami si\u0142y roboczej, zar\u00f3wno w\u00a0sensie przeedukowania, jak r\u00f3wnie\u017c czasami niedoboru wykszta\u0142cenia. Niniejszy artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest przeedukowaniu absolwent\u00f3w, poniewa\u017c udzia\u0142 absolwent\u00f3w uczelni wy\u017cszych w\u00a0ostatnich 20\u201330 latach wzr\u00f3s\u0142 tak\u017ce we wszystkich krajach rozwini\u0119tych (w\u00a0tym w\u00a0Republice Czeskiej). Wydaje si\u0119, \u017ce istnieje konflikt w\u00a0polityce publicznej, tzn. \u017ce liczba student\u00f3w zapisanych na publicznych uczelniach, czyli liczba absolwent\u00f3w wprawdzie ro\u015bnie, ale w\u00a0przysz\u0142o\u015bci m\u00f3g\u0142by si\u0119 pojawi\u0107 niedob\u00f3r odpowiednich miejsc pracy. W\u00a0pierwszej cz\u0119\u015bci artyku\u0142u om\u00f3wiono r\u00f3\u017cne metody, kt\u00f3re stosowane s\u0105 do pomiaru wymaganego poziomu wykszta\u0142cenia, oraz teorie (poszukiwa\u0144 i po\u0142\u0105cze\u0144, teoria kapita\u0142u ludzkiego, teoria po\u0142\u0105cze\u0144 itd.), kt\u00f3re mo\u017cna wykorzysta\u0107 do interpretowania zjawiska przeedukowania. W\u00a0ostatniej cz\u0119\u015bci opisano empiryczne wyniki wp\u0142ywu przeedukowania na zarobki.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_24","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BILLS, D. B.: Credentials, Signals and Screens: Explaining the Realtionships Between schooling and Job Assignment. Review of Educational Research [online]. 2003, vol. 73, No. 4, pp. 441 \u2013 469. [accessed 12.2.2012] Available from WWW: .||BUCHEL, F.; GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 1843763613.||BUCHEL, F.; GRIP, de, A.; MERTENS, A.: The Overeducated European? In: BUCHEL, F.; GRIP, de, A.; MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 184376361, pp. 3 \u2013 10.||CEDEFOP: Skill mismatch: The role of the enterprise. [online]. Luxembourg: Publication Office of the EU, 2012. ISBN 978-92-896-0918-0. [accessed 21.2.2012] Available from WWW .||DOLTON, P.; SILLES, M.: The Determinants and Consequences of Graduate Overeducation. In: BUCHEL, F., GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 184376361, pp. 189 \u2013 216.||DOLTON, P.; VIGNOLES, A.: The incidence and effects of overeducation in the U.K. graduate labour market. Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 179 \u2013 198. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: .||Economics of Education Review. Amsterdam, Elsevier, 2000, vol. 19. ISSN 0272-7757.||GALASI, P.: The effect of educational mismatch on wages for 25 countries. [online] Budapest, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2008. [accessed 16.1.2012] Available from WWW: .||GROOT, W.; BRINK van den, H.: Overeducation in the labor market: a meta-analysis. Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 149 \u2013 158. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: .||GROOT, W.; BRINK van den, H.: The Dynamics of Skill Mismatches in the Dutch Labor Market. In: BUCHEL, F., GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 184376361, pp. 49 \u2013 63.||HARTOG, J. (2000): Over-education and earnings: where are we, where should we go? Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 131 \u2013 147. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: .||KOUCK\u00dd, J.: Kolik m\u00e1me vysoko\u0161kol\u00e1k\u016f? [online]. Praha, St\u0159edisko vzd\u011bl\u00e1vac\u00ed politiky UK, 2009. [accesseed 12.7.2010] Available from WWW: .||McGUINESS, S.; BENNETT, J.: Overeducation in the graduate market: A quantile regression approach. Economics of Education Review [online]. 2007, vol. 26, pp. 521 \u2013 531. [accessed 20.12.2011] Available from WWW: .||MUYSKEN, J., ZWICK, T.: Credentialism by Members of Licensed Professions. In: BUCHEL, F., GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.) (2004) Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 1843763613, pp. 173 \u2013 188.||OECD: Education at a Glance. Paris: OECD, 2001. ISBN 92-64-18668-9.||OECD: Education at a Glance. Paris: OECD, 2005. ISBN 92-64-01190-0.||OECD:Education at a Glance [online]. Paris: OECD, 2007. ISBN 978-92-64-03287-3. [accessed 30.9.2007] Available from WWW: .||OECD: Education at a Glance [online]. Paris: OECD, 2008. ISBN 978-92-64-04628-3. [accessed 30.9.2008] Available from WWW: .||OECD: Education at a Glance [online]. Paris: OECD, 2009. ISBN 978-92-64-02475-5. [accessed 30. 9. 2009] Available from WWW: .||OECD: Education at a Glance [online]. Paris, OECD, 2010. ISBN: 9789264055988. [accessed 20.9.2010] Available from WWW: .||OECD: Education at a Glance [online]. Paris, OECD, 2011. ISBN: 9789264114203. [accessed 30.9.2011] Available from WWW: .||OLIVEIRA, de, M. M., SANTOS, M. C., KIKER, B.F.: The role of human capital and technological change in overeducation. . Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 199 \u2013 206. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: .||SICHERMAN, N.: \u201cOvereducation\u201d in the Labor Market. Journal of Labor Economics [online] Vol. 9, No. 2 (Apr., 1991), pp. 101-122 [accessed 12.1.2012] Available from WWW: .||SLOANE, P. J.: Much Ado about Nothing? What does the Overeducation Literature Really Tell us? In: BUCHEL, F., GRIP, de, A., MERTENS, A. (eds.): Overeducation in Europe. Cheltenham, Edward Elgar, 2004. ISBN 1843763613, pp. 11 \u2013 45.||\u0160TEF\u00c1NIK, M.: Opis preferenci\u00ed vo\u010di r\u00f4znym vzdelanostn\u00fdm skupin\u00e1m na slovenskom trhu pr\u00e1ce. [online] Bratislava, In\u0161tit\u00fat zamestnanosti, 2011. [accessed 20.1.2012] Available from WWW: .||VAHEY, S. P.: The great Canadian training robbery: evidence on the returns to educational mismatch. Economics of Education Review [online]. 2000, vol. 19, pp. 131 \u2013 147. [accessed 4.1.2012] Available from WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"P\u0159evzd\u011blanost \u2013 nesoulad na trhu pr\u00e1ce","title_de":"\u00dcbererziehung und eink\u00fcnfte \u2013 arbeitsmarktdiskrepanzen","title_en":"Overeducation and earnings \u2013 labor market mismatch","title_pl":"Przeedukowanie \u2013 rozbie\u017cno\u015bci na rynku pracy","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"217","citation_spage":"209","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_24.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21520"},{"id":"21521","collection":"15240\/20867","authors":"Vl\u010dkov\u00e1, Irena","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V r\u00e1mci projektu Vyu\u017eit\u00ed po\u010d\u00edta\u010de a internetu ve v\u00fduce (VIP) podpo\u0159en\u00e9ho z\u00a0prost\u0159edk\u016f ESF a st\u00e1tn\u00edho rozpo\u010dtu \u010cesk\u00e9 republiky (CZ.1.07\/1.3.03\/03.0003) se na Technick\u00e9 univerzit\u011b v\u00a0Liberci obdob\u00ed mezi b\u0159eznem 2011 \u2013 lednem 2012 uskute\u010dnil stejnojmenn\u00fd vzd\u011bl\u00e1vac\u00ed kurz VIP v\u00a0rozsahu 50 vyu\u010dovac\u00edch hodin. C\u00edlem kurzu bylo zprost\u0159edkovat c\u00edlov\u00e9 skupin\u011b \u2013 pedagog\u016fm st\u0159edn\u00edch \u0161kol Libereck\u00e9ho kraje \u2013 multimedi\u00e1ln\u00ed kompetence a znalosti k\u00a0problematice E-learningu a Blended-learningu. Absolventi kurzu se prost\u0159ednictv\u00edm dotazn\u00edkov\u00e9ho formul\u00e1\u0159e vyjad\u0159ovali k\u00a0jednotliv\u00fdm \u010d\u00e1stem kurzu a hodnotili z\u00edskan\u00e9 kompetence z\u00a0pohledu praktick\u00e9ho vyu\u017eit\u00ed ve v\u00fduce. Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek p\u0159edkl\u00e1d\u00e1 nejd\u016fle\u017eit\u011bj\u0161\u00ed poznatky z\u00a0dotazn\u00edkov\u00e9ho \u0161et\u0159en\u00ed.","abstract_de":"Im Rahmen des durch Mittel des ESF sowie des staatlichen Budgets der Tschechischen Republik (CZ.1.07\/1.3.03\/03.0003) gef\u00f6rderten Projektes Anwendung von PC und Internet im Unterricht (VIP \u2013 Vyu\u017eit\u00ed po\u010d\u00edta\u010de a internetu ve v\u00fduce) fand im Zeitraum von M\u00e4rz 2011 bis Januar 2012 an der Technischen Universit\u00e4t Liberec der gleichnamige Weiterbildungskurs VIP im Ausma\u00df von 50 Unterrichtsstunden statt. Ziel dieses Kurses war es der Zielgruppe, d. h. Lehrkr\u00e4ften an Mittelschulen in der Region Liberec, Multimedia-F\u00e4higkeiten sowie Kenntnisse im Bereich E-Learning und Blended-Learning zu vermitteln. Die Absolventen des Kurses konnten mittels Fragebogen ihre Meinung zu den einzelnen Kursabschnitten ausdr\u00fccken und die erworbenen Kompetenzen aus Sicht der praktischen Anwendung im Unterricht bewerten. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den wichtigsten Erkenntnissen dieser Umfrage.","abstract_en":"Within the project \u201cUsing Computers and the Internet in Teaching (VIP)\u201d supported financially by the ESF and the state budget of the Czech Republic (CZ.1.07\/1.3.03\/03.0003), a\u00a050-lesson training course with the identical name was held at the Technical University of Liberec between March 2010 \u2013 January 2012. The goal of the course was to facilitate the access to multimedia competence and to give knowledge relevant for using E-learning and Blended Learning in classes to the target group - high school teachers of the Liberec Region. The course participants answered questions in a survey to evaluate individual components of the course and to rate the competencies gained in terms of their practical use in teaching. This paper summarizes the most significant insights recorded in the survey.","abstract_pl":"W\u00a0ramach projektu pn. Wykorzystanie komputera i internetu w nauczaniu (VIP), dofinansowanego ze \u015brodk\u00f3w EFS i bud\u017cetu pa\u0144stwa Republiki Czeskiej (CZ.1.07\/1.3.03\/03.0003), na Uniwersytecie Technicznym w\u00a0Libercu w\u00a0okresie od marca 2011 roku do stycznia 2012 roku przeprowadzono kurs edukacyjny VIP obejmuj\u0105cy 50 godzin zaj\u0119\u0107. Celem kursu by\u0142o przekazanie grupie docelowej \u2013 nauczycielom szk\u00f3\u0142 \u015brednich z\u00a0Kraju Libereckiego \u2013 multimedialnych kompetencji i wiedzy w\u00a0zakresie E-learningu i Blended-learningu. Absolwenci kursu za po\u015brednictwem formularza ankietowego wyrazili opinie nt. poszczeg\u00f3lnych element\u00f3w kursu i ocenili zdobyte kompetencje z punktu widzenia ich praktycznego wykorzystania w procesie nauczania. W\u00a0niniejszym artykule przedstawiono najwa\u017cniejsze wnioski z\u00a0przeprowadzonych bada\u0144 ankietowych.