Skip to main content

ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

ACC JOURNAL je periodikum publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. První číslo obsahuje příspěvky zaměřené na oblast přírodních věd a techniky, druhé číslo je zaměřeno na oblast ekonomie, třetí na společenské vědy.

ACC JOURNAL má charakter recenzovaného časopisu. Jeho vydání navazuje na sborník "Vědecká pojednání", který vycházel v letech 1995-2008. Časopis je registrován v mezinárodních databázích INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ERIH PLUS, ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources a DOAJ Directory of Open Access Journals.

Národní technická knihovna v Praze přidělila „ACC JOURNALU" v roce 2009 mezinárodní standardní číslo seriálové publikace ISSN 1803-9782 (tištěná verze), ISSN 1803-9790 (verze CD-ROM) a ISSN 2571-0613 (Online).

Elektronický přístup

Kontaktní informace

Adresa redakce:
Akademické koordinační středisko v ERN (ACC)
Redakce časopisu ACC JOURNAL
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1 
Tel.:+420 485 354 232 
E-mail: acc-journal@tul.cz

Vydává:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, CZ - 461 17 Liberec 1 
IČO 46747885 | DIČ CZ 46 747 885

Archivační politika
Autorům článků publikovaných v ACC JOURNAL je povoleno si archivovat verzi před tiskem. Vytištěná verze časopisu je dle zákona č. 46/2000 Sb. archivována v Národní knihovně České republiky a v regionálních knihovnách v ČR. Digitální archivace je zajištěna univerzitní knihovnou Technické univerzity v Liberci prostřednictvím repozitáře DSpace.
Předplatné
Objednávky předplatného přijíma redakce. Cena předplatného je 1.250 Kč za rok (50 EUR). Starší čísla lze objednat do vyčerpání zásob (cena 350 Kč za kus).

Upozornění a pokyny pro přispěvovatele

ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

ACC JOURNAL je periodikum publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. První číslo obsahuje příspěvky zaměřené na oblast přírodních věd a techniky, druhé číslo je zaměřeno na oblast ekonomie, třetí na společenské vědy.

ACC JOURNAL má charakter recenzovaného časopisu. Jeho vydání navazuje na sborník "Vědecká pojednání", který vycházel v letech 1995-2008. Od roku 2015 je ACC JOURNAL v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (RIV) – na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Příspěvek

Je psán v angličtině s německým, polským a českým abstraktem. Výjimku tvoří příspěvky z oblasti společenských věd, které mohou být napsány v euroregionálním jazyku s abstrakty ve zbývajících třech jazycích. Za originalitu, odbornou a formální správnost příspěvku zodpovídá autor.

Prohlášení o původnosti příspěvku

Společně s příspěvkem odevzdá autor prohlášení o tom, že příspěvek je původní a nebyl dosud nabídnut k uveřejnění jinému vydavateli. Text prohlášení je ke stažení ve formátu DOCX.

Copyright

Články jsou publikovány ve formě Open access. Všechny články jsou volně dostupné ke čtení, stažení, kopírování a tisku. Jestliže autor do článku vloží nějaký materiál, ke kterému nemá autorská práva, musí sám získat písemné povolení od vlastníka těchto práv před publikováním článku v časopise. Autor publikující v časopise ACC JOURNAL uděluje časopisu licenci k publikování článku v okamžiku, kdy je příspěvek přijat na základě kladného recenzního řízení.
Stahování článků z časopisu ACC JOURNAL je povoleno pro nekomerční účely. Pro komerční použití příspěvku je nutné si vyžádat souhlas od šéfredaktora.

Vydavatel aplikuje licenci CC BY-NC 4.0. Autor článku je nositelem autorských práv a garantuje práva k příspěvku pro vydavatele časopisu ve smyslu licence CC BY-NC 4.0.

Pokyny pro autory

Pravidla pro psaní příspěvku a styly písma definuje šablona, která je ke stažení ve formátu DOCX nebo LaTEX. V případě nedodržení pokynů si redakce vyhrazuje právo příspěvek vrátit k přepracování.

Příspěvky mohou být rozděleny do těchto katergorií:

 1. Původní vědecké statě (Research Articles),
 2. Systematický literární výzkum, např. přehledové studie (Systematic Literary Research),
 3. Excelentní dizertační práce (Excellent Dissertations),
 4. Eseje (pouze Issue C, Social Sciences).

Příspěvky uveřejněné v kategorii 1. musí splňovat následující náležitosti:

 • Úvod (viz šablona), kde musí být uveden přehled dosavadního výzkumu k prezentovanému tématu s odkazy na lieraturu, může obsahovat například informaci o výzkumném týmu, o vzniku výzkumu apod.,
 • Cíle výzkumu nebo Předmět zkoumání - jako zvláštní kapitola,
 • Metody výzkumu - jako zvláštní kapitola,
 • Závěr (viz šablona).

Společné náležitosti pro příspěvky v obou kategoriích a) i b) jsou uvedeny v šabloně.

Poplatek za uveřejnění příspěvku

Uveřejnění příspěvku bezplatné.

Recenze příspěvků

Redakční rada v mezinárodním složení rozhodne o zveřejnění nebo vrácení příspěvku na základě dvou nezávislých recenzí členů grémia recenzentů časopisu ACC JOURNAL. Recenze jsou oboustranně anonymní (double blind peer review) a pocházejí vždy z jiného pracoviště než je/jsou autor/ři příspěvku. Autor je o rozhodnutí redakční rady písemně informován.

Zasílání příspěvků

Příspěvky ve formátu DOCX zasílá autor e-mailem na adresu: acc-journal@tul.cz 

Termíny uzávěrky přijímání příspěvků

 • 31.03. Issue A, Natural Sciences and Technology,
 • 15.06. Issue B, Science of Economics
 • 31.10. Issue C, Social Sciences.

Tyto aktualizované informace a pokyny pro autory vstupují v platnost od 01. 01. 2015 pro vydání 1/2015, Issue A, Natural Sciences and Technology.

Redakční rada

Šéfredaktor:

arprof. Dr. Ing. Petr Lenfeld  | Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní | petr.lenfeld@tul.cz

Zástupce šéfredaktora:

arprof. Ing.  Miroslav Žižka, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta | miroslav.zizka@tul.cz 

Výkonná redaktorka:

arPaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. | Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta | helena.neumannova@tul.cz

Ostatní členové:

ardoc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta | andras@pf.jcu.cz  
arIng. Jiří Chaloupek, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní | jiri.chaloupek@tul.cz 
arprof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní | tomas.kasper@tul.cz 
arprof. Ing. Iva Petríková, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní | iva.petrikova@tul.cz
arprof. Dr. Ing. Miroslav Plevný | Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta | plevny@fek.zcu.cz 
ardoc. Ing. Petr Červa, Ph.D. | Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | petr.cerva@tul.cz 
ar PD Dr. rer. pol. habil. Eckhard Burkatzki | TU Dresden /IHI Zittau, Professur Betriebswirtschaftslehre, insb. Responsible Management | eckhard.burkatzki@tu-dresden.de 
ar Prof. Dr. - Ing. Frank Hentschel | Hochschule Zittau / Görlitz, Fakultät Maschinenwesen | f.hentschel@hszgr.de
ar Prof. Dr. phil. PhDr. (MU Brno) Annette Muschner | Hochschule Zittau / Görlitz, Fakultät Management u. Kulturwissenschaften | a.muschner@hszgr.de 
ar dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną | piotr.gryszel@ue.wroc.pl.
ar dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem | piotr.rogala@ue.wroc.pl 
ar dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW | Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej | grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212