Skip to main content

ACC JOURNAL

ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

ACC JOURNAL je periodikum publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. První číslo obsahuje příspěvky zaměřené na oblast přírodních věd a techniky, druhé číslo je zaměřeno na oblast ekonomie, třetí na společenské vědy.

ACC JOURNAL má charakter recenzovaného časopisu. Jeho vydání navazuje na sborník "Vědecká pojednání", který vycházel v letech 1995-2008.. Časopis je registrován v mezinárodních databázích INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ERIH PLUS, ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources a DOAJ Directory of Open Access Journals.

Národní technická knihovna v Praze přidělila „ACC JOURNALU" v roce 2009 mezinárodní standardní číslo seriálové publikace ISSN 1803-9782 (tištěná verze), ISSN 1803-9790 (verze CD-ROM) a ISSN 2571-0613 (Online).

Elektronický přístup

Kontaktní informace

Adresa redakce:
Akademické koordinační středisko v ERN (ACC)
Redakce časopisu ACC JOURNAL
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1 
Tel.:+420 485 354 232 
E-mail: acc-journal@tul.cz

Vydává:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, CZ - 461 17 Liberec 1 
IČO 46747885 | DIČ CZ 46 747 885

Archivační politika

Autorům článků publikovaných v ACC JOURNAL je povoleno si archivovat verzi před tiskem. Vytištěná verze časopisu je dle zákona č. 46/2000 Sb. archivována v Národní knihovně České republiky a v regionálních knihovnách v ČR. Digitální archivace je zajištěna univerzitní knihovnou Technické univerzity v Liberci prostřednictvím repozitáře DSpace.

Předplatné

Objednávky předplatného přijíma redakce. Cena předplatného je 1.250 Kč za rok (50 EUR). Starší čísla lze objednat do vyčerpání zásob (cena 350 Kč za kus).

Upozornění a pokyny pro přispěvovatele

ACC JOURNAL je mezinárodní vědecký časopis, který vznikl v roce 2009. Vydavatelem je Technická univerzita v Liberci. Na jeho tvorbě se podílí čtyři vysoké školy sdružené v Akademickém koordinačním středisku v Euroregionu Nisa (ACC). Ročně vycházejí obvykle tři čísla.

ACC JOURNAL je periodikum publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. První číslo obsahuje příspěvky zaměřené na oblast přírodních věd a techniky, druhé číslo je zaměřeno na oblast ekonomie, třetí na společenské vědy.

ACC JOURNAL má charakter recenzovaného časopisu. Jeho vydání navazuje na sborník "Vědecká pojednání", který vycházel v letech 1995-2008. Od roku 2015 je ACC JOURNAL v databázi Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace (RIV) – na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Příspěvek

Je psán v angličtině s německým, polským a českým abstraktem. Výjimku tvoří příspěvky z oblasti společenských věd, které mohou být napsány v euroregionálním jazyku s abstrakty ve zbývajících třech jazycích. Za originalitu, odbornou a formální správnost příspěvku zodpovídá autor.

Prohlášení o původnosti příspěvku

Společně s příspěvkem odevzdá autor prohlášení o tom, že příspěvek je původní a nebyl dosud nabídnut k uveřejnění jinému vydavateli. Text prohlášení je ke stažení ve formátu DOCX.

Copyright

Články jsou publikovány ve formě Open access. Všechny články jsou volně dostupné ke čtení, stažení, kopírování a tisku. Jestliže autor do článku vloží nějaký materiál, ke kterému nemá autorská práva, musí sám získat písemné povolení od vlastníka těchto práv před publikováním článku v časopise. Autor publikující v časopise ACC JOURNAL uděluje časopisu licenci k publikování článku v okamžiku, kdy je příspěvek přijat na základě kladného recenzního řízení.
Stahování článků z časopisu ACC JOURNAL je povoleno pro nekomerční účely. Pro komerční použití příspěvku je nutné si vyžádat souhlas od šéfredaktora.

Vydavatel aplikuje licenci CC BY-NC 4.0. Autor článku je nositelem autorských práv a garantuje práva k příspěvku pro vydavatele časopisu ve smyslu licence CC BY-NC 4.0.