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"12 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_25","lang_iso":"cs","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BORRMANN, A.; GERDZEN, R.: Medienkompetenz, Informationskompetenz, Nutzungskompetenz. Kulturtechniken der Informationsgesellschaft, 1996. Quelle am 3.8.2000: .||BORRMANN, A.; GERDZEN, R.: Vernetztes Lernen. Hypertexte, Homepages e \u2026 Stuttgart: Klett, 1999.||VL\u010cKOV\u00c1, I.: Nov\u00e1 m\u00e9dia ve v\u00fduce. P\u0159\u00edru\u010dka ke kurzu VIP. Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 2012.||Zukunft des Lehrens \u2013 Lernen f\u00fcr die Zukunft: Neue Medien in der Lehrerausbildung. Rahmenkonzept. Ministerium f\u00fcr Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW (Hrsg.). D\u00fcsseldorf: Ritterbach Verlag, 2000.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Hodnocen\u00ed kurz\u016f projektu VIP z\u00a0pohledu praktick\u00e9ho vyu\u017eit\u00ed ve v\u00fduce na st\u0159edn\u00edch \u0161kol\u00e1ch","title_de":"Kursauswertung des Projektes VIP hinsichtlich der praktischen Anwendung an Mittelschulen","title_en":"The rating of the courses of the vip project in terms of their practical use in classes at secondary schools","title_pl":"Ocena kurs\u00f3w realizowanych w\u00a0ramach projektu VIP z\u00a0punktu widzenia praktycznego wykorzystania w\u00a0procesie dydaktycznym w\u00a0szko\u0142ach \u015brednich","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"229","citation_spage":"218","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_25.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21521"},{"id":"21522","collection":"15240\/20867","authors":"\u017di\u017eka, Miroslav","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"\u010cl\u00e1nek se zab\u00fdv\u00e1 odv\u011btvovou strukturou v\u00a0jednotliv\u00fdch \u010d\u00e1stech Euroregionu Nisa s akcentem na sektor slu\u017eeb. \u00davodn\u00ed \u010d\u00e1st \u010dl\u00e1nku poukazuje na rozd\u00edlnosti a \u00faskal\u00ed komparace \u00fa\u010delov\u00fdch \u010di p\u0159irozen\u00fdch region\u016f, jejich\u017e \u00fazem\u00ed nen\u00ed toto\u017en\u00e9 s administrativn\u00edmi regiony. Ve druh\u00e9 \u010d\u00e1sti \u010dl\u00e1nku byla zkoum\u00e1na v\u00fdznamnost jednotliv\u00fdch ekonomick\u00fdch odv\u011btv\u00ed pomoc\u00ed index\u016f specializace a koeficient\u016f lokalizace. Z\u00a0v\u00fdsledk\u016f anal\u00fdz vypl\u00fdv\u00e1, \u017ee ve v\u0161ech t\u0159ech \u010d\u00e1stech euroregionu zam\u011bstn\u00e1v\u00e1 nejvy\u0161\u0161\u00ed pod\u00edl region\u00e1ln\u00ed pracovn\u00ed s\u00edly terci\u00e1rn\u00ed sektor. Odv\u011btvov\u00e1 struktura v\u00a0n\u011bmeck\u00e9 a polsk\u00e9 \u010d\u00e1sti euroregionu je do zna\u010dn\u00e9 m\u00edry podobn\u00e1. \u010cesk\u00e1 \u010d\u00e1st se odli\u0161uje v\u00fdznamn\u011b vy\u0161\u0161\u00ed zam\u011bstnanost\u00ed ve zpracovatelsk\u00e9m pr\u016fmyslu. Ka\u017ed\u00e1 n\u00e1rodn\u00ed \u010d\u00e1st euroregionu je z\u00e1rove\u0148 specializov\u00e1na na ur\u010dit\u00e9 specifick\u00e9 odv\u011btv\u00ed slu\u017eeb.","abstract_de":"Dieser Artikel besch\u00e4ftigt sich mit der Branchenstruktur in den einzelnen Teilen der Euroregion Nei\u00dfe mit besonderem Akzent auf dem Sektor Dienstleistungen. Der einf\u00fchrende Teil des Artikels weist auf die Verschiedenheit und Klippen beim Vergleich der zweckm\u00e4\u00dfigen und nat\u00fcrlich gewachsenen Regionen, deren Gebiet nicht mit den administrativen Verwaltungseinheiten identisch ist. Im zweiten Teil des Artikels wird die Bedeutsamkeit einzelner \u00f6konomischer Branchen mit Hilfe des Spezialisierungs- und des Lokalisierungskoeffizientenindex untersucht. Aus den Ergebnissen der Analysen geht hervor, dass in allen drei Teilen der Euroregion der gr\u00f6\u00dfte Anteil der regionalen Arbeitskr\u00e4fte vom terti\u00e4ren Sektor eingenommen wird. Die Branchenstruktur im deutschen und tschechischen Teil der Euroregion ist in einem betr\u00e4chtlichen Ma\u00df \u00e4hnlich. Der tschechische Teil unterscheidet sich bedeutend durch eine h\u00f6here Besch\u00e4ftigungsrate in der bearbeitenden Industrie. Jeder nationale Teil der Euroregion ist zugleich auf einen spezifischen Zweig der Dienstleistungen spezialisiert.","abstract_en":"The article deals with the branch structure in the individual parts of the Neisse Euroregion with an emphasis on the services industry. The introductory part of the article refers to dissimilarities and difficulties of comparing special-purpose or natural regions, the territory of which is not identical with the administrative regions. The second part of the article investigates significance of the individual economic branches using the specialization indexes and location quotients. The results of the analyses prove that the biggest portion of the regional workforce is employed by the tertiary sector in all three parts of the euroregion. The branch structure in the German and Polish parts of the euroregion is similar to a great extent. The Czech part differentiates with significantly higher employment in the manufacturing industry. Each national part of the euroregion is simultaneously specialized in certain specific branch of services.","abstract_pl":"Artyku\u0142 po\u015bwi\u0119cony jest strukturze bran\u017cowej w\u00a0poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bciach Euroregionu Nysa przy szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniu sektora us\u0142ug. Na wst\u0119pie wskazano r\u00f3\u017cnice oraz problemy zwi\u0105zane z\u00a0por\u00f3wnaniem region\u00f3w funkcjonalnych lub naturalnych, kt\u00f3rych obszar nie jest to\u017csamy z\u00a0regionem administracyjnym. W drugiej cz\u0119\u015bci opracowania badano znaczenie poszczeg\u00f3lnych bran\u017c gospodarki przy pomocy wska\u017anik\u00f3w specjalizacji oraz lokalizacji. Z\u00a0przeprowadzonych analiz wynika, \u017ce we wszystkich trzech cz\u0119\u015bciach euroregionu najwi\u0119kszy udzia\u0142 zatrudnienia jest w\u00a0sektorze us\u0142ug. Struktura bran\u017cowa w\u00a0niemieckiej i polskiej cz\u0119\u015bci euroregionu jest w\u00a0du\u017cym stopniu podobna. Czeska cz\u0119\u015b\u0107 odr\u00f3\u017cnia si\u0119 znacznie wy\u017cszym zatrudnieniem w\u00a0przemy\u015ble przetw\u00f3rczym. Ka\u017cda narodowa cz\u0119\u015b\u0107 euroregionu jest jednocze\u015bnie wyspecjalizowana w konkretnej specyficznej bran\u017cy us\u0142ugowej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_26","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Datab\u00e1ze ro\u010dn\u00edch n\u00e1rodn\u00edch \u00fa\u010dt\u016f [online]. Praha: \u010cesk\u00fd statistick\u00fd \u00fa\u0159ad, 2012-04-30 [accessed 2012-05-07]. Available from WWW: .||DMOCHOWSKA, H. et al.: Ma\u0142y Rocznik Statystyczny Polski 2011. G\u0142\u00f3wny Urz\u0105d Statystyczny, Warszawa, 2011. ISSN 1640-3630.||HOLUB, A.: Struktur\u00e1ln\u00ed odv\u011btvov\u00e9 zm\u011bny v procesu transformace \u010desk\u00e9 ekonomiky (s ohledem na mezin\u00e1rodn\u00ed aspekty). Politick\u00e1 ekonomie. 1998, Vol. 46, Issue 6, pp. 788-804. ISSN 0032-3233.||J\u00c1\u010c, I. et al.: Jedine\u010dnost obce v regionu. Professional Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-038-6.||LEE, S.M.; RIBEIRO, D.; OLSON, D.L.; ROIG, S.: The importance of the activities of service business in the economy. Service Business. 2007, Vol. 1, Issue 1, pp. 1-5. ISSN 1862-8508.||NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activities in the European Community. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2008. ISBN 978-92-79-04741-1.||NUTS \u2013 Nomenclature of territorial units for statistics [online]. European Commission, 2011-12-01 [accessed 2012-05-07]. Available from WWW: .||ROJ\u00cd\u010cEK, M. Struktur\u00e1ln\u00ed charakteristika nab\u00eddkov\u00e9 strany \u010desk\u00e9 ekonomiky. Politick\u00e1 ekonomie. 2007, Vol. 55, Issue 4, pp. 435-457. ISSN 0032-3233.||SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v region\u00e1ln\u00edm rozvoji. Repronis, Ostrava, 2004. ISBN 80-7329-059-6.||Statistisches Jahrbuch 2011 f\u00fcr die Bundesrepublik Deutschland mit \"Internationalen \u00dcbersichten\". Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2011. ISBN 978-3-8246-0913-0.||VA\u0160\u00cd\u010cEK, B. Prostorov\u00e1 ekonomie a prostorov\u00e9 externality: p\u0159ehled teorie a empirick\u00e9 evidence. Politick\u00e1 ekonomie. 2008, Vol. 56, Iss. 5, pp. 684-706. ISSN 0032-3233.||\u017dI\u017dKA, M. Metody identifikace klastr\u016f. E+M Ekonomie a Management. 2004, Vol. 7, Iss. 4, pp. 32-46. ISSN 1212-3609.