Skip to main content

ACC

Akademickie Centrum Koordynacyjne (Academic Coordination Centre - ACC) powstało w 1991 roku w celu koordynowania działalności pedagogicznej, naukowej i badawczej pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni wyższych, które funkcjonują w rejonie czesko-niemiecko-polskiego obszaru pogranicza, w Euroregionie Nysa.

Partnerskie uczelnie wyższe zrzeszone w ACC:

Główne cele

Działalność Akademickiego Centrum Koordynacyjnego (ACC) związana jest ze wspomaganiem europejskiego kształcenia akademickiego pod kątem zapisów Deklaracji Bolońskiej. Skoncentrowana jest w szczególności na koordynacji międzynarodowych przedsięwzięć naukowo-badawczych na terenie Euroregionu Nysa (ERN).

ACC poprzez swoje działania wspomaga przede wszystkim współpracę pomiędzy placówkami partnerskich uczelni w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Ponadto, podejmuje starania o nawiązywanie kontaktów w sferze usług z instytucjami funkcjonującymi poza Euroregionem Nysa.

Wydając międzynarodowe czasopismo ACC JOURNAL stwarza platformę do wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie nauki i badań. Organizując międzynarodowe sympozja studentów, seminaria naukowe, warsztaty i konkursy aktywizuje i motywuje studentów do twórczego podejścia do rozwiązywania zadań badawczych. W ramach tychże działań umożliwia transfer kompetencji międzykulturowych i wielojęzykowych oraz wspomaga mobilność studentów i dydaktyków.

Gremia

 • Prezydium

  Prezydium to najwyższy organ ACC, na którego czele stoi prezydent. Członkami Prezydium są przedstawiciele statutowi partnerskich uczelni wyższych zrzeszonych w ACC lub ich zastępcy oraz inni członkowie z głosem doradczym.

  Prezydent

  deProf. Dr. rer. pol. habil. Thorsten Claus - Direktor | Technische Universität Dresden/IHI Zittau | direktor.ihi@tu-dresden.de 

  Wiceprezydent

  czdoc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - Rektor | Technická univerzita v Liberci | rektor@tul.cz  

  Głos decydujący

  czdoc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. - Rektor | Technická univerzita v Liberci | rektor@tul.cz  
  deprof. Ing. Petr Lenfeld -  Prorektor | Technická univerzita v Liberci | petr.lenfeld@tul.cz  
  plprof. UE dr hab. Grażyna Węgrzyn - Dziekan | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu | Filia w Jeleniej Górze | grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl  
  deprof. ucz. dr n. med. Wioletta Palczewska - Rektor | Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych | rektorat@kans.pl
  dedr inż. Maciej Pawłowski - Dziekan | Politechnika Wrocławska, Filia w Jeleniej Górze | maciej.pawlowski@pwr.edu.pl 
  deProf. Dr.-Ing. Alexander Kratzsch - Rektor | Hochschule Zittau/Görlitz | rektor@hszg.de 
  deProf. Dr. habil. Thorsten Claus - Direktor | Technische Universität Dresden/IHI | direktor.ihi@tu-dresden.de 

  Głos doradczy

  dedr Piotr Gryszel / dr Sabina Zaremba Warnke - Koordinator ACC | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu | Filia w Jeleniej Górze | piotr.gryszel@ue.wroc.pl / Sabina.Zaremba-Warnke@ue.wroc.pl 
  dePaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. - Koordinator ACC | Technická univerzita v Liberci | helena.neumannova@tul.cz  
  deDr. phil. Ewa Wieszczeczyńska - Koordinator ACC | Hochschule Zittau/Görlitz | E.Wieszczeczynska@hszg.de

 • Rada redakcyjna

  Redaktor naczelny

  arprof. Dr. Ing. Petr Lenfeld  | Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní | petr.lenfeld@tul.cz

  Zastępca redaktora naczelnego

  ar prof. Ing.  Miroslav Žižka, Ph.D. | Technische Universität Liberec, Ökonomische Fakultät | miroslav.zizka@tul.cz  

  Redaktor wykonawczy

  ar PaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. | Technische Universität Liberec, Ökonomische Fakultät | helena.neumannova@tul.cz 

  Pozostali członkowie

  ardoc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta | andras@pf.jcu.cz  
  arprof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická | tomas.kasper@tul.cz 
  arprof. Ing. Jiří Militký, CSc. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní | jiri.militky@tul.cz 
  arprof. Ing. Iva Petríková, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní | iva.petrikova@tul.cz 
  arprof. Dr. Ing. Miroslav Plevný | Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická | plevny@fek.zcu.cz 
  ardoc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky | petr.sidlof@tul.cz 
  arDr. Eckhard Burkatzki | TU Dresden/IHI Zittau, Katedra sociálních věd | eckhard.burkatzki@tu-dresden.de 
  arProf. Dr.- Ing. Frank Hentschel | Hochschule Zittau / Görlitz, Katedra strojírenství | FHentschel@hs-zigr.de 
  ar Prof. Dr. phil. PhDr. (MU Brno) Annette Muschner | Hochschule Zittau / Görlitz, Fakulta managementu a kulturních věd | a.muschner@hs-zigr.de 
  ar prof. UE dr hab. Piotr Gryszel | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu | Filia w Jeleniej Górze | piotr.gryszel@ue.wroc.pl 
  ar dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze | Piotr.Rogala@ue.wroc.pl  
  ar prof. UE dr hab. Grażyna Węgrzyn | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze | grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl 

   

(c) ACC - Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Projekt został dofinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nisa
Nysa Fundusz Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 (Czechy - Polska) w Euroregionie Nysa CZ.3.22/3.3.01/09.01212