Skip to main content

Projekty

16. 10. 2023 to 20. 10. 2023

ACC FORUM 2023
FROM CHANGE TO TRANSFORMATION

Doba trvání projektu: 16. 10. 2023 to 20. 10. 2023

The Euroregional Autumn School and Conference of the Academic Coordination Centre (ACC) in the Euroregion Neiße (ERN) aims to identify and network umbrella topics of the Euroregional research and teaching landscape. The goal behind this is to initiate cross-border, interdisciplinary research, teaching, and transfer projects.

Date: Mo. 16.10.2023 to Fr. 20.10.2023
Location: St. Marienthal in Ostritz (Germany)
Language: English

Schedule:

Mo. 16.10. to Do. 19.10.2023: Autumn School for students incl. the participation and presentation of a poster during the conference
Do. 19.10.2023 to Fr. 20.10.2023: Scientific Conference (noon to noon)
Do. 19.10.2023 or Fr. 20.10.2023: Matchmaking Workshop with the ACC ERN partners
Do. 19.10.2023: Internship Exchange in collaboration with regional businesses

12.08.2019 - 31.01.2020

MIGRACJA, MISJA, EKONOMIA
Herrnhut / Ochranów i etyka ochranowska w świetle komunikacji interkulturowej

Doba trvání projektu: 12.08.2019 - 31.01.2020

Po wspólnych projektach pn. „Międzynarodowe zarządzanie w praktyce” (semestr zimowy 2017/18, warsztaty w Chrastavie) oraz „Kulturowe i ekonomiczne spojrzenie na ingerencje w przyrodę o dużym wpływie na ekosystemy“ (semestr zimowy 2018/19, warsztaty w IBZ St. Marienthal, Ostritz) niniejszy projekt stanowi kontynuację współpracy transgranicznej w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, podejmowanej przez Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki (IHI) w Zittau/Uniwersytet Techniczny w Dreźnie i Wydział Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Tym razem uwagę skupiono na zagadnieniu migracji, przy czym modelowym przykładem była historia, etos i działalność gospodarcza i misyjna Bractwa z Herrnhut. Bractwo (na co wskazuje angielska nazwa "Moravian Church“) miało swoje korzenie we wspólnotach religijnych powstałych na bazie nauk Jana Husa i Jana Amosa Komenskiego w Czechach i na Morawach. Ze względu na swoje przekonania kilkukrotnie musieli oni uciekać, po czym zakładali na całym świecie wspólnoty, które poprzez specyficzną formę wspólnoty gospodarczej łączyły działalność misyjną z działalnością gospodarczą.

Głównym i ostatnim elementem przedstawianego projektu były – podobnie jak w poprzednich latach – wspólne warsztaty dla studentów z obu partnerskich uniwersytetów, które tym razem odbyły się w Herrnhut. Oprócz informacji nt. miejsca i wymiany myśli (np. wizyta w Muzeum Etnograficznym, gdzie wyjaśniono ogólnoświatową działalność misyjną i gospodarczą Herrnhut/Ochranowa, oraz w sali kościoła), głównym elementem warsztatów była praca w małych mieszanych niemiecko-czeskich grupach. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu, etap przygotowania był znacznie rozbudowany: po wstępnym spotkaniu w Libercu pierwsze działania grup roboczych omówione i koordynowane były podczas wspólnych wideokonferencji.

Efekty pracy w małych grupach były świetnie przemyślane, kreatywne i dokładnie opracowane: przyjęto różne formaty – od filmu dokumentalnego po specjalistyczne wykłady i telewizyjne talk-show, przy czym brexit i niemiecko-czeska historia powojenna stanowiły tak samo ważny temat jak obecna migracja i jej przyczyny. Punktem wyjścia były często osobiste lub rodzinne historie uczestników, które zostały zgłębione. Na niniejszej stronie internetowej przedstawiono przebieg realizacji projektu oraz wrażenia uczestników z aktywnie spędzonego wspólnego czasu.

http://migration.ef.tul.cz/cs/

1. 10. 2018 - 29. 3. 2019

CULTURAL AND ECONOMIC VIEW OF INTERVENTIONS INTO NATURE WITH HIGH IMPACT ON ECOSYSTEMS - Case Study of an Open Cast Coal Mine in the German-Polish Border RegionPolish Border Region

Doba trvání projektu: 1. 10. 2018 - 29. 3. 2019

It builds on the implemented project International Management in Practice and it is a pilot activity for a future jointly accredited study programme of both involved universities, called INTERNATIONAL MANAGEMENT.