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Komparativn\u00ed anal\u00fdza odv\u011btv\u00ed slu\u017eeb v\u00a0Euroregionu Nisa","title_de":"Eine komparative Analyse der Dienstleistungsbranchen in der Euroregion Neisse","title_en":"Comparative analysis of services branches in Neisse Euroregion","title_pl":"Analiza por\u00f3wnawcza sektora us\u0142ug w\u00a0Euroregionie Nysa","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"239","citation_spage":"230","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_26.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21522"},{"id":"21499","collection":"15240\/20867","authors":"Adamczuk, Franciszek","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Pr\u00e1ce se zab\u00fdv\u00e1 probl\u00e9my, kter\u00e9 maj\u00ed vztah k\u00a0podpo\u0159e podnik\u00e1n\u00ed pod\u00e9l polsko-\u010desk\u00e9ho pohrani\u010d\u00ed. Do anal\u00fdzy byly zahrnuty dva subjekty \u2013 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ve m\u011bst\u011b Jelenia G\u00f3ra a Okresn\u00ed hospod\u00e1\u0159sk\u00e1 komora v\u00a0Jablonci nad Nisou (OHK). Autor p\u0159edstavuje ob\u011b instituce a jejich iniciativy, kter\u00e9 jsou d\u016fle\u017eit\u00e9 pro rozvoj podnik\u00e1n\u00ed se zvl\u00e1\u0161tn\u00edm d\u016frazem na p\u0159eshrani\u010dn\u00ed iniciativy. Z\u00e1v\u011bre\u010dn\u00e1 \u010d\u00e1st studie prezentuje z\u00e1v\u011bry, kter\u00e9 mohou p\u0159isp\u011bt k rozvoji podnik\u00e1n\u00ed pod\u00e9l polsko-\u010desk\u00e9ho pohrani\u010d\u00ed.","abstract_de":"Dieser Artikel handelt \u00fcber Probleme, die mit der Unterst\u00fctzung des Unternehmertums entlang der polnisch-tschechischen Grenze in Verbindung stehen. Es wurden zwei Unternehmer in die Analyse einbezogen: die Karkonoska Agnencja Rozwoju Regionalnego (KARR) S. A. in Jelenia G\u00f3ra, Polen, und die Kreishandelskammer (Okresn\u00ed hospod\u00e1\u0159sk\u00e1 komora) in Jablonec nad Nisou (OHKJ) in der Tschechischen Republik. Der Autor stellt beide Institutionen vor und geht auch auf deren Initiativen ein, die im Hinblick auf die Unternehmensentwicklung unter besonderer Ber\u00fccksichtigung grenz\u00fcberschreitender Unternehmungen wichtig sind. Der abschlie\u00dfende Teil der Studie pr\u00e4sentiert Schl\u00fcsse, welche zur Entwicklung des Unternehmertums entlang der der polnisch-tschechischen Grenze beitragen k\u00f6nnen.","abstract_en":"The paper discusses problems referring to the support of entrepreneurship along Polish-Czech border regions. The analysis covered two entities \u2013 Karkonoska Regional Development Agency (KRDA) Joint Stock Company in Jelenia G\u00f3ra and Okresn\u00ed hospod\u00e1\u0159sk\u00e1 komora v\u00a0Jablonci nad Nisou (OHK) i.e. District Chamber of Commerce in Jablonec upon Neisse, The Czech Republic. The Author presents the most important initiatives of both institutions in relation to entrepreneurship development with particular emphasis on cross-border initiatives. The final part of the study presents conclusions which may contribute to the development of entrepreneurship along Polish-Czech border regions.","abstract_pl":"Artyku\u0142 dotyczy wspierania przedsi\u0119biorczo\u015bci na pograniczu polsko-czeskim. Analiza obj\u0119to dwa podmioty \u2013 Karkonosk\u0105 Agencj\u0119 Rozwoju Regionalnego (KARR) S. A. w\u00a0Jeleniej G\u00f3rze oraz Okresn\u00ed hospod\u00e1\u0159sk\u00e1 komora v\u00a0Jablonci nad Nisou (OHKJ) tj. Powiatowa Izba Gospodarcza w\u00a0Jabloncu nad Nys\u0105, Republika Czeska. Autor przedstawia najwa\u017cniejsze inicjatywy obu tych instytucji w\u00a0zakresie rozwoju przedsi\u0119biorczo\u015bci ze szczeg\u00f3lnym uwzgl\u0119dnieniem inicjatyw transgranicznych. W\u00a0ko\u0144cowej cz\u0119\u015bci opracowania zawarto wnioski mog\u0105ce przyczyni\u0107 si\u0119 do rozwoju przedsi\u0119biorczo\u015bci na pograniczu polsko-czeskim.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_03","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"ADAMCZUK, F.: Przedsi\u0119biorczo\u015b\u0107 na pograniczu polsko-niemieckim [Entrepreneurship along Polish-German border regions]. In: Przedsi\u0119biorczo\u015b\u0107 warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji [Entrepreneurship as the condition for regional and national development]. Editors: Jankiewicz, S., Paj\u0105k, K. Pozna\u0144 University of Economics Publishing House, Pozna\u0144 2006.||ANSOFF, H. I.: Zarz\u0105dzanie strategiczne [Strategic management], PWN Scientific Publishers, Warsaw 1991.||BRDULAK, J.; KULIKOWSKI, M.: Przedsi\u0119biorczo\u015b\u0107 stymulatorem rozwoju gospodarczego [Entrepreneurship as the stimulating factor for economic development], Science Institute Publishing House, Warsaw 2004.||BURDECKA, W.: Instytucje otoczenia biznesu [Business environment institutions], PARP Publishers, Warsaw 2004.||Euroregiony mosty do Europy bez granic [Euroregions \u2013 bridges to Europe without borders]. Editors: Malendowski, W., Szczepaniak, M., Elipsa Publishers, Warsaw 2000.||FILIPIAK, B.: Programy wspierania lokalnej przedsi\u0119biorczo\u015bci [Programmes supporting local entrepreneurship]. In: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce [Local and regional economy in theory and practice]. Editor: Strahl, D. Research Papers of University of Economics in Wroc\u0142aw no. 1161, Wroc\u0142aw 2007.||FILIPIAK, B.; RUSZA\u0141A, J.: Instytucje otoczenia biznesu. Rozw\u00f3j, wsparcie, instrument [Business environment institutions. Development, support, instruments]. Difin Publishers, Warsaw 2009.||JEWTUCHOWICZ, A.: Wiedza, innowacyjno\u015b\u0107, przedsi\u0119biorczo\u015b\u0107 a rozw\u00f3j region\u00f3w [Knowledge, innovation, entrepreneurship vs. regional development], University of Lodz Publishing House, Lodz 2004.||KUCI\u0143SKI, Z.: Przedsi\u0119biorczo\u015b\u0107 a rozw\u00f3j regionalny w Polsce [Entrepreneurship vs. regional development in Poland], Difin Publishing House, Warsaw 2010.||Metody oceny rozwoju regionalnego [Methods of regional development assessment] Editor: Strahl, D. University of Economics in Wroc\u0142aw Publishing House, Wroc\u0142aw 2006.||MICHALSKI, E.: Strategie przedsi\u0119biorczo\u015bci [Entrepreneurship strategies] In: Przedsi\u0119biorczo\u015b\u0107 warunkiem rozwoju regionu i kraju [Entrepreneurship as the condition for regional and national development]. Editors: Jankiewicz, S., Paj\u0105k, K. Pozna\u0144 University of Economics Publishing House, Pozna\u0144 2006.||PIECUCH, T.: Przedsi\u0119biorczo\u015b\u0107. Podstawy teoretyczne [Theoretical basics in entrepreneurship], C.H. Beck Publishers, Warsaw 2010.||PIETRZYK, I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pa\u0144stwach cz\u0142onkowskich [EU regional policy and regions in member states], PWN Scientific Publishers, Warsaw 2000.||R\u00d3G, J.: Relacje spo\u0142eczno-ekonomiczne na pograniczu polsko-czeskim [Socio-economic relations along Polish-Czech border regions] Series: Studies and Monographs no. 290, Opole University Publishing House, Opole 1991.||SAFIN, K.: Uwarunkowania rozwoju przedsi\u0119biorczo\u015bci w regionach i monokulturze przemys\u0142owej [Determinants for entrepreneurship development in regions of industrial monoculture], University of Economics in Wroc\u0142aw Publishing House, Wroc\u0142aw 2002.||SCHUMPETER, J.: Teoria rozwoju gospodarczego [The theory of economic development], PWN Scientific Publishers, Warsaw 1960.||Strefa pogranicza Polska-Czechy, Procesy transformacji i rozwoju [Poland-The Czech Republic border zone, Transformation and development processes]. Editors: Heffner, K., Drobek, W. PIN Silesian Scientific Institute in Opole, Opole 1996.||WASILEWSKI, I. Europejski kontekst zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 [European context for quality management], IGiZ \u201cORGMASZ\u201d Publishers, Przemy\u015bl 1998.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Podpora podnik\u00e1n\u00ed v\u00a0\u010desko-polsk\u00e9m p\u0159\u00edhrani\u010d\u00ed","title_de":"Unterst\u00fctzung des Unternehmertums an der polnisch-tschechischen Grenze","title_en":"Supporting entrepreneurship along polish-czech border regions","title_pl":"Wspieranie przedsi\u0119biorczo\u015bci na pograniczu polsko-czeskim","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"17","citation_spage":"10","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_03.