ACC

Akademickie Centrum Koordynacyjne (Academic Coordination Centre - ACC) powstało w 1991 roku w celu koordynowania działalności pedagogicznej, naukowej i badawczej pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni wyższych, które funkcjonują w rejonie czesko-niemiecko-polskiego obszaru pogranicza, w Euroregionie Nysa.

Partnerskie uczelnie wyższe zrzeszone w ACC:

Główne cele

Działalność Akademickiego Centrum Koordynacyjnego (ACC) związana jest ze wspomaganiem europejskiego kształcenia akademickiego pod kątem zapisów Deklaracji Bolońskiej. Skoncentrowana jest w szczególności na koordynacji międzynarodowych przedsięwzięć naukowo-badawczych na terenie Euroregionu Nysa (ERN).

ACC poprzez swoje działania wspomaga przede wszystkim współpracę pomiędzy placówkami partnerskich uczelni w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Ponadto, podejmuje starania o nawiązywanie kontaktów w sferze usług z instytucjami funkcjonującymi poza Euroregionem Nysa.

Wydając międzynarodowe czasopismo ACC JOURNAL stwarza platformę do wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie nauki i badań. Organizując międzynarodowe sympozja studentów, seminaria naukowe, warsztaty i konkursy aktywizuje i motywuje studentów do twórczego podejścia do rozwiązywania zadań badawczych. W ramach tychże działań umożliwia transfer kompetencji międzykulturowych i wielojęzykowych oraz wspomaga mobilność studentów i dydaktyków.

Gremia

 • Prezydium

  Prezydium to najwyższy organ ACC, na którego czele stoi prezydent. Członkami Prezydium są przedstawiciele statutowi partnerskich uczelni wyższych zrzeszonych w ACC lub ich zastępcy oraz inni członkowie z głosem doradczym.

  Prezydent

  plprof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | elzbieta.sobczak@ue.wroc.pl 

  Wiceprezydent

  czdoc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - rektor | Technická univerzita v Liberci | rektor@tul.cz  

  Głos decydujący

  czdoc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - rektor | Technická univerzita v Liberci | rektor@tul.cz  
  deprof. Ing. Pavel Mokrý, Ph. D. -  prorektor | Trechnická univerzita v Liberci | pavel.mokry@tul.cz  
  plprof. UE dr hab. Grażyna Węgrzyn | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl  
  deprof. dr hab. Marian Ursel - rektor | Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze | rektorat@kpswjg.pl 
  dedr inż. Maciej Pawłowski - děkan | Politechnika Wrocławska | maciej.pawlowski@pwr.edu.pl 
  deProf. Dr.-Ing. Alexander Kratzsch - rektor | Hochschule Zittau / Görlitz | rektor@hszg.de 
  deProf. Dr. habil. Thorsten Claus - ředitel | Technische Universität Dresden/IHI | direktor.ihi@tu-dresden.de 

  Głos doradczy

  dedr Piotr Gryszel - koordinátor ACC Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | piotr.gryszel@ue.wroc.pl 
  dePaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. - koordinátorka ACC | Technická univerzita v Liberci | helena.neumannova@tul.cz  
  deTobias Schlüter - koordinátor ACC | Hochschule Zittau /Görlitz | t.schlueter@hszg.de 

 • Rada redakcyjna

  Redaktor naczelny

  ar prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D. | Technische Universität Liberec, Institut für Mechatronik u. Technische Informatik | pavel.mokry@tul.cz

  Zastępca redaktora naczelnego

  ar prof. Ing.  Miroslav Žižka, Ph.D. | Technische Universität Liberec, Ökonomische Fakultät | miroslav.zizka@tul.cz  

  Redaktor wykonawczy

  ar PaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. | Technische Universität Liberec, Ökonomische Fakultät | helena.neumannova@tul.cz 

  Pozostali członkowie

  ar PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. | Südböhmische Universität in Budweis, Pädagogische Fakultät | andras@pf.jcu.cz  
  ar doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. | Technische Universität Liberec, Pädagogische Fakultät | tomas.kasper@tul.cz 
  ar Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. | Technische Universität Liberec, Textilfakultät | jiri.militky@tul.cz 
  ar doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. | Technische Universität Liberec, Fakultät Maschinenbau | iva.petrikova@tul.cz 
  ar doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný | Westböhmische Universität in Pilsen, Ökonomische Fakultät | plevny@fek.zcu.cz 
  ar doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. | Technische Universität Liberec, Institut für Mechatronik und Angewandte Informatik | petr.sidlof@tul.cz 
  ar Dr. Eckhard Burkatzki | TU Dresden /IHI Zittau, Professur für Sozialwissenschaften  | eckhard.burkatzki@tu-dresden.de 
  ar Prof. Dr.- Ing. Frank Hentschel | Hochschule Zittau / Görlitz, Fakultät Maschinenwesen | FHentschel@hs-zigr.de 
  ar Prof. Dr. phil. PhDr. (MU Brno) Annette Muschner | Hochschule Zittau / Görlitz, Fakulät Management und Kulturwissenschaften | a.muschner@hs-zigr.de 
  ar dr Piotr Gryszel | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną | pgryszel@ae.jgora.pl 
  ar prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | elzbieta.sobczak@ue.wroc.pl 
  ar prof. UE dr hab. Grażyna Węgrzyn | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki | grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl 

   

(c) ACC - Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Projekt został dofinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nisa
Nysa Fundusz Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 (Czechy - Polska) w Euroregionie Nysa CZ.3.22/3.3.01/09.01212