Skip to main content

ACC JOURNAL

ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

ACC JOURNAL je periodikum publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. První číslo obsahuje příspěvky zaměřené na oblast přírodních věd a techniky, druhé číslo je zaměřeno na oblast ekonomie, třetí na společenské vědy.

ACC JOURNAL má charakter recenzovaného časopisu. Jeho vydání navazuje na sborník "Vědecká pojednání", který vycházel v letech 1995-2008.. Časopis je registrován v mezinárodních databázích INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ERIH PLUS, ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources a DOAJ Directory of Open Access Journals.

Národní technická knihovna v Praze přidělila „ACC JOURNALU" v roce 2009 mezinárodní standardní číslo seriálové publikace ISSN 1803-9782 (tištěná verze), ISSN 1803-9790 (verze CD-ROM) a ISSN 2571-0613 (Online).

Elektronický přístup

Kontaktní informace

Adresa redakce:
Akademické koordinační středisko v ERN (ACC)
Redakce časopisu ACC JOURNAL
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1 
Tel.:+420 485 354 232 
E-mail: acc-journal@tul.cz

Vydává:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, CZ - 461 17 Liberec 1 
IČO 46747885 | DIČ CZ 46 747 885

Archivační politika

Autorům článků publikovaných v ACC JOURNAL je povoleno si archivovat verzi před tiskem. Vytištěná verze časopisu je dle zákona č. 46/2000 Sb. archivována v Národní knihovně České republiky a v regionálních knihovnách v ČR. Digitální archivace je zajištěna univerzitní knihovnou Technické univerzity v Liberci prostřednictvím repozitáře DSpace.

Předplatné

Objednávky předplatného přijímá redakce. Cena předplatného je 1050 Kč za rok (40 €). Starší čísla lze objednat do vyčerpání zásob (cena 350 Kč za kus).

Upozornění a pokyny pro přispěvovatele

ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

ACC JOURNAL je periodikum publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. První číslo obsahuje příspěvky zaměřené na oblast přírodních věd a techniky, druhé číslo je zaměřeno na oblast ekonomie, třetí na společenské vědy.

ACC JOURNAL má charakter recenzovaného časopisu. Jeho vydání navazuje na sborník "Vědecká pojednání", který vycházel v letech 1995-2008. Od roku 2015 je ACC JOURNAL v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (RIV) – na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Příspěvek

Je psán v angličtině s německým, polským a českým abstraktem. Výjimku tvoří příspěvky z oblasti společenských věd, které mohou být napsány v euroregionálním jazyku s abstrakty ve zbývajících třech jazycích. Za originalitu, odbornou a formální správnost příspěvku zodpovídá autor.

Prohlášení o původnosti příspěvku

Společně s příspěvkem odevzdá autor prohlášení o tom, že příspěvek je původní a nebyl dosud nabídnut k uveřejnění jinému vydavateli. Text prohlášení je ke stažení ve formátu DOCX.

Copyright

Články jsou publikovány ve formě Open access. Všechny články jsou volně dostupné ke čtení, stažení, kopírování a tisku. Jestliže autor do článku vloží nějaký materiál, ke kterému nemá autorská práva, musí sám získat písemné povolení od vlastníka těchto práv před publikováním článku v časopise. Autor publikující v časopise ACC JOURNAL uděluje časopisu licenci k publikování článku v okamžiku, kdy je příspěvek přijat na základě kladného recenzního řízení.
Stahování článků z časopisu ACC JOURNAL je povoleno pro nekomerční účely. Pro komerční použití příspěvku je nutné si vyžádat souhlas od šéfredaktora.

Vydavatel aplikuje licenci CC BY-NC 4.0. Autor článku je nositelem autorských práv a garantuje práva k příspěvku pro vydavatele časopisu ve smyslu licence CC BY-NC 4.0.

Pokyny pro autory

Pravidla pro psaní příspěvku a styly písma definuje šablona, která je ke stažení ve formátu DOCX nebo LaTEX. V případě nedodržení pokynů si redakce vyhrazuje právo příspěvek vrátit k přepracování.