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21499"},{"id":"21500","collection":"15240\/20867","authors":"Barto\u0161ov\u00e1, Monika; Vondr\u00e1\u010dkov\u00e1, Marie","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Tento \u010dl\u00e1nek vznikl d\u00edky podpo\u0159e projektu Studentsk\u00e9 grantov\u00e9 sout\u011b\u017ee (SGS), realizovan\u00e9 v\u00a0r\u00e1mci Ekonomick\u00e9 fakulty Technick\u00e9 univerzity v\u00a0Liberci. \u010cl\u00e1nek se v\u00a0prvn\u00ed \u0159ad\u011b analyzuje obecn\u011b investi\u010dn\u00ed pob\u00eddky ud\u011blovan\u00e9 v\u00a0\u010cesk\u00e9 Republice. Vyjmenov\u00e1v\u00e1 v\u0161echny typy ud\u011blovan\u00fdch pob\u00eddek a podrobn\u011bji definuje podporu vzniku pracovn\u00edch m\u00edst. D\u00e1le \u010dl\u00e1nek analyzuje nov\u011b vznikl\u00e1 pracovn\u00ed m\u00edsta z\u00a0podpo\u0159en\u00fdch projekt\u016f a to dle po\u010dtu pracovn\u00edch m\u00edst v\u00a0jednotliv\u00fdch letech, dle po\u010dtu pracovn\u00edch m\u00edst za sledovan\u00e9 obdob\u00ed dle region\u016f a dle pr\u016fmyslov\u00e9ho odv\u011btv\u00ed, ve kter\u00e9m pracovn\u00ed m\u00edsta vznikala. D\u00e1le jsou tak\u00e9 nov\u011b vznikl\u00e1 pracovn\u00ed m\u00edsta analyzov\u00e1na dle zem\u011b p\u016fvodu investice. V\u00a0posledn\u00ed \u010d\u00e1sti je definov\u00e1n vztah m\u00edry nezam\u011bstnanosti a po\u010dtu nov\u011b vznikl\u00fdch pracovn\u00edch m\u00edst. Vztah je ur\u010den pomoc\u00ed testu z\u00e1vislosti na z\u00e1klad\u011b jednoduch\u00e9ho regresn\u00edho modelu.","abstract_de":"Dieser Artikel entstand auf Grundlage des Projekts \u201eStudentische Grant-Wettbewerbe\u201c, das im Rahmen der \u00d6konomischen Fakult\u00e4t der TUL durchgef\u00fchrt wurde. Der Artikel analysiert in erster Linie allgemein in der Tschechischen Republik erteilte Investitionsanreize. Er z\u00e4hlt alle Typen von erteilten Anreizen auf und definiert ausf\u00fchrlich die Unterst\u00fctzung der Schaffung von Arbeitspl\u00e4tzen. Weiters analysiert der Artikel aus unterst\u00fctzten Projekten neu entstandene Arbeitspl\u00e4tze, und das nach der Anzahl der Arbeitsstellen in den einzelnen Jahren, nach der Anzahl der Arbeitsstellen im Verlauf des beobachteten Zeitraums, nach Regionen und nach dem Wirtschaftszweig, in welchem die Arbeitspl\u00e4tze entstanden sind. Weiter werden neu entstandenen auch nach den Herkunftsl\u00e4ndern der Investition analysiert. Im letzten Teil der Arbeit wird die Beziehung zwischen dem Ma\u00df der Arbeitslosigkeit und der Anzahl der neu entstandenen Arbeitsstellen definiert. Die Beziehung wird mit Hilfe eines Abh\u00e4ngigkeitstests auf Grundlage eines einfachen Regressmodells bestimmt.","abstract_en":"This article was created thanks to support of the project the students grant competition (SGS), realized within the faculty of Economics of the Technical University of Liberec. In the opening part the article analyses General investment incentives awarded in the Czech Republic. It lists all types of granted incentives and defines the support the creation of jobs in more detail. The other part of the article is focused on analysis of the newly created jobs from the supported projects according to the number of new jobs in each of the years, according to the number of jobs for the reference period according to regions and according to the industrial sector in which the jobs were created. The newly created jobs are also analyzed according to the country of origin of the investment. In the final part the relationship of the unemployment rate and the number of newly created jobs is defined. The relationship is specified by using the test based on the basis of simple regression model.","abstract_pl":"Niniejszy artyku\u0142 opracowano dzi\u0119ki dofinansowaniu projektu w\u00a0ramach Studenckiego Konkursu Grant\u00f3w, realizowanego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w\u00a0Libercu. W pierwszej kolejno\u015bci og\u00f3lnie przeanalizowano zach\u0119ty inwestycyjne istniej\u0105ce w\u00a0Republice Czeskiej. Wymieniono wszystkie typy przyznawanych zach\u0119t oraz szczeg\u00f3\u0142owo przedstawiono proces wspierania tworzenia miejsc pracy. W\u00a0dalszej kolejno\u015bci analizie poddano nowe miejsca pracy stworzone w\u00a0ramach wspartych projekt\u00f3w \u2013 pod wzgl\u0119dem liczby miejsc pracy w poszczeg\u00f3lnych latach, pod wzgl\u0119dem liczby miejsc pracy w\u00a0badanym okresie wed\u0142ug region\u00f3w oraz bran\u017c przemys\u0142u, w\u00a0kt\u00f3rych miejsca pracy powstawa\u0142y. Nast\u0119pnie nowo stworzone miejsca pracy analizowano wed\u0142ug kraju pochodzenia inwestycji. W\u00a0ostatniej cz\u0119\u015bci opracowania zdefiniowano stosunek stopy bezrobocia i liczby nowo stworzonych miejsc pracy. Stosunek ten okre\u015blono przy pomocy testu zale\u017cno\u015bci w oparciu o prosty model regresji.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"11 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_04","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"Z\u00e1kon \u010d. 72 ze dne 7. \u010dervna 2000 o investi\u010dn\u00edch pob\u00eddk\u00e1ch. \u010cesk\u00e1 Republika.||MINISTERSTVO FINANC\u00cd \u010cR: Investi\u010dn\u00ed pob\u00edkdy v \u010cR [online]. \u010cesk\u00e1 republika. [accessed 2012-03-02]. Available from WWW: .||CZECHINVEST: O CzechInvestu [online]. \u010cesk\u00e1 republika [accessed 2011-05-06]. Available from WWW: .||CZECHINVEST: Resum\u00e9 manu\u00e1lu investi\u010dn\u00edch pob\u00eddek [online]. [accessed 2012-03-02]. Available from WWW: .||MINISTERSTVO PR\u00c1CE A SOCI\u00c1LN\u00cdCH V\u011aC\u00cd: Podpora nezam\u011bstnanosti. [online]. [accessed 2012-04-29]. Available from WWW: .||SRHOLEC, M.: P\u0159\u00edm\u00e9 zahrani\u010dn\u00ed investice v \u010cesk\u00e9 republice: teorie a praxe v mezin\u00e1rodn\u00edm srovn\u00e1n\u00ed. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-86131-52-1.||CZECHINVEST: P\u0159isl\u00edben\u00e9 investi\u010dn\u00ed pob\u00eddky od dubna 1998 do 16. listopadu 2011 [online]. [accessed 2012-04-29]. Available from WWW: .||\u010cESK\u00dd STATISTICK\u00dd \u00da\u0158AD: Hlavn\u00ed makroekonomick\u00e9 ukazatele [online]. [accessed 2012-02-22]. Available from WWW: .||CYHELSK\u00dd, L.; SOU\u010cEK, E. Z\u00e1klady statistiky. Praha, Vysok\u00e1 \u0161kola finan\u010dn\u00ed a spr\u00e1vn\u00ed, 2009. ISBN 987-807408-013-5.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Investi\u010dn\u00ed pob\u00eddky: anal\u00fdza nov\u00fdch pracovn\u00edch m\u00edst, korelace po\u010dtu nov\u00fdch pracovn\u00edch m\u00edst a m\u00edry nezam\u011bstnanosti","title_de":"Investitionsanreize: Analyse neuer Arbeitsstellen; Korrelation zwischen der Anzahl neuer Arbeitsstellen und dem Mass der Arbeitslosigkeit","title_en":"Investment incentives: analysis of new jobs, correlation of new jobs and the unemployment rate","title_pl":"Zach\u0119ty inwestycyjne: analiza nowych miejsc pracy, korelacja liczby nowych miejsc pracy a stopy bezrobocia","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"28","citation_spage":"18","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_04.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21500"},{"id":"21501","collection":"15240\/20867","authors":"Bedn\u00e1\u0159ov\u00e1, Pavla","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Hypot\u00e9za endogenity procesu ekonomick\u00e9 integrace p\u0159edpokl\u00e1d\u00e1, \u017ee v p\u0159\u00edpad\u011b kvalitativn\u00edho nebo kvantitativn\u00edho posunu v integra\u010dn\u00edm procesu se o\u010dek\u00e1van\u00e9 p\u0159\u00ednosy projev\u00ed po ur\u010dit\u00e9 dob\u011b od t\u00e9to zm\u011bny. Optimistick\u00e1 hypot\u00e9za endogenity procesu integrace dokazuje, \u017ee integra\u010dn\u00ed proces je spojen s\u00a0prohlubov\u00e1n\u00edm mezin\u00e1rodn\u00edch obchodn\u00edch vztah\u016f a doprov\u00e1zen postupnou vy\u0161\u0161\u00ed slad\u011bnost\u00ed hospod\u00e1\u0159sk\u00fdch cykl\u016f ekonomik. Negativn\u00ed dopady sv\u011btov\u00e9 hospod\u00e1\u0159sk\u00e9 krize v\u0161ak byly zaznamen\u00e1ny jak v oblasti vz\u00e1jemn\u00e9ho mezin\u00e1rodn\u00edho obchodu evropsk\u00fdch zem\u00ed, tak ve vz\u00e1jemn\u00e9 synchronizaci hospod\u00e1\u0159sk\u00fdch cykl\u016f. Sv\u011btov\u00e1 ekonomick\u00e1 krize m\u00e1 jednozna\u010dn\u011b negativn\u00ed dopad na proces evropsk\u00e9 ekonomick\u00e9 a m\u011bnov\u00e9 integrace, p\u0159\u00ednosy ekonomick\u00e9 integrace klesaj\u00ed a ekonomick\u00e9 n\u00e1klady integrace se zvy\u0161uj\u00ed.","abstract_de":"Die Endogenit\u00e4tshypothese des Wirtschaftsintegrationsprozesses setzt voraus, dass im Falle einer qualitativen oder quantitativen Verschiebung innerhalb des Integrationsprozesses sich der erwartete Nutzen in bestimmter Zeit nach dieser \u00c4nderung erweist. Die optimistische Endogenit\u00e4tshypothese des Integrationsprozesses beweist, dass der Integrationsprozess mit Vertiefung der internationalen Gesch\u00e4ftsbeziehungen verbunden ist und mit der allm\u00e4hlichen h\u00f6heren Abstimmung der Wirtschaftszyklen der integrierenden Volkswirtschaften begleitet ist. Die negativen Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise wurden sowohl im Bereich des gegenseitigen internationalen Handels der europ\u00e4ischen L\u00e4nder als auch in der gegenseitigen Synchronisation bei dem Verlauf deren Wirtschaftszyklen bemerkt. Die globale Wirtschaftskrise hat eindeutig negative Auswirkungen auf Prozesse der europ\u00e4ischen Wirtschafts- und W\u00e4hrungsintegration, die \u00f6konomischen Kosten f\u00fcr Funktionieren der europ\u00e4ischen Integrationsgruppierung erh\u00f6hen sich heftig und der \u00f6konomische Nutzen der Integration senkt.","abstract_en":"The hypothesis of the integration process endogeneity assumes that in the case of\u00a0a\u00a0quantitative or qualitative change in economic integration the expected benefits will be visible in a certain time after the change occurred. The optimistic hypothesis of the integration process endogeneity assumes that the process of integration is connected with the growth of international trade and with the gradual higher synchronization of business cycles. The negative impacts of global economic crisis have been recorded both in the area of mutual international trade as well as in the synchronization of business cycles. The economic crisis has clearly negative impact on the process of the European economic and monetary integration; the benefits of integration are decreasing and the costs are increasing.","abstract_pl":"Hipoteza endogeniczno\u015bci procesu integracji gospodarczej zak\u0142ada, i\u017c w\u00a0przypadku jako\u015bciowych lub ilo\u015bciowych zmian w procesie integracji oczekiwane korzy\u015bci pojawni\u0105 si\u0119 po pewnym czasie. Optymistyczna hipoteza endogeniczno\u015bci procesu integracji udowadnia, i\u017c proces integracyjny zwi\u0105zany jest z\u00a0pog\u0142\u0119bieniem mi\u0119dzynarodowych stosunk\u00f3w handlowych, i towarzyszy mu stopniowo wi\u0119ksza sp\u00f3jno\u015b\u0107 cykl\u00f3w gospodarczych integruj\u0105cych si\u0119 gospodarek. Negatywne skutki \u015bwiatowego kryzysu gospodarczego odnotowano zar\u00f3wno w\u00a0dziedzinie handlu mi\u0119dzynarodowego pa\u0144stw europejskich, jak i we wzajemnej synchronizacji przebiegu ich cykli gospodarczych. \u015awiatowy kryzys gospodarczy ma jednoznacznie negatywny wp\u0142yw na proces europejskiej integracji gospodarczej i walutowej, ekonomiczne koszty funkcjonowania europejskiego ugrupowania integracyjnego gwa\u0142townie si\u0119 zwi\u0119kszaj\u0105 i ekonomiczne korzy\u015bci integracji zmniejszaj\u0105 si\u0119.