In addition to introductory presentations given by experts on the subject, the focus of the project is the joint work of mixed Czech-German teams. Furthermore, cross-border contacts will be enhanced through intercultural activities and subsequent entertainment. During a two-day seminar, the students of both ecologically oriented IHI disciplines and Economics at TU in Liberec should be addressed and interconnected by the topic of Intercultural Communication.

In order to prepare the seminar and document the results of the working groups, a joint educational online platform TU Dresden / IHI Zittau and TU Liberec will be established to provide future students and teachers of both universities with a transnational electronic learning platform and to facilitate the implementation of future joint projects.

1. 12. 2017 - 30. 4. 2018

INTERNATIONAL MANAGEMENT IN PRACTICE

Doba trvání projektu: 1. 12. 2017 - 30. 4. 2018

The implementation of the project mediates - beyond the scope of higher education - mutual acquaintance of students of both partner institutions at a professional level. The three-day workshop with the topic INTERNATIONAL MANAGEMENT IN PRACTICE will be held as a practical part of a seminar that is taught at TU Dresden / IHI Zittau in the winter semester. The benefit of the project is the interconnection of a theoretical specific seminar with practical implementation in an international environment - with the participation of students from a neighbouring country. Through this platform, both project partners´students will be given space to be able to establish themselves scientifically.

1. 10. 2016 - 31. 7. 2017

Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko - czeskiego pogranicza

Doba trvání projektu: 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017

Celem projektu jest uwrażliwienie studentów obu szkół wyższych na problemy przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. W ramach wspólnych warsztatów i wyjazdów studyjnych do gospodarstw rolnych i małych firm regionalnych, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z ekonomicznymi i kulturowymi warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. Tematyka warsztatu będzie się koncentrować na roli produktów regionálních i sposobach ich dystrybucji oraz znaczeniu małych firm i przedsiębiorstw rodzinnych.

Zaproszenie na warsztaty

4/2014 - 10/2014

Wspieranie studentów uczelni wyższych w prezentowaniu wyników badań własnych

Doba trvání projektu: 4/2014 - 10/2014

Składany projekt przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia akademickiego poprzez wsparcie studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Technicznym w Libercu w pozyskiwaniu kolejnych kompetencji niezbędnych do prezentowania wyników własnych badań naukowych.

W ramach projektu studenci otrzymają możliwość zaprezentowania wyników swoich przedsięwzięć badawczych na międzynarodowej konferencji studentów i doktorantów
w Jeleniej Górze, na której będą obecni także studenci z innych uczelni zrzeszonych w ACC.

4/2014 – 7/2014

KATALOG - Design i technika – Innowacje dla Euroregionu Nisa-Neiße

Doba trvání projektu: 4/2014 – 7/2014

W katalogu zostaną ze strony czeskiej przedstawione prace studentów Wydziału Tekstylnego Uniwersytetu Technicznego w Libercu a ze strony niemieckiej prace studentów kierunków technicznych HS Zittau/Görlitz, przede wszystkim z Wydziału Architektury.

Zaplanowano, iż katalog będzie elementem dwóch wernisaży fotograficznych, które odbędą
się w 2014 roku - po jednym w każdym kraju partnerów projektu.

Katalog zostanie wydany przy okazji jubileuszowej konferencji, która odbędzie się w Libercu w maju 2014 roku, pn. "Design i technika - Innowacje dla Euroregionu NIsa – Neße.

Cover Katalog

3/2014 – 2/2015

Design i technika – Innowacje dla Euroregionu Nisa-Neiße

Doba trvání projektu: 3/2014 – 2/2015

Złożony projekt nawiązuje do tradycyjnie doskonałej współpracy dwóch uczelni wyższych z czesko-saksońskiego pogranicza – Uniwersytetu Technicznego w Libercu i Hochschule Zittau/Görlitz.