Uveřejněné příspěvky jsou rozděleny do tří skupin:

  1. Původní vědecké statě (Research Articles),
  2. Systematický literární výzkum, např. přehledové studie (Systematic Literary Research) a
  3. Excelentní dizertační práce (Excellent Dissertations).

Příspěvky uveřejněné v kategorii a) musí splňovat následující náležitosti:

  • Úvod (viz šablona), kde musí být uveden přehled dosavadního výzkumu k prezentovanému tématu s odkazy na lieraturu, může obsahovat například informaci o výzkumném týmu, o vzniku výzkumu apod.,
  • Cíle výzkumu nebo Předmět zkoumání - jako zvláštní kapitola,
  • Metody výzkumu - jako zvláštní kapitola,
  • Závěr (viz šablona).

Společné náležitosti pro příspěvky v obou kategoriích a) i b) jsou uvedeny v šabloně.

Poplatek za uveřejnění příspěvku

Uveřejnění příspěvku bezplatné.

Recenze příspěvků

Redakční rada v mezinárodním složení rozhodne o zveřejnění nebo vrácení příspěvku na základě dvou nezávislých recenzí členů grémia recenzentů časopisu ACC JOURNAL. Recenze jsou oboustranně anonymní (double blind peer review) a pocházejí vždy z jiného pracoviště než je/jsou autor/ři příspěvku. Autor je o rozhodnutí redakční rady písemně informován.

Zasílání příspěvků

Příspěvky ve formátu DOCX zasílá autor e-mailem na adresu: acc-journal@tul.cz 

Termíny uzávěrky přijímání příspěvků

  • 31.03. Issue A, Natural Sciences and Technology,
  • 15.06. Issue B, Science of Economics
  • 31.10. Issue C, Social Sciences.

Tyto aktualizované informace a pokyny pro autory vstupují v platnost od 01. 01. 2015 pro vydání 1/2015, Issue A, Natural Sciences and Technology.

Redakční rada

Šéfredaktor:

arprof. Dr. Ing. Petr Lenfeld  | Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní | petr.lenfeld@tul.cz

Zástupce šéfredaktora:

ar prof. Ing.  Miroslav Žižka, Ph.D.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
miroslav.zizka@tul.cz 

Výkonná redaktorka:

ar PaedDr. Helena Neumannová, Ph. D.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
helena.neumannova@tul.cz

Ostatní členové:

arPaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Südböhmische Universität in Budweis, Pädagogische Fakultät
andras@pf.jcu.cz  

ardoc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
Technische Universität Liberec, Pädagogische Fakultät
tomas.kasper@tul.cz 

arProf. Ing. Jiří Militký, CSc.
Technische Universität Liberec, Textilfakultät
jiri.militky@tul.cz 

ardoc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Technische Universität Liberec, Fakultät Maschinenbau
iva.petrikova@tul.cz 

ar prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Westböhmische Universität in Pilsen, Ökonomische Fakultät
plevny@fek.zcu.cz 

ardoc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.
Technische Universität Liberec, Institut für Mechatronik und Angewandte Informatik
petr.sidlof@tul.cz 

arDr. Eckhard Burkatzki
TU Dresden /IHI Zittau, Professur für Sozialwissenschaften
eckhard.burkatzki@tu-dresden.de 

arProf. Dr.- Ing. Frank Hentschel
Hochschule Zittau / Görlitz, Fakultät Maschinenwesen
FHentschel@hs-zigr.de 

ar Prof. Dr. phil. PhDr. (MU Brno) Annette Muschner
Hochschule Zittau / Görlitz, Fakulät Management und Kulturwissenschaften
a.muschner@hs-zigr.de 

ar prof. UE dr hab. Piotr Gryszel
Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
piotr.gryszel@ue.wroc.pl 

ar dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW
Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
Piotr.Rogala@ue.wroc.pl 

ar prof. UE dr hab. Grażyna Węgrzyn
Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212