Skip to main content

Projekty

16. 10. 2023 to 20. 10. 2023

ACC FORUM 2023
FROM CHANGE TO TRANSFORMATION

Doba trvání projektu: 16. 10. 2023 to 20. 10. 2023

The Euroregional Autumn School and Conference of the Academic Coordination Centre (ACC) in the Euroregion Neiße (ERN) aims to identify and network umbrella topics of the Euroregional research and teaching landscape. The goal behind this is to initiate cross-border, interdisciplinary research, teaching, and transfer projects.

Date: Mo. 16.10.2023 to Fr. 20.10.2023
Location: St. Marienthal in Ostritz (Germany)
Language: English

Schedule:

Mo. 16.10. to Do. 19.10.2023: Autumn School for students incl. the participation and presentation of a poster during the conference
Do. 19.10.2023 to Fr. 20.10.2023: Scientific Conference (noon to noon)
Do. 19.10.2023 or Fr. 20.10.2023: Matchmaking Workshop with the ACC ERN partners
Do. 19.10.2023: Internship Exchange in collaboration with regional businesses

12. 08. 2019 - 31. 01. 2020

MIGRACE, MISE, EKONOMIE
Herrnhut / Ochranov a ochranovská etika ve světle interkulturní komunikace

Doba trvání projektu: 12. 08. 2019 - 31. 01. 2020

Po společných projektech „Mezinárodní management v praxi“ (zimní semestr 2017/18, workshop v Chrastavě) a „Kulturní a ekonomický pohled na zásahy do přírody s velkým dopadem na ekosystémy“ (zimní semestr 2018/19, workshop v IBZ St. Marienthal, Ostritz) navazuje tento projekt přeshraniční spoluprací v oblasti mezikulturní komunikace mezi Mezinárodním vysokoškolským institutem (IHI) v Žitavě/TU Drážďany a Ekonomickou fakultou TU v Liberci. Tentokrát byla pozornost zaměřena na otázku migrace, přičemž modelovým případem byla historie, étos a ekonomická a misijní činnost bratrstva v Herrnhutu. Ostatně, Herrnhutští (naznačuje to anglický název "Moravian Church“) vycházeli z náboženských komunit vytvořených učením Jana Husa a Jana Amose Komenského v Čechách a na Moravě. Kvůli svému přesvědčení museli několikrát uprchnout, následně založili po celém světě společenstva, která prostřednictvím specifické hospodářské formy propojila misijní činnost a hospodářství.

Hlavní a zároveň závěrečnou součástí zde zdokumentovaného projektu byl - stejně jako
v předchozích letech - společný workshop pro studenty obou partnerských univerzit, tentokrát v Herrnhutu. Kromě informací o místě a konfrontaci (např. návštěva Etnografického muzea, kde byla vysvětlena celosvětová misionářská a ekonomická aktivita Herrnhutu/Ochranova, a sál kostela), byla opět hlavní součástí workshopu práce v malých smíšených německo-českých týmech. Přípravná fáze byla oproti předchozímu období výrazně rozšířena: po úvodním setkání v Liberci byly první kroky pracovních skupin projednány a koordinovány prostřednictvím společné videokonference.

Výsledky práce v malých skupinách byly úžasně promyšlené, kreativní a propracované: vybrané formáty sahaly od dokumentárních filmů až po odborné přednášky a televizní talkshow, přičemž Brexit nebo německo-česká poválečná historie byly stejně důležitým tématem jako dnešní migrace a její příčiny. Výchozím bodem byly často osobní nebo rodinné příběhy účastníků, které byly dále rozpracovány. Tato webová stránka projektu usiluje o zprostředkování dojmů z těchto aktivních dnů a týdnů strávených při realizaci projektu.

http://migration.ef.tul.cz/cs/

1. 10. 2018 - 29. 3. 2019

Kulturní a ekonomický pohled na zásahy do přírody svelkým dopadem na ekosystémy – na příkladu hnědouhelného dolu v německo-polském příhraničí

Doba trvání projektu: 1. 10. 2018 - 29. 3. 2019

Navazuje na již realizovaný projekt Mezinárodní management v praxi a je pilotní aktivitou plánovaného společně akreditovaného studijního programu obou vysokých škol MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT. 