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_05","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BEDN\u00c1\u0158OV\u00c1, P.: (2011) Fisk\u00e1ln\u00ed pozice zem\u00ed euroz\u00f3ny pod vlivem sv\u011btov\u00e9 hospod\u00e1\u0159sk\u00e9 krize. Sou\u010dasn\u00e1 Evropa, 1\/2011, V\u0160E Praha, p. 17-31. ISSN 1804-1280.||BALDWIN, R.: (2006) The Euro\u2019s Trade Effects. ECB Working Paper Series, 2006, No. 594, p. 100. ISSN 1725-2806.||DE GRAUWE, P.: (1996) Monetary Union and Convergence Economics, European Economic Review, 1996, Vol. 40, p. 1091-1101. ISSN 0014-2921.||DE GRAUWE, P.; MONGELLI, F. P.: (2005) Endogenities of Optimum Currency Areas: What Brings Countries Sharing a Single Currency Closer Together? ECB Working Paper Series, 2005, Vol. 4, No. 468. ISSN 1725-2806.||EC (2011a) Quarterly report on the euro area, II\/2011, Brussels. ISSN 1830-6403||EC (2011b) Key indicators for the euro area, 2011, [accessed 2011-11-18]. Available from WWW: .||FIDRMUC, J.: (2004) Migration and Regional Adjustment to Assymetric Shocks in Transition Economies. Journal of Comparative Economics, 2004, Vol. 32, No. 2, pp. 230-247. ISSN 0147-5967.||FRANKEL, J. A.; ROSE, A. K.: (1998) The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria. The Economic Journal, 1998, Vol. 108, No. 449, pp. 1009-25. ISSN 0013-0133.||KALEMLI-OZCAN, S.; SORENSEN, B. E.; YOSHA, O.: (2003) Risk Sharing and Industrial Specialization: Regional and International Evidence, American Economic Review, 2003, Vol. 93, No. 3. ISSN 0002-8282.||KRUGMAN, P.: (1981) Intraindustry Specialization and the Gains from Trade. Journal of Political Economy, 1981, Vol. 89, No. 5, pp. 959-973. ISSN 0022-3808.||McCALLUM, J.: (1995) National Borders Matter: Canada-US Regional Trade Patterns. American Economic Review, 1995, Vol. 85, No. 3, pp. 615-623. ISSN 0002-8282.||MUNDELL, R.: (1961) A Theory of Optimum Currency Areas. American Economic Review, 1961, Vol. 51, No. 4, pp. 657-665. ISSN 0002-8282.||LUCAS, R.: (1988) On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 1988, Vol. 22, No. 1, pp. 3-42. ISSN 0304-3932.||ROSE, A. K.: (2000) One Money, One Market: Estimating the Effect of Common Curencies on Trade. Economic Policy, 2000, Vol. 15, No. 30, pp. 7-45. ISSN 0266-4658.||TAVLAS, G. S.: (1993) The \u2018New\u2019 Theory of Optimum Currency Areas. The World Economy, 1993, Vol. 16, pp. 663\u2013685. ISSN 1467-9701.||TAVLAS, G. S.: (2004) Benefits and Cost of Entering the Eurozone. Cato Journal, 2004, Vol. 24, No. 1-2, pp. 89-106. ISSN 0273-3072.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Hypot\u00e9za endogenity ekonomick\u00e9 a m\u011bnov\u00e9 integrace pod vlivem sv\u011btov\u00e9 ekonomick\u00e9 krize","title_de":"Endogenit\u00e4tshypothese der Wirtschafts- und W\u00e4hrungsintegration unter dem Einfluss der globalen Wirtschaftskrise","title_en":"The hypothesis of economic and monetary integration process endogeneity in relation to the global economic crisis","title_pl":"Hipoteza endogeniczno\u015bci integracji gospodarczej i walutowej pod wp\u0142ywem \u015bwiatowego kryzysu gospodarczego","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"38","citation_spage":"29","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_05.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21501"},{"id":"21502","collection":"15240\/20867","authors":"Brabec, Zden\u011bk","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"V\u00a0sou\u010dasn\u00e9m glob\u00e1ln\u00edm sv\u011bt\u011b roste v\u00fdznam finan\u010dn\u00edch trh\u016f a investo\u0159i pot\u0159ebuj\u00ed porovnat finan\u010dn\u00ed zdrav\u00ed podnik\u016f pomoc\u00ed finan\u010dn\u00ed anal\u00fdzy. Hodnoty ukazatel\u016f finan\u010dn\u00ed anal\u00fdzy jsou ovlivn\u011bny zejm\u00e9na p\u0159edpoklady, na jejich\u017e z\u00e1klad\u011b byly sestaveny \u00fa\u010detn\u00ed v\u00fdkazy. \u010cl\u00e1nek analyzuje, jak\u00fdm zp\u016fsobem jsou z\u00e1soby vlastn\u00ed v\u00fdroby \u00fa\u010detn\u011b zachyceny podle \u010desk\u00e9 \u00fa\u010detn\u00ed legislativy a IFRS. Nejprve je zm\u00edn\u011bna v\u00fdznamnost finan\u010dn\u00edho \u00fa\u010detnictv\u00ed pro finan\u010dn\u00ed anal\u00fdzu a pot\u00e9 jsou uvedeny kl\u00ed\u010dov\u00e9 rozd\u00edly mezi \u010deskou \u00fa\u010detn\u00ed legislativou a IFRS. N\u00e1sleduj\u00edc\u00ed \u010d\u00e1st je v\u011bnov\u00e1na deskripci z\u00e1sob vlastn\u00ed v\u00fdroby a anal\u00fdze po\u017eadavk\u016f \u010desk\u00e9 \u00fa\u010detn\u00ed legislativy a IFRS na jejich vykazov\u00e1n\u00ed, oce\u0148ov\u00e1n\u00ed a zve\u0159ej\u0148ov\u00e1n\u00ed. Z\u00e1v\u011brem je analyzov\u00e1n vliv rozd\u00edln\u00fdch po\u017eadavk\u016f \u010desk\u00e9 \u00fa\u010detn\u00ed legislativy a IFRS na vypov\u00eddac\u00ed schopnost vybran\u00fdch ukazatel\u016f finan\u010dn\u00ed anal\u00fdzy.","abstract_de":"In der gegenw\u00e4rtigen globalen Welt w\u00e4chst die Bedeutung der Finanzm\u00e4rkte und die Investoren m\u00fcssen die finanzielle Gesundheit der Unternehmen mit Hilfe einer Finanzanalyse vergleichen. Die Werte der Indizes der Finanzanalyse werden besonders von Voraussetzungen beeinflusst, auf deren Grundlage buchhalterische Nachweise erstellt wurden. Dieser Artikel analysiert, auf was f\u00fcr eine Weise die Best\u00e4nde der eigenen Produktion nach der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS erfasst werden. Zuerst wird die Bedeutsamkeit der Finanzbuchhaltung f\u00fcr die Finanzanalyse hervorgehoben und hernach werden Schl\u00fcsselunterschiede zwischen der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS angef\u00fchrt. Der nachfolgende Teil befasst sich mit der Beschreibung der Best\u00e4nde der eigenen Produktion sowie der Analyse der Anforderungen der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS an deren Aufweisung, Bewertung und Ver\u00f6ffentlichung. Als Abschluss wird der Einfluss der unterschiedlichen Anforderungen der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS an die Aussagef\u00e4higkeit ausgew\u00e4hlter Finanzanalyse-Indizes analysiert.","abstract_en":"In the current global world the importance of financial markets is growing and investors need to compare the financial health of companies with the help of financial analysis. The results of financial ratios are mainly influenced by presumptions according to those financial statements have been prepared. This article analyses the accounting evidence of self-manufactured goods inventories according to the Czech accounting legislation and the IFRS. Firstly, a short overview about the importance of financial accounting for financial analysis is provided and then the key differences between the Czech accounting legislation and the IFRS are highlighted. This is followed by a description of self-manufactured goods inventories and an analysis of the requirements for their recognition, measurement and presentation according to the Czech accounting legislation and the IFRS. Finally, the influence of different accounting requirements of the Czech accounting legislation and the IFRS on the informative value of selected financial ratios is analyzed.","abstract_pl":"W\u00a0obecnym globalnym \u015bwiecie ro\u015bnie znaczenie rynk\u00f3w finansowych i inwestorzy potrzebuj\u0105 por\u00f3wnania kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy finansowej. Warto\u015bci wska\u017anik\u00f3w analizy finansowej s\u0105 zale\u017cne przede wszystkim od danych, na podstawie kt\u00f3rych sporz\u0105dzono sprawozdania finansowe. W\u00a0artykule dokonano analizy ksi\u0119gowania zapas\u00f3w w\u0142asnych produkt\u00f3w z\u00a0punktu widzenia czeskich przepis\u00f3w i MSSF. W pierwszej kolejno\u015bci podkre\u015blono znaczenie rachunkowo\u015bci finansowej dla analizy finansowej, nast\u0119pnie wskazano kluczowe r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy czeskimi przepisami w\u00a0zakresie rachunkowo\u015bci a MSSF. W\u00a0dalszej cz\u0119\u015bci opisano zapasy w\u0142asnych produkt\u00f3w oraz przeanalizowano wymagania czeskich przepis\u00f3w z zakresu rachunkowo\u015bci a MSSF w\u00a0zakresie ich ewidencjonowania, wyceny i publikowania. Na zako\u0144czenie analizie poddano wp\u0142yw odmiennych wymaga\u0144 wynikaj\u0105cych z\u00a0czeskich przepis\u00f3w i MSSF na warto\u015b\u0107 informacyjn\u0105 wybranych wska\u017anik\u00f3w analizy finansowej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"9 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_06","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"AGOGLIA, C. P.; DOUPNIK, T. S.; TSAKUMIS, G. T.: Principles-Based versus Rules-Based accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions. Accounting Review. Sarasota: American Accounting Association, 2011, Vol. 86, Iss. 3, p. 747-767. ISSN 0001-4826.