Projekty

1. 10. 2016 - 31. 7. 2017

Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko - czeskiego pogranicza

Doba trvání projektu: 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017

Celem projektu jest uwrażliwienie studentów obu szkół wyższych na problemy przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. W ramach wspólnych warsztatów i wyjazdów studyjnych do gospodarstw rolnych i małych firm regionalnych, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z ekonomicznymi i kulturowymi warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. Tematyka warsztatu będzie się koncentrować na roli produktów regionálních i sposobach ich dystrybucji oraz znaczeniu małych firm i przedsiębiorstw rodzinnych.

Zaproszenie na warsztaty

4/2014 - 10/2014

Wspieranie studentów uczelni wyższych w prezentowaniu wyników badań własnych

Doba trvání projektu: 4/2014 - 10/2014

Składany projekt przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia akademickiego poprzez wsparcie studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Technicznym w Libercu w pozyskiwaniu kolejnych kompetencji niezbędnych do prezentowania wyników własnych badań naukowych.

W ramach projektu studenci otrzymają możliwość zaprezentowania wyników swoich przedsięwzięć badawczych na międzynarodowej konferencji studentów i doktorantów
w Jeleniej Górze, na której będą obecni także studenci z innych uczelni zrzeszonych w ACC.

4/2014 – 7/2014

KATALOG - Design i technika – Innowacje dla Euroregionu Nisa-Neiße

Doba trvání projektu: 4/2014 – 7/2014

W katalogu zostaną ze strony czeskiej przedstawione prace studentów Wydziału Tekstylnego Uniwersytetu Technicznego w Libercu a ze strony niemieckiej prace studentów kierunków technicznych HS Zittau/Görlitz, przede wszystkim z Wydziału Architektury.

Zaplanowano, iż katalog będzie elementem dwóch wernisaży fotograficznych, które odbędą
się w 2014 roku - po jednym w każdym kraju partnerów projektu.

Katalog zostanie wydany przy okazji jubileuszowej konferencji, która odbędzie się w Libercu w maju 2014 roku, pn. "Design i technika - Innowacje dla Euroregionu NIsa – Neße.

Cover Katalog

3/2014 – 2/2015

Design i technika – Innowacje dla Euroregionu Nisa-Neiße

Doba trvání projektu: 3/2014 – 2/2015

Złożony projekt nawiązuje do tradycyjnie doskonałej współpracy dwóch uczelni wyższych z czesko-saksońskiego pogranicza – Uniwersytetu Technicznego w Libercu i Hochschule Zittau/Görlitz.

W ramach projektu odbędzie się wspólna międzynarodowa konferencja. Pod koniec spotkania uczestników konferencji zostaną przedstawione i nagrodami rzeczowymi nagrodzone najlepsze projekty/prace licencjackie absolwentów (trzech z każdej uczelni). W konferencji będą uczestniczyć eksperci z praktyki (firmy i pracodawcy) oraz przedstawiciele izb gospodarczych, co będzie dla uczestników dyskusji wartością dodaną, umożliwiając połączenie teorii z praktyką oraz transfer wiedzy i know-how.

Konferencja zakończy się wernisażem/wystawą wspólnego dorobku. Wystawę będzie można oglądać przez 10 dni.

ACC i Transfer Technologii w Euroregionie Nisa-Nysa-Neiße

Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona współpraca naukowa uczelni działających w Akademickim Centrum Koordynacyjnym w ERN oraz przedsiębiorstw, co w dalszej perspektywie ułatwi podejmowanieprzedsięwzięć i pozyskiwanie środków w zakresie wspólnych badań naukowych. Profil przedsiębiorstw, z którymi prowadzona jest współpraca naukowa w Polsce i w Czechach: produkcyjne, przemysłowo-usługowe, handlowe, sektor medyczny, edukacyjny, po stronie czeskiej dodatkowo współpraca intensywnie prowadzona jest z przedsiębiorstwami sektora tekstylnego i odzieżowego. Publikacja pokonferencyjna zostanie przekazana odbiorcom po stronie czeskiej i polskiej.