Navazuje na již realizovaný projekt Mezinárodní management v praxi a je pilotní aktivitou plánovaného společně akreditovaného studijního programu obou vysokých škol MEZINÁRODNÍ MANAGEMENT. Vedle úvodních referátů odborníků k dané problematice tvoří těžiště projektu společná práce smíšených česko-německých týmů. Mimoto dojde k prohloubení přeshraničních kontaktů pomocí interkulturních cvičení a následnou společnou zábavou. Během společného dvoudenního semináře mají být osloveni a propojeni tématem interkulturní komunikace - na jedné straně studenti ekologicky zaměřených oborů IHI a na druhé straně studenti ekonomických oborů TU v Liberci.

Za účelem přípravy semináře a zdokumentování výsledků pracovních skupin bude zřízena společná vzdělávací online platforma TU Dresden/IHI Zittau a TU v Liberci, která by měla posloužit i budoucím studentům a učitelům obou vysokých škol jako transnacionální elektronická vzdělávací platforma, měla by ulehčit realizaci budoucích společných projektů.

1. 12. 2017 - 30. 4. 2018

Mezinárodní management v praxi

Doba trvání projektu: 1. 12. 2017 - 30. 4. 2018

Hlavní aktivitou projektu je třídenní workshop pro studenty obou partnerských institucí. Workshop se bude konat jako praktická část odborného semináře Mezinárodní management v praxi, který je na TU Dresden/IHI Zittau vyučován v zimním semestru. Přidanou hodnotou projektu je propojení teoretického odborného semináře s praktickou realizací v mezinárodním prostředí – za účasti studentů ze sousední země. Prostřednictvím této platformy bude dán studentům obou projektových partnerů prostor, aby se mohli vědecky etablovat formou vlastních odborných prezentací.

1. 10. 2016 - 31. 7. 2017

Spolupráce vysokých škol pro udržitelný rozvoj česko-polského příhraničí

Doba trvání projektu: 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017

Cílem projektu je senzibilizovat studenty obou partnerských institucí především pro regionální otázky zaměřené na oblast podnikatelských aktivit v příhraničních oblastech. V rámci společného workshopu a exkurzí do zemědělských podniků resp. soukromých farem a malých firem poznají studenti ekonomické a kulturně-společenské prostředí dotačního území. V rámci těchto setkávání bude mimo jiné zdůrazněn význam propagace regionálních výrobků, rodinného podnikání a zakládání malých rodinných farem

Pozvánka na workshop

4/2014 - 10/2014

Podpora vysokoškolských studentů při prezentaci výsledků vlastního výzkumu

Doba trvání projektu: 4/2014 - 10/2014

Předložený projekt přispěje ke zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání tím, že podpoří studenty bakalářských, magisterských a doktorských oborů TUL v získávání dalších kompetence potřebné pro prezentaci výsledků vlastního vědeckého bádání.

V rámci projektu bude studentům dána příležitost prezentovat výsledky svých výzkumných aktivit na mezinárodní konferenci studentů a doktorandů v Jelení Hoře, kde budou přítomni také studenti ostatních vysokých škol sdružených v ACC.

Flyer CZ

4/2014 – 7/2014

KATALOG - Design a technika – Inovace pro Euroregion Nisa-Neiße

Doba trvání projektu: 4/2014 – 7/2014

Na české straně budou do katalogu zařazeny práce studentek a studentů z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci, na německé straně se bude jednat o práce studentů HS Zittau/Görlitz technických oborů, především fakulty architektury.

Je plánováno, že katalog bude součástí dvou foto-vernisáží, které se budou konat v průběhu roku 2014, vždy jedenkrát v každé zemi projektového partnera.