W ramach projektu odbędzie się wspólna międzynarodowa konferencja. Pod koniec spotkania uczestników konferencji zostaną przedstawione i nagrodami rzeczowymi nagrodzone najlepsze projekty/prace licencjackie absolwentów (trzech z każdej uczelni). W konferencji będą uczestniczyć eksperci z praktyki (firmy i pracodawcy) oraz przedstawiciele izb gospodarczych, co będzie dla uczestników dyskusji wartością dodaną, umożliwiając połączenie teorii z praktyką oraz transfer wiedzy i know-how.

Konferencja zakończy się wernisażem/wystawą wspólnego dorobku. Wystawę będzie można oglądać przez 10 dni.

ACC i Transfer Technologii w Euroregionie Nisa-Nysa-Neiße

Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona współpraca naukowa uczelni działających w Akademickim Centrum Koordynacyjnym w ERN oraz przedsiębiorstw, co w dalszej perspektywie ułatwi podejmowanieprzedsięwzięć i pozyskiwanie środków w zakresie wspólnych badań naukowych. Profil przedsiębiorstw, z którymi prowadzona jest współpraca naukowa w Polsce i w Czechach: produkcyjne, przemysłowo-usługowe, handlowe, sektor medyczny, edukacyjny, po stronie czeskiej dodatkowo współpraca intensywnie prowadzona jest z przedsiębiorstwami sektora tekstylnego i odzieżowego. Publikacja pokonferencyjna zostanie przekazana odbiorcom po stronie czeskiej i polskiej.

Poprzez swoje działania projekt przyczyni się do większego zbliżenia i porozumienia, pogłębi oraz nawiąże do istniejącej już współpracy pomiędzy oboma partnerami euroregionalnymi – Uniwersytetem Technicznym w Libercu oraz Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
w Jeleniej Górze.

CZ Program EN Program

Transnational Career Service

Ponadnarodowy projekt TU v Chemnitz, TU v Liberci a UJEP v Ústí nad Labem

career

Pod hasłem "Kariera bez granic" Uniwersytet Techniczny w Chemnitz rozpoczął ponadnarodowy projekt w zakresie profesjonalnego rozwoju studentów na pograniczu czesko-saksońskim. Partnerami projektu jest Uniwersytet im. Jana Evangelisty Purkyně w Ústí nad Labem oraz Uniwersytet Techniczny w Libercu za pośrednictwem ACC.

Nowy projekt EFS „Transnational Career Service – wzmocnienie zatrudnienia studentów i fachowców" będzie rozszerzeniem działań istniejącego „Career Service" w Chemnitz na poziomie ponadnarodowym. W ciągu dwóch lat powinny zostać wspólnie stworzone struktury i oferty, które umożliwią studentom wejście na rynek pracy w sąsiednich krajach.

Studenci powinni w ramach projektu otrzymać informacje nt. lokalnych możliwości zatrudnienia a na warsztatachw i podczas zwiedzania przedsiębiorstw zdobyć szczegółowe informacje nt. kultury i środowiska pracy w sąsiednim kraju. Ważnym działaniem jest stworzenie trwałego doradztwa oraz usług informacyjnych na partnerskich uczelniach. Ponadto w Chemnitz, Libercu i Ústí nad Labem zaplanowano czesko-niemieckie dni kariery.

01. 04. 2011 - 31. 12. 2011

Tożsamość regionu – czesko-niemieckie warsztaty

Doba trvání projektu: 01. 04. 2011 - 31. 12. 2011

W Goerlitz po niemieckiej stronie odbędą się w ramach projektu warsztaty dla studentów (27.-29.10.2011 r.). Wspólny pobyt, zwiedzanie instytucji kultury, obejrzenie Saksońskiej Wystawy Krajowej pn. Via regia oraz wspólne warsztaty będą dla studentów okazją, by poznać tożsamość regionu i jego specyfikę przebywając w jego prawidzywym środowisku.

Tematyka warsztatów będzie nawiązywała do kierunków studiów, będzie ona oparta na realiach przemian strukturalnych gospodarki regionalnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, aby na tej podstawie przeprowadzić analizę i opisać istotę tego wyjątkowego procesu oraz podjąć się prognozy pewnych przesłanek przyszłego rozwoju regionu.

