Skip to main content

ACC JOURNAL to międzynarodowe czasopismo naukowe, ukazujące się od 2009 roku. Wydawcą jest Uniwersytet Techniczny w Libercu (Technická univerzita v Liberci). W jego przygotowaniu uczestniczą cztery uczelnie zrzeszone w Akademickim Centrum Koordynacyjnym w Euroregionie Nysa (ACC). W ciągu roku ukazują się zazwyczaj trzy numery.

ACC JOURNAL to periodyk, w którym publikowane są autorskie recenzowane prace naukowe, opracowania naukowe, artykuły konferencyjne oraz artykuły o projektach badawczych. Pierwszy numer zawiera artykuły z dziedziny nauk przyrodnicznych i techniki, drugi numer z dziedziny ekonomii a trzeci z dziedziny nauk społecznych.

ACC JOURNAL to czasopismo recenzowane. Jest kontynuacją publikacji pn. „Vědecká pojednání"/„Prace Naukowe", którą wydawano w latach 1995-2008. Czasopismo jest zarejestrowane w międzynarodowych bazach INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ERIH PLUS, ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources oraz DOAJ Directory of Open Access Journals.

Narodowa Biblioteka Techniczna w Pradze (Národní technická knihovna v Praze) przyznała „ACC JOURNAL" w 2009 roku międzynarodowy standardowy numer wydawnictwa ciągłego ISSN 1803-9782 (wersja drukowana), ISSN 1803-9790 (wersja na płycie CD-ROM), ISSN 2571-0613 (Online).

Dostęp elektroniczny

Kontakt

Adres redakcji:
Akademické koordinační středisko v ERN (ACC)
Redakce časopisu ACC JOURNAL
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1 
Tel.:+420 485 354 232 
E-mail: acc-journal@tul.cz

Wydawca:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, CZ - 461 17 Liberec 1 
IČO 46747885 | DIČ CZ 46 747 885

Zasady archiwizacji
Autorzy artykułów publikowanych w ACC JOURNAL mogą przechowywać wersję przed drukiem. Wydrukowana wersja czasopisma jest w myśl czeskiej ustawy nr 46 z 2000 roku przechowywana w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej oraz w bibliotekach regionalnych w RCz. Archiwizacją w formie cyfrowej zajmuje się biblioteka uniwersytecka Uniwersytetu Technicznego w Libercu za pośrednictwem repozytorium Dspace.
Prenumerata
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje redakcja. Cena prenumeraty wynosi 1250 CZK na rok. (50 €) Starsze numery można zamawiać do wyczerpania zapasów (cena 350 CZK za egzemplarz).

Informacje i wytyczne dla autorów

ACC JOURNAL to międzynarodowe czasopismo naukowe, ukazujące się od 2009 roku. Wydawcą jest Uniwersytet Techniczny w Libercu (Technická univerzita v Liberci). W jego przygotowaniu uczestniczą cztery uczelnie zrzeszone w Akademickim Centrum Koordynacyjnym w Euroregionie Nysa (ACC). W ciągu roku ukazują się zazwyczaj trzy numery.

ACC JOURNAL to periodyk, w którym publikowane są autorskie recenzowane prace naukowe, opracowania naukowe, artykuły konferencyjne oraz artykuły o projektach badawczych. Pierwszy numer zawiera artykuły z dziedziny nauk przyrodnicznych i techniki, drugi numer z dziedziny ekonomii a trzeci z dziedziny nauk społecznych.

ACC JOURNAL to czasopismo recenzowane. Jest kontynuacją „Zeszytów Naukowych" ("Vědecká pojednání"), które ukazywały się w latach 1995-2008. Od 2015 roku ACC JOURNAL znajduje się w bazie danych Rady ds. Nauki, Badań, Rozwoju i Innowacji (Rada pro vědu, výzkum, vývoj a inovace /RIV/) – na Liście recenzowanych nieimpaktowanych czasopism wydawanych w Republice Czeskiej.

Artykuł

Artykuł może być napisany wyłącznie w języku angielskim ze streszczeniami
w języku niemieckim, polskim i czeskim. Wyjątek stanowią artykuły z dziedziny nauk społecznych, które można napisać w języku narodowym ERN ze strzeszczeniami
w pozostałych trzech językach. Autor ponosi odpowiedzialność za autentyczność artykułu oraz jego prawidłowość merytoryczną i formalną.

Oświadczenie o autentyczności artykułu

Wraz z artykułem autor powinien złożyć oświadczenie potwierdzające jego autentyczność i fakt jego nieudostępnienia innemu wydawcy. Treść oświadczenia można pobrać w formacie DOCX

Copyright

Artykuły publikowane są w formie open access. Wszystkie artykuły są ogólnie dostępne do czytania, pobierania, kopiowania i drukowania. Jeżeli autor umieści w artykule jakieś materiały, do których nie ma praw autorskich, jest zobowiązany we własnym zakresie, przed opublikowaniem artykułu w czasopiśmie, uzyskać od właściciela tych praw pozwolenie na piśmie. Autor publikujący w czasopiśmie ACC JOURNAL udziela czasopismu licencji na publikowanie artykułu w momencie, gdy artykuł został przyjęty na podstawie pozytywnej recenzji.
Artykuły z czasopisma ACC JOURNAL można pobierać do celów niekomercyjnych. W celu komercyjnego wykorzystania artykułu należy złożyć wniosek o zgodę redaktora naczelnego.