||ALEXANDER, D.; NOBES, CH.: Financial accounting. An international introduction. Harlow: Prentice Hall, 2010. ISBN: 978-0-273-72164-2.||D\u2019ARCY, A. Accounting classification and the international harmonization debate \u2013 an empirical investigation. Accounting Organizations and Society Kidlington: Elsevier, 2001, Vol. 26, Iss. 4-5, p. 327-349. ISSN 0361-3682.||DE FRANCO, G.; KOTHARI, S. P.; VERDI R. S. The Benefits of Financial Statement Comparability. Journal of Accounting Research. Malden: Wiley-Blackwell, 2011, Vol. 49, Iss. 4, p. 895-931. ISSN 0021-8456.||IASB. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. [online] London: IASCF, c1989. [accessed 2012-06-02] Available from WWW: .||IASB. IAS 2 \u2013 Inventories. [online] London: IASCF, c2003. [accessed 2012-06-01] Available from WWW: ||INGRAM, R. W.; ALBRIGHT, T. I.: Financial accounting: Information for Decisions. Mason: Thomson South-Western, 2007. ISBN 978-0-324-31341-1.||KOVANICOV\u00c1, D.: Abeceda \u00fa\u010detn\u00edch znalost\u00ed pro ka\u017ed\u00e9ho. 18. aktualizovan\u00e9 vyd\u00e1n\u00ed. Praha: Polygon, 2008. 413 p. ISBN 978-80-7273-152-7.||LEV, B.; LI, S.; SOUGIANNIS, T.: The usefulness of accounting estimates for predicting cash flow and earnings. Review of Accounting Studies. Dordrecht: Springer, 2010, Vol. 15, Iss. 4, p. 779-807. ISSN 1380-6653.||MAL\u00cdKOV\u00c1, O.; BRABEC, Z.: Project of Updating the Conceptual Framework of the IAS\/IFRS and its Influence on the Accounting in the Czech Republic. Acta Academica Karviniensia. 1st edition. Karvin\u00e1: Slezsk\u00e1 univerzita v Opav\u011b, 2011, Vol. 2011, Iss. 1. pp. 79-91. ISSN 1212-415X.||MAL\u00cdKOV\u00c1, O.; BRABEC, Z.: The Influence of a Different Accounting System on Informative Value of Selected Financial Ratios. Technological and economic development of economy. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, 2012, Vol. 18, Iss. 1, p. 150-164. ISSN 2029-4913.||NOBES, C.; PARKER, R.: Comparative international accounting. Harlow: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-273-72572-6.||Vyhl\u00e1\u0161ka \u010d. 500\/2002 Sb., pro \u00fa\u010detn\u00ed jednotky, kter\u00e9 jsou podnikateli \u00fa\u010dtuj\u00edc\u00edmi v soustav\u011b podvojn\u00e9ho \u00fa\u010detnictv\u00ed.||WAHLEN, J. M.; WIELAND, M. M.: Can financial statement analysis beat consensus analysts\u2019 recommendations? Review of Accounting Studies. Dordrecht: Springer, 2011. Vol. 16, Iss. 1, p. 89-115. ISSN 1380-6653.","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Vliv \u00fa\u010detn\u00edho zachycen\u00ed vnitropodnikov\u00fdch z\u00e1sob na vypov\u00eddac\u00ed schopnost vybran\u00fdch ukazatel\u016f finan\u010dn\u00ed anal\u00fdzy","title_de":"Der Einfluss der buchhalterischen Erfassung innerbetrieblicher Best\u00e4nde auf die Aussagef\u00e4higkeit ausgew\u00e4hlter finanzanalyse-Indizes","title_en":"The influence of accounting evidence of self-manufactured goods inventories on the informative value of selected financial ratios","title_pl":"Wp\u0142yw ksi\u0119gowej ewidencji zapas\u00f3w przedsi\u0119biorstwa na warto\u015b\u0107 informacyjn\u0105 wybranych wska\u017anik\u00f3w analizy finansowej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"47","citation_spage":"39","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_06.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21502"},{"id":"21503","collection":"15240\/20867","authors":"Brandov\u00e1, Blanka","datum_zverejneni":"2012-11-30","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"C\u00edlem tohoto \u010dl\u00e1nku je analyzovat vztah mezi v\u00fdsledky hospoda\u0159en\u00ed \u010desk\u00e9ho zem\u011bd\u011blsk\u00e9ho odv\u011btv\u00ed a dotacemi, kter\u00e9 mohou zem\u011bd\u011blci obdr\u017eet nejenom z fond\u016f Evropsk\u00e9 unie, ale tak\u00e9 z n\u00e1rodn\u00edch zdroj\u016f. \u010ce\u0161t\u00ed zem\u011bd\u011blci m\u011bli mo\u017enost z\u00edskat finan\u010dn\u00ed prost\u0159edky ji\u017e p\u0159ed vstupem \u010cesk\u00e9 republiky do EU. Zkouman\u00e9 obdob\u00ed bylo tedy stanoveno od roku 2000 do roku 2010. Statistickou anal\u00fdzou (jednoduch\u00e1 regresn\u00ed anal\u00fdza vyu\u017e\u00edvaj\u00edc\u00ed line\u00e1rn\u00ed model) bylo potvrzeno, \u017ee mezi v\u00fdsledky hospoda\u0159en\u00ed a dotacemi je statisticky v\u00fdznamn\u00fd vztah. Dal\u0161\u00ed statistickou anal\u00fdzou byl zji\u0161t\u011bn tak\u00e9 statisticky v\u00fdznamn\u00fd vztah mezi v\u00fdsledky hospoda\u0159en\u00ed a zem\u011bd\u011blskou produkc\u00ed.","abstract_de":"Ziel dieses Artikels ist die Analyse der Beziehung zwischen den Ergebnissen der Bewirtschaftung der tschechischen landwirtschaftlichen Branche und den Dotationen, welche die Landwirte nicht nur aus den Fonds der Europ\u00e4ischen Union, sondern auch aus nationalen Quellen beziehen k\u00f6nnen. Die tschechischen Landwirte hatten bereits vor dem Beitritt Tschechiens zur EU die M\u00f6glichkeit, finanzielle Mittel zu bekommen. Der untersuchte Zeitraum wurde also vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2010 festgelegt. Durch eine statistische Analyse (eine einfache, das lineare Modell benutzende Analyse) wurde best\u00e4tigt, dass zwischen den Bewirtschaftungsergebnissen und den Dotationen eine statistisch bedeutsame Beziehung besteht. Durch eine weitere statistische Analyse wurde eine statistisch bedeutsame Beziehung zwischen den Bewirtschaftungsergebnissen und der landwirtschaftlichen Produktion festgestellt.","abstract_en":"The aim of this paper is to analyze the relationship between the economic results of the Czech agricultural sector and subsidies that farmers can obtain, not only from EU funds, but also from national sources. Czech farmers had the possibility to get money from the EU even before the entrance of the Czech Republic to the EU. The observed period is therefore set from 2000 to 2010. Statistical analysis (simple regression using a linear model) confirmed that there is a statistically significant relationship between economic results and subsidies. Another analysis confirmed that a statistically significant relationship also exists between economic results and agricultural production.","abstract_pl":"Celem niniejszego artyku\u0142u jest analiza zale\u017cno\u015bci pomi\u0119dzy wynikami gospodarczymi w\u00a0ramach czeskiej bran\u017cy rolniczej a dotacjami, jakie rolnicy mog\u0105 otrzyma\u0107 nie tylko z\u00a0Unii Europejskiej, lecz tak\u017ce ze \u017ar\u00f3de\u0142 krajowych. Czescy rolnicy mieli mo\u017cliwo\u015b\u0107 pozyskiwania \u015brodk\u00f3w finansowych ju\u017c przed przyst\u0105pieniem Czech do UE. Badany okres obejmuje wi\u0119c lata 2000-2010. W drodze analizy statystycznej (prosta analiza regresyjna wykorzystuj\u0105ca model liniowy) potwierdzono, \u017ce statystyczna zale\u017cno\u015b\u0107 pomi\u0119dzy wynikami gospodarczymi a dotacjami jest bardzo du\u017ca. W\u00a0wyniku kolejnej analizy statystycznej stwierdzono r\u00f3wnie\u017c du\u017c\u0105 zale\u017cno\u015b\u0107 statystyczn\u0105 pomi\u0119dzy wynikami gospodarowania a produkcj\u0105 roln\u0105.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"7 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_3_07","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"BAR\u00c1KOV\u00c1, B. Financov\u00e1n\u00ed spole\u010dn\u00e9 zem\u011bd\u011blsk\u00e9 politiky Evropsk\u00e9 unie se zam\u011b\u0159en\u00edm na \u010ceskou republiku. 1. vyd. Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 2010. 162 s. ISBN 978-80-7372-657-7.||BE\u010cV\u00c1\u0158OV\u00c1, V. Zem\u011bd\u011blsk\u00e1 politika. 1. vyd. Brno: MZLU, 2001. 116 s. ISBN 80-7157-514-3.||Zelen\u00e9 zpr\u00e1vy o stavu zem\u011bd\u011blstv\u00ed [online]. Praha: MZe, 2001 - 2012. [accessed 2012-05-20]. Available from WWW: http:\/\/eagri.cz\/public\/web\/mze\/zemedelstvi\/publikace-a-dokumenty\/zelene-zpravy.||Zem\u011bd\u011blstv\u00ed \u2013 \u010dasov\u00e9 \u0159ady: Souhrnn\u00fd zem\u011bd\u011blsk\u00fd n\u00e1zev. \u010cesk\u00fd statistick\u00fd \u00fa\u0159ad [online]. [accessed 2012-05-20]. Available from WWW: ","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Dopad zem\u011bd\u011blsk\u00fdch dotac\u00ed na \u010desk\u00e9 zem\u011bd\u011blstv\u00ed","title_de":"Die Auswirkung landwirtschaftlicher Subventionen auf die tschechische Landwirtschaft","title_en":"Impact of agricultural subsidies on the czech agriculture","title_pl":"Wp\u0142yw dotacji rolnych na czeskie rolnictwo","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"54","citation_spage":"48","relation_issue":"Issue C","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue C\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_3_07.