Poprzez swoje działania projekt przyczyni się do większego zbliżenia i porozumienia, pogłębi oraz nawiąże do istniejącej już współpracy pomiędzy oboma partnerami euroregionalnymi – Uniwersytetem Technicznym w Libercu oraz Hochschule Zittau/ Görlitz.

Flyer Workshop

Wymiana studentów i wykładowców oraz wspólne publikacje KPSW JG i TU Liberec

W okresie od maja 2011 do kwietnia 2011 Uniwersytet Techniczny w Libercu (TUL) i Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (KPSW) w Jeleniej Górze wspólnie realizują projekt pn. Wymiana studentów i wykładowców oraz wspólne publikacje KPSW JG i-TU Liberec.
Jednym z celów obecnej polityki europejskiej jest umiędzynarodowienie i harmonizacja kształcenia w Europie. Z tego powodu głównym celem prezentowanego projektu jest pogłębienie i intensyfikacja istniejącej współpracy międzynarodowej między uczelniami Euroregionu NYSA (ERN). Chodzi tu przede wszystkim o współpracę w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w ERN.

W ramach projektu zorganizowana zostanie wymiana studentów pedagogiki z partnerskich uczelni, w której weźmie udział ok. 30 osób. W trakcie trwania działań projektowych odbędą się również liczne spotkania pomiędzy pracownikami szkół wyższych obu uczelni, w Jeleniej Górze i w Libercu. W roku 2009 miała miejsce podobna wymiana przy okazji realizacji projektu Portal informacyjny uczelni wyższych w ERN.

Kolejnym przedsięwzięciem jest wydanie wspólnych publikacji. Jedną z nich jest ACC JOURNAL: publikacja naukowa szkół wyższych w ERN. Ponadto projekt umożliwi przygotowanie i druk broszury na temat obu uczelni oraz ulotek, które posłużą do promocji projektu oraz uczestniczących w nim instytucji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

01. 03. – 30. 09. 2011

„Tożsamość miasta“ – euroregionalne spotkanie studentów uczelni wyższych w ERN

Doba trvání projektu: 01. 03. – 30. 09. 2011

Projekt ma na celu zorganizowanie jednodniowego międzynarodowego spotkania w Libercu. Grupę docelową projektu stanowią przede wszystkim studenci kierunków ekonomii, zarządzania kulturowego i handlu międzynarodowego, jak również studenci kierunków społeczno-naukowych.

Studenci wezmą wspólnie udział w naukowym wykładzie dotyczącym problematyki euroregionalnej oraz perspektyw obszarów przygranicznych. Program obejmuje ponadto zwiedzanie centrum historycznego Liberca w towarzystwie renomowanego historyka oraz wycieczkę związaną z profilem studiowanych kierunków.

Ze strony niemieckiej udział wezmą studenci HS Zittau/Goerlitz z kierunku "Kultur und Management", ze strony czeskiej studenci Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Libercu studiujący na kierunku "Handel międzynarodowy".

Einladung Presse

Skutki kryzysu gospodarczego na czeskiej i polskiej części Euroregionu Nysa

Celem projektu jest cykl dwóch spotkań dla czeskich studentów z Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz polskich studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WGRiT w Jeleniej Górze). Spotkania mają umożliwić studentom dostęp do aktualnych informacji o skutkach kryzysu gospodarczego na rynku pracy po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu „Nysa" oraz o możliwościach zatrudnienia na tych rynkach absolwentów obu uczelni. Spotkania poprowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz UE we Wrocławiu a także przedstawiciele Urzędu Pracy z Liberca i z Jeleniej Góry. W realizację projektu zaangażowani będą także sami studenci, którzy zaprezentują swoje własne doświadczenia związane z rynkiem pracy oraz zaprezentują podstawowe informacje o warunkach rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce i Czechach.

Poster pozvánka na konferenci 24.11.2010 pozvánka na konferenci 8.12.2010 Seminář o dopadech hospodářské krize

1. 10. 2009 - 31. 8. 2010

Sieć studiów akademickich” w Euroregionie Nysa

Doba trvání projektu: 1. 10. 2009 - 31. 8. 2010

Uczelnie wyższe aktywnie współtworzą Euroregion Nysa. Celem działań, obecnie podejmowanych przez ACC, jest w szczególności udział w tworzeniu wspólnej europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego w ramach Procesu Bolońskiego. W ramach Uniwersytetu NYSA ważne jest rozwijanie wspólnych kierunków nauczania, a ponadto szczególnie ważny jest popyt na absolwentów uczelni wyższych oraz kwestia wpływu absolwentów na rynek pracy Euroregionu Nysa (ERN).