Poprzez swoje działania projekt przyczyni się do większego zbliżenia i porozumienia, pogłębi oraz nawiąże do istniejącej już współpracy pomiędzy oboma partnerami euroregionalnymi – Uniwersytetem Technicznym w Libercu oraz Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
w Jeleniej Górze.

CZ Program EN Program

Transnational Career Service

Ponadnarodowy projekt TU v Chemnitz, TU v Liberci a UJEP v Ústí nad Labem

career

Pod hasłem "Kariera bez granic" Uniwersytet Techniczny w Chemnitz rozpoczął ponadnarodowy projekt w zakresie profesjonalnego rozwoju studentów na pograniczu czesko-saksońskim. Partnerami projektu jest Uniwersytet im. Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad Labem oraz Uniwersytet Techniczny w Libercu za pośrednictwem ACC.

Nowy projekt EFS „Transnational Career Service – wzmocnienie zatrudnienia studentów i fachowców" będzie rozszerzeniem działań istniejącego „Career Service" w Chemnitz na poziomie ponadnarodowym. W ciągu dwóch lat powinny zostać wspólnie stworzone struktury i oferty, które umożliwią studentom wejście na rynek pracy w sąsiednich krajach.

Studenci powinni w ramach projektu otrzymać informacje nt. lokalnych możliwości zatrudnienia a na warsztatachw i podczas zwiedzania przedsiębiorstw zdobyć szczegółowe informacje nt. kultury i środowiska pracy w sąsiednim kraju. Ważnym działaniem jest stworzenie trwałego doradztwa oraz usług informacyjnych na partnerskich uczelniach. Ponadto w Chemnitz, Libercu i Ústí nad Labem zaplanowano czesko-niemieckie dni kariery.

01. 04. 2011 - 31. 12. 2011

Tożsamość regionu – czesko-niemieckie warsztaty

Doba trvání projektu: 01. 04. 2011 - 31. 12. 2011

W Goerlitz po niemieckiej stronie odbędą się w ramach projektu warsztaty dla studentów (27.-29.10.2011 r.). Wspólny pobyt, zwiedzanie instytucji kultury, obejrzenie Saksońskiej Wystawy Krajowej pn. Via regia oraz wspólne warsztaty będą dla studentów okazją, by poznać tożsamość regionu i jego specyfikę przebywając w jego prawidzywym środowisku.

Tematyka warsztatów będzie nawiązywała do kierunków studiów, będzie ona oparta na realiach przemian strukturalnych gospodarki regionalnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, aby na tej podstawie przeprowadzić analizę i opisać istotę tego wyjątkowego procesu oraz podjąć się prognozy pewnych przesłanek przyszłego rozwoju regionu.

Poprzez swoje działania projekt przyczyni się do większego zbliżenia i porozumienia, pogłębi oraz nawiąże do istniejącej już współpracy pomiędzy oboma partnerami euroregionalnymi – Uniwersytetem Technicznym w Libercu oraz Hochschule Zittau/ Görlitz.

Flyer Workshop

Wymiana studentów i wykładowców oraz wspólne publikacje KPSW JG i TU Liberec

W okresie od maja 2011 do kwietnia 2011 Uniwersytet Techniczny w Libercu (TUL) i Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (KPSW) w Jeleniej Górze wspólnie realizują projekt pn. Wymiana studentów i wykładowców oraz wspólne publikacje KPSW JG i-TU Liberec.
Jednym z celów obecnej polityki europejskiej jest umiędzynarodowienie i harmonizacja kształcenia w Europie. Z tego powodu głównym celem prezentowanego projektu jest pogłębienie i intensyfikacja istniejącej współpracy międzynarodowej między uczelniami Euroregionu NYSA (ERN). Chodzi tu przede wszystkim o współpracę w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w ERN.