Pokyny pro autory

Pravidla pro psaní příspěvku a styly písma definuje šablona, která je ke stažení ve formátu DOCX nebo LaTEX. V případě nedodržení pokynů si redakce vyhrazuje právo příspěvek vrátit k přepracování.

Uveřejněné příspěvky jsou rozděleny do tří skupin:

  1. Původní vědecké statě (Research Articles),
  2. Systematický literární výzkum, např. přehledové studie (Systematic Literary Research) a
  3. Excelentní dizertační práce (Excellent Dissertations).

Příspěvky uveřejněné v kategorii a) musí splňovat následující náležitosti:

  • Úvod (viz šablona), kde musí být uveden přehled dosavadního výzkumu k prezentovanému tématu s odkazy na lieraturu, může obsahovat například informaci o výzkumném týmu, o vzniku výzkumu apod.,
  • Cíle výzkumu nebo Předmět zkoumání - jako zvláštní kapitola,
  • Metody výzkumu - jako zvláštní kapitola,
  • Závěr (viz šablona).

Společné náležitosti pro příspěvky v obou kategoriích a) i b) jsou uvedeny v šabloně.

Poplatek za uveřejnění příspěvku

Uveřejnění příspěvku bezplatné.

Recenze příspěvků

Redakční rada v mezinárodním složení rozhodne o zveřejnění nebo vrácení příspěvku na základě dvou nezávislých recenzí členů grémia recenzentů časopisu ACC JOURNAL. Recenze jsou oboustranně anonymní (double blind peer review) a pocházejí vždy z jiného pracoviště než je/jsou autor/ři příspěvku. Autor je o rozhodnutí redakční rady písemně informován.

Zasílání příspěvků

Příspěvky ve formátu DOCX zasílá autor e-mailem na adresu: acc-journal@tul.cz 

Termíny uzávěrky přijímání příspěvků

  • 31.03. Issue A, Natural Sciences and Technology,
  • 15.06. Issue B, Science of Economics
  • 31.10. Issue C, Social Sciences.

Tyto aktualizované informace a pokyny pro autory vstupují v platnost od 01. 01. 2015 pro vydání 1/2015, Issue A, Natural Sciences and Technology.

Redakční rada

Šéfredaktor:

arprof. Dr. Ing. Petr Lenfeld  | Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní | petr.lenfeld@tul.cz

Zástupce šéfredaktora:

ar prof. Ing.  Miroslav Žižka, Ph.D.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
miroslav.zizka@tul.cz 

Výkonná redaktorka:

ar PaedDr. Helena Neumannová, Ph. D.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
helena.neumannova@tul.cz

Ostatní členové:

ardoc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Südböhmische Universität in Budweis, Pädagogische Fakultät
andras@pf.jcu.cz  

arprof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
Technische Universität Liberec, Pädagogische Fakultät
tomas.kasper@tul.cz 

arprof. Ing. Jiří Militký, CSc.
Technische Universität Liberec, Textilfakultät
jiri.militky@tul.cz 

arprof. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Technische Universität Liberec, Fakultät Maschinenbau
iva.petrikova@tul.cz 

ar prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Westböhmische Universität in Pilsen, Ökonomische Fakultät
plevny@fek.zcu.cz 

ardoc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.
Technische Universität Liberec, Institut für Mechatronik und Angewandte Informatik
petr.sidlof@tul.cz 

arDr. Eckhard Burkatzki
TU Dresden /IHI Zittau, Professur für Sozialwissenschaften
eckhard.burkatzki@tu-dresden.de 

arProf. Dr.- Ing. Frank Hentschel
Hochschule Zittau / Görlitz, Fakultät Maschinenwesen
FHentschel@hs-zigr.de 

ar Prof. Dr. phil. PhDr. (MU Brno) Annette Muschner
Hochschule Zittau / Görlitz, Fakulät Management und Kulturwissenschaften
a.muschner@hs-zigr.de 

ar prof. UE dr hab. Piotr Gryszel
Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
piotr.gryszel@ue.wroc.pl 

ar dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW
Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
Piotr.Rogala@ue.wroc.pl 

ar prof. UE dr hab. Grażyna Węgrzyn
Universitet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
grazyna.wegrzyn@ue.wroc.pl

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212