Katalog bude vydán při přííležitosti jubilejní konference konané v Liberci v květnu 2014 -
„Design a technika – Inovace pro die Euroregion Neiße-Nisa".

Cover Katalog

3/2014 – 2/2015

Design a technika – Inovace pro Euroregion Nisa-Neiße

Doba trvání projektu: 3/2014 – 2/2015

Předložený projektový záměr navazuje na tradičně výbornou spolupráci dvou vysokých škol v česko-saském příhraničí – Technické univerzity v Liberci a Hochschule Zittau/Görlitz. 

V rámci projektu bude uskutečněna společná mezinárodní konference. Na závěru setkání účastníků konference budou blíže představeny a věcnou cenou ohodnoceny nejlepší projekty/bakalářské práce absolventů (tři z každé vysoké školy). Přítomnost odborníků z praxe (firem a zaměstnavatelů) a účast zástupců hospodářských komor na konferenci budou pro účastníky diskuzí přidanou hodnotou a umožní tak propojení teorie s praxí a transfer informací a know how.

Konference vyvrcholí vernisáží / výstavou společných výstupů. Tato výstava bude přístupná veřejnosti po dobu 10 dnů.

Flyer CZ

ACC a transfer technologií v Euroregionu Nisa-Nysa-Neiße

S realizací projektu se zintenzívní vědecká spolupráce institucí působících v Akademickém koordinačním středisku v ERN a podniků, které v dlouhodobém horizontu napomohou projektům a získávání finančních prostředků pro společný výzkum. Profil firem, které realizují vědeckou spolupráci v Polsku a v České republice tvoří: výroba, průmysl a služby, maloobchod, zdravotnictví, školství, česká strana také prováděl intenzivní spolupráce s podniky textilního a oděvního průmyslu. Konferenční sborník bude zaslán zákazníkům na české a polské straně.

Projekt svými aktivitami přispěje k myšlence sblížení a porozumění a naváže a prohloubí stávající spolupráci mezi oběma euroregionálními partnery - Technickou univerzitou v Liberci a Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze.

Program

Transnational Career Service

Přeshraniční projekt TU v Chemnitz, TU v Liberci a UJEP v Ústí nad Labem

careerPod heslem „Kariéra bez hranic" započala Technická Univerzita v Chemnitz nadnárodní projekt pro profesionální rozvoj studentů v česko-saském příhraničí. Partnery projektu jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technická univerzita v Liberci prostřednictvím ACC. Nový Projekt ESF „Transnational Career Service – posílení zaměstnanosti studentů a odborníků" bude rozšiřovat aktivity stávajícího „Career Service" v Chemnitz na nadnárodní úrovni. V průběhu dvou let by měly být společně vytvořeny struktury a nabídky, které studentům umožní vstup do pracovního procesu v sousedních zemích. V rámci projektu by měli být studenti informováni o místních pracovních příležitostech a pomocí workshopů a podnikových exkurzí získat podrobnější přehled o kultuře a pracovním prostředí v sousední zemi. Důležitým krokem je vytvoření trvalého poradenství a informačních služeb na partnerských vysokých školách. Dále jsou plánovány česko-německé karierní dny v Chemnitz, Liberci a Ústí nad Labem.

01. 04. 2011 - 31. 12. 2011

Identita regionu – česko-německý workshop

Doba trvání projektu: 01. 04. 2011 - 31. 12. 2011

V rámci projektu se v německém Görlitz uskuteční workshop vysokoškolských studentů (27. - 29. 10. 2011). Společný pobyt, návštěva kulturních institucí, návštěva Saské zemské výstavy Via regia a společný workshop umožní studentům ztotožnit se s identitou regionu a v reálném prostředí poznat jeho specifika.

Obsahově bude workshop koncipován v souladu se studovaným oborem, bude vycházet z reality strukturálních změn regionální ekonomiky v posledních dvaceti letech a na jejím základě bude analyzovat a popisovat podstatu tohoto unikátního procesu a snažit se predikovat určitý předpoklad budoucího vývoje regionu.