W ramach projektu zorganizowana zostanie wymiana studentów pedagogiki z partnerskich uczelni, w której weźmie udział ok. 30 osób. W trakcie trwania działań projektowych odbędą się również liczne spotkania pomiędzy pracownikami szkół wyższych obu uczelni, w Jeleniej Górze i w Libercu. W roku 2009 miała miejsce podobna wymiana przy okazji realizacji projektu Portal informacyjny uczelni wyższych w ERN.

Kolejnym przedsięwzięciem jest wydanie wspólnych publikacji. Jedną z nich jest ACC JOURNAL: publikacja naukowa szkół wyższych w ERN. Ponadto projekt umożliwi przygotowanie i druk broszury na temat obu uczelni oraz ulotek, które posłużą do promocji projektu oraz uczestniczących w nim instytucji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

01. 03. – 30. 09. 2011

„Tożsamość miasta“ – euroregionalne spotkanie studentów uczelni wyższych w ERN

Doba trvání projektu: 01. 03. – 30. 09. 2011

Projekt ma na celu zorganizowanie jednodniowego międzynarodowego spotkania w Libercu. Grupę docelową projektu stanowią przede wszystkim studenci kierunków ekonomii, zarządzania kulturowego i handlu międzynarodowego, jak również studenci kierunków społeczno-naukowych.

Studenci wezmą wspólnie udział w naukowym wykładzie dotyczącym problematyki euroregionalnej oraz perspektyw obszarów przygranicznych. Program obejmuje ponadto zwiedzanie centrum historycznego Liberca w towarzystwie renomowanego historyka oraz wycieczkę związaną z profilem studiowanych kierunków.

Ze strony niemieckiej udział wezmą studenci HS Zittau/Goerlitz z kierunku "Kultur und Management", ze strony czeskiej studenci Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Libercu studiujący na kierunku "Handel międzynarodowy".

Einladung Presse

Skutki kryzysu gospodarczego na czeskiej i polskiej części Euroregionu Nysa

Celem projektu jest cykl dwóch spotkań dla czeskich studentów z Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz polskich studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WGRiT w Jeleniej Górze). Spotkania mają umożliwić studentom dostęp do aktualnych informacji o skutkach kryzysu gospodarczego na rynku pracy po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu „Nysa" oraz o możliwościach zatrudnienia na tych rynkach absolwentów obu uczelni. Spotkania poprowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz UE we Wrocławiu a także przedstawiciele Urzędu Pracy z Liberca i z Jeleniej Góry. W realizację projektu zaangażowani będą także sami studenci, którzy zaprezentują swoje własne doświadczenia związane z rynkiem pracy oraz zaprezentują podstawowe informacje o warunkach rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce i Czechach.

Poster pozvánka na konferenci 24.11.2010 pozvánka na konferenci 8.12.2010 Seminář o dopadech hospodářské krize

1. 10. 2009 - 31. 8. 2010

Sieć studiów akademickich” w Euroregionie Nysa

Doba trvání projektu: 1. 10. 2009 - 31. 8. 2010

Uczelnie wyższe aktywnie współtworzą Euroregion Nysa. Celem działań, obecnie podejmowanych przez ACC, jest w szczególności udział w tworzeniu wspólnej europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego w ramach Procesu Bolońskiego. W ramach Uniwersytetu NYSA ważne jest rozwijanie wspólnych kierunków nauczania, a ponadto szczególnie ważny jest popyt na absolwentów uczelni wyższych oraz kwestia wpływu absolwentów na rynek pracy Euroregionu Nysa (ERN).

Niniejszy projekt składa się z trzech części.