Niniejszy projekt składa się z trzech części.

Analiza szans absolwentów studiów doktoranckich na rynku pracy ERN – ta część stanowi uzupełnienie badań ankietowych oraz analizy zagadnienia, jakie opracowywano w polskiej i czeskiej części ERN.
Stworzenie prezentacji internetowej nt. możliwości studiowania na uczelniach ERN - służy do poprawy możliwości w zakresie rekrutacji studentów oraz zwiększenia dostępu do informacji nt. możliwości studiowania na uczelniach wyższych we wszystkich częściach ERN.
Organizacja konferencji pn. „Sieć studiów akademickich w Euroregionie Nysa" - ta część jest podsumowaniem całego projektu, mając na celu omówienie dotychczasowych rezultatów oraz określenie przyszłych priorytetów współpracy uczeln i wyższych w ERN.
Partnerem Wiodącym projektu jest Hochschule Zittau/Görlitz, partnerem projektu Uniwersytet Techniczny w Libercu (ACC).

Flyer Zaproszenie Sborník z konference

1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.

Międzynarodowa platforma edukacji w branży budowy maszyn w ERN

Doba trvání projektu: 1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.

W czeskiej i niemieckiej części Euroregionu Nysa (ERN) już od wielu lat funkcjonują dwie znaczące uczelnie wyższe, które oferują zajęcia edukacyjne w zakresie budowy maszyn ponad trzem tysiącom słuchaczy. Na wymienionych uczelniach prowadzone są takie same lub bardzo pokrewne kierunki, na których zajęcia prowadzą znamienici specjaliści z obu krajów. W wielu przypadkach są to naukowcy i dydaktycy rangi europejskiej, a nawet światowej.

Przedmiotem projektu jest stworzenie międzynarodowej platformy edukacji w branży budowy maszyn w ERN, polegające w stworzeniu struktury kierunków parytetowych, zdefiniowaniu ich gwarantów oraz opracowaniu modułów nauczania, które umożliwią w tym systemie kształcenie jak największej liczby słuchaczy z obu stron Euroregionu Nysa. W trakcie realizacji projektu w instytucjach partnerskich zostaną wybrane nośne kierunki nauczania, które są aktualne i mają wyjątkowe znaczenie dla branży budowy maszyn.

Zajęcia będą prowadzone w bardzo efektywnej modułowej formie, aby zminimalizować czasochłonność dla słuchaczy i wykładowców. Wykładowcami będą profesorowie i docenci partnerskich uczelni wyższych oraz wybitni specjaliści z praktyki. Wykłady odbywać się będą w języku czeskim, niemieckim lub angielskim. Dla każdego modułu nauczania będą przygotowane materiały edukacyjne w formie podręczników, skryptów oraz prezentacji multimedialnych. Absolwenci modułu otrzymają certyfikat instytucji partnerskich.

Celem projektu jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu i efektywnej samorealizacji w tak trudnej dziedzinie, jaką jest budowa maszyn. Partnerem wiodącym jest Uniwersytet Techniczny w Libercu (ACC), partnerem projektu jest Hochschule Zittau/Görlitz. Czas trwania projektu: 1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.

Poster

1. 1. - 30. 6. 2010

Ekologiczne wykorzystanie źródeł energii w Euroregionie Nysa. Biomasa w praktice.

Doba trvání projektu: 1. 1. - 30. 6. 2010

biomasa

Niniejszy projekt dotyczy działalności edukacyjnej, skierowanej przede wszystkim do studentów uczelni wyższych z czeskiej i niemieckiej części ERN, jak również do pozostałych zainteresowanych osób z obu stron granicy.

Dotyczy on organizacji dwóch intensywnych seminariów (trzydniowych), na których czescy i niemieccy eksperci przekażą wymienionej grupie docelowej najbardziej aktualne informacje z dziedziny odnawialnych źródeł energii takich, jak biomasa i uprawa drzew szybkorosnących oraz z zakresu wykorzystania energii słonecznej i realizacji parków wiatrowych. Ponadto będą omawiane otwarte kwestie z zakresu ochrony środowiska, program obejmie również kwestie bezpośrednio związane z wykorzystaniem źródeł energii.