Projekt svými aktivitami přispěje k myšlence sblížení a porozumění a naváže a prohloubí stávající spolupráci mezi oběma euroregionálními partnery - Technickou univerzitou v Liberci a Hochschule Zittau/ Görlitz.

Program Workshop

Výměna studentů a přednášejících a společné publikace KPSW JG a TUL

V období od května 2011 do dubna 2012 realizují Technická univerzita v Liberci (TUL) a Krkonošská odborná vysoká škola v Jelení Hoře (KPSW) společný projekt Výměna studentů a přednášejících a společné publikace KPSW JG a TUL.

K cílům současné evropské politiky patří zmezinárodnění a harmonizace vzdělávání v Evropě. Proto je hlavním cílem tohoto projektu prohloubení a zintenzívnění stávající mezinárodní spolupráce mezi vysokými školami v Euroregionu Nisa (ERN). Jedná se zde zejména o spolupráci v rámci Akademického koordinačního střediska v ERN (ACC).

V rámci projektu proběhne výměna studentů pedagogiky z partnerských vysokých škol, zúčastní se jí přibližně 30 osob. V rámci projektových aktivit se uskuteční i řada setkání pracovníků obou vysokých škol, v Jelení Hoře a v Liberci. V roce 2009 se uskutečnila obdobná výměna v rámci realizace projektu Informační portál vysokých škol v ERN.

Další aktivitou je vydání společných publikací. Patří k nim ACC JOURNAL, vědecká publikace vysokých škol v ERN. Projekt také umožní přípravu a tisk brožury o obou vysokých školách a letáků, které budou propagovat projekt a zúčastněné instituce.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.

01. 03. – 30. 09. 2011

„Identita města“ – euroregionální setkání studentů vysokých škol v ERN

Doba trvání projektu: 01. 03. – 30. 09. 2011

Cílem projektu je organizace jednodenního mezinárodního setkání v Liberci, cílovou skupinu projektu tvoří převážně studenti studijních oborů zaměřených na ekonomii, kulturní management a mezinárodní obchod, ale i studenti sociálně-vědních oborů.

Studenti se společně zúčastní odborné přednášky zaměřené na euroregionální problematiku a na perspektivy příhraničních oblastí. Dále je součástí programu prohlídka historického centra města Liberce za doprovodu renomovaného historika a exkurze související s profilem studovaných oborů.

Na německé straně se zúčastní studenti HS Zittau/ Görlitz se zaměřením na obor „Kultur und Management", na české straně studenti Ekonomické fakulty TUL studující obor „Mezinárodní obchod".

Pozvánka Z tisku

Dopady hospodářské krize na českou a polskou část Euroregionu Nisa

Cílem projektu je umožnit prostřednictvím přednáškového semináře polským a českým studentům z Technické univerzity v Liberci a z Ekonomické univerzity ve Wroclavi (UE) získat aktuální informace o možnostech získat zaměstnání na českém a polském trhu práce, se zdůrazněním problémů, které se objevily v souvislosti s nástupem finanční a hospodářské krize. Přednášet budou odborníci z Technické univerzity v Liberci, zástupce

Úřadu práce v Liberci a zapojeni budou i představitelé z řad studentů, kteří mohou vystoupit se svými osobními zkušenostmi na trhu práce. Přednášky budou zaměřeny jak na obecné dopady krize na trh práce ve světě i v ČR, tak na konkrétní projevy krize na trhu práce v Euroregionu Nisa.