Analiza szans absolwentów studiów doktoranckich na rynku pracy ERN – ta część stanowi uzupełnienie badań ankietowych oraz analizy zagadnienia, jakie opracowywano w polskiej i czeskiej części ERN.
Stworzenie prezentacji internetowej nt. możliwości studiowania na uczelniach ERN - służy do poprawy możliwości w zakresie rekrutacji studentów oraz zwiększenia dostępu do informacji nt. możliwości studiowania na uczelniach wyższych we wszystkich częściach ERN.
Organizacja konferencji pn. „Sieć studiów akademickich w Euroregionie Nysa" - ta część jest podsumowaniem całego projektu, mając na celu omówienie dotychczasowych rezultatów oraz określenie przyszłych priorytetów współpracy uczeln i wyższych w ERN.
Partnerem Wiodącym projektu jest Hochschule Zittau/Görlitz, partnerem projektu Uniwersytet Techniczny w Libercu (ACC).

Flyer Zaproszenie Sborník z konference

1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.

Międzynarodowa platforma edukacji w branży budowy maszyn w ERN

Doba trvání projektu: 1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.

W czeskiej i niemieckiej części Euroregionu Nysa (ERN) już od wielu lat funkcjonują dwie znaczące uczelnie wyższe, które oferują zajęcia edukacyjne w zakresie budowy maszyn ponad trzem tysiącom słuchaczy. Na wymienionych uczelniach prowadzone są takie same lub bardzo pokrewne kierunki, na których zajęcia prowadzą znamienici specjaliści z obu krajów. W wielu przypadkach są to naukowcy i dydaktycy rangi europejskiej, a nawet światowej.

Przedmiotem projektu jest stworzenie międzynarodowej platformy edukacji w branży budowy maszyn w ERN, polegające w stworzeniu struktury kierunków parytetowych, zdefiniowaniu ich gwarantów oraz opracowaniu modułów nauczania, które umożliwią w tym systemie kształcenie jak największej liczby słuchaczy z obu stron Euroregionu Nysa. W trakcie realizacji projektu w instytucjach partnerskich zostaną wybrane nośne kierunki nauczania, które są aktualne i mają wyjątkowe znaczenie dla branży budowy maszyn.

Zajęcia będą prowadzone w bardzo efektywnej modułowej formie, aby zminimalizować czasochłonność dla słuchaczy i wykładowców. Wykładowcami będą profesorowie i docenci partnerskich uczelni wyższych oraz wybitni specjaliści z praktyki. Wykłady odbywać się będą w języku czeskim, niemieckim lub angielskim. Dla każdego modułu nauczania będą przygotowane materiały edukacyjne w formie podręczników, skryptów oraz prezentacji multimedialnych. Absolwenci modułu otrzymają certyfikat instytucji partnerskich.

Celem projektu jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu i efektywnej samorealizacji w tak trudnej dziedzinie, jaką jest budowa maszyn. Partnerem wiodącym jest Uniwersytet Techniczny w Libercu (ACC), partnerem projektu jest Hochschule Zittau/Görlitz. Czas trwania projektu: 1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.

Poster

1. 1. - 30. 6. 2010

Ekologiczne wykorzystanie źródeł energii w Euroregionie Nysa. Biomasa w praktice.

Doba trvání projektu: 1. 1. - 30. 6. 2010

biomasa

Niniejszy projekt dotyczy działalności edukacyjnej, skierowanej przede wszystkim do studentów uczelni wyższych z czeskiej i niemieckiej części ERN, jak również do pozostałych zainteresowanych osób z obu stron granicy.

Dotyczy on organizacji dwóch intensywnych seminariów (trzydniowych), na których czescy i niemieccy eksperci przekażą wymienionej grupie docelowej najbardziej aktualne informacje z dziedziny odnawialnych źródeł energii takich, jak biomasa i uprawa drzew szybkorosnących oraz z zakresu wykorzystania energii słonecznej i realizacji parków wiatrowych. Ponadto będą omawiane otwarte kwestie z zakresu ochrony środowiska, program obejmie również kwestie bezpośrednio związane z wykorzystaniem źródeł energii.