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21503"},{"id":"21477","collection":"15240\/20865","authors":"Barto\u0148ov\u00e1, Mark\u00e9ta; Ma\u010d\u00ed, Jan","datum_zverejneni":"2012-12-15","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Nedostatky EMU, na kter\u00e9 u\u017e p\u0159i sv\u00e9m vzniku upozor\u0148ovaly n\u011bkter\u00e9 studie zab\u00fdvaj\u00edc\u00ed se optim\u00e1ln\u00edmi m\u011bnov\u00fdmi oblastmi (OCA), se naplno projevily v\u00a0souvislosti s\u00a0finan\u010dn\u00ed kriz\u00ed propuknuv\u0161\u00ed ve Spojen\u00fdch st\u00e1tech americk\u00fdch a n\u00e1slednou kriz\u00ed dluhovou. Tento p\u0159\u00edsp\u011bvek se soust\u0159ed\u00ed na vybran\u00e9 st\u00e1ty EMU, jejich politiku financov\u00e1n\u00ed st\u00e1tn\u00edch rozpo\u010dt\u016f v\u00a0prost\u0159ed\u00ed jednotn\u00e9 m\u011bnov\u00e9 oblasti se spole\u010dnou monet\u00e1rn\u00ed politikou prost\u0159ednictv\u00edm dluhopis\u016f na stran\u011b jedn\u00e9 a na p\u0159\u00edstup investor\u016f vkl\u00e1daj\u00edc\u00edch sv\u00e9 voln\u00e9 finan\u010dn\u00ed fondy do t\u011bchto n\u00e1stroj\u016f kapit\u00e1lov\u00e9ho trhu na stran\u011b druh\u00e9. Jeliko\u017e se m\u011bnov\u00e9 oblasti nepochybn\u011b v\u00a0budoucnosti budou vyv\u00edjet \u2013 zanikat, ale i vznikat \u2013 pova\u017euj\u00ed auto\u0159i tohoto p\u0159\u00edsp\u011bvku za p\u0159\u00ednosn\u00e9 analyzovat a popsat ur\u010dit\u00e9 aspekty v\u00a0p\u0159\u00edstupu st\u00e1t\u016f, ale i investor\u016f k\u00a0financov\u00e1n\u00ed sv\u00fdch ekonomick\u00fdch z\u00e1m\u011br\u016f pr\u00e1v\u011b v\u00a0souvislostech se vznikem a trv\u00e1n\u00edm t\u011bchto oblast\u00ed, konkr\u00e9tn\u011b EMU.","abstract_de":"Die Mangelerscheinungen der EWU, auf welche bereits bei deren Entstehung einige sich mit optimalen W\u00e4hrungsgebieten befassenden Studien aufmerksam machten, zeigten sich voll in Zusammenhang mit der Finanzkrise, welche in den Vereinigten Staaten ausgebrochen war, und der darauf folgenden Schuldenkrise. Dieser Beitrag konzentriert sich auf ausgew\u00e4hlte Staaten der der EWU sowie deren Politik der Finanzierung der Staatsbudgets im Umfeld des einheitlichen W\u00e4hrungsgebiets mit einer gemeinsamen monet\u00e4ren Politik mittels Schuldverschreibungen auf der einen und auf den Ansatz der Investoren, die ihre freien Finanzfonds in diesen Instrumenten des Kapitalmarktes anlegen, auf der anderen Seite. Da sich die W\u00e4hrungsgebiete zweifellos in Zukunft entwickeln werden \u2013 Altes vergeht und Neues entsteht \u2013, halten es die Autoren dieses Artikels f\u00fcr einen Beitrag, gewisse Aspekte im Ansatz der Staaten, aber auch der Investoren zur Finanzierung ihrer \u00f6konomischen Absichten besonders in Zusammenhang mit der Entstehung und der Fortdauer dieser Gebiete, besonders der EWU, zu beschreiben und zu analysieren.","abstract_en":"Europe, or some of the states of the European Monetary Union (EMU), is undergoing an interesting, though unfavorable, period. The flaws of the EMU which were pointed out by some studies about the optimum currency areas (OCA) were finally fully manifested with the emergence of financial crisis coming from the United States of America and during the following debt crisis. This report is focused on selected states of EMU, their policies of financing the national budgets in the environment of a united monetary area with common monetary policy using government bonds on the one hand and the access of investors depositing their coffers into those instruments of capital market on the other hand. Due to the fact that monetary areas will be evolving \u2013 fading out and coming up \u2013 authors consider analysis and description of certain aspects in attitudes of states and investors towards financing their economic intentions along with rising and continuation of those areas, particularly the EMU, to be beneficial.","abstract_pl":"Niedoskona\u0142o\u015bci EMU, na kt\u00f3re ju\u017c w\u00a0czasie jej powstania wskazywa\u0142y niekt\u00f3re opracowania po\u015bwi\u0119cone optymalnym obszarom walutowym (OCA), da\u0142y si\u0119 w\u00a0pe\u0142ni odczu\u0107 w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0kryzysem finansowym zainicjowanym w\u00a0Stanach Zjednoczonych Ameryki i p\u00f3\u017aniejszym kryzysem zad\u0142u\u017ceniowym. W\u00a0niniejszym artykule skoncentrowano si\u0119 na wybranych krajach EMU, ich polityce finansowania bud\u017cet\u00f3w pa\u0144stwa w\u00a0\u015brodowisku jednolitego obszaru walutowego ze wsp\u00f3ln\u0105 polityk\u0105 monetarn\u0105 za po\u015brednictwem obligacji z jednej strony oraz na podej\u015bciu inwestor\u00f3w inwestuj\u0105cych swoje wolne \u015brodki finansowe w\u00a0te instrumenty rynku kapita\u0142owego z\u00a0drugiej strony. Jako \u017ce obszary walutowe b\u0119d\u0105 si\u0119 z\u00a0pewno\u015bci\u0105 w\u00a0przysz\u0142o\u015bci rozwija\u0107 \u2013 zanika\u0107, jak r\u00f3wnie\u017c powstawa\u0107 \u2013 autorzy niniejszego artyku\u0142u uwa\u017caj\u0105 za wskazane przeanalizowanie i opisanie pewnych aspekt\u00f3w pojawiaj\u0105cych si\u0119 w\u00a0podej\u015bciu pa\u0144stw, jak r\u00f3wnie\u017c inwestor\u00f3w do finansowania swoich przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 gospodarczych w\u0142a\u015bnie w\u00a0zwi\u0105zku z powstawaniem i funkcjonowaniem tych obszar\u00f3w, w\u00a0szczeg\u00f3lno\u015bci EMU.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"10 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_2_01","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"AIZENMAN, J.: The euro and the global crises: Finding the balance between short-term stabilisation and forward-looking reforms [online]. London: Centre for Economic Policy Research, VoxEU.org, [accessed 2012-06-06]. Available from WWW: .||D\u011aDEK, O.: Historie evropsk\u00e9 m\u011bnov\u00e9 integrace: od n\u00e1rodn\u00edch m\u011bn k euru. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN: 978-80-7400-076-8.||Euro area and EU27 government deficit at 4.1% and 4.5% of GDP respectively [online]. Luxembourg: Eurostat, [accessed 2012-06-06]. 16 p. (PDF). Available from WWW: .||FRANKEL, J. A.: No single currency regime is right for all countries or at all times [online]. Cambridge (MA): NBER, 1999-09 [cit. 2012-06-06]. NBER Working Paper No. 7338, 49 pages. (PDF). Available from WWW: .||Germany Government bond 10Y [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Germany Government budget [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||GLOVER, J.: Greece\u2019s Credit Ratings Freefall Is 30 Times Average Rate, Evolution Says. [online]. Bloomberg, 2012-06-02 [accessed 2012-06-04]. Available from WWW: .||Greece Government bond 10Y [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Greece Government budget [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Ireland Government bond 10Y [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Ireland Government budget [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Italy Government bond 10Y [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Italy Government budget [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||MUNDELL, R. A.: A Theory of Optimum Currency Area. American Economic Review. 1961, Vol. 51, Iss. 4, pp. 657\u2013665. ISSN 0002-8282. Available also from WWW: .||PE\u010cINKOV\u00c1, I. (ed.): Euro versus koruna. Rizika a p\u0159\u00ednosy jednotn\u00e9 evropsk\u00e9 m\u011bny pro \u010cR. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN: 978-80-7325-120-8.||Portugal Government bond 10Y [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Portugal Government budget [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Spain Government bond 10Y [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Spain Government budget [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Spole\u010dn\u00e1 m\u011bna euro [online]. Praha: Evropsk\u00e1 komise. Zastoupen\u00ed v \u010cesk\u00e9 republice, 2012 [accessed 2012-06-04]. Available from WWW: .||STIGLITZ, J. E.: Jin\u00e1 cesta k trhu. Hled\u00e1n\u00ed alternativy k sou\u010dasn\u00e9 podob\u011b globalizace. P\u0159el. Jan Placht. PROSTOR, 2003. ISBN 80-7260-095-8.||Sweden Government bond 10Y [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||Sweden Government budget [online]. New York City\/Lisboa: Trading Economics, 2012 [accessed 2012\u201306-04]. Available from WWW: .||YUCEOL, H. M.: Why European Union is not an Optimal Currency Area: The Limits of Integration. Ege Academic Review. 2006, Vol. 6, Iss. 2, pp. 59-72. ISSN 1303-099X. Available also from WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Znovunalezen\u00e1 obez\u0159etnost na kapit\u00e1lov\u00e9m trhu se st\u00e1tn\u00edmi obligacemi vybran\u00fdch \u010dlen\u016f EMU","title_de":"Wiedergefundene Umsicht auf dem Kapitalmarkt mit staatlichen Obligationen ausgew\u00e4hlter Mitglieder der Europ\u00e4ischen W\u00e4hrungsunion","title_en":"Newfound investors prudence on the capital market with emu members government bonds","title_pl":"Nowo pojawiaj\u0105ca si\u0119 przezorno\u015b\u0107 inwestor\u00f3w na rynku kapita\u0142owym dotycz\u0105ca obligacji skarbowych wybranych cz\u0142onk\u00f3w EMU","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"15","citation_spage":"6","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_2_01.