Wydawca stosuje licencję CC BY-NC 4.0. Autor artykułu jest właścicielem praw autorskich i gwarantuje wydawcy czasopisma prawa do artykułu w myśl licencji CC BY-NC 4.0.

Wytyczne dla autorów

Treść oświadczenia można pobrać w formacie DOCX lub LaTEX.

W przypadku braku przestrzegania wytycznych redakcja zastrzega sobie prawo zwrotu artykułu w celu jego poprawy.

Artykuły można podzielić na następujące kategorie:

 1. Autentyczne opracowania naukowe (Research Articles), 
 2. Systematyczne badania literackie, np. opracowania poglądowe (Systematic Literary Research),
 3. Doskonałe rozprawy doktorskie (Excellent dissertations),
 4. Eseje (tylko Issue C, Social Sciences).

Artykuły publikowane w kategorii 1. muszą obejmować poniższe elementy:

 • Wstęp (patrz artykuł wzorcowy), w którym należy ująć wykaz dotychczasowych badań prowadzonych w przedstawianej dziedzinie wraz z powołaniem literatury, ponadto może zawierać informacje nt. zespołu badawczego, nt. powstania zadania badawczego itp.,
 • Cele badań lub Przedmiot badań – jako odrębny rozdział,
 • Metody badań - jako odrębny rozdział,
 • Zakończenie (patrz artykuł wzorcowy).

Opłata za opublikowane

Opublikowanie artykułu jest bezpłatne.

Recenzje artykułów

Rada Redakcyjna w składzie międzynarodowym podejmuje decyzję w sprawie opublikowania artykułu lub jego zwrotu w oparciu o dwie niezależne recenzje członków gremium recenzentów czasopisma ACC JOURNAL. Recenzje są dla obu stron anonimowe (double blind peer review) i każdorazowo pochodzą z innej placówki aniżeli autor (autorzy) artykułu. Autor jest na piśmie powiadamiany o decyzji Rady Redakcyjnej.

Nadsyłanie artykułów

Autor powinien przesłać artykuł w formacie DOCX e-mailem na adres: acc-journal@tul.cz 

Terminy przyjmowania artykułów

 1. 31.03. Issue A, Natural Sciences and Technology,
 2. 15.06. Issue B, Science of Economics,
 3. 31.10. Issue C, Social Sciences.

Niniejsze zaktualizowane informacje oraz wytyczne dla autorów obowiązują od dnia 01. 01. 2015 r. dla wydania 1/2015, Issue A, Natural Sciences and Technology.

Rada redakcyjna

Redaktor naczelny:

arprof. Dr. Ing. Petr Lenfeld  | Technická univerzita v Liberci, Wydział Inżynierii Mechanicznej | petr.lenfeld@tul.cz

Zastępca redaktora naczelnego:

arprof. Ing.  Miroslav Žižka, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Ekonomii| miroslav.zizka@tul.cz 

Redaktor wykonawczy:

arPaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Ekonomii| helena.neumannova@tul.cz

Pozostali członkowie:

ardoc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Wydział Edukacji| andras@pf.jcu.cz  
arIng. Jiří Chaloupek, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Nauk Ścisłych, Humanistycznych i Edukacji| jiri.chaloupek@tul.cz 
arprof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Nauk Ścisłych, Humanistycznych i Edukacji| tomas.kasper@tul.cz 
arprof. Ing. Iva Petríková, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Inżynierii Mechanicznej | iva.petrikova@tul.cz
arprof. Dr. Ing. Miroslav Plevný | Západočeská univerzita v Plzni, Wydział Ekonomii | plevny@fek.zcu.cz 
ardoc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Wydział Mechatroniki, Informatyki i Studiów Interdyscyplinarnych| petr.sidlof@tul.cz 
arPD Dr. rer. pol. habil. Eckhard Burkatzki | TU Dresden /IHI Zittau, Zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności odpowiedzialne zarządzanie| eckhard.burkatzki@tu-dresden.de
arProf. Dr. - Ing. Frank Hentschel | Hochschule Zittau / Görlitz, Wydział Inżynierii Mechanicznej | f.hentschel@hszgr.de
arProf. Dr. phil. PhDr. (MU Brno) Annette Muschner | Hochschule Zittau / Görlitz, University of Nauki Stosowane, Wydział Zarządzania i Kulturoznawstwa | a.muschner@hszgr.de
ardr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną| piotr.gryszel@ue.wroc.pl.
ardr hab. Piotr Rogala, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem| piotr.rogala@ue.wroc.pl 
ardr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej| grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl

(c) ACC - Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Projekt został dofinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nisa
Nysa Fundusz Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 (Czechy - Polska) w Euroregionie Nysa CZ.3.22/3.3.01/09.01212