Plakát Pozvánka na konferenci 24.11.2010 Pozvánka na konferenci 8.12.2010 Seminář o dopadech hospodářské krize

1. 10. 2009 - 31. 8. 2010

Síť vysokoškolského studia v Euroregionu Nisa

Doba trvání projektu: 1. 10. 2009 - 31. 8. 2010

Vysoké školy jsou aktivní spolutvůrci Euroregionu Nisa. Současné aktivity ACC mají za cíl především podílet se v rámci Boloňského procesu na vytvoření společného evropského vysokoškolského prostoru. Vedle rozvoje společných studijních oborů především v rámci Univerzity NISA je otázkou mimořádné důležitosti poptávka po vysokoškolských absolventech a otázka vlivu absolventů na pracovní trh Euroregionu Nisa (ERN).

Tento projekt sestává ze tří projektových částí.

Studie k šancím absolventů doktorského studia na pracovním trhu ERN – tato část je doplněním dotazníkové akce a analýzy problematiky, která byla již řešena v polské a české části ERN.
Zpracování webové prezentace ke studijním možnostem na vysokých školách v ERN - slouží ke zlepšení studijních náborových možností a informovanosti o možnostech studia na vysokoškolských institucích ve všech částech ERN.
Uspořádání konference na téma "Síť vysokoškolského studia v Euroregionu Nisa" – tato část završuje celý projekt a je opatřením pro bilanci dosavadních výsledků a stanovení budoucích priorit spolupráce vysokých škol v ERN.
Tento projet je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa – Neiße, program Česká republika-Sasko.

Lead partnerem projektu je Hochschule Zittau/Görlitz, projektovým partnerem je Technická univerzita v Liberci (ACC).

Flyer Pozvánka na konferenci Sborník z konference

1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.

Mezinárodní vzdělávací platforma pro strojírenství v ERN

Doba trvání projektu: 1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.

V české a německé části Euroregionu Nisa (ERN) existují již řadu let dvě významné vysoké školy, které poskytují vysokoškolské vzdělávání pro strojírenství více než třem tisícům posluchačů. Na těchto vysokých školách se vyučují stejné nebo velmi příbuzné vědní obory, které jsou garantovány významnými odborníky obou zemí. V řadě případů se jedná i o vědce a pedagogy evropského nebo i světového významu.

Obsahem projektu je vytvořit mezinárodní vzdělávací platformu pro strojírenství v ERN spočívající ve vytvoření struktury paritních oborů, definování jejich garantů a sestavení vzdělávacích modulů tak, aby se v tomto systému mohlo vzdělávat co nejvíce posluchačů z obou stran Euroregionu Nisa. Během realizace projektu budou vybrána na partnerských institucích nosná vzdělávací zaměření, která jsou aktuální a mají mimořádný pro strojírenství.

Výuka bude probíhat vysoce efektivní modulární formou tak, aby se minimalizovala časová zátěž posluchačů i přednášejících. Přednášejícími budou jak profesoři a docenti partnerských vysokých škol, tak i špičkoví odborníci z praxe. Jazykem přednášek se předpokládá čeština, němčina nebo angličtina. Jednotlivé vzdělávací moduly budou podpořeny výukovými materiály v podobě učebnic, skript a datových prezentací. Absolventům modulu bude udělen certifikát partnerských institucí.

Cílem projektu je připravit posluchače pro výkon zaměstnání a úspěšnou seberealizaci v náročném oboru jakým strojírenství je. Lead partnerem je Technická univerzita v Liberci (ACC), projektovým partnerem je Hochschule Zittau/Görlitz. Tento projet je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa – Neiße, program Česká republika-Sasko.

Plakát

1. 1. - 30. 6. 2010

Ekologické využití energetických zdrojů v Euroregionu Nisa. Biomasa v praxi.

Doba trvání projektu: 1. 1. - 30. 6. 2010

biomasa

Tento projekt je zaměřen na vzdělávací činnost, která je určena především vysokoškolským studentům z české a německé části ERN, ale i zainteresovaným z řad veřejnosti na obou stranách hranice.