Partnerem Wiodącym jest Uniwersytet Techniczny w Libercu (ACK), partnerem projektu jest Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI).

Flyer Plakát Karta zaproszenie 1 Karta zaproszenie 2

1. 5. 2009 - 30. 4. 2010

Portal informacyjny uczelni wyższych w ERN

Doba trvání projektu: 1. 5. 2009 - 30. 4. 2010

InfPortal

Projekt pn. „Portal informacyjny uczelni wyższych w ERN" będzie realizowany poprzez działania, które będą nawiązywały do wieloletniej współpracy, prowadząc do pogłębienia i intensyfikacji istniejącej współpracy pomiędzy placówkami uczelnianymi w ERN. Za pośrednictwem aktualnego i elastycznego portalu informacyjnego będą bezpośrednio wymieniane informacje nt. wydarzeń organizowanych na poszczególnych uczelniach (seminaria, konferencje, konkursy, ogłoszenie wyników badań, informacje nt. projektów itp.), co przyczyni się do intensyfikacji istniejących i do nawiązania nowych kontaktów.

Partnerami projektu są Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa (ACC) oraz Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych w ERN oraz ich studenci i doktoranci.

Celem projektu jest stworzenie narzędzia, które umożliwi przekazywanie aktualnych informacji, które będą łatwo dostępne, co pozwoli na zwiększenie zakresu informacji posiadanych przez instytucje partnerskie w ERN.

Flyer

Study.art 2009

plakat

to projekt realizowany przez Gründerakademie der Hochschule Zittau/Görlitz będącą partnerem wiodącym oraz Akademickie Centrum Koordynacyjne w ERN jako partnera projektu.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 Cel 3 (Republika Czeska - Saksonia) w Euroregionie Nysa. Realizacja potrwa od czerwca do grudnia 2009 roku.

W ramach projektu ogłoszono międzynarodowy konkurs graficzny, którego temat brzmi: neue freiheit.grenzenlos/nová svoboda.bez hranic (nowa wolność bez granic) - warunki konkursu oraz terminy nadsyłania zgłoszeń.

W ramach projektu będą zorganizowane warsztaty, które odbędą się na Jizerce w dniach 23.-28.09.2009

Rodzaj Plakát study Pozvánka Workshop Pozvánka na vernisáž

1/2009 - 12/2009

Absolwenci studiów doktoranckich i ich szanse na rynku pracy

Doba trvání projektu: 1/2009 - 12/2009

plakat

Celem projektu jest rozpoznanie warunków,w jakich znajdują się absolwenci studiów doktoranckich w momencie wejścia na rynek pracy Euroregionu Nysa. W ramach projektu poszukiwana jest odpowiedź na pytania związane przykładowo z motywacją studentów do podjęcia dalszej nauki. Na podstawie badań ankietowych stwierdzimy, dlaczego studenci postanowili kontynuować naukę na uczelni na studiach doktoranckich i jakie mają wyobrażenia związane z wykorzystaniem swojego wykształcenia w praktyce oraz jaką planują ścieżkę kariery. Sondaż przeprowadzony wśród pracodawców udzieli informacji, czy są oni w stanie i chętni do zaoferowania tym absolwentom innych bądź lepszych warunków w porównaniu z innymi pracownikami o wyższym wykształceniu. W ramach tych badań zwrócimy się do różnych firm, instytucji państwowych i publicznoprawnych po czeskiej i polskiej stronie Euroregionu Nysa. Chcemy zwrócić się do możliwie największej liczby firm, aby pozyskane dane stanowiły wiarygodną podstawę do ich dalszego przetwarzania i wykorzystania. Aby badania były wiarygodne, konieczny jest wybór naprawdę reprezentatywnej próbki respondentów.

Flyer Zaproszenie - Konferencja

(c) ACC - Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Projekt został dofinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nisa
Nysa Fundusz Mikroprojektów w ramach POWT 2007-2013 (Czechy - Polska) w Euroregionie Nysa CZ.3.22/3.3.01/09.01212