Skip to main content

ACC

Akademickie Centrum Koordynacyjne (Academic Coordination Centre - ACC) powstało w 1991 roku w celu koordynowania działalności pedagogicznej, naukowej i badawczej pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni wyższych, które funkcjonują w rejonie czesko-niemiecko-polskiego obszaru pogranicza, w Euroregionie Nysa.

Partnerskie uczelnie wyższe zrzeszone w ACC:

Główne cele

Działalność Akademickiego Centrum Koordynacyjnego (ACC) związana jest ze wspomaganiem europejskiego kształcenia akademickiego pod kątem zapisów Deklaracji Bolońskiej. Skoncentrowana jest w szczególności na koordynacji międzynarodowych przedsięwzięć naukowo-badawczych na terenie Euroregionu Nysa (ERN).

ACC poprzez swoje działania wspomaga przede wszystkim współpracę pomiędzy placówkami partnerskich uczelni w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Ponadto, podejmuje starania o nawiązywanie kontaktów w sferze usług z instytucjami funkcjonującymi poza Euroregionem Nysa.

Wydając międzynarodowe czasopismo ACC JOURNAL stwarza platformę do wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie nauki i badań. Organizując międzynarodowe sympozja studentów, seminaria naukowe, warsztaty i konkursy aktywizuje i motywuje studentów do twórczego podejścia do rozwiązywania zadań badawczych. W ramach tychże działań umożliwia transfer kompetencji międzykulturowych i wielojęzykowych oraz wspomaga mobilność studentów i dydaktyków.

Gremia

Prezydium

Prezydium to najwyższy organ ACC, na którego czele stoi prezydent. Członkami Prezydium są przedstawiciele statutowi partnerskich uczelni wyższych zrzeszonych w ACC lub ich zastępcy oraz inni członkowie z głosem doradczym.

Prezydent

czdoc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - Rektor | Technická univerzita v Liberci | rektor@tul.cz  

Wiceprezydent

deProf. Dr. rer. pol. habil. Thorsten Claus - Direktor | Technische Universität Dresden/IHI Zittau | direktor.ihi@tu-dresden.de 

Głos decydujący

czdoc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - Rektor | Technická univerzita v Liberci | rektor@tul.cz  
de doc. Ing. Kateřna Maršíková, Ph.D. - Prorektor | Technická univerzita v Liberci | katerina.marsikova@tul.cz
plprof. UE dr hab. Grażyna Węgrzyn - Dziekan | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu | Filia w Jeleniej Górze | grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl  
pl dr Elżbieta Zieja, prof. KANS - Rektor | Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych | elzbieta.zieja@kans.pl
dedr inż. Maciej Pawłowski - Dziekan | Politechnika Wrocławska, Filia w Jeleniej Górze | maciej.pawlowski@pwr.edu.pl 
deProf. Dr.-Ing. Alexander Kratzsch - Rektor | Hochschule Zittau/Görlitz | rektor@hszg.de 
deProf. Dr. habil. Thorsten Claus - Direktor | Technische Universität Dresden/IHI | direktor.ihi@tu-dresden.de 

Głos doradczy

dedr Piotr Gryszel / dr Sabina Zaremba Warnke - Koordinator ACC | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu | Filia w Jeleniej Górze | piotr.gryszel@ue.wroc.pl / Sabina.Zaremba-Warnke@ue.wroc.pl 
dePaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. - Koordinator ACC | Technická univerzita v Liberci | helena.neumannova@tul.cz  
deDr. phil. Ewa Wieszczeczyńska - Koordinator ACC | Hochschule Zittau/Görlitz | E.Wieszczeczynska@hszg.de

Rada redakcyjna

Redaktor naczelny:

arprof. Dr. Ing. Petr Lenfeld  | Technická univerzita v Liberci, Wydział Inżynierii Mechanicznej | petr.lenfeld@tul.cz

Zastępca redaktora naczelnego:

arprof. Ing.  Miroslav Žižka, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Ekonomii| miroslav.zizka@tul.cz 

Redaktor wykonawczy:

arPaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Ekonomii| helena.neumannova@tul.cz

Pozostali członkowie:

ardoc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Wydział Edukacji| andras@pf.jcu.cz  
arIng. Jiří Chaloupek, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Nauk Ścisłych, Humanistycznych i Edukacji| jiri.chaloupek@tul.cz 
arprof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Nauk Ścisłych, Humanistycznych i Edukacji| tomas.kasper@tul.cz 
arprof. Ing. Iva Petríková, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Inżynierii Mechanicznej | iva.petrikova@tul.cz
arprof. Dr. Ing. Miroslav Plevný | Západočeská univerzita v Plzni, Wydział Ekonomii | plevny@fek.zcu.cz 
ardoc. Ing. Petr Červa, Ph.D.  | Technická univerzita v Liberci, Wydział Mechatroniki, Informatyki i Studiów Interdyscyplinarnych| petr.cerva@tul.cz
arPD Dr. rer. pol. habil. Eckhard Burkatzki | TU Dresden /IHI Zittau, Zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności odpowiedzialne zarządzanie| eckhard.burkatzki@tu-dresden.de
arProf. Dr. - Ing. Frank Hentschel | Hochschule Zittau / Görlitz, Wydział Inżynierii Mechanicznej | f.hentschel@hszgr.de
arProf. Dr. phil. PhDr. (MU Brno) Annette Muschner | Hochschule Zittau / Görlitz, University of Nauki Stosowane, Wydział Zarządzania i Kulturoznawstwa | a.muschner@hszgr.de
ardr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną| piotr.gryszel@ue.wroc.pl.
ardr hab. Piotr Rogala, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem| piotr.rogala@ue.wroc.pl 
ardr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej| grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl

(c) ACC - Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Projekt został dofinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nisa
Nysa Fundusz Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 (Czechy - Polska) w Euroregionie Nysa CZ.3.22/3.3.01/09.01212