Jedná se o uspořádání dvou intenzívních seminářů (třídenních), kde čeští a němečtí odborníci zprostředkují této cílové skupině nejaktuálnější informace z oblasti problematiky energetických obnovitelných zdrojů jako je např. biomasa a pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD), ale i z oblasti využití solární energie, realizace větrných parků; budou zde také diskutovány otevřené otázky z oblasti ochrany životního prostředí, na programu bude i řešení ekonomických otázek bezprostředně spojených s využitím energetických zdrojů.

Lead partnerem je Technická univerzita v Liberci (ACC), projektovým partnerem je Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI)

Flyer Plakát Pozvánka 1 Pozvánka 2

1. 5. 2009 - 30. 4. 2010

Informační portál vysokých škol v ERN

Doba trvání projektu: 1. 5. 2009 - 30. 4. 2010

InfPortal

Projekt „Informační portál vysokých škol v ERN", bude naplněn aktivitami, které budou navazovat na dlouholetou spolupráci, a které povedou k prohloubení a zintenzívnění stávající spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v ERN. Prostřednictvím aktuálního a flexibilního informačního portálu dojde k bezprostřední výměně informací o akcích konaných na jednotlivých institucích (semináře, konference, soutěže, zveřejnění výsledků výzkumů, informace o projektech atp.), což přispěje k zintenzívnění stávajících kontaktů a k navázání kontaktů nových.

Projektovými partnery jsou Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa (ACC) a Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Cílovou skupinou projektu jsou vědecko-pedagogičtí pracovníci vysokých škol v ERN a jejich studenti a doktorandi.

Cílem projektu je vytvořit nástroje pro zprostředkování aktuálních informací a rychlý přístup k nim a přispět tak ke zvýšení informovanosti mezi partnerskými institucemi v ERN.

Flyer

Study.art 2009

plakat

je projekt, na kterém participuje Gründerakademie der Hochschule Zittau/Görlitz v roli Lead partnera a Akademické koordinační středisko v ERN v roli projektového partnera. Projekt je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl3 (Česká republika-Sasko) v Euroregionu Nisa a bude realizován v období červen-prosinec 2009. V rámci projektu je vypsána mezinárodní grafická soutěž, které je obsahově zaměřena na téma: neue freiheit.grenzenlos/nová svoboda.bez hranic - podmínky soutěže a termíny přihlášek - viz plakát

Součástí projektu je také workshop, který proběhne na Jizerce ve dnech 23. - 28. 9. 2009

Cílovou skupinou jsou studenti a absolventi (do pěti let po ukončení studia) německých, českých nebo polských vysokých škol studijních oborů zaměřených na výtvarné umění, architekturu, design, fotografii, uměleckou výchovu a další podobné umělecké studijní obory.

Plakát Pozvánka Podmínky vypsání soutěže Workshop Pozvánka na vernisáž

leden 2009 - prosinec 2009

Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN

Doba trvání projektu: leden 2009 - prosinec 2009

plakat

Cílem projektu je zjistit, jaké podmínky mají absolventi doktorských studijních programů při vstupu na pracovní trh Euroregionu Nisa. Projekt se pokusí najít odpovědi na otázky týkající se například motivace vysokoškoláků k dalšímu vzdělávání. Na základě dotazníkového šetření zjistí, proč se studenti rozhodli pokračovat ve studiu na vysoké škole v rámci doktorského studia a dále s jakými představami chtějí uplatnit své vzdělání v praxi a k jaké profesní dráze směřují. Sondáž do zákulisí zaměstnavatelů poskytne informaci o tom, zda jsou schopni a ochotni nabídnout těmto absolventům jiné respektive lepší podmínky ve srovnání s ostatními vysokoškoláky. V rámci tohoto výzkumu budou osloveny různé firmy ale i státní a veřejnoprávní instituce v české a polské části Euroregionu Nisa. Cílem je oslovit co nejvíce firem, aby získaná data poskytla solidní základnu pro jejich další zpracování. Aby byla validita výzkumu zaručena, musí být zvolen skutečně reprezentativní vzorek respondentů.

Flyer Pozvánka

(c) ACC - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa
Nysa Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa CZ.3.22/3.3.01/09.01212