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21477"},{"id":"21478","collection":"15240\/20865","authors":"Brandov\u00e1, Blanka","datum_zverejneni":"2012-12-15","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"C\u00edlem p\u0159\u00edsp\u011bvku je analyzovat proces re\u00e1ln\u00e9 konvergence v\u00a0Evropsk\u00e9 unii. Proces ekonomick\u00e9 konvergence \u010di divergence je nevyhnutelnou sou\u010d\u00e1st\u00ed ekonomick\u00e9ho v\u00fdvoje. Vstup do Evropsk\u00e9 unie je podm\u00edn\u011bn spln\u011bn\u00edm Koda\u0148sk\u00fdch ekonomick\u00fdch krit\u00e9ri\u00ed, kter\u00e1 jsou ztoto\u017e\u0148ov\u00e1na s\u00a0re\u00e1lnou konvergenc\u00ed. Pln\u011bn\u00edm t\u011bchto krit\u00e9ri\u00ed tedy doch\u00e1z\u00ed k\u00a0procesu konvergence v\u00a0EU. Proces konvergence je v\u00a0tomto p\u0159\u00edsp\u011bvku sledov\u00e1n nejenom v\u00a0r\u00e1mci cel\u00e9 EU, ale tak\u00e9 odd\u011blen\u011b pro star\u00e9 a nov\u00e9 \u010dlensk\u00e9 st\u00e1ty. Pro zkoum\u00e1n\u00ed procesu konvergence je vyu\u017eit ukazatel hrub\u00fd dom\u00e1c\u00ed produkt v\u00a0parit\u011b kupn\u00ed s\u00edly.","abstract_de":"Ziel dieses Beitrags ist es, den Prozess der realen Konvergenz in der Europ\u00e4ischen Union zu analysieren. Der Prozess der wirtschaftlichen Konvergenz oder Divergenz ist ein unvermeidlicher Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung. Der Beitritt zur Europ\u00e4ischen Union ist durch die Erf\u00fcllung der wirtschaftlichen Kriterien von Kopenhagen bedingt, die mit realer Konvergenz gleichgesetzt werden. Der Konvergenzprozess in der EU erfolgt also unter Einhaltung dieser Kriterien. Der Konvergenzprozess wird in dieser Arbeit nicht nur im Rahmen der ganzen EU betrachtet, sondern auch getrennt f\u00fcr alte und neue Mitgliedstaaten. Um den Konvergenzprozess zu untersuchen, wird als Ma\u00dfstab das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nach Kaufkraftparit\u00e4t benutzt.","abstract_en":"The aim of the paper is to analyze real convergence process in the European Union. Economic convergence or divergence process is an inevitable part of economic development. An entrance into the European Union is linked to the fulfillment of Copenhagen economic criteria that are associated with real convergence. Therefore, fulfillment of these criteria results into real convergence process in the EU. In this paper, the process of convergence is observed not only for the whole EU, but also separately for the old member and the new member states. Gross domestic product per capita in purchasing power standards is used for researching process of convergence.","abstract_pl":"Celem niniejszego artyku\u0142u jest analiza procesu realnej konwergencji w Unii Europejskiej. Proces konwergencji czy dywergencji ekonomicznej stanowi nieod\u0142\u0105czny element rozwoju gospodarczego. Przyst\u0105pienie do Unii Europejskiej uzale\u017cnione jest od spe\u0142nienia ekonomicznych kryteri\u00f3w kopenhaskich, kt\u00f3re s\u0105 uto\u017csamiane z\u00a0realn\u0105 konwergencj\u0105. Spe\u0142nienie tych kryteri\u00f3w stanowi podstaw\u0119 procesu konwergencji w\u00a0UE. W\u00a0niniejszym opracowaniu proces konwergencji badano nie tylko w\u00a0ramach ca\u0142ej UE, ale tak\u017ce oddzielnie dla starych i nowych pa\u0144stw cz\u0142onkowskich. Do cel\u00f3w badania procesu konwergencji u\u017cyto wska\u017anika PKB wyra\u017conego wed\u0142ug parytetu si\u0142y nabywczej.","abstract_sk":null,"abstract_sl":null,"format":null,"pages_in":null,"pages":"8 stran","format2":"text","doi":null,"eissn":null,"issn":"1803-9782","id_ACC":"ACC_2012_2_02","lang_iso":"en","license":"CC BY-NC 4.0","publisher":"Technick\u00e1 univerzita v Liberci, \u010cesk\u00e1 republika","relation_isbasedon":"DOWRICK, S.; DELONG, J. B.: Globalization and Convergence [online]. Chicago: University of Chicago Press, 2003. [accessed 2011-02-10]. Available from WWW: .||EUROSTAT: National accounts [online]. Luxembourg: The statistical office of the European Union [accessed 2012-01-10]. Available from WWW: .||HOMM\u011aROV\u00c1, D.: Re\u00e1ln\u00e1 a nomin\u00e1ln\u00ed konvergence. E + M Ekonomie a Management, 2004, vol. 7, issue 3, pp. 34-41. ISSN 1212-3609.||KO\u010cENDA, E.: Macroeconomic Convergence in Transition Countries. Journal of Comparative Economics [online]. Academic Press Inc., 2001, vol. 29, issue 1, pp. 1-23, ISSN 0147-5967. [accessed 2012-09-10]. Available from WWW: .||LUNGOV\u00c1, M.: Vybran\u00e9 aspekty ovliv\u0148uj\u00edc\u00ed v\u00fdkonnost region\u00e1ln\u00ed ekonomiky v kontextu roz\u0161\u00ed\u0159en\u00e9 EU. In: Sborn\u00edk prac\u00ed v\u00fdzkumn\u00e9ho projektu Perspektivy ekonomick\u00e9ho r\u016fstu Euroregionu NISA po p\u0159ijet\u00ed \u010cR do EU. Liberec: Technick\u00e1 univerzita v Liberci, 2005, pp. 8-24. ISBN 80-7372-013-2.||SALA-I-MARTIN, X.: The classical Approach to Convergence Analysis. [online] 1995. [accessed 2011-03-15]. Available from WWW: .||SLAV\u00cdK, C.: Re\u00e1ln\u00e1 konvergence \u010cesk\u00e9 republiky k Evropsk\u00e9 unii v porovn\u00e1n\u00ed s ostatn\u00edmi nov\u00fdmi \u010dlensk\u00fdmi zem\u011bmi. Politick\u00e1 ekonomie [online]. Praha: V\u0160KE, 2007, issue 1, pp. 23-40. [accessed 2012-02-10]. Available from WWW: .||SMR\u010cKOV\u00c1, G.; VL\u010cEK, I.; CVENGRO\u0160, F.: Re\u00e1ln\u00e1 konvergence \u2013 souvislosti a p\u0159\u00ed\u010diny [online]. Praha: Ministerstvo financ\u00ed \u010cR, 2008. [accessed 2012-02-10]. Available from WWW: .||SP\u011aV\u00c1\u010cEK, V.; VINTROV\u00c1, R.: R\u016fst, stabilita a konvergence \u010desk\u00e9 ekonomiky v letech 2001 \u2013 2008. Politick\u00e1 ekonomie, 2010, issue 1, pp. 20-50. ISSN 0032-3233.||\u017d\u010e\u00c1REK, V.; \u0160INDEL, J.: Selected Issues Relating to Real and Nominal Convergence on New EU Member States. [online]. Praha: V\u0160EM. [accessed 2012-02-10]. Available from WWW: .","ispartof":"ACC Journal","subject":null,"title_cs":"Re\u00e1ln\u00e1 konvergence v\u00a0Evropsk\u00e9 unii","title_de":"Reale Konvergenz in der Europ\u00e4ischen Union","title_en":"Real convergence in the European union","title_pl":"Realna konwergencja w\u00a0Unii Europejskiej","title_sk":null,"keywords_en":null,"keywords_cz":null,"keywords_de":null,"keywords_pl":null,"citation_epage":"23","citation_spage":"16","relation_issue":"Issue B","relation_volume":"18","locked_publishing":"0","idnum":"Issue B\/2012","pdf":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/PDF\/ACC_2012_2_02.pdf","xml":"https:\/\/acc-ern.tul.cz\/archiv\/data_doaj.php?id=21478"},{"id":"21479","collection":"15240\/20865","authors":"Budaj, Pavol","datum_zverejneni":"2012-12-15","dc_date_defense":null,"issue":"2012","abstract_cs":"Aktu\u00e1ln\u00ed doba v\u00a0podnikov\u00e9m prost\u0159ed\u00ed je charakterizov\u00e1na tak, \u017ee globalizace se st\u00e1v\u00e1 koncepci a lokalizace realizaci. Pro podniky vyst\u00e1v\u00e1 \u00fakol vybudovat vlastn\u00ed ucelen\u00e9 \u0159\u00eddic\u00ed syst\u00e9my, kter\u00e9 svou jedine\u010dnost\u00ed, zohledn\u011bn\u00edm kultury prost\u0159ed\u00ed, budou zdrojem konkuren\u010dn\u00ed v\u00fdhody. Sou\u010d\u00e1st\u00ed t\u011bchto syst\u00e9m\u016f mus\u00ed rovn\u011b\u017e b\u00fdt holistick\u00fd p\u0159\u00edstup v\u00a0managementu v\u00fdrobn\u00edch operac\u00ed, vych\u00e1zej\u00edc\u00ed se syst\u00e9mov\u00e9 analytick\u00e9 \u010dinnosti, kter\u00e1 bude mapovat pln\u011bn\u00ed po\u017eadavek \u0161irok\u00e9ho podnikov\u00e9ho z\u00e1kaznick\u00e9ho spektra (stakeholders). N\u011bkter\u00e9 z mo\u017en\u00fdch p\u0159\u00edstup\u016f a jejich konkr\u00e9tn\u00ed aplikace v podm\u00ednk\u00e1ch slovensk\u00e9ho v\u00fdrobn\u00edho podniku jsou pops\u00e1ny v\u00a0p\u0159\u00edsp\u011bvku. Anal\u00fdza pozice podniku v\u00a0matici \u201e\u00fa\u010delnost\u201c versus \u201e\u00fa\u010dinnost\u201c operac\u00ed, mapov\u00e1n\u00ed toku hodnot, pop\u0159. dal\u0161\u00ed anal\u00fdzy jsou jedn\u00edm z kl\u00ed\u010dov\u00fdch p\u0159edpoklad\u016f dynamick\u00e9 reakce podnik\u016f na nov\u00e9 po\u017eadavky intern\u00edho a extern\u00edho prost\u0159ed\u00ed. Dobr\u00e9 anal\u00fdzy mohou b\u00fdt tak\u00e9 syst\u00e9mov\u00fdm prvkem zlep\u0161ov\u00e1n\u00ed operac\u00ed, zv\u00fd\u0161en\u00ed pod\u00edlu \u010dinnost\u00ed p\u0159id\u00e1vaj\u00edc\u00edch hodnotu, v\u00a0kone\u010dn\u00e9m d\u016fsledku nasm\u011brov\u00e1n\u00edm podniku k\u00a0\u00fasp\u011bchu.","abstract_de":"Die heutige Epoche der Unternehmerwelt kann man so charakterisieren, dass aus der Globalisation ein Konzept wird und aus der Lokalisation Realisation wird. Eine der Aufgaben der Unternehmer ist, ihre eigene komplexe Verwaltungssysteme auszubauen, die Dank ihrer Eigenartigkeit, Ber\u00fccksichtigung des Kulturmilieus einen Konkurenzvorteil haben. Solche Systeme m\u00fcssen auf systemanalytischem Basis mit einem holistischen Zugang zur Leitung von Produktionsprozessen verf\u00fcgen, der die Erf\u00fcllung von W\u00fcnschen eines weiten Spekrtums von Gesch\u00e4ftspartner (stakeholders) registrieren. In dieser Studie werden einige Zugriffm\u00f6glichkeiten und ihre konkrete Verwendung unter den Umst\u00e4nden einer slowakischen Herstellerfirme vorgestellt. Die Gesch\u00e4ftspositionen im Rahmen Zweckm\u00e4ssigkeit versus Leistungsf\u00e4higkeit, Flow-Werte und andere Analysen sind entscheidende Voraussetzungen der dynamischen Reaktion von Firmen auf neue interne und externe Herausforderungen. Gute Analysen k\u00f6nnen Systemeinheiten von Verbesserung der Vorg\u00e4ngen, Erh\u00f6hung der wertzugebenden T\u00e4tigkeit und letztenendlich Erfolg des Unternehmens ergeben.","abstract_en":"Contemporary period of business environment is often characterised by the statement that globalisation becomes concept and localisation becomes realisation. Therefore it is up to the businesses to create their own managing systems which will become the sources of comparative advantages, taking into account culture and environment. These systems also consist of the holistic approach to management of production operations stemming from system analytical activity which would map up meeting the requirements of stakeholders. Some possible approaches and their particular application in conditions of the Slovak businesses are dealt with in this paper. One of the decisive prerequisites for the dynamic reaction of businesses to the new requirements of internal and external environment is the analysis of a position of the business within the matrix of effectiveness versus efficiency of operations, mapping the value stream or other analyses. Good analysis can also become a systematic element of operations\u2019 improvement, increase in the value adding activities share an