Partnerem Wiodącym jest Uniwersytet Techniczny w Libercu (ACK), partnerem projektu jest Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI).

Flyer Plakát Karta zaproszenie 1 Karta zaproszenie 2

1. 5. 2009 - 30. 4. 2010

Portal informacyjny uczelni wyższych w ERN

Doba trvání projektu: 1. 5. 2009 - 30. 4. 2010

InfPortal

Projekt pn. „Portal informacyjny uczelni wyższych w ERN" będzie realizowany poprzez działania, które będą nawiązywały do wieloletniej współpracy, prowadząc do pogłębienia i intensyfikacji istniejącej współpracy pomiędzy placówkami uczelnianymi w ERN. Za pośrednictwem aktualnego i elastycznego portalu informacyjnego będą bezpośrednio wymieniane informacje nt. wydarzeń organizowanych na poszczególnych uczelniach (seminaria, konferencje, konkursy, ogłoszenie wyników badań, informacje nt. projektów itp.), co przyczyni się do intensyfikacji istniejących i do nawiązania nowych kontaktów.

Partnerami projektu są Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa (ACC) oraz Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych w ERN oraz ich studenci i doktoranci.

Celem projektu jest stworzenie narzędzia, które umożliwi przekazywanie aktualnych informacji, które będą łatwo dostępne, co pozwoli na zwiększenie zakresu informacji posiadanych przez instytucje partnerskie w ERN.

Flyer

Study.art 2009

plakat

to projekt realizowany przez Gründerakademie der Hochschule Zittau/Görlitz będącą partnerem wiodącym oraz Akademickie Centrum Koordynacyjne w ERN jako partnera projektu.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 Cel 3 (Republika Czeska - Saksonia) w Euroregionie Nysa. Realizacja potrwa od czerwca do grudnia 2009 roku.

W ramach projektu ogłoszono międzynarodowy konkurs graficzny, którego temat brzmi: neue freiheit.grenzenlos/nová svoboda.bez hranic (nowa wolność bez granic) - warunki konkursu oraz terminy nadsyłania zgłoszeń.

W ramach projektu będą zorganizowane warsztaty, które odbędą się na Jizerce w dniach 23.-28.09.2009

Rodzaj Plakát study Pozvánka Workshop Pozvánka na vernisáž

1/2009 - 12/2009

Absolwenci studiów doktoranckich i ich szanse na rynku pracy

Doba trvání projektu: 1/2009 - 12/2009

plakat

Celem projektu jest rozpoznanie warunków,w jakich znajdują się absolwenci studiów doktoranckich w momencie wejścia na rynek pracy Euroregionu Nysa. W ramach projektu poszukiwana jest odpowiedź na pytania związane przykładowo z motywacją studentów do podjęcia dalszej nauki. Na podstawie badań ankietowych stwierdzimy, dlaczego studenci postanowili kontynuować naukę na uczelni na studiach doktoranckich i jakie mają wyobrażenia związane z wykorzystaniem swojego wykształcenia w praktyce oraz jaką planują ścieżkę kariery. Sondaż przeprowadzony wśród pracodawców udzieli informacji, czy są oni w stanie i chętni do zaoferowania tym absolwentom innych bądź lepszych warunków w porównaniu z innymi pracownikami o wyższym wykształceniu. W ramach tych badań zwrócimy się do różnych firm, instytucji państwowych i publicznoprawnych po czeskiej i polskiej stronie Euroregionu Nysa. Chcemy zwrócić się do możliwie największej liczby firm, aby pozyskane dane stanowiły wiarygodną podstawę do ich dalszego przetwarzania i wykorzystania. Aby badania były wiarygodne, konieczny jest wybór naprawdę reprezentatywnej próbki respondentów.

Flyer Zaproszenie - Konferencja

(c) ACC - Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Projekt został dofinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nisa
Nysa Fundusz Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 (Czechy - Polska) w Euroregionie Nysa CZ.3.22/3.